:

Stårck nr 233

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Stårck nr 233

Adlad 1632-08-12, konfirm. 1634-09-10. Introd. 1635. Ätten utdöd på svärdsidan 1973.

Ätten härstammar på mödernet från en gammal värmländsk frälsesläkt till Ramstad i Ny socken, vars äldste kände medlem Anders Jonsson nämnes 1414. Sedan Ramstad försålts av dennes sonson Ingemar Persson till biskopsstolen i Skara 1513, återbördades denna gård av en annan gren av släkten. En medlem av denna, Olof Larsson till Ramstad, som levde 1555 och var gift med Barbro Ingelsdotter (Roos af Hjelmsäter), hade sonen Lars Olofsson. Denne ägde förutom Ramstad Västbro i Bro socken m. fl. gårdar i Värmland samt Rynninge i Längbro socken och Näs (nu Hjälmarsnäs) jämte fyra gårdar i Våtsta i Stora Mellösa socken, alla i Närke, men försålde eller bortbytte alla dessa gårdar förutom Ramstad och Västbro före 1500-talets slut. Lars Olofsson blev adlad av konung Johan den 23 augusti 1589 i Reval, var ännu 1598 löjtnant, men före 1602 ryttmästare för en fana ryttare och dessutom hovjunkare hos hertig Carl, samt avled den 23 (25?) april 1606 och ligger begraven i Nikolaikyrkan i Örebro, där hans gravsten med hans bild och vapen uthuggna finnes. Han var barnlös i sitt gifte med Estrid Olofsdotter Bååt, av en gammal värmländsk frälsesläkt, född 1553, död 1647. Hans systersöner Nils och Jon Perssöner upptogo oförändrat morbroderns vapen (en stork hållande en orm i näbbet). Detta tillerkändes sedan vid adlandet 1632 Jon Persson, som då var död, och hans efterkommande, vilka efter vapnet upptogo släktnamnet Stårck, som i äldre tid skrevs Sturk eller Sturck.

År 1776 blev pommerska regeringsrådet Carl Ludvig von Storck, som tillhörde en tysk riksadlig ätt, naturaliserad svensk adelsman Stårck, under förmenande att han var en ättling av den svenska ätten med detta namn genom sin farfars far Johan Storck, född 1617, död 1683, som uppgives varit kansler i Osnabrück. Denne återfinnes icke i riddarhusets äldre genealogier, men har senare insatts såsom son till stamfadern Jon Persson Stårck. Såsom ett slags bevis anföres därvid, att »Johan Jönsson Stårck finnes ha ibland adeln år 1644 undertecknat cessionen om tullfriheten». Detta är dock ett misstag, ty i nämnda handling står: Jon Jönsson Lindh (Lind af Hageby). Att identifiera kansleren Johan Storck med stamfaderns verklige son, löjtnanten vid Älvsborgs regemente Jon Stårck låter sig näppeligen göra. Jon Stårck nämnes sista gången i regementets rullor vid mönstringen i Vedum den 23 januari 1644, men däremot icke i en lista över regementets sjuka i Landskrona samma år eller vid mönstringen i Vedum den 29 augusti 1645. Då det är högst osannolikt, att han mitt under brinnande krig skulle hava begivit sig till Tyskland och bosatt sig där, och intet bevis finnes för att han efter mönstringen 1644 skulle hava transporterats till ett annat regemente, torde man få taga för god riddarhusgenealogiens uppgift att han »sotdog i Skåne». Något bevis för samhörigheten mellan ätten Stårck och den tyska ätten von Storck har veterligen icke förebragts. Sistnämnda ätt, som vid upphöjelsen i riksadligt stånd den 29 november 1753 erhöll ett helt annat vapen än den svenska1 – härstamningen från Sverige synes då icke varit känd – fortlever ännu talrikt i Tyskland, dock icke genom regeringsrådet Carl Ludvig von Storck-Stårck, vars släktgren utdog under förra hälften av 1800-talet.

Stårck A23300.jpg

TAB 1

Per N. N. (översiktstab. 1). Gift med N. N. Olofsdotter, dotter av Olof Larsson (Stork) till Ramstad och Barbro Ingelsdotter (Roos af Hjelmsäter) samt syster till ryttmästaren Lars Olofsson (Stork) (se ovan).

Barn:

 • Nils Persson. Löjtnant. Död omkr. 1624. Se Tab. 2
 • Jon Persson Storck. Ryttmästare. Död 1623. Se Tab. 3.

TAB 2

Nils Persson, (son av Per, Tab. 1), till Lång i Grums socken, Värmlands län, för vilket han gjorde rusttjänst från 1609. Var 1612 och ännu 1617 fänrik vid Södermanlands ryttare2 (livregementet till häst). Löjtnant därst. 1618–16202. Var död 1624 och begraven i Grums kyrka, där hans vapen hängde i koret ännu 1830. Gift med Brita Pedersdotter, som 1624 fick konfirm. på Lång, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Nils Andersson Calmar, som stupade 1642-10-27 i slaget vid Breitenfeld), död 1635 och begraven i Grums kyrka, där hennes gravsten ännu finnes, dotter av fogden på Dal Peder Knutsson Roos (af Hjelmsäter, nr 51) och Cecilia Christoffersdotter (af Forstenasläkten, nr 2).

Barn:

 • Nils Storck, död före 1648, troligen slagen i fält.
 • Lars Storck, drog utrikes och hade 1648 icke avhörts på tolv år.
 • Cecilia Nilsdotter Storck, till Lång med fl. egendomar i Värmland, död senast 1662. Gift 1651 mellan 18/3 och 10/7 med sin syssling, ryttmästaren Ivar Bagge af Söderby, som överlevde henne.

TAB 3

Jon Persson Storck, (son av Per, Tab. 1), till Ölstorp i Österbitterna socken, Skaraborgs län m. m. Kammarjunkare hos konung Carl IX 1608-06-01. Hovjunkare s. å. 7/8. Befälhavare för en flottilj om fyra skepp i Sandhamn sommaren 1609. I slottsloven på fästningen Salis i Livland s. å. 6/9. Ryttmästare för en fana Västgöta ryttare 1612-04-01. Häradshövding i Laske härad 1614–1622. Deltog, sedan stilleståndet med Polen utgått, med sin fana i kriget i Livland 1617–1618. Sedan kriget med nämnda land ånyo utbrutit 1621 ånyo överförd med sin fana till Livland i juli s. å. Erhöll s. å. 22/10 i Mitau i förläning under Norrköpings besluts villkor för sig och efterkommande Ölstorp och Åsa i Österbitterna socken, Tortorp i Larvs socken och Rangeltorp i Önums socken, alla i Skaraborgs län, ävensom tillsägelse å sköldebrev med morbroderns vapen, vilket dock icke kom att få utställas på grund av hans iråkade sjukdom och hemresa till Sverige. Bevistade hösttinget i Laske härad 1622-10-23. Död »nyss före» juni 1623.3 Den bragd, som han enligt riddarhusgenealogien skall hava utfört 1611 genom att utdriva danskarna ur Skara, vilken stad de redan hade begynt antända, finnes ingenstädes omnämnd. Det var för övrigt först i febr. 1612, som danskarna hotade Skara. Gift med Kerstin Lilliehöök, död omkr. 1640 (arvskifte mellan barnen verkställdes 1641), dotter av Christoffer Jöransson (Lilliehöök af Gälared och Kolbäck) och Christina Pedersdotter (Store).

Barn:

 • Per. Var åtminstone från 1633 kornett vid Västgöta ryttare. Stupade ogift 1637-03-17 i tyska kriget vid Sonnenburg. Han uppträdde den 28 febr. 1633 på riddarhuset och anhöll att utfå det sköldebrev, som fadern blivit lovad 1621 i Mitau, men saken uppsköts. Den 3 juli 1634 anhöll han med framläggande av bl. a. Axel Oxenstiernas rekommendation om introduktion, och den 14 s. m. resolverade rådet, att han skulle åtnjuta frälse på sina gods och respekteras för adelsman, tills k. m:t tillträtt regeringen, men något sköldemärke eller brev kunde rådet icke emot regeringsformen tilldela honom. Dock utfärdade regeringen redan den 10 sept. s. å. sköldebrev för honom, som daterades den 12 aug. 1632, och den 24 okt. 1635 introducerades ätten under nr 206, vilket sedan ändrats till 233.
 • Isak, född omkr. 1611. Överstelöjtnant. Död 1667. Se Tab. 4.
 • Jon, till Rangeltorp. Löjtnant vid Älvsborgs regemente. Död sannolikt 1644 eller 1645 under fälttåget i Skåne (upptages i regementets rullor vid mönstringen i Vedum 1644-01-23, men ej vid mönstringen därst. 1645-08-29).
 • Anna, född tvilling, levde 1671, men var död 1676. Gift (mellan 1646-06-02 och 1649-09-24 med ryttmästaren Brynte Papegoja, i hans 1:a gifte, född 1627, död 1694.
 • Maria, född tvilling, död 1692-09-08 Entorp. Gift före 1649-02-06 med överstelöjtnanten Jöns Hierta, född 1619, död 1708.

TAB 4

Isak, (son av Jon Persson Storck, Tab. 3), till Ölstorp samt Intorp i Gällstads socken, Älvsborgs län, som han erhöll genom sitt 1:a gifte, och Högalid i Ambjörnarps socken, Älvsborgs län m. m. Född omkr. 1611. Kom i tjänst vid Älvsborgs regemente 1628. Var fänrik därst. 1636 och löjtnant 1640. Var 1645 kapten vid Vilhelm von Saltzburgs regemente, men därefter ånyo kompanichef vid Älvsborgs regemente. Major därst. 1655. Deltog i Carl X Gustafs krig 1655–1660 och låg därunder, efter att hava deltagit i belägringen och intagandet av Marienburg i febr. 1656, i garnison vid Danziger Haupt, till dess lägret efter ett tappert försvar måste giva sig åt polackerna i slutet av 1659. Överstelöjtnant vid regementet 1658. Död 1667-03-30 på Högalid och begraven s. å. 8/8 i ett särskilt gravkor på Ambjörnarps kyrkogård. Gift 1:o före 1635 med Märta Drake af Intorp, som levde 1643, men var död 1649, dotter av ståthållaren Axel Drake af Intorp, och hans 1:a fru Elisabet Larsdotter. Gift 2:o 1653 (efter 17/6) eller 1654 med Kerstin Store, död 1684-01-17 på Högalid och begraven s. å. 8/4 i mannens gravkor, dotter av Matts Pedersson Store, och Märta Uggla.

Barn:

 • 1. Christina, levde 1680-07-08, men var död 1681-11-02. Gift omkr. 1671 med kaptenen Lorentz Peter Silfverswärd, i hans 1:a gifte, född 1652, död 1696.
 • 1. Elisabet, död 1689. Gift efter 1678-10-22 men före 1680-03-03 med överstelöjtnanten Erik Bång, adlad Drakenfelt, i hans 1:a gifte, född 1640, död 1702.
 • 2. Maria, död 1727-11-22 Ringstad och begraven s. å. 27/11. Gift 1682-10-04 på Högalid med löjtnanten Johan Gyllenhammar, död 1721.
 • 2. Märta, levde 1727. Gift före 1687 med Arvid Gyllensvärd. Född 1657, död 1734.
 • 2. Brita, död 1732-01-09 Holmen och begraven s. å. 25/1. Gift efter 1684 men före 1689 med ryttmästaren Lars Hård af Segerstad, död 1706.
 • 2. Anna, döpt 1664-10-23 på Högalid, död ogift 1740-09-02 på Holmen och begraven s. å. 4/9.

TAB 5

Axel, (son av Isak, Tab. 4), till Intorp i Gällstads socken, Rosendal i Södra Vånga socken och Tvärredslund i Tvärreds socken, alla i Älvsborgs län. Född 1640. I tjänst vid Älvsborgs regemente 1656. Fänrik därst. 1657. Löjtnant 1661. Kapten 1673-02-04. Major vid Skaraborgs läns sjättingar 1677. Död 1699-03-26 av slaganfall under en ritt i Hjärtorps by i Öra socken, Älvsborgs län och begraven s. å. 11/6 i egen grav i Södra Vånga kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift före 1668-06-08 med Brita Kafle, född 1646-11-00, död omkr. 1730, dotter av kaptenen Erland Kafle, och Margareta Ekeblad.

Barn:

 • Margareta, död ogift 1739-06-28 på Rosendal och begraven s. å. 6/7.
 • Isak. Page hos fältmarskalken Otto Vilhelm von Königsmarck och medföljde i denna egenskap under fälttåget i Grekland på Moreahalvön 1686. Död s. å. 15/10 under belägringen av Nauplia.
 • Erland, född 1673. Ägde Rosendal, som han sålde 1749. Död ogift 1753-08-28 i Broddarps socken, Älvsborgs län och begraven s. å. 5/9 i föräldrarnas grav i Södra Vånga kyrka.
 • Catharina, född 1675, död ogift 1746 på Rosendal och begraven s. å. 3/4 i föräldrarnas grav i Södra Vånga kyrka.
 • Johan. Sergeant vid Jönköpings regemente 1694-05-09. Fänrik därst. 1700-04-30. Löjtnant 1703-04-02. Kapten 1704-12-06. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava.
 • Brita Elsa, född 1686-01-01, död 1768-02-26. Gift 1711-04-23 på Rosendal med majoren Nils Belfrage, född 1688, död 1745.

TAB 6

Per, (son av Isak, Tab. 4), till Ölstorp i Österbitterna socken, Skaraborgs län samt Arnäsholm i Ljushults socken, Älvsborgs län, som han köpte 1680. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1661. Löjtnant därst. 1673-02-04. Kapten 1676. Död i mars 1683 på Ölstorp och begraven i familjegraven i Österbitterna kyrka. Gift med Christina Hård af Segerstad, död 1705-01-16, dotter av majoren Lennart Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Maria Kijl.

Barn:

 • Maria, död 1696-01-13 och begraven s. å. 19/4 i Österbitterna kyrka. Trolovad med kornetten Johan Adolf Hård af Torestorp, nr 60.
 • Lennart. Förare vid Skaraborgs regemente sergeant därst. 1702-07-28. Fänrik s. å. 20/10 död ogift 1703-01-10.

TAB 7

Isak, (son av Per, Tab. 6), född 1668. Mönsterskrivare. Bosatt i Finland. Gift med Maria Johansdotter, född 1671, död 1738-11-08 i Mäkipää i Vörå socken, i Österbotten och begraven s. å. 12/11 på Vörå kyrkogård.

Barn:

 • Gabriel, född 1695 (1693?). Regementsskrivare. Kronolänsman. Död 1776. Se Tab. 8.

TAB 8

Gabriel, (son av Isak, Tab. 7), född 1695 (1693?) 8/10 i Viborgs län. Volontär vid Österbottens regemente 1717. Furir därst. 1718. Mönsterskrivare s. å. Kommenderad till Nyslott 1724-08-16–1731-02-28. Bosatt sedan 1739 å bostället Rautio i Pyhäjoki socken i Österbotten. Avsked 1752-04-20. Kronolänsman i Pyhäjoki s. å. Köpte 1755-12-27 tillsammans med sonen Fredrik Henrik hälften av gården Håurula i Pyhäjoki. Regementsskrivare 1756. Bortflyttade från Pyhäjoki 1761. Död 1776(?). Gift 1725-11-25 Tornionniemi

Barn:

 • Peter Johan, född 1726. Mönsterskrivare. Död 1789. Se Tab. 9.
 • Margareta, död 1804-01-15 i Lochteå socken. Gift 1:o där 1753-12-29 med rustmästaren Johan Westzynthius, född 1717-02-08, död 1789-03-20 i Lochteå. Gift 2:o 1794-01-26 i Lochteå med soldaten Johan Fick.
 • Gabriel, född 1728. Furir och rustmästare. Se Tab. 20
 • Fredrik Henrik, född 1731. Tjärhovsinspektor. Död 1822. Se Tab. 21.
 • Sidonia Catharina, född 1735-02-27 i Mäkipää i Vörå socken, död där s. å. 28/5.
 • Maria Elisabet, född 1736-04-26 i Mäkipää, död 1741-08-23 Rautio å. 29/8.
 • Erik, född 1739-01-19 i Pyhäjoki, död där s. å. 12/6 och begraven s. å. 16/6.
 • Catharina Charlotta, född 1740-02-01 i Pyhäjoki, antagligen död som barn.
 • Nils, född 1742-06-08 i Pyhäjoki, levde 1761.
 • Abraham, född 1743-09-06 i Pyhäjoki, död där s. å. 16/9.
 • Isak, född 1745-06-26 i Pyhäjoki, död där s. å. 11/7.
 • Jakob, född 1746-07-29 i Pyhäjoki, död där s. å. 10/8.

TAB 9

Peter Johan, (son av Gabriel, Tab. 8), född 1726-10-04 Tornionniemi Elev i Vasa trivialskola7 1738-09-23. Vice mönsterskrivare vid Österbottens regemente 1751. Ord. mönsterskrivare vid Pyhäjoki kompani av samma regemente 1752-04-20. Avsked med pension 1788-03-01. Död 1789-12-17 i Merijärvi socken. Gift 1751-02-05 med Margareta Johansdotter Rautio, född 1729-06-07 i Pyhäjoki, död omkring 1791 (efter 1790-11-14) i Haapavesi socken, dotter av bonden Johan Johansson Rautio och Susanna Andersdotter.

Barn:

 • Gabriel, född 1751-09-28 i Pyhäjoki, liksom syskonen, död där s. å. 3/10.
 • Johan, född 1752-09-25. Korpral. Antog namnet Renbäck.
 • Peter, född 1754. Byskomakare. Död 1815. Se Tab. 10
 • Henrik, född 1757-04-12, död s. å. 17/4 i Pyhäjoki.
 • Maria, född 1758-05-24. Gift 1790-07-15 i Pyhäjoki med klockaren i Haapavesi Henrik Jonasson Aulin i hans 2:a gifte, född 1747-03-23.
 • Abraham, född 1761-06-06, död ogift 1784-12-06 i Pyhäjoki.
 • Nils, född 1766-02-06. Kallas 1801 sjöman.
 • Jakob Paul, född 1768. Kronolänsman. Död 1834. Se Tab. 15.

TAB 10

Peter (son av Peter Johan, Tab. 9), född 1754-12-14 i Pyhäjoki. Byskomakare därst. Död där 1815-02-23. Gift 1790-11-30 i Pyhäjoki socken med Brita Hakola, född 1766-07-28 i nämnda socken, död där 1831-02-22, dotter av Anders Josefsson Hakola och Lisa Olofsdotter.

Barn:

 • Johan, född 1791-09-27 i Pyhäjoki socken, liksom syskonen, död där 1792-09-28.
 • Margareta, född 1794-01-08. Gift 1826-05-25 i Gamla Karleby med smedsgesällen Carl Fredrik Wirkberg, född 1797-09-20 i Gamla Karleby.
 • Peter, född 1797. Utan tjänst. Död 1872. Se Tab. 11
 • Lisa, född 1800-03-04, död 1870-09-29, i Oulujoki. Gift 1835-06-28 i Uleåborg med ängsvakten David Hoffrén, född 1814, död 1886-04-28 i Oulujoki.
 • Anna, född 1802-12-09. Gift 1834-11-04 i Brahestad med Jakob Elsilä.
 • Jakob, född 1805. Utan tjänst. Död 1874, Se Tab. 12

TAB 11

Peter (son av Peter, Tab. 10), född 1797-08-22 i Pyhäjoki socken. Levde utan tjänst. Död 1872-09-19 i Pyhäjoki. Gift där omkr. 1832 med Brita Ahokangas, född 1796-11-26 i Pyhäjoki, död där 1866-02-01, dotter av bonden Anders Andersson Ahokangas och Anna Henrici.

Barn:

 • Anders, född 1837-12-11 i Pyhäjoki socken, död där 1838-03-23.
 • Johan, född 1839-09-14 i Pyhäjoki socken, död 1927-12-06 i Pirttikoski by i Pyhäjoki socken.

TAB 12

Jakob (son av Peter, Tab. 10), född 1805-09-02 i Pyhäjoki. Levde utan tjänst. Död där 1874-10-11. Gift 1:o omkr. 1829 med Sara Isaaci, född 1799-07-13, död 1859-06-28 i Pyhäjoki socken. Gift 2:o 1862-03-08 i nämnda socken med Brita Suni i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Isak Korppila), född 1801-09-14 i Pyhäjoki socken, död där av våda 1867-04-11, dotter av bonden Mats Johansson Suni och Lisa Andersdotter.

Barn:

 • 1. Brita, född 1830-02-27 i Pyhäjoki socken (?), död där 1833-07-16 och begraven s. å. 18/7.
 • 1. Johan Jakob, född 1833. Levde utan tjänst. Död 1861. Se Tab. 13.
 • 1. Anna Lisa, född 1834-11-22 i Pyhäjoki socken, död där 1836-01-05.
 • 1. Caisa Greta, född 1837-09-04 i Pyhäjoki socken, död 1920-08-28 å de gamlas hem på Ojala gård i Pattijoki socken. Gift 1862-07-19 i Salo socken med Johan Jokela Georgsson, född 1835-06-23, död 1901-05-31.

TAB 13

Johan Jakob (son av Jakob, Tab. 12), född 1833-05-03 i Pyhäjoki (?). Levde utan tjänst. Död 1861-10-30. Gift 1855-04-10 i Salo socken med Caisa Sofia Lepistö, född 1833-09-14 i nämnda socken, död där 1891-11-19, dotter av Carl Olofsson Lepistö och Hedvig Erici.

Barn:

 • Johan Alexander, född 1861-11-24 i Salo socken, död där 1862-03-30.

TAB 14

Jakob (son av Johan Jakob, Tab. 13), född 1859-02-20 i Salo socken. Levde utan tjänst. Död 1928. Gift 1:o 1884-11-06 i Salo socken med Anna Greta Johannis Savukoski, född 1851-05-15 i Merijärvi socken, död 1918-10-20. Gift 2:o med Ida Maria Pasaneni i hennes 2:a gifte, död 1935.

Barn:

 • Anna Augusta, född 1886-05-25 i Salo socken, liksom syskonen. Flyttade till Vasa 1904-02-15. Död 1928-04-05 i Brahestad. Gift 1911-11-17 med arbetaren Antti Pelkonen, född 1891-03-03 i Lomijoki, död 1929-08-29 i Brahestad.
 • Eva Sofia, född 1888-12-14. Gift 1917-06-03 i Salo socken med torparen Gustaf Adolf Lillvis, född 1883-02-07.
 • Hulda Catharina, född 1891-03-28. Gift 1913-11-30 i Brahestad med arbetaren Taimi Valter Erikkilä, född 1889-09-18.
 • Maria Saimi, född 1893-11-16 i Saloinen. Gift 1915-02-28 i Brahestad med lotsen Aleksander Leontius Sillankorva, född 1893-06-18 i Brahestad.

TAB 15

Jakob Paul, (son av Peter Johan, Tab. 9), född 1768-06-28 i Pyhäjoki socken. Kallas studerande 1790. Korpral vid Österbottens regemente 1792-12-20. Rustmästare därst. 1795-09-05–1796-01-12. Tjärhovsinspektor i handelssocietetens i Brahestad tjänst 1797–1807. Kronolänsman i Kalajoki socken. Ägde en gård Pyhäluoto i Pyhäjoki socken från 1803 samt Sandholms gård i Kalajoki socken från 1821. Död 1834-06-28 i sistnämnda socken. Gift 1:o 1793-04-16 Tolonen Gift 2:o 1829-08-16 i Kärsämäki socken med Lovisa Zitting, född 1769, som levde 1840.

Barn:

 • 1. Peter Johan, född 1794. Tjärhovsinspektor. Död 1848. Se Tab. 16.
 • 1. Jakob Reinhold, född 1797. Kapten. Död 1868. Se Tab. 17
 • 1. Fredrik Henrik, född 1801-04-01 i Pyhäjoki socken, död där 1803-05-14.
 • 1. Anna Maria, född 1802-09-11 i Pyhäjoki socken, död där 1803-05-16.
 • 1. Caisa Greta, född 1803-08-07 i Pyhäjoki socken, sannolikt död före 1828. Gift 1822-03-12 i Kalajoki socken med kofferdistyrmannen Gustaf Händelin.
 • 1. Rebecka Jakobina, född 1810-06-07 i Kalajoki socken, överflyttade till Stockholm 1832-05-14, död ogift 1834-09-09 i nämnda stad.

TAB 16

Peter Johan, (son av Jakob Paul, Tab. 15), född 1794-07-24 i Lampis socken. Tjärhovsinspektor i handelssocietetens i Brahestad tjänst 1814–1826. Bosatt i Kalajoki socken sedan 1815. Uppbördsskrivare. Pantfogde. Skjutsrättare i nämnda socken. Omkom därst. genom drunkning 1848-10-13. Gift 1822-12-09 i Kalajoki socken med Anna Margareta Silwén, född 1790-06-10, död 1863-12-15 i Kalajoki socken, dotter av kommissionslantmätaren i Uleåborgs län Stefan Silwén och Lovisa Apollonia Philp.

Barn:

 • Catharina Lovisa, född 1823-10-21 i Kalajoki socken, död 1859-04-24 i Torneå. Gift 1855-05-02 i nämnda stad med magasinsuppsyningsmannen Nikolai Lopazinsky.
 • Margareta Sofia, född 1826-12-21 i Kalajoki socken, död 1877-03-31 i Brahestad. Gift 1:o 1847-02-23 med sjötullvaktmästaren i nämnda stad Carl Fredrik Törnqvist, född 1822-10-24, död 1851-08-16. Gift 2:o 1852-11-28 i Brahestad med tullnären därst. Fredrik Willman, född 1827-03-02, död 1875-03-19.
 • Johanna Vilhelmina, död späd 1829 i Kalajoki socken.

TAB 17

Jakob Reinhold, (son av Jakob Paul, Tab. 15), född 1797-10-17 i Pyhäjoki socken. Student i Åbo 1814-06-06 och Uppsala. Avlade flera förberedande prov för filosofie graden. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1821-07-28. Underlöjtnant därst. 1824-02-24. Lärare vid Vendes artilleriregementets läroverk 1822 och 1823 och vid teknologiska institutet i Stockholm 1826-10-01–1830. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1830-02-06. Löjtnant därst. s. å. 21/12. Kapten i regementet 1839-11-01. Styresman för Carl Gustafs stads gevärsfaktori 1841-02-00–1848. LKrVA2kl 1843-04-29. RRS:tAO3kl 1846-03-12. Avsked ur krigstjänsten 1850-10-26. Död 1868-09-06 Ullaberg och begraven på Björnlunda kyrkogård. Ägde Skarpåker i Runtuna socken, Södermanlands län 1849–1859. Gift 1:o 1831-04-30 i Stockholm med Mariana Elisabet Charlotta Hammarskjöld, född 1812-01-06 i nämnda stad, död 1836-02-01 på Fjäderholmen utanför samma stad, dotter av bibliotekarien Lars Hammarskjöld, och Johanna Charlotta Gyllenpalm. Gift 2:o 1837-03-11 i Stockholm med Johanna Sofia Billing, född 1813-10-10 i Stockholm, död 1857-09-29 på Skarpåker och begraven i Billingska familjegraven på Stockholms norra begravningsplats, dotter av grosshandlaren Johan Samuel Billing och Hedvig Sofia Widforss.

Barn:

 • 1. Per, född 1832-04-13, död s. å. 12/9.
 • 1. Lars Jakob, född 1834-03-25, död s. å. 1/10.
 • 1. Catharina Charlotta, född 1835-09-10, död s. d.
 • 2. Axel Lennart, född 1837. Grosshandlare. Död 1910. Se Tab. 18.
 • 2. Herman Isak, född 1839-11-22 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1855-09-03. Avgick från krigsakademien 1861-04-27. Ingick i nordamerikanska armén, där han befordrades till officer och deltog i slaget vid Port Hudson 1863-05-27. Död 1863-10-20 på sjukhus i New York i följd av de sår han erhållit vid stormningen av Port Hudson.
 • 2. Johan Agaton, född 1843. Kommissionslantmätare. Död 1899. Se Tab. 19.
 • 2. Sofia Jakobina (Binni), född 1846-06-08 i Eskilstuna, död 1925-08-13 i Strängnäs och där begraven s. å. 19/8. Gift 1868-09-25 på Ullaberg med lantbrukaren Per Erik Lindberg, född 1839-01-06 i Råby socken, Södermanlands län, död 1905-08-07 i Strängnäs.
 • 2. Augusta Margareta, född 1851-01-21 på Skarpåker, död 1891-08-15 i Kräklinge socken, Örebro län, och där begraven s. å. 20/8. Gift 1878-09-25 på Svista i Lids socken, Södermanlands län med komministern i Edsbergs pastorat av Strängnäs' stift, sedermera lekmannapredikanten Carl Johan Axel Kihlstedt i hans 1:a gifte (gift 2:o med Edla Maria Dahlgren, död), född 1850-09-19 Mariedal, död 1915-09-24 i Askersund.

TAB 18

Axel Lennart, (son av Jakob Reinhold, Tab. 17), född 1837-11-25 i Stockholm. Grosshandlare i London 1860. Död 1910-02-18 i New Southgate utanför London och begraven s. å. 22/2 på Highgates kyrkogård. Gift 1:o 1863-04-08 i Stockholm, med Anna Johanna Lovisa (Jenny) Bernhardt, från vilken han 1885-10-07 blev skild, född 1838-09-11 Torp ]], död 1920-10-06 i Trosa, dotter av bruksägaren Gustaf Bernhardt och Anna Catharina Jansson. Gift 2:o 1886 med Agnes Matilda Teodora Röhll, född 1841-11-06 i Lybeck, död 1896-11-27 i Bristol.

Barn:

 • 1. Per'' Johan Bernhardt (Peje), född 1864-01-17 i London. Mogenhetsexamen i Nyköping 1883. Student i Uppsala 1883-09-29. Pianist: GM. Överflyttade först till Bryssel i Belgien, sedan till Italien. Död ogift 1926-03-18 i Neapel och där begraven (Trosa förs., db).
 • 1. Hilda Catharina, född 1865-03-05 i London. Gift 1886-06-22 med förvaltaren vid Tumba pappersbruk, RVO, Johan Teodor Fiebelkorn, från vilken hon blev skild, född 1847-10-03 i Stockholm, död 1925.

TAB 19

Johan Agaton, (son av Jakob Reinhold, Tab. 17), född 1843-03-09 i Eskilstuna. Student i Uppsala 1861-12-12. Lantmäterielev 1862-09-11. Lantmäteriexamen 1864-06-15. Lantmäteriauskultant s. d. Vice kommissionslantmätare i Älvsborgs län 1874-05-11. Inträdde i Enskilda bankens i Vänersborg tjänst 1875. Kassör vid dess avdelningskontor i Ulricehamn s. å. Ordförande hos stadsfullmäktige i sistnämnda stad 1879-01-01–1889-01-01 och 1893-01-01–1897-01-01 kommissionslantmätare i nämnda län s. å. 20/5. Styrelseledamot i Enskilda bankens i Vänersborg avdelningskontor i Ulricehamn 1881–1894. Landstingsman för Ulricehamn 1886–1888. Verkställde järnvägsexpropriationer i Älvsborgs, Skaraborgs, Västernorrlands, Hallands, Göteborgs och Bohus samt Östergötlands m. fl. län sedan 1890. Död 1899-04-23 i Borås och begraven s. å. 28/4 i familjegraven på Ulricehamns gamla kyrkogård. Ägde gårdar i Ulricehamn sedan 1875. Gift 1875-06-10 i sistnämnda stad med Carolina Hammarstrand, född 1845-10-22 Hultaberg, död 1932-12-22 på Nylyckan vid Ulricehamn och begraven s. å. 28/12 i familjegraven därst., dotter av kaptenen Sven Jakob Hammarstrand och Johanna Jönsson.

Barn:

 • Eva Johanna, född 1876-05-13 och död s. å. 27/7 i Ulricehamn samt där begraven.
 • Jakob Agaton, född 1878-07-22 och död 1879-03-17 i Ulricehamn samt där begraven.
 • Per Johan Xenofon (John), född 1884-04-14 i Ulricehamn. Mogenhetsexamen i Skara 1903-06-03. Student i Uppsala s. å. 14/9. Filosofie kandidat därst. 1907-12-14. Student i Leipzig 1910 och 1911. Filosofie licentiat i Uppsala 1911-12-15. Disp. pro gradu därst. 1912-05-22 och promov. filosofie doktor s. å. 31/5. Provår vid norra latinläroverket i Stockholm 1912–1913. Extra ordinarie lärare vid norra realläroverket i nämnda stad 1913–1917. Sekreterare i svensk-tyska föreningen från dess bildande till 1914-07-01. Lektor i modersmålet och tyska vid högre allm. läroverket i Kalmar 1916-08-30. Lektor i samma ämnen vid högre allm. läroverket i Västervik 1918-08-30. Läroverksbibliotekarie därst. från 1919-07-01. Skolöverstyrelsens inspektor för Västerviks högre läroanstalt för flickor 1925–1927. Lektor i tyska och engelska vid Göteborgs högre latinläroverk 1927-06-18. RNO 1932-11-22. Gift 1928-08-18 i Hagfors kyrka Värmlands län med Maria Elisabet (Maja) Pallin född 1900-01-29 i Norra Råda socken, Värmlands län. Dotter av trafikchefen vid Nordmark– Klarälvens järnvägar Klas Albert Pallin och Therese Sofie Schultz.
 • Bror Erik Killian , född 1885-07-08 i Ulricehamn. Mogenhetsexamen i Skara 1904-06-15. Student i Uppsala s. å. Jur. kandidat därst. 1908-12-00. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1909-01-00 och i Svea hovrätt s. å. i juli. T. f. domhavande i Åkerbo, Bankebo och Hanekinds domsaga sammanlagt tio mån. Vice auditör vid andra livgrenadjärregementet 1912-07-011916-03-01. Landskontorist vid länsstyrelsen i Östergötlands län 1913-05-31. Extra länsbokhållare därst. s. å. Ord. länsbokhållare 1912-12-31. Ordförande i Östergötlands läns hjälpkommitté 1919–1931. Länsassessor å landskansliet i nämnda län 1924-10-17. Gift 1925-05-30 i d:o i Engelbrektskyrkan i Stockholm med Estrid Henriette Parment, född 1893-01-14 i Vadstena. Ordf. för Linköpings lottakår 1933–1943. Dotter av köpmannen Carl-Léon Johnson och Berta Gustava Schönberg.

TAB 20

Gabriel, (son av Gabriel, Tab. 8), född 1728-12-02. Elev vid Vasa trivialskola7 1738-09-23. Rustmästare vid Pyhäjoki och Lochteå kompani av Österbottens regemente från 1751. Furir därst. 1753-07-30. Avsked 1757-08-05. Gift 1751-02-07 i Lochteå socken med Anna Margareta Cajana, troligen fosterdotter till prosten i Lochteå Johan Cajanus och Margareta Aeimelæa.

Barn:

 • Gabriel, född 1753-01-24 på bostället Järvälä i Salo socken, liksom syskonen.
 • Anna Maria, född 1754-04-22, död s. å. 15/5 på Järvälä.
 • Johan, född 1755-07-16.

TAB 21

Fredrik Henrik, (son av Gabriel, Tab. 8), född 1731-03-06 (1/3?). Volontär vid Österbottens regemente 1749. Korpral därst. 1751-07-04. Rustmästare och furir 1756. Tjärhovsinspektor i Brahestad 1774-11-08. Pensionerad 1805. Död 1822-08-29. Han köpte 1755-12-27 tillsammans med fadern hälften av gården Håurula i Pyhäjoki socken. Ägde hus i Brahestad 1779–1784. Gift 1761-07-26 i Salo socken med Christina Törmälä, född 1735-06-17 i nämnda socken, död 1804-01-04 i Brahestad, dotter av bonden Paul Törmälä och Carin Henriksdotter.

Barn:

 • Gabriel, född 1761-06-14 i Salo socken. Tjärhovsinspektor. Död ogift 1796-03-22 i Kalajoki socken.
 • Fredrik Henrik, född 1762-12-04 i Salo socken, död där 1763-07-07.
 • Abraham, född 1764-04-14 i Salo socken, död där s. å. 12/11.
 • Johan Fredrik, född 1766-02-23. Mönsterskrivare vid Österbottens regemente 1788-03-01. Avsked 1801-07-07. Död ogift 1834-07-26 i Kalajoki socken.

TAB 22

Carl Magnus, (son av Gabriel, Tab. 8), född 1733-09-00. Trumslagare vid Österbottens regemente. Volontär vid samma regemente 1758. Var 1763 korpral därst. Gift 1754-11-21 i Salo socken med Margareta Suuhieta, född där 1731-06-07, dotter av soldaten Henrik Suuhieta och Anna Mattsdotter.

Barn:

 • Gabriel, född 1754-11-19 i Salo socken, liksom brodern.
 • Henrik, född 1757-04-04, död s. å. 1/9 i Salo socken.

TAB 23

Peter (?son av Isak, Tab. 7), född i slutet av 1690-talet i Viborgs län. Furir vid Österbottens regemente. Förare därst. 1727-05-17. Avsked före 1733. Gift 1:0 1727-03-16 i Kelviå socken med Maria Öhrn, född där 1699-11-11, död i barnsäng 1736-12-05 på resa mellan Östermark och Ilmola socknar och begraven 1737-01-25, dotter av kapellanen i Kelviå Johan Gustavi Öhrn och Margareta Olofsdotter Sander. Gift 2:o i Mustasaari socken 1738-04-05 med Anna Enquist.

 • Barn.
 • 1. Catharina Margareta, född 1728-01-01 i Kelviå socken, död 1765-03-03 i Nykarleby. Gift 1752-03-08 med handelsmannen i nämnda stad Olof Lund i hans 2:a gifte, född 1714, död 1771-04-15.
 • 1. Anna Maria, född 1733-12-06 i Kelviå socken, död där 1734, 10 mån. gammal.
 • 1. Peter.
 • 1. Anna, född 1736-12-05 i Ilmola socken, död s. d.

TAB 24

Jon, (son av Isak, Tab. 4) till Åsa i Österbitterna socken, Skaraborgs län. Fänrik vid Julius de la Chapelles skånska adelns soldater 1666-10-11. Var löjtnant därst. 1675 och vid Älvsborgs regemente 1676. Kapten 1678. Avsked med pension 1690-11-10. Levde ännu 1711, men var död 1715, troligen begraven i Österbitterna kyrka. Gift före 1673-06-30 med Catharina Blanckenfjell, född 1649, död 1723-06-19 Hållerud och där begraven s. å. 15/9, dotter av ryttmästaren Lars Torstensson, adlad Blanckenfjell, och Christina (Catharina?) Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Maria Catharina, död 1746 Sjöbråten å. 25/5. Gift 1:o omkr. 1695 med Carl Pendrich, död omkr. 1700. Gift 2:o 1720-02-28 på Hallerud med landsfiskalen Anders Nyqvist i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elisabet Ferner, dotter av borgaren i Filipstad Jon Göransson och Maria Segolsdotter), död 1729-04-28.
 • Christina, levde ogift 1702. Död före 1725.
 • Isak.
 • Lars. Furir vid Skaraborgs regemente. Sergeant därst. 1700-12-17. Fältväbel 1702-10-20. Sekundfänrik s. å. 2/11. Premiärfänrik 1703-06-02. Sekundlöjtnant 1704-08-05. Premiärlöjtnant 1707-04-20. Livdrabant 1708-08-14. Stupade 1709-06-28 vid Poltava. Gift med Catharina Elisabet von Kahlden, född 1682-02-07 i staden Garz på Rügen, levde ännu 1735, dotter av Hans Christian von Kahlden, till Kotelvitz, och C. D. Wesche.

TAB 25

Johan Storck, född 1617-06-17. Skall varit kansler i Osnabrück, vilket dock synes vara en otillförlitlig tysk familjetradition. Död 1683. 'Han igenfinnes icke i riddarhusets äldre genealogier, men en Johan Jönsson Stårck finnes ha bland adeln år 1644 undertecknat cessionen om tullfriheten.' Gift med Elisabet von Hammerstein.

Barn:

 • Gustaf von Storck, född 1662-07-13. Patricier. Död 1702. Gift med Anna von Moisling (Anna Christina Karnatze)4.

Barn:

 • Carl Fredrik von Storch, född 1688-09-19 (?). Mecklenburgskt kommerseråd och ekonomiföreståndare för domkyrkan i Güstrow4. Död 1748-03-01 i Güstrow.4 Gift med Lucia von Müller, dotter av mecklenburgska godsägaren Johan von Müller till Gross-Rentzo.

Barn:

 • Carl Ludvig von Storch, natural. Stårck, född 1729-01-13 i Mecklenburg. Amtman i Güstrow 1753-05-18. Avsked 1756-05-18. Upphöjd i tyskt riksadligt stånd jämte sin broder och tre halvbröder 1753-11-29. Drost i Mecklenburg. Regeringsråd i Pommern 1775. Ledamot av direktionen över regala brännvinsbränningen i riket s. å. 19/12. Natural. svensk adelsman eller fick renovation å gammalt adelskap 1776-06-28, eftersom han skulle varit sonsons sonson till ryttmästaren Jon Pehrsson Stårck, vilket dock är tvivelaktigt (introd. 1778 på adl. ätten Stårcks nummer, nr 233). Ledamot av Patriotiska sällskapet. Död 1781-05-02 i Stockholm. Gift 1755 med sin kusin Lucia Fredrika von Müller, död 1772-04-12, dotter av kurhannoverska amtmannen Johan Detlof Johansson von Müller, besutten adelsman på fäderneadelsgodset Gross-Rentzo i Mecklenburg.

Barn:

 • Christina Elisabet Ernestina, född 1756-01-04, död 17906 i Ludvigslust4, Mecklenburg.
 • Fredrika, död ung.
 • Carl Fredrik, född 1757-09-23. Löjtnant, först vid preussiska infanteriregementet i Frankfurt, sedan i mecklenburgisk tjänst. Levde 1802. Död i Dömitz.4
 • Jakob Detlof, född 1759-04-30. Kornett vid preussiska husarregementet Malakowsky. Var död 1802. (En Charles Detlev de Stårck fick 1778-06-11 av konung Gustaf III legationsråds karaktär.)6
 • Gustaf Ludvig, född 1760-06-01. Grenadjärfänrik vid preussiska regementet von Rohr. Slutligen major i ingenjörkåren i preussisk tjänst och kommendant i Sillau, det han var 1807. Död barnlös. Gift med Hedvig von der Lühe, född 1780-07-24 i Zarnewawz, död 1838-03-31 i Rostock. [4]
 • Johan Ernst, född 1767-07-11. Fänrik vid änkedrottningens regemente i Pommern5 1782-08-23. Var 1807 kapten i preussisk tjänst. RSO 1817-01-28. Död barnlös. Gift med grevinnan N. N. von Krockow.4
 • Utan känt samband.
 • 1) Anders Storck. Löjtnant. Död före 1672. Gift med Beata Rosendufva, i hennes 1:a gifte, död 1725. – En son, levde 1680.
 • 2) Peter Sturck. Fänrik vid Jönköpings regemente 1664-02-15. Kaptenlöjtnant därst. 1666. Kapten 1675. Major 1676. Död 1677-10-00
 • 3) Isak Stårck. Löjtnant vid Volmar Wrangels regemente 1665-08-07.
 • 4) Anders Sturck. Var fältväbel vid Älvsborgs regemente 1692. Löjtnant vid Östgöta tremänningsbataljon 1700-08-13. Regementskvartermästare därst. 1702-07-17. Livdrabant 1703-03-15. Följde till Bender. Död 1718-08-18. – Ärvdes av tre systrar Brita, Annika och Elisabet, alla gifta. [Lk].
 • 5) Erik Joensson Sturck. Ryttmästare vid livregementet till häst 1676-09-05. Avsked med pension 1683-12-04. Död 1690-12-08 i Tensta socken, Uppsala län. Gift med Brita Cleophas. Tvenne söner, av vilka sonen Nils nämnes 1690.[8]
 • 6) Catharina Stårck. Gift med överstelöjtnanten Bengt Belfrage (Tab. 50) i hans 2:a gifte. Hon levde änka efter honom 1737.
 • 7) Gabriel Stårck (högst sannolikt nära sammanhörande med Gabriel, Tab. 8, och Peter, Tab. 23, vid vilkas barns dop han är närvarande som fadder resp. 1735 och 1728), född omkr. 1671. Kom i tjänst 1697. Korpral vid Grotenfelts karelska lantdragonregemente. Furir därst. 1700-10-15. Deltog i krigen i Livland och Kurland. Fänrik vid Österbottens regemente på Sikajoki kompani 1714-06-01. Löjtnant vid Kalajoki kompani av samma regemente 1718-08-23. Deltog i fälttåget till Norge s. å. och förfrös därunder sina fötter. Transp. till samma regementets 10:e kompani 1720-03-16. Kommenderad till enrolleringsallmogen s. å. 5/9. Avsked 1721-10-31. Fick till underhåll några hemmansräntor i Österbotten 1723-04-05. Död troligen barnlös 1737-06-05 i Rekio i Vörå socken i Österbotten och begraven s. å. 12/6 i Vörå under kyrkgolvet. Gift 1:o före 1705 med N. N., död före 1733. Gift 2:o 1733-03-28 i Vörå med Elisabet Johansdotter i hennes 3:e gifte (gift 1:o med prästmannen Barthold Jacchæus. Gift 2:o 1720 med kronolänsmannen Samuel Backman), levde 1741.
 • 8) Peter Stårck (broder till löjtnant Gabriel Stårck här ovan). Mönsterskrivare vid karelska kavalleriregementet 1693-03-17. Ägde från 1696 tvenne rusthåll i Ruokolaks socken i Viborgs län. Avsked 1703-06-26. Levde 1705. Död före 1707-03-22. Gift med Catharina Strandenia, levde 1707. Hon är måhända den »Madame Catharina Stårck», som 1728-01-02 jämte andra av släkten står fadder till en dotter till föraren Peter Stårck, Tab. 23.
 • 9) Catharina Stårck (en Gabriel Stårcks änka), död 1771-05-15 i Vörå socken, 84 år gammal. [7]

Källor

Litteratur: [J. Stårck], Stårckska Släktboken (1924). Heikki Impivaara, Pari vuosisataa erään ruotsalaisen suvun historiaa Pohjanmaalla (Historiallinen Aikakauskirja 1921, nr 1 & 2)

1Ka. 2Blr. 3M. 4Briefadl. Taschenbuch 1910. 5At (P), 6RAB. 7Medd. av prof. Karl Hedman, Vasa. 8RA, Krigsmanshushandlingar (medd. av lektor J. Stårck).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: