Kijl nr 61

Från Adelsvapen-Wiki

0061.jpg


Adliga ätten Kijl nr 61 †

Gammal frälsesläkt, introd. 1625. Utdöd i mitten av 1600-talet.

TAB 1

Severin Kihl.

Barn:

 • Henning Severinsson Kihl. Bodde i Holstein. Gift med Pernilla Munck.

Barn:

 • Severin eller Söffrin Kijl, till Apelnäs i Roasjö socken och Hovsnäs i Länghems socken (båda i Älvsb.). Inkom från Holstein och var redan 1523 konung Gustaf I:s hövidsman för tvenne fanor tyska soldater på krigståget emot Halland. Erhöll Kinds härad i Västergötland i förläning 1525-07-27–1529 (1532?). Uppräknas 1526 bland den rusttjänst utgörande adeln i Västergötland. Bevistade 1527 bland adeln Västerås herremöte. I slottsloven på Älvsborg 1529-02-00 s. å. i okt. Hövidsman över Älvsborgs slott och län 1530 (före 22/2)–1540-03-00. Erhöll Mo härad i förläning1 1540-04-00–1549-03-29. Hövidsman på tåget emot Nils Dacke 1542. Förseglade Västerås arvsförening 1544. Erhöll öppet brev 1546-02-07 på besittningsrätten till sju kronogods i Kinds härad i stället för Hovsnäs gärd som han förut erhållit och som konungen nu »igenkallade». Konungen avlåter brev till honom ännu 1552-05-14. Död 1553 före 12/8 då hans förläningsgods överlämnas till Gustaf Olofsson Stenbock [GIr]. 'Honom förebrår konung Gustaf I i ett brev av den 1539-11-30 för det han av honom blivit undfägnad med stålkakor och jästöl, som blivit i en skål vört förvändt, befallandes honom skicka sig ett fat emderöl, eftersom han hade honom att tacka för hela sin välfärd.' Gift med Malin Ribbing till Valsta, som levde 1561, dotter av lagmannen Knut Pedersson Ribbing, och Kerstin Gustafsdotter (Stierna).

Barn:

 • Peder. Befallningsman på Gullberg. Död 1588. Se Tab. 2
 • Anna. Gift 1539 på Älvsborg med Anders Bosson (Oxehufvud).

TAB 2

Peder (son av Severin eller Söffrin Kijl, Tab. 1), till Apelnäs samt Kålltorp i Gerums socken Skaraborgs län. Var knekthövidsman 1556. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560 och ständernas bevillning 1561. Krigsöverste i Småland 1563. Mönsterherre i Sverige 1565-06-23. Befallningsman på Gullberg 1571-06-24. Död 1588-09-27 och ligger jämte sin fru begraven i Sexdrega kyrka Älvsborgs län. Gift med Agneta Drake, som levde 1615, dotter av ryttmästaren Arvid Olofsson Drake (Drake från Västbo), till Hammar och Syntsholm, och Brita Hård (af Segerstad).

Barn:

 • Carin. Gift 1589-07-08 med ryttmästaren Peder Knutsson Lillie (av Greger Mattssons ätt).
 • Maria, död 1647 och ligger jämte sin man begraven i Lerums kyrka Älvsborgs län. Gift 1596-09-12 på Apelnäs med hertig Carls kammarjunkare Bengt Bryntesson Lillie af Aspenäs, född 1568. Död 1637.
 • Söffrin.
 • Måns, till Kålltorp samt Bolmstad7 i Angelstads socken Kronobergs län. Var 1602 ryttmästare. Levde 1653. Gift 1:o efter 1604 men före 16077 med Carin Larsdotter Hård, född 1557 Segerstad, död på 1640-talef, dotter av krigsöversten Lars Pedersson (Hård af Segerstad) och Brita Ribbing. Gift 2:o med Carin Pedersdotter Store, begraven 1653-07-17, i Sexdrega kyrka, dotter av Peder Carlsson (Store) och hans 2:a fru Elin Mattsdotter (Kagg).
 • Brita, till Barkestorp i Dörby socken Kalmar län. Död 1653-03-09 och ligger jämte sin man begraven i Dörby kyrka. Gift med ståthållaren på Kalmar slott Henrik von Kalen, född i Pommern, död 1622-07-01.

TAB 3

Knut (son av Peder, Tab. 2), till Apelnäs samt Ärnäs (Arnäsholm) i Ljushults socken Älvsborgs län. Var hovjunkare hos hertig Carl 1593. Befälhavare på två örlogsskepp s. å. i maj. Ståthållare på Älvsborg 1597-03-29. Förnyad fullm. som ståthållare därst. 1598-05-08. Fick s. å. 20/5 i förläning1 hela Ljushults socken Älvsborgs län. Amiral över Älvsborgsflottan 1599-04-15. Död 1603. Han var en av de olyckliga riksrådens domare i Linköping 1600 [Zf]. Gift med Brita Olofsdotter, som levde änka 1649 på mannens donation Skäggesnäs i Ryssby socken Kalmar län.

Barn:

 • En dotter, död 1630-04-26. Gift omkr. 1670 med residenten Anders Svensson, adlad Ödell (eller ödla), nr 211, död 1630.

TAB 4

Per (son av Knut, Tab. 3), till Arnäsholm och Skäggesnäs, på vilken sistnämnda egendom han erhöll stadfästelse 1620. Död sannolikt 16274 och begraven i Sexdrega kyrka3 Gift med Catharina Hård, dotter av ståthållaren Olof Larsson Hård af Segerstad, och Catharina Vogtin von Fronhausen.

Barn:

 • Maria, till Arnäsholm och Skäggesnäs, död 1659-12-07 i Ystad och begraven 1660-09-23 i Grevbäcks kyrka Skaraborgs län. Gift före 1641 med majoren Lennart Hård af Segerstad, i hans 1:a gifte, född 1620, död 1672.

TAB 5

Nils (son av Peder, Tab. 2), till Apelnäs samt Jöggis i Kegels socken i Estland, Uussaari i Nykyrko socken och Koskis i Vemo socken, båda i Åbo län. Student i Greifswald5 1581-10-27. Hertig Carls kammarjunkare 1593. Befallningsman på Stockholms slott med staden och bägge malmarna 1594. Fick 1597-04-22 fullm. att ha inseende över dem som reste förbi Vaxholm. Ånyo befallningsman i Stockholm 1598-01-13 och tillika över Sotholms och Svartlösa härader i Södertörn samt Sollentuna och Vallentuna härader i Roslagen s. å. 25/1. Överste för krigsfolket i Finland 1602-02-01. Deltog i Dorpats försvar 1603. Förde under ståthållarens frånvaro befälet på Åbo slott vintern 1603–1604. Mönsterherre i Finland9 1604-01-09. Ståthållare på Nyslott och över dess län s. å. 25/7. Erhöll fullmakt att rannsaka om ödeshemman i Nyslotts län9 1605-08-14. Avsked därifrån på grund av sjukdom 1608-03-00. Skattmästare i Finland s. å. 28/12. Tillika ståthållare på Åbo slott 1609-05-25–1611. Fick 1611-09-20 i förläning1 Ylimä bol i Nykyrko socken, Finland. Introd. på ättens vägnar 1625 under nr 61. Död 16363 före 19/9 på Uussaari2 och ligger jämte sin fru begraven i Nykyrko kyrka, där deras gravsten finnes.2 Gift 1604-09-23 med Anna Bengtsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en tidigt avliden son till ståthållaren Johan Jakobsson Berendes, natural. Berendes), död 16373 före 22/11, dotter av ryttmästaren Bengt Johansson (tre löv) till Hartikkala och hans 1:a fru Carin Björnsdotter (Lepasätten) till Lepas.

Barn:

 • Söffrin, död före 1620.

Källor

1Al. 2Cbh. 3m. 4Likkistplåt i Kijlska graven i Sexdrega kyrka. 5At (P.). 6Gravsten i Gernms kyrka (medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad). 8Medd. av kantor P. Gift Vejde, Växio. 9 Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.