Ramel nr 24

Från Adelsvapen-Wiki

0024.jpg

Adliga ätten Ramel nr 24 †

Naturaliserad 1664, introducerad 1664 i dåvarande riddareklassen. De sista manliga medlemmarna upphöjda i friherrlig värdighet 1771.

Ätten Ramel är en av Pommerns äldsta adelsätter och antages hava inflyttat dit från Brandenburg. Den först kände av namnet var Herbertus Romole till Lassan, vars änka Gerburg 1256 bytte gods med klostret Grobe, sedermera Pudagla, på ön Usedom. Från riddaren Johannes Ramel (1265–1304), fogde Lassan Hans söner voro Arnt (1306) och Egbert (1281–1313) till Namitz. Arnt blev fader till Oldemar och Beticke (Bertram), som båda omtalas 1322. Oldemars söner voro Beticke den yngre (1373), stamfader för Schlawe-Bulgrin linjen, som utdog 1795 och Arnt den yngre, stamfader för "Klaptow-Lübbischow linjen, utdöd 1768 och för Reinfeld linjen, utdöd 1836. Ovannämnda Egbert Ramels ättlingar, Weisenhagen linjen, fortlevde på svärdssidan till 1839. Beticke Ramel den äldre till Wusterwitz och Kösternitz (1322) blev stamfader för nu levande medlemmar av ätten. Från honom härstammade nedanstående Henrik Ramel till Wusterwitz, vars sonsonsson med samma namn överflyttade till Danmark, varifrån ätten med Skåne kom till Sverige. I Danmark utslocknade ätten 1685.

TAB 1

Henrik Ramel, till Wusterwitz i amtet, numera kretsen Schlawe i Hinterpommern, varå han erhöll stadfästelsebrev 1487. Var 1503 hauptman på Neustettin. Gift med Anna von Glasenapp.

Barn:

 • Povel, till Wusterwitz. Gift med Sofia von Below, som i vapnet förde tre ansikten.

Barn:

 • Gert, till Wusterwitz. Hertigens av Pommern stallmästare. Levde ännu 1581. Gift med Margareta von Massow, dotter av Tomas Rüdigersson von Massow, till Wolbelentz, och Adelheid Klyffer.

Barn:

 • Henrik, till Wusterwitz samt Bäckaskog i Kiaby socken, Kristianstads län, som han tillbytte sig mot gods på Rügen. Född omkring 1550. Student i Padua 1568. Först i tjänst hos konung Stefan Bathory av Ungern och därefter två år i sultanens kansli i Konstantinopel. Assessor i Speyer och kansler hos hertig Johan Fredrik av Pommern. Inkallades till Danmark av konung Fredrik II 1581 och blev konung Fredrik II tyske kansler 1581-12-01. Hovjunkare 1582. Chef för latinska och tyska kansliet 1583. Hovmästare hos prins Christian 1583. Naturaliserad dansk adelsman 1584-01-08 och fick samma dag ärftlig förläning av Bäckaskog. Sändebud till England 1586. Avgick som hovmästare 1590, men kvarstod som chef för tyska kansliet. Innehade Åhus län 1590–1597. Riksråd 1596-06-00. Förlänad med Villands härad 1597–1610. Legat till Sverige 1599 och till Emden 1660. Följde konungen till hyllningen i Hamburg 1603 och till konung Jakob I:s i England kröning 1603 samt ledsagade jämväl konungen till Skottland 1606. Förlänad med Hörby socken, Malmöhus län 1607. Död 1610-04-00. 'Han besökte efter sitt vistande i Konstantinopel även Jerusalem, där han länge uppehöll sig, samt sedan Egypten och kringliggande länder. Var en man utan sin like i studier och förstånd.’ Gift 1:o 1589-02-02 i Flensburg med Abele Rantzau, död 1596-03-05 på Fovslet och begraven 1596-04-17 i Haderslev, dotter av Daniel Rantzau, till Sjögård, och Dorte Ahlefeldt. Gift 2:o 1599-07-29 Vittskövle s län med Elsa Brahe, till Osbygård. Död 1619 och begraven 1619-04-28 i Lund, dotter av Danmarks rikes råd och befallningsman på Borringholm (Bornholm) Henrik Jenssen Brahe, till Vittskövle, och Lena Tagesdotter Thott.

Barn:

 • 2. Henrik, Ull Bäckaskog. Född på Bäckaskog 1601-04-28. Student i Greifswald 1616-07-10 i Jena 1617 och i Tübingen 1618. Uppehöll sig i Leiden och Haag samt bevistade belägringen av Bergen op Zoom och återkom till Danmark 1618. Kanslijunkare 1626–1627. Sekreterare hos prins Christian 1627. Landsdomare i Skåne 1633–1636. Förlänad med Frosta härad, Malmöhus län 1633. Landskommissarie i Skåne 1639–1642. Hovmästare vid Sorö akademi 1640–1649. Medlem av riksrådet 1649-05-00. Förlänad med Herrisvad 1650–1652. Lensmand på Möen 1651. Död 1653-10-06 på Elmelundegård och begraven 1653-10-31 i S:t Nikolai kyrka, i Köpenhamn. Gift 1:o 1627-08-12 med Brita Lunge, till Elkjær, född 1607-04-21 på Odden, död 1628-08-31 i barnsäng och begraven i Kristianstad, dotter av danske riksmarsken Jurgen Lunge, till Odden, och Sofia Brahe. Gift 2:o 1631-09-21 i Aalborg med Margareta Skeel, som levde 1671, dotter av riddaren och Danmarks rikes råd samt befallningsman på Aalborgs slott Otto Christenssen Skeel, till Hammelmoose, och Birgitta Hansdotter Lindenov.

Barn:

 • 2. Ove, naturaliserad Ramel, född 1637, död 1685. Se Tab. 2.
 • 2. Hans, naturaliserad Ramel, född 1641, död 1711. Se Tab. 3.

TAB 2

Ove, naturaliserad Ramel (son av Henrik, Tab. 1), till Bäckaskog samt Ugerup i Gärds-Köpinge socken, Kristianstads län född 1637. Svensk undersåte vid Skånes förening med Sverige. Naturaliserad svensk adelsman jämte sin broder Hans och introducerad 1664 under nr 24 i dåvarande riddarklassen. Gick 1667 över till de danska i Kristianstad och blev generalkrigskommissarie i Kristianstad. Amtman över Hälsingborg 1678, men bosatte sig efter freden i Danmark. Död 1685-01-29 på Borreby å Seland. 'Då han höll danskarnas parti, blevo hans gods i Skåne, Bäckaskog och Ugerup, 1677-06-09 donnerade till fältmarskalken Conr. Marderfelt. När Ramel kort därpå begärde lejd, fick han skriftlig försäkran att bliva landshövding i Blekinge, vilken nåd han likväl icke begagnade, utan antog tjänst i Danmark, varför all hans lösa och fasta egendom i Kristianstad konfiskerades och bortgavs till översten, friherre Axel Wachtmeister.’ Gift 1663 med Mette Rosenkrantz, till Borreby och Espa, född 1646, död 1730-01-25, dotter av danska geheimerådet samt stiftsbefallningsmannen Aarhus

Barn:

 • Margareta, född 1663-07-07 död 1664-05-22.
 • Margareta Sofie, född 1664, död 1728. Gift 1684-10-01 med generallöjtnanten Jens Maltessen Sehested, till Rydhave, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1681 med Else Skeel, till Katholm och Hessel, begraven 1682-08-19 i Nikolaikyrkan, Köpenhamn, dotter av sekreteraren i kansliet Albret Skeel och Anna Henriksdotter Ramel), född 1649 i Stavanger, död 1730-05-16.
 • Mette, född 1665-11-10 på Lergrav, död 1714-12-01 i Köpenhamn. Gift 1695-11-10 i Gent med översten Fabian von Eppingen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1678-11-29 med Christina Elisabet Geveke, död 1695-07-15 i Gent), född 1646-03-10 Schreitlaken
 • Elsa, född 1667-04-12 på Lergrav, död ogift 1732-01-03.
 • Margareta, född omkring 1668, död 1721 och begraven 1721-03-04 i Vor Frue Kirke. Gift 1704-06-11 i Köpenhamn med danske kammarherren Vilhelm Carl Vind, till Harrested och Kastrup, född 1671, död 1732-11-22 och begraven i Vor Frue Kirke.

TAB 3

Hans, naturaliserad Ramel (son av Henrik, Tab. 1), till Maltesholm i Sönnarslövs socken och Borreby i Borreby socken, båda i Kristianstads län samt Löberöd i Hammarlunda socken och Vidarp i Gårdstånga socken, båda i Malmöhus län. Född 1641-08-28. Landsdomare (lagman) i Skåne. Svensk undersåte då Skåne förenades med Sverige. Naturaliserad svensk adelsman jämte brodern Ove och introducerad 1664 på Riddarhuset under nr 24 i riddarklassen. Död 1711-07-22 på Löberöd och begraven i Gårdstånga kyrka. Gift 1671-11-22 med sin fasters dotterdotter Vibeka Lindenov, till Klågerup och Borreby, född 1655-05-00, död 1725-08-20 dotter av Otto Lindenov, naturaliserad Lindenov, och Else Juul till Klågerup.

Barn:

 • Henrik, född 1674. Student i Lund. Disputant 1694-12-12. Löjtnant vid överste Barnekows regemente. Död ogift 1696-02-28 i Bryssel.
 • Otto, till Maltesholm och Vidarp. Född 1676. Levde utan tjänst. Död ogift 1719-02-05 i Stockholm under riksdagen.
 • Malte, född 1684. Levde utan tjänst. Död 1752. Se Tab. 4
 • Carl, född 1693, död 1706-03-16 på Löberöd.
 • Brita, till Borreby samt Klågerup i Hyby socken, Malmöhus län. Född 1695, död 1732-06-03 Näs. Gift 1720-10-26 med överstelöjtnanten Fredrik Trolle, född 1693, död 1770.
 • Ove, död ung.
 • Sju andra barn, döda i vaggan.

TAB 4

Malte (son av Hans, naturaliserad Ramel, Tab. 3), till Maltesholm, Löberöd och Vidarp samt Sireköpinge och Västerstad i Sireköpinge och Västerstad socknar, båda i Malmöhus län mm. Född 1684-08-06. Student i Lund 1701-05-15. Auskultant i Svea hovrätt. Levde sedan utan tjänst på sina stora gods såsom en driftig och förståndig lanthushållare. Död 1752-01-22 på Maltesholm och begraven 1752-02-12 i Sönnarslövs kyrka. 'Han skrev och talade med lätthet latin. Undanbad sig den av konung Fredrik I erbjudna kammarherrefullmakt under yttrande, att han var herre på sin egen kammare. Var ofantligt rik samt en egen och besynnerlig herre, efter vilken finnas många historier.’ Gift 1:o 1720-06-26 Sinklairsholm s län med Hedvig Sofia Skytte af Sätra, född Sinklairsholm s län, dotter av översten Nils Skytte af Sätra, och friherrinnan Emerentia Horn af Marienborg. 2:o 1726-02-24 med grevinnan Gertrud Elisabet von Liewen, född 1707 död 1765-07-31 i Stockholm och begraven 1766-02-28 i Östra Sönnarslövs kyrka, dotter av riksrådet Hans Henrik Liwe, greve von Liewen, och hans 2:a fru Margareta Juliana von Tiesenhausen.

Barn:

 • 1. Vivika, döpt 1722-03-28 på Maltesholm, död 1722-08-19.
 • 1. Hans, friherre Ramel, född 1724, död 1799. Se friherrliga ätten Ramel nr 295. Tab. 1.

Källor

Uradel. Taschenbuch 1915, Danmarks Adels Aarbog 1925.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.