:

Strömfelt nr 106

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna Strömfelt nr 105 och 106

TAB 1

Harald Strömfelt, friherre Strömfelt (son av Johan Fegræus, adlad Strömfelt, se adliga ätten Strömfelt nr 224, tab 6), friherre till Lundholmen i Vrigstads socken Jönköpings län, herre till Landsjö i Kimstads socken Östergötlands län och Trästena i Bjärklunda socken Skaraborgs län. Student i Uppsala1 1660-02-24. Disputant därstädes 16642, därefter utrikes resor2. Var hovjunkare hos änkedrottningen 16722. Assessor i Göta hovrätt 1673-10-23. Vice landshövding i Jönköpings län 1675–77 och samtidigt chef för försvarsverket vid småländska gränsen mot Skåne och Halland1. Survivance på vice presidentsysslan i Göta hovrätt2 1678-02-21. Lagman i Tiohärads lagsaga 1682-05-08. Vice landshövding i Kronobergs län 1687-08-06. Ledamot (direktör) av den s. k. andra skogskommissionen 1689-07-30 och deltog under de följande åren i dess arbeten inom Skaraborgs län (1690–1693), Älvsborgs län (1692–1694) och i norra Uppland (1694–1696). Förordnades 1690-08-20 att med lantmäteribiträde exekvera kommissionens domar6. Landshövding i Skaraborgs län 1695-01-24. Friherre 1696-10-24 (introd. 1697 under nr 105). Död 1707-04-20. Gift med friherrinnan Maria Mörner af Morlanda, död 1718-04-20 i Jönköping och begraven s. å. 1/5 i Vrigstads socken, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Hans Georg Mörner, friherre Mörner af Morlanda, och Reata Schulman.

Barn:

 • Hans Georg, född 1676. Hovrättsråd. Död 1733. Se Tab. 2.
 • Carl Gustaf, född 1680 i Askeryds socken Jönköpings län. Student i Lund 1691-11. Volontär vid Skaraborgs regemente 1696. Förare därstädes 1697. Fänrik 1698-01-16. Löjtnant 1700-04-30. Kaptenlöjtnant 1701-05-10. Konfirm. fullm. s. å. 6/6. Sekundkapten vid fördubblingsregementet 1702-07. Premiärkapten 1704-08-05. Major vid Jönköpings regemente 1709-10-02. Överstelöjtnant vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1712-08. Senatens fullm. s. å. 6/10. Död ogift 1713-01-08 i Jönköping och begraven s. å. 13/1 i Vrigstads socken.
 • Beata Christina, född 1689-07-21 på Lundholmen, död 1721-10-06 på Trästena. Gift 1714-08-31 med lagmannen Ulrik Christoffer Frölich, natural. och adopt. Frölich, i hans 1:a gifte, född 1678, död 1756.

TAB 2

Hans Georg (son av Harald Strömfelt, friherre Strömfelt, tab 1), till Lundholmen, Strömhult och Landsjö. Född 1676. Student i Lund 1691-11. Hovjunkare hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Assessor i Göta hovrätt 1708-06-04. Lagman i Skaraborgs län 1718-08. Hovrättsråd i nämnda hovrätt 1719-05-06. Död 1733-03-16 i Jönköping och begraven s. å. 3/4 i Vrigstads kyrka. Gift 1:o 1704 med friherrinnan Christina Ebba Leijonhufvud i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1700-07-08 Ådö, med livdrabanten Fredrik von Preutz, född 1675, död 1701), född 1675-12 i Stockholm, död 1727-08-17 Traneberg s socken Skaraborgs län och begraven 1728-01-07 i Vrigstads socken, dotter av landshövdingen friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, och hans 1:a fru friherrinnan Elsa Ebba Bielkenstierna. Gift 2:o 1728-08-28 på Charlottenborg i Vinnerstads socken Östergötlands län med grevinnan Catharina Sofia Lewenhaupt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1738-02 på Bjärka Säby i Vists socken, Ög., med presidenten friherre Carl Gustaf Cronhjort, född 1694, död 1777), född 1698-07-03 på Charlottenborg, död 1772-05-28 på Kläckeberga i likanämnd socken Kalmar län, dotter av generalen greve Adam Ludvig Lewenhaupt, och grevinnan Brita Dorotea Lewenhaupt.

Barn:

 • 1. Elsa Maria, född 1706-07-27, hade före 1726 förlupit mannen och levde efter hans död Traneberg. Gift 1721-11-21 i Jönköping med generalmajoren friherre Georg Johan Taube af Sesswegen, i hans 2:a gifte, född 1659, död 1726.
 • 1. Carl Harald, född 1709. President. Död 1775. Se Tab. 3.
 • 1. Fredrika Christina, född 1710-07-14 på Sjögerås i Kleva socken Skaraborgs län, död 1762-10-04 Em och begraven s. å. 12/10 i Fågelås' kyrka Skaraborgs län. Gift 1:o 1730-05-09 med löjtnanten Johan Abraham Ulfsparre af Broxvik, född 1696, död 1741. Gift 2:o 1750-06-14 Restad med generalmajoren friherre Ludvig Fahlström, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1759.
 • 1. Axel Knut, till Lindholmen. Född 1713-01-14 i Jönköping. Student i Lund 1724-03-24. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1733-03. Regementskvartermästare. Stupade ogift 1742-08-14 under finska kriget.

TAB 3

Carl Harald (översiktstab 1, son av Hans Georg, tab 2), till Lundholmen i Vrigstads socken, Herrestad i Kärda socken och Höreda i likanämnd socken (alla i Jönköpings län). Född 1709-05-20 i Jönköping. Page 1718. Hovjunkare 1724-07-24. Student i Lund s. å 5. Extra ordinarie tjänsteman i riksarkivet 1728 och i utrikesexpeditionen av k. kansliet 1730. Extra kanslist i kanslikollegium 1729-12-17. Tillika auskultant i Svea hovrätt. Assessor i Göta hovrätt 1733-03-30. Hovrättsråd därstädes 1737-05-18. RNO 1751-12-04. Landshövding i Blekinge län 1752. KNO 1766-11-04. Uppförd på riksrådsförslag 1769. Presidents karaktär s. å. 10/8. Landshövding i Östergötland s. å. 17/10. Död hastigt 1775-06-07 Torönsborg. Gift 1:o 1733-09-04 (efter lysning s. å. 5/8 i Salsta slottskapell i Tensta socken, Upps.) med riksgrevinnan Sofia Fredrika von Sparr, född 1711-12-27 Trampe Gift 2:o 1736-09-23 i Karlskrona med friherrinnan Beata Elisabet Siöblad, född 1719, död 1803-02-15, dotter av överamiralen och landshövdingen friherre Carl Georg Siöblad, och grevinnan Beata Elisabet Stenbock.

Barn:

 • 2. Beata Christina, född 1737-07-27, död ogift 1820-03-30 Linköping.
 • 2. Fredrik Georg, greve Strömfelt, född 1738. Amiral och landshövding. Död 1814. Se Tab. 4.
 • 2. Carl Axel, greve Strömfelt, född 1740-02-29 i Jönköping. Student i Lund3 1752-07-10. Volontär vid Hessensteinska regementet 1754-08-14. Rustmästare därstädes 1755-01-19. Förare vid Spens'ska regementet i Stralsund 1757-03-23. Fänrik därstädes 1758-04-24 och vid livgardet s. å. 21/12. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1764-03-08. Kavaljer hos hertig Fredrik Adolf 1771-05-21. RSO 1772-09-12. Major i armén s. å. 13/9. Kapten vid livgardet 1773-07-11. Major därstädes 1774-07-07. Överstelöjtnant i armen 1777-06-06. Tjänstg. hovmarskalk 1781-10-28. Överste i armén s. å. 21/11. Överste för Kronobergs regemente 1782-05-15. KSO 1790-06-09. Generalmajor s. å. 21/8. Generallöjtnant 1792-05-15. KmstkSO 1794-11-24. Överkammarherre hos drottningen 1799-02-12. Greve s. å. 16/11 jämte brodern Fredrik Georg, dock så, att grevl. värdigheten blott skulle tillkomma äldsta sonen, son efter son (introd. 1800 under nr 106). General av infanteriet 1809-06-29. Chef för konungens eget värvade regemente 1811-12-10. Avsked därifrån s. å. 20/12. RoKavKMO 1814-07-09. RCXIII:sO 1818-05-11. Död ogift 1821-12-09 i Stockholm och slöt själv sin grevl. ättegren samt jordfäst s. å. i dec. i Storkyrkan och begraven i Fersenska graven i Riddarholmskyrkan. 'Han bevistade hela sjuåriga pommerska kriget och blev därunder ett par gånger preussisk krigsfånge. Var 1770 kronprinsen, sedermera konung Gustaf III, följaktig på dess resa till Paris. Förordnades 1772 vid regementsförändringen till förste adjutant hos prins Fredrik i dess egenskap av generalguvernör i Östergötland, Västergötland, Småland, Södermanland och Närke. Kommenderades 1788 till kriget i Finland och var bland annat med i den skarpa träffningen vid Keltis baracker 1790-05-21, där ryssarna blevo fullkomligt slagna. Sändes 1792 till danska hovet i Köpenhamn med notifikation om konung Gustaf III:s död.'
 • 2. Hedvig Fredrika, född 1742-02-27 i Jönköping, död 1745-10 i Malmö och begraven s. å. 3/11 i Balkåkra kyrka Malmöhus län.
 • 2. Eva Charlotta, född 1744-04-06 på Herrestad, död 1765-02-06. Gift 1762-05-11 i Karlskrona med sin moders syssling, kammarherren greve Arvid Nils Stenbock, född 1738, död 1782.
 • 2. Ulrika Elisabet, född 1745-06-05 på Lundholmen, död 1752-04-20.
 • 2. Harald, född 1746-08-18 på Lundholmen, död där s. å. 18/9.
 • 2. Elsa Ebba, född 1749-01-31 på Lundholmen, död där s. å. 27/3.
 • 2. Anna Magdalena, född 1750-10-04 på Lundholmen. Död 1751-02-13.
 • 2. Lovisa Ulrika, född 1752-10-15 på Lundholmen, död ogift 1798-06-06 på Herrestad.

TAB 4

Fredrik Georg, greve Strömfelt (son av Carl Harald, tab 3), till Hylinge i Västra Husby socken Östergötlands län, vilken egendom han och hans fru år 1782 stiftade till fideikommiss för ätten. Född 1738-12-25. Hovjunkare4 1741-08-28. Student i Lund 1752–1755. Underofficer vid amiralitetet 1756. Kadett vid örlogsflottan 1757-01-21. Löjtnant vid amiralitetet 1759-08-14. Kaptenlöjtnant därstädes 1770-05-22. Kavaljer hos hertig Carl af Södermanland 1771. RSO 1772-05-28 major vid amiralitetet s. å. Överstelöjtnant därstädes 1773. Överste 1778. Konteramiral 1782. Överste för andra volontärregementet samt kommendant i Karlskrona 1783. Landshövding i Linköpings län 1784. KSO 1786-11-27. KmstkSO 1787-11-27. Greve jämte yngre brodern Carl Axel 1799-11-16, dock så, att grevliga värdigheten endast åtföljer äldsta sonen, son efter son (introd. 1800 under nr 106). Ståthållare i Norrköping under riksdagen 1800. Avsked från landshövdingämbetet 1810-09-03. Död 1814-08-14 i Hälsingborg, 'Han var åren 1760–64 under 44 månader kommenderad med fregatten Svarta Örn till Medelhavet samt beordrades 1778 att föra fregatten Uppland till Marocko och bestridde tillika beskickningen till sultan eller kejsaren därstädes. Han köpte Tärnö i Husby-Oppunda socken Södermanlands län 1795 och gjorde detsamma till fideikommiss för andre sonen 1803. Gift 1:o 1768-04-05 med friherrinnan Anna Magdalena Wachtmeister af Björkö, född 1746-07-08 Rotenberg, död 1782-08-07 i Norrköping, dotter av överstelöjtnanten friherre Axel Gustaf Wachtmeister af Björkö, och grevinnan Magdalena Sofia Wachtmeister af Johannishus. Gift 2:o 1783-04-29 i Karlskrona med grevinnan Sofia Lovisa Wachtmeister af Johannishus, född 1762-04-29, död 1805-10-13 i Linköping, dotter av majoren greve Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister af Johannishus, och Hilda Birgitta Trolle. Gift 3:o 1807-01-08 i Uppsala med friherrinnan Catharina Charlotta De Geer af Leufsta i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1819-09-04 med kabinettskammarherren greve Lars Fredrik Cronhielm af Flosta, i hans 2:a gifte, född 1776, död 1832), född 1780-05-29 Frötuna, död 1831-09-08 i nyssnämnda stad, dotter av riksrådet friherre Emanuel De Geer af Leufsta, och grevinnan Charlotta Fredrika von Fersen.

Barn:

 • 1. Antoinetta Carolina, född 1769-03-02 i Karlskrona, död 1820-06-03 i Linköping. Gift 1799-06-13 på Hylinge med kommissionssekreteraren friherre Herman von Lingen, i hans 2:a gifte, född 1748, död 1820.
 • 1. Carl Axel, född 1773-11-15 på Rotenberg, död 1778-08-04.
 • 1. Anna Magdalena Eleonora, född 1775-11-17 på Rotenberg, död 1845-04-08 i Kristianstad. Gift 1806-09-21 på Hylinge med landshövdingen friherre Erik Reinhold von Nolcken, född 1763, död 1834.
 • 1. Hans Fredrik Harald, greve. Född 1779. Justitieråd. Död 1837. Se Tab. 5.
 • 1. Beata Sofia, född 1781-01-25 på Rotenberg, död ogift 1825-09-30 på Hylinge.
 • 2. Carl Melker, född 1784. Generalmajor. Död 1857. Se Tab. 9.
 • 2. Brita Louisa, född 1795-09-07 i Linköping, död där 1798-04-10.

TAB 5

Hans Fredrik Harald (översiktstab 2, son av Fredrik Georg, greve Strömfelt, tab 4), till Hylinge fideikommiss. Greve. Född 1779-05-03 Rotenberg. Student i Uppsala 1794. Auskultant i Svea hovrätt 1796-06-20. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 6/7. Vice notarie i nämnda hovrätt 1800-01-28. Häradshövdings fullm. 1802-01-26. Kammarjunkare s. å. 9/12. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1803-10-11. Protokollssekreterare i förutnämnda expedition 1805-02-17. Lagman i Värmland 1806-12-30. Tjänstg. kammarherre hos drottningen 1813-03. Justitieråd 1817-10-28. RNO 1818-05-20. KNO 1825-05-11. Avsked från justitierådsämbetet 1830-05-21. Död 1837-09-04 i Linköping. Han bevistade riksdagarna 1809, 1810, 1812, 1815 och 1817 samt var lagutskottets ordförande 1812 och 1815. Gift 1830-04-02 i Stockholm med ryska hovfröken (finska friherrinnan) Brita Maria von Troil, född 1802-01-27 Vällinge, död 1869-07-24 i Norrköping, dotter av geheimerådet Knut von Troil nr 2039, och hans 1:a fru Johanna Margareta Groen.

Barn:

 • Fredrik Knut Harald, greve, född 1831. Godsägare och före detta underlöjtnant. Död 1900. Se Tab. 6.
 • Carl Uno Verner, född 1835-05-13 på Hylinge. Student i Uppsala 1858. Lantbrukare, sedan livförsäkringsagent. Död 1888-12-15 i Norrköping. Arrenderade Norrbo i Västra Husby socken Östergötlands län. Gift där 1866-04-02 med Hilda Viktoria Lovisa Sundberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1843-11-14 med fabrikören Gustaf Blomberg, född 1808 i Krokeks socken, Ög., död 1853-09-14 i Norrköping), född 1822-03-27 Vassbäck, död 1894-09-28 i nämnda stad, dotter av handlanden Jan Petter Sundberg och Catharina Lovisa Brandstedt.

TAB 6

Fredrik Knut Harald (översiktstab 2, son av Hans Fredrik Harald, greve. tab 5), greve. Född 1831-07-08 på Hylinge i Västra Husby socken Östergötlands län. Fanjunkare vid andra livgrenadjärregementet 1849-05-16. Student 1850-06-10. Officersexamen 1851-10-13. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 28/10. Avsked ur krigstjänsten 1856-03-12. Styrelseledamot i Kropps aktiebolag 1875 och disponentdirektör därstädes till 1895. RNO 1876-12-01. Ledamot av riksdagens första kammare 1880–1890. KVO1kl 1888-07-09. RCXIII:sO 1894-02-05. Disponent för Svanå bruks aktiebolag från 1896. KmstkVO 1897-09-18. Död 1900-09-12 i Stockholm. Innehade fideikommisset Hylinge. Gift 1:o 1860-05-28 i Norrköping med friherrinnan Marina Fredrika Ehrenkrona, född 1828-05-12 Leonardsberg, död 1868-12-22 i nämnda stad, dotter av löjtnanten friherre Erik Gammal Ehrenkrona, och friherrinnan (grevinnan) Maria Regina Rudenschöld. Gift 2:o 1882-10-25 i Stockholm med Tora Constantia Morén, född 1859-08-15 i nämnda stad, död där 1928-01-04 Matteus förs , dotter av översten Erik Torbjörn Morén och Johanna Constantia Elfving.

Barn:

 • 1. Harald Fredrik Georg, greve. Född 1861-03-09 på Hylinge. Mogenhetsexamen 1879-05-27. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat 1882. Gjorde en vetenskaplig forskningsresa till Island 1883. Filosofie licentiat 1885-09-14. Disp. för filosofie doktorsgraden 1886-12-14. Docent i botanik vid Uppsala universitet 1887-05-25. Promov. filosofie doktor s. å. 31/5. Regnellsk amanuens vid riksmuseets naturhistoriska avdelning s. å. Avsked från docenturen 1889-09-02. Död ogift 1890-03-29 i Stockholm. Har utgivit flera arbeten på det naturvetenskapliga området, varibland märkes: »Om algvegetationen vid Islands kuster» (1886).
 • 1. Carl Haraldsson, greve vid äldre broderns död 1890. Född 1862-06-06 på Hylinge. Mogenhetsexamen 1881-05. Student i Uppsala s. å. 23/5. Jur. preliminärexamen 1884-05 och kansliexamen 1887-09-14. Attaché 1888-01-28. Examen till rättegångsverken s. å. 13/9. Attaché i Paris s. å. 29/10. Tjänstg. andre sekreterare i utrikesdepartementet 1889-12-31. Utnämnd till nämnda tjänst 1890-04-18. RRS:tStO3kl 1892. RBLeopO 1895. OffSAO 1897. Förste sekreterare i utrikesdepartementet s. å. 12/11. RPrKrO3kl s. å. RDDO 1899-09-01. RNS:tOO 1900-01. Kansliråd och avdelningschef vid utrikesdepartementet s. å. 29/6. PersSLO s. å. RNO 1902-12-01. TMO2kl 1903. Kabinettssekreterare i utrikesdepartementet 1905-07-07. KVO2kl s. å. 1/12. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i disponibilitet 1906-02-16 StOffBLeopO s. å. KFrHL s. å. Envoyé vid spanska och portugisiska hoven 1907-08-07. StkSoICO s. å. KNO1kl s. å. 1/12. StkPdaCO 1909. På begäran återkallad 1913-09-28. Innen. VA:s Linnémed. Innehade Hylinge fideikommiss 1900–1929.
 • 1. Fredrik Haraldsson, född 1863. Major. Se Tab. 7.
 • 1. Knut Haraldsson, född 1868-12-09 i Norrköping, död där 1869-04-16.

TAB 7

Fredrik Haraldsson (översiktstab 2A, son av Fredrik Knut Harald, tab 6), född 1863-10-15 Hylinge. Volontär vid livregementets dragonkår 1882-12-19. Mogenhetsexamen 1883-12-14. Sergeant 1884-06-04. Elev vid krigsskolan s. å. 21/7. Utexaminerad 1885-10-06. Underlöjtnant vid nämnda dragonregemente s. å. 30/1. Ordonnansofficer vid femte arméfördelningens stab 1891-10-09–1896-10-16. Löjtnant 1892-10-07. Ordonnans officer hos inspektören för kavalleriet 1898-03-16 ordonnansofficer hos hertigen av Västergötland s. å. 22/3. RDDO s. å. 2/5. Ryttmästare vid livregementets dragoner 1904-03-26. Adjutant hos hertigen av Västergötland s. d. RSO 1905-12-01. OIISGbmt 1907-06-06 RRS:tStO2kl 1908. Förste lärare vid ridskolan å Strömsholm 1909-10-15. GV:sOlM 1912. Major i armén 1913-04-14. Avsked 1916-09-19. Major i livregementets dragoners reserv s. å. 9/12. RVO 1918-07-06. GV:sJmt 1928-06-16. Major i livregementets till häst reserv 1930-01-16. Gift 1891-09-24 Beckershov med grevinnan Marianne Augusta Charlotta Eugenia Lewenhaupt, född 1868-04-10 i Stockholm, dotter av kaptenen greve Mauritz Emil August Lewenhaupt, och grevinnan Charlotta Henrietta Carolina Gyldenstolpe.

Barn:

 • Carolina Marina, född 1892-11-14 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1913-03-22 i Strömsholms slottskyrka (Särby förs, Västm., vb) med ryttmästaren friherre Claes Erik Thott, född 1888-08-05 på Skabersjö, Malm.
 • Carl Melker Harald, född 1894-07-20 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Studentexamen 1913-06-05. Volontär vid livregementets dragoner s. å. 7/6. Officersexamen 1915-12-19. Fänrik vid nämnda dragonregemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därstädes 1918-01-18. RFinlVRO s. å. Löjtnant 1919-06-28. Överförd till övergångsstat 1926-04-16. Ryttmästare i livregementets till häst reserv 1930-11-28. Inneh. Hylinge fideikommiss sedan 1929.
 • Harald Fredrik Mauritz, född 1898. Löjtnant. Se Tab. 8.

TAB 8

Harald Fredrik Mauritz (översiktstab 2A, son av Fredrik Haraldsson, tab 7), född 1898-01-24 i Stockholm. Studentexamen därstädes 1916-05-13. Officersaspirant s. å. 15/10. Officersexamen 1918-12-19. Fänrik vid Livregementets husarer s. å. 31/12. Löjtnant därstädes 1920-12-31. Ryttmästare i regementet 1933-12-02. RVO 1936-06-13. Ryttmästare vid regementet 1937-09-11 fr.o.m. s. å. 1/10. RSO 1939-06-06. Ryttmästare vid Livregementet till häst 1940-10-01. Major vid regementet 1941-07-01. Förklarad såsom major vid kavalleriet 1942-10-01. Gift 1:o 1927-10-12 i Stockholm, Skeppsholms förs med friherrinnan Eva Viveka Adelaide Leuhusen, nr 140, född 1903-04-26 Trolleholm, dotter av kommendörkaptenen friherre Vilhelm Reinhold Leuhusen, och grevinnan Eva Julie Ulrika Elisabet Bonde af Björnö. Barn:

 • 1. Carl Haraldsson, född 1929-06-03 i Stockholm.
 • 1. Fredrik Haraldsson, född 1932-03-02 i Västerås
 • 1. Otto Reinhold Haraldsson.


TAB 9

Carl Melker (översiktstab 3, son av Fredrik Georg, greve Strömfelt, tab 4), till Tärnö i Husby-Oppunda socken Södermanlands län, vilken egendom han 1803 fick till fideikommiss av föräldrarna. Född 1784-05-24 i Linköping. Inskriven i krigstjänst 1791. Fänrik vid livgrenadjärregementet s. å. 24/4. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Fänrik vid Svea livgarde 1797-07-14. Utexaminerad från krigsskolan 1801-09-23. Löjtnant vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1803-06-08. Kapten därstädes 1805-07-22. 2. Major 1811-06-04. L. Major 1812-03-24. Sekundchef och överstelöjtnant s. å. 4/12. Konfirm.fullm. 1813-02-12. RSO 1814-11-16. Överste i armén 1815-11-07. Överste och chef för första livgrenadjärregementet 1816-10-15. Generaladjutant 1825-07-06. Avsked ur krigstjänsten 1832-03-10. Generalmajors n. h. o. v. s. å. 31/3. Död 1857-05-14 i Nyköping. Han bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1816-02-04 i Linköping med grevinnan Eva Fredrika Virginia Sofia Cronstedt, född 1797-08-17 på Sveaborg, död 1889-08-28 i Nyköping, dotter av generallöjtnanten greve Johan Adam Cronstedt, och friherrinnan Beata Ottiliana Maria Stackelberg.

Barn:

 • Carl'' Adam Fredrik, född 1816. Kapten. Död 1873. Se Tab. 10.
 • Claes Fredrik, född 1818-05-09 Marieborg. Fanjunkare vid Svea livgarde 1835-09-21. Officersexamen 1837-05-12. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1838-02-16. Löjtnant därstädes 1842-05-28. Kapten 1856-09-17. Kammarherre hos änkedrottningen 1858-05-29. Tjänstfri vid hovet 1860. Avsked ur krigstjänsten 1863-05-19. Rysk adelsman och undersåte s. å. Fick k.m:ts tillstånd att oaktat han var rysk undersåte få besitta Tärnö fideikommiss 1876. RSO 1877-02-26. KVO2kl 1893-04-01. Död barnlös 1899-11-07 på sin egendom Terenga i guvernementet Simbirsk i Ryssland. Han ägde Terenga, Epifanowka, Papowka, Timerisani och Wolojnikowka, alla i Ryssland. Gift 1863-11-07 i S:t Petersburg med Sonja Skrebitskij i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1845 med löjtnanten greve Johan Adam Cronstedt, från vilken hon 1862 blev skild, född 1811, död 1863), född 1828-12-25 i Warschau. Död 1893-11-07 (26/10) på Terenga, dotter av ryska statsrådet Alexander Skrebitskij.
 • Harald Fredrik, född 1821-10-31 på Marieborg. Död 1832-06-16 i Stockholm.
 • Maria'' Lovisa Virginia, född 1825-09-22 på Marieborg, död ogift 1901-02-27 i Nyköping. Ägde hus i nämnda stad.
 • Augusta Fredrika Henrika Adamina, född 1833-09-26 på Tärnö, död 1902-07-05 i Stockholm. Gift 1859-10-12 på Tärnö med majoren friherre Tönnes Rutger Falkenberg af Trystorp, född 1826, död 1902.
 • Hans Johan Harald, född 1836. Överste. Död 1919. Se Tab. 11.

TAB 10

Carl'' Adam Fredrik (översiktstab 3, son av Carl Melker, tab 9), född 1816-11-04 i Linköping. Kadett vid Karlberg 1830-10-21. Avgången från krigsakademien 1831-11-17. Studentexamen 1834-06-04. Furir vid Södermanlands regemente 1835-09-07. Officersexamen 1836 21–22/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1837-08-18. Löjtnant 1841-06-22. Kapten 1854-06-01. RSO 1865-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1866-12-18. Död 1873-12-26 i Stockholm. Innehade efter faderns död 1859 Tärnö fideikommiss. Gift 1852-09-14 Sparreholm med friherrinnan Ulrika Henrietta Amalia Sprengtporten, född 1833-07-20 på Gamla Haga invid Stockholm, död 1874-02-10 i nämnda stad, dotter av överståthållaren friherre Jakob Vilhelm Sprengtporten, och grevinnan Ulrika Vilhelmina Brahe.

Barn:

 • Carl Vilhelm Harald, född 1853-03-02, död 1862-04-13 på Tärnö.
 • Ulrika (Ulla) Amalia Fredrika Virginia, född 1854-05-09 på Sparreholm. TChO 1908. Död 1916-06-05 på Ulriksdal, Solna förs . Gift 1872-09-11 på Tärnö med överkammarherren Gustaf Herman Celsing, född 1843, död 1921.

TAB 11

Hans Johan Harald (översiktstab 3, son av Carl Melker, tab 9), född 1836-02-24 på Tärnö. Studentexamen i Uppsala 1852-09-25. Furir vid Södermanlands regemente s. å. 20/12. Officersexamen 1854-03-03. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 30/6. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1857. Löjtnant 1858-08-31. Avgången från nämnda lantbruksinstitut 1859. Kapten 1871-07-14. RSO 1876-12-01. Major 1879-05-02. Övervar franska arméns höstmanöver med VII. och VIII. armékårerna 1883. Överstelöjtnant 1886-03-05. Överste i armén 1893-04-17. Avsked från regementet och ur armén s. d. Död 1919-05-02 i Stockholm, Gustaf Vasa förs . Disponerade under sin broder friherre Claes Fredrik Strömfelts livstid Tärnö och innehade detsamma efter hans död samt ägde Berga, Eneby och Örsta i Husby-Oppunda socken Södermanlands län. Gift 1893-05-08 i Götlunda socken Örebro län med Christina Matilda Landin, född 1853-08-19 i Hardemo socken Örebro län, död 1915-12-24 i Stockholm Gustaf Vasa förs , dotter av Johan Erik Landin och Birgitta Johansson.

Barn:

 • Carl Harald, (R H D prot. 1893-09-28.) född 1885. Agronom. Se Tab. 12.
 • Gustaf Hans Erik, (R H D prot. 1893-09-28.) född 1890. Affärsman. Se Tab. 13.

TAB 12

Carl Harald (översiktstab 3, son av Hans Johan Harald, tab 11). (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1893-09-28.) Född 1885-08-30 i Stockholm. Friherre. Studentexamen (EÄ Mogenhetsexamen) i Stockholm 1906-05-22. Agronom. Inneh. Tärnö fideikommisskapital. Gift 1918-05-18 i Stockholm Katarina förs med Verna Maria Charlotta Floding, född 1898-02-20 i Södertälje, dotter av ingenjören Axel Viktor Floding och Frida Johanna Maria Hall.

Barn:

 • Carl Gustaf Lennart, född 1919-12-14 i Gustaf Vasa förs, Stockholm .

TAB 13

Gustaf Hans Erik (översiktstab 3, son av Hans Johan Harald, tab 11). (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1893-09-28.) Född 1890-02-19 i Stockholm. Affärsman i nämnda stad. Gift 1912-08-09 på ryska legationen i Köpenhamn med (Irma) Irina Alexandrovna de Wakulowsky, född 1890-06-14, dotter av kommendanten i Åbo, ryske översten Alexander de Wakulowsky.

Barn:

 • Margareta Ulrika Charlotta Matilda Birgitta Marie, född 1913-09-14. Gift 1:o 1935-12-27 med ital. medb. försäkr:tjm Guglielmo Vittorie Casimire Fusco.

Källor

1Um. 2Sj. 3At (P). 4SAB. 5Sön. 6J. E. Almquist, Studier i svensk jordrätt (1928).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: