Klingenstierna nr 780

Från Adelsvapen-Wiki

0780.jpg

Adliga ätten Klingenstierna nr 780

Adlad 1666-10-27, introducerad 1668.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Klingfelt.

TAB 1

Jöns. Klockare i Hidinge socken, Örebro län.

Barn:

 • Laurentius Johannis Hidingius. Kyrkoherde. Död 1652. Se Tab. 3

TAB 2

Hans Jönsson (son av Jöns, tab 1). Klockare i Kräklinge socken, Örebro län.

Barn:

 • Laurentius Johannis Klingius, född i Kräklinge klockargård. Skolpräst i Örebro 1642. Prästvigd i Strängnäs (Hm.) 1645-06-24. Komminister i Almby förs 1645. Komminister i Örebro 1650. Kyrkoherde i Kräklinge 1653 efter farbrodern. Död 1693-08-09 90 år gammal. Gift 1:o med Brita Haning, dotter av kyrkoherden i Västerhaninge pastorat av Strängnäs stift Johannes Lauréntii. Gift 2:o med Catharina Andersdotter. Gift 3:o med Christina Almenia.

Barn:

 • 1. Gustavus Lauréntii Klingius, född 1658-10-28 i Kräklinge prästgård. Gymnasist i Strängnäs 1670. Student i Uppsala 1677-10-06. Prästvigd i Strängnäs 1682-03-04 till sin faders adjunkt (Hm.). Kyrkoherde i Kräklinge 1693-10-02 efter fadern (Hm.). Död 1725-01-24. Gift 1:o med Brita Mattsdotter Strengnelia. Gift 2:o med Sara Jakobsdotter Malmberg. Gift 3:o med Brita Jönsdotter Qvist i hennes 2:a gifte (gift 1:o med frälseinspektoren Jakob Falk), dotter (Hm.) av kyrkoherden i Kvistbro pastorat av Strängnäs stift Joannes Kroksmoderus ocb Maria Rondelitia.

Barn:

 • 1. Gustaf Johan Kling, adlad Klingfelt, född 1685, Död 1725. Se adliga ätten Klingfelt, tab 1.

TAB 3

Laurentius Johannis Hidingius, (son av Jöns, tab 1), född i Hidinge klockargård. Komminister i Örebro. Kyrkoherde i Kräklinge pastorat 1610. Död 1652. G. 1:o med N. N. Gift 2:o med Elisabet Olofsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med prosten och kyrkoherden i Arboga Georg Wintrosius i hans 2:a gifte [gift 1:o 1631 med kyrkoherdedottern Maria Eriksdotter, född 1612, död 1651], född 1603 i Vintrosa prästgård i Strängnäs stift, död 1685-07-10), död 1686, dotter av kyrkoherden i Lerbo pastorat av Strängnäs stift Olaus Svenonis och Carin Björnsdotter (Hm.).

Barn:

 • 1. Zakarias Klingius, adlad Klingenstierna, född 1610 i Kräklinge prästgård. Studerade i Örebro och Strängnäs. Student i Uppsala 1633-02-00 (Um.). Mag. i Uppsala (Hm.) 1639-07-29. Prästvigd samt huspredikant hos friherrinnan Brita De la Gardie 1639. Fil. professor i Dorpt 1641. Teol. professor i Wittenberg 1646 (Hm.). Teol. doktor i Wittenberg 1647-05-18. Hovpredikant hos drottning Christina 1647 samt prost och kyrkoherde i Nyköpings västra förs 1647-12-04. Generalsuperintendent i Livland och prokansler för akademien i Dorpat 1650-09-07. Generalfältsuperintendent för hela svenska armén 1656-04-24. Konung Carl X Gustafs biktfader. Interimsbiskop över Seland 1659, därtill förordnad av nämnde konung, sedan denne underlagt sig ön. Kyrkoherde i Riddarholmens förs i Stockholm 1661-01-02 samt fick Bromma i Uppland såsom annex 1663-08-04. Den första biskop över Göteborgs stift 1665-03-02. Adlad 1666-10-27, (introducerad 1668 under nr 780). Död 1671-05-19 i Göteborg därav, att han lät skära en liktorn för nära. 'Han var en grundlärd man och gjorde sig såsom sådan känd av Axel Oxenstierna, samt var även en ibland de förnämsta lutherska teologer på sin tid, men nog sträng och ivrig emot olika tänkande samt så högdragen, att han icke aktade Stockholms konsistorii bud och befallningar det ringaste. Har från trycket utgivit bl a Thesaurus biblicus eller Biblisk skattkammare (tryckt i Stettin 1645).' Gift med Beata Otter, född 1630, död (K. H. Karlssons anteckningar i Kungl. Biblioteket.) 1698-08-05 dotter av handlanden och faktorn i Örebro Casten Otter och hans 1:a hustru Anna Danckwardt samt halvsyster till landshövdingen Salomon Otter, adlad och friherre von Otter.

Barn:

 • Casten, född 1651. Kammarherre. Död 1713. se tab 4.
 • Anna. Gift 1:o med generaladjutanten Gustaf Carl Påfvenfelt, nr 534, född 1649, 1683. Gift 2:o med löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente Hans Hultman, död 1706-11-20 i Anklam .
 • Zakarias, född 1657. Major. Död 1707. Se Tab. 5.
 • Elisabet Christiana. Gift med borgmästaren i Malmö, häradshövdingen Erik Olofsson Chytræus, död (A. U. Isberg, Bidrag till Malmö stads historia.) 1717-11-25, broder till generalauditören Olof Olofsson Chytreus, adlad Riddercreutz.
 • Hedvig Eleonora Beata. 'Var så studerad, att hon sammanskrev och höll på Linköpings gymnasium en oration på latin.' Gift med en fänrik Broman vid dalregementet i hans 2:a gifte.
 • Ebba. Bodde 1673 i Närke och anhöll då hos krigskollegium att få bruka militiekronohemmanet Skeppsta i Hackvads socken, Örebro län.

TAB 4

Casten, (son av Zakarias Klingius, adlad Klingenstierna, tab 3), född 1651. Student i Uppsala 1665-08-09. Hovjunkare. Kommissionssekreterare på envoyén Ludv. Fabritius' legation till Ryssland och Persien 1697-04-26. Kammarherre (SAB.) 1701-11-14 hos konung Carl XII, vilken han var följaktig i fält. Död 1713-07-25, i Demotika i Turkiet. 'Han kunde med färdighet tala tolv språk, däribland ryska, turkiska och persiska.' Gift med 1689-02-10 i Stockholm med Hedvig Lilliestierna, född 1675-03-30 i Stockholm, död där 1742-11-09 och begraven i Tyska kyrkan, dotter av protokollssekreteraren Anders Bjugg, adlad Lilliestierna, och Catharina Beata Tönnek.

Barn:

 • Carl, född 1690. Page hos konung Carl XII, vilken han följde i fält. Underofficer vid livdragonregementet. Fången 1709-09-01 vid Perevolotjna men utväxlad . Förordnades av M. Stenbock till ryttmästare vid Upplands femmänningsregemente till häst 1712-07-22, i vilken beställning han blev kontirmerad av Carl XII 1715-03-25. Död ogift 1715-04-20 i Skåne.
 • Zakarias, döpt 1690-11-01 i Stockholm, död ung.
 • Magdalena Beata, döpt 1692-09-06 i Stockholm, död ung.
 • Catharina Sofia, född 1695-05-14, död 1736-07-16 i Stockholm. Gift 1717-05-14 med översten Otto Zöge von Manteuffel, död 1721-11-28, fader till generalen Otto Jakob Zöge von Manteuffel, naturaliserad och friherre Zöge von Manteuffel.

TAB 5

Zakarias, (son av Zakarias Klingius, adlad Klingenstierna, tab 3), född 1657-10-04 Snavlunda H. Karlssons anteckningar i Kungl. Biblioteket.). Student i Uppsala 1665-08-09. Page hos änkedrottningen 1673-06-00 (K. H. Karlssons anteckningar i Kungl. Biblioteket.). Avsked 1676-10-00 (K. H. Karlssons anteckningar i Kungl. Biblioteket.). Löjtnant vid Lars Mörners Smålands sjättingar 1676. Reducerad 1677, då sjättingarna uppgingo i Bernt Mörners regemente. Löjtnant vid drottningens livregemente 1677. Löjtnant vid Zakris Aminoffs bataljon Östgöta tiondemän 1678-04-06. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1678-11-27. Kaptenlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1684-11-24. Kapten 1686-05-18. Major 1702-08-26. Död 1707-07-01 i Penich i Sachsen. Bevistade slaget vid Landskrona och deltog i Bohus belägring. Gift (K. H. Karlssons anteckningar i Kungl. Biblioteket.) 1696-06-05 med Helena Maria Gyllenadler, döpt 1665-07-21, död 1715-07-16 Tolefors, dotter av biskopen Samuel Enander, adlad Gyllenadler, och hans 2:a fru Brita Nilsdotter.

Barn:

 • Beata Elisabet, född 1697-06-01 på Tolefors, död som barn.
 • Samuel, född 1698. Statssekreterare. Död 1765. Se Tab. 6
 • Zakarias, döpt 1699-09-23 på Tolefors. Volontär vid livgardet 1715. Förare vid livgardet 1716-02-12. Sergeant 1717-09-15. Löjtnant vid karelska lantdragonregementet 1718-06-27. Löjtnant vid Kymmenegårds infanteriregemente 1721-10-31. Kapten i konung Stanislai av Polen tjänst. Regementskvartermästare vid Västerbottens regemente 1736-11-17. Död ogift, men hade med Sofia Simonsdotter en son Samuel, född 1728-10-14 i Vederlaks socken i Finland. 'Han bevistade slaget vid Villmanstrand 1741-08-23 samt fälttågen i Öster- och Västerbotten.'
 • Beata Elisabet, död (K. H. Karlssons anteckningar i Kungl. Biblioteket.) 1700-05-12.

TAB 6

Samuel, (son av Zakarias, tab 5), döpt 1698-08-18 Tolefors. Student i Uppsala 1717-01-11. Kanslist i kammarkollegium 1720. Matem. professor i Uppsala 1728-08-13. LVA 1739-08-08. Tjänstledig 1752. Informator för kronprinsen, sedermera konung Gustaf III, 1756 efter Dalin. Kansliråds titel 1756. RNO 1761-11-23. Statssekreterares karaktär 1762. Död 1765-10-22 i Klara förs, Stockholm av slag och efter långvarig sjuklighet samt begraven på Lovö kyrkogård, bredvid hovkanslern von Dalin under en stor och prydlig minnesvård, den drottning Lovisa Ulrika lät uppresa. 'Han var ett av sin tids yppersta matematiska snillen och hans föreläsningar hade ett ofantligt tillopp av åhörare. Har utgivit från trycket flere lärda avhandlingar samt efterlämnat i handskrift en mängd arbeten i nästan alla matematikens grenar.' Gift 1732-01-16 på Tolefors med Ulrika von Roland, född 1712-10-01 i Stockholm, död 1752-05-26 i Uppsala, dotter av kanslirådet Erik Roland, adlad von Roland, och hans 1:a fru Anna Maria Grewesmühlen.

Barn:

 • Erik Gustaf, född tvilling 1732. Överstelöjtnant. Död 1792. se tab 7.
 • Zakarias, född tvilling 1732-12-01. Student i Uppsala 1739-12-13. Drunknade där 1752-06-12.
 • Ulrika Maria, född 1734-07-24, död ogift 1810-09-07 i Uppsala.
 • Samuel, född 1735-07-16. Student i Uppsala 1743-12-13. Volontär vid Kallings regemente 1752. Kofterdist på Medelhavet 1754–1756. Medelstyrman vid amiralitetet 1757-12-15. Löjtnant vid amiralitetet 1757-12-31. Kaptenlöjtnants avsked 1766-10-02). Död ogift 1811-12-04 och begraven i Uppsala.
 • Hedvig Johanna, född 1737-07-24, död ogift 1790-08-31 Penningby
 • Carl, född 1739-06-05. Student i Uppsala 1748-02-11. Protokollssekreterare vid utrikesexpeditionen av kungliga kansliet. Avsked 1774. Förste expeditionssekreterares titel. Död barnlös 1825-04-12 i Uppsala. Gift där 1798-07-29 med Anna Johanna Tengmalm, född 1757-09-23 död 1804-07-26 i Uppsala.

TAB 7

Erik Gustaf, (son av Samuel, tab 6), född tvilling 1732-12-01 i Uppsala. Student i Uppsala 1739-12-13. Styckjunkare vid artilleriet 1749-12-31. Underlöjtnant vid artilleriet i Landskrona 1756-08-05. Transportera till artilleriet i Stockholm 1758-06-19. Löjtnant vid artilleriet i Göteborg 1762-05-26. Transporterad till artilleriet i Stockholm 1765-03-17 och till Visby 1772-05-20. Stabskapten vid artilleriet i Visby 1772 och i Stockholm 1772-07-22. RSO 1772-09-12. Kapten vid artilleriet i Landskrona 1774-02-23 med transport till Stockholm 1774-05-19. Tygmästare vid artilleriet i Finland 1777-10-22. Major vid artilleriet i Helsingfors 1782-12-20. Överstelöjtnant vid artilleriet i Helsingfors 1783-08-28. Transportera till livbrigaden av artilleriet i Stockholm 1786-04-12. Tillförordnad generalfälttygmästare 1788-06-09. Avsked 1792-07-18. Riddarhusdirektör. Död 1792-10-05 i Stockholm. Han bevistade med mannamod pommerska kriget 1757–1762 och därunder affärerna vid Swinemünde 1757, vid Torgelow 1758, vid Pasewalk 1760-10-03 och vid Klemptenow 1761-09-04. Gift 1773-10-05 i Stockholm med Charlotta (Artilleriförss å Sveaborg dopbok.) Eleonora Hauff, född 1757-11-22, död 1792-12-29 i Stockholm, dotter av källarmästaren i Stockholm Johan Casper Hauff och Hedvig Charlotta Sasse.

Barn:

 • Ulrika Charlotta, född 1778-10-14. Stiftsjungfru. Död 1825-03-07 i Uppsala. Gift 1803-03-13 med professorn i Uppsala, mag. Erik Mikael Fant i hans 2:a gifte (gift 1:o 1783-08-07 med Christina Rydberg, född 1762-09-22, död 1802-01-03, dotter av bruksdirektören Sven Rydberg), född 1754-01-09 i Eskilstuna, död 1817-10-24.
 • Samuel, född 1780-06-27 på Sveaborg (Artilleriförss å Sveaborg dopbok.), död 1780-07-09.
 • Hedvig Eleonora, född 1781-08-15 på Sveaborg (Artilleriförss å Sveaborg dopbok.). Stiftsjungfru. Död 1807-06-03 Risberga. Gift 1798-05-06 i Uppsala med löjtnanten, friherre Lars Vilhelm Stiernstedt, i hans 1:a gifte, född 1774, död 1831.
 • Carolina Johanna, född 1783-06-01 på Sveaborg (Artilleriförss å Sveaborg dopbok.). Stiftsjungfru. Död ogift 1820-10-06 i Uppsala.
 • Erik Gustaf, född 1784-10-10, på Sveaborg (Artilleriförss å Sveaborg dopbok.). Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1788-08-03. Kompaniofficer vid Karlberg 1805-07-11. Stabslöjtnant 1809-04-19. Kapten i armén 1809-06-29. RSO 1809-07-03. Död ogift 1811-07-07 i Stockholm.
 • Carl Johan, född 1788-03-25. Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen. Kopist vid handels- och finans- expeditionen 1809-08-09. Kanslist vid handels- och finansexpeditionen 1810-12-19. Protokollssekreterare i kungliga kansliet 1811-12-18. Registrator i handels- och finansexpeditionen 1811-12-18. Protokollssekreterare i handels- och finansexpeditionen 1815 (Skp.). Avsked 1818 (Skp.). Förste expeditionssekreterare. Död barnlös 1833-03-01 Lundstorp. Gift 1814-10-15 Höglunda med Eva Maria Lyckå, född 1791-10-15, död 1855-12-07 på Lundstorp, dotter av amiralitetslöjtnanten Gustaf Lyckå och Elisabet Stålhandske.
 • Maria Gustava, född 1789-09-23. Stiftsjungfru. Död 1845-06-15 i Uppsala. Gift där 1817-04-13 med professorn vid Uppsala akademi. RNO, Per Sjöbring, född 1776-10-25 i Drevs socken, Kronobergs län, död 1842-01-12 i Uppsala.
 • Fredrik, född 1792-04-19. Student i Uppsala 1807 fil. mag. i Uppsala 1812-06-15. Teol. kand. 1820-10-19. Skvadronspredikant vid livgardet till häst 1818 Död ogift 1835-04-03 i Stockholm.

TAB 8

Samuel, (son av Erik Gustaf, tab 7), född 1785-12-02 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1800-09-24. Utexaminerad 1804-09-22. Fänrik vid Södermanlands regemente 1804-11-06 Löjtnant vid Södermanlands regemente 1810-05-01. 2. Kapten 1813-03-16. RSO 1814-08-25. Regementskvartermästare 1816-03-16. Major i armén 1823-07-04. Avsked 1831-02-26. GMtf och CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1862-02-27 i Nyköping. Han bevistade 1808–1809 fälttåget mot Norge samt på Åland och expeditionen till Västerbotten samt såsom brigadadjutant 1813–1814 fälttågen i Tyskland och Norge. Ägde Råstad i Kila socken, Södermanlands län. Gift 1821-03-15 Tistad med grevinnan Ulrika Wachtmeister af Johannishus, född 1797-08-13 Näs

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1822. Överste. Död 1894. Se Tab. 9
 • Carl Samuel, född 1824. Kapten. Död 1883. se tab 13.
 • Casten Fredrik, född 1829-07-01 i Nyköping. Kadett vid Karlberg 1842-06-01. Utexaminerad. 1848-04-30. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1849-05-08. Löjtnant 1856-12-02. Regementskvartermästare 1858-12-07 Kapten 1867-05-03, RSO 1871-05-27. Död 1874-08-09 i Nyköping. Gift 1:o 1859-09-26 i Stockholm med Fredrika Georgina Leijel, född 1835-04-23 Nytorp, död 1865-04-03 på Råstad, dotter av fänriken Lars Henrik Leijel, och hans 2:a fru Fredrika Lovisa Blomgren. Gift 2:o 1870-12-07 på Nävekvarns bruk i Tunabergs socken, Södermanlands län med Maria Lovisa Elisabet Sederholm, född 1840-05-18 Arnö, död 1876-07-31 på Nävekvarn, dotter av bruksägaren Johan Sederholm och hans 1:a fru Louise Fredrika Sparre af Rossvik.
 • Henrietta Ulrika Charlotta, född 1835-03-11 på Ålberga i Kila socken. Stiftsjungfru. Död 1920-03-29 i Stockholm och begraven på Kila kyrkogård. Gift 1856-06-02 på Råstad med bruksägaren, riksgäldsfullmäktigen, KNO1kl, KVO1kl, LLA mm, Edvard Magnus Sederholm, född 1828-05-26 i Stockholm, död i Stockholm 1905-01-01 och begraven på Kila kyrkogård.

TAB 9

Erik Gustaf, (son av Samuel, tab 8), född 1822-11-24 på Tistad, Södermanlands län. Kadett vid Karlberg 1837-06-02. Utexaminerad 1842-04-24. Underlöjtnant vid ingenjörkåren, nu fortifikationen, 1842-04-06. Bitr. lärare i befästningskonst vid krigsakademien 1847-11-03. Repetitör vid högre artilleriläroverket 1848-02-10–1851-12-00. Löjtnant 1849-03-02. Föreståndare för en privat förberedande ingenjör- och kadettskola 1852–1858. Lärare i befästningskonst vid krigsakademien 1856–1870-01-31. Kapten 1856-03-12. RNS:tOO 1858-07-04. Styresman för undervisningen vid krigsakademien 1858–1868. LKrVA 1859-01-26. Företog med allmänna medel en resa till Tyskland, Ungern, Italien, Frankrike och Belgien 1860-10-01–1861-09-15. Ledamot av kommittén för undersökning av undervattensminor 1863-05-09–1865. RSO 1865-01-28. Företog med allmänna medel en resa till London för att under amerikanske kaptenen Maurys ledning genomgå en kurs i elektrisk minering 1866-06-22–1866-08-23. Ledamot i vapen- och befästningskommittén 1868-08-14. Major 1868-10-20. Ledamot i fortifikationskommittén 1868-12-02. KrVA:s sekreterare 1869–1873. Överstelöjtnant 1869-10-05. Ledamot av undervisningskommissionen 1870-01-19. Suppleant för fullmäktige i riksgäldskontoret 1870-04-04. RNO 1870-06-11. Ledamot av direktionen över allmänna änke- och pupillkassan 1873-05-28. Överste i armén 1880-11-05. Avsked med tillstånd att som överstelöjtnant kvarstå i fortifikationens reserv 1880-12-17. Ordförande i aktiebolag Stockholms tjänstemannasparkassa 1881. Ordförande i svenska likbränningsföreningen 1882. Död 1894-02-12 i Stockholm. Han har utgivit flera militära läroböcker och konstruerat en ugn för likbränning. Ägde huset nr 56 vid Döbelnsgatan i Stockholm. Gift 1:o 1846-06-26 i Stockholm med Dorotea Augusta af Klercker, född 1825-02-26 i nämnda stad, död där 1855-11-23, dotter av majoren Echard af Klercker B, och Sofia Bergh. Gift 2:o 1857-04-14 i Kungsholmens förs , Stockholm med Tullia Augusta Helena Lothigius, född 1834-05-02 på Samset vid Jönköping ]], död 1912-10-20 i Stockholm (Södertälje förs db), dotter av hovrättsrådet Sten August Lothigius och Lovisa Magdalena Stridbeck.

Barn:

 • 1. Samuel, född 1847. Major. Död 1899. Se Tab. 10
 • 1. Henrietta Ulrika Sofia, född 1849-05-02 på Karlbergs lustslott. Stiftsjungfru. Död 1899-06-27 i Nyköping. Gift 1873-08-02 i Stockholm med jägmästaren i Jönåkers revir, RVO mm, Abraham Gustaf Teodor de Broen, född 1830-11-09 i Stockholm, död 1918-12-07 i Nyköping.
 • 1. Augusta Maria Lovisa, född 1851-05-20 på Karlberg, död på Karlberg 1852-02-17.
 • 1. Echard Carl Erik, född 1855-09-11, död 1856-01-01
 • 2. Augusta Lovisa Ulrika, född 1858-05-18 i Stockholm. Lärarinna vid privata läroverk för flickor 1876–1886. Föreståndarinna för elementarskolan för flickor i Södertälje 1886-09-00–1905. Lärarinna i Södertälje 1913–1916. Död ogift 1927-09-11 i Mörby, Stockholms län.
 • 2. Tullia Maria Charlotta, född 1860-01-09 på Karlberg. Kontorsskrivare vid Stockholms läns sparbank 1882. Gift 1904-07-05 i Stockholm med generalfälttygmästaren och generallöjtnanten, KmstkSO mm, Johan Fredrik Leth i hans 2:a gifte (gift 1:o 1887-04-27 i Stockholm med Anna Gustava Emerentia Lagerheim, född 1863-08-06 på Körmöllegården vid Karlshamn, död 1903-05-24 i Stockholm, dotter av byråchefen Nils Olof Lagerheim B, och Emma Gustava Landergren), född 1850-03-02 i Kristianstad, död 1919-01-09 i Stockholm.
 • 2. Anna Götilda, född 1861-06-08 i Vandoevres vid Genève i Schweiz, död 1874-05-22 i Stockholm.
 • 2. Hedvig Sophia , född 1864-01-28 på Karlberg. Död 1934-01-02 i Engelbrekts förs, Gift 1887-05-14 i Stockholm med före detta stadskassören i Stockholm, RVO mm, Erland Gotthard Dahlerus, född 1847-07-30 i Stockholm. Död 1931-10-14 i Engelbrekts förs, Stockholms län (db 233).
 • 2. Sten Erik, född 1868. Ingenjör. Död 1904. Se Tab. 12
 • 2. Tullia Georgina, född tvilling 1868-09-14 på Karlberg, död 1880-01-02 i Stockholm.

TAB 10

Samuel, (son av Erik Gustaf, tab 9), född 1847-04-27 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1864-05-01. Utexaminerad 1868-02-26. Underlöjtnant vid fortifikationen 1868-03-06. Löjtnant 1876-03-24. Kapten 1882-01-04. 1. Lärare i befästningskonst vid krigsskolan 1884–1890. Ledamot av fortifikationskommittén 1887-10-07–1887-11-14. RSO 1889-12-01. Fortifikationsbefälhavare i Karlskrona 1890-04-11. Major i armén 1896-03-28. Avsked med tillstånd att kvarstå i fortifikationens reserv 1899-01-27. Död 1899-07-09 i Sigtuna. Gift 1894-06-20 i stadsförs och Amiralitetsförs, Karlskrona, med Sofia Nikolina (Ninni) Palmqvist, född 1860-10-11 i Hälsingborg, död 1944-08-01 i Strockholm (S:t Matteus db nr 362), dotter av handlanden Sven Peter Palmqvist och Helena Christina Kjellberg.

Barn:

 • Samuel Erik (Sam), född 1895. Löjtnant. Se Tab. 11

TAB 11

Samuel Erik (Sam), (son av Samuel, tab 10), född 1895-04-23 i Karlskrona. Sjökadett 1915-06-30. Sjöofficersexamen 1918-10-23–1918-10-24. Fänrik vid flottan 1918-10-25. Löjtnant vid flottan 1920-10-29. Genomgick gymnastiska centralinstitutets instruktörskurs 1922–1923 och sjökrigshögskolan 1924–1925. Kapten i flottan 1931-08-08 och vid flottan 1932-08-30. RSO 1939-06-06. Kommendörkapten av andra graden i marinen 1941-08-19 från och med 1941-10-01. RDDO. Avsked 1947-10-01. Gift 1:o 1920-09-18 i Skeppsholmskyrkan Stockholm (Hedvig Eleonora förs, db) med Greta Bäckström, född 1897-12-28 i Stockholm, död 1923-06-03 Skeppsholms förs, Stockholm ]], dotter av grosshandlaren Georg Bäckström och Amalia Lemcke. 2:o 1924-08-09 i Gustafskyrkan i Köpenhamn (Almunsryds förs, Kronobergs län vb), med Elsa Hanna Charlotta Håkansson, född 1896-01-28 i Örnsköldsvik. Sjuksköterska. Dotter av överbanmästaren vid statens järnvägar Peter Magnus Håkansson och Hedvig Charlotta Andersson.

Barn:

 • 1. Barbro, född 1921-06-28 i Vasa förs, Göteborg. Studentexamen i Stockholm 1940-05-18. Sjuksköterska. Gift 1946-03-16 i Skeppsholmskyrkan, Stockholm (Bromma kbfd, Stockholm, vb nr 83) med ingengör Nils Gustaf Bernsson, född 1922-08-09 i Göteborg.
 • 2. Bengt Samuel, född 1925-09-11 i Karlshamn (Skeppsholms förs, Stockholm, fb), död i Karlshamn 1925-08-13 och begraven i Karlshamn (Skeppsholms förs, Stockholm, db).
 • 2. Elsa Viveka, född 1928-08-13 i Amiralitetsförs, Karlskrona.

TAB 12

Sten Erik (son av Erik Gustaf, tab 9), född tvilling 1868-09-14 på Karlberg. Mogenhetsexamen i Stockholm 1887-05-23. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1888. Utexaminerad 1891-06-10. Student vid tekniska högskolan i Charlottenburg i Berlin läsåret 1891–1892. Ingenjör vid telegrafverket 1892-05-03. Telegrafassistent vid Östersunds station 1897. Linjeingenjör vid telegrafverket i Stockholm 1902-11-29. Död i Stockholm 1904-10-08. L S T F 1889–1892. Gift 1898-06-14 i Stockholm med Ester Hildegard Elvira Silvander, född 1869-10-14 i Mjölby socken, Östergötlands län, dotter av fabriksidkaren Lars Gottfrid Peterson och Matilda Charlotta Carlsdotter Silvander. Död 1938-06-07 i Stockholm (S:t Clara förs db nr 40).

Barn:

 • Hedvig Tullia Ester, född 1899-05-12 i Östersund. Stiftsjungfru. Extra ordinarie telegrafist 1919-05-21. Gift 1929-05-02 i Stockholm (Uppsala domkyrkoförs vb 58) med teol. lic. Erik Douglas Edenholm född 1889-05-06 i Göteborg. L [av andliga ståndet av] NO 1959-06-06. Prästvigd i Uppsala 1930. Dr Teol i Jena 1943. Kyrkoherde i Närtuna-Gottröra son av rederichefen C-J Edenhelm och Hilma Danielsson.
 • Sten Erik Gustaf, född 1901-08-16 i Östersund. Se Tab. 12A
 • Dagmar Maria, född 1904-03-02 i Uppsala. Stiftsjungfru. Studentexamen 1923-05-28. Student i Uppsala 1924-01-23. 1929-05-29 avlagt fil. ämbetsexamen i Uppsala.

TAB 12A

Sten Erik Gustaf, (översiktstab 5, som av Sten Erik tab 12) född 1901-08-16 i Östersund. Studentexamen 1921-12-10. Officersaspirant vid Upplands artilleriregemente 1922-10-06 och vid positionsartilleriregementet 1923-09-01. Elev vid krigsskolan 1923. Styckjunkare 1924. Utexaminerad 1924-12-18. Fänrik i regementet 1924-12-31. Fänrik vid Karlsborgs artillerikår 1925-01-23. Underlöjtnant vid Karlsborgs artillerikår 1926-12-30. Underlöjtnant vid Bodens artilleriregemente 1927-06-27 från och med 1928-01-01. Löjtnant vid Bodens artilleriregemente 1928-08-04. Kapten vid Smålands artilleriregemente 1938-10-01. RSO 1 kl. 1945-06-06. Avsked med förtidspension 1946-10-01. Gift 1928-10-13 i Engelbrektskyrkan i Stockholm (Hedvig Eleonora förs vb) med Birgit Uggla, född 1902-10-25 i Forserums förs, Jönköpings län , dotter av ryttmästaren Erik Albertsson Uggla, och friherrinnan Sofia Klingspor.

Barn:

 • Magnus Samuel, född 1930-05-20 i Boden.
 • Nils Gustaf, född 1931-08-07 i Bodens förs.
 • Agneta Christina, född 1933-03-28 i Bodens förs. Stiftsjungfru.
 • Erik Gabriel, född 1935-06-14 i Sofia förs, Jönköping (Ljungarums förs, Jönköping fb nr 49).
 • Catharina Isabella, född 1941-12-19 i Kristine förs, Jönköping (fb nr 186).
 • Hedvig Charlotta, född 1944-11-01 (Jönköping BB) Kristina förs, Jönköping (fb nr 205).

TAB 13

Carl Samuel, (son av Samuel, tab 8), född 1824-02-27 på Tistad. Kadett vid Karlberg 1837-06-02. Utexaminerad 1844-06-22. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1844-07-05. Löjtnant 1849-03-06. Kapten i armén 1858-05-04. Avsked ur regementet 1858-05-04 och ur krigstjänsten 1863-12-11. Död 1883-09-02 på sin egendom Vreta i Kila socken, Södermanlands län. Gift 1862-10-15 Bergby med Julia Charlotta Callerström, född 1840-10-26 i Eskilstuna, Fors förs, död 1880-02-26 i Nyköping, dotter av kaptenen Sven Adolf Callerström och Eleonora Matilda von Langenberg.

Barn:

 • Julia Maria Ulrika Henrietta, född 1863-08-10, på Vreta. Död 1938-12-23 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 267). Gift 1889-04-06 i Stockholm med kaptenen i Vaxholms grenadjärregementes reserv, RSO mm, Vilhelm Alexis Bäcklin, från vilken hon 1897 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1898-10-08 med Emma Helena Elbe), född 1863-04-30 i Nyköping, död 1918-12-13 i Stockholm.
 • Emma Matilda, född 1865-01-27 på Vreta. Gift 1891-06-01 i Stockholm med provinsialläkaren Vilhelm Reinhold Rikard Kalmberg, född 1851, död 1927.
 • Sven Anders Samuel, född 1866. Kapten. Se Tab. 14
 • Carl Gustaf (Göstta), född 1868-03-23 på Vreta. Lantbrukare.
 • Casten Roland, född 1869-10-02 på Vreta, död 1879-05-13 i Nyköping.

TAB 14

Sven Anders Samuel, (son av Carl Samuel, tab 13), född 1866-10-21 på Vreta. Mogenhetsexamen 1886-06-01. Volontär vid Värmlands fältjägarkår 1886-06-09. Sergeant 1887-05-27. Elev vid krigsskolan 1887-07-18. Utexaminerad 1889-04-15. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarkår 1889-04-25. Löjtnant vid Värmlands fältjägarkår 1897-05-07. Löjtnant vid Vaxholms grenadjärregemente 1901-12-05. Kapten 1904-10-14. RSO 1909-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1916-10-21. Kassakontrollant vid Östergötlands enskilda bank i Stockholm 1920. död 1942-06-17 i Ålsten, Bromma förs, Stockholm (db 181). Gift 1907-05-22 i Oskarskyrkan i Stockholm med Anna Hildur Augusta Tamm, född 1878-10-20, dotter av överstelöjtnanten Christian Teodor Tamm (se friherrliga ätten Tamm), och Louise Anna Chevallier.

Barn:

 • Hervor, född 1908-02-12 i Vaxholms landsförs, Stockholm. död 1940-11-04 i Ålsten, Bromma förs, Stockholm (db nr 341).
 • Gunvor Maria, född 1912-01-09 i Vaxholms landförs, Stockholm. Gift 1938-05-26 i Västerledskyrkan, Bromma förs, Stockholm (vb nr 118) med leg tandl. Bengt Åke Johannes Söderlindh, född 1910-03-22 i Örebro.

TAB 15

Claes Axel, (son av Carl Samuel, tab 13), född 1875-07-07 Vreta. Elev vid sjökrigsskolan 1889-10-01. avgick från sjökrigsskolan 1891-10-01. Mogenhetsexamen i Uppsala 1894-05-23. Volontär vid Södermanlands regemente 1894-05-30. Korpral 1895-07-26. Sergeant 1895-08-25. Elev vid krigsskolan 1895-09-25. Fanjunkare 1896-08-12. Utexaminerad 1896-12-03. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1896-12-09. Löjtnant Södermanlands regemente 1900-10-17. Genomgick krigshögskolan 1900-09-24–1902-07-02. Aspirant vid generalstaben 1903-11-15–1905-11-15. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1906-11-23. Lärare vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1907–1908. Stabsadjutant och kapten i generalstaben 1908-04-24. Kapten i Södermanlands regemente 1908-06-04. JHSO5kl 1909-09-09 Kapten vid generalstaben 1909-11-20. Generalstabsofficer vid II. arméfördelningens stab 1908-10-12 1910-10-16. Adjutant hos chefen för generalstaben 1910-10-23–1914-11-09. Kapten vid Svea livgarde 1914-11-19. Ledamot av Kokvagnskommitén 1915–1916 och 1918. Överadjutant och major vid generalstaben 1916-11-28. Sekreterare hos sakkunniga för utredning av lantförsvarets behov 1916. Avdelningschef vid generalstabens organisationsavdelning 1917-05-01–1921-05-31. RSO 1917-06-06. RVO 1918-06-06. Överadjutant och överstelöjtnant vid nämnda stab 1919-12-31. Ledamot och sekreterare vid infanterikommissionen 1920-05-14–1922-05-15. Överstelöjtnant vid Vaxholms grenadjärregemente 1921-07-30. Stabschef hos inspektionen för infanteriet 1921. LKrVA 1921. RNO 1923-06-06. Överste och chef för Västmanlands regemente 1923-06-08. Chef för 9. infanteribrigaden 1926-02-19. KSO2kl 1926-09-15. Överste och chef för Värmlands regemente 1927-05-20. SvmifbGM. Västmanlands regementes Skytteförenings GM. Västmanlands landsting förbund. GM. skytteGM. IdrottGM. John Ebersteins skidl.G plakett. GV:s Jmt 1928-06-16. Ledamot av luftförsvars utredningen 1928–1931. KSO1kl 1929-11-28. Avsked 1935-02-01 från och med 1935-07-08. Generalmajor i generalitetsreserv 1935-06-28 från och med 1935-07-08. Gift 1900-09-11 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Hedvig Cecilia Christina Holm, född 1881-12-04 i Uppsala, dotter av vice häradshövdingen Anders Fredrik Holm och friherrinnan Hedvig Ulrika Fleming af Liebelitz.

Barn:

 • Märta Axelsdotter, född 1901-06-17 i Stockholm. Gift 1:o 1924-05-30 i Budapest med affärsmannen, löjtnanten i ungerska ridande artilleriets reserv, ÖKarlTkK mm Johann Eugen Gross, född 1897-08-28. Död 1935-05-00 i Berlin. Gift 2:o 1943-06-10 med disponenten Bror Axel Halén i hans 2:a gifte, född 1880-07-06 i Norra Råda förs, Värmland.
 • Ebba Axelsdotter, född 1903-01-03 i Stockholm, död 1903-08-09 i Malmköpings förs, Södermanlands län.
 • Hedvig Axelsdotter, född 1904-06-29 i Stockholm. Gift 1926-11-13 i Västerås domkyrka med godsägaren Carl-Jan Kuylenstierna, född 1899 i Övraby förs, Hallands län.
 • Carl Axelsson, född 1907-03-01 i Stockholm. Se Tab. 15A
 • Eva Axelsdotter, född 1909-12-06 i domkyrkoförs, Linköping. Död 1933-07-26 i Karlstad ]] och begraven å Stockholms norra begravningsplats.
 • Ulrika (Ulla) Axelsdotter, född 1913-10-31 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1938-03-12 i Karlstad (vb nr 44) med civilingenjören Axel Erland Bratt, född 1911-03-16 i Stockholm.
 • Gustaf Axelsson, född 1915-10-06 i Stockholm. Affärsman. Gift 1942-12-19 i Stockholm. Se Tab. 15B.

TAB 15A

Carl Axelsson, (son av Claes Axel tab 15) född 1907-03-01 i Oscars förs, Stockholm. Studentexamen i Västerås 1925-05-18. Officersaspirant vid Svea livgarde 1925. Elev vid krigsskolan 1926. Utexaminerad 1927-12-17. Fänrik vid Svea livgarde 1927-12-30. Underlöjtnant 1929-12-31. Löjtnant vid Svea livgarde 1931-11-27 och vid Svea livgarde 1932-08-19. Genomgått fullständig kurs Krigshögskolan 1936–1938. Kapten vid Svea livgarde 1940-08-01. Stabsadjutant och kapten vid Generalstabskåren 1942-10-01. Kapten vid Upplands infanteriregemente 1945-02-16. Utnämnd till major vid Krigshögskolan 1946-04-01. 1946-04-01 överadjutant och major i Generalstaben. RSO 1946-06-06. RVO1kl 1949-11-15. Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1950-04-01 (1950-03-31). Överste och chef för Hallands regemente 1954-10-01 (1954-03-05). LKrVA 1956-11-27. Överste vid arméstaben 1957-10-01 (1957-03-05). LKrVA 1956-11-27. Överste vid arméstaben 1957-10-01 (1957-02-22). Överadjutant och överste i generalstabskåren 1957-10-01 (1957-02-22). KSO 1957-11-11. KSO1kl 1960-06-04. Chef för den Svenska delegationen i den neutrala övervakningskommissionen i Korea 1662-08-00–1963-02-18. Ställföreträdande militärbefälhavare vid IV militärområdet (1962-08-19) 1963-04-01. Gift 1:o 1930-10-11 i Norrsunda förs, Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Stockholm vb) med Maria-Theresia Bergman-Olson, från vilken han blev skild genom Stockholms rådshurätts utslag 1935-08-19, vilket fastställts av Svea hovrätt 1935-11-25, i hennes första gifte (gift 2:o 1936-03-11 med affärsmannen greve Eric Claes William Piper 1904-03-24 i Gudmuntorps förs, Malmöhus län) Född 1909-01-13. Gift 2.o 1936-10-05 Ribbingsholm s förs, Östergötland (Engelbrekts förs, Stockholm vb nr 250) med Margareta Zielfelt, född 1903-10-09 i Kullerstads förs, Östergötland. Dotter av före detta Kaptenen vid Första Livgrenadjärregementet Agn Hjalmar Ziefelt och Ida Charlotta Fredrique von Boisman.

Barn:

 • 1. Margareta Cecilia Carlsdotter, född 1931-08-01 i Oscars förs, Stockholm.
 • 2. Carl Axel Carlsson, född 1937-07-07 i Norrköping (Oscars förs, Stockholm fbnre 265).
 • 2. Katarina Margareta Carlsdotter, född 1939-10-10 i Norrköping (Oscars förs, Stockholm fb nr 576).
 • 2. Bo Carlsson, född 1941-06-10 i Norrköping (Oscars förs i Stockholm fb nr 369).
 • 2. Hedvig Cecilia Carlsdotter

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.