:

Von Mengden nr 198

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Mengden nr 198

Friherrlig 1653-07-12, introducerad 1731.

Ätten har sitt namn av godset och distriktet Mengede (fordom riksomedelbart), beläget vid floden Emscher, ej långt från Dortmund i Westfalen. Efter godset Osthof i Brechtens socken uppkallade sig en linje, till vilken hörde Johan von Mengede, »Anders Osthoff genannt», som 1450-08-12–1469-08-15 var tyska ordens mästare i Livland, samt Ernst, vilken 1459-05-06 var samma ordens fogde i Jerwen. I Westfalen nämnes redan 1257 Vilhelm von Mengede, miles, och i ett 1275 av Bernt von Strunckede utfärdat gåvobrev till kyrkan i Mengede nämnas såsom vittnen Vilhelm och Engelbrekt von Mengede. Ännu på 1600-talet ägde ätten godsen Westönne, Steinhaus och Garbeck i Westfalen, och den gren av densamma, som kvarstannade i hemorten, torde ännu kvarleva i Preussen. I Livland blev ätten bofast med nedanstående Engelbrekt von Mengede (Mengden), vilken uppgives varit brorson till tyska ordensmästaren Johan von Mengede. Förutom sonsonen Ernst, från vilken den friherrliga ätten härstammar, uppgives Engelbrekt von Mengden haft en sonson Engelbrekt, som omtalas 1546 och troligen var fader till Fromhold och Fabian von Mengden, vilka med stor duglighet tjänade i det krig, som polackerna under konung Stefan förde mot ryssarna. Fromhold deltog med stor utmärkelse i alla större drabbningar och belägringar, som ägde rum under detta krig, samt fick till belöning härför 1582 sina fädernegods restituerade. När svenskarna år 1600–1601 inträngde i Livland, deltog han jämte sina söner på deras sida mot polackerna och dog av svåra sår efter slaget vid Kokenhusen. Han var gift med Margareta von Tiesenhausen. En son till honom var krigsrådet samt vice presidenten i Dorpats hovrätt Engelbrekt von Mengden, född 1587, död 1650. Medlemmar av ätten, härstammande från en 1577 i fångenskap till Ryssland förd Ernst von Mengden, förryskade namnet till Famindin. Deras ättlingar fortleva ännu i Ryssland och Livland. Grenar av den friherrliga ätten, som immatrikulerades på riddarhuset i Riga under nr 39, erhöllo 1774-06-22 och 1779-07-27 riksgrevlig värdighet (en av dessa immatrikulerades 1780 på riddarhuset i Mitau under nr 216).


Mengden%20F19800.jpg


TAB 1

Engelbrekt von Mengden, till Altenwoga i Sissegals socken i Livland. Född i Westfalen. Kom därifrån 1474 till Livland, där han först köpte gods i Lemsals distrikt, för vilka han av Gottschalk von der Pahlen tillbytte sig godset Altenwoga 1490-02-28. Död före 1508.1 Gift 1:o med Dorotea Hastfer. Gift 2:o med Maria von Tiesenhausen.

Barn:

 • 1. Ernst, till Altenwoga. Undertecknade såsom låntagare en föreningsurkund 15231. Levde ännu på 1540-talet.1 Gift med Anna Christoffersdotter1 von Tiesenhausen.

Barn:

 • Ernst, till Kussen i Sesswegens socken i Livland, vilket han erhöll genom sitt gifte. Erhöll förläningsbrev2 på nämnda gods av ärkebiskopen, markgreven Vilhelm av Brandenburg 1552-05-09 och konung Sigismund III:s konfirm.2 på besittningen av detsamma efter den gamla manlänsrätten 1590-04-01. Död 1603.3 Gift med Gertruda Vogt, dotter av Henrik Vogt, arvherre till Russen och Lubey.

Barn:

 • Georg, till Kussen samt Roperbeck med Maikendorf i Ubbenorms socken, Livland, som han erhöll genom testamente av sin styvbroder Georg Yxkull 15982. Lantrichter. Levde 1621. Gift 15892 med Magdalena von Fitinghoff, av huset Alt-Autz, som var änka efter Johan Yxkull.

Barn:

 • Otto, friherre von Mengden, friherre till Altenwoga, herre till Idsel i Loddigers socken, Lappier i Dikkelns socken, Sinolen i Tirsens socken, Helfreichshof i Kokenbusens socken samt Kussen i Sesswegens socken och Lubey i Löserns socken, alla i Livland. Född 1600-04-23 ryttmästare vid ridderskapet och adelns rusttjänst i pernauska och wendiska kretsarna 1634. Lantmarskalk 1643-01-07. Lantråd samma år 25/10. Överstelöjtnant därst, samma år. Överste 1651. Friherre 1653-07-12 (en sonsonson, Carl Johan von Mengden, 1731 introducera ätten under nr 198). Avsked från överstebeställningen 1678-05-21. Död 1681-02-26 och begraven 1683-01-31 i Riga. Gift 1:o 1624 med Gertrud von Rosen, född 1589 i jan., död 1651-02-19, dotter av Georg von Rosen, till Idsel, Lappier och Sinolen, och Elisabet Grothusen, av huset Ruhenthal. Gift 2:o 1653-07-31 i Stockholm med friherrinnan Johanna Jakobina Khevenhüller, dotter av riksrådet och generalguvernören Paul Khevenhüller, friherre Khevenhüller, och friherrinnan Regina Catharina von Windisch-Grätz. Gift 3:o 1668-02-19 i Riga3 med friherrinnan Helena von Ungern-Sternberg, dotter av överstelöjtnanten Wolmar von Ungern-Sternberg, friherre von Ungern-Sternberg, och Sofia von Yxkull.

Barn:

 • 1. Gustaf, till Altenwoga, Idsel, Lappier, Sinolen och Kussen samt Zarnikau och Abgunst, båda i Neuermühlens socken i Livland. Född 1625-04-17. Lantmarskalk i Livland3 1653-01-21. Lantråd därstädes2 1660-07-27. Assessor i Dorpats hovrätt 1664. Överste för ridderskapets och adelns rusttjänst i I.ivland 1668-08-08. Generalmajor 1675-02-29. Död 1688-02-16 och begraven i Riga domkyrka.5 'Han och hans son Otto Reinhold begingo 1679 den 1 okt. ett överdådigt mord på generalmajoren Jak. Staël von Holstein. Var eljest en lärd man, som skrivit några andliga böcker.' Gift 16503 med Barbara Finck von Finckenstein, född 1635-10-20 Hebersdort

Barn:

 • Otto Reinhold. Överstelöjtnant. Död barnlös. 'Han ihjälsköt 1679 den 1 okt. generalmajoren Jak. Staël von Holstein och dömdes därför till döden av generalkrigsrätten.' Gift med Nolde von Wirgen från Kurland.
 • Sofia Gertruda. Gift 1669-08-05 i Riga3 med sin faders kusin, ryttmästaren Otto von Mengden, till Maikendorf, Roperbeck och Kattifer.
 • Barbara. Gift 1:o 1674-07-06 i Riga3 med kaptenen Otto von Treijden. Gift 2:o med Reinhold Johan von Glasenap.
 • Elisabet Eleonora. Gift 1:o 1676 på Gustavsholm vid Riga3 med löjtnanten Georg Georgsson von Albedyl, till Lodenhof och Haggers. Gift 2:o med generalmajoren Per Silfversparre.
 • Hedvig Catharina, levde änka 1722.6 Gift 1:o 1679 på Gustavsholm3 med överstelöjtnanten Gustaf Meck, till Sunzel, född 1649. Död 1689, farbroder till herrarna Meck, naturaliserad Meck. Gift 2:o med generalmajoren Christer Horn af Kanckas, död 1722.
 • Magnus Gustaf, född 1663. Överstelöjtnant och lantmarskalk. Död 1726. Se Tab. 2.
 • Regina Jakobina. Gift 1677 på Gustavsholm3 med Överstelöjtnanten vid livländska adelsfanan Georg Leopold von Glasenap, till Salishof, stupade 1702-07-19 i slaget vid Hummelhof.4
 • Johan Albrekt, född 1663. Lantråd. Död 1720. Se Tab. 29.
 • Carl Fredrik, född 1666. Generalmajor. Död 1734. Se Tab. 46.

TAB 2

Magnus Gustaf (son av Gustaf, Tab. 1), till Zarnikau i Neuermühlens socken och Sinolen i Tirsens socken. Född 1663-01-24 på Sinolen3. Överstelöjtnant i holländsk tjänst. Lantmarskalk i Livland3 1710-12-14–1712-07-12. Död 1726-01-25 på Zarnikau.3 Gift 1:o 1694-03-01 i Stockholm med sin franka, grevinnan Margareta Elisabet Hastfer, död 1703-08-03, dotter av kunglig rådet, fältmarskalken och generalguvernören Jakob Johan Hastfer, greve Hastfer, och friherrinnan Sigrid Gyllenstierna af Lundholm. Gift 2:o3 1704-07-05 med friherrinnan Anna Elisabet von Budberg, född 1686-11-04 på Kürbis i Salis socken, Livland, död 1706-07-16, dotter av översten Gotthard Vilhelm von Budberg, friherre von Budberg, och Catharina Barbara von Aderkas. Gift 3:o3 1705-10-23 med Dorotea Sofia von Rosen, av huset Klein-Roop och Raiskum, född 1690-09-20, död 1773-02-28 på Jerküll3 i Kremons socken, Livland, och begraven5 samma år 15/3, dotter av5 översten Otto Johan von Rosen och Anna Margareta von Rothausen.

Barn:

 • 2. Två söner, död barn. [5]
 • 3. Anna Barbara, född 1707, död barn. [5]
 • 3. Gustaf Johan, född 1708. Ryttmästare. Död 1773. Se Tab. 3.
 • 3. Sofia Elisabet, född 3 1711-02-26, död 1791.3 Gift 1:o3 1728-09-10 med ekonomidirektören Weinhard Georg3 von Völkersahm, död5 1736-08-30. Gift 2:o 17413 med sin kusin, översten, friherre Georg Albrekt von Mengden i hans 2:a gifte, från vilken hon 1751 blev skild, född 1709. Gift 3:o 1755-12-09 med geheimerådet Johan Christoffer von Campenhausen (rysk baron von Campenhausen), nr 881, i hans 2:a gifte, född 1716, död 1782.
 • 3. Otto, född 1712, död ung. [5]
 • 3. Regina Charlotta, född 1714-02-08, död 1752-08-03. Gift med Löjtnanten Jakob Ludvig Meck, död 1744. [3]
 • 3. Carl, född 1715, död ung. [5]
 • 3. Anna Dorotea, född 3 1716-10-12. Rysk hovfröken. Död 1760-02-29 i Vologda.3 Gift 1739-03-03 med kejserl. ryska kammarherren, geheimerådet och överhovmästaren greve Ernst von Münnich, född 1707.
 • 3. Otto, född 1717, död ung. [5]
 • 3. Augusta Juliana, född 1719-05-22. Hov- och kammarfröken hos ryska kejsarinnan Anna 1736 samt en tid hennes favorit. Död 1787-10-21, sedan hon blivit förvisad. 'Hon förlovades 1741-08-24 med kursachsiska presidenten, envoyén i Petersburg, RRS:t AO Mauritz Carl, greve von Lynar, född 1702-02-11, före hans senare gifte, men han arresterades samma år tillika med kejsar Ivan och regentinnan Anna, då kejsarinnan Elisabet uppsteg på tronen, och bortskickades till Oranienburg i ett dåligt fängelse, varifrån han slutligen lösgavs först av kejsarinnan Catharina II samt dog 1786.'
 • 3. Sabina, född 1720, död ogift.
 • 3. Jakobina, född 1721. Rysk hovfröken. Död 1772 i Riga.3 Följde 1741 systern Augusta till hennes förvisningsort.
 • 3. Maria Aurora, född 1722. Rysk hovfröken. Gift 1747-11-22 med ryska geheimerådet, presidenten i medicinska kollegiet, greve Armand L´Estocq, vilken hon följde, då han föll i onåd 1748, till hans förvisningsort Ustjug-Weliki, där han dog den 12 juni 1767.
 • 3. Fredrik, född 1724. Major. Död 1787. Se Tab. 23.
 • 3. Otto, född 1724. Rysk hovjunkare.
 • 3. Ernst Reinhold, riksgreve von Mengden, född 1726. Verk. ryskt statsråd. Död 1798. Se Tab. 28.
 • 3. Carl, född 1727, död ung. [5]

TAB 3

Gustaf Johan (son av Magnus Gustaf, Tab. 2), arvherre till Sinolen samt Golgowsky med Weissenhot, alla i Tirsens socken. Född 1708-09-05 i Riga. Kornett vid kejserl. livgardet till häst 1733. Ryttmästares avsked. Död 1773-02-21 på Sinolen, Gift 1:o 1736-02-26 med Agneta Gertruda von Klot, född 1717, död 1751-09-25, dotter av5 majoren Gustaf Vilhelm von Klot, till Eckhof. Gift 2:o 1760-10-11 på Sinohlen med Elisabet Beata Cederberg, död 1803-12-05.

Barn:

 • 1. Anna Barbara, född 1738-12-14.
 • 1. Otto Magnus, född 1740-04-06.
 • 1. Burchard Johan, född 1741. Major. Död 1815. Se Tab. 4.
 • 1. Dorotea Elisabet, född 1743-01-25, död 1806-06-06 i Uppsala. Gift 1760-01-17 med generallöjtnanten, friherre Gustaf Vilhelm von Kaulbars, född 1733, död 1814.
 • 1. Fredrik August, född 1744. Löjtnant. Död 1806. Se Tab. 8.
 • 1. Charlotta Augusta, född 1745-08-25.
 • 1. Carl Ernst Reinhold, född 1747-04-25.
 • 1. Märta Margareta, född 1749, död 1837-08-31. Gift 1772-01-28 med majoren, greve Carl Eberhard von Sievers, död 1821.
 • 1. Anna Amalia, född 1750-03-10, död 1751-08-04.
 • 1. Gotthard Ludvig, född 1751. Löjtnant. Död 1788. Se Tab. 9.
 • 2. Filip Vilhelm, född 1756-04-08, död 1757-07-25.
 • 2. Ferdinand Magnus, född 1757. Kreisgerichtsassessor. Död 1812. Se Tab. 10.
 • 2. Anna Charlotta, född 1758-05-22, död 1818-03-20 i Pernau. Gift 1781-04-09 med fänriken, baron Reinhold Georg von Laudon.
 • 2. Juliana Eufrosyne, född 1760-03-05, död 1766-08-19.
 • 2. Sofia Agneta, född 1762-10-10, död 1813-04-05. Gift med sin svåger kaptenen David Sigismund Jürgens i hans 2:a gifte.
 • 2. Jakobina Augusta. Gift 1789-09-30 med kaptenen David Sigismund Jürgens i hans 1:a gifte.
 • 2. Gustaf Georg, född 1765. Ordnungsgerichtsassessor. Se Tab. 18.
 • 2. Anna Barbara, född 1767, död 1792-04-14. Gift 1789 med kaptenen, baron Juan Matarna, till Lysohn.
 • 2. Ernst Reinhold, född 1768. Kapten. Död 1833. Se Tab.19.

TAB 4

Burchard Johan (son av Gustaf Johan, Tab. 3), till Golgowsky och Weissenhof. Född 1741-06-10. Ryttmästare vid ett ryskt kyrassiärregemente. Tjänade med utmärkelse i kriget mot Turkiet. RRS:tG04kl. Majors avsked. Död 1815-01-13 Jerkull Gift 1:o 1790-06-19 med baronessan Hedvig Eleonora von Klebeck, född 1762, död 1795-07-22 på Golgowsky. Gift 2:o 1796-01-24 Praulen Gift 3:o 1811-08-22 med sin broders änka, baronessan Juliana Elisabet von Klebeck i hennes 2:a gifte, född 1760-05-13, död 1835-03-15 Serrist

Barn:

 • 1. Annette Gertruda Juliana, född 1792-06-12. Gift med kaptenen, baron Salomon von Klebeck i hans 2:a gifte. [5]
 • 2. Burchard Alexander, född 1800. Godsägare. Död 1852. Se Tab. 5.
 • 2. Eleonora, född 1801-08-15 [5]
 • 2. Dorotea, född 1802-08-06 [5]

TAB 5

Burchard Alexander (son av Burchard Johan, Tab. 4), arvherre till Golgowsky och Weissenhof, båda i Tirsens socken. Född 1800-02-17 på Golgowsky. Död där 1852-11-19. Gift 1821-09-23 på Beyenhof i Marienburgs socken med Catharina von Hagelstroem, död 1844-07-28 i Riga, dotter av hovrådet Johan von Hagelstroem.

Barn:

 • Burchard Johan Teodor, född 1822. Godsägare. Död 1883. Se Tab. 6.

TAB 6

Burchard Johan Teodor (son av Burchard Alexander, Tab. 5), till Golgowsky, som han 1849 övertog av fadern2. Född 1822-07-15. Död 1883-12-13 på Golgowsky. Gift 1853-06-20 i Paris med Natalie von Röhrberg, född 1835-06-12 på Salpolje, död 1882-09-13 på Golgowsky.

Barn:

 • Catharina, född 1855-06-08 i S:t Petersburg, död 1873-12-03 i Dresden.
 • Nikolai, född 1857-12-18 i Veyteau i Schweiz, död 1908-05-26 i S:t Petersburg.
 • Maria, född 1859-05-01, död 1877-04-30 i S:t Petersburg.
 • Natalie, född 1860-06-14. Gift 1888-05-17 i Helgoland med Norman John Kavanagh, från vilken hon 1894-05-10 blev skild, född 1859-09-25 i Fyzabad i Ostindien.
 • Georg, född 1861-10-19 på Golgowsky, död 1863-08-01 i S:t Jean de Luz.
 • Emanuel, född 1864. Kronoarrendator. Död 1914. Se Tab. 7.
 • Platon, född 1865-10-18 på Golgowsky. Officer i rysk tjänst. Gift med N N Martinov.
 • Teodor, född 1867-02-13 på Golgowsky. Banktjänsteman. Död 1909-03-17 i S:t Petersburg.
 • Boris, född 1869-01-27 i Dresden. Direktör vid riksbanken i Jaroslav. Gift med N N Sajzev.

TAB 7

Emanuel (son av Burchard Johan Teodor, Tab. 6), född 1864-07-02 i Pau. Kronoarrendator av Pabbasch med Pempern och Jerkull, alla i Kremons socken, Livland. Född 1914-02-02 i Riga. Gift 1889-10-29 i Weissenstein med baronessan Julie Gisela von Toll, född 1869-06-19 Wodja

Barn:

 • Georg (Jürgen), född 1890-06-19 Golgowsky Död (mördad) 1920-05-02 vid Odessa. Gift 1915-03-29 med Ilse Lehmann, född 1890-01-06, dotter av Hugo Lehmann och Jenny Reinholda Blessig.
 • Emanuel, född 1892-03-17, lantbrukare i Livland.
 • Julius, född 1893-03-24. Fänrik. Stupade 1916-02-16 under världskriget i Karpaterna.
 • Natalie, född 1901-10-15. Gift 1927-01-06 på Golgowsky med Godsarrendatorn och tjänstemannen i Riga Fredrik Vilhelm Rossbarth.
 • Nikolaus, född 1903-09-12. Fänrik i 6. infanterireg:t av tyska riksvärnet.

TAB 8

Fredrik August (son av Gustaf Johan, Tab. 3), född 1744-08-18. Löjtnant i rysk tjänst. Köpte2 1791-02-24 Kujen i Lasdons socken i Livland. Död 1806-12-21. Gift med baronessan Juliana Elisabet von Klebeck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1811-08-22 med sin avlidne mans broder, majoren friherre Burchard Johan von Mengden, född 1741, död 1815), född 1760-05-13, död 1835-05-15 Serrist

Barn:

 • Anna Carolina, född 1792-09-26. Gift 1809-08-19 med kaptenen, baron Salomon von Klebecki hans 3:e gifte.
 • Johan Gustaf, född 1793-09-27 död barnlös.5
 • Agneta Gertruda, född 1794-07-09, död ogift 1820-11-14.
 • Otto Magnus Ernst, född 1795-03-24, död barnlös.5
 • Reinhold August, född 1796-08-27, död 1798-03-26.
 • Margareta Dorotea Juliana, född 1797-09-22, död 1800-09-28.
 • Helena Eleonora, född 1801-11-07. Död 1870-04-03. Gift 1818-01-28 med kaptenen Hans Henrik von Tiesenhausen, till Serrist.

TAB 9

Gotthard Ludvig (son av Gustaf Johan, Tab 3), född 1751-09-21. Löjtnant. Död 1788-02-18. Gift 1781-02-14 med Helena Jakobina von Brömssen, född 1749-03-29, död 1788-06-02 dotter av assessorn Bernhard Johan von Brömssen, och Margareta Charlotta von Bachman.

Barn:

 • Sofia, född 1782. Gift med översten Fredrik von Helm.
 • Ernst, född 1783.
 • Gustaf Johan, född 1784.

TAB 10

Ferdinand Magnus (son av Gustaf Johan, Tab. 3), till Sinohlen i Tirsens socken. Född 1757-05-06. Kreisgerichtsassessor. Död 1812-02-10 på Sinolen. Gift 1782-10-12 med Christina Ulrika von Berg, född 1762-08-27, död 1808-05-24 på Sinohlen, dotter av majoren Gotthard Ernst von Berg.

Barn:

 • Helena Elisabet Antonie, född 1782-01-17, död ogift 1862-04-28.
 • Gustaf Fredrik Ernst, född 1784-08-27, död samma år 26/11.
 • Juliana Margareta, född 1786-05-04, död ogift 1867-06-17.
 • Ernst Georg Magnus, född 1787. Ordnungsgerichtsadjunkt. Död 1867. Se Tab. 11.
 • Anna Dorotea Sofia, född 1788-08-03, död ogift 1865-02-13.
 • Gustaf Johan, född 1790-01-13, död 1807-11-12 i Heidelberg.
 • Vilhelmina Charlotta, född 1791-11-06, död 1869-11-09. Gift 1:o 1818-11-03 med kirchspielsrichtern Udo von Magnus, till Kroppenhof i Schwaneburgs socken. Gift 2:o 1825-02-24 med Hans Didrik Schmidt.
 • Otto Albrekt, född 1795-01-24. Läkare. Död utomlands.
 • Georg Fredrik Reinhold, född 1799-08-16.
 • Constance, född 1803-04-18.

TAB 11

Ernst Georg Magnus (son av Ferdinand Magnus, Tab. 10), till Sinolen i Tirsens socken. Född 1787-05-01 på Golgowsky i nämnda socken. Ordnungsgerichtsadjunkt. Död 1867-04-15 på Sinolen. Gift 1814-03-19 med Catharina Dorotea von Kahlen, född 1793-11-05 Seltinghof

Barn:

 • Vilhelmina Ernestine Pauline Alexandrine, född 1815-02-25 på Sinolen. Död ogift 1866-06-01 på nämnda egendom.
 • Christian Ferdinand Alexander, född 1817. Statsråd. Död 1882. Se Tab. 12.
 • Carl Woldemar Johan, född 1821. Generallöjtnant. Död 1883. Se Tab. 14.

TAB 12

Christian Ferdinand Alexander (son av Ernst Georg Magnus, Tab. 11), till Sinolen. Född där 1817-01-20. Ryskt hovråd och medlem av tullamtet i Libau. Statsråd. Död 1882-07-01 i Berlin. Gift 1849-09-16 Ilsen

Barn:

 • Sofie Pauline Elisabet, född 1851-01-31 i Warschau, död 1875-01-06 i Meran i Tyrolen. Gift med Viktor Alexander Vilhelm von Schröders, född 1846-07-25.
 • Alexander Ernst Fredrik, född 1852, död 1914. Se Tab. 13.
 • Olga Catharina Agnes, född 1854-01-26 i Walk i Livland, död 1886 i Budapest. Gift 1871-01-10 med baron Peter August von der Howen, från vilken hon 1875 blev skild.
 • Nikolai Artur Fredrik, född 1856-06-10 i Libau, död ogift 1878-12-23.
 • Eberhard Artur Ferdinand, född 1858-08-06 i Libau, död i Riga.
 • Lionel Carl Otto, född 1859-10-22 i Libau, död 1918-01-21 i Riga. Gift 1893-09-09 i sistnämnda stad med Olga von Engel, född 1866-04-15, dotter av Carl Leonard von Engel och Maria Jenokovitj.
 • Ernst Carl Paul, född 1861-04-14 i Libau, död 1878-03-06.
 • Maria Ludmilla Caroline (Mary), född 1864-06-22 i Libau. Gift 1887-10-10 på slottet Pürkeln med godsarrendatorn Johan Henrik Edvard von Blanckenhagen, född 1860-01-31.
 • Pauline Maria Fredrika, född 1870-03-17, död 1917 i aug. Gift 1893-03-10 i Riga med preussiske löjtnanten Vilhelm von Teichman und Logischen, från vilken hon blev skild, född 1870-12-07 i Broniewice, död 1919-10-02 i Bad Salzuflen.

TAB 13

Alexander Ernst Fredrik (son av Christian Ferdinand Alexander, Tab. 12), född 1852-02-29 på Loikina i kretsen Jamburg i guvern. Petersburg, död 1914-10-16. Gift 1887-07-02 på slottet Pürkeln i Livland med baronessan Carolina Charlotta Augusta (Elly) Sass, född 1867-08-27 i Windau.

Barn:

 • Elisabet Mary Irene, född 1889-01-25 i Wenden, död ogift 1919-11-25 i Volmar.
 • Gosvin Alexander, född 1891 i juli på Pürkeln, död ogift 1918-08-21 i Petersburg.
 • Gustaf Adalbert, född 1895-09-11 i Dorpat. Banktjänsteman i Riga. Gift där 1921 i okt. med Nadine Schmidt.

TAB 14

Carl Woldemar Johan (son av Ernst Georg Magnus, Tab. 11), född 1821-01-05 på Sinolen. Rysk generallöjtnant. Död 1883-05-21 på sitt gods Sinolen. Gift med Constance Sienkiewicz från Polen, född 1832, död 1908-02-07 i S:t Petersburg.

Barn:

 • Woldemar August Ernst, född 1853-06-11. Guvernementssekreterare i S:t Petersburg. Gift 1875-10-12 med Vera Michailovna Weisberg, född 1853-08-23, död 1899-06-06 i S:t Petersburg.
 • Marie Louise, född 1854-07-02 Hummala Gift 1871-09-12 i S:t Petersburg med baron Eugen Vilhelm Magnus Vietinghoff, född 1842-08-23, död 1919-09-19 i Riga.
 • Alexander, född 1856. Generalmajor, död 1920. Se Tab. 15.
 • Catharina Constance Paulina Elise, född 1858-05-18 i Nizjnij-Novgorod, död 1895 i S:t Petersburg. Gift med Ryske generallöjtnanten Carl von Strandmann.
 • Oskar, född 1860-05-17. Medlem av direktionen för adels-agrarbanken. Verkligt ryskt statsråd. Gift med Olga Petrovna Vojesjkov.
 • Carl, född 1868. Godsägare. Se Tab. 16. Constance, född 1871-01-09 på Sinolen. Gift med Vilhelm Gachtgens.

TAB 15

Alexander (son av Carl Woldemar Johan, Tab. 14), till Nagrada i guvern. Radom. Född 1856-07-12. Rysk generalmajor. Död 1920. Gift med hovdamen vid ryska hovet Sofia Nikolajevna Chrusjtjev, född 1854-09-24, död 1895-02-18 i Neu-Peterhof.

Barn:

 • Olga. Gift med Harald Sebald.
 • Boris, född 1890. Lantbrukare.
 • Alexander, född 1892.

TAB 16

Carl (son av Carl Woldemar Johan, Tab. 14), född 1868-09-11 i Krasnostav i guvern. Lublin. Äger Sinolen i Tirsens socken. Gift 1892-07-31 med friherrinnan Gabriele Louise Clemence von Mengden, född 1861-11-05 Eck

Barn:

 • Gabriele Clemence Clara Constance, född 1893-10-24 på Sinolen, liksom syskonen. Gift 1924-07-04 i Mirow i Mecklenburg med f. d. Löjtnanten i preussiska lantvärnet Udo von Hertzberg.
 • Carl Gustaf Leon, född 1895, död 1921. Se Tab. 17.
 • Josef Adalbert Oskar Patrik, född 1899-02-04 student i Riga. Bosatt på Sinolen. Gift 1925-10-02 i Riga med Baronessan Herta von Strömberg, född 1900-05-12.

TAB 17

Carl Gustaf Leon (son av Carl, Tab. 16), född 1895-06-08 på Sinolen. Död 1921-05-03 i Gleiwitz i Schlesien. Gift 1918-12-27 i Riga med prinsessan Elisabet Kropotkin, född 1897-07-07, dotter av furst Nikolai Kropotkin och Marie von Richter.

Barn:

 • Yvonne Marie Gabriele Charlotte Iliana, född 1920-05-20 i Kolberg i Pommern.
 • Leon Viktor Patrik Nikolai Georg, född posthumus 1921-10-08 i Neu-Strelitz.

TAB 18

Gustaf Georg (son av Gustaf Johan, Tab. 3), född 1765-07-29. Officer vid kasanska kyrassiärreg:t. Ordnungsgerichtsassessor i kretsen Walk i Livland. Levde 1835. Gift 1796-02-11 med Catharina Susanna Louise von Tiesenhausen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Hovrådet N N von Dietz), född 1764-04-25, död 1823-06-20 i Walk.

Barn:

 • Maria Vilhelmina Susanna, född 1799-03-26, död 1806-06-17
 • Eugen Gottlieb, född 1804-02-27. Student i Mitau, sedan i rysk krigstjänst.

TAB 19

Ernst Reinhold (son av Gustaf Johan, Tab. 3), född 1768. Kapten i ryska armén. Död 1833-04-10 i Riga. Ägde Mahlenhof i Tirsens socken 1803–1818.2 Gift 1793-05-31 i Wenden med Elisabet Catharina Antoinette von Wolff, från vilken han blev skild, född 1776-08-07, död 1849-03-02 i Wenden, dotter av kretsdomaren Sigismund von Wolff, till Kullenhof.

Barn:

 • Gottlieb Ernst Sigismund Robert, född 1795-02-06. Student i Dorpat. Landgerichtsassessor i Wenden. Kretskommissarie och hovrättsassessor i Riga. Död Ogift 1863-06-21 i Paris.
 • Emelie Catharina Charlotta, född 1796-12-11, död ogift 1849-11-18.
 • Gustaf Reinhold, född 1798-04-10. Var 1827 major vid astrakanska reg:t, sedan general. – Hans efterkommande fortleva i Ryssland.
 • Frans Teodor, född 1800. Ordnungsgerichtsadjunkt. Död 1848. Se Tab. 20.

TAB 20

Frans Teodor (son av Ernst Reinhold, Tab. 19), född 1800-01-27 på Mahlenhof. Ordnungsgerichtsadjunkt. Död 1848-08-02 På Nachtigall i Nitau socken i Livland. Gift 1823-09-26, Sussikas

Barn:

 • Johan Fredrik Carl Georg, född 1827-06-18 Metack Ägde Nachtigall samt Rüssel i Lemsals socken. Död ogift 1904-03-01 (mördad) på Rüssel.
 • Reinhold Emil Gustaf, född 1829-09-27 på Nachtigall. Rysk stabsryttmästare. Död ogift 1899-07-15. Ägde Nachtigall.
 • Eugen Nikolai, född 1831-03-06, död 1832-11-15.
 • Eugen Adalbert Leon Teodor, född 1832. Lantråd. Död 1898. Se Tab. 21.
 • Fredrika Elisabet Lovisa Sofia, född 1835-05-15 på Nachtigall, död 1917-05-12 i Riga. Gift 1853-08-04 på Sussikas med Kreisgerichtssekreteraren Kuno Ernst Woldemar von Hirschheydt (von Hirscheit), nr 680, född 1828, död 1873.
 • Fredrik Oskar, född 1840-12-01 på Nachtigall. Ledamot av överdirektionen för den livländska adliga Gütercreditsocietät. Död 1902-10-09 München. Ägde Nachtigall med Metack. Gift 1868-07-30 i Wenden med Johanna Helena Punschel, född 1847-04-05, dotter av Amatus Punschel och Charlotta Meyer.
 • Malvine Tekla Emelie, född 1844-11-09 på Nachtigall, död ogift 1895-09-17 i Dresden.
 • Johanna Olga, född 1845-06-28 på Nachtigall.
 • Louis Frans Teodor, född 1848. Godsägare. Se Tab. 22.

TAB 21

Eugen Adalbert Leon Teodor (son av Frans Teodor, Tab. 20), född 1832-08-23 på Nachtigall. Stabsryttmästare i rysk tjänst. Lantråd i Livland. Död 1898-12-18 Eck Ägde Nachtigall och Eck samt Ballod i Burtnecks socken, som han köpte 1875.2 Gift 1861-01-07 Romeskaln

Barn:

 • Gabriele Louise Clemence, född 1861-11-05 på Eck, liksom syskonen. Gift 1892-07-31 med godsägaren, friherre Carl von Mengden, född 1868.
 • Paul Engelbrekt, född 1863-04-12, död 1864-02-13 på Eck.
 • Dagmar Helene Constance Esperance, född 1865-07-30, död 1925-10-25 i Breslau. Gift 1884-07-31 på Eck med baron James Georg Leonard Wolff, född 1854-07-26 på slottet Rodenpois i likan socken.
 • Marie Madeleine, född 1866-09-15. Gift 1892-05-26 på Eck med lantrådet Artur Bernhard Ernst von Wulf, född 1859-12-11 i Dorpat.
 • Leon Ernst Gustaf, född 1869-07-01. Officer först i preussiska husarreg:t Ziethen, sedan i reg:t Rathenau. Död ogift 1906-05-31 i Berlin. Ägde Eck.
 • Burchard Didrik James, född 1871-07-14, död 1874-03-28 på Eck.
 • Felix Herbert Arnold, född 1875-02-28. Ägde Stubbensee i Kirchholms socken. RPrJohO. Död 1918-12-27 i Riga.

TAB 22

Louis Frans Teodor (son av Frans Teodor, Tab. 20), född 1848-12-28 Nachtigall Ägde Sussikas med Metack i Pernigels socken och Russel i Lemsals socken. Gift 1874-06-22 Woldenhot

Barn:

 • Ally Louise Emma Beata Helena, född 1884-04-05 på Metack. Gift med Hans Beise, död (mördad) 1919.
 • Burchard Teodor Gustaf, född 1887-09-07 på Sussikas, död 1907-01-24 på Metack.

TAB 23

Fredrik (son av Magnus Gustaf, Tab. 2), född 1724-02-28. Fänrik vid ryska gardet, slutligen major. Död 1787-12-24 i Riga. Ägde Planup i Allasch's socken i Livland 1762–1766.2 Gift med Anna Catharina Wolff.

Barn:

 • Magnus Reinhold, född 1754, död 1755-08-16.
 • Carl Fredrik, född 1755, död 1758-01-28.
 • Leonard Magnus, född 1756, död 1757-08-24.
 • Gustaf Johan, född 1758-03-28, begraven 1761-12-02.
 • Dorotea Helena, född 1760-12-13, död samma år 27/12.
 • Alexander Reinhold, född 1761. Löjtnant. Död 1830. Se Tab. 24.
 • Juliana Augusta, född 1762-10-07 på Lemsküll i Kremons socken, levde 1812. Gift med kaptenen och ordnungsgerichtern Carl Gustaf von Dittmar, levde 1812. [5]
 • Gotthard Vilhelm, född 1764. Major. Död 1820. Se Tab. 25.
 • Fredrik Ernst, född 1765. Major. Död 1799. Se Tab. 26.

TAB 24

Alexander Reinhold (son av Fredrik, Tab. 23), född 1761-10-16 på Lemsküll i Kremons socken i Livland. Löjtnant i rysk tjänst 1787. Död 1830-10-03. Gift 1800-02-04 med Anna Christina Diedrichson, död 1859-07-26.

Barn:

 • Maria Fredrika, född 1802-09-12. Gift med5 kollegierådet N. N. von Grambeck.
 • Charlotte Juliana, döpt 1806-04-01, död5 1845-10-19. Gift med ordnungsgerichtern i Riga, baron Gustaf Emanuel von Krüdener, levde 1847.5

TAB 25

Gotthard Vilhelm (son av Fredrik, Tab. 23), född 1764-04-07, var major i rysk tjänst 1801. Avsked och bodde 1808 i Moskva5. Ägde därefter en tid Freyburg i Sachsenhausens socken i Kurland5. Död 1820 i Moskva.5 Gift 1:o 1800-02-19 med Anna Fredrika von Meissner, död omkring 1809 i Kurland5. Gift 2:o med en ryska.5

Barn:

 • 1. Vilhelm Gustaf, född 1800. Stupade som officer vid Orioffska infanterireg:t i kriget mot Turkiet 1828. [5]
 • 1. Fredrika Clementine, född 1802-06-08 i Moskva, död ogift 1879-10-24 Talsen 5
 • 2. Flera barn.[5]

TAB 26

Fredrik Ernst (son av Fredrik, Tab. 23), född 1765-06-20. Major i rysk tjänst. Död 1799-03-16 i Pleskov. Gift med Maria Elisabet Petersen.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1799-03-16. Var löjtnant vid Mohilevska infanterireg:t 1823.5

TAB 27

Gustaf Magnus (son av Fredrik Ernst, Tab. 26), född 1807-04-15. Gift 1853-02-22 med Pelageja Alexandrovna Weljaminov.

Barn:

 • Alexander, född 1854-02-01.

TAB 28

Ernst Reinhold (son av Magnus Gustaf, Tab. 2), tysk riksgreve von Mengden, till Zarnikau och Stahlenhof, båda i Neuermühlens socken i Livland, vilka han ärvde efter fadern, samt slottet Sunzel med Baldwinshof, Kewel och Bersenhof, vilka han köpte 17712. Född 1726-09-20. Kammarjunkare vid ryska hovet. Överkammarherre. Tysk riksgreve 1774-06-22. Lantråd i Livland 1779. Verkligt ryskt statsråd 1786. Död 1798 på Zarnikau.5 Gift 1:o 1751-04-18 i Reval med Augusta Juliana Zöge von Manteuffel, från vilken han 1787 i febr. Blev skild, född 1731-09-17 i nämnda stad5, död 17935, dotter av3 Gotthard Johan Zöge von Manteuffel, greve Manteuffel, och Elisabet von Guntersberg. Gift 2:o 1787-07-18 i Reval5 med Helena Gertruda von Wartman, från vilken han snart blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Bernhard Johan von Berg)5, född 1773-03-01, dotter av3 mannrichtern Bernhard Johan von Wartman och Eva Juliana von Kursell. Gift 3:o med3 Johanna Helena von Krüdener i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1799-08-26 med Otto Carl von Liphardt)3, född 1777-08-02, dotter av3 kollegieassessorn Carl Gustaf von Krüdener.

Barn:

 • 1. Gotthard Johan, tysk greve von Mengden, till Zarnikau och Stahlenhof samt genom sitt gifte till Linden i Kurland5. Född 1752-02-20. Generalmajor i polsk tjänst. RRS:tStO. RJohO. Lantmarskalk i kretsen Riga 1783-02-27, men nedlade snart detta ämbete för sjuklighet. Reste därefter till badorter i Frankrike och Italien för att återvinna sin och sin frus hälsa. Död 1786-10-28 i Berlin. [5] Gift 1779-06-23, med Sofia Elisabet von Plettenberg, bodde såsom änka först i Mitau till 1813, därefter i London ännu 1827, död 1848, dotter av regeringsrådet Georg Fredrik von Plettenberg och friherrinnan Elisabet Regina Hohenastenberg, genannt Wigandt.

TAB 29

Johan Albrekt (son av Gustaf, Tab. 1), arvherre till Idsel i Loddigers socken, Kussen i Sesswegens socken och Lubey i Löserns socken samt herre till slottet Berson i likan, socken, Laudon i likan, socken och Fehteln med Odensee i Calzenau socken3. Född 1663-02-06. Överstelöjtnant i svensk tjänst5. Lantråd i Livland 16923. Lantmarskalk 1710-07-17–samma år i dec.3. Ånyo lantråd 17125. Assessor i livländska hovrätten5. Död 1720-12-26. 'Var 1693 en av livländska ridderskapets deputerade till Stockholm i frågan om reduktionen och blev såsom delaktig i Patkulls dristiga föreställningar av kunglig kommissionen 1694-12-12 dömd från livet, men fick försköning från dödsstraffet samma år 13712 mot sex års fängelse på Bohus.' Gift 1700 med Anna Catharina Streiff von Lauenstein, död 17103, dotter av3 lantmarskalken Johan Henrik Streiff von Lauenstein och Catharina Horst.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1701. Geheimeråd. Död 1768. Se Tab. 30.
 • Helena Jakobina, född 1704, död 1716.
 • Otto Gustaf, född 1705.
 • Carl Ludvig, född 1706. President. Död 1760. Se Tab. 43.
 • Georg Albrekt, född 1709. Överste och ekonomidirektör. Död 1768. Se Tab. 44.

TAB 30

Johan Henrik (son av Johan Albrekt, Tab. 29), till Idsel samt Kaugershof med Zempen i Wolmars socken, vilket han köpte 1740-02-14 av sin svärfader2. Född 1701. Ryskt geheimeråd 17325. Vice president i livländska hovrätten 1734–17415. Geheimeråd3. Död 1768-03-26 i Riga.5 Gift 1728-03-09 med grevinnan Christina Elisabet von Münnich, född 1711-10-19, död 1775-10-28 på Kaugershof3, dotter av ryske generalfältmarskalken med med, riksgreve Burchard Christoffer von Münnich och hans 1:a fru Christina Lucretia von Witzleben.

Barn:

 • Eleonora Christina, född 1729-06-16, död 1787-09-01 i Riga. Gift 1:o 1749-05-03 med kammarherren Peter von Vietinghoff, död 1757-09-13. Gift 2:o 1765-11-07 med generalguvernören över Livland, ryske fältmarskalken och riksgreven Georg von Browne i hans 2:a gifte, född 1698, död 1792 i Riga. [3]
 • Sofia Catharina, född 1730-02-03, död 1810.5 Gift 1756-12-10, med Översten Georg Fredrik von Meck, död 1776-05-05. [3]
 • Anna, född 1732. [3]
 • Regina Lovisa, född 1734. [3]
 • Ernst Burchard, tysk riksgreve von Mengden. Född 1738. Verkl. ryskt statsråd. Död 1799. Se Tab. 31.

TAB 31

Ernst Burchard (son av Johan Henrik, Tab. 30), tysk riksgreve von Mengden, arvherre till Idsel, Kaugershot och Zempen. Född 1738-04-14 i Riga. Student i Leipzig och Geneve. Anställd vid ryska legationen i Köpenhamn på 1760-talet. Legationsråds avsked 1767. Hovrättsråd i livländska hovrätten. Av kejsar Josef II upphöjd i tyskt riksgrevligt stånd 1777-07-27. Lantråd i Livland 1780. Verkligt ryskt statsråd 1786. Guvernör över Livland 1797-03-09. Död samma år 6/9 i Riga. [5] Gift 1767-12-01 på Wudenfels med sin kusin, tyska riksgrevinnan Elisabet Constance Sofia Fredrika af Solms-Wildenfels, fru till Müntzenberg, Wildenfels och Sonnenwalde, född 1741-04-29, död 1819-05-28 i Dorpat, dotter av sachsiska verkliga geheimerådet m. m., tyska riksgreven Henrik Carl af Solms-Wildenfels och grevinnan Sofia Dorotea von Münnich.

Barn:

 • Georg Henrik Ludvig, tysk riksgreve. Född 1768. Ryttmästare och kretsdeputerad. Död 1812. Se Tab. 32.
 • Carl Vilhelm Otto Ernst, tysk riksgreve. Född 1770. Kornett. Död 1811. Se Tab. 37.

TAB 32

Georg Henrik Ludvig (son av Ernst Burchard, Tab. 31), tysk riksgreve von Mengden. Arvherre till Idsel, Kaugershot och Zempen. Född 1768-09-02 i Riga. Rysk gardesryttmästare. Deputerad för rigiska kretsen. Köpte 1801 godset Mojahn i Wolmars socken och ägde Alt-Calzenau i Calzenau socken 1806–1810. Död 1812-06-17 på Kaugershof. Gift 1794-07-18 Assuma Dotter av guvernementsmarskalken Moritz Fredrik von Gersdorff, och hans 1:a fru Charlotta Elisabet Dorotea von Gersdorff.

Barn:

 • Elise Albertina, tysk riksgrevinna, född 1795-07-10, död 1797.
 • Sofie Constance Carolina, tysk riksgrevinna, född 1796-07-10, död 1878-05-25. Gift 1815-05-20 med översten, baron Ernst Alexander Wolff, död 1832-05-30.
 • Constance, tysk riksgrevinna, född 1797-11-29, död 1844-09-02. Gift 1815-05-21 med baron Henrik Wolff, död 1832-07-17.
 • Aurora Emilie Elisabet, tysk riksgrevinna, född 1800-06-14, död 1803-04-29.
 • Alexander, tysk riksgreve, född 1802. Godsägare. Död 1874. Se Tab. 33.
 • Fredrik Moritz, tysk riksgreve. Född 1804. Ryttmästare. Död 1887. Se Tab. 34.

TAB 33

Alexander (son av Georg Henrik Ludvig, Tab. 32). Tysk riksgreve. Född 1802-06-11. Arvherre till Idsel, Kaugershof och Zempen. Död 1874-11-03 i S:t Petersburg. Gift med Nadesjda Platonov.

Barn:

 • Olga, tysk riksgrevinna, född 1824-03-06, död 1902-01-02 på Rurich. Gift 1855-06-08 med preussiska kammarherren, greve Alfred Filip Ludvig Polykarpus von Hompesch-Rurich, född 1826-09-16, död 1909-01-21 i Berlin.
 • Elisabet, tysk riksgrevinna, född 1825-11-16, död 1883-04-16. Gift 1872-10-07 med sin systers svåger, preussiska ryttmästaren, greve Emil Ferdinand von Hompesch-Rurich i hans 1:a gifte [gift 2:o 1890 med Josefine Delpech i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1868-06-07 i Pisa med friherre Guillaume Gerard Hogguer, i hans 1:a gifte, född 1846, död 1911), född 1846 i Caracas, Sydamerika, dotter av Louis Delpech och Dolores de Montilla], född 1829-06-16, död 1898-07-09 i Nizza.

TAB 34

Fredrik Moritz (son av Georg Henrik Ludvig, Tab. 32), tysk riksgreve. Arvherre till Mojahn. Född 1804-09-21. Rysk gardesryttmästare. Död 1887-10-01. Ägde efter broderns död Kaugershof. Gift 1832-05-25 med Zenaide Ivanovna Butrimov, född 1814-01-14, död 1886-01-28.

Barn:

 • Georg, tysk riksgreve. Född 1837. Generallöjtnant. Död 1902. Se Tab. 35.
 • Vera, tysk riksgrevinna, född 1840-01-17. Gift 1:o 1855 med Alexander Sverbejev. Gift 2:o 1887 i maj med ryska gesanten i Japan, kammarherren N. N. Sjevitj.

TAB 35

Georg (son av Fredrik Moritz), Tab. 34) tysk riksgreve. Född 1837-01-07. Generallöjtnant i rysk tjänst. Död 1902-11-08 i S:t Petersburg. Ägde Mojahn. Gift 1858-07-26 med Zenaide Nikolajevna Burzow, född 1835-03-28, död 1910-05-12 i S:t Petersburg.

Barn:

 • Eugenie, tysk riksgrevinna. Född 1859-05-22 i S:t Petersburg. F. d. hovfröken hos ryska kejsarinnan.
 • Georg, tysk riksgreve. Född 1861-10-13 i S:t Petersburg. Generalmajor á la suite hos ryska kejsaren. Generallöjtnant. Död 1917-03-13 (mördad) i S:t Petersburg. Ägde Mojahn. Gift 1890-04-27 i S:t Petersburg med Grevinnan Maria Cassini, född 1866-11-11 i Dresden, dotter av kammarjunkaren, greve Artur Cassini.
 • Nikolai, tysk riksgreve. Född 1866-11-18 i S:t Petersburg. Tjänsteman hos direktionen för kejserliga teatern i nämnda stad. Död ogift 1918 i S:t Petersburg.
 • Dimitri, tysk riksgreve. Född 1873. F. d. ryttmästare Se Tab. 36.
 • Zenaide, tyska riksgrevinna, född 1878-11-03 i S:t Petersburg. F. d. hovfröken hos ryska kejsarinnan.

TAB 36

Dimitri (son av Georg, Tab. 35), tysk riksgreve. Född 1873-09-23. F. d. rysk gardesryttmästare och adjutant vid överkommandot för gardestrupperna och Petersburgska militärdistriktet. Gift 1896-11-16 i S:t Petersburg med Sofia Nikolajevna Arapov.

Barn:

 • Georg, tysk riksgreve. Född 1897-08-18.
 • Nikolai, tysk riksgreve. Född 1899-04-14.
 • Vera, tysk riksgrevinna. Född 1902-01-01.

TAB 37

Carl Vilhelm Otto Ernst (son av Ernst Burchard, Tab. 31), tysk riksgreve von Mengden. Född 1770-12-15. Uppfostrades i Tyskland5. Kom till Livland 17875. Rysk gardeskornett. Tog avsked för sjuklighet5. Död 1811-04-17 i Riga. Gift 1796-08-12 på Pernigel i likanämnd Sn med Henriette Eleonora Sofie von Meck, född 1776-06-13 på Pernigel i likanämnd sn, död där 1800-08-02, dotter av konsistorialassessorn Johan Gotthard von Meck.

Barn:

 • Ernst Georg Fredrik, tysk riksgreve. Född 1797. Löjtnant. Död 1847. Se Tab. 38.

TAB 38

Ernst Georg Fredrik (son av Carl Vilhelm Otto Ernst, Tab. 37), tysk riksgreve. Till Teiles och Unniküll i Theal-Fölcks socken, Livland, vilka han köpte 1821. Född 1797-11-08 Zempen Kadett i S:t Petersburg5. Rysk artillerilöjtnant. Tog avsked för sjuklighet5. Död 1847. Gift 1820-01-04 på Teilitz med Anna Maria Constance von Gersdorff, född 1798-01-26, dotter av guvernementsmarskalken Moritz Fredrik von Gersdorff, och hans 2:a fru Elisabet Dorotea von Anrep.

Barn:

 • Moritz Fredrik Ernst, tysk riksgreve. Född 1820. Godsägare. Se Tab. 39.
 • Elise Maria Augusta Adelaide, tysk riksgrevinna, född 1821-08-10 på Teilitz, död 1886-03-27 i S:t Petersburg. Gift med ryska senatorn och generallöjtnanten Alexander Alexejevitj Wolozkoi, född 1808-09-06 död 1875-04-21 i Marseille.
 • Carl Ernst Oskar, tysk riksgreve. Född 1822-10-27 på Teilitz, död 1825-01-16.
 • Maria Elise Constance, tysk riksgrevinna. Född 1824-04-11 Igast Gift 1847-05-30 i S:t Petersburg med fabriksägaren Vilhelm Nottbeck, finsk adelsman von Nottbeck, nr 221, född 1816-01-11, död 1890-03-30 i Wiesbaden.
 • Charlotta Augusta Clara, tysk riksgrevinna, född 1826-02-14, död samma år 1/7.
 • Magnus Edvard Oskar, tysk riksgreve. Född 1828-07-06. Rysk flygeladjutant.
 • Isabella Eleonora Elisa, tysk riksgrevinna, född 1830-05-12, död ogift 1903-03-15 i Nizza.
 • Conrad Baltasar Alexander, tysk riksgreve. Född 1833-01-15 i Fölck. Officer i rysk tjänst. Stupade 1854 i Kaukasien.

TAB 39

Moritz Fredrik Ernst (son av Ernst Georg Fredrik, Tab. 38), tysk riksgreve. Född 1820-08-20 på Teilitz. Ägde nämnda egendom. Gift med Anna Beljajev.

Barn:

 • Vladimir, tysk riksgreve. Född 1849. Godsägare. Död 1900. Se Tab. 40.
 • Olga, tysk riksgrevinna, född 1852 i S:t Petersburg. Gift där 1880 med generaladjutanten furst Imeritinski.

TAB 40

Vladimir (son av Moritz Fredrik Ernst, Tab. 39), tysk riksgreve. Född 1849-03-03, på Teilitz. Ägde nämnda egendom. Död 1900-11-30 i S:t Petersburg. Gift 1876 i aug. med Olga Rosalie Vilhelmina Weiss.

Barn:

 • Nikolai, tysk riksgreve. Född 1877-09-10. Död 1900-07-28 i Versailles.
 • Vladimir, tysk riksgreve. Född 1879-01-31.
 • Maria, tysk riksgrevinna, född 1881-04-29. Död.
 • Olga, tysk riksgrevinna, född 1887-12-12, död ogift 1910-03-11.
 • Kirill, tysk riksgreve. Född 1893-08-20.

TAB 41

Boris (son av Vladimir, Tab. 40), tysk riksgreve. Född 1885-02-22. Gift med Antonina Vassiljevna.

Barn:

 • Georg, tysk riksgreve. Född 1906-12-18.
 • Nina, tysk riksgrevinna. Född 1908-12-27.
 • Galina, tysk riksgrevinna. Född 1911-08-28.

TAB 42

Gleb (son av Vladimir, Tab. 40), tysk riksgreve. Född 1890-06-30. Gift 1910-05-02 med Eudoxia Petrovna Fedorovna.

Barn:

 • Eugen, tysk riksgreve. Född 1911-02-25.
 • Herman, tysk riksgreve. Född 1912-05-27.

TAB 43

Carl Ludvig (son av Johan Albrekt, Tab. 29), arvherre till Fehteln med Odensee i Calzenau socken samt Berson i likan, socken och Laudon i likan. socken. Född 1706. Var 1732 kejserlig rysk kammarjunkare. Vice president i justitie- och kammarkollegium i Ryssland 1738. Kammarherre 1740. President i kommerskollegium. RRS:tAlexNewO och RVöO. Föll 1741 i onåd och sändes till Kolmia i Sibirien, då samtidigt alla hans gods indrogos till kronan. Död 1760 i Sibirien. Gift 1739-02-14 med hovfröken hos kejsarinnan Anna, friherrinnan Christina von Wildeman, död omkring 1760 i Sibirien, dotter av friherre Casper von Wildeman, till Kevel och Steinhausen, och Dorotea Elisabet von Münnich.

Barn:

 • Carl Bernhard, född omkr. 1740. Var endast åtta månader gammal, då föräldrarna förvisades. Fänrik i rysk tjänst. Adjutant hos general von Weymann.
 • En dotter, född i Sibirien, död där 1759 till följd av misshandel av en vakthavande officer.

TAB 44

Georg Albrekt (son av Johan Albrekt, Tab. 29), till Mojahn i Wolmars socken, Saussen i Calzenau socken och Carolen i likan, socken, alla i Livland. Född 1709. Överste i rysk tjänst. Generalekonomidirektör för livländska domänerna 1737 i febr.–1741 i juni. Död 1768-12-22 på Saussen. Gift 1:o med Fredrika Petronella von Buddenbrock, född 1711, död 1730-05-25, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf von Buddenbrock. Gift 2:o 1741 med sin kusin, friherrinnan Sofia Elisabet von Mengden, från vilken han 1751 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1728-09-10 med ekonomidirektören Weinhard Georg von Völkersahm, död 1736-08-30. Gift 3:o 1755-12-09 med geheimerådet (friherre) Johan Christoffer von Campenhausen, i hans 2:a gifte, född 1714, död 1782), född 1711-02-26, död 1791, dotter av överstelöjtnanten och livländska lantmarskalken, friherre Magnus Gustaf von Mengden, och hans 3:e fru Dorotea Sofia von Rosen.

Barn:

 • 1. Carl Johan, född 1728. Generallöjtnant. Död 1796. Se Tab. 45.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1731, död 1795-03-02. Gift 1:o 1749-03-14 i Riga med majoren friherre Carl Ludvig von Dellwig, född 1714, död 1769. Gift 2:o 1770-12-26 med majoren Henrik Ernst von der Brüggen.
 • 2. Dorotea Lovisa, född 1743-02-07, död 1776-08-24 i Riga. Gift 1760-04-04 med konsuln i Candia, kollegieassessorn Carl Otto von Spalchhaber.

TAB 45

Carl Johan (son av Georg Albrekt, Tab. 44), arvherre till Saussen. Född 1728. Preussisk generallöjtnant och kommendör för gardeskåren. Död 1796-08-15 i Warschau. Gift 1787 med N. N. von Hauenfeldt.

Barn:

 • Augusta Juliana Charlotte Marie, arvfru till Saussen. Född 1788-06-08, död 1807-07-15. Gift 1806-01-20 med preussiska krigs- och domänrådet, kammarherren, greve Eberhard von Danckelman i hans 1:a gifte, död 1829.

TAB 46

Carl Fredrik (son av Gustaf, Tab. 1), till Altenwoga, sedan Ogerhof kallat, Lappier, Carlsberg, Koltzen, Erküll, Kussen, Lubey och Heltreichshof. Född 1666-05-02 i Stockholm. Överstelöjtnant i svensk tjänst 1703. Generaladjutant samma år4. Överste för ett av honom uppsatt, värvat regemente i Riga samma år 2/11. Konfirmationsfullmakt 1704-01-06. Fången vid Riga 17104. Lantråd i Estland 17105. Generalmajors avsked5. Död 1734-12-29 och begraven i Riga domkyrka. Gift 1690-09-03 med friherrinnan Helena Renata Taube af Karlö, född 1665, död 1746-12-18, dotter av landshövdingen, friherre Otto Reinhold Taube af Karlö, och Margareta Oxe.

Barn:

 • Gustaf Reinhold, född 1691. Lantråd. Död 1755. Se Tab. 47.
 • Fredrika Renata, född 1692, död ung. [5]
 • Eufrosyne Jakobina, född 1693, död ung.[5]
 • Carl Magnus, född 1694, död barn. [5]
 • Charlotta Eleonora, född 1695-07-16, död 1706. [5]
 • Augusta Jakobina, född 1697, död ung.[5]
 • Otto Magnus, född 1698, död strax. [5]
 • Carl Johan, till Ogerhof. Född 1702-05-06 i Riga. Svensk kammarherre 1727-08-04. Ryttmästare vid hessiska livreg:t till häst 1731 och vid svenska livreg:t 1733-12-19. Avsked därifrån 1747-01-07. Generalmajors karaktär 1761. RSO samma år 23/11. KmstkSO 1762-11-22. Död ogift 1763-02-16 på Kollzen. Han introducerade ätten i Sverige 1731 och slöt även densamma därstädes.
 • Woldemar Fredrik, född 1703, död ung. [5]
 • Otto Adolf, född 1706-05-20, död 1720-02-23 [3]
 • Ernst Magnus, född tvilling 1707-09-29 i Leipzig. Döpt där samma år 5/10, död barn. [5]
 • Ludvig Adam, född tvilling 1707-09-29 i Leipzig. Döpt där samma år 5/10, död barn. [5]
 • Augusta Renata, född 3 1709-08-15. Död 1727-06-22. Gift 1725-10-28 med kammarherren, greve Axel Vilhelm Wachtmeister af Johannishus, i hans 1:a gifte, född 1701, död 1763.

TAB 47

Gustaf Reinhold (son av Carl Fredrik, Tab. 46), till Lappier och Erküll. Född5 1691-06-08. Kapten i fransk tjänst. Majors avsked 1723-11-21. Ryskt lantråd i Livland 17425. Död 1755-08-10 på Lappier.5 Gift 1720-06-30 i Riga3 med Anna Helena von Vietinghoff, född 1705-08-08 i nämnda stad5, levde ännu 1786 på Koltzen5, dotter av5 majoren Fabian Reinhold von Vietinghoff.

Barn:

 • Charlotta Beata, född 1721-07-27, död 1727-06-20.
 • Carl Gustaf, född 1723. Major och lantmarskalk, död 1775. Se Tab. 48.
 • Reinhold Johan, född 1724-09-04. Student i Göttingen5, död ogift 1774-02-08 på fädernegodset Erküll.
 • Augusta Sofia, född 1726-06-05, död 1774-02-26. Gift 1746-12-19 med Lantrichtern i Pernauska kretsen Henrik Johan von Stackelberg, arvherre till Wagenkull.
 • Otto Fredrik, född 1727, död ung.[5]
 • Fredrik Evald, född 1728, död barn.[5]
 • Charlotta Helena, född 1730-01-01, död 1758-06-11 i Wollmar. Gift 1747-10-01 med löjtnanten Adam Gustaf Bernhard (von) Bagghufvud, i hans 1:a gifte, född 1721, död 1776.
 • Gustaf Ernst, född 1732, död barn.[5]
 • Gustaf Fredrik, född 1734. Major. Död 1793. Se Tab. 49.
 • Renata Jakobina, född 1737-05-02, död 1772-07-30. Gift 1767-12-27 med sin systers svåger, majoren, friherre Voldemar Gustaf von Ungern-Sternberg, i hans 2:a gifte, född 1722, död 1794.
 • Helena Johanna, född 1740-02-06, död 1776-09-12 och begraven i Wesenberg.5 Gift 1759-05-29 med lantrådet, friherre Fabian Reinhold von Ungern-Sternberg, född 1738, död 1795.
 • Ernst Magnus, född 1745-10-25, död s. d. [5]

TAB 48

Carl Gustaf (son av Gustaf Reinhold, Tab. 47), till Lappier och Koltzen. Född 1723-05-12. Student i Göttingen5. Var först i hessisk tjänst. Sedan kapten i rysk. Majors avsked 1755. Lantmarskalk i Livland 1769-02-14. Död 1775-03-26 På Lappier.3 Gift 1748-11-18 Dannenberg

Barn:

 • Anna Eleonora, född 1751-09-13, död 1753. [3]
 • Carolina Filippina, född 1757-07-08, död 1824-03-22 på Lappier.3 Gift 1777-06-23 med majoren och kretsmarskalken, greve Georg Johan Mellin, född 1745, död 1806.
 • Carl Johan, född 1761-06-09 död 1763-05-27. [3]
 • Helena Augusta, född 1763-04-02, död 1812-10-29 i Dorpat. Gift 1781-06-23 med sin systers svåger, majoren och lantrådet, greve Ludvig August Mellin, född 1754, död 1835.

TAB 49

Gustal Fredrik (son av Gustaf Reinhold, Tab. 47), till Erkull och Ogerhof. Född 1734-05-18. Major i sachsisk tjänst. Ordnungsrichter i wendiska kretsen5. Död3 1793-03-02. Gift 1757-09-26 med Ulrika Augusta von Buddenbrock, död 1804-10-05, dotter av kaptenen Gustaf Reinhold von Buddenbrock och friherrinnan Augusta Elisabet Stackelberg.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1758. Kollegieassessor. Död 1804. Se Tab. 50.

TAB 50

Gustaf Fredrik (son av Gustaf Fredrik, Tab. 49), till Erkull och Ogershof, som han ärvde etter fadern, Stolben i Roops socken, som han erhöll genom sitt gifte, och Zarnikau i Neuermühlens socken, som han förvärvade 1802. Född 1758-11-08. Var först sachsisk kammarjunkare och gardeslöjtnant. Avsked ur sachsisk tjänst och återvände till Livland. Arrenderade Erkull av fadern från 17825. Hauptman i kretsen Riga 17835. Kollegieassessor 17865. Död 1804. Gift 1782-07-21 med grevinnan Eleonora Christina Sofia von Münnich, född 1767-03-28, dotter av ryska verkliga statsrådet och överkonsistorialpresidenten, greve Johan Gottlieb von Münnich.

Barn:

 • Georg Ernst Johan, född 1783-04-08, död samma år i maj.
 • Gustaf Fredrik Johan, född 1784-12-07. Ordnungsrichter i kretsen Riga 1813. Lämnade fäderneslandet 1819 och bodde 1834 i Paris. Död 1848 på slottet Negelheim vid Rhen. Gift 1812-03-03 i Wien med grevinnan Villhelmina von Medem, född 1791, död barnlös 1815, dotter av greve Carl Johan Fredrik von Medem, till Alt-Autz.
 • Eleonora Christina Sofia, som 1817-12-18 sålde Stolben till fältmarskalken, furst Mikael Barclay de Tolly, [2]

Källor

1 A. Hammarskjöld, Ätten von Mengden och Livland under svenska väldet (Ht. 1889). 2 L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands (1885). 3 Riga. 4 Lk. 5 RHKl.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: