:

Hällekisätten

Från Adelsvapen-Wiki

Denna troligen från Norra Vedbo eller Östra hd i Småland härstammande lågfrälse ätt nådde först med sin siste manlige medlem, riksrådet Axel Matsson (tab. 3), en ställning inom det västgötska högfrälset.

Enligt traditionen, som kan beläggas från 1586, d. v. s. endast fyra år efter släktens utslocknande, förde ätten samma vapen som Vinstorpaätten, d. v. s. en kluven sköld med en halv lilja i högra fältet och två balkar i det vänstra. Utter har dock ursprungligen ehuru med tvekan alternativt ett vapen med högra fältet tomt och två bjälkar i det vänstra. Identiteten med Vinstorpavapnet kan ej styrkas i det bevarade samtida materialet, som inskränker sig till sigillen för medlemmarna av de senare generationerna av släkten och ett graverat vapen. Då traditionen är tidig och icke motsäges av primärmaterialet, är det möjligt, att den är riktig. Enligt senare anvapen voro vapnets färger desamma som på vissa bilder av Vinstorpaättens, d. v. s. båda sköldfälten i guld, den halva liljan i rött (eller blått) och balkarna blå (eller röda). På grund av vapenlikheten har Hällekisätten av Silfving benämnts Yngre Vinstorpaätten. Något genealogiskt samband mellan Hällekisätten och Vinstorpaätten har dock icke kunnat påvisas.

TAB 1

Påvel Knutsson. Har ej påträffats i bevarat urkundsmaterial. Silfvings uppgift, att Mats Påvelssons fader hette Påvel Jönsson i Faderstorp, har ej kunnat verifieras.

Barn:

  • Margareta. — Var gift med Håkan Bengtsson (bölja), vilken nämnes 1473— 1507 samt bosatt på Hindsekind i Värnamo sn i Östbo hd i Småland var häradshövding i Östbo hd 1469—1507 och var död 1508.

Mats Påvelsson, 1474—1484. Se tab. 2.

TAB 2

Mats Påvelsson (son av Påvel Knutsson, tab. 1). Nämnd 1474—1484 såsom bosatt i »Faderstorp» och ägde även gods i Säby sn i Norra Vedbo hd. »Faderstorp» torde vara identiskt med nuvarande Farstorp i Nye sn, Östra hd i Småland, eftersom en gård där 1562 ägdes av hans sondotterson Erik Gustavsson (Roos af Hjelmsäter). Var gift med Anna, dotter av Ture Körning och 24.2 1474 nämnd som brorsdotter av Birger Körning, vilken då bodde i Hövik i Gränna sn i Vista hd i Småland och var häradshövding i samma hd. Anna ägde gods i Aspelands hd i Småland.

Barn:

  • Cecilia. — Var gift med Lasse Abjörnsson (Liljesparre).

TAB 3

Axel Matsson (son av Mats Påvelsson, tab. 2). Nämnd som riksråd 1512—1526. Hans sätesgård var Hällekis i Medelplana sn i Kinne hd i Västergötland. Vapen: kluven sköld, möjligen med spets (?) från höger i högra fältet. Gav 26.8 1493 morgongåva till Brita Eriksdotter, som var dotter av Erik Nilsson och Elin Jönsdotter (äldre Välingeätten) samt tidigare enligt morgongåvobrev 1485 varit gift med slottsfogden på Åbo Johan Kyle, vilken ej är känd som levande senare än 1490.

Barn:

  • Elin. Var gift med Gustaf Knutsson (Roos af Hjelmsäter) till Hjälmsäter i Medelplana sn i Kinne hd i Västergötland, vilken uppträder i källorna 1524 och tidigare eller senare var gift med Brita Knutsdotter (Ribbing). Peringskiölds Ätteboks uppgift om hans omgifte med en kvinna med beväpnat manslår i vapnet, som kallas Ingeborg, har ej kunnat verifieras.
  • Anna. Dog 1582 och begrovs s. å. i Medelplana kyrka. Fru Annas vapen, som återfinnes i sigill vid hennes brev 14.2 1553 till Axel Eriksson (Bielke), är stiliserat men kan mycket väl tydas som Vinstorpaättens. Var gift med riksrådet Axel Posse, som dog mellan 10.12 1551 och 14.2 1553 samt tidigare troligen redan 1502 och ännu 1505 varit gift med Elsa Nilsdotter (Sparre av Ellinge).
  • Knut. Ej påträffad i nu kända urkunder.

Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.

: