:

Peyron nr 392

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Peyron nr 2303 och 392

Adlad 1825-07-04 enl. 37 § R.F., introducerad 1828. Friherrlig 1841-08-21 enl. 37 § R.F., introducerad 1842.

Peyron F39200.png

TAB 1

Gustaf Abraham Peijron, adlad och friherre Peyron, (son av Claes Bartolomeus Peyron, se adliga ätten de Peijron nr 2136, tab 2), född 1783-07-17 i S:t Petersburg. Fänrik vid amiralitetet 1794-06-30. Kadett vid Karlberg 1795-09-22. Fänrik vid svenska gardet 1797-05-27. Officersexamen på Karlberg 1800-09-17. Attaché vid svenska beskickningen i neder-sachsiska kretsen i Hamburg s. å. 12/8. Placelöjtnant i Stralsund 1806. Fördelningsadjutant hos generalen, greve. Gift Löwenhielm s. å. 16/12. Stabsadjutant hos generalen, friherre von Essen 1807-02-00. Stabsadjutant hos konungen s. å. Kapten i armén s. å. 25/9. Överadjutant hos konungen och major i armén 1808-11-18. Stabskapten vid drottningens livregemente 1810-03-27. RSO 1811-01-28. Kapten vid Bohusläns regemente s. å. 11/7. Överstelöjtnant i armén 1812-02-18. Överadjutant vid kronprinsen Carl Johans generalstab 1813-04-16. RPrOPlemér s. å. i sept. Överste i armén s. å. 22/10. RRS:tV1O3kl s. å. i okt. RRS:tAO2kl 1814-03-00. LKrVA 1815-10-18. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1817-04-22. Chef för Jämtlands regemente 1818-05-11. Generaladjutant 1821-02-27. Chef för livbeväringsregementet s. å. 8/5 och för Västmanlands regemente 1823-07-04. KSO 1824-03-14. RRS:t V1O2kl s. å. 31/3. Adlad 1825-07-04 enl. 37 § R.F. (introd. 1828 under nr 2303). Landshövding i Nyköpings län 1825-12-23. Ståthållare på Gripsholms slott 1826-01-15. Generalmajor 1827-08-21. Statssekreterare för krigsärendena 1828-01-16. Vilket ämbete han dock icke tillträdde. Generalbefälhavare i 6. militärdistriktet 1833-12-07. KmstkSO 1836-08-05. T. f. överpostdirektör 1837-04-21. Avsked från generalbefälhavarbefattningen s. å. 9/6. T. f. president i krigskollegium 1838-10-26. RPrRÖO2kl m stj 1840-12-11. Filosofie hedersdoktor vid universitetet i Jena s. å. 15/12. Friherre 1841-08-21 enligt förutn. regeringsformsparagraf (introd. 1842-02-09 under nr 392). Generallöjtnant 1843-07-04. Statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet 1844-05-18. T. f. kansler för krigsakademien s. å. 19/9. T. f. chef för utrikesdepartementet 1845-01-00. StkHGueIfO s. å. 18/4. StkDDO s. å. 30/4. Avsked från statsrådsämbetet 1848-04-10. T. f. generalbefälhavare i 2. militärdistriktet s. d., därtill utnämnd s. å. 17/10. Entledigad från kanslersbefattningen vid Karlberg 1848-11-28. RoKavKMO 1850-06-26. Död 1852-02-29 i Stockholm till följd av ett svårt fall på en hal trottoar. 'Han beordrades 1798-02-18 såsom kadett på en sjöexpedition med fregatten Ulla Fersen, vilken uppbringades av engelsmännen och fördes till Deel i England. Avreste 1806-08-22 på befallning till Sachsen, Böhmen och Franken för att vid preussiska armén observera de krigförandes rörelser och därom inskicka underrättelser samt återreste till Sverige efter bataljen vid Auerstädt den 14 okt. s. å. Kommenderades s. å. 16/12 att vara fördelningsadjutant vid förposterna i Pommern under generalen, greve Löwenhielms befäl mot konungens av Neapel armékår. Beordrades 1807-01-06 att överföra hertiginnan av Braunschweig-Öls från Pommern till Bäckaskog i Skåne. Bevistade s. å. den 14 mars under generalen von Cardells befäl stormningen av redutten vid Kettenhagen i Pommern ävensom under generalen von Essen reträtten från Anklam den 16 april. Skickades tvenne gånger under samma krig med muntliga uppdrag till franske marskalken Brune. Avsändes 1810 den 11 juni från Drottningholm med uppdrag till före detta konungen (Gustaf IV Adolf), som då vistades i Tönningen. Blev 1813-08-08 chef de bureau vid norra tyska förenade arméns generalstab och bevistade i sådan egenskap bataljerna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig. Gjorde 1814 kampanjerna i Brabant, Holstein och Norge såsom överadjutant i generalstaben och förde befälet över fyra bataljoner som blockerade Fredriksten samt bevistade sedermera denna fästnings intagande som chef för general de Suremains stab Avslöt 1821 med Ryssland en traktat angående Riksgränsen och de norra gränsboarnas förhållande sinsemellan samt befullmäktigades 1823 att gemensamt med en kejserlig rysk kommissarie granska och fastställa ägoutbytet vid rikets norra gräns ända upp till Karesuando och norska gränsen. Entledigades slutligen 1824-03-12 efter sexton års tjänstetid från chefskapet vid generaladjutantsexpeditionen för armén.' Gift 1:o 1825-08-21 med Anna Sofia Björkenstam, född 1805-12-09, död 1835-04-07 i Stockholm, dotter av lagmannen Sven Björkman, adlad Björkenstam, och hans 2:a fru Catharina Maria Strokirk. Gift 2:o 1836-09-05 i Posseldorf nära Hamburg med Carolina Texier, född 1797-09-15, död 1838-11-17, dotter av bankiren Texier i Hamburg och Amelie Sillem. Gift 3:o 1846-03-15 i Stockholm med Jeannette Amelie Groen, född 1810, död 1851-11-08, dotter av bergsrådet Anton Henrik Groen och Maria Ulrika Arfvedsson.

Barn:

 • 1. Adéle Josefine, död 1828-01-18.
 • 1. Gustaf Oskar, friherre vid faderns död 1852. Född 1828. Generallöjtnant och överstekammarherre. Död 1915. Se Tab. 2.
 • 1. Edvard Svante Knut, född 1831. Vice amiral. Död 1914. Se Tab. 9.
 • 2. Amalia Sofia Adéle Ebba (Amelie), född 1838-07-31, död 1908-01-31 i Stockholm. Gift 1867-01-09 med översten i norska armén, KSO2kl m m., Carl Vilhelm Carsten Due, född 1829-12-23 i Stockholm, död 1918-04-13 Oakshill Engelbrekts förs, Stockholm.

TAB 2

Gustaf Oskar, (son av Gustaf Abraham Peyron, adlad och friherre Peyron, tab 1), friherre vid faderns död 1852. Född 1828-01-05 i Nyköping. Kadett vid Karlberg 1840-10-15. Utexaminerad 1845-10-28. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår s. å. 6/11. Transp. som underlöjtnant till livgardet till häst 1846-05-15. Löjtnant 1848-06-02. Genomgick franska ridskolan i Saumur 1851. Ryttmästare i regementet 1856-03-12. Anställd såsom uppvaktande hos prins Albrekt av Preussen under dennes vistelse i Stockholm s. å. 13/9. RPr RÖO4kl 1857-01-20. Regementskvartermästare s. å. 12/5. Adjutant hos konungen 1858-12-31. Åtföljde hovstallmästaren F. Braunerhielm vid dennes beskickning till S:t Petersburg med anledning av konung Oskar I:s frånfälle 1859-07-16. RRS:tStO2kl s. å. 26/7. Kammarherre hos änkedrottning Josefina s. å. 15/11. Tjänstg. som adjutant hos greven av Flandern under dennes vistelse i Stockholm 1860-08-06. Off BLeopO s. å. 26/12. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1863–1865. Överstelöjtnant vid husarregementet konung Carl XV 1864-04-26. Ledamot av hospitalsdirektionen i Malmö 1866-02-23. RSO s. å. 3/5. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1873. Överstelöjtnant och 1. major vid skånska husarregementet 1867-05-03. Regementsbefälhavare med chefs makt och myndighet 1868-12-21. Överste och chef för nämnda regemente 1869-03-23. Tjänstfri vid hovet 1870. Ledamot av taktiska kommittén vid höstmanövern i Skåne 1871-09-00. Tjänstg. hos ryske ambassadören, friherre von Liewen vid konung Oskar II:s kröning 1873-05-00. RRS:tStO2kl m kr s. å. 14/5. Bevistade preussiska kavallerimanövern i Anhalt s. å. i juli. KSO1kl 1877-12-01. Ledamot av svensknorska kavallerikommittén 1877–1879. Bevistade arméns fullmäktiges sammanträde 1878. Ledamot av lantförsvarskommittén 1880–1882. LKrVA 1881-02-22. Övervar ryska lägret i Krasnoje Zelo 1882-07-00–08-00 RRS:tVIO3kl s. å. 18/8. Generalmajor och generalbefälhavare i 3. militärdistriktet 1884-11-07. Transp. till generalbefälhavarämbetet i 1. militärdistriktet 1885-12-30. Överlämnade nya fanor till södra skånska infanteriregementet 1886. Statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet 1887-10-04. Ledamot av riksdagens andra kammare 1888–1893 och 1897–1899. Avsked från statsrådsämbetet 1888-02-06. Ordförande i leveranskommittén s. d. Åtföljde kronprinsen till konung Christian IX:s jubileumsfest s. å. 15/11. StkDDO s. å. 20/11. KmstkSO s. å. 1/12. Tjänstg. hos storhertigen av Baden under dess vistelse i Stockholm 1889-04-28. StkBadZLO s. å. 4/5. Inspektor vid Hälsingborgs högre allmänna läroverk 1889-12-281893-05-01. Ledamot av kommittén för yttrande av förslag till ny härordning s. å. 14/11. RCXIII:sO 1891-01-28. Generallöjtnant 1892-12-02. Ordförande vid arméns fullmäktiges sammanträde 1893-10-00. Ledamot av kommittén angående sammanslagning av lant- och sjöförsvarsdepartementen 1894-08-09. Avsked från beställningen på stat med tillstånd att kvarstå såsom generallöjtnant i generalitetets reserv 1896-01-16. HLÖS s. å. 1/4. Överstekammarherre 1899-10-18. RoKavKMO 1902-12-01. Tjänstfri vid hovet 1906-12-01. Avsked från beställningen i generalitetets reserv 1914-04-24. Död 1915-03-02 i Hälsingborg. Gift 1853-04-14 i Stockholm med Söster Pauline Katinka Due, född 1831-09-20 i sistnämnda stad, död 1909-02-01 i Hälsingborg ]], dotter av norske statsministern Fredrik Due och Aléte Georgine Vilhelmine Sibbern.

Barn:

 • Gustaf Fredrik (Gösta), friherre vid faderns död 1915. Född 1854. Före detta major. Död 1934. Se Tab. 3
 • Ebba Paulina Aleta, född 1855-12-09 i Stockholm, död 1865-01-17 i Malmö.
 • Claes Gustaf Henry, född 1858. Konsul. Död 1912. Se Tab. 5.
 • Sofia Katinka Elisabet, född 1860-06-10 i Stockholm. Gift 1881-01-19 i Hälsingborg med kammarherren, friherre Gustaf Malte Ramel, född 1850. Död 1934-12-29 i Södra Åsums förs, Malmöhus län (db 46) och begraven i Öveds förs, Malmöhus län.
 • Carl Gustaf Knut, född 1863-06-28 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1883-06-06. Student i Lund s. å. Jur. preliminärexamen 1885-04-08. Grosshandlare i Marseille 1890. Död där 1894-12-03. Gift 1891-06-27 i Cannes med Julie Marie Henriette Deby, född 1867-12-01 i Bryssel, dotter av J. Jantzen och hans hustru, född Deby.
 • Sven Gustaf Vilhelm, född 1867. Kammarherre. Se Tab. 7.

TAB 3

Gustaf Fredrik (Gösta), (son av Gustaf Oskar, tab 2), friherre vid faderns död 1915. Född 1854-02-10 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1872-05-29. Kadett vid Karlberg s. å. 10/6. Utexaminerad 1874-02-14. Underlöjtnant vid skånska husarregementet s. å. 27/2. Löjtnant 1881-07-01. Ordonnansofficer vid 1. militärdistriktets stab 1886-04-17. Tjänstg. hos de utländska officerare, som voro inbjudna att närvara vid fälttjänstövningarna i Uppland och Västmanland 1888-09-00. RFrHL s. å. 12/10. RÖFrJO s. å. 19/12. RDDO 1889-04-26. Adjutant vid 1. arméfördelningens stab 1890-10-16–1893-08-01. Deltog i danska arméns kantonementsövningar på Fyen 1891. Ryttmästare i regementet 1892-04-22 och vid regementet 1893-01-20. Adjutant hos konungen s. å. 1/12. Anställd såsom uppvaktande hos kejsaren av Tyskland 1895-07-00. RPrRÖO3kl s. å. i juli. OffRumStjO s. å. 12/7. RSO s. å. 1/12. OIIJmt 1897-09-18. RSpMFO 1898. Major i nämnda regemente 1900-04-14 KDDO2gr 1906-09-11. OIISGbmt 1907-06-06. Avsked 1909-06-11. Död 1934-09-19 i Oscars förs, Stockholm (db nr 220) och begraven i Hälsingborgs Maria förs Gift 1:o 1878-10-30 på Svaneholm i Skurups socken, Malmöhus län med Ebba Eleonora Charlotta Augusta Hallenborg B, från vilken han 1902-08-13 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1903-10-17 med majoren i armén, ryttmästaren i kronprinsens husarregementets reserv, RSO, Gustaf Fredrik von Horn, född 1860-09-01, död 1925-04-04), född 1857-08-26 på nämnda egendom, dotter av ryttmästaren Washington Sven Adolf Filip Carl Hallenborg B, och grevinnan Fredrika Lovisa Matilda Sparre af Söfdeborg. Gift 2:o 1903-12-31 i Stoby kyrka Kristianstads län med Clara Maria Wittlock i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1888-11-20 med före detta ryttmästaren Carl Erhard Flyborg, från vilken hon blev skild, född 1857-04-20 i Hälsingborg), född 1862-08-28 i Växjö, dotter av regementsläkaren Johan August Zakarias Wittlock och Pamela Elisabet Klingström.

Barn:

 • 1. Ebba Elisabet, född 1879-11-24 i Hälsingborg, död 1881-11-05 i Montreux.
 • 1. Ebba Jeannette Adine, född 1883-01-14 i Hälsingborg. Gift 1:o 1908-04-02 i Skurups kyrka ]] med friherre Henrik Gabriel Robert Falkenberg af Trystorp, född 1881, död 1918. Gift 2:o 1936-06-11 i Vreta Kloster med friherre Jonas Alströmer, i hans 2:a gifte, född 1877-08-21.
 • 1. Gustaf Karl Knut Bartolomé, född 1889. Ryttmästare. Se Tab. 4.
 • 1. Amelie Madeleine, född 1892-09-23 i Hälsingborg, död 1918-11-29 Ållskog. Gift 1918-08-28 i Strömsholms slottskapell Västmanlands län med löjtnanten i före detta kronprinsens husarregemente Carl Gustaf Liedberg, i hans 1:a gifte, född 1893-06-11.

TAB 4

Gustaf Carl Knut Bartolomé, (son av Gustaf Fredrik, tab 3), född 1889-01-13 i Hälsingborg. Friherre vid faderns död 1934-09-19. Studentexamen 1908-12-07. Volontär vid Kronprinsens husarregemente 1909-01-02. Elev vid Krigsskolan 1910. Utexaminerad 1911-12-20 . Underlöjtnant vid nämnda husarreg, s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1914-11-06. Brigadadjutant vid 1. infanteribrigaden 1916-10-16–1923-10-15. Ryttmästare i regementet 1926-12-03. Ryttmästare vid skånska kavalleriregementet 1927-06-27 fr o m 1928-01-01. Gift 1:o 1915-03-18 i S:t Petri förs, Malmöhus län med Emma Marie Louise Kockum, född 1892-04-09 i S:t Petri förs, Malmöhus län. Dotter av bergsingenjören Frans Henrik Kockum och friherrinnan Laura Louise von Platen. Gift 2:o 1925-06-11 på Trollenäs slott o förs, Malmöhus län med Sigrid Anna Ylfva Hillegard Trolle, född 1902-05-04 på Trollenäs. Död 1936-11-05 vid bilolycka nära Kvidinge, Kristianstads län och begraven i Trollenäs förs, Malmöhus län. Dotter av överhovjägmästaren, friherre Nils Axel Arvid Trolle, och friherrinnan Anna Eleonora Sofia Leijonhufvud.

Barn:

 • 1. Louise Ebba Pauline, född 1918-11-01 i Malmö garnisonförs
 • 2. Gustaf-Adolf Carl Axel Nils Fredrik, född 1926-09-14 i Malmö garnisonförs
 • 2. Anna Eva Amelie, född 1928-08-18 i Hälsingborgs Maria förs

TAB 5

Claes Gustaf Henry, (son av Gustaf Oskar, tab 2), född 1858-06-05 i Stockholm. Genomgick Rostocks handelsinstitut 1874–1875. Bosatt i Marseille 1876 och etablerade sig där 1880 under firma Wels & Peyron. Svensk-norsk konsul i nämnda stad 1882-02-27. TunNIO2kl 1885. OffMonS:tCO 1890. RVO 1892-12-01. Avsked 1907-05-31. RFrHL 1908-03-00. Död 1912-05-08 i Karlsbad. Gift 1885-10-03 i Marseille med Christine Louise Susanne Fraissinet, född 1865-02-24 i nämnda stad, död 1934-04-23 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 88), dotter av skeppsredaren Felix Fraissinet och Matilde Bargmann.

Barn:

 • Felix Gustaf Louis Claes, född 1886-11-08 i Marseille. Examen baccalauréat ès lettres därst. 1904-10-15. Student i Aix i Provence s. å. Baccalauréat en droit därst. 1907-07-24. Student i Lund 1908-09-18. Jur. kandidat därst. 1913-05-31. Extra ordinarie notarie i skånska hovrätten s. å. 6/6. Tjänstg. vid Hälsingborgs rådhusrätt s. å. 20/6–s. å. 3/9. Attaché i utrikesdepartementet s. å. 22/10. Tjänstg. därst. s. å. 1/11–1916-06-30. Attaché vid svenska generalkonsulatet i New York 1916-07-10–1917-04-16. Förestod österrikisk-ungerska generalkonsulatet i Filadelfia 1917-04-15–s. å. 2/8. Frivillig i franska armén s. å. 15/10–1919-02-00. FrKrK 1918-06-25. Tjänstg. vid svenska konsulatet i Paris 1919-04-031920-03-10. Anställd vid Holmens bruk i Norrköping 1920-03-15–1921-11-20. Amanuens i medicinalstyrelsen 1922-01-01. RFrHL 1923-05-18. Gift 1939-06-10 i Oscars förs Stockholm med Eva Ottilia Cederberg, född 1902-08-14. Kanslibiträde i Kungl medicinalstyrelsen i 40 år.
 • Roger Charles Léon, född 1888. Direktör. Se Tab. 6.
 • Marguerite Clotilde Clemence Pauline, född 1890-04-11 i Marseille. Gift 1915-03-14 i Hälsingborg med löjtnanten i före detta livgardets till häst reserv Frans Georg Linder född 1892-03-21.
 • Yvonne Jeannette Henriette Adine, född 1893-10-05 i Marseille. Gift 1919-06-10 på svenska legationen i Paris med förste sekreteraren friherre Ove Gustaf Vilhelm Ramel, född 1887.

TAB 6

Roger Charles Léon, (son av Claes Gustaf Henry, tab 5), född 1888-05-04 i Marseille. Studentexamen i Marseille 1907-10-24. Student vid universitetet i Lund 1909-09-17. Jur. kandidat examen därst. 1913-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 13/10. Extra ordinarie amanuens i Kammarkollegium s. å. 28/11. Amanuens i Lantförsvarsdepartementet 1914-02-19 och i Pensionsstyrelsen s. å. Tjänstgjorde under världskriget i franska armén. RFrHL. FrKrK. Förste sekreterare vid Svenska handelskammaren i Paris 1919-05-01. Direktör för Compagnie générale d'asétylène i Paris 1922-01-01. RVO 1939-11-15. Gift 1924-02-04 i Paris med Berthe Marie Frederica Barrouin från Frankrike född 1898-02-24 i Paris, dotter av Felix Jules Barrouin och Jeanne Elisabeth Darodes.

Barn:

 • Claude Felix Georges, född 1925-08-07 i Paris. Se Tab. 6A.

TAB 7

Sven Gustaf Vilhelm, (son av Gustaf Oskar, tab 2), född 1867-08-23 i Ramlösa vid Hälsingborg. Mogenhetsexamen 1888-06-06. Student i Lund s. å. 18/9. Jur. preliminärexamen 1889-09-14 och examen till rättegångsverken 1893-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 13/2. Extra ordinarie notarie vid Stockholms rådhusrätt s. å. 24/2. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 10/4. Reservauditör i norra skånska infanteriregementets reserv s. å. 1893-10-11–1895-01-25. Amanuens i lantförsvarsdepartementet 1894-04-12–1897. Vice auditör vid skånska husarregementet 1895-01-25. Kammarjunkare s. å. 30/11. OII:sJmt 1897-09-18. Avsked från auditörstjänsten 1897. Verkst. direktör i aktiebolag Hälsingborgs ångtegelbruk 1899-04-22. Kammarherre 1904-12-01. RVO 1916-06-06. OffOldHFO. Gift 1894-11-02 i Hälsingborg med Hildur Linnea Persson-Henning, född 1869-09-06 i nämnda stad, dotter av konsuln Nils Persson och Otilda Brynhilda Christina Sandberg.

Barn:

 • Carl Gustaf Nils, född 1896. Civilingenjör. Se Tab. 8.
 • Sonja Gunilla Amelie, född 1898-11-04 i Helsingborg. Gift 1922-09-23 i katolska kyrkan i Malmö med före detta löjtnanten vid bayerska kavalleriregementet Prinz Carl von Bayern d:r jur., riksfriherre Egon Adolf Anton Heinrich Teodor von Ritter zu Groenesteyn, född 1896-02-19 i Wiesbaden. Inneh. fideikommisset Kiedrich vid Eltville a. Rh., Tyskland.

TAB 9

Edvard Svante Knut, (son av Gustaf Abraham Peyron, adlad och friherre Peyron, tab 1), född 1831-01-22 i Nyköping. Kadett vid Karlberg 1843-11-02. Utexaminerad 1849-03-31. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å, 13/4. Anställd såsom enseigne de vaisseau i fransk örlogstjänst 1851-02-08–1852-08-11. RFrHL 1853-08-14. Premiärlöjtnant 1857-10-23. LÖS 1858-10-28. Tjänstg. å briggen Nordenskjöld under dess expedition till Norra ishavet 1859-05-24–17/7. RRS:t AO3kl 1865-09-15. Kapten 1866-10-01. T. f. inspektör för räddningsväsendet vid rikets kuster s. å. 30/4–6/6. Kommendörkapten av 2. klassen 1872-04-05. Militärattaché i London 1872-07-01–1873-06-30. Ledamot av sjötjänstgöringsreglementeskommittén 1873. Ledamot av kommittén för sjöförsvarets ordnande på grund av allmän värnplikt 1874. Stabschef hos inspektören för flottans övningar och undervisningsverk s. å. Adjungerad ledamot av svenska kommittén för världsutställningen i Filadelfia s. å. Kammarherre hos drottningen s. å. 16/6. KLEkkrO s. å. 3/8. RSO s. å. 1/12. RWaldFO 1875-08-30. Chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1875–1880. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till ändringar i flottans reglemente 1877-08-01–1880. Kommendörkapten av 1. graden 1877-10-06. KDDO2gr 1880-07-20. Ledamot av kommittén för sjöförsvarets ordnande 1880-10-01–1882. Chef för sjötrupperna 1881–1883. RNO 1882-06-06. KBadZLO1kl s. å. 27/11. Suppleant i krigshovrätten 1882–1884. Chef för marinförvaltningens militäravdelning 1883-04-01–1884-10-01. Kommendör 1884-04-25. Tjänstfri vid hovet s. å. i sept. Varvschef vid flottans station i Karlskrona 1884-10-01–1887. Ledamot i minkommittén 1885-02-25. HLÖS 1886-11-03. Chef för marinförvaltningen 1887-07-13. LKrVA s. å. 25/10. KSO1kl s. å. 1/12. RPrRÖO2kl m kr 1888-07-27. Konteramiral 1889-04-05. KFrHL 1891-07-27. Militär ledamot av konungens högsta domstol 1892-04-08. Ordförande i sjökrigsmaterielskommittén s. å. 19/9. Ordförande i kommissionen för överseende av stadgar för sjökrigsskolan 1893-10-16. KmstkSO 1895-12-01. OII:sJmt 1897-09-18. Vice amiral s. å. 22/10. Avsked från chefskapet vid marinförvaltningen 1899-01-23. Avsked s. å. 24/3. Erhöll tillstånd att fortfarande tillhöra flottans reserv 1901-01-00. Avsked 1903-12-31. Död 1914-12-13 i Skeppsholms förs, Stockholm. Gift 1:o 1856-01-22 i Karlskrona med Beata Henriette von Krusenstierna, född 1837-05-22 i nämnda stad, död 1857-12-03 i Kristiania, dotter av konteramiralen Salomon Mauritz von Krusenstierna, och Hedvig Margareta Lagerstråle, nr 1991. Gift 2:o 1860-06-02 i Wien med sin broders svägerska, hovfröken hos hertiginnan av Östergötland Katinka Karen Aleta Due, född 1839-02-19 i Kristiania, död 1892-03-17 i Stockholm, dotter av norske statsministern Fredrik Due och Aléte Georgine Vilhelmine Sibbern.

Barn:

 • 2. Fredrik Mauritz, född 1861. Förste hovmarskalk. Död 1915. Se Tab. 10.
 • 2. Anne-Sofie Katinka, född 1867-09-06 i Karlskrona. Gift där 1887-09-10 med kaptenen greve Ludvig Percival Hamilton, född 1861, död 1919.
 • 2. Maud Aleta, född 1869-03-31 i Karlskrona, död 1890-04-15 i Stockholm.
 • 2. Edvard Vilhelm, född 1870. Kommendörkapten. Se Tab. 14.
 • 2. Katinka Amelie Pauline (Kathi), född 1874-06-29 på Drottningholm. Gift 1897-04-07 i Stockholm med innehavaren av firman Graham Brothers maskinaffär i Stockholm, ingenjören Peter Samuel Graham, född 1868-10-24 Grahamston
 • 2. Aleta Maria Elisabet, född 1876-01-08 i Stockholm, död där 1877-03-12.
 • 2. Henry Georg Rudolf, född 1883. Överstelöjtnant. Se Tab. 15.

TAB 10

Fredrik Mauritz, (son av Edvard Svante Knut, tab 9), född 1861-07-02 i Karlskrona. Elev vid sjökrigsskolan 1874-09-30. Utexaminerad 1881-10-18. Underlöjtnant vid flottan s. å. 24/10. Deltog i fregatten Vanadis' jordomsegling 1883–1885. JUSO5kl 1884-11-12. Löjtnant 1886-10-13. RÖRrJO s. d. Anställd i fransk örlogstjänst 1888–1891. RFrHL 1891-05-31. Kapten 1892-08-10. SiamKrO4kl 1897-07-16. Anställd som uppvaktande hos hertigen-regenten av Mecklenburg-Schwerin under dennes besök i Stockholm s. å. i sept. RMGO s. å. 20/9. Kammarherre, tjänstg. hos kronprinsessan Viktoria 1898-09-20. KBadZLO2gr 1899-03-00. OffFrHL 1901. RSO s. å. 30/11. Kommendörkapten av 2. graden 1903-10-30. RStbVO2kl 1905-06-15. RPrRÖO3kl s. å. i juli. Tjänstg. kammarherre hos drottningen 1908-01-10. KStbVO1kl s. å. i april. KDDO2gr s. å. i juni. RNO s. å. 16/6. RPrKrO2kl s. å. i aug. Kommendörkapten av 1. graden 1909-01-22. RPrKrO2kl m kr i briljanter 1911-08-00. Hovmarskalk s. å. 12/12. Avsked som kommendörkapten på stat med inträde i reserven s. å. 30/12. Tjänstg. 1. hovmarskalk 1912-12-31. KNO 1kl 1913-06-06. Död 1915-01-08 i Stockholm. Död 1/1 i K. Hovförs. Gift där 1893-10-14 med Adelaine Augusta Fouché d'Otrante, född 1866-05-02 i Paris, dotter av 1. hovstallmästaren Gustave Armand Fouché, hertig d'Otrante, och hans 1:a fru, friherrinnan Ingeborg Augusta Sofia Bonde.

Barn:

 • Maud Anna Terese, född 1895-03-15 i Stockholm, liksom syskonen.
 • Viktor Oskar Knut Gustaf, född 1897. Löjtnant. Se Tab. 11.
 • Adine Augusta Katinka Henriette, född 1900-02-06, Gift 1931-08-02 i Hedvig Eleonora förs Stockholm (vb 129) med byrådirektören i försäkringsinspektionen jur. kandidat Adolf Ragnar Wollert, född 1886-07-25. Byråchef i försäkr. insp.

TAB 11

Viktor Oskar Knut Gustaf, (son av Fredrik Mauritz, tab 10), född 1897-09-16 i Stockholm. Studentexamen 1916-12-13. Volontär vid Livregementets dragoner 1917-06-26. Officersexamen 1919-12-19. Fänrik i Livregementets dragoner s. å. 31/12. Underlöjtnant vid regementet 1921-12-31. Löjtnant därst. 1924-10-31. RBKrO 1926. Löjtnant vid Livregementet till häst 1927-06-27. Fr o m 1928-01-01. Ryttmästare i regementet 1934-11-23. Kapten vid Fälttygkåren 1937-05-28. RSO 1940-06-06. FFrK3kl m sv 1940-11-25. Gift 1:o 1922-07-12 i Skällviks kyrka Östergötlands län med Dagmar Christina Westerberg, född 1902-12-29 i Göteborg, dotter av arkitekten Oswald Gabin Westerberg och Christina Mathilda Staël von Holstein. Gift 2:o 1933-08-30 i Stockholm (Skällviks förs, Östergötlands län vb) med densamma.

Barn:

 • 1. Fredrik, född 1923-09-08 i Stockholm, liksom syskonen.
 • 1. Dagmar Christina, född 1924-12-24 i Oscars förs, Stockholm.
 • 1. Carl-Gustaf, född 1928-04-06 i Oscars förs, Stockholm

TAB 12

Knut Gustaf, (son av Edvard Svante Knut, tab 9), född 1865-09-14 i Karlskrona. Volontär vid skånska husarregementet 1882-07-12. Mogenhetsexamen 1884-05-17. Sergeant 1885-05-27. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7 (20/7). Kammarpage hos drottningen s. å. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid ovann. regemente s. å. 29/10. Löjtnant 1895-02-27. Ordonnansofficer vid 1. arméfördelningens stab 1899-11-01. 1. adjutant därst. 1902–1903. Ryttmästare 1903-03-13. RSO 1906-12-01. Ledamot av remonteringsstyrelsen 1909–1911. Chef för Frösö remontdepå 1911-02-18. Avsked från beställning på stat 1915-09-10. Major i armén 1921-10-07. Chef för Herrevadsklosters remontdepå 1925-10-011926-09-30. Gift 1897-04-21 på Knutstorp i Kågeröds socken, Malmöhus län med grevinnan Agnes Eleonore Wachtmeister af Johannishus, född 1874-12-23 på Knutstorp, dotter av godsägaren, greve Gustaf Fredrik Wachtmeister af Johannishus, och Lovisa Augusta Amalia Skjöldebrand.

Barn:

 • Erik Knut Fredrik, född 1901-03-26 i Hälsingborg. Död 1914-10-10 på Frösö kungsgård vid Östersund.
 • Brita Augusta Amelie Katinka, född 1904-04-07 i Hälsingborg.

TAB 13

Claes Knut Gustaf, (son av Knut Gustaf, tab 12), född 1899-07-15 i Hälsingborg. Studentexamen i Östersund 1917-05-29. Volontär vid Kronprinsens husarregemente s. å. 29/9. Officersexamen 1919-12-31. Fänrik vid nämnda regemente s. d. Underlöjtnant därst. 1921-12-31. Löjtnant 1923-06-08. Utexaminerad från instruktörskursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1924-05-10. Löjtnant vid Skånska kavalleriregementet 1927-06-27. Fr o m 1928-01-01. Ryttmästare i regementet 1934-11-23. Ryttmästare i Livregementet till häst 1937-07-21. RSO 1940-06-06. Major vid Skånska kavalleriregementet 1941-07-01. Gift 1926-12-20 i Jacobs kyrka i Stockholm med Catharina Louise Charlotte Hallin, född 1906-07-11 i Lycke socken Göteborgs och Bohus län. RFrPAcad. Dotter av kabinettskammarherren Erik Adolf Hallin och Charlotte Marie Mendelsohn-Bartholdy.

Barn:

 • Marianne Charlotte Agnes Louise, född 1927-11-08 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Erik Claës Knut, född 1929-07-27 i Hälsingborg.
 • Knut Carl Hans Claës, född 1932-01-12 i Skövde förs

TAB 14

Edvard Vilhelm, (son av Edvard Svante Knut, tab 9), född 1870-08-18 i Karlskrona. Elev vid sjökrigsskolan 1885-10-01. Underofficer av 2. graden vid flottan 1889-12-18. Utexaminerad 1891-10-29. Underlöjtnant s. d. Löjtnant 1894-04-06. RDDO s. å. 27/10. Tjänstg. i flottans stab 1898–1902. Kapten 1901-12-30. Kadettofficer och lärare vid sjökrigsskolan 1903–1907. RPrKrO3kl 1904. GMbg 1907-10-25. Underekipagemästare vid flottans varv i Karlskrona 1907–1911. LÖS 1908. Marinattaché vid beskickningen i London 1911–1914. RSO 1912-06-06. RItS:tMLO 1913. 1. adjutant hos stationsbefälhavaren i Karlskrona 1914–1917. Kommendörkapten av 2. graden 1914-12-11 och av 1. graden 1916-12-15. Chef för skeppsgossekåren i Karlskrona 1917–1918. Avdelningschef i marinstaben 1918–1924. KNS:tOO2kl 1919-12-20. KDDO2gr 1920-06-19. LKrVA s. å. KGrGO 1921. KItKrO2kl s. å. TunNIO1kl s. å. EngMM. Verkst. direktör i Svenska trafikförbundet 1924. Avsked från beställning på stat 1925-08-21. GV:sJmt 1928-06-16. RVO s. å. 10/12. Gift 1898-10-12 Kulla-Gunnarstorp med Märta Elisabet Augusta Påhlman, född 1877-07-16 på Kulla-Gunnarstorp, dotter av kaptenen August Ebbe Påhlman, och grevinnan Sofia Charlotta Lovisa Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • Glory Louise Katinka, född 1900-01-16 i Stockholm. Gift 1935-04-20 i Djursholm med banktjänstemannen Torsten Haraldsson Hagberg, född 1905-06-06.
 • Louise Märta Elisabet, född 1903-02-16 i Skeppsholms förs, Stockholm. Gift 1927-04-16 i Danderyds kyrka Stockholms län med tjänstemannen David Harald von'' Heijne, född 1901-08-13 på Maltesholm i Sönnarslövs förs, Kristianstads förs. Son av Fredrik David August von Heijne och Dagmar Maria Elisabet född Odelberg.
 • Gunhild Ebba Elisabet, född 1906-11-24 på Djursholm. Balettpedagog. Gift där 1929-07-02 med tandläkaren Sven Olof Conrad Svedin, född 1903-01-15.

TAB 15

Henry Georg Rudolf, (son av Edvard Svante Knut, tab 9), född 1883-06-14 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1901-05-18. Volontär vid Skånska husarregementet s. å. 3/6. Sergeant därst. 1902-09-02. Elev vid Krigsskolan s. å. 2/10. Kadett vid Karlberg s. å. 2/10. Fanjunkare i regementet 1903-08-28. Officersexamen s. å. 2/12. Underlöjtnant vid Livregementets dragoner s. å. 18/12. Löjtnant därst. 1906-10-19. RBadZLO2kl med eklöv 1909. Genomgick Krigshögskolan 1910–1912. OffFrIP 1911. Stabsadjutant och kapten vid Generalstaben 1917-02-16. Militärattaché vid beskickningen i Rom 1917-07-16–1921-01-14. Ryttmästare i sistnämnda regemente 1917-07-20. Avsked 1918-02-11 och gick i finsk tjänst samt avancerade där till överstelöjtnant. Ryttmästare i Livregementets dragoner s. å. 26/7. Ryttmästare vid regementet s. å. 23/8. FinlFrK2o.3kl m sv. RGrGIO 1921. RItS:tMLO s. å. OffItKrO 1923. Militärattaché vid beskickningen i Berlin 1924-02-15–1926-06-30. RSO 1924-06-06. Major i armén s. å. 24/10. Överadjutant och major vid Generalstaben 1926-10-26. Stabschef vid Kavalleriinspektionen s. å. RVO 1927-12-10. Överstelöjtnant i armén 1928-03-31. Överadjutant och överstelöjtnant vid Generalstaben s. å. 11/5. GV:s Jmt s. å. 16/6. KDDO2gr s. å. 11/5. Överadjutant och överstelöjtnant vid Generalstaben 1929-06-06. LKrVA 1931. Överstelöjtnant vid Livregementets husarer 1932-10-21. Överste i armén 1934-04-27 fr o m 1934-05-31. Överste och sekundchef vid Livregementets husarer 1935-06-28 fr o m 1935-07-01. Förordnad att tills vidare uppehålla beställningen såsom överste och sekundchef för Livregementet till häst 1937-03-19. Gift 1908-10-10 i Stockholm Jacobs med Louise'' Reuterskiöld, född 1887-09-20 i Newport, R. I., U.S.A., dotter av envoyén Gustaf Leonhard Reuterskiöld, och Maria Sofia Lovisa Nordenfalk.

Barn:

 • Knut Lennart, född 1909-11-19 i Stockholm, liksom syskonen.
 • Louise Katinka, född 1911-02-04 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Elisabet Anne-Sophie (Elsie), född 1914-02-09 i Oscars förs, Stockholm.
 • Gustaf Fredrik Carl, född 1921-05-07 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: