:

Piper nr 46

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Piper nr 46

Adlad 1679-07-31, introd. 1680. Friherrlig och grevlig 1698-01-03, introd. 1719.

Piper%20G4600.png

TAB 1

Carl Piper, adlad, friherre och greve Piper (översiktstab 1–2, son av Carl Piper, se adliga ätten Piper, tab 4), greve till Stureforsa i Vists socken och Viggbyholm i Grebo socken, båda i Östergötlands län, friherre till Krageholm i Sövestads socken, Högestad i likanämnd socken och Baldringe i likanämnd socken, alla i Malmöhus län, samt herre till Ängsö i likanämnd socken, Västmanlands län. Född 1647-07-29 i Stockholm. Student i Uppsala 1660-10. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1668. Kanslist vid greve Gust. Oxenstiernas ambassad till Ryssland 1673. Sekreterare vid defensionsverket över Livland, Estland och Ingermanland s. å. Registrator vid fältkansliet i Skåne 1677-01-15. Sekreterare i kammarkollegium 1679-06-17. Adlad s. å. 31/7 (introd. 1680 näst efter von Brömssen). Statssekreterare och kansliråd 1689. K. råd och statsråd 1697-12-31. Friherre och greve 1698-01-03 (sonen såsom greve introd. 1719 under nr 46). Uppsala universitets kansler 1702-08-29. Överstemarskalk 1705-10-09. Död 1716-05-29 i rysk fångenskap på fästningen Schlüsselburg (Nöteborg), och hans lik insaltat samt sedermera i sept. 1718 hemfört till Stockholm och 1719 den 3 maj begraven i Piperska familjegraven bakom altaret i Ängsö kyrka, över vilket grevl. Piperska vapnet sitter och vilken grav hans fru lät bygga och varest ovan i koret hans och hans frus marmorsarkofager ses samt hans epitafium är uppsatt, varpå står att han dött den 9 juni 1715. ‘Han förvärvade sig efterhand konung Carl XI:s stora nåd och förtroende, så att konungen på sin dödssäng försäkrade honom, att efterträdaren skulle vidare befordra hans lycka, samt omfamnade honom under avskedstagandet, varför det tros, att han sedan bidrog till konung Carl XII:s 1697-11-29 skedda skyndsamma förklarande för myndig, varom han gjorde propositioner till ständerna. Blev ock kort därefter upphöjd till de högsta värdigheter samt var i själva verket konung Carl XII:s premiärminister. Medtogs ensamt bland de k. råden av konungen först till Seland och sedan till Livland, varefter han framgent följde konungen och besörjde alla kansli- och ministeriella ärender samt nyttjades vid alla underhandlingar, skriftliga svar och samtal med polska magnater, konfedererade, främmande ministrar och utskickade personer och prinsar. Hade hos konungen det största förtroendet, men kunde oaktat detta förgäves avråda honom från att avsätta konung August och intåga i Sachsen, liksom att avstyrka från marschen till Ukraina. Var 1705 den 24 sept. tillstädes vid konung Stanislai kröning i Warschau. Brukades s. å. 24/11 vid avslutandet av freden med Polen och året därpå vid Altranstädtska fredens ingående med konung August. Blev efter det olyckliga nederlaget vid Poltava fången och fördes först till Kiev, där tsar Peter 1709-08-26 lät göra honom odrägliga fredsvillkor samt därefter till Moskva, varest han s. å. 23/12 måste deltaga i tsarens segerintåg. Betedde sig under sin fängelsetid med kristlig ståndaktighet och tålamod och översatte från tyskan alla till Joh. Arndts sanna kristendom hörande böner, vilka sedan jämte själva boken, hans änka 1731 lät trycka på svenska, samt understödde flera behövande fångna svenskar. Avhämtades i slutet av år 1714 till Petersburg, där tsaren genom svårt fängelse, hunger och elak medfart avtvang honom en växel på 30,000 rdr till några holländska köpmäns förnöjande, vilkas fartyg blivit av svenskarna uppbrända, men blev, då konung Carl XII vägrade utbetala växeln, inspärrad på Schlüsselburg, där han äntligen under mycket elände och med ringa skötsel dog. Blev genom god hushållning ganska rik både på fastigheter och penningar och donerade större summor till stipendiefonder vid Uppsala universitet och Linköpings gymnasium. Över honom lät slutligen hans änkegrevinna slå en medalj, som å ena sidan visar hans bröstbild med namn och titlar på latin och å den andra en av havsböljor slagen klippa med överskrift: Tamen altior exstat samt under: Natus 1647, Obiit 1716.'. Gift 1690-02-13 med sin styvbroders dotter Christina Törnflycht, född 1673-01-01 i Stockholm, död 1752-03-25 på Krageholm och begraven 1753-05-08 i Piperska familjegraven i Ängsö kyrka, dotter av kommersrådet Olof Hansson Törne, adlad Törnflycht, och Margareta Andersen. ‘Grevinnan Piper besökte sin man tvenne gånger utrikes, nämligen 1705 i Rawitz och 1707 i Sachsen samt hade vardera gången med sig en syster, vilka då blevo gifta, den ena med greve Arv. Bernh. Horn och den andra med greve Joh. Aug. Meijerfeldt, då ock konungarna Carl XII och Stanislaus bevistade bröllopen. Har slutligen skänkt predikstol till Grebo kyrka och altartavla till Vists kyrka, båda i Östergötlands län samt stiftat Kristinehov, vilket hon låt bygga vid Andrarums alunbruk i Skåne, jämte Andrarum, Torup, Högestad och Baldringe till ett fideikommiss samt Ängsö till ett annat, bägge för sin son och dennes manliga avkomlingar, dock så, att båda fideikommissen ej fingo innehavas av en och samma person, varför Ängsö efter första innehavarens död övergick till dennes yngste son, varjämte hon gjorde Sturefors med Viggbyholm Östergötlands län till fideikommiss för äldsta dotterns avkomlingar eller grevarna Bielke, och Sörby med Gärstaberg Södermanlands län för yngsta dotterns efterkommande eller grevarna Löwen.'

Barn:

 • Christina Charlotta, döpt 1691-07-02 i Nikolai förs i Stockholm. Död som barn.
 • Ingrid Margareta, döpt 1692-06-06 i Nikolai förs i Stockholm, död ung.
 • Juliana, döpt 1693-09-25 i Nikolai förs i Stockholm, död barn.
 • Charlotta Christina, född 169(4?) 24/9, död 1727-03-15. Gift 1715-05-12 på Högestad med riksrådet, greve Ture Gabriel Bielke, i hans 1:a gifte, född 1684, död 1763.
 • Hedvig Ulrika, döpt 1695-09-11 i Nikolai förs i Stockholm, död ung.
 • Hedvig Maria, född 1697-08-11, död 1767-03-07 Strömssta. Gift 1713-05-20 med generalmajoren Sten Arvidsson (Natt och Dag), friherre Sture, född 1681, död 1730.
 • Ulrika Eleonora, född 1698-10-26, död 1754-02-27. Gift 1718 med generalmajoren och landshövdingen Bengt Ribbing, friherre Ribbing af Koberg, född 1686, död 1741.
 • Carl Fredrik, född 1700. President. Död 1770. Se tab 2.
 • Sofia Carolina, född 1707-11-06, död 1732-05-04. Gift 1723-07-04 med riksrådet och generalguvernören Axel Löwen, friherre och greve Löwen, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1772.

TAB 2

Carl Fredrik (översiktstab 3–4, son av Carl Piper, adlad, friherre och greve Piper, tab 1), greve till Krageholm i Sövestads socken, Malmöhus län, friherre till Högestad och Baldringe, båda i likanämnd snr Malmöhus län, herre till Kristinehov och Andrarum i Andrarums socken, Kristianstads län, Torup i Bara socken, Toppeladugård i Genarps socken, och Assartorp i Lyngby socken, alla i Malmöhus län samt Ängsö i likanämnd socken och Springsta i Kärrbo socken, båda i Västmanlands län. Född 1700-02-20 i Stockholm. Student i Uppsala1 1709-04-02. Kammarherre hos drottning Ulrika Eleonora, 1719-10-10. Kavaljer hos svenska ambassadören, friherre Jos. Cederhielm vid dennes beskickning till ryska hovet. Extra ordinarie kammarråd 1727-10-26. Ord. kammarråd 1733-12-11. Hovkansler 1742-12-13. President i kammarkollegium 1747-03-09. LVA 1748-04-06. KNO s. å. 16/4. RoKavKMO s. å. 17/4. Avsked 1756. Död 1770-08-27 på Krageholm, begraven s. å. 26/9 i Sövestads kyrka samt därefter förd till familjens grav i Ängsö kyrka, där å en stentavla över dörren hans och hans frus namn äro antecknade med berättelse, att de låtit bygga kyrktornet. ‘Han åstundades av konung Carl XII till militären, men det lyckades hans moder att utverka tillstånd till studiernas fortsättande. Tillbragte i yngre åren åtta år på resor genom nästan hela Europa. Var vetenskapligt bildad samt vitter. Förskaffade sig efterhand ett ansenligt bibliotek samt framdrog i ljuset den sedermera blivande hovkanslern Olof von Dalin, vilken i tidigare år nästan ständigt vistades i hans hus. Bevistade flera riksdagar från 1726 till 1756 och var merendels ledamot av sekreta utskottet samt blev trenne gånger uppförd på riksrådsförslag, men undanbad sig alltid detta höga ämbete. Lät 1744 ånyo upprätta stenhuset och tornet på Ängsö samt bosatte sig efter avskedstagandet på sina gods i Skåne.'. Gift 1731-12-17 med sin svågers systerdotter, grevinnan Ulrika Christina Mörner af Morlanda, född 1709-02-16 Gäddeholm Södermanlands län, död 1778-06-14 på Krageholm och begraven s. å. 11/8, dotter av k. rådet och fältmarskalken, friherre Carl Gustaf Mörner af Morlanda, greve Mörner af Morlanda, och hans 2:a fru, grevinnan Christina Anna Bielke.

Barn:

 • Ulrika Fredrika, född 1732-10-07 på Ervalla i likanämnd socken, Örebro län, död 1791-01-26 på Toppeladugård och begraven s. å. 30/1 i Genarps socken. Gift 1771-07-11 på Krageholm med sin syssling, översten, friherre Otto Vilhelm Mörner af Morlanda, född 1733, död 1791.
 • Christina Charlotta, född 1734-01-27 i Stockholm, död där 1800-01-07. Gift 1:o 1754-04-28 på Krageholm med översten, greve Erik Brahe, i hans 2:a gifte, född 1722, halshuggen 1756. Gift 2:o 1773-03-30 i Stockholm med riksrådet och kanslipresidenten, friherre Ulrik Scheffer (greve Scheffer), nr 144, född 1716, död 1799.
 • Carl Gustaf, född 1737. Överkammarherre. Död 1803. Se Tab. 3.
 • Fredrik Ture, född 1741-01-31 i Stockholm. Student i Uppsala1 1755-02-27. Rustmästare vid kronprinsens regemente 1759. Sergeant s. å. 15/9. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1761-06-22. Transp. till kronprinsens regemente 1763-09-05. Fick 1764-02-15 tur från 1760-06-11. Död ogift 1765-06-25 i Malmö.
 • Adolf Ludvig, född 1750. Kammarherre. Död 1795. Se Tab. 17.

TAB 3

Carl Gustaf (översiktstab 5, son av Carl Fredrik, tab 2), till Kristinehov, Andrarum, Torup, Högestad, Baldringe och Krageholm. Född 1737-03-18 i Stockholm. Student i Uppsala1 1755-02-27. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1757. Avsked s. å. Tjänstg. kammarherre hos konung Adolf Fredrik5 1756-10-27. På stat 1767-04-27. Tjänstg. överkammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1773-07-14. RNO 1775-04-28. KNO 1778-12-27. En tid riddarhusdirektör. Avsked från hovet 1788. Död 1803-01-31 i Stockholm och begraven s. å. 11/2 i Jakobs kyrka samt därefter förd till familjegraven i Ängsö. 'Han tog under de oroliga partitiderna avsked från den civila tjänstemannabanan och kunde sedan aldrig förmås att söka något ämbete. Bevistade åtskilliga riksdagar och var alltid en självständig man. Samlade liksom fadern ett ansenligt bibliotek och ägde mycken kännedom och smak i de fria konsterna. Gjorde slutligen den ändring i Piperska stipendiedonationen, vilket konung Gustaf III den 8 april 1782 beviljade, att av överskottsintresset en årlig lön av 60 rdr skulle anslås för en bibliotekarie vid Linköpings gymnasiebibliotek och det övriga användas dels till bibliotekets behov, dels till tvenne stipendier för gymnasister, som alla skulle utnämnas efter förslag av grevl. Piperska ättens huvudman.'. Gift 1769-04-02 i Stockholm med grevinnan Hedvig Catharina Ekeblad, född 1746-05-30 i Stockholm. Statsfru hos drottningen 1774. Överhovmästarinna5 1795-11-02–1800-08-04. Död 1812-05-19 i Stockholm, dotter av riksrådet och kanslipresidenten, greve Claes Ekeblad, och grevinnan Eva De la Gardie.

Barn:

 • Carl Claes, född 1770. En av rikets herrar. Död 1850. Se Tab. 4.
 • Gustaf, född 1771. Överstekammarjunkare. Död 1857. Se Tab. 7.
 • Erik, född 1773. Överkammarherre. Död 1833. Se Tab. 8.

TAB 4

Carl Claes (översiktstab 6, son av Carl Gustaf, tab 3), till Kristinehov, Andrarum, Torup, Högestad, Baldringe och Krageholm. Född 1770-04-18 i Stockholm. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1777-06-06 och vid lätta dragonkåren 1783-09-09. Sekundadjutant därst. 1785-04-18. Premiäradjutant 1787-09-26. Löjtnant 1792-06-26. Stabsryttmästare 1795-04-07 vid samma kår, som då kallades livhusarregementet. Konungens överadjutant och major i armén s. å. 2/8. Överste i armén och kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren s. å. 23/12. Tillika surnumerärmajor vid lätta livdragonregementet 1802-02-08. RSO 1809-07-03. Avsked från nyssn. majorsbeställning vid livgardet till häst 1810-03-20. KSO 1817-04-28. Generalmajors n. h. o. v. 1818-05-11. KmstkSO 1824-12-01. Överstekammarjunkare 1825-01-28. En av rikets herrar 1830-01-28. RCXIII:sO 1832-01-28. RoKavKMO 1836-01-28. Dubbad 1838-05-11. Ordens översteombudsman 1842-05-11. Översteskattmästare 1846-04-28. Vice kansler 1847-12-06. Död 1850-12-27 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i ett av honom 1844 uppbyggt vackert mindre gravkapell på Botkyrka kyrkogård Södermanlands län. ‘Han gjorde från 1785 till 1791 resor i främmande länder. Var såsom tjänstg. kaptenlöjtnant 1807-06-04 konung Gustaf IV Adolf följaktig vid mötet med franska generalen Brune i Schlatkow i Pommern samt 1808-06 med till Åland. Bevistade de anmärkningsvärda riksdagarna 1809 och 1812.'. Gift 1805-08-11 Marsvinsholm med friherrinnan Ebba Maria Ruuth, född 1786-02-08. Statsfru hos drottningen. Död 1842-09-29 Sturehov, dotter av en av rikets herrar, generalguvernören Erik Ruuth, friherre och greve Ruuth, och hans 3:e fru Elisabet Charlotta Wahrendorff.

Barn:

 • Carl Erik, född 1806. Kammarherre. Död 1875. Se Tab. 5.
 • Claes Gustaf Fritz, född 1807-10-03 i Stockholm. Student i Lund 1818-02. Preliminärexamen 1826. Student i Uppsala 1827. Officersexamen 1829. Kvartermästare vid livregementets husarkår s. å. 10/2. Kornett därst. s. å. 21/3. Ordonnansofficer hos konungen 1832-01-28. Löjtnant s. å. 10/3. Kabinettskammarherre 1835-06-23. Avsked från lön 1837-04-21. RRS:tAO2kl m br 1838-06-12. Ryttmästare i armén 1839-01-26 och vid husarkåren 1840-12-21. Åtföljde excellensen, greve Magnus Brahe på dess beskickning till Berlin med anledning av konung Fredrik Vilhelm III:s död s. å. 17/6. RPrJohO s. å. Arkivarie i survivans vid KMO och RNO 1841-07-04. Adjutant hos konungen 1842-01-28. Hovstallmästare hos änkedrottningen 1844. Avsked från ovann. husarkår med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1846-03-05. Avsked från arkivariebefattningen vid KMO 1853-04-28. RSO s. d. RCXIII:sO 1856-03-05. Avsked ur krigstjänsten 1858-01-08. Underkansler i survivans vid KMO och KNO 1862-05-03. Skattmästare vid KMO och KmstkNO 1866-04-28. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1875. Avsked från skattmästarbefattningen 1873-05-05. HLLA 1887-10-28. Död 1897-06-26 på Krageholm och jämte sin hustru gravsatt i Braheska graven i Östra Ryds kyrka Stockholms län. Innehade fideikommissegendomarna Kristinehov, Andrarum, Torup, Högestad och Baldringe, över vilka egendomar han redan 1877 lämnade dispositionsrätten till sin brorson, greve Tom Piper. Ägde Krageholm. Gift 1835-06-23 i Stockholm med sin syssling, grevinnan Aurora Amalia Margareta Brahe, född 1816-06-19 i nämnda stad, död 1876-06-11 på Krageholm, dotter av en av rikets herrar, greve Magnus Fredrik Brahe, och hans 2:a fru, friherrinnan Aurora Vilhelmina Koskull.
 • Hedvig Elisabet Maria Amalia, född 1808-11-19 på Krageholm, död 1886-05-18 i Stockholm. Gift där 1836-03-10 med sin syssling, förste hovstallmästaren, greve Nils Fredrik Brahe, född 1812, död 1850.
 • Sofia Lovisa Augusta, född 1809-11-09 i Stockholm, död där 1884-05-26. Gift 1832-07-09 Sturehov med hovmarskalken, greve Gustaf Fredrik von Rosen, född 1803, död 1871.
 • August Mauritz Magnus, född 1811-07-24 på Krageholm. Student i Lund 1827. Kadett vid Karlberg 1828-05-30. Avgången 1834-06-28. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet s. å. 22/11. Avsked ur krigstjänsten 1837-05-05. Död barnlös 1862-07-13 i Strömstad. Ägde Sandbro i Björklinge socken, Uppsala län. Gift 1841 i Nordamerika med Marianne Blood, född 1815, död 1862-03-11 på Sandbro.
 • Tomas Henrik, född 1813. Major. Död 1859. Se Tab. 6.

TAB 5

Carl Erik (översiktstab 7, son av Carl Claes, tab 4), född 1806-06-04 i Stockholm. Student i Lund 1820. Kornett vid livgardet till häst 1826-04-18. 2. Löjtnant därst. 1829-07-18. Ryttmästare 1834-12-13. Kammarherre hos drottningen 1836-10-31. Avsked från gardet 1842-05-28 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. RSO 1854-12-18. Avsked ur krigstjänsten 1857-01-13. Död 1875-05-17 i Stockholm. Innehade fideikommissegendomarna Kristinehov, Andrarum, Torup, Högestad och Baldringe. Gift 1836-10-31 med sin kusin Elisabet Augusta Baker, född 1811. Statsfru hos drottning Desideria 1840-09-21. Statsfru hos änkedrottningen 1844. Hovmästarinna hos kronprinsessan Lovisa 1850-06-01. Avsked med titel av överhovmästarinna 1853-06-04. Överhovmästarinna hos drottning Sofia 1872-10-21. Död 1879-10-15 i Stockholm och begraven å Solna kyrkogård, dotter av engelska amiralen, sir Tomas Baker och friherrinnan Sofia Augusta Ruuth.

Barn:

 • Augusta Ebba Elisabet, född 1837-09-05, död 1849-07-10.
 • Carl Tomas Fredrik, född 1839-08-15 i Stockholm, död 1869-10-30 i Köpenhamn. Gift 1864-09-06 i Andrarums kyrka med friherrinnan Ebba Fredrika Eleonora Ruuth i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1880-02-05 med överbibliotekarien, greve Carl Johan Gustaf Snoilsky, i hans 2:a gifte, född 1841, död 1903), född 1844-09-26 Vegeholm s län, död 1917-09-12 på Lidingön, dotter av underlöjtnanten, friherre Erik Emil Fritz Ruuth, och friherrinnan Fredrika Vilhelmina Palmqvist.

TAB 6

Tomas Henrik (översiktstab 9, son av Carl Claes, tab 4), född 1813-08-24 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1829-05-05. Kvartermästare vid livregementets husarkår 1832-07-13. Avgången från krigsakademien s. å. 31/7. Officersexamen 1833-03-26. Kornett vid livregementets husarkår 1834-02-22. Underlöjtnant därst. 1836-04-30. Löjtnant 1842-03-16. Regementskvartermästare 1849-01-16. Ryttmästare s. å. 15/5. Majors avsked 1853-05-10. Död 1859-12-12 i Stockholm efter blott fyra dagars sjukdom. Ägde Sturehov i Botkyrka socken, Stockholms län. Gift 1843-09-03 i Uddevalla med grevinnan Johanna Hedvig Ulrika Lagerberg, född 1823-04-20, död 1860-02-17 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten, greve Claes Sven Lagerberg, och grevinnan Hedvig Beata von Rosen.

Barn:

 • Ebba Hedvig Josefina, född 1845-04-24 i Stockholm, död där 1868-06-11. Gift 1864-09-22 i Stockholm med löjt- nanten, friherre Nils Albrekt von Knorring, född 1835, död 1877.
 • Claes Gustaf Tom, född 1846-11-13 i Stockholm. Student i Uppsala 1864-04-13. Furir vid Svea livgarde s. å. 19/4. Officersexamen 1866-05-02. Underlöjtnant vid nämnda livgarde s. å. 4/7. Avsked 1868-09-15. Död 1899-03-31 i Stockholm. Disponerade fideikommissegendomarna Kristinehov, Andrarum, Torup, Högestad och Baldringe från 1877 och innehade dem med fideikommissrätt efter farbroderns död 1897.
 • Hedvig Charlotta Amalia, född 1847-12-06 i Stockholm, död där 1882-11-16. Gift 1867-11-20 i Stockholm med överbibliotekarien, greve Carl Johan Gustaf Snoilsky, från vilken hon 1879-11 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1841, död 1903.
 • Amalie Aurore Hedvig, född 1849-08-02 på Sturehov, död 1874-12-15 i Stockholm. Gift där 1871-10-12 med förste hovmarskalken, greve August Robert Fredrik von Rosen, i hans 1:a gifte, född 1838, död 1922.

TAB 7

Gustaf (översiktstab 10, son av Carl Gustaf, tab 3), född 1771-07-14 i Stockholm. Inskriven i krigstjänst 1773. Fanjunkare vid husarregementet 1777-06-06. Fänrik vid Svea livgarde 1782-03-20. Löjtnant vid livregementets husarkår 1792-12-20. Ryttmästare därst. 1794-06-23. Brigadadjutant vid livregementsbrigaden 1796-10-30. Major i livregementets kyrassiärkår 1802-12-09. Avsked 1805-05-25. RNO 1824-12-01. KVO 1829-08-31. Överstekammarjunkare 1835. KmstkSO 1851-11-10. Död 1857-04-17 i Lidköping och ligger jämte sin fru begraven i grevl. Piperska graven i Ängsö, och voro deras kistor de sista som där nedsattes, då graven blev alldeles överfylld. 'Hennes lik stod emellertid från 1816-09-10 till 1857 ovan jord i ett till gravkapell inrett rum på Mariedals egendom i Ova socken, Skaraborgs län, som han, jämte Stola i Strö socken, Skaraborgs län, också gammal Ekebladsk egendom, ärvde och tillöste sig efter sin mor. Han stiftade till åminnelse av sin fru, som han mycket sörjde, en lasaretts- och fattigförsörjningsanstalt vid Lunds hälsobrunn, som också är belägen på Mariedals ägor.'. Gift 1798-10-09 i Stockholm med hovfröken hos hertiginnan av Södermanland, friherrinnan Jacquette Elisabet Du Rietz af Hedensberg, till Hedensbergs fideikommiss i Tillberga socken, Västmanlands län, född 1781-05-02 i Göteborg, död 1816-08-15 på Mariedal, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Anders Rudolf Du Rietz, friherre Du Rietz af Hedensberg, och friherrinnan Charlotta De Geer af Leufsta.

Barn:

 • Hedvig Charlotta Jacquette, född 1799-03-02 på Mariedal, död 1882-03-21 i Uppsala och ligger jämte sin man begraven på Tillberga kyrkogård Västmanlands län. Innehade Hedensbergs fideikommiss i sistnämnda socken, som hon ärvde efter modern. Gift 1824-05-02 på Villa Giacomina i Gösslunda socken, Skaraborgs län med överstelöjtnanten, greve Hugo Didrik Hamilton, född 1791, död 1876.
 • Christina Charlotta, född 1800-07-19, död ogift 1835-04-07 på Villa Giacomina och begraven i Ängsö kyrka.
 • Carl Gustaf, född 1802-10-09, död 1811-12-29 och begraven i Ängsö kyrka .
 • Ebba Sofia, född 1806-06-04 på Mariedal, död 1874-10-03 i Lidköping. Gift 1828-09-16 på Huseby bruk i Skatelövs socken, Kronobergs län med sin faders halvsysslings son, kaptenen, greve Stellan Hampus Mörner af Morlanda, född 1796, död 1857.
 • Lovisa, född 1808-05-01 på Mariedal, död 1879-05-24 på Villa Giacomina och begraven på Sunnersbergs kyrkogård Skaraborgs län. Gift 1834-08-19 på nämnda egendom med sin systers svåger, legationssekreteraren, greve John David Hamilton, född 1794, död 1843.

TAB 8

Erik (översiktstab 5, son av Carl Gustaf, tab 3), till Sövdeborg och Snogeholm, båda i Sövde socken, Malmöhus län. Född 1773-01-01 i Stockholm. Fänrik vid Södermanlands regemente 1781-05-30. Kornett vid lätta dragonregementet 1783-09-09. Löjtnant vid livhusarregementet eller lätta livdragonregementet 1793-01-25. Stabsryttmästare därst. 1795-05-11. Kammarherre hos drottningen 1802. Major och överadjutant 1803-04-03. Avsked ur krigstjänsten 1807-11-13. RNO 1815-01-28. Överkammarherre hos drottningen 1816-06-28. KNO 1823-06-19. Död 1833-05-12 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i särskilt byggt gravkapell vid Sövdeborg. Gift 1805-12-29 i Stockholm med sin broders svägerska, överhovmästarinnan hos kronprinsessan Josefine, friherrinnan Elisabet Charlotta Ruuth, född 1787-04-26, död 1860-02-26 i Stockholm, dotter av en av rikets herrar, generalguvernören Erik Ruuth, friherre och greve Ruuth, och hans 3:e fru Elisabet Charlotta Wahrendorff.

Barn:

 • Erik Carl, född 1807. Löjtnant. Död 1849. Se Tab. 9.
 • Hedvig Elisabet Lovisa, född 1809-12-20 och död 1813-03-30 i Stockholm.

TAB 9

Erik Carl (översiktstab 11, son av Erik, tab 8), född 1807-09-19 i Stockholm. Student i Lund 1822. Kornett vid skånska dragonregementet 1826-01-17. Officersexamen s. å. 11/6. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1832-01-28. Avsked från regementet 1835-03-28 med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén. Löjtnant i armén 1836-01-23. Avsked ur krigstjänsten 1845-06-11. Död 1849-01-22 i Stockholm. Gift 1833-12-10 på Qvantensburg i Bolstads socken, Älvsborgs län med sin halvkusins dotter Charlotta Amalia von Qvanten, född 1812-03-09 på nämnda egendom, död 1868-04-28 i Lund, dotter av kammarherren Carl von Qvanten, och grevinnan Christina Charlotta Frölich.

Barn:

 • Erik Carl Alfred, född 1834. Överhovstallmästare. Död 1910. Se Tab. 10.
 • Amalia Elisabet Charlotta, född 1836-07-11 på Snogeholm. SpMarie-LouiseO 1885. TChO1kl s. å. Död 1921-08-02 i Stockholm och begraven i Sövde socken, Malmöhus län. Gift 1858-04-17 på Sövdeborg i nämnda socken, med dåvarande kammarherren, sedermera ministern för utrikes ärendena, friherre Carl Fredrik Lotarius Hochschild, född 1831, död 1898.
 • Erik Claes Gustaf, född 1839. Godsägare och underlöjtnant. Död 1894. Se Tab. 13.

TAB 10

Erik Carl Alfred (översiktstab 11, son av Erik Carl, tab 9), född 1834-12-25 i Stockholm. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1849-06-05. Officersexamen 1853-12-20. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 19/5. Avsked ur krigstjänsten 1858-05-07. Kabinettskammarherre 1866-12-01. KDDO2gr 1867-05-26. RNS:tOO 1868-04-05. RNO 1869-05-03. KVOlkl 1878-11-30. Ledamot av riksdagens andra kammare 1879–1881 och av riksdagens första kammare 1882–1899. Chef för stuteriöverstyrelsen 1885-04-24. Förste hovstallmästare s. å. 4/5. Överhovstallmästare 1888-12-01. LLA 1890-03-18. KmstkVO 1891-01-21. OII:sJmt 1897-09-18. Avsked från befattningen såsom chef för stuteriöverstyrel- sen 1901-05-24. RoKavKMO s. å. 30/11. Överflyttad till konungens tjänstfria hovstat 1908-01-09. Död 1910-05-06 Sövdeborg (db). Ägde Sövdeborg och Tågra, båda i Sövde socken, Ilstorp i likanämnd socken och Karup i Blentarps socken, alla i Malmöhus län. Ärvde vid Tom Pipers (tab 6) död 1909 fideikommissegendomarna Kristinehof med Andrarums alunbruk, Torup, Högestad och Baldringe. Gift 1857-08-10 med Ebba Vilhelmina von Haffner, född 1836-09-23, död 1914-11-24 Sövdeborg (db)., dotter av danske kammarherren Wolfgang von Haffner och Sofia Vilhelmina Carolina von Krieger.

Barn:

 • Erik Alfred Wolfgang, född 1858. Kammarherre. Död 1923. Se Tab. 11.
 • Ebba Elisabet Charlotta, född 1860-02-17, död 1861-01-04.
 • Ebba Ulla Amalia Elisabet, född 1861-11-30 på Sövdeborg, död 1924-10-07 Ellinge. Gift där 1881-08-10 med överhovstallmästaren friherre Christian Fredrik Wrangel af Sauss, född 1847. Död 1932.

TAB 11

Erik Alfred Wolfgang (översiktstab 11, son av Erik Carl Alfred, tab 10), född 1858-05-25 på Sövdeborg. Kammarherre 1895-11-30. Död 1923-03-29 i Montreux i Schweiz (Högestads förs, Malmöhus län db). Arrenderade först Högestad. Innehade efter faderns död fideikommissegendomarna Kristinehof med Andrarums alunbruk, Torup, Högestad och Baldringe samt ärvde efter modern det Haffnerska stamhuset Egholm i Danmark, sedan förvandlat till fideikommisskapital, med skyldighet för innehavaren att bära namnet von Haffner. Han kallade sig till följd härav von Haffner Piper. Ärvde efter yngste sonens död även Sövdeborg. Gift 1882-10-28 i Stralsund med friherrinnan (preussiska grevinnan) Anna Thomasine Sofie Wachtmeister af Björkö, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1924-04-19 i Skurups kyrka med rådmannen och vice krigsdomaren Nils Gunnar Johan Aschan, i hans 3:e gifte, född 1871-01-21), född 1863-03-10 på Vanstatorp i Vanstads socken, Malmöhus län. Död 1937-06-16 i Malmö. Dotter av löjtnanten, friherre (preussiske greven) Carl Leopold Filip Julius Wachtmeister af Björkö, och Dorotea Thomasine Rosencrantz.

Barn:

 • Erik Cark Alfred Volfgang Fritz, född 1883-08-09 på Högestad, liksom syskonen, död s. å. 15/10 på Sövdeborg.
 • Vilhelmina Amalia Thomasine Ebba (Lily), född 1886-01-17. Gift 1908-08-17 i Högestads kyrka med ryttmästaren, friherre Fritz Vilhelm von Essen, född 1879. Hovstallmästare.
 • Anna Fredrique Ebba Thomasine, född 1887-10-21. Gift 1:o 1908-10-12 på Högestad med ryttmästaren Knut Arvid Stiernsvärd, nr 2053, född 1885.
 • Erik Alfred Elis Carl, född 1889-11-11, död s. å. på Högestad.
 • Erik Alfred Gustaf, född 1891. Godsägare. Död 1939. Se Tab. 12.
 • Erik Alfred Gösta Magnus, född 1898-12-11. Ärvde Sövdeborg efter farfadern 1899. Död ogift 1922-04-10 i Stockholm och begraven i Sövde socken, Malmöhus län (db).

TAB 12

Erik Alfred Gustaf (översiktstab 11, son av Erik Alfred Wolfgang, tab 11), född 1891-12-31 Högestad förs, Malmöhus län. Innehar fideikommissegendomarna Kristinehof med Andrarums alunbruk, Torup, Högesta och Baldringe samt Egholms fideikommisskapital i Danmark och kallade sig till följd härav von Haffner-Piper. Död 1939-07-02 Högestad förs, Malmöhus län (db nr 1). Gift 1919-09-30 i Jakobs kyrka i (Danderyds förs, Djursholm vb) Stockholm med grevinnan Hedvig Siri Christina Hamilton i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1935-06-08 i Stockholm med ryttmästaren, på reservstat vid Skånska dragonregementet Soldan Carl fredrik Henningsson Ridderstad nr 1672 i hans 2:a gifte, gift 1:o 1918-07-09 i Djursholms kapell med Ebba Anna Margareta Pauli, från vilken han blev skild 1928, född 1899-01-28 i Stockholm, dotter av med. licentiat Gustaf Albert Pauli nr 96 och Anna Hilda Rudolfina Smitt nr 86, från vilken han 1928-10-29 blev skild, född 1900-03-19 i Örebro. Dotter av majoren, greve Gustaf Ludvig Hamilton, och Siri Matilda Lovisa Steuch. Gift 2:o 1932-11-04 i Köpenhamn (Högestad förs, Malmöhus län vb) med Jeanne Marguerite Aimée Sozzani från Schweiz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1942-05-14 i Färingtofta förs, Kristianstad län vb nr 4, med köpman Bengt Arvid Horke, född 1907-12-12), född 1902-10-13.

Barn:

 • 1. Carl Erik Gustaf, född 1921-04-26 i Malmö.
 • 1. Fritz Magnus, född 1923-07-23 Torup s län.
 • 1. Erik Fredrik, född 1924-09-30 på Högestad.

TAB 13

Erik Claes Gustaf (översiktstab 12, son av Erik Carl, tab 9), född 1839-04-08 på Sövdeborg. Sergeant vid skånska husarregementet 1856-06-13. Student i Lund 1856-12-13. Officersexamen 1858-02-26. Underlöjtnant vid skånska husarregementet s. å. 15/6. Avsked 1865-01-10. Död 1894-08-13 i Marstrand. Ägde Snogeholm i Sövde socken samt Eriksdal, Askmåsa och Rödingsberg i Röddinge socken, Malmöhus län. Gift 1865-04-05 på Halmstads slott med Ebba Augusta Maria Coyet, född 1839-02-24 i Göteborg, död 1905-01-14 på Snogeholm, dotter av kaptenen Adolf Coyet, och friherrinnan Ulrika Christina Charlotta Djurklou.

Barn:

 • Ebba Amalia Ulla, född 1866-04-01 på Fältarp i Raus socken, Malmöhus län, död ogift 1928-07-26 på Bellinga (Oscars förs, Stockholm db).
 • Amalia Elisabet (Amelie), född 1867-08-05 på Fältarp. Gift 1894-10-20 på Snogeholm med före detta kaptenen Carl Gösta Gyllensvärd, född 1864.
 • Erik Adolf Alfred, född 1868. Kammarherre. Död 1930. Se Tab. 14.
 • Ebba, född 1872-09-05 på Snogeholm. Gift där 1902-05-14 med godsägaren, friherre Gustaf Cederström, född 1867.
 • Christina, född 1874-04-10 på Snogeholm, död där 1892-08-12.
 • Carl'' Fredrik, född 1876-09-29 på Snogeholm. Mogenhetsexamen 1895-12-15. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1896-01-15. Sergeant 1897-08-12. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1898. Utexaminerad s. å. 30/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/12. RPrKrO4kl 1899-09-21. Löjtnant 1902-12-19. GV:sO1M 1912. Ryttmästare 1914-11-06. RSO 1919-06-06. RItKrO 1922. RVO 1925-12-15. Avsked från regementet och major i armén 1926.
 • Claes, född 1878. Ryttmästare. Död 1939. Se Tab. 16.
 • Adolf Carl Gustaf, född 1883-02-03 på Snogeholm, död ogift 1905-11-26 i Davos.

TAB 14

Erik Adolf Alfred (översiktstab 12, son av Erik Claes Gustaf, tab 13), född 1868-10-01 Snogeholm. Mogenhetsexamen 1888-12-14. Student i Lund 1889-09-05. Jur. preliminärexamen 1891-03-15 och examen till rättegångsverken 1894-01-31. Extra ordinarie notarie i skånska hovrätten s. å. 15/2. Tjänstg. kammarjunkare 1896-12-01. OII:sJmt 1897-09-18. RPrKrO2kl 1899-09-21. RJohO 1900. Kammarherre 1906-01-20. KNassAdO2kl 1908. RRS:tAO2kl 1909. SchwHedK1kl 1911. RVO 1914-09-30. KBadZLO2kl s. å. Rikshärold 1920-03-12. RNO s. d. KNO2kl 1922-03-12. Överofficiant och ceremonimästare vid KMO och KNO1kl 1928-06-16. GV:sJmt s. d. RR JohO. Skattmästare i Sv. Joh.orden. Inneh. Ängsö fideikommiss i likanämnd socken, Västmanlands län. Död 1930-10-03 i Jacobs förs, Stockholm (db 68). Gift 1902-12-18 på Edsberg i Sollentuna socken, Stockholms län med stiftsjungfrun, friherrinnan Ida Josefina Juliana Reinholdina Rudbeck nr 282, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1892-10-12 på Edsberg med ryttmästaren Gustaf Henrik Johan Qveckfeldt, nr 979, född 1858, död 1901), född 1869-03-28 på nämnda egendom. Dotter av hovmarskalken, friherre Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel Rudbeck, och hans 2:a fru, friherrinnan Ida von Essen.

Barn:

 • Birgitta (Brita), född 1904-04-21 på Snogeholm. Gift 1925-07-15 på Ängsö med löjtnanten, friherre Christian Fredrik Barnekow , född 1899. Överstelöjtnant.
 • Carl Axel, född 1907-11-21 i Stockholm, död 1908-05-11 i Stockholm (Engsö förs, Västmanlands län db).
 • Fredrik, född 1909-06-03 i (Engsö förs, Västmanlands län fb) Stockholm, död där 1926-10-16 (Engsö förs, Västmanlands län db).

TAB 15

Erik Carl (översiktstab 12, son av Erik Claes Gustaf, tab 13), född 1870-11-02 på Snogeholm. Mogenhetsexamen 1891-06-01. Student i Lund s. å. Jur. filosofie preliminärexamen 1892-09-15. RPrRÖO3kl 1899-09-21. Nämndeman för Gudmuntorps socken 1904–1910. Ordförande och verkst. direktör i Mellersta Skånes torvströfabriker sedan 1912. RVO 1924-06-06. Ägde Finnhult i Gudmuntorps socken, Malmöhus län 1899–1926. Gift 1899-06-01 i Field Church i S:t Martin i England med Catherine Augusta (Kate) Pritchard Morgon, född 1874-01-22 Maryborough i Australien. Dotter av William Pritchard-Morgan och Harriet Attwood.

Barn:

 • Erik Carl William, född 1900-01-24 på Finnhult, liksom syskonen, död där s. å. 29/1.
 • Ebba Harriet Catharina Christina, född 1901-03-09. Filosofie kandidat. Gift 1:o 1931-10-31 i Lomma förs, Malmöhus län (vb 15) med filosofie dr William Karlsson, född 1895-12-26. Från vilken hon blev skild gm RR:s i Lunds utslag 1942-01-05.
 • Erik Claes William, född 1904-03-24.
 • Ett dödfött gossebarn 1905-08-05.

TAB 16

Claes (översiktstab 12, son av Erik Claes Gustaf, tab 13), född 1878-06-25 på Snogeholm. Mogenhetsexamen 1899-05-24. Volontär vid skånska dragonregementet s. å. 5/6. Sergeant därst. 1900-07-30. Elev vid krigsskolan 1900. Fanjunkare 1901-06-05. Officersexamen s. å. 27/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/12. Löjtnant därst. 1905-02-03. Avsked med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1911-08-18. Ryttmästare därst. 1917-07-06. Kommunalman. RVO 1926-06-06. Äg. Bellinga gods i Sövde m. fl. snr sedan 1921-08-22. Död 1939-05-06 på Bellinga (Sövde förs, Malmöhus län db nr 7). Gift 1907-02-20 i Göteborg med Hedvig Sofia Magdalena Ekman, född 1882-08-10 i Göteborg. Dotter av konsuln Johan Ekman och Hedvig Sofia Richert.

Barn:

 • Carl Johan Claes, född 1908-04-27 i Hemsjö socken, Älvsborgs län. Studentexamen 1926-05-12. Officersaspirant vid livregementet till häst 1927-06-12. Elev vid krigsskolan 1928-10-12.
 • Dödfött flickebarn, född 1910 i Ystads stadsförs, (fb).
 • Maria, född tvilling 1914-08-15 Kärrbogärde (Söfde förs, Malmöhus län fb). Död där s. å. 18/8, (Söfde förs, Malmöhus län db).
 • Hedvig Elisabet Ebba, född tvilling 1914-08-15 på Kärrbogärde, (Söfde förs, Malmöhus län fb). Död där s. å. 26/8, (Söfde förs, Malmöhus län db).


TAB 17

Adolf Ludvig (översiktstab 13, son av Carl Fredrik, tab 2), till Ängsö fideikommiss i likanämnd socken, Västmanlands län. Född 1750-01-10. Student i Lund. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Kanslijunkare 1769. Hovjunkare. Kammarherre 1773. Handsekreterare hos drottningen 1775-09-23. RNO 1782-09-01. Kammarherre på stat5 1784-11-26–1787-09-25. Död 1795-05-17 och begraven i Piperska graven i Ängsö kyrka. Han bevistade för ätten Gävle riksdag. Gift 1777-03-21 i Stockholm med grevinnan Eva Sofia von Fersen, född 1757-03-30. Hovmästarinna hos drottning Hedvig Elisabet Charlotta. Död 1816-02-11 Lövstad s socken, Östergötlands län och begraven i Fersenska graven i Ljungs kyrka Östergötlands län, dotter av riksrådet och fältmarskalken, greve Fredrik Axel von Fersen, och grevinnan Hedvig Catharina De la Gardie, 'Till grevinnan Piper, född von Fersen, såsom ogift friade konung Gustaf III för sin broder, hertig Fredrik Adolf, men fick avslag. Hon är dessutom historiskt bekant sedan upploppet och Fersenska mordet i Stockholm den 10 juni 1810, då hon för sin egen säkerhet måste förklädd fly till Vaxholm, där hon förblev till november, varefter hon flyttade till sitt gods Lövstad, vilket hon till sin död bebodde.'

Barn:

 • Axel Adolf, född 1778. Kammarherre. Död 1827. Se Tab. 18.
 • Hedvig Eleonora, född tvilling 1779-06-23 i Stockholm, död ung.
 • Sofia Ulrika, född tvilling 1779-06-23 i Stockholm. Hovfröken hos hertiginnan av Södermanland. Död 1848-11-01 i Örebro och begraven i Piperska graven i Ängsö kyrka. Gift 1805-04-10 i Stockholm med kabinettskammarherren, friherre Erik Anders Cederström, född 1780, död 1853.
 • Charlotta Christina, född 1783-03-20, död 1798-06-25 i Stockholm och begraven i Ängsö kyrka .
 • Carl Fredrik, född 1785. Överhovjägmästare. Död 1859. Se Tab. 21.

TAB 18

Axel Adolf (översiktstab 13, son av Adolf Ludvig, tab 17), till Ängsö fideikommiss. Född 1778-04-20. Kornett vid lätta livdragonregementet 1786-04-10. Kadett vid Karlberg 1793-06-06. Utexaminerad2 1797-03-17. Kornett vid livhusarregementet s. å. Löjtnant därst. 1800-08-04. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1801-06-03. Kammarherre. RS:tJoh:s af JerusalemO. Död 1827-03-08 (enl. bouppt. 28/3) i Åbo och begraven i familjegraven i Ängsö kyrka. Gift 1806-04-11 i Stralsund med sin syssling, friherrinnan Magdalena Maria Catharina Augusta Armfelt, född 1786-06-13 i Stockholm, död där 1845-02-18 och begraven efter eget förordnande på Ängsö kyrkogård, dotter av en av rikets herrar, friherre (finske greven) Gustaf Mauritz Armfelt, och grevinnan Hedvig Ulrika De la Gardie.

Barn:

 • Hedvig Sofia, född 1807-03-13, död ogift 1881-09-28 i Stockholm.
 • Adolf Gustaf, född 1808, död 1809-09-18 på Ängsö.
 • Axel Mauritz, född 1810. Överstekammarjunkare. Död 1866. Se Tab. 19.
 • Augusta Ulrika Johanna, född 1811-03-28, död 1865-09-04 Kantola Gift 1828-08-09 i Stockholm med vice häradshövdingen Axel Gustaf August Palmfelt, född 1804, död 1876.
 • Eva Maria Charlotta, född 1813-05-05 på Ängsö, död 1895-04-26 i Uppsala. Gift 1832-09-14 med ryttmästaren Gustaf Adolf Fredrik Jennings, född 1803, död 1843.
 • Ludvig Magnus Alexander, född 1818. Major. Död 1895. Se Tab. 20.
 • Carl Edvard Vilhelm, född 1820-02-28. Student i Uppsala 1839-11-01. Kansliexamen 1842. Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementets kansliexpedition 1843-02-16. Andre sekreterare i kabinettet 1853-04-29. T. f. legationssekreterare i Köpenhamn 1854-11-10. Fullm. på sistnämnda tjänst 1855-11-10. Legationssekreterare i Paris 1856-07-29. RDDO s. å. 13/9. Chargé d'affaires i Turin 1859-06-22. RFrHL s. å. 15/7. KPersSLO s. å. RNO s. å. 26/8. Ministerresident i Washington 1861-07-20. KItS:tMLO s. å. 29/7. Tillika generalkonsul på nämnda plats s. å. 18/10. RNS:tOO 1863-06-22. KDDO 1gr s. å. 24/12. Återkallad 1864-09-02. KNO 1865-05-03. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Rom s. å. 6/10. Tillika t. f. generalkonsul därst. s. å. 27/10. StkItS:tMLO 1866-11-11. StkDDO 1872-05-27. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Wien och i München s. å. 25/10. StkItKrO s. å. 28/11. KmstkNO s. å. 5/12. President i utställningskommissionen i Wien 1873. Vice president i jurypresidenternas råd vid nämnda utställning s. å. RÖJKr O s. å. 4/11. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i London 1877-04-26. StkBayS:tMO s. å. 10/5. StkÖLeopO s. å. 5/6. StkNS:tOO 1881-07-07. Avsked från ministerposten 1890-02-28. Död ogift 1891-09-25 i Stockholm.
 • Amalia Magdalena, född 1822-07-28 i Åbo, död 1855-05-28 i Helsingfors. Gift där 1842-08-14 med kaptenen, friherre Mauritz Ferdinand von Kothen, i hans 1:a gifte född 1811, död 1875.

TAB 19

Axel Mauritz (översiktstab 13, son av Axel Adolf, tab 18), född 1810-02-17 i Stockholm. Student i Åbo3 1825-12-21 och i Uppsala 1826. Teol. examen därst. s. å. Kornett vid livregementets dragonkår 1827-07-05. 2. Löjtnant 1829-05-29. Ordonnansofficer hos konungen 1832-09-28. Kammarherre hos drottningen 1834-05-01. Avsked från kåren med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén s. å. 21/6. Ryttmästare i armén 1841-07-04. Kammarherre hos änkedrottning Desideria 1844. Tjänstfri vid hovet 1845. RPrJohO. Överstekammarjunkare 1865-05-03. Död 1866-12-04 i Stockholm. Innehade Ängsö fideikommiss i likanämnd socken, Västmanlands län. Gift 1:o 1834-07-15 Lakspojo Gift 2:o 1841-09-30 i Eskilstuna med överhovmästarinnan, friherrinnan Anna Magdalena Sofia Charlotta (Anne-Marléne) Wachtmeister af Björkö, född 1819-04-05 Grinda, död 1875-12-17 på Ängsö, dotter av kammarherren, friherre Bleckert Gustaf Vilhelm Wachtmeister af Björkö, och hans 2:a fru, grevinnan Margareta Christina Charlotta Mörner af Morlanda.

Barn:

 • 1. Sofia Augusta Christina, född 1835-04-25 i Stockholm, död 1873-05-31 Lövstad s socken, Östergötlands län. Gift 1855-10-23 på Ängsö med sin faders kusin, kammarherren, greve Charles Emil Adolf Gustaf Piper, född 1818, död 1902.
 • 2. Axel, född 1847-08-01 på Ängsö. Kadett vid Karlberg 1868-06-02. Utexaminerad 1873-04-30. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår s. å. 12/5. Avsked 1874-05-01. Död 1875-12-05 i Cannes i Södra Frankrike. Innehade Ängsö fideikommiss. Gift 1875-09-28 på nämnda egendom med Anna Vilhelmina Eschelsson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1886-08-31 i Stockholm med generallöjtnanten och envoyén, överadjutanten hos konungen, RoKavKMO m. m., Per Henrik Edvard Brändström född 1850-08-15 i Stockholm, död där 1921-11-09), född 1855-09-17 i Norrköping, död 1913-09-28 i Stockholm, dotter av konsuln Anders Olof Eschelsson och Carolina Lovisa Ulrika Frestadius.

TAB 20

Ludvig Magnus Alexander (översiktstab 13, son av Axel Adolf, tab 18), född 1818-11-06 i Stockholm. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1833-09-09. Avsked 1837-06-07. Fanjunkare vid Skaraborgs reg, s. å. 12/8. Officersexamen 1840-04-15. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente 1841-02-08. Transp. som underlöjtnant till Upplands regemente 1842-03-09. Löjtnant 1847-05-12. Kapten 1862-07-09. RSO 1866-05-03. Major i armén 1871-05-12. Avsked ur krigstjänsten 1877-04-18. Död 1895-06-24 i Borgholm. Innehade Ängsö fideikommiss. Gift 1861-10-19 i Eskilstuna med friherrinnan Hedvig Christina Sofia Lovisin, född 1837-12-12 Åstorp, död 1926-05-02 i Södertälje (db), dotter av godsägaren, friherre Gert Vilhelm Lovisin, och Sofia Eleonora von Heijne.

Barn:

 • Anna Hedvig Sofia, född 1862-08-13 Ugby. Död 1931-01-27 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 33). Gift 1890-11-06 i Stockholm med arrendatorn Åkerby, kamreraren på kuranstalten Borg Carl Verner Lars Groen, född 1856-05-07, död 1917-04-04 vid Kneippbaden.

TAB 21

Carl Fredrik (översiktstab 15, son av Adolf Ludvig, tab 17), född 1785-08-29 i Stockholm. Fänrik vid Västmanlands regemente4 1786-04-12. Idkade studier vid utrikes akademier. Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen 1804. Kammarjunkare 18074. Kopist i nämnda expedition 1809-10-02. Kanslist därst. 1810-09-24. Avsked 1816. Kammarherre 1818. 1:e hovjägmästare4 1825-06-11. RNO 1851-11-10. Överhovjägmästare 1858-07-12. Död 1859-03-06 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven på Kimstads kyrkogård Östergötlands län. Han ägde möderneegendomen Lövstad. Gift 1817-01-09 Himmelstalund med sin sysslings dotter, friherrinnan Emilia Fredrika Aurora De Geer af Finspång i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1810-11-20 på Finspång i Risinge socken, Östergötlands län, med generalmajoren Mauritz Clairfelt, adlad Clairfelt, från vilken hon 1816-02-20 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1780, död 1841), född 1782-12-24 på Finspång. Hovfröken hos drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina. Död 1828-12-26 på Lövstad, dotter av överkammarherren Jean Jacques De Geer, friherre De Geer af Finspång, och hans 2:a fru grevinnan Fredrika Aurora Taube.

Barn:

 • Charles Emil Adolf Gustaf, född 1818. Kammarherre. Död 1902. Se Tab. 22.

TAB 22

Charles Emil Adolf Gustaf (översiktstab 15, son av Carl Fredrik, tab 21), född 1818-09-12 Lövstad s socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1832. Jur. filosofie kandidat 1837. Extra ordinarie kanslist i hovkanslersexpeditionen s. å. 6/12. Hovrättsexamen 1839-06-03. Extra ordinarie kanslist i justitiestatsexpeditionen s. å. 4/12. Extra ordinarie notarie s.å. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxling 1843-07-05. Kammarherre hos drottningen 1848-08-01. Legationssekreterare i Köpenhamn s. å. 10/11. RDDO 1850-08-04. Legationssekreterare i S:t Petersburg 1851-10-10 (1852-02-10). RNS:tOO s. å. 8/11. RRS:tAO2kl 1853. Legationssekreterare ad interim i Paris 1854-10-15. Fullm. på denna tjänst 1855-11-10. OffFrHL 1856-01. Avsked s. å. 29/5. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1869. Ledamot av riksdagens andra kammare 1870–1872. KVO1kl 1876-12-01. Ånyo ledamot av riksdagens första kammare 1882–1883. KmstkNO 1897-09-18. Död 1902-03-03 på Lövstad. Ägde Lövstad i Kimstads socken, Östergötlands län och Reutersberg i Setterbo socken, Västmanlands län samt Finstad i Borgs och Skattne i Kullerstads socken, båda i Östergötlands län. Gift 1855-10-23 på Ängsö med sin kusins dotter, grevinnan Sofia Augusta Christina Piper, född 1835-04-25 i Stockholm, död 1873-05-31 på Lövstad, dotter av överstekammarjunkaren, greve Axel Mauritz Piper och friherrinnan Anna Magdalena Sofia Charlotta Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • Sofie Christina Augusta Emilia, född 1856-09-06 på Lövstad. GMmf 1926-08-10. Se Biografica. Död 1940-05-26 i Törnesfall, Kalmar län (Kimstads förs, Östergötlands län, db nr 10). Gift 1880-11-15 på nämnda egendom med landshövdingen Carl Olof Christian Johan Nordenfalk, född 1833, död 1909.
 • Emilie Hedvig Sofia, född 1857-08-30 på Lövstad. Ägde nämnda egendom. Se Biografica. Död ogift 1926-12-13 på Lövstad, Kimstads förs, Östergötlands län (db).

Källor

1Um. 2Hc. 3Lå. 4Sj. 5SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: