Hammarberg nr 1053

Från Adelsvapen-Wiki

1053.jpg


Adliga ätten Hammarberg nr 1053 †

Adlad 1683-06-04, introd. 1686. Utdöd 1882-07-16. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Ehrencrona, och Hammarfelt.


1Um. 2KrAB. 3Sj. 4Lsn. 5Lk. 6E. Södra Tigerstedt, Savolaxbrigadens män (1908). 7Gravvers.

TAB 1

Gustaf Hammarin, adlad Hammarberg (son av Samuel Hammarinus, se adliga ätten Ehrencrona, Tab. 3), till Viredaholm i Vireda socken, Jönköpings län. Född 1653-08-17 i Stockholm. Student i Uppsala1 1665-07-08. Antagen i kansliet vid svenska ambassaden till England, Holland och Köln 1672. Notarie i kommerskollegium 1674-11-23. Sekreterare i Göta hovrätt 1677-04-13. Adlad 1683-06-04 (introd. 1686 under nr 1053). Överjägmästare i Småland 1685-02-17. Åter hovrättssekreterare s. å. 20/12. Ånyo överjägmästare i Småland 1686-01-28. Överjägmästare i Skåne, Halland, Blekinge och Östergötland 1697-02-02. Generaladjutants fullmakt vid armén i Skåne med bibehållande av överjägmästarebeställningen 1709-11-09. Tjänstfri härifrån 1712-01-02. Kommendant i Kristianstad 1710. Överjägmästare endast i Östergötland 1714-02-27. Avsked 1717-01-22. Död 1731-07-16 på Viredaholm och begraven i Vireda kyrka, där hans vapen med påskrift och valspråket: Sic transit gloria mundi finnes [Sj]. Han arrenderade Bosjökloster, Malmöhus län 1697–1710.3 'Såsom sekreterare i Göta hovrätt hände honom, att sedan hovrätten för sitt beslut i ett grannlaga ämne fått av konung Carl XI en skarp tillrättavisning, och han i väl avpassade ordalag uppsatt hovrättens förklaring därpå, men densamma blivit av några hovrättens ledamöter i förgripliga uttryck ändrad, med befallning till honom att låta den sådan renskriva och sedan själv kontrasignera densamma, han, vid hovrättens brevs ankomst till konungen, som då stod vid armén emot danskarna, fick befallning att inom 24 timmar inställa sig hos konungen. Han ådagalade då genom konceptets uppvisande sin oskuld och uppgav på befallning dem, som gjort ändringarna. Blev sedermera aktör emot nämnde sina förmän, därav fyra dömdes ifrån tjänsten.' Gift 1:o omkr. 1685 med Brita Henriksdotter, född omkr. 1667, död 1693-08-14, dotter av råd- och handelsmannen i Göteborg Henrik Arvidsson och Margareta Lindsay samt syster till generalfälttygmästaren, friherre Hugo Hamiltons fru. Gift 2:o omkr. 1694 med Pernille Margarete Bille, från Danmark, från vilken han blev skild o. som levde 1709, dotter av hovjunkaren Jörgen Bille, till Hafrelycke och Dybeck, och Regitze Beck, samt brorsdotter till Christian Bille, natural. Bille af Dybeck.

Barn:

 • 1. Henrik, född 1686. President. Död 1768. Se Tab. 2
 • 1. Samuel Gustaf, född 1689. Hovjägmästare. Död 1760. Se Tab. 8.
 • 1. Gustaviana Margareta, döpt 1691-05-03 på Viredaholm, död där 1693-10-11.

TAB 2

Henrik (son av Gustaf Hammarin, adlad Hammarberg, Tab. 1., till Viredaholm. Född där 1686-09-27. Student i Lund4 1702-12-04 och i Greifswald4. Disp. vid sistnämnda universitet 1705. Auskultant i Göta hovrätt 1707-11-16. Regementskvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1709-11-09. Ryttmästare därst. 1710-02-12. Erhöll senatens bekräftelse på ryttmästarfullmakten s. å. 30/3. Konfirm.tullm.5 1716-11-10. Ryttmästare vid livregementet till häst s. å. 6/10. Häradshövding i Luggude, Rönneberga och Onsjö härader i Skåne med lagmans titel 1719-04-22. Lagman i Uppland 1737-11-24. Vice president i Göta hovrätt 1739-11-17. RSO 1748-09-26. Justitiekanslers fullmakt 1750-11-09. President i Svea hovrätt 1751-12-17. Avsked 1753-07-11. Död 1768-01-25 på Viredaholm och begraven i Hammarbergska familjegraven under koret i Vireda kyrka, till vilken han givit tvenne mässhakar och en dopängel med m. 'Såsom sekreterare på en kommission till Skåne blev han fördelaktigt kand av k. rådet och fältmarskalken, greve Måns Stenbock, som nyttjade honom någon tid under krigsoroligheterna i landet. Blev utan sin vetskap och under det han var uppsänd till arvprinsessan Ulrika Eleonora och k. senaten, utnämnd till officer och erhöll fullmakten helt oförmodat av prinsessans egen hand, då han gjorde det förbehåll, att efter krigets slut få återgå till civilståndet. Bevistade såsom generaladjutant hos fältherren Stenbock slaget vid Hälsingborg och skickades sedan med underrättelse om den vunna segern till regeringen, då han vid avskedstagandet erhöll av prinsessan en guldmedalj om 50 dukater. Försvarade vid 1738 års riksdag frimodigt men fruktlöst de riksens råd, som då blevo entledigade. Var en stark wolffian och för övrigt intagen av satsen om alla människors slutliga salighet, varom han i handskrift efterlämnade en avhandling med titel: Guds Kärleks Seger eller eviga Nådesbeslut, att genom den andra Adam förlossa och till sin fordna herrlighet återställa allt, hvad genom den förste Adam blivit förloradt. Har slutligen av trycket utgivit åtskilliga stycken på svensk vers.' Gift 1710-12-11 på Össjö med Abela Juliana Silfverskiöld, född 1690-01-01, död7 1728-11-14 i barnsäng och begraven s. å. 6/12 i Bosjöklosters kyrka, Malmöhus län, dotter av professorn Niklas Andersson Hyltén, adlad Silfverskiöld, och hans 2:a fru Juliana Sigrid Gripenflycht. Sara Danielsdotter angav honom 1741 14/3 inför Göta hovrätt för att vara far till hennes döda barn. Hon hade blivit dödsdömd för barnamord 1741 16/ 2. Sara hade först utpekat drängen Nils Hasselberg, men ändrade sig när domen fallit. Saras mor Elisabet Agneta Schmiedeberg ville till att börja med lägga fram nya bevis i ärendet, men nöjde sig sen med att enbart söka nåd för sin dotter hos Göta Hovrätt och senare hos K.'Maj:t. [SBL:18 sl46; HBs]

Barn:

 • Brita Juliana, född 1712-09-15, död 1713-06-26.
 • Brita Juliana, född 1713-09-05 på Bosjökloster i likanämnd socken, Malmöhus län, död 1755-10-02. Gift 1734-05-01 på Bosjökloster med hovjägmästaren Peter Julius Coyet, född 1700, död 1752.
 • Eva Margareta, född 1715-07-15, död 1755-08-02. Gift 1746-08-31 på Viredaholm med överjägmästaren och kammarherren Erik Reutercrona, i hans 1:a gifte, född 1719, död 1796.
 • Christina Henrietta, född 1716-08-15, död 1750-07-04 Orreda och begraven i Norra Solberga kyrka, Jönköpings län. Gift 1747-09-06 på Viredaholm med sin syssling, kaptenen Carl Gustaf Stiernspetz, född 1716, död 1774.
 • Gustaf, född 1717-10-06. Levde utan tjänst. Död ogift 1739-06-17 på Viredaholm.
 • Nils Julius, till Viredaholm. Född 1720-05-23. Ryttare vid norra skånska kavalleriregit 1733-11-17. Korpral därst. 1736-08-01. Kvartermästare 1742-01-19. Kornett s. å. 6/4. Löjtnant 1746-10-30. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1749-05-23. Ryttmästares avsked 1750-09-04. Död barnlös 1771-06-06 på Viredaholm. Gift 1753-05-01 Holma med Elisabet Magdalena Drake af Hagelsrum, född 1722-09-24 på Holma, död där 1795-08-05 och begraven s. å. 12/8, dotter av kaptenen Hans Georg Drake af Hagelsrum, och friherrinnan Brita Catharina Mörner af Tuna.
 • Carl Fredrik, född 1721. Major. Död 1790. Se Tab. 3
 • Anna Lovisa, döpt 1722-09-15 på Bosjökloster, död 1723-01-25.
 • Hugo, född 1724-08-25, död 1727-01-11.
 • Anna Catharina, född 1726-04-20, död 1731-05-26.
 • Samuel Adolf, född 1727. Major. Död 1798. Se Tab. 7
 • Abela Juliana, född 1728-11-06, död 1760-07-27. Gift 1751-07-23 på Viredaholm med sin systers svåger, lagmannen Carl Gustaf Reutercrona, i hans 1:a gifte, född 1717, död 1793.

TAB 3

Carl Fredrik (son av Henrik, Tab. 2), till Degela i Lommaryds socken, Jönköpings län. Född 1721-08-26. Volontär vid artilleriet i Malmö 1734. Lärkonstapel därst. 1737. Konstapel 1738. Sergeant 1740. Livdrabant 1741. Regementskvartermästare vid Jönköpings. regemente 1745-05-13. Kapten därst. 1750-08-21. RSO 1757-04-28. Sekundmajor vid sistnämnda regemente 1759-09-20. Avsked 1762-05-26. Död 1790-01-04 på Degela. Han bevistade finska och pommerska krigen på 1740- och 1750-talen. Familjen uppträdde 1755-69 på Harjestad och första gången på Degels 1772. Gift 1752-04-05 med sina systrars svägerska Margareta Sofia Reutercrona, döpt 1724-02-05 på Stora Torpa i Segerstads socken, Skaraborgs län, död 1769-10-28 på Harjestad, dotter av regementskvartermästaren Mattias Håbro, adlad Reutercrona, och Anna Beata Reuterswärd.

Barn:

 • Juliana Beata, född 1753-01-22 på Degela, död 1810-06-03. Gravsjöhult. Gift 1775-01-31 på Degela med kaptenen Joen Vilhelm Rosenquist af Åkershult, född 1744, död 1800.
 • Henrik, född 1755. Överste. Död 1812. Se Tab. 4
 • Abela Ulrika, född 1756-09-01 Härjestad Gift 1784-05-04. på Degela med löjtnanten Lars Fredrik Gyllenram, i hans 2:a gifte, född 1745, död 1819.
 • Carl Adolf, född 1758. Överstelöjtnant. Död 1804. Se Tab. 6.
 • Mattias Julius, född 1763-09-02 på Härjestad, död 1772-12-14 på Degela.
 • Agneta Magdalena, född tvilling 1769-09-24 på Härjestad, död 1841-12-28. Gift 1792-03-25 i Edshults kyrka, Jönköpings län med kaptenen Per Gustaf Strålenhielm, född 1750, död 1819.
 • Charlotta Sofia, född tvilling 1769-09-24 på Härjestad, död 1800-01-04 på Edshult i likan. socken, Jönköpings län. Gift 1789-11-13 på Degela med ryttmästaren Jakob Magnus Key, född 1750-04-01 på Gisshult i Solberga socken, Jönköpings län, död 1807-06-15 på Edshult.

TAB 4

Henrik (son av Carl Fredrik, Tab. 3), född 1755-05-16 på Härjestad i Lommaryds socken, Jönköpings län. Volontär vid Hälsinge regemente 1765. Sergeant vid Upplands regemente 1771. Livdrabant 1772-04-02. Löjtnant i armén 1777-05-13. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1779-02-10. Stabskapten därst. 1785-05-18. Premiärkapten s. å. 14/12. Major i armén 1790-05-02. RSO s. d. Sekundmajor vid regementet 1792-12-18. Premiärmajor och överstelöjtnant i regementet 1793-09-18 (20/12). Överste i armén 1800-06-14. Brigadchef vid södra arméns 2. infanteribrigad2 1808-03-18. Avsked2 1810-05-08. Död 1813-01-18 Askenäs. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1791-12-20 på Västraby i Hults socken, Jönköpings län med Petronella Lovisa Bruce i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1790-09-21 på Västraby med ryttmästaren Erland Broman, född 1753, död 1790). född 1763-05-31, död 1837-02-17 på Ry pappersbruk i Göteryds socken, dotter av ryttmästaren Per Bruce och Maria Blidberg.

Barn:

 • Carl Samuel Gustaf, född 1792-09-21 på Stora Kölaboda i Göteryds socken, död där 1793-02-14.
 • Carl Otto, född 1793-12-20 och död s. d. på Stora Kölaboda.
 • Abela Maria, född 1794-12-30 på Stora Kölaboda, död ogift 1816-08-06 på Askenäs.
 • Carl Axel, född 1796. Major. Död 1855. Se Tab. 5
 • Sofia Ulrika, född 1797-12-23, död 1798-02-08 på Stora Kölaboda.
 • Brita Sofia, född 1799-05-22 på Stora Kölaboda, död 1829-05-27 i Kristianstad. Gift 1824-09-17 på Askenäs med lagmannen Johan Nyman Bråkenhielm, i hans 1:a gifte, född 1792, död 1850.
 • Petronella Charlotta, född 1801-04-18 och död s. å. 17/5 på Stora Kölaboda.
 • Henrik Ludvig, född 1803-01-06 på Askenäs. Fanjunkare vid Kronobergs regemente 1815-08-16. Stabsfänrik därst. 1819-03-27. Kornett vid skånska dragonregementet 1822-12-20. Löjtnant därst. 1827-11-07. Ryttmästare 1845-07-31. Avsked såsom major i armén 1852-05-26. RSO 1864-01-28. Död 1882-07-16 Tunalund och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1830-02-20 Ribbingstorp med stiftsjungfrun Juliana Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1819 på Lindhult i Stavsinge socken, Hallands län, med fänriken, friherre Johan Henrik von Düben. i hans 2:a gifte, född 1782, död 1826), född 1790-09-19 på Lindhult, död 1871-12-13 i Stockholm Klara förs. i Stockholm, dotter av kaptenen Carl Johan Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och friherrinnan Ulrika Charlotta Ribbing af Koberg.

TAB 5

Carl Axel (son av Henrik, Tab. 4), född 1796-06-22 på Stora Kölaboda i Göteryds socken, Kronobergs län. Sergeant vid Kronobergs regemente 1802-05-22. Student i Lund4 1812-11-02. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1813-04-06. Fänrik vid Kronobergs regemente 1814-04-06. Löjtnant i armén 1821-12-18. Löjtnant vid regementet 1822-06-11. Kapten i generalstaben 1827-07-04. Stabskapten i regementet 1828-09-03. RSO 1841-07-04. Major i armén 1843-02-18. Avsked 1848-06-23. Död 1855-11-06 Ry Han bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1840-09-29 i Växjö med Gustava Ulrika Vilhelmina Casparsson, född 1815-04-05 i nämnda stad, död där 1899-02-16, dotter av handlanden Gustaf Casparsson och Charlotta Ulrika Ring. Hon ägde en tid Ry och Askenäs i Göteryds socken.

Barn:

 • Abela Lovisa Ulrika, född 1841-11-04 i Växjö, död där 1907-05-05. Gift 1861-09-03 Växjö med ryttmästaren Carl Magnus Georg Ludvig Lind af Hageby, nr 212, född 1827, född 1897.
 • Brita Sofia Villielmina, född 1842-12-17 på Ry, död 1912-05-19 i Växjö. Gift där 1864-10-26 med kaptenen, friherre Adolf Teodor Adelswärd, nr 219, född 1835. död 1881.

TAB 6

Carl Adolf (son av Carl Fredrik, Tab. 3), till Viredaholm i Vireda socken, Jönköpings län. Född 1758-02-23 på majorsbostället Härjestad i Lommaryds socken, Jönköpings län. Volontär vid Hälsinge regemente 1769-08-11. Sergeant vid Jönköpings regemente 1773-02-05. Fänrik därst. 1774-08-11. Löjtnants n. h. o. v. 1778-08-03. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1779-08-03. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1782-06-25. Kapten därst. 1784-10-18. Sekundmajor 1786-12-14. Premiärmajor 1791-04-04. Överstelöjtnant i armén 1792-10-25. Avsked 1795-06-12 men inkallades av konungen äter i tjänsten 1800-09-08 med bibehållen befordringsrätt från 1792-10-25. Död 1804-07-01 i Norrköping. 'Han gjorde stora uppodlingar och förbättringar på fäderneegendomen Viredaholm. Understödde allmogen däromkring ganska mycket vid den år 1799 inträffade sädesbrist. Gav slutligen ett hundra barn uppfostringshjälp.' – Trolovad 1779-01-04 och vigd 1801-11-23 i Vireda socken med Anna Torstensdotter, till Stora Hultrum i nämnda socken, född 1760-01-23 i Lommaryds socken, Jönköpings län, död 1833-02-11 på Viredaholm, dotter till bonden Torsten Torstensson och Marit Johansdotter.

Barn:

 • Fritz Felix, född 1782-01-14 på Viredaholm, liksom syskonen, död s. å. 8/3.
 • Anna Charlotta, född 1782-12-25, död 1843-09-09 på Stora Hultrum. Gift 1809-06-25 på Viredaholm med hovsekreteraren Svante Henrik Carlheim-Gyllensköld, född 1781, död 1857.
 • Margareta Sofia, född 1784-03-15, död 1784-07-00.
 • Magdalena Sofia, född 1785-07-01, död 1831-01-24 i Jönköping. Gift med landskamreraren i Jönköpings län, kammarrättsrådet, RNO, Per Henrik Landegren, född 1781, död 1853.
 • Fritz Henrik, född 1787-10-19. Kadett vid Karlberg 1802-09-28. Utexaminerad 1807-04-02. Kornett vid Smålands dragonregemente s. å. 10/4. Löjtnant därst. 1812-08-28. Ryttmästare 1818-05-11. Avsked 1823-08-05. Död ogift 1854-06-21 på Viredaholm.
 • Margareta Carolina, född 1789-10-13, död s. å. 30/12.
 • Brita Maria, född 1796-10-10 på Västra Noby i Lommaryds socken, död 1827-05-13 Nynäs. Gift 1817-09-15 på Viredaholm med majoren vid Smålands grenadjärbataljon, överstelöjtnanten i armén, RSO Nils Christian Neiglick i hans 1:a gifte (gift 2:o 1828 med Louise Davidsson, född 1805, död 1857, dotter av krigskommissarien Jonas Ludvig Davidsson och Christina Judit Sylvan)6, född 1784-08-25 i Leppävirta socken i Finland, död 1866-10-14 i Jönköping.

TAB 7

Samuel Adolf (son av Henrik, Tab. 2), till Stora Hultrum i Vireda socken, Jönköpings län. Född 1727-08-09. Volontär vid Hamiltonska regementet 1743-03-05. Förare därst. 1744-09-05. Sergeant 1745-05-01. Fänrik 1748-08-21. Adjutant 1749-04-12. Löjtnant s. å. 24/10. Regementskvartermästare 1755-10-04. Stabskapten vid Lilliesvärdska regementet2 1760-08-11. Kapten vid prins Fredrik Adolfs regemente 1763-03-19. RSO 1767-11-12. Major vid änkedrottningens livregemente 1773-05-10. Avsked2 1774-07-13. Död 1798-07-11 på Stora Hultrum och begraven i Hammarbergska graven i Vireda kyrka. 'Han var en tid i fransk tjänst och tjänade med mycket beröm'. Gift 1763-06-21 Södraholm med Agneta Dorotea Hummelhielm, född 1733-01-18 i Halmstad, död 1795-08-12 på Södraholm, dotter av landshövdingen Hans Hummel, adlad Hummelhielm, och Anna Elisabet von Döbeln.

Barn:

 • Abela Elisabet, född 1768-05-29, död s. å. 1/6.

TAB 8

Samuel Gustaf (son av Gustaf Hammarin, adlad Hammarberg, Tab. 1), född 1689-12-10 troligen Viredaholm. Student i Lund 1702-12-04. Volontär vid garnisonsregementet i Malmö 1707. Underofficer vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1708. Fänrik vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1709. Löjtnant därst. s. å. 13/10. Regementskvartermästare vid Jönköpings regemente 1710-04-14. Sekundkapten därst. 1711-06-23. Premiärkapten 1712-04-11. Biträdande överjägmästare i Skåne, Halland, Blekinge och Östergötland 1713-10-17. Överjägmästare i Skåne 1714-03-27. Överjägmästare i Skåne och Östergötland 1717-01-22. Överjägmästare i Östergötland och Kalmar län 1721-11-21. Överjägmästare i Skåne och Östergötland 1723-06-26 och endast i Skåne 1728-07-06. Hovjägmästares titel 1745-10-17. Hovjägmästare s. å. 18/11. RSO 1749-01-13. Död 1760-01-05 i Bläsinge s län [Sj]. Gift 1:o 1722-04-20 på Össjö i likan. socken; Kristianstads län med sin broders svägerska Ulrika Eleonora Silfverskiöld, född 1694, död 1728-10-24 in på Bläsinge, dotter av professorn Niklas Hyltén, adlad Silfverskiöld, och hans 2:a fru Juliana Sigrid Gripenflycht. Gift 2:o 1730-03-13 med Sigrid Adlerstierna, född 1705, död 1731-08-17 på Bläsinge och begraven s. å. 24/8, dotter av vice presidenten Sven Löfman, adlad Adlerstierna, och hans 2:a fru Sigrid Hilletan. Gift 3:o 1732-08-22 med Anna Christina Linneria, adlad Linnerhielm, född 1709-07-13 i Lund, död 1775-10-02 Ebbetorp och begraven i Lannaskede kyrka, Jönköpings län, dotter av biskopen i Lund, doktor Jonas Linnerius och Elisabet Svebilia, adlad Adlerberg B.

Barn:

 • 1. Juliana Christina, född 1723-02-28 på Össjö, död 1791-09-18 Grimstorp. Gift 1762-11-01 i Vireda socken med majoren vid Jönköpings regemente, RSO, Johan Gabriel Wallerman i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Magdalena Segercrona, född 1719-07-31 i Jönköping, dotter av handsekreteraren Magnus Fredrik Boderus, adlad Segercrona, och Maria Aurora Flach), född 1714, död 1789-01-12 på Grimstorp.
 • 1. Gustaf Henrik, döpt 1724-06-26 på Össjö, död 1736-11-22 på Bläsinge.
 • 1. Nils, döpt 1725-09-14 på Bläsinge, liksom de följande syskonen, död där 1727-09-28.
 • 1. Brita Maria, född 1727-07-26, död 1759-02-17 på Everöd. Gift 1748-04-22 på Bläsinge med sin faders sysslings son, löjtnanten Hans Gustaf Gammal Ehrencrona, i hans 1:a gifte, född 1722, död 1790.
 • 2. Sven, född 1731-02-08, död s. å. 11/10.
 • 3. Jonas, född 1734-06-07, död 1744-02-14.
 • 3. Elisabet, född 1737-06-06, död ogift 1793-08-27 på Ebbetorp.
 • 3. Ulrika Eleonora, född 1738-07-07, död 1794-03-01 på majorsbostället Silkesnäs i Skatelövs socken, Kronobergs län. Gift 1782-10-22 på Ebbetorp med majoren, friherre Bernt Malte von Liewen, född 1730, död 1805.

Utan känt samband:

Linnea Hammarberg, gift med Charles Carlsson, de levde 1908 5/3 i Oskar Fredrik (Gbg.) där deras dotter Dagmar Linnéa föddes detta datum. [KsHm:4 s272]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.