:

Bielke nr 29

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Bielke nr 29

Grevlig 1687-12-03

TAB 1

Nils Bielke, (son av Ture Bielke, se friherrliga ätten Bielke), född 1644-02-07 i Stockholm. Död 1716-11-26 på Salsta. Redan som barn erhöll han 1649 friherreskapet Korpo. Han medföljde 1661-62 Clas Thott på en ambassad till Frankrike och ägnade sig sedan några år åt hovtjänst. Vid tjugunio års ålder utnämndes han till överste för livregementet till häst, utmärkte sig i Carl XI:s danska fälttag, befordrades 1678 till generallöjtnant, skickades följande året som ambassadör till Frankrike och ingick 1685 i tjänst hos tyske kejsaren. Han befordrades till general och riksgreve 1686 efter att med utmärkelse deltagit i flera fältslag. Åter hemkallad till fäderneslandet, utnämndes han på ett enda år 1687 till kungligt råd, generalguvernör över Pommern, general över allt kavalleri och infanteri och till greve. Icke destomindre var hans hovgunst under Carl XI:s senaste regeringsår mycket vacklande och övergick slutligen till fullkomlig onåd. Efter Carl XII:s tillträde av regeringen ställdes han under tilltal för åtskilliga maktmissbruk, såsom att uppsåtligen ha överträdt konungens bud och befallningar, att ha riktat sig genom myntförsämring m. m., för vilket allt han av hovrätten dömdes från liv, ära och gods. Livet skänktes honom av konungens nåd; äran behöll han – säger en minnestecknare – i mången mans sinne; men hela hans lösa egendom, den han förvärvat i ungerska fälttåget, gick förlorad och av sina fasta gods fick han endast behålla Gäddeholm och Salestad. Hela rättegången ansågs vara följden av en hovintrig, för vilken han misstänkte Piper såsom anstiftare. Gift 1669, i Stockholm med sin faders sysslings dotterdotter, grevinnan Eva Horn af Björneborg, dotter av riksmarsken och generalfältherren greve Gustaf Horn och Sigrid Bielke.

Barn:

 • Gustaf, född och död 1672 i Stockholm.
 • Ture, född och död 1674.
 • Eva, född 1677-12-13 i Stockholm, död i Stockholm 1715-09-20. Gift 1695-01-06 i Stettin med sin faders sysslings son, generalmajoren greve Abraham Brahe.
 • Adam, född och död 1679.
 • Sigrid Catharina, född 1681-11-02 i Paris, död 1765-07-24 på slottet Breschau. Gift 1706-09-14 på Salsta med generalfälttygmästaren och generalmajoren i sachsisk tjänst, greve Johan Göran Fleming.
 • Carl Gustaf, född 1683. President. Död 1754. Se tab 2.
 • Ture Gabriel, född 1684. Riksråd. Död 1763. Se tab 3.
 • Christina Anna, född 1687-09-10 i Stettin, död 1742-05-03 Ervalla. Gift 1705-10-04 på Salsta med kungliga rådet och fältmarskalken, friherre Carl Gustaf Mörner af Morlanda.
 • Ulrika Ebba, född 1688-11-09 i Wismar, död 1716-11-17 Trampe. Gift 1707-11-24 på Ervalla med preussiske generalen, greve Fredrik Wilhelm von Sparr.
 • Sofia Charlotta, född 1693, död 1696-01-01.

Bielke%20G2900.png

TAB 2

Carl Gustaf Bielke (son av Nils Bielke, tab 1), född 1683-07-12 i Stockholm. Död 1754-02-11 i Stockholm. Gift 1705-04-25 i Stockholm med sin sysslings dotter friherrinnan Brita Sofia Horn af Marienborg, dotter av amirallöjtnanten, friherre Gustaf Horn af Marienborg och friherrinnan Jakobina Catharina Lilliehöök.

Barn:

 • Nils Bielke, född 1706-01-12 i Stockholm, Död barnlös 1765-06-12 i Rom. Redan vid sexton års ålder utnämnd till kammarherre, överflyttade till Frankrike och övergick i Strassburg till katolska läran. Naturaliserad i Frankrike, begav han sig till Rom, blef där 1735 påvlig kammarherre och två år därefter senator av Rom, ett slags ceremonimästareplats, som tillförsäkrade sin innehafvare lika rang och värdighet med kardinalerna. Han innehade denna befattning i tjuguåtta år. Malteserriddare 1740. Gift 1727-08-27 i Stockholm med Hedvig Elisabet Sack, dotter av överstelöjtnanten Carl Filip Sack och grevinnan Christina Beata Lillie.
 • Eva, född 1706-12-14, i Stockholm, död i Stockholm 1778-12-18. Gift 1722-11-11 med sin broders svåger, kanslirådet Johan Gabriel Sack.
 • Brita Catharina, född och död 1707.
 • Gustaf, född och död 1709.
 • Christina Sigrid, född 1710-05-05 i Paris, död 1726-01-27 på Salsta.
 • Ture, född 1711, död 1718.
 • Catharina, född 1713


TAB 3

Ture Gabriel Bielke (son av Nils Bielke, tab 1), född 1684-11-22 i Stockholm. Död 1763-05-11 i Stockholm. Riksråd. Efter en uppfostran, värdig hans börd och familjens anseende, började han vid tjugu års ålder sin krigarbana såsom ryttare för ett faderns rusthåll, genomgick under Carl XII:s fälttåg alla graderna från korpral till kornett och utnämndes först 1711 till ryttmästare, sedan han följt konungen till Bender och dit återkommit från en beskickning till Konstantinopel och Pruth. I kalabaliken, där han med lejonmod kämpade vid konungens sida, blev han tillfångatagen av tatarerna, men lyckades undkomma och följde Carl från Bender till Demotika. Deltog Bielke såsom överste för Bohusläns regemente i fälttåget mot Norge och blev, efter dess slut, generalmajor och tjänstgjorde för en tid som minister i Wien. Gift 1:o 1715-05-12 på Högesta med grevinnan Charlotta Christina Piper, dotter av överstemarskalken Carl Piper och Christina Törnflycht. Gift 2:o 1731-02-25 med grevinnan Anna Margareta Oxenstierna af Croneborg i hennes 2:a gifte, dotter av guvernören greve Gabriel Oxenstierna af Croneborg och grevinnan Christina Oxenstierna af Södermöre.

Barn i gifte 1:o med Charlotta Christina Piper:

 • Eva Charlotta, född 1717-07-28 på Högesta, död 1794-02-18 Svenstorp. Gift 1749-08-08 på Sturefors i Vists socken med hovmarskalken friherre Fredrik Gustaf Gyllenkrok.
 • Nils Adam, född 1724. Riksråd och överstemarskalk. Död 1792. Se Tab. 4.
 • Christina Sofia, född 1727-01-19, död 1803-04-05 i Stockholm. Gift 1756-12-14 med riksrådet Carl Rudenschöld.

Barn i gifte 2:o med Anna Margareta Oxenstierna af Croneborg:

 • Axel, född 1732-01-10, död 1752-05-25. Kammarherre.


TAB 4

Nils Adam Bielke (son av Ture Gabriel Bielke, tab 3), född 1724-01-20 i Göteborg, död 1792-06-20 på Sturefors. Riksråd. Efter att ha tjänstgjort vid kansliet, anställd som underguvernör för sedermera konung Gustaf III. Utnämnd 1761 till landshövding i Nyköpings län utvecklade han på denna plats en kraftfull och gagnelig verksamhet, befordrade näringarna och uppmuntrade jordbruket, för hvilket ändamål han själv uppträdde som författare till några mindre skrifter i statistik och landthushållning. Hans nära förbindelse med konungafamiljen gjorde dess politik till hans, och på så sätt kom han att vid riksdagarna under frihetstidens sista skede kämpa i ett partis leder, mot vilket fadern fört en livslång fejd, och av det segrande hattpartiet upphöjas till riksråd 1769, för att vid dess fall i maj 1772 drivas ifrån denna plats, som han dock återfick efter Gustaf III:s revolution. Gift 1:o 1757-04-14 i Stockholm grevinnan Ulrika Eleonora von Düben, dotter av riksrådet Joakim von Düben och Margareta Spegel. Gift 2:o 1759-04-09 i Stockholm med friherrinnan Fredrika Eleonora von Düben, dotter av riksrådet och presidenten friherre Joakim von Düben och Catharina Eleonora Temming.

Barn i gifte 1:o med Ulrika Eleonora von Düben:

 • En son, dödfödd 1758.

Barn i gifte 2:o med Fredrika Eleonora von Düben:

 • Fredrika Lovisa Gunilla, född 1760 i Stockholm, död 1764-01-18 på Sturefors.
 • Gustaf Ture, född 1762. Kornett. Död 1833. Se tab 5.
 • Nils, född 1763-06-05. Död 1782-04-12 i sjöslaget vid Madras.
 • Charlotta Catharina, född 1765-06-18, död 1793-11-13 i Stockholm. Gift i Stockholm 1788-01-29 med kammarherren friherre Louis De Geer af Leufsta.
 • Sigrid, född 1768-07-23 på Sturefors, död ogift 1818-10-16.
 • Gunilla, född 1770-09-14 i Stockholm, död i Stockholm 1815-03-10. Gift 1795-05-28 på Sturefors med sin svåger kammarherren friherre Louis De Geer af Leufsta


TAB 5

Gustaf Ture Bielke (son av Nils Adam Bielke, tab 4), född 1762-04-06. Kornett. Gift 1791-11-06 på Tureholm med sin syssling Charlotta Catharina Hård af Segerstad, dotter av fänriken Per Hård af Segerstad och Helena Björkzell.

Barn:

 • Nils, född 1792. Död 1845. Kammarherre. Se tab 6.
 • Ture Nils, född 1793, död 1794.
 • Eva Fredrika, född 1796-02-22 på Sturefors, död 1863-03-09 i Stockholm. Gift 1820-10-05 på Tureholm med kabinettskammarherren greve Erik Johan Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Vasa nr 8
 • Axel Gabriel, född 1800-03-28. Död ogift 1877-01-17 i Stockholm. Efter en kort tjänstgöring i k. m:ts kansli drog han sig, som 1828 blivit kammarherre, till det privata livet. Han var den egentlige stiftaren av den 1832 bildade Svenska konstföreningen och en av de mest nitiska främjarna av dess utställningar och intog som konstsamlare och konstvän en av de förnämsta platserna i vårt land. Från 1871 till sin död död vice præses i Fria konsternas akademi, vars hedersledamot han blifvit 1852, testamenterade sina dyrbara samlingar till staten.

TAB 6

Nils (översiktstab 4, son av Gustaf Ture, tab 5), född 1792-09-13 på Sturefors. Student i Uppsala. Teologi examen och kansliexamen i Uppsala 1812. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition 1812. Fanjunkare vid livregementsbrigadens kyrassiärkår 1812-09-14. Kornett i kåren 1812-10-21. Konfirmations kornett 1813-02-13. 2. Adjutant 1813-03-23. Stallmästare 1813-04-13. Deltog i 1813–1814 års fälttåg i Tyskland. Löjtnant i kåren 1817-07-04. 1. Adjutant 1818-02-19. 2. löjtnant 1820-06-24. Avsked 1821-07-13. Kammarherre 1823. Död 1845-01-22 i Stockholm [Blr]. Gift 1827-08-05 Strömsta med friherrinnan Ebba Florentina Sture i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1846-08-11 på Sturefors med översten greve Carl Gabriel Napoleon Kalling, född 1803, död 1878), född 1808-05-27 på Strömsta, död 1887-07-24 i Stockholm, dotter av översten friherre Sten Sture, och Charlotta Florentina Beata Ingelotz.

Barn:

 • Ebba Charlotta, född 1828-03-30, på Sturefors. Hovmästarinna hos kronprinsessan Viktoria 1885-01-16. Död 1911-01-31 i Stockholm, K. Hovförs (db). Gift 1851-08-05 på Sturefors med sin kusin överhovjägmästaren och ståthållaren på Stockholms slott Conrad Victor Ankarcrona, född 1823, död 1912-10-09, K. Hovförs, Stockholms län (db).
 • Ture, född 1829. Ryttmästare. Död 1899. Se tab 7.
 • Eva Lovisa, född 1832-08-13, död 1834-07-06 på Sturefors.

TAB 7

Ture (översiktstab 4, son av Nils, tab 6), till Sture tors och Viggebyholm. Född 1829-09-08 på Sturefors. Student 1849-06-14. Fanjunkare vid livgardet till häst 1849-06-30. Officersexamen 1852-05-09. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1852-05-19. Löjtnant 1854-04-04. Ryttmästare 1859-05-04. Avsked 1859-05-10. Död 1899-10-28 på Sturefors. Gift 1861-11-07 i Stockholm med Pauline Ernestine Fouché-d'Otrante, född 1839-06-25 på Nygård i Lofta socken, Kalmar län (fb), död 1906-08-22 på Sturefors, dotter av överstekammarjunkaren hertig Paul Athanase d'Otrante och hans 2:a fru Adelaide Sofia Vilhelmina Carolina von Stedingk.

Barn:

 • Nils, född 1862. Underlöjtnant. Död 1894. Se tab 8.
 • Anna Pauline, född 1864-08-18 på Sturefors. Ägde del i Yxtaholm i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län.
 • Ture Gabriel, född 1866-12-30 på Sturefors, död 1869-05-25 på Sturefors.
 • Ture, född 1869 på Sturefors. Major. Död 1926. Se tab 10.
 • Ebba Gunilla, född 1872-04-07 på Sturefors, död 1889-01-02 i Davos i Schweiz.
 • Sten, född 1875 på Sturefors. Hovjägmästare. Se Tab. 11.
 • Bengt, född 1878-12-27 på Sturefors, död 1895-02-23 på Sturefors.

TAB 8

Nils (översiktstab 4A, son av Ture, tab 7), född 1862-10-01 på Sturefors. Volontär vid livregementets dragonkår 1880. Avlade mogenhetsexamen 1880. Elev vid krigsskolan 1881-07-18. Utexaminerad 1882-12-16. Underlöjtnant vid nämnda kår 1883-04-13. Avsked med tillstånd att kvarstå i kårens reserv 1885-09-03. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1887. Död 1894-07-25 Slattefors. Gift 1891-10-23 i Stockholm med Edit Maria Clementina Carleson, född 1869-07-04 på Nyckelviken vid Stockholm, död 1923-01-15 Åhagen, dotter av justitierådet Edvard Henrik Carleson A, och Marie Louise Aurore Arfwedson.

Barn:

 • Gunilla, född 1893-01-17 på Slattefors. Gift 1913-08-26 i Vists kyrka med förste legationssekreteraren, friherre Johan Hugo Beck-Friis, född 1890.
 • Ture Gabriel, född 1894. Löjtnant. Ryttmästare. Död 1940. Se Tab. 9.

TAB 9

Thure-Gabriel (EÄ Ture Gabriel) (översiktstab 4A, son av Nils, tab 8). Greve. Född 1894-03-05 Slattefors. Studentexamen i Linköping 1912-06-02. Volontär vid livgardet till häst 1912-06-05. Officersexamen 1914-12-19. Underlöjtnant vid livgardet 1914-12-31. Genomgick ridskolan å Strömsholm 1915–1916. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1916-12-20. Löjtnant i samma reserv 1918-01-18.Tjänstgjorde vid italienska kavalleriregementet Piemont Reale tre månader 1922. Nämndeman i Hanekinds härad i Östergötland 1921. OffFr Mer agric. 1924-01-28. Stallmästare i Kungl. Maj:ts hov 1928-12-31. Ordförande i Skogsvårdsstyrelsen inom Ästergötlans län 1929-10-04. Ryttmästare i ovan Kungl. Maj:ts hov reserv 1928-12-06. RVO 1939-06-06. Innehar fideikommissegendomarna Sturefors, Viggebyholm, Slattetors och Åhagen (inköpt 1905 och genom byte mot annan jord iklädd fideikommissnatur 1920) i Vists och Grebo m fl socknar alla i Östergötlands län samt äger Briteborg i Tjärstads socken, Östergötlands län sedan 1901. Död 1940-10-06 i Linköping (Vists förs, Södermanlands län, db nr 9). Gift 1916-10-16 Kronovall s län med grevinnan Birgitta Marianne (Brita) Sparre af Söfdeborg nr 66, född 1895-09-05 på Kronovall i Fogeltofta förs, Kristianstads län, PåvlOPEetP. äger Frörum, Bärtofta och Bärtofta Nygård i Skåne, dotter av kammarherren, greve Carl Gustaf Sparre af Söfdeborg nr 66 och grevinnan Alexandrine Anna Maria Hamilton nr 86.

Barn:

 • Nils, född 1917-07-29 i Stockholm.
 • Gunilla Maria Birgitta, född 1919-07-08 på Sturefors i Vists förs, Östergötland. Gift 1942-10-10 på Sturefors i Vists förs, Östergötlands län (vb nr 6) med fürst. Oberleutnant Friedrich Carl Georg Harte Fugger-Babenhausen, född 1914-11-26 äger o bebor slotten Babenhausen o Wellenburg i Schwaben, Bayern, Västtyskland, fd kapten i tyska armén.
 • Carl-Gustaf Gabriel, född 1925-06-02 Sturefors.
 • Catharina Maria Alexandra, född 1930-11-12 i Linköping.
 • Marianne Ebba Teresia, född 1934-11-10 i Linköping.


TAB 10

Thure (översiktstab 5, son av Ture, tab 7). Greve. Född 1869-06-17 Sturefors. Volontär vid livregementets dragonkår 1888-05-01. Mogenhetsexamen 1888-05-19. Sergeant vid regementet 1889-01-18. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1890-10-27. Underlöjtnant vid nämnda livregementet 1890-11-17. Attaché i Wien 1896–1898. Genomgick Hofreitschule i Wien 1896–1898. Löjtnant i armén 1898-10-07 och i livregementets dragonkår 1899-06-09. Genomgick krigshögskolan 1900–1902. Adjutant vid Västra arméfördelningen 1903. Regementsadjutant 1904-03-12. Regementskvartermästare 1906-05-17. Ryttmästare 1908-01-18. Skvadronschef 1909-06-26. RRS:t AO3kl 1909-06-26. RPrKrO3kl 1909-12-07. RSO 1911-06-06. GVO1M 1912-07-27. RÖJKrO3kl 1912-09-10. Ledamot av krigsbefälet 1913. Krigstjänstgöring vid skyddstrupperna i norra Uppland 1914. Ledamot av arméns fullmäktige 1917. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1919-06-17. Major i armén 1919-06-17. LMA 1919-10-29. RJohO 1922-06-24. Delägare i Tureholm i Trosa landsförs Södermanlands län 1899–1916. Ägde Tureholm 1916-03-14–1921-06-01 samt äger villa i Lidingö Brevik sedan 1922-06-01. Död 1926-04-19 i Lidingö-Brevik (Hedvig Eleonora förs, Stockholms län, db nr 106). Gift 1899-01-26 i Stockholm i Maria förs, Stockholm med Hilda Maria Dahl, född 1877-07-21 i Karlshamn, dotter av grosshandlaren Olof Dahl och Christina Berg.

Barn:

 • Nils Thuresson. Greve. Född 1899-08-19 i Stockholm.
 • Gustaf Thure Thuresson (EÄ Ture Turesson). Greve. Född 1901-07-26 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Äger Bjädesjö i Myresjö förs, Jönköping. Gift 1929-11-20 i Näsby förs, Jönköping (vb nr 2) med Märta Gunborg Carlsson, född 1906-03-03 i Näsby förs, Jönköpings län (fb), dotter av godsägaren Carl Johan Carlsson (inspektor vid dotterns födelse) och Charlotta Johansson.
 • Klas (EÄ Clas) Erik Thuresson, född 1904-03-25 i Stockholm.

TAB 11

Sten (översiktstab 5, son av Ture, tab 7). Greve. Född 1875-11-16 Sturefors. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1897–1899. Arrenderade Viggebyholms och Onängs gårdar under Sturefors 1900–1906. RJohO1918. Tjänstgörande hovjägmästare 1921-08-07. ÖRKHt2kl med krigsdekoration 1922. Ägde tillsammans med syskonen, Tureholm i Trosa landsförs Södermanlands län 1899–1916 och ägde tillsammans med systern, Yxtaholm i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län sedan 1916. RVO 1926-06-06. GV:sJmt 1928-06-16. Gift 1:o 1902-10-25 i Stora Kyrkan i Gävle med Gertrud Benedikta Estrid Nikoline Areschoug, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1930-08-07, född 1880-03-29 Johannisberg, död 1926-11-20 i Stockholm, Oscars förs (db), dotter av godsägaren John Martin Areschoug och Emma Aurora Christina Tisell. Gift 2:o 1930-09-20 i Påskallavik, Kalmar (Engelbrekt, Stockholm, vb nr) med Ingeborg Carolina Örn, född 1891-06-07 i Köla förs, Värmland, död 1935-05-14 i Stockholm (Engelbrekt db nr 105), begraven å Påskallaviks kyrkogård, dotter av bruksägaren och konsuln Gustaf Oskar Örn och Josefina Breien. Gift 3:o 1937-01-27 i Lidingö förs (vb) med friherrinnan Görvel Ebba Cecilia Ulfsdotter Sparre nr 11, född 1905-03-27 i Karlstad, dotter av friherre Ulf Carl Sigge Axelsson Sparre nr 11 och Natalia Hedvig Emilia Ryman.

Barn:

 • Hogenschild. Greve. Född 1903-11-13 Viggebyholm.
 • 1. Birgitta Margareta, född 1906-01-05 Tureholm. Gift 1930-05-10 i Stockholm med avdelningschefen Gunnar Schultz, född 1897-12-22 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.
 • 1. Svante. Greve. Född 1907-10-16 Tureholm.
 • Anna, född tvilling 1915-12-24 Yxtaholm (fb). Gift 1943-05-30 i Stockholm med Med. doktor Ernst Bertil Salén i hans 2:a gifte, (gift 1:o 1918-06-01 med Anna Eleonora Nydqvist skilsmässa 1943-04-14), son av häradsskrivaren Axel Salén o. Zelma Åhlin.
 • 1. Benedikta, född tvilling 1915-12-24 Yxtaholm (fb). Död 1917-10-20 i Stockholm (Lilla Mellösa förs, Södermanlands län, db)
 • 2. Sten Gustaf Thure Stensson. Greve. Född. 1931-08-28 i Älghults förs, Kronobergs län

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: