:

Von Rehausen nr 1781

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Rehausen nr 1781

Adlad 1685-11-19, introd. 1726.

Ätten härstammar sannolikt från Kemnitz eller Kamnitz i Böhmen och uppgives hava blivit adlad av kejsar Ferdinand II. En fjärde broder till de adlade bröderna, Christian Rehausen, var 1662–1694 pastor i Laudohn och Lubahn i Livland, varest sonen Jakob Johan efterträdde honom. – Ätten immatrikulerades på Finlands riddarhus 1818-02-05 under nr 114 bland adelsmän.


Rehausen%20F35100.jpg

TAB 1

Johan Georg Rehausen. Pastor i Kokenhusen i Livland 1636. Innehade 1643 samma ämbete i Ascheraden i nämnda land. Död före 1650.

 • Barn7:
 • Gotthard Rehausen, adlad von Rehausen, född 1627. Major. Död 1709. Se Tab. 2.
 • Baltzar Johan Rehausen, adlad von Rehausen. Kapten. Se Tab. 9.
 • Christoffer Rehausen, adlad von Rehausen. Kapten. Död 1704. Se Tab. 19.

TAB 2

Gotthard Rehausen, adlad von Rehausen (son av Johan Georg Rehausen, Tab. 1), född 1627 i Livland. Ryttare vid Jakob Scotts regemente 1655-06-06. Mönsterskrivare och rättegångsnotarie vid Hans von Fersens regemente 1656. Fänrik därst. 1657. Löjtnant1 1658-09-24. Kommendant på Neuhausen 1660. Kaptenlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1675-08-03. Kapten därst. 1676-10-19. Adlad 1685-11-19 jämte sina bröder Baltzar Johan och Christoffer (ätten introd. 1726 under nr 1781). Major vid Nylands infanteriregemente 1690-05-09. Död 1709. 'Han avsändes 1657-08-13 av guvernören Helmfelt såsom kurir till hertigen av Kurland, vilket uppdrag han lyckligen uträttade. Skickades 1666 av samma guvernör med angelägna brev till Pleskow och nyttjades även i andra viktiga kommissioner.' Gift på 1650-talet med Hedvig von Bildsten, död 77 år gammal, dotter av Carl Bildsten och Anna Nyman samt syster till majoren och kommendanten Conrad Bildsten, adlad von Bildsten.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1659, död 1741-04-05 på Högsrum i Fliseryds socken, Kalmar län och begraven i Fliseryds kyrka. Gift 1683 med landrichtern Johan Marcks, född 1640, död 1710, fader till fältmarskalken Gotthard Vilhelm Marcks, adlad och friherre Marcks von Württemberg, nr 263, samt överstelöjtnanten Carl Gustaf Marcks, adlad Marcks von Würtemberg.
 • Carl Johan, född 1665 i Livland. Mönsterskrivare vid översten Filip Sass' (västra Nylands) regemente. Mönsterskrivare vid sin faders kompani därst., men avgick 1682 och ersattes med brodern Christoffer Magnus11. Musketerare vid livgardet 1685-07-10. Korpral därst. Fänrik vid finska dragonregementet 1689-08-08. Fänrik vid Pistolekors' bataljon 1693-02-11. Löjtnant vid Skyttes livländska infanteriregemente 1700-10-17. Regementskvartermästare därst. 1702-11-30. Konfirm.fullm. 1704-03-24. Kapten därst. 1705-09-29. Död 1710 utan söner under belägringen i Riga. Han bevistade träffningen vid Saladin den 19 mars 1703 [Lk]. Gift, men med vilken är ej känt.
 • Gotthard. Korpral vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente. Kvartermästare därst. Fänrik vid Nieroths livländska infanteriregemente 1701-01-24. Löjtnant därst. Död i krig [Lk].
 • Sofia Hedvig. Gift 1689-01-00 med överstelöjtnanten Peter Simonsson Ruuth, adlad Rutenhielm, men ej introd., död omkr. 1730. Han ägde Otnäs i Esbo socken i Finland [Wä].
 • Christoffer Magnus, född 1670 i Riga11. Mönsterskrivare vid Sass' regemente 1682–168311. Furir därst. 168511. Musketerare vid livgardet 168711. Rotmästare därst. 168811. Korpral 169011. Sergeant vid guvernörsregementet i Riga 1696. Kadett i fransk tjänst 1699. Fänrik vid generallöjtnant Zurlaubens regemente därst. Löjtnant därst. 1703. Volontär vid wismarska infanteriregementet s. å. Adjutant därst. 1711. Fänrik 1712-05-26. Löjtnant vid stralsundska infanteriregementet 1713-02-00. Löjtnant vid svenska livregementet till fot 1714-03-12. Konfirm.fullm. 1715-06-19. Kapten vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1714-07-30. Konfirm.fullm. 1716-12-08. Avsked 1719-09-30. Död 1750-05-16 i Wismar [Lk]. 'Han bevistade under franska tjänsten bataljerna vid Eckern och Maastricht samt Speierfeld och Donauströmmen, där han blev fången av de kejserliga, men frigjorde sig själv 1709. Deltog även i pommerska kriget under konung Carl X II:s tid.' Gift med Beata Sofia Steffen.
 • Mauritz Adolf, född 1677. Kapten. Död 1729. Se Tab. 3.

TAB 3

Mauritz Adolf (son av Gotthard Rehausen, adlad von Rehausen, Tab. 2), född 1677. Gemen vid Nylands infanteriregemente 1694. Rustmästare därst. 1695-08-00. Fältväbel därst. Fänrik vid Helsinge regemente 1701-10-08. Löjtnant därst. 1705-08-15. Kaptens karaktär 1722-06-26. Död 1729-05-05 och begraven s. å. 16/5 i Österfärnebo kyrka, Gävleborgs län. 'Han var med i slaget vid Poltava den 28 juni 1709 och blev sedan den 1 juli fången vid Perevolotjna och förd, först till Klinov och därefter till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet.' Gift 1712 under fångenskapen i Ryssland med Margareta Elisabet von Termau, född 1694-01-00 på Zerovitz herrgård i Ingermanland, död 1770, dotter av kaptenen vid Vellingks ingermanländska regemente Hans Henrik von Termau och Catharina Helena von Bleeken.

Barn:

 • Gotthard Johan, född 1714-03-19 i Tobolsk, död där 1717-09-17.
 • Hedvig Helena, född 1715-04-30 i Tobolsk, död där 1718-02-15.
 • Mauritz, född 1716-07-13 i Tobolsk, död där 1718-02-11.
 • Margareta Elisabet, född 1717-11-30 i Tobolsk, död där 1718-04-16.
 • Gottlieb Adolf, född 1719-02-07 i Tobolsk. Fältväbel vid karelska dragonregementet. Död ogift 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand.
 • Anna Christina, född 1720-03-08 i Tobolsk, död ogift 1794-11-09 i Bollnäs socken, Gävleborgs län.
 • Fredrik August, född 1722. Direktör. Död 1801. Se Tab. 4.
 • Elisabet Helena, född 1723-06-09 i Österfärnebo socken, död 1799-08-26 Backa. Gift 1774-11-18 Åsberg Lundqvist i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elisabet Wåhlberg, född 1727, död 1773, dotter av kyrkoherden i Österfärnebo pastorat av nämnda stift Bernhard Wåhlberg och Helena Juliana Norin)1, född 1715-09-14, död 1787-08-23.
 • Carl Vilhelm, född 1726. Volontär vid Hälsinge regemente 1739-05-00. Underofficer därst. 1740-06-00. Adjutant 1752-06-11. Stabsfänrik 1753-03-22. Fänrik 1755-08-09. Löjtnant. Dödsskjuten 1761-09-04 under pommerska kriget i affären vid Klemtnow. Han bevistade fälttåget i Finland 1741 och i Västerbotten och Bohuslän 1743 ävensom pommerska kriget 1757–1761.
 • Christoffer Magnus, född 1729. Major. Död 1798. Se Tab. 5.

TAB 4

Fredrik August (son av Mauritz Adolf, Tab. 3), född 1722-03-30 i Moskva. Student i Uppsala 1734-03-02. Lantmäterielev 1737. Examen 1742. Tredje extra ordinarie lantmätare i Västernorrland 1750 och tjänstg. vid avvittringen i Ångermanland. Ord. lantmätare i Kronobergs län 1774, men tillträdde ej tjänsten. Genom byte kommissionslantmätare i Gävleborgs län 1775. Ord. lantmätare därst. 1776. Lantmäteridirektörs titel 1782. Avsked 1798. Justerare. Död 1801-06-17 Backa. Han bevistade riksdagen 1792 i Gävle. Gift 1756-02-17 i Valbo socken med Anna Christina Högberg, född 1735, död 1811-03-31 på Backa, dotter av brukspatronen Peter Högberg och Sara Catharina Strandberg.

Barn:

 • Peter Adolf, född 1756-11-15, död 1757-02-24.
 • Fredrik Vilhelm, född 1758-11-21, död 1759-12-07.
 • Margareta Catharina, född 1760-09-21. Stiftsjungfru. Död ogift 1828-05-15 på Backa.
 • Carl Mauritz, född 1761-12-03, död 1762-06-30.
 • Christina Elisabet, född 1764-01-12, död ogift 1850-01-24 i Valbo socken.
 • Fredrik August, född 1765-09-19, död 1766-09-02.
 • Gustaf Magnus, född 1766-12-22, död 1767-09-09.
 • Ulrika Fredrika, född 1768-03-07, död ogift 1849-05-04.
 • Hedvig Maria, född 1770-05-07. Död ogift 1836-05-02.
 • Eva Helena, född 1772-09-30 (1773-05-07), död ogift 1840-05-07.
 • Adolf Fredrik, född 1776-04-09. Styrman 1801-09-15. Kofferdikapten i Gävle 1808. Död ogift 1849-11-16 i Valbo socken, Gävleborgs län.
 • Christoffer Magnus, född 1777-09-07. Var 1801-09-15 styrman. Kofferdikapten. Död ogift 1853-11-02 i Valbo socken.

TAB 5

Christoffer Magnus (son av Mauritz Adolf, Tab. 3). Född 1729-04-17 i Österfärnebo socken, Gävleborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1744-01-04. Transp. till Hälsinge regemente 1747-02-06. Förare därst. 1749-06-01. Sergeant 1753-06-06. Sekundadjutant 1757-01-21. Premiäradjutant 1759-09-20. Löjtnant 1765-12-21. Kapten 1772-04-29. Avsked 1785-04-20. Major. Död 1798-02-23 Granberg. Gift 1765-04-11 med Anna Beata Walleij, född 1744-05-28, död 1824-08-17, dotter av handelsmannen i Gävle Samuel Walleij och Beata Margareta Wie.

Barn:

 • Mauritz Adolf, född 1768-03-13, död s. å. 1/5.
 • Samuel, född 1771-06-24, död 1774-10-13.
 • Christoffer August, född 1773-07-01, död 1774-10-09.
 • Margareta Elisabet, född 1774-10-04. Gift med akademibefallningsmannen Erik Markus Lang.
 • Gotthard Johan, född 1775. Major. Död 1848. Se Tab. 6.
 • Anna Christina, född 1777-05-12, död 1859-04-04 i Säter. Gift 1798-01-14 på Granberg med provinsialmedikus i Västernorrland, assessorn och fältläkaren, doktor Johan Noræus, född 1769-07-24, död 1814-12-27 i Fredrikshall i Norge.
 • Beata Helena, född 1778-10-28, död 1779-02-10.

TAB 6

Gotthard Johan (son av Christoffer Magnus, Tab. 5), född 1775-10-08 i Österfärnebo socken, Gävleborgs län. Volontär vid Hälsinge regemente 1777. Adjutant därst. 1785-04-20. Fänrik s. d. Stabslöjtnant 1796-06-27. Stabskapten 1810-04-10. Major 1821-11-25. RSO 1826-05-11. Avsked 1834-07-12. Postmästare i Bollnäs s. å. 19/7. Död 1848-03-19 på Granberg. Gift 1808-01-15 Åkersta med sin systers svägerska Jakobina Elisabet Noræus, född 1780-08-05, död 1852-01-14 i Bollnäs socken, dotter av prosten och kyrkoherden i Bollnäs pastorat, hovpredikanten, teol. doktorn Olof Noræus och Johanna Birgitta Boberg.

Barn:

 • Anna Johanna, född 1809-03-02 i Bollnäs, död där 1870-12-26. Gift 1840 med komministern i Bollnäs församl. Anders Johan Näslund, född 1812-08-07 i Söderhamn, död 1867-10-09 på sitt boställe Granberg.
 • Lovisa Margareta, född 1810-08-00, död 1813-06-02 på Åkersta.
 • Christina Jakobina Charlotta, född 1811-09-00, död 1813-06-09 på Åkersta.
 • Gotthardina Vilhelmina, född 1812-08-00, död 1813-05-30 på Åkersta.
 • Amalia Matilda, född 1813-12-00, död 1814-03-24 Säversta
 • Adolf Mauritz Gotthard, född 1817. Kapten. Död 1894. Se Tab. 7.
 • Johan Gottlieb Vilhelm, född 1819. Överste. Död 1897. Se Tab. 8.
 • Christoffer Carl Olof, född 1820-06-24. Först bruksinspektör på Sunnerstaholm, sedan handlande. Död ogift 1858-06-30 genom vådlig händelse i Bollnäs socken.
 • Jakobina Amanda, född 1823-11-04 i Bollnäs, död ogift 1864-12-17, på Granberg.

TAB 7

Adolf Mauritz Gotthard (son av Gotthard Johan, Tab. 6), född 1817-05-08 i Bollnäs. Volontär vid Hälsinge regemente 1834-11-29. Furir 1835-01-28. Sergeant 1837-06-30. Fanjunkare 1840-07-05. Officersexamen 1845. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 12/7. Löjtnant 1848-08-14. Kapten 1864-04-05. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1867-06-13. Död 1894-09-19 i Bollnäs. Gift 1846-09-22 Granberg, död 1883-06-02 i Bollnäs, dotter av komministern Per Wahlman och Anna Christina Charlotta Martinell.

Barn:

 • Hulda Elisabet Charlotta, född 1847-07-28 i Bollnäs. Handelsidkerska därst. sedan 1882. Död ogift 1928-03-31 i Bollnäs.
 • Anna Hilda Golthardina, född 1850-04-09 i Bollnäs, död ogift 1929-08-17 i nämnda köping.
 • Adolfina Carolina Amanda, född 1854-10-26 i Bollnäs, död där 1855-03-30.

TAB 8

Johan Gottlieb Vilhelm (son av Gotthard Johan, Tab. 6), född 1819-01-12 i Bollnäs. Student i Uppsala 1836-12-02. Volontär vid Hälsinge regemente 1838-01-01. Furir därst. s. å. 1/6. Officersexamen 1839-12-20. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1840-07-20. Löjtnant 1844-08-08. Kapten 1851-09-05. Regementets ombud vid arméns fullmäktiges sammanträde 1857. 3. major 1860-05-09. RSO 1863-01-28. Ledamot av Gävleborgs läns hushållningssällskaps prästlöneregleringsnämnd s. å. Överstelöjtnant och chef för Norrbottens fältjägarkår 1864-02-09. Bevistade krigsbefälets sammanträden 1865. Landstingsman i Norrbottens län 1867–1874 och dess ordförande 1871 och 1874. Vice ordförande i nämnda läns hushållningssällskap 1868–1874. Ordförande i direktionen för väganläggning till Arvidsjaur s. å. Ordförande i direktionen för upprensning av Sikforsen i Piteå älv 1873–1874. Överste och chef för Hälsinge regemente 1874-06-05. Stadsfullmäktig i Hudiksvall 1874–1884 och 1886–1891 samt dess ordförande 1879–1884 och 1886–1891. Ledamot av riksdagens första kammare 1878. Ledamot av riksdagens andra kammare 1879–1881. Avsked från chefsbefattningen med tillstånd att kvarstå såsom överste i regementets reserv 1882-02-03. KSO 1kl s. å. 1/12. Inspektor vid högre allm. läroverket i Hudiksvall 1884–1887. Död 1897-02-10 i Hudiksvall. Ägde gård i nämnda stad. Gift 1:o 1846-09-05 i Bollnäs kyrka med Sofia Christina Erika Adamina Wingstedt, född 1812-06-07 i Stockholm, död 1852-11-05 Säversta Wallin. Gift 2:o 1856-05-18 i Bollnäs med Anna Olivia Åkerman, född 1828 i Bollnäs, död där 1861-01-27, dotter av kaptenen Per Olof Åkerman och Anna Brita Nannersten. Gift 3:o 1865-08-26 i Hudiksvall med Erika Charlotta Hammarberg, född 1831-08-02 i nämnda stad, död 1900-02-05, dotter av karduansmakaren Lars Magnus Hammarberg och Brita Christina Nordin.

Barn:

 • 1. Alma Elisabet Erika, född 1847-07-21 i Bollnäs. Lärarinna vid elementarläroverket för flickor i Hudiksvall. Död ogift 1925-01-12 i nämnda stad ]].
 • 1. Tyko Johan Adalbert, född 1849-02-23 i Bollnäs. Mogenhetsexamen 1870. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1871 och examen till rättegångsverken 1876-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 18/2. Vice häradshövding 1878-01-18. Vice auditör vid Västerbottens fältjägarkår 1885-10-27. Länsnotarie i Västerbottens län s. å. Död ogift 1890-08-13 i Umeå.
 • 1. Carl Atle Mauritz, född 1851-01-13 (15/1) i Bollnäs. Mogenhetsexamen i Umeå 1870-06-11. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1871 och examen till rättegångsverken 1875-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1876-02-21. Vice häradshövding 1878-12-20. Landskontorist i Gävleborgs län 1880-06-30. Länsbokhållare i nämnda län 1883-11-15. Kronofogde i norra Hälsinglands fögderi 1884-03-03. RVO 1901-11-30. Död ogift 1919-11-15 i Hudiksvall ]] och utgick med honom på svärdssidan äldsta grenen av ätten.
 • 2. Emy Anna Vilhelmina, född 1857-04-25 i Bollnäs, död 1922-03-24 Grycksbo Gift 1880-06-18 i Hudiksvalls kyrka med extra ordinarie professorn i växtbiologi vid Uppsala universitet, RVO m. m., filosofie doktor Axel Nikolaus Lundström, född 1847-03-23 i Piteå, död 1905-12-30 i Uppsala.
 • 2. Siri Olivia Amanda, född 1860-01-09 och död s. å. 31/5 i Bollnäs.
 • 3. Maria, född 1866-05-11 på bostället Gran i Piteå landsförsaml.
 • 3. Erik Vilhelm, född 1867-11-21 och död 1868-06-15 på Gran.

TAB 9

Baltzar Johan Rehausen, adlad von Rehausen (son av Johan Georg Rehausen, Tab. 1), född i Livland. Regementsskrivare vid generalmajoren Rehbinders kavalleriregemente 1656. Fänrik vid fältmarskalken Simon Grundel-Helmfelts värvade infanteriregemente i Riga 1657. Löjtnant därst. 1659 och vid generalen Hans von Fersens regemente 1661. Kapten vid översten Filip Sass' regemente 167611. Adlad 1685-11-19 jämte sina bröder Gotthard och Christoffer (ätten introd. 1726 under nr 1781). Begraven 1690 i Esbo socken8 i Finland. Gift (?1:o med Christina Magdalena Almstedt). Gift 2:o före 1680-10-12 med Anna Maria Möllenbeck, som levde ännu 1716-09-26 i Stockholm, då hon kvitterade flyktingshjälp11, dotter av pastorn i Ampels församl. i Estland Mikael Möllenbeck från Pommern och Margareta von Dönhoff till Kappel i Maholms socken i Estland.

Barn:

 • Agneta Hedvig, född 1678-01-22 i Helsingfors.10
 • ?Anna. Gift (1708) med tullnären i Helsingfors Daniel Enman.10
 • Ett barn, begraven 1684-10-06 i Kyrkslätts socken.[12]
 • ?Henrik Vilhelm. Fältväbel vid Nylands och Tavastehus läns infanteriregemente. Fänrik vid Helsinge regemente 1701-10-08. Löjtnant 1705-09-01. Sekundkapten 1708-12-28. Kapten 1709-11-06. Död 1717-11-29 på sitt hemman Tomta i Arbrå socken, Gävleborgs län. Gift med Hedvig Sofia von Schmieden, som efterlevde.[12]
 • Gotthard Georg, född 1689. Kapten. Död 1752. Se Tab. 10.

TAB 10

Gotthard Georg (son av Baltzar Johan, Tab. 9), född 1689-04-20 i Livland. Underofficer vid Nylands dragonregemente 1709. Fänrik vid västra skånska infanteriregementet2 1712-02-09. Löjtnant därst. 1714-10-09. Regementskvartermästare vid Upplands tre- och femmänningskavalleriregemente 1716-08-23. Konfirm.fullm.2 1717-10-25. Löjtnant med kornetts indelning vid Tavastehus och Nylands dragonregemente 1721-10-30. Löjtnants indelning 1741-08-20 och regementskvartermästares indelning s. å. 14/10. Konfirm.fullm.2 1742-02-19. Kapten vid nämnda dragonregemente 1745-06-11. Avsked 1752. Död s. å. 9/11 Tuohilampi 'Han utstod belägringen av Riga och blev 1710 vid stadens övergång fången hos ryssarna, men frigjorde sig själv året därpå. Bevistade s. å. träffningen vid Landskrona samt blev då blesserad i huvudet. Deltog slutligen i finska kriget på 1740-talet.' Gift 1:o 1716-11-04 i Malmö med Catharina Helena Sneckenberg, född 1697-11-16 i Stockholm, död 1722-04-16 och begraven s. å. 5/6 i Blentarps kyrka, Malmöhus län, dotter av regementskvartermästaren Jakob Sneckenberg, och Edla Regina Klöfverskjöld. Gift 2:o 1723-08-23 med Catharina Godenhielm, född 1702, död 1741-05-30, dotter av assessorn Johan Gode, adlad Godenhjelm, nr 1217, och Sofia Catharina Rosendal. Gift 3:o 1743-07-24 med Anna Sofia Taube i hennes 2:a gifte (gift 1:o med föraren Johan Adolf Stålhane, född 1701, död 1742), född 1714, död 1766-04-09, dotter av kaptenen Volter Ludvig Taube, och Barbara Christina Freidenfelt.

Barn:

 • 1. Jakob Gotthard, född 1717-11-17. Underofficer. Död ogift 1740-04-30 och begraven i Pojo kyrka .3
 • 1. Magdalena Eleonora, född 1719-02-15, död 1786-03-11 Gumböle Gift 1738-05-24 i Vichtis socken med kornetten Claes Göran Munck af Fulkila, född 1701, död 1761.
 • 1. Lorentz, född 1720. Överste. Död 1792. Se Tab. 11.
 • 1. Johan Georg, född 1721-12-19, död 1722 och begraven s. å. 5/6 i Blentarps kyrka på samma gång som modern.
 • 2. Johan Georg, född 1724-08-15 på Ahmo9 i Pyhäjärvi socken. Levde utan tjänst. Död ogift 1764. (Möjligen den Rehausen, som dog 1763-11-17 på stockhuset i Helsingfors)10.
 • 2. Catharina Regina, född 1725-12-02 på Ahmo9, död ogift 1795.
 • 2. Margareta, född 1727-10-21 på Ahmo9, död 1796-11-05 på Backböle boställe i Mörskoms socken i Kymmenegårds län. Gift 1751-12-26 på Tervalampi11 med löjtnanten Johan Gustaf Knorring, född 1712, död 1772.
 • 2. Carl Fredrik, född 1729-01-17 på Ahmo9, död där9 s. å. 11/3.
 • 2. Adam, född 1730-01-25 på Ahmo9. Volontär vid Nylands dragonregemente 1745. Korpral därst. 1750. Furir 1754-12-05. Sergeant 1762. Adjutant s. å. 23/6. Avsked 1771-06-05. Död ogift 1795-12-00.
 • 2. Eva, född 1731-11-20 på Ahmo.9
 • 2. Carl Gustaf, född 1734-04-20 på Ahmo9, död där9 1735-07-20.
 • 2. Ulrika, född 1735-12-31 på Ahmo9, död 1737.
 • 2. Hedvig, född 1739-02-20 på Ahmo9, död där9 1740-01-21.
 • 2. Anders, född 1740-03-03, död ogift 1807.3
 • 2. Daniel, född 1741-05-27, död s. å.
 • 3. Gotthard Georg, född 1744-05-08 på Tuohilampi. Volontär vid Cronhielmska värvade regementet på Sveaborg 1757-03-01. Page vid hovet4 1762-04-03. Kammarpage därst.4 1763-01-12. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1764-07-30 och genom byte vid Zöge von Manteuffels regemente 1772-04-08. Löjtnant därst. 1777-04-23. Kapten vid änkedrottningens livregemente och Stockholms bataljon 1782-10-07. Genom byte vid samma regementes bataljon på Sveaborg 1783-08-28. Avsked 1796-06-27. Död ogift 1821 på Nissbacka rusthåll i Helsinge socken i Finland. Han bevistade finska kriget på 1780-talet.
 • 3. Gustaf, född 1745-08-13, död 1747.
 • 3. Carl, född 1746-09-08, död s. å., två veckor gammal.3
 • 3. Barbro Christina, född 1747-11-17, död 1748, elva veckor gammal.3
 • 3. Volter, född 1749-02-25 i Vichtis socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1757. Rustmästare därst. 1764-08-10. Furir vid Zöge von Manteuffels regemente 1771-07-16. Sergeant därst. 1772-12-01. Fänrik vid samma regemente, då änkedrottningens livregemente, 1774-03-16. Löjtnant därst. 1780-06-12. Kapten 1790-10-20 och vid Västgötadals regemente 1793-07-28. Avsked 1798-12-06. Död ogift 1821-01-12 på Hillarp, Hallands län. Han bevistade finska kriget 1788–1790.
 • 3. Anna Sofia, född 1751-06-15, död s. å., tre veckor gammal.3
 • 3. Carl, född 1752-06-16, begraven s. å. 16/7 i Vichtis socken.

TAB 11

Lorentz (son av Gotthard Georg, Tab. 10), född 1720-04-05 (16/4). Volontär vid Nylands dragonregemente 1735. Korpral därst. Furir vid livgardet 1744-06-01. Sergeant därst. Adjutant 1750-04-17. Löjtnant 1757-04-01. Kapten 1762-06-23. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Överstes avsked 1773-03-31. Död 1792-08-06 Duvnäs. Han bevistade finska kriget 1741–1742. Gift 1:o 1760-12-26 med grevinnan Henrietta Maria Cronhielm af Flosta, född 1732-11-24, död 1765-03-30 och begraven i Clara kyrka i Stockholm, dotter av lagmannen, greve Lars Cronhielm af Flosta, och hans 1:a fru, friherrinnan Eleonora Magdalena Mariana Posse af Säby. Nr 57. Gift 2:o 1766-09-11 med friherrinnan Catharina Ebba Leuhusen, född 1725-10-12, död 1792-02-03 på Erstavik i likanämnda kapellförsaml. i Huddinge socken, Stockholms län, dotter av hovmarskalken, friherre Carl Axel Leuhusen, och Hedvig Eleonora Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • 1. Gotthard Mauritz, friherre von Rehausen, född 1761, död 1822. Se friherrliga ätten von Rehausen nr 351
 • 1. Sofia Catharina, född 1763-04-03 Lövsta, död ogift 1831-07-24 i Uppsala.

TAB 12

Gotthard Mauritz, friherre von Rehausen, (son av Lorentz, Tab. 11) född 1761, död 1822. Se friherrliga ätten von Rehausen nr 351

TAB 13

Adolf (son av Gotthard Georg, Tab. 10), född 1737-03-10 i Vichtis socken i Finland. Kadett vid konungens kadettkår 1755-01-01. Furir vid Nylands infanteriregemente 1756-12-11. Fänrik därst. 1763-12-08. Löjtnant 1765-12-11. Kapten 1776-05-08. RSO 1779-01-24. Avsked 1787-12-19. Död 1812-01-21 Hammarlund Gift med Marta Charlotta de la Motte, född 1746-03-16, dotter av fänriken Bengt de la Motte, och hans 1:a fru Brita Helena Klick.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1768-05-30 i Vichtis socken3, död där3 1777-10-18.
 • Adolf Gotthard, född 1770. Kapten. Död 1852. Se Tab. 14.
 • En son, dödfödd 1773-02-03 [Wä].
 • Carl Fredrik, född 1775-03-29, död s. å. 29/6.
 • Anna Carolina, född 1776-04-26, död s. å. 9/5.
 • Per August, född5 1777-08-18. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1781. Sergeant därst. 1787-06-14. Fänrik 1799-06-03. Löjtnant vid Nylands lätta dragonkår 1805-05-25. Död ogift 1807-07-20 Nissbacka
 • Jakob Reinhold, född 1780-08-05, död s. å. 12/8.
 • Gustaf Vilhelm, född 1781. Major. Död 1852. Se Tab. 18.
 • Carl Magnus, född5 1784-08-27. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1792. Rustmästare 1799-07-17. Sergeant 1804-02-29. Fänrik 1808-07-11. Löjtnants avsked 1810-01-07, student i Åbo6 1811-07-01. Bokhållare i finska bankens växel-, låne- och depositionskontor 1816-10-15. Kassör därst. 1821-10-20. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 114 bland adelsmän. Död ogift 1825-06-27 i Helsingfors. Han bevistade finska kriget 1808 och 1809.
 • Anna Margareta, död 1787-01-03.
 • Elsa Maria, född 1788-04-23. Stiftsjungfru. Död ogift 1854-12-01 Hirvsalö 3

TAB 14

Adolf Gotthard (son av Adolf, Tab. 13), född 1770-07-29 i Finland. Inskriven i krigstjänst 1771. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1778. Rustmästare därst. 1781-12-19. Fänrik 1787-05-30. Löjtnant 1796-10-26. RSO 1809. Avsked s. å. 1/4. Kaptens karaktär 1810-12-18. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 114 bland adelsmän. Förvaltare av kronospannmålsmagasinet i Lovisa 1830-03-30. Avsked 1849-10-02. Död 1852-08-05 Veikkola Han bevistade med mycken tapperhet de båda finska krigen och var under det förra med bl. a. i sjöträffningen i Svensksund den 24 aug. 1789 och under det senare vid Yppäri, Viiret, Pyhäjoki, Siikajoki, Lappo, Alavo, Kuhalampi, Ruona, Salmi, Kalajoki och Kronoby samt Gamla- och Nykarleby. Gift 1802-12-24 i Åbo med Carolina Sofia Richter, född 1779-09-25, död 1876-07-18 i Vichtis socken, dotter av logarvaråldermannen i Åbo Jakob Christian Richter och hans 1:a hustru Aurora Wegelius [Wä].

Barn:

 • Christian Adolf Verner, född 1803. Lagman. Död 1878. Se Tab. 15.
 • Carolina Antoinetta, född 1804-11-23, död ogift 1891-11-09 på Seppä boställe i Vichtis socken.3
 • Carl Alfred Viktor, född 1806-04-30 i Vichtis socken. Student i Åbo 1823-06-19. Kadett i Fredrikshamn 1824-04-07. Fänrik vid 28. artilleribrigaden 1828-02-20. Underlöjtnant vid 10. artilleribrigaden 1831-04-30. Bevistade fälttåget i Polen s. å. Stupade ogift s. å. i maj i nämnda land [Wä].
 • Charlotta Amalia, född 1807-12-26, död ogift 1881-12-13 på Pietilä rusthåll i Vichtis socken.3
 • Christoffer Albrekt Vilhelm, född 1810-02-14, död 1815 på Veikkola rusthåll i Vichtis socken.
 • Cecilia Aurora, född 1811-06-25, död ogift 1881-07-09 på Pietilä.3
 • Maria Sofia, född 1812-11-26 på Suikkilai10 i S:t Marie socken, död ogift 1902-09-11 i Ekenäs.3
 • Augusta Henrika, född 1814-08-17 på Veikkola, död ogift 1867-06-10 i Vichtis socken.3
 • Robert Rudolf, född 1816-04-10 på Veikkola. Student i Helsingfors 1835-06-02. Underofficer vid 9. finska linjebataljonen 1837-01-13. Underfänrik därst. s. å. 19/2. Port d'epéefänrik s. å. 18/12. Fänrik 1839-04-10. Underlöjtnant 1841-06-15. Löjtnant 1845-09-17. Stabskapten 1854-06-10. Transp. till 16. finska linjebataljonen 1855-06-06. Död ogift s. å. 13/8 i Åbo [Wä].
 • Hedvig Rosina Helena, född 1819-08-06 på Veikkola, död 1911-07-28 i Tavastkyrö socken. Gift 1846-09-10 på Veikkola med prosten och kyrkoherden i Bjärnå pastorat Lars Gustaf Vilhelm Törnvall, född 1819-10-26 i Tammerfors, död 1893 [Wä].
 • Claes Gustaf, född 1821. Major. Död 1891. Se Tab. 17.

TAB 15

Christian Adolf Verner (son av Adolf Gotthard, Tab. 14), född 1803-10-17 Veikkola Student i Åbo 1817-12-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1822-12-20. E. notarie därst. 1825-12-22. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1826-01-24. Tillika kanslist i generaltulldirektionen s. å. 14/12. Kopist i senatens allmänna kansli 1829-06-30. Ombudsman i Finlands växeldepositions- och lånebank 1830-01-26. Kopist i senatens kansliexpedition 1831-03-22. Kanslist i senatens militieexpedition 1836-04-12. Landssekreterare i Nylands län 1841-03-24. RRS:tStO3kl 1844-04-07, S:tAO3kl 1849-04-05 och S:tStO2kl 1856-03-24. Lagmans n. h. o. v. 1859-01-24. RRS:tAO2kl 1864-05-01. Erhöll 1867-11-20 utmärkelsetecken för 40 års tjänst. Hugnad för femtioårig tjänsteverksamhet med en gulddosa med kejsarens namnchiffer i briljanter 1873-01-17. Avsked 1877-03-08. Död 1878-04-15 i Helsingfors [Wä]. Gift 1844-06-29 på Ulriksdals slott i Solna socken, Stockholms län med sin kusin Aurora Richter, född 1824-04-02 Sniberup, död 1897-10-07 i Helsingfors, dotter av kommendanten vid invalidinrättningen å Ulriksdal, överstelöjtnanten Robert Richter och Catharina Bergh [Wä].

Barn:

 • Carl Gotthard Verner, född 1846-04-18 i Helsingfors. Student därst. 1865-05-26. Auskultant i Viborgs hovrätt 1870-06-15. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement s. å. 19/7 och i dess ekonomidepartement s. å. 21/7. Vice häradshövding 1873-12-12. Kanslist i senatens jordbruksexpedition 1876-06-08. Död ogift 1879-03-17 i Helsingfors.
 • Robert Viktor Hugo, född 1847-07-31, död 1852-09-22 i Vichtis socken.
 • Axel Gustaf Herman, född 1849. Förrådsförvaltare. Död 1919. Se Tab. 16.
 • Ernst Viktor, född 1851-01-02 i Helsingfors. Student därst. 1870-05-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1876-01-15. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1878-05-28. Vice häradshövding 1879-12-20. Sekreterare i medicinalstyrelsen i Finland 1884-09-30. Ombudsman i Finlands bank 1891-11-16. RRS:tStO 3kl 1896-05-26. Förste kamrerare i finska civilstatens änke- och pupillkassa 1897-09-17. Avsked från ombudsmannabefattningen i Finlands bank 1920. Död 1924-06-15 i Helsingfors. Gift 1:o 1893-09-03 i Helsingfors med Fanny Clara Lovisa (Lullu) Mörtengren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1880-10-23 i Helsingfors med stabskaptenen Per Fredrik Viking Svinhufvud af Qvalstad, från vilken hon blev skild, född 1857, död 1900), född 1859-07-30 i Borgå, död 1917-04-06 i Helsingfors, dotter av löjtnanten Frans Lorens Oskar Mörtengren och Matilda Vilhelmina Munsterhielm, nr 1796. Gift 2:o 1920-09-27 i Helsingfors med Ingrid Ingeborg Sandberg, född 1887-02-22 i nämnda stad, dotter av kontoristen Fredrik Sandberg och Maria Gromoff.
 • Anna Catharina Carolina, född 1852-07-02 i Helsingfors.
 • Robert Cornelius, född 1855-05-15 i Vichtis socken. Student i Helsingfors 1873-05-16. Utexaminerad från navigationsskolan i nämnda stad såsom styrman av 1. klass 1881-04-14. Sjökaptensexamen därst. 1884-04-08. Antages hava omkommit i dec. 1887, då fartyget, på vilket han seglade, förolyckades, utan att en enda man av dess besättning vidare avhörts.
 • Per Mikael, född 1857-07-23 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1871-07-05. Avgick utan avslutad kurs 1875-05-12. Elev vid polytekniska institutet i Helsingfors s. å. Utexaminerad därifrån såsom ingenjör 1881-05-30. Överflyttade därefter till Sydamerika, där han slutligen var bandirektörsadjoint vid järnvägarna i Buenos Aires. Död 1912-02-29 i nämnda stad. Gift där 1901 med Helene Dubosc, född 1880-10-03.
 • Elin, född 1859-12-06 i Helsingfors, död där 1928-01-13. Gift 1883-07-11 i nämnda stad med prosten och kyrkoherden i Ingå pastorat Lars Oskar Kjäldström, född 1857-04-19.

TAB 16

Axel Gustaf Herman (son av Christian Adolf Verner, Tab. 15), född 1849-08-04 i Helsingfors. Elev vid lantmäteriet 1868-06-18. Lantmäteriauskultant 1871-02-03. Yngre bokhållare vid Hangö järnvägsstation 1876-04-06. Äldre bokhållare därst. 1877-03-29. Förrådsförvaltare vid statsjärnvägarnes förråd i nämnda stad 1881-10-13. Transp. till enahanda befattning i Viborg 1884-01-19. Avsked 1913 från 1/5. Död 1919-02-08 och begraven i Vichtis socken. Gift 1879-02-18 i Helsingfors med Lida Emilia Aschan, född 1854-03-28 i nämnda stad, dotter av godsägaren och kommunalrådet Henrik Herman Teodor Aschan och Ottiliana Eulalia Emilia Brusiin.

Barn:

 • Baltzar Teodor Gotthard Verner, född 1880-02-24 i Hangö. Sjöfarande. Död 1898-06-16 i Adelaide i Australien.
 • Axel Åke Valter Rolf, född 1882-02-26 i Hangö, död 1887-07-09 Numlaks
 • Harald Viktor Georg Kurt, född 1885-04-19 i Viborg, död 1887-07-06 på Numlaks.
 • Fjalar Georg Åke Kurt, född 1889-10-20 i Viborg. Kadett i Fredrikshamn 1903. Avgick från krigsskolan. Farmaceut. Droghandlande i Gamla Karleby. Gift 1916-06-06 i Viborg m, farmaceuten Elvira Carolina (Vivan) Nyquist, född 1887-05-20, dotter av godsägaren Fredrik Nyquist och Olivia Skogster.

TAB 17

Claes Gustaf (son av Adolf Gotthard, Tab. 14), född 1821-05-20 Veikkola Ingick i tjänst vid 9. finska linjebataljonen 1840-02-26. Underfänrik därst. s. å. 2/5. Fänrik 1843-02-14. Underlöjtnant 1845-09-17. Transp. till 7. finska linjebataljonen 1850-08-23. Löjtnant därst. 1851-05-25. Transp. till 11. finska linjebataljonen 1855-06-06. Deltog i försvaret av Sveaborg emot engelska och franska flottorna 1855. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet s. å. 11/9. Stabskapten s. å. 21/10. Transp. till 8. (Nylands) finska skarpskyttebataljon 1856-04-13. Kapten därst. 1858-08-21. RRS:tStO3kl 1860-01-16 och S:tAO3kl 1863-09-19. Majors avsked 1868-06-20. Arrenderade Jättölä kronoboställe i Vichtis socken. Död där 1891-03-03. Gift 1856-09-09 Lahdentaka finsk adelsman Idestam, nr 164, och Anna Sofia Trapp.

Barn:

 • Anna Gustava, född tvilling 1857-10-18 i Vichtis socken. Lärarinna vid arbetshuset för barn i Sörnäs vid Helsingfors 1899.
 • Matilda Carolina, född tvilling 1857-10-18, död s. å. 22/10.
 • Aina Charlotta, född 1858-12-31, död ogift 1887-07-05 på Jättölä.
 • Naëma Maria, född 1859-11-16 i Vichtis socken. Lärarinna.
 • Adolf Gustaf, född 1861-05-21 i Vichtis socken. Kadett i Fredrikshamn 1873-07-26. Fänrik vid livgardets 3., finska, skarpskyttebataljon 1880-08-20. Underlöjtnant därst. 1884-09-11. Löjtnant 1885-04-05 med tur från s. å. 13/1. Vapenföreståndare vid nämnda bataljon 1883–1890. Bataljonskvartermästare 1890-01-19. Ånyo vapenföreståndare 1891-11-07. RRS:tStO3kl 1893-09-11. Vapenkontrollör vid finska militären med kvarstående i rullorna vid nämnda bataljon 1896-06-13. Stabskapten 1898-06-13. Kapten 1900-08-04. Transp. till 1., Nylands, finska skarpskyttebataljon såsom överstelöjtnant och med kvarstående vid innehavande befattning s. å. 16/11. Uppförd på indragningsstat 1902-05-01. Arrenderade Jättölä-Seppä militieboställe i Vichtis socken. Ingick under Finlands frihetskrig 1918 ånyo i krigstjänst såsom chef för vapendetaljen vid aktiva armén. Överste s. å. FFrK2kl. FFrMM. Generalmajors avsked s. å. 1/6.
 • Claes Gotthard, född 1863-03-09 på Pietilä i Vichtis socken. Kadett i Fredrikshamn 1877-08-09. Avgick utan avslutad kurs 1879-09-29. Biträdande direktör vid Föreningsbankens i Finland avdelningskontor i Björneborg 1896-05-01. Disponent för Karlsmarks klädesfabrik i Ulvsby socken 1902. Avgick härifrån. Sedermera verkst. direktör i Björneborgs telefonaktiebolag och i Björneborgs utskänkningsaktiebolag. Ledamot av diskontkommittén vid Finlands banks avdelningskontor i Björneborg. Gift 1900-08-01 Kierikka
 • Viktor Rudolf, född 1864-04-29 i Vichtis socken. Kadett i Fredrikshamn 1877-08-09. Underlöjtnant vid 2., Åbo, finska skarpskyttebataljon 1886-08-23 med tur från 1885-08-19. Löjtnant därst. 1890-03-16 med tur från 1889-08-19. Stabskapten 1900-10-22, med tur från s. å. 19/5. Uppförd på indragningsstat 1902-05-01. Inträdde under Finlands frihetskrig 1918 ånyo i krigstjänst. Majors avsked s. å. 5/11. Död 1921-03-06 i Åbo. Gift 1897-01-12 i nämnda stad med Hilma Louise (Lullu) Richter, född 1871-03-01 i Åbo, dotter av brandstodsbolagsagenten Carl Christoffer Richter och Hilma Gustava Andersson.
 • Toini Sofia, född 1866-03-17 i Vichtis socken. Folkskollärarinna.
 • Helena Elisabet, född 1867-03-01 i Vichtis socken. Utexaminerad från lärarinneseminariet i Ekenäs 1891-06-17. Lärarinna. Död ogift 1916-10-29 i Helsingfors.
 • Matilda Rosina, född 1869-05-11, död s. å. 17/5.
 • Knut Herman, född 1872-05-24, död 1873-01-01.

TAB 18

Gustaf Vilhelm (son av Adolf. Tab. 13), född 1781-09-26 i Vichtis socken. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1795-06-29. Vargeringsfänrik därst. 1801-11-29. Transp. till fänrik vid Södermanlands regemente 1810-06-19. Löjtnant i armén och placerad på Södermanlands regemente s. å. 11/10. Premiärlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1811-12-20. Kaptens titel 1813-03-23 och majors titel 1815-01-17. Kapten och regementskvartermästare vid sistnämnda infanteriregemente 1816-01-16. RSO 1819-08-24. Avsked från regementet 1825-12-20 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Postmästare i Malmköping 1847-01-12. Tullkammarföreståndare därst.3 s. å. 17/2. Död där 1852-06-02. Han bevistade bl. a. finska kriget 1808 och 09 och blev 1809-03-25 fången vid Kalix. Gift 1817-02-02 Flemingsberg med Jakobina Gustava Elisabet Frisenheim, född 1794-05-13 på kaptensbostället Norrby i Lunda socken, Stockholms län, död 1865-01-24 Hallstaberg, dotter av majoren Carl Albrekt Frisenheim, och friherrinnan Johanna Maria Stiernstedt.

Barn:

 • Maria'' Charlotta Sofia, född 1817-11-06 i Huddinge socken, död ogift 1874-03-05 på Hallstaberg.
 • Carl Adolf Johan Vilhelm (Carl-Wilhelm), född 1820-06-01 på Hallstaberg. Volontär vid Upplands regemente 1836-12-21. Furir därst. 1838-07-18. Officersexamen i Örebro 1843-05-02. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1844-07-16. Löjtnant därst. 1850-05-04. Kapten 1863-09-08. RSO 1869-07-29. Död ogift 1876-06-01 på Hallstaberg.
 • Johanna Gustava Vilhelmina, född 1822-07-27 på Hallstaberg, död ogift 1905-01-28 i Stockholm.
 • Gustaf Viktor Albrekt August, född 1824-08-20, död 1839 på Hallstaberg.
 • Oskar Alfred Gotthard, född 1828-07-11, död 1846-03-01 på Hallstaberg.
 • Amanda Cecilia Aurora, född 1833-06-16 på Hallstaberg, död ogift 1910-04-30 i Stockholm, Kungsholms förs. ]].
 • Hjalmar Engelbert, född 1836-03-11 på Hallstaberg, död 1855-03-13 i Strängnäs.

TAB 19

Christoffer Rehausen, adlad von Rehausen (son till Johan Georg Rehausen, Tab. 1), född i Livland. Furir vid Fersenska regementet 1661. Avsked 1664, då han begav sig till Holland, Frankrike och England12. Sergeant vid samma, då överste Sass' regemente 1671. Fänrik därst. 1674-08-31. Löjtnant 1678-01-01. Kaptenlöjtnant 1683-10-18. Adlad 1685-11-19 jämte sina bröder Gotthard och Baltzar Johan. Regementskvartermästare vid nämnda regemente 1686-06-25. Kapten därst. 1689-05-18. Avsked 1699-07-26 och erhöll pension vid Nylands infanteriregemente s. å. 2/12. Död 1704-04-23 på sin gård Malm i Helsinge socken i Finland. Slöt troligen själv sin adl. ättegren. Gift med Barbro Bildsten, som överlevde honom.

Källor

1Hm. 2Lk. 3Wä. 4SAB. 5Skp. 6Lå. 7At (So.). 8Esbo kyrkoarkiv. 9Pyhäjärvi kyrkoarkiv. 10Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan, 11Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors. 12J. Ramsays saml. i Helsingfors (medd. av arkivarien R. Rosén).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: