:

Ericson nr 403

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätten Ericson nr 2324 och 403

Adlad 1854-11-04, introducerad 1856. Friherrlig 1860-05-04, allt enligt 37 § R.F., introducerad 1862.


TAB 1

Sven Svensson Stadig, född omkring 1645. Konstmästare, sedan gruvfogde vid Nordmarks gruva i Nordmarks socken, Värmlands län. Död 1682 och begraven 1682-07-05. Gift med Kerstin N. N., född omkring 1645, död 1717 och begraven 1717-02-17 [(Pt årg. X s. 30 ff.)].

son:

 • Magnus Svensson Stadig, döpt 1681-02-02. Gruvbrytare (= gruvägare) vid Nordmarks gruva. Sexman. Död 1727. Gift 1:o 1704-08-31, med Kerstin Mårtensdotter, född 1682, dotter av Martin Störgelsson. 2:o med Maria Håkansdotter [(Pt årg. X s. 30 ff.)].

son:

 • 2. Eric Magnusson, född 1724. Gruvbrytare vid Nordmarks gruva. Död 1755. Gift 1744 med Annika Nilsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1759 med bergsmannen och häradsdomaren Jon Olofsson, född 1732, död 1799), född 1726, död 1772, dotter av bergsmannen Nils Larsson och Ellika Mattsdotter [(Pt årg. X s. 30 ff.)].

son:

 • Nils Ericsson, född 1747. Bruksidkare vid Nordmarks gruvor. Död 1790. Gift 1775 med Anna Maria Petrén i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1769 med pastorsadjunkten i Åmål Samuel Berglind, född 1743, död 1772), född 1745, död 1783, dotter av bruksinspektören Olof Petrén och Maria Ullin.

son:

 • Olof Ericsson, född 1778. Gruvfogde och bruksidkare vid Långbanshyttan i Färnebo socken, Värmlands län. Föreståndare vid bergsprängningsarbetena vid Göta kanal 1811. Anställd vid karantänsinrättningen å Känsö vid Göteborg. Död 1818 vid Känsö. Gift 1799 med Brita Sofia Yngström, född 1778, död 1853 i Medelplana prästgård Skaraborgs län, dotter av gruv- och bruksägaren vid Långbanshyttan Johan Yngström och Anna Westelius.

son:

 • Nils Ericsson, adlad och friherre Ericson, född 1802-01-31 vid Långbanshyttan. Elev vid arbetena å Göta kanal 1816. Nivellör vid arbetena å Göta kanal 1818-05-04. Underlöjtnant vid ingenjörkårens fortifikationsbrigad 1823-03-04. Chef för Jäverstads arbetsstation Östergötlands län 1824–1828. Löjtnant i armén 1828-02-13. Transporterad som kapten till flottans mekaniska kår 1830-10-28. Chef för västra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1830. Övermekanikus vid Trollhätte kanal 1830. Major 1832-11-10. Utförde Trollhätte nya slussled 1838-05-20–1847-06-05. RVO 1841-07-04. Överstelöjtnant 1842-07-23. RNO 1844-10-14. LKrVA 1844. LVA 1845-04-09. Övermekanikus vid anläggningen av nya slussen mellan Saltsjön och Mälaren i Stockholm 1846-09-12–1850-11-28. Utförde kanalförbindelsen mellan sjön Saimen i Finland och Finska viken 1847–1856. Överste i nyssn. kår 1850-02-01. KVO 1850-11-28. KNS:tOO 1851-03-31. Adlad 1854-11-04 enligt 37 § R.F. (introducerad 1856-10-17 under nr 2324). Chef för statens järnvägsbyggnader 1855-01-22. RRS:tAO2kl m br 1856. KmstkVO 1858-10-04. Friherre 1860-05-04. Enligt 37 § R.F. (introducerad 1862-05-02 under nr 403). Erhöll ordenstecknen till sistnämnda storkors i briljanter 1862-11-04. Avsked från chefskapet för statens järnvägsbyggnader 1862-12-30. Avsked från överstebeställningen vid flottans mekaniska kår 1866-12-28 HLLA 1869-02-16. Död 1870-09-08 i Stockholm och ligger jämte sin fru och yngsta dotter begraven på norra kyrkogården i Stockholm. Över honom lät vetenskapsakademien slå medalj 1885. Hans staty i brons, modellerad av professor John Börjeson, är upprest i parken vid centralstationen i Stockholm och avtäckt den 8 sept. 1893. Inköpte 1847 Nygård och Rånnum i Tunhems socken, Älvsborgs län. Gift 1833-04-30 Stegeborg med grevinnan Vendela Vilhelmina von Schwerin, född 1812-05-28 på nämnda egendom, död 1893-07-11 i Östersund, dotter av kammarjunkaren, greve Filip Verner von Schwerin, och Vendela Gustava Ahlgren.

Barn:

 • John Filip, friherre vid faderns död 1870, född 1834-05-02 på mekanicibostället Åker vid Trollhättan, liksom syskonen. Kadett vid Karlberg 1847-06-04. Avgången från krigsakademien 1853-12-16. Furir vid Älvsborgs regemente 1854-01-16. Student 1854-01-30. Officersexamen 1854-03-03. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1854-11-09. Löjtnant 1858-09-07. Kapten 1866-04-17. Landstingsman 1863–1867. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1867–1875. Avsked ur krigstjänsten 1870-12-02. Ledamot av kommittén för reglering av prästerskapets löner. Ordförande i Älvsborgs läns hushållningssällskap 1870–1883. RNO 1875-12-01. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1882–1886. Ledamot av kommittén för organisation av rikets lantbruksläroverk 1882. Innehar Älvsborgs läns HushGM att i band med länets färger bäras på bröstet och var hedersledamot av samma sällskap. Landshövding i Jämtlands län 1883-01-05. Ordförande i Jämtlands län hushållningssällskap 1883. KNO1kl 1884-12-01. LLA 1888. Ordförande i Jämtlands län landsting 1888–1893. KmstkNO 1892-12-01. Ledamot av riksdagens 2. kammare vid senare riksdagen 1887. Ledamot av lappkommittén 1895-05. Död 1895-09-25 i Östersund och begraven i Östersund i samma grav som hans förut avlidna hustru. Ägde 1869–1876 Sandgärdet och 1871–1879 Nygård, båda i Tunhems socken. Gift 1859-03-29 i Uddevalla med Ida Catharina Vilhelmina Koch, född 1841-07-09 Vågsäter, död 1891-07-31 i Östersund och begraven i egen grav på därvarande kyrkogård, dotter av majoren vid K. M:s flotta Mikael Koch och hans 2:a fru Emma Vilhelmina Iggeström.
 • Hedda Gustava, född 1836-06-06, död 1896-08-19 i Stockholm. Gift 1858-08-30 i Tunhems kyrka Älvsborgs län med vice häradshövdingen, greve Axel Edvard Knut Mörner af Morlanda, född 1824, död 1911.
 • Nils Verner, friherre vid äldre broderns död 1895, född 1838-12-12. Furir vid västgötadals regemente 1855-05-10. Student i Uppsala 1855. Officersexamen 1856. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1856-12-19. Löjtnant 1860-07-04. Utförde på entreprenad Dalslands kanal 1864–1868. Kapten i armén 1869-04-09. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1869-04-09. Avsked ur armén 1871-03-10. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1872–1878. Anlade och ägde gemensamt med bröderna 1868–1874 Vargöns pappersbruk i Tunhems socken. Död ogift 1900-03-08 vid Trollhättan.
 • Carl Vilhelm, född 1840. Före detta generallöjtnant. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Vilhelm (son av Nils Ericsson, adlad och friherre Ericson, Tab. 1), friherre vid äldre broderns död 1900, född 1840-09-28 på Åker. Studentexamen 1857-05-26. Furir vid Västgöta regemente 1857-05-20. Fanjunkare 1858-01-29. Offieersexamen 1858-04-26. Underlöjtnant 1858-10-26. Ingick 1862-09 i fransk tjänst såsom underlöjtnant vid 3. zuavregementet och gjorde med utmärkelse fälttåget i Mexiko 1863-01–1864-04. Bevistade därunder belägringen av Puebla 1863-04–1863-05, bataljen vid San Lorenzo 1863-05-08 och striden vid Aroyo-Zareo 1864-01-01 vid vilka båda tillfällen han sårades och blev citerad på arméns order för tapperhet. RFrHL 1863-05-09. FrFM. Löjtnant i regementet 1863-08-07 och vid regementet 1864-07-05. Ordonnansofficer hos konung Carl XV 1864-07-16 GMtf 1864-09-01. RDDO 1865-08-03. RMexGuadO 1865-07-16. Var 1866 juni–sept. anställd i italienska armén och bevistade fälttåget såsom adjutant i tunga kavalleridivisionen. RItS:tMLO 1866-09-05. ItFM. RNS:tOO 1868-04-05. Landstingsman för Väne härad 1872–1876. Kapten i regementet 1874-05-01 och vid regementet 1876-08-04. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1876–1878. Ledamot av vägkommittén 1876-11-24. Suppleant för fullmäktige i riksbanken 1878-03-03 och 1879-03-29. Major och bataljonschef vid Gotlands nationalbeväring 1879-06-13. Suppleant för fullmäktige i riksgäldskontoret 1880–1887. RSO 1880-12-01 LKrVA 1881-02-22. Överstelöjtnant och 1. major vid västgöta regemente 1881-04-27. Ledamot av lantförsvarskommittén 1881-06-08. Ledamot i kommittén för granskning av de särskilda vapenslagens exercisreglemente 1885-10-30. Ledamot av stadsfullmäktige i Skövde 1884–1885 och från 1888 samt ordförande från 1889. Överste i armén 1886-05-15. Överste och chef för västgöta regemente 1887-11-25. KFrHL 1888. Landstingsman för Skövde stad fr. o. m. 1888. KSO2kl 1891-12-01. Ledamot av riksdagens 2. kammare vid urtima riksdagen 1892 och vid lagtima riksdagen 1893. Ledamot av arméns fullmäktige 1893. Generalmajor i armén 1893-05-10. KSO1kl 1893-12-01 RRS:tStO1 kl 1896. Chef för 3. arméfördelningen 1896-09-04. StkItKrO 1897. KmstkSO 1897-12-01. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1899. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i generalitetets reserv 1902-06-13. Generallöjtnant i generalitetets reserv 1902-08-12. Styrelseledamot och kassadirektör vid Skånes enskilda banks kontor i Stockholm 1902–1910. Inspektör för trängen 1903-05-22. Avsked ur krigstjänsten 1906. StkDDO 1909-05-04. Styrelseledamot i Skandinaviska kreditaktiebolaget, och kassadirektör vid dess avdelningskontor i Stockholm 1910–1917. Ägde åren 1871–1879 Rånnum. Död 1928-10-10 i Ängelholm . Begraven i Västra Tunhems förs., Älvsborgs län. Gift 1870-11-04 i Stockholm med Ebba Emilia Margareta Nyblæus, född 1851-12-31 i Lund, död 1918-12-30 i Ängelholm Västra Tunhems förs., Älvsborgs län , dotter av översten och föreståndaren för gymnastiska centralinstitutet Gustaf Nyblæus och Hedvig Carolina Norström.

Barn:

 • Hedvig Vilhelmina, född 1872-04-11 Rånnum. Död 1964-07-08 i Stockholm, Västerleds förs. . Gift 1895-10-02 i Skövde med ryttmästaren Carl Gillis Boy, nr 2289, född 1864, död 1919.
 • Nils, född 1873-10-13 på Rånnum, död på Rånnum 1874-10-30 och begraven, liksom de två andra avlidna syskonen, i familjegrav på Tunhems kyrkogård.
 • Ebba Gustava, född 1875-06-16 på Rånnum, död på Rånnum 1876-05-25.
 • Nils Carl Gustaf, född 1878-04-25 på Rånnum, död 1879-04-08 i Lidköping.
 • Nils Johan, född 1879-12-05 på Karlsborgs fästning. Mogenhetsexamen 1897-06-14. Volontär vid Älvsborgs regemente 1897-06-17. Korpral 1898-08-04. Sergeant 1898-08-17. Fanjunkare 1899-08-15. Utexaminerad från krigsskolan 1899-11-25. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1899-12-08. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1904-08-04. Kapten 1911-05-05. RSO 1920. Major vid Gotlands infanteriregementet 1923. Död 1929-06-27 i Göteborg (Nya Varvets förs., db nr 10), och utslocknade med honom denna friherrl. ätt på svärdsidan.
 • Ebba Vendela Carolina, född 1885-12-06 i Skövde. Gift 1906-05-26 i Oskarskyrkan i Stockholm med före detta underlöjtnanten, godsägaren, greve Claes Arvid Tyko Wachtmeister af Johannishus, nr 25, född 1873-04-12 i Kågeröds förs., Malmöhus län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: