:

Rothlieb nr 523

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rothlieb nr 523 †

Adlad 1651-01-21, introducerad 1652. Utdöd 1886-06-05.


TAB 1

Anton Roth. Amtman i distriktet Eger i Böhmen.

Barn:

 • Filip Roth, adlad Rothlieb, till Daberkow, å vilket han erhöll exspektans 1665-02-22 samt Brünicke och Klütz, vilka han köpte 1653, alla i Vorpommern. Född i Eger. Gick 1636 i svensk tjänst. Licentinspektor i Pommern och Mecklenburg 1649-06-15 jämte förra licentinspektoren i Pommern och Mecklenburg Johan Maijen. Ensam licentinspektor 1650-02-27. Konfirmationsfullmakt 1652-08-31. Adlad 1651-01-21 (introducerad 1652 under nr 485, vilket sedermera ändrades till 523). Överinspektör över licenten i Pommern 1654 och tillika över licenten i Mecklenburg 1656. Även licentinspektor över preussiska tullarna och licenten 1656. Konfirmationsfullmakt 1656-12-03. Kammarråd i Pommern 1661-04-13 med bibehållande av sin förra beställning. Avstod överinspektorstjänsten till sin äldsta son 1675-07-22. Död 1682-10-06. 'Han hade under sin tjänstetid överhetens stora förtroende, isynnerhet konung Carl X Gustafs och regeringens efter bemälde konungs död. Besörjde på befallning om stora penningsummors uppnegocierande och deras utbetalande samt försköt till nödvändiga behov ej sällan penningar av egna medel. Förskaffade gevär, beklädnad och spannmål för svenska arméns och andra behov. Förhyrde skepp till krigsfolks överförande och om fartyg till posten på Ystad. Erhöll 1658-08-21 instruktion angående tullens upphävande i Öresund för svenska skepp.' Gift på 1640-talet med Scolastica von Weiher, som levde änka 1688-11-22, dotter av Conrad von Weiher, till Benz, och Margareta von Brockhausen.

Barn:

 • Margareta Scolastica. Innehade arrenderätten till godset Hallenom (Hellenorm) i Livland (KA, k. brev 1698, f. 1180 (OA).). Död 1694 (KA, k. brev 1698, f. 1180 (OA).). Gift med kaptenen Georg Patkull, till Rosenbeck. [At (Sch).]
 • Johan Carl. Överstelöjtnant vid fortifikationen i Zweibrücken. Dog ogift i Tyskland.
 • Maria Sofia, [At (Sch).]
 • Johan Filip, död 1680. [At (Sch).]
 • Carl Filip. Fick ena benet avskjutet vid belägringen av Stettin 1677 och dog kort därefter.[At (Sch).]
 • Filip Fredrik, född 1658. Överste. Död 1712. Se Tab. 3.
 • Hedvig Eleonora, född 1661-05-03. Innehade arrenderätten till Hallenom efter äldsta systerns död 1694 (KA, k. brev 1698, f. 1180 (OA).). Död (KA, k. brev 1698, f. 1180 (OA).) 1696-11-29.
 • Johanna Elisabet, född 1665-02-03. Gift på 1690-talet med kungliga rådet och generalguvernören Mauritz Vellingk, friherre (och greve) Vellingk, i hans 2:a gifte, född 1651, död 1727.
 • Gustaf Ernst, född 1666-03-07. Musketerare vid livgardet 1680. Korpral vid Weinholtz' dragonskvadron 1683. Förare vid Weinholtz' dragonskvadron 1686. Fänrik vid G. M. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland. Löjtnant vid G. M. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland 1688-10-02. Löjtnant vid pommerska adelsfaneregementet 1694. Kapten vid Jönköpings regemente 1700-04-30. Konfirmationsfullmakt 1701-10-25. Död ogift.

TAB 2

Henrik Gabriel (son av Filip Roth, adlad Rothlieb, Tab. 1), född 1646. Student i Uppsala 1667-02-22. Tjänstgörande hovjunkare hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1672. Överlicentinspektor i Pommern och Mecklenburg 1675-01-13 efter sin fader. Konfirmationsfullmakt 1675-07-22. Vice ceremonimästare vid svenska hovet 1676. Resident i Hamburg 1688-05-07 samt envoyé extraordinaire i nedersachsiska kretsen. Levde ännu 1715. Gift med Maria Elisabet Silfversparre, dotter av översten Carl Silfversparre, och Anna Bure.

Barn:

 • Anna Scolastica, död 1740-08-20 i lutherska klostret Rön i Mecklenburg.
 • Maria Juliana, född 1676-02-20, död ogift 1723-10-21 Ekenäs. Bisatt 1723-10-29 och begraven 1724-03-12.
 • Charlotta, född 1677-03-28. Gift med en överstelöjtnant von Bieswang.
 • Carl Filip, född 1679-01-15 i Södermanland. Kom i tjänst 1697. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1697-05-04. Löjtnant vid garnisonsregementet i Stade 1698-08-08. Kaptenlöjtnant 1793-05-26. Kapten 1707-06-26. Kapten vid hallänska infanteriregementet 1717-03-19. Major vid Jämtlands regemente 1717-12-07. Avsked 1741-10-14. Död barnlös 1745-02-19. Bevistade belägringen av Tönningen, kanonaden för Strömstad och norska fälttåget. Gift med Catharina Elisabet Horn af Rantzien, född 1675, död 1761-04-16 i Stockholm, dotter av kaptenen Christoffer Henrik Horn af Rantzien och Christina Fitinghoff samt faster till generalmajoren Jakob Fredrik Horn af Rantzien, naturaliserad och friherre Horn af Rantzien, samt generalmajoren Samuel Henrik Horn af Rantzien, naturaliserad och adopterad Horn af Rantzien A.

TAB 3

Filip Fredrik (son av Filip Roth, adlad Rothlieb, Tab. 1), till Sadeshult och Tribäck i Fagerhults socken, Kalmar län, Ramshult, Åby och Grönskog i Fliseryds socken, Kalmar län, Knapegården i Ryssby socken, Kalmar län, Kläckeberga och Kjärstorp i Kläckeberga socken, Kalmar län samt Barkestorp och Ebbetorp i Dörby socken, Kalmar län. Född 1658-10-23 i Stettin. Kadett vid brandenburgska militärskolan i Colberg 1673-06-12, där han sedan i ett och ett halvt år såsom musketerare vid generalmajoren von Schwerins regemente, och tre månader såsom underofficer gjorde garnisonstjänst. Avsked ur brandenburgska tjänsten 1675-04-10. Volontär vid hertigens av Sachsen-Gotha (sedan Dellwigs) regemente i svensk sold 1675. Fänrik vid hertigens av Sachsen-Gotha (sedan Dellwigs) regemente i svensk sold 1675-06-04. Löjtnant 1675-10-14. Kapten vid Douglas' dragonregemente 1678-11-05 och vid Weinholtz' dragonskvadron 1680-12-04. Major vid livdragonregementet 1699-12-18. Överstelöjtnant vid livdragonregementet 1700-11-29. Överste för tyska livregementet till fot samt kommendant i Landskrona 1704-05-06. Död 1712-02-02 i Stettin och begraven med militärisk ståt i furstliga graven i S:t Maria kyrka, Stettin, men hans lik överfördes sedermera till Sverige och nedsattes i Skyttenhielmska graven i Kläckeberga kyrka. 'Han bevistade kriget i Brandenburg och därunder det olyckliga slaget vid Fehrbellin 1675-06-18 ävensom reträtten från Fehrbellin till Demmin. Likaledes 1676-01-05 stormningen av Wolgast, 1676-05-00 üsedomska landets försvarande under fältmarskalken, greve Otto Vilh. Königsmarcks befäl samt den 1676-10-13 brandenburgarnas stormning av Anklam, då han med mycken mandom försvarade ravelinen Spader Äss och i ett utfall uppbrände fiendens broar. Begav sig efter Anklams kapitulation till sin faders gods i Pommern, avslående alla anbud att åter gå i brandenburgsk tjänst. Blev, då han sökte praktisera sig in i det belägrade Stettin, av en brandenburgsk trupp tillfångatagen och förd till Berlin, varifrån han efter femton månader av fadern frilöstes. Var även 1700-11-20 med vid Narva, 1701-07-09 vid Dünaströmmen och 1702-07-09 vid Klissov, där han i första ledet, ytterst på vänstra flygeln, kommenderade livdragonregementet. Var en man av mycken krigskunskap, erfarenhet och tapperhet, men ansågs av fältmarskalken Magn. Stenbock såsom dess oförsonliga fiende, vartill en av fältmarskalken hållen krigsrätt skall givit anledning. Förvärvade sig i Sverige flera lantegendomar, ehuru de han ärvt i Pommern efter fadern genom reduktionen gingo förlorade samt bisprangs i förvärvandet av sin fru, som var en sträng hushållerska och under mannens frånvaro samlade mycken fast och lös egendom. Hans och hans frus konterfej funnos på Sadeshult.' Gift 1681-10-02 på Kläckeberga med Anna Engel Skyttenhielm, född 1662-01-31 i Kalmar, död i Kalmar 1730-06-16 och jordfäst 1730-08-11 i domkyrkan i Kalmar, men sedan nedsatt bredvid mannen i Skyttenhielmska graven i Kläckeberga, dotter av biskopen i Kalmar, doktor Henning Skytte, adlad Skyttenhielm, och Anna Grelsdotter (syster till Anders och Mårten Grelssöner Lindeberg, adlade och friherrar Lindhielm).

Barn:

 • Anna Helena, född 1682-09-22 i Kalmar, död i Kalmar 1730-06-19 och jordfäst 1730-08-11 på samma gång som modern i Kalmar domkyrka samt sedan förd till Kläckeberga. Gift 1723-10-30 i Kalmar med överstelöjtnanten, friherre David Malkolm Kruuse af Verchou, född 1686, död 1750.
 • Filip Henning, född 1683-12-21 i Kalmar. Volontär vid livdragonregementet. Kornett vid livdragonregementet 1700-11-29. Löjtnant 1702-07-14. Regementskvartermästare 1704-05-03. Kapten 1704-08-05. Konfirmationsfullmakt 1704-08-09. Död ogift i 1708-04-08 av hetsig feber under marschen från Grodno i i Polen till Dniestern på gården Pinarrawicze och begraven 1708-05-28 i Vilna. 'Han var med vid Narva, Dünaströmmen, Klissov, Thorn och Punitz samt på tåget till Schlesien och fälttåget i Sachsen och var en skicklig och tapper officer'.
 • Carl Fredrik, född 1685-03-22, död 1685-05-30
 • Gustaf Fredrik, född 1686. Landshövding. Död 1758. Se Tab. 4
 • Johan Carl, född 1687. Major. Död 1739. Se Tab. 5
 • Charlotta, född 1688-08-28, död 1691-06-27.
 • Scolastica Sofia, född 1690-03-24, död 1760-04-17 på Fårebo och ligger jämte sin man begraven i Misterhults kyrka, Kalmar län. Gift 1714-05-04 i Kalmar med kaptenen Erik Johan Ekenberg, född 1683, död 1741.
 • Abraham Henrik, född 1691-05-15. Fänrik vid livgardet (omnämnes ei av Ridderstad). Sköt sig 1706-08-15 på en jakt av våda i ena armen och dog därav 1706-08-26 samt begraven i Kläckeberga kyrka
 • Anders Mårten, född 1693. Kapten. Död 1738. Se Tab. 6
 • Engel, född 1699, död ung.

TAB 4

Gustaf Fredrik (son av Filip Fredrik, Tab. 3) till Ebbetorp i Dörby socken, Kalmar län. Född 1686-05-30. Student i Uppsala 1703-03-05. Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet. Ordinarie kanslist kungliga kansliet 1708-12-08. Kanslist vid utrikes eller tyska expeditionen 1712-04-14 och vid inrikes eller kammarexpeditionen 1714-10-15. Registrator vid inrikes eller kammarexpeditionen 1716-10-24. Sekreterare vid upphandlingskommissionen 1717. Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 1719-07-06. Ordinarie assessor i Svea hovrätt 1721-06-27. Lagman i Närke 1725-12-24, på Gotland 1737-05-11 och i Tio häraders lagsaga 1744-06-08. Landshövding i Kronobergs län 1747-01-30. RNO 1748-09-26. Död 1758-03-06 på Kronobergs kungsgård i Växjö landsförsamling och begraven 1758-03-16 i Växjö domkyrka samt sedan nedsatt 1758-03-20 i familjegraven i Kläckeberga kyrka, Kalmar län. 'Han hade flera extra förrättningar. Bevistade alla riksdagar från och med 1720 till och med 1751. Var en skicklig lanthushållare och deltog i anläggningen av Lovers alunbruk i Södra Möckleby socken, Kalmar län och Flerohopps järnbruk i Madesjö socken, Kalmar län. När Flerohopps järnbruk i Madesjö namngavs, bildades namnet av första stavelserna i delegarnes namn (Fleetwood, Rothlieb och Hoppenstedt). Har till Kläckeberga kyrka givit altarkläde och mässhake mm, prydda med hans och hans senare frus vapen, samt var i övrigt mycket andäktig. Skänkte 1450 volymer av sitt bibliotek till Kalmar gymnasium. Hans och hans båda fruars konterfej funnos på Sadeshult.' Gift 1:o 1711 med Magdalena Regina von Schantz, född 1687-12-07, död 1714-08-18 i barnsäng, dotter av protokollssekreteraren Fredrik Schantz, adlad von Schantz, och Anna Ursula Scheffer. Gift 2:o 1716-09-02 i Stockholm med sin syssling, friherrinnan Catharina Eleonora Faltzburg, född 1688-04-04 i Stockholm, död 1748-05-15 på Kronobergs kungsgård, jordfäst 1748-04-22 i Växjö domkyrka och begraven i Kläckeberga kyrka, dotter av presidenten friherre Gustaf von Faltzburg, friherre Faltzburg, och Christina Skyttehielm.

Barn:

 • 1. Filip Fredrik, född 1712-04-11 i Stockholm. Student i Lund 1728-10-24. Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen 1730-06-26. Auditör vid södra skånska kavalleriregementet 1737-10-03. Krigsfiskal vid skånska armén 1743-09-26. Hovjunkare 1744-06-15. Lagman i Tio häraders lagsaga 1746-06-14. Assessor i kammarrevisionen 1747-07-15. Kammarråd 1756-04-07. RNO 1767-11-23. Den första vice president i kammarkollegium 1778-12-27. Avsked 1782-02-18. Ledamot av Patriotiska sällskapet 1782-12-21. Död barnlös av slag 1792-03-11 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i egen uppbyggd grav på Jakobs kyrkogård. 'Han ägde grundliga kunskaper och var en betydande man i kammarkollegium. Bevistade alla riksdagar från 1756 till 1778.' Gift 1757-08-02 Rydsgård med Maria Elisabet Palmcreutz, född 1717-06-23 på Bjäresjöholm i Bjäresjö socken, Malmöhus län, död 1784-09-10 i Stockholm, dotter av krigsrådet Peter Malmberg, adlad Palmcreutz, och Christina Balck.
 • 1. Anna Regina, född 1713-09-16 i Stockholm, död 1748-05-30 i Växjö och begraven i Kläckeberga kyrka. Gift 1738-03-16 med majoren Lars Hammarskjöld, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1753.
 • 1. Carl Gustaf, född 1714, död 1714.
 • 2. Christina Eleonora, född 1717-09-19, död 1724 och begraven i Kläckeberga kyrka
 • 2. Gustaf Henrik, född 1718-10-04, död 1718.
 • 2. Engel Fredrika, född 1719-11-01 i Stockholm, död i barnsäng 1758-09-02 Elleholm, och begraven 1759-03-06 i Kläckeberga kyrka. Gift 1756-06-27 på Kronobergs kungsgård med kanslirådet Per Linnerius, adlad Linnerhielm, i hans 2:a gifte, född 1706, död 1794.
 • 2. Gustava Charlotta, född 1720-12-07, död 1738-01-19 på Ebbetorp och begraven i Kläckeberga kyrka
 • 2. Juliana Sofia, född 1721, död 1721.
 • 2. Hedvig Eleonora, född 1724-09-26, död 1799-12-05 i Stockholm och begraven i sin halvbroders grav på Jakobs kyrkogård. Gift 1:o 1750-08-24 med ryttmästaren Fredrik Hierta, född 1723, död 1756. Gift 2:o 1759-04-20 Bjurvik med ryttmästaren Magnus Ljungfelt, född 1714, död 1760. Gift 3:o 1761-06-02 Eksebo med majoren Henrik Rikard Riddersköld, född 1728, död 1816.
 • 2. Ulrika Magdalena, född 1726-06-09, döpt 1726-06-17 i Stockholm, död 1726 och begraven i Kläckeberga kyrka

TAB 5

Johan Carl (son av Filip Fredrik, Tab. 3), till Knapegården i Ryssby socken, Kalmar län. Född 1687-06-23 i Kalmar. Kom i tjänst 1701. Sergeant vid Skaraborgs regemente. Fältväbel vid Skaraborgs regemente. Adjutant 1703-12-14. Sekundfänrik 1703-12-30. Konfirmationsfullmakt 1704-08-14. Premiärfänrik 1704-09-05. Sekundlöjtnant 1706-06-30. Löjtnant vid livdragonregementet 1708-08-03. Placerad på Kalmar regemente 1722-08-00. Majors fullmakt. 1724-05-16 med tur från 1723-08-26. Regementskvartermästares indelning 1729-02-02. Kaptens indelning 1736-04-12. Död 1739-01-26 i Kristinehamn samt ligger begraven i familjegraven i Kläckeberga kyrka, Småland. Han bevistade slaget vid Klissov 1702. I en rencontre mot polackerna vid Thorn 1703 blev han blesserad i högra benet, bevistade belägringen av Poltava samt slaget vid Poltava 1709-06-28. Kom med konungen på tåget till Bender, men blev fången vid Czernowitz i Vallakiet 1709-09-24 och förd till Tobolsk, varifrån han ej återkom förrän 1722-08-00. 'Var en tapper officer och av ett utmärkt vackert utseende samt stod särdeles väl hos det täcka könet, varigenom han förskingrade största delen av sin ärvda egendom.' Gift 1:o 1723-05-14 i Kalmar med Anna Christina Nyman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Johan Sjöholm, född 1669, död 1719, fader till Martin Johan Sjöholm, adlad Sjöholm), död 1733-12-10 på Knapegården och begraven i Kläckeberga, dotter av rådmannen i Stockholm Lars Nyman och Anna Brita Brenner. Gift 2:o 1734-09-17 i Kristinehamn med Elisabet Bratt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1703-02-17 i Filipstad med brukspatronen Gunnar Bengtsson Låstbom, född 1666, född 1730, farfader till landshövdingen Herman Låstbom, adlad af Låstbom, nr 2199), döpt 1681-09-14 i Filipstad, död 1757-02-08 i Kristinehamn, dotter av rådmannen och brukspatronen Lars Andersson Bratt och Elisabet Fernell.

Barn:

 • 1. Margareta Charlotta, född 1723, död 1788-08-22 i Kalmar och ligger jämte sin man begraven i Kläckeberga kyrka. Gift 1737-04-19 i Kristinehamn med kammarherren (friherre) Frans Gustaf Ehrenstrahl, född 1709, död 1783.
 • 1. Hedvig Eleonora, 1.1728 Ingelstorp, död 1746-07-16 och begraven i Kläckeberga kyrka.
 • 1. Carl Fredrik, döpt 1729-07-31 på Ingelstorp, död 1730-05-17 i Dörby socken.
 • 1. Engel Juliana, född 1731-07-03 i Kalmar.

TAB 6

Anders Mårten (son av Filip Fredrik, Tab. 3), till Sadeshult i Fagerhults socken, Kalmar län. Född 1693-09-08 i Bohus. Musketerare vid tyska livregementet till fot 1707. Sergeant vid tyska livregementet till fot 1709. Fänrik 1711 (1711-02-28). Löjtnant 1712-05-19. Avsked med kaptens karaktär 1719-09-30. Kapten vid Kalmar infanteriregemente 1722-01-29. Fänriks indelning 1729-02-22. Död 1738-06-06 på Sadeshult och begraven i Mörlunda kyrka, Kalmar län. Han bevistade Stettins belägring 1712 och Stralsunds belägring 1715. Vid Stralsunds fästnings övergång blev han fången hos preussarna och förd till Küstrin. Återkom till Sverige 1718-06-00. Gift 1716-08-12 under fångenskapen i Küstrin med Anna Lovisa Hoffman, född 1694-03-12 i Küstrin, död 1775-01-30 på Sadeshult, dotter av superintendenten, doktor Johan Georg Hoffman och Anna Sofia von Pawlofsky. 'Hon måste till följd av mannens slöseri en tid efter dennes död leva i mycket trångmål, men återkom genom sin egen och sina barns kloka hushållning till välmåga och lugn.'

Barn:

 • Anna Sofia, född 1717-04-30 i Hamburg, död 1767-01-27 på Ekhyttan under Sadeshult och begraven 1767-02-10 i Mörlunda kyrka. Gift 1:o 1737-11-30 med sergeanten Peter Melander, som avhände sig själv livet 1745-02-08, varefter hon en tid var svagsint. Gift 2:o med en frälseinspektor Löfgren.
 • Brita Christina, född 1719-06-19 i Västervik, död ogift 1759-08-15 Elleholm, jordf. i Mörrums kyrka och därefter nedsatt i familjegraven i Kläckeberga kyrka
 • Filip Anders, född 1721-04-10 i Stettin. Volontär vid Kalmar regemente 1735-09-13. Korpral vid Kalmar regemente 1736-12-29. Furir 1741-01-15. Förare 1741-01-30. Sergeant 1742-04-16. Död ogift 1743-07-21 på skeppet Göta under hemresa till Karlskrona från finska kriget, som han till sjöss bevistat, samt begraven på Sturkö kyrkogård vid Karlskrona.
 • Carl Fredrik, född 1724. Kapten. Född 1810. Se Tab. 7
 • Johan David, född 1726. Kapten. Född 1801. Se Tab. 10
 • Juliana Gustava, född 1731-02-13 Århult, död ogift 1813-11-16 på sin gård Liskatorp i Fagerhults socken.
 • Lovisa, född 1734-01-06 på Århult, död 1811-06-09 på Liskatorp och begraven i sin broder Axels grav på Fagerhults kyrkogård. Gift 1:o 1775-08-12 med kaptenen Detlof Modén, född 1717-05-10, död 1778-01-15 på Ärtebäck i Förlösa socken, Kalmar län. Gift 2:o 1782-05-24 med handlanden i Kalmar Christian Burnichs, död 1810-10-07.

TAB 7

Carl Fredrik (son av Anders Mårten, Tab. 6), till Sadeshult. Född 1724-04-15 i Västervik. Volontär vid Kalmar regemente 1740-09-02. Furir vid Kalmar regemente 1742-02-20. Förare 1743-08-08. Sergeant 1743-10-07. Fältväbel 1749-03-01. Regementsadjutant 1749-11-22. Stabslöjtnant 1752-06-11. Stabskapten 1769-04-04. Regementskvartermästare 1770-02-27. RSO 1770-04-2?. Transporterad till Blixenska regementet 1774-07-28. Avsked 1774-10-24. Död 1810-04-06 på Sadeshult och begraven 1810-05-22 i Fagerhults kyrka, men hans lik flyttades 1811-02-12 till familjegraven i Kläckeberga kyrka. 'Han blev 1743-04-02 under kriget med Ryssland kommenderad på örlogsflottan och amiralskeppet Ulrika Eleonora, under amiral von Utfall och kaptenen Schmidt. Gick 1758-06-00 med regementet över till Pommern och var under kriget i Pommern med i träffningarna vid Gütschow, Kavel pass, Prentzloff och Güstrow samt blev vid Demmins övergång 1759-01-19 preussisk krigsfånge och förd till Stettin, varifrån han efter ett par månader fick på sitt hedersord hemresa till Sverige. Var utmärkt gudfruktig samt höll bön med sitt tjänstfolk varje afton och gudstjänst alla sön- och helgdagar. Hade i senaste åldern så god hälsa, att han ännu i sitt 84:e års ålder gick på jakt. Sökte och genomdrev, att Sadeshult, som hörde till Mörlunda socken, 1806-06-11 lades till Fagerhults, i vars församlings kyrka han lät uppbygga en läktare, vara hans vapen med påskrift ses.' Gift 1783-01-07 Axebo, död 1810-09-30 på Sadeshult och begraven 1810-10-10 i Fagerhults kyrka, men 1811-02-12 förd till familjegraven i Kläckeberga kyrka, dotter av Olof Hansson Tesche på Axebo och Agneta Samuelsdotter Hammar.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1783. Expeditionssekreterare. Död 1835. Se Tab. 8.
 • Anders Henning, född 1787. Överjägmästare. Död 1821. Se Tab. 9.

TAB 8

Carl Fredrik (son av Carl Fredrik, Tab. 7), född 1783-11-24 på Sadeshult. Sergeant vid Kalmar regemente 1786-02-26. Sergeant vid Kalmar regemente 1787-02-28. Student i Lund 1798-02-06 och i Uppsala 1800-10-02. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen 1803-07-06. Extra kanslist vid riddarhuskansliet 1804-03-17. Kopist vid inrikes civilexpeditionen 1805-03-07. Kanslist vid inrikes civilexpeditionen 1807-07-08. Protokollssekreterare vid ecklesiastikexpeditionen 1809-06-29. Kammarjunkare 1812-10-13. Förste expeditionssekreterare 1814-07-06. Avsked 1814-10-19. Död 1835-11-08 i Stockholm. 'Han biträdde hovmarskalken friherre Klingspor vid uppsikten över riddarhusets reparation samt iordningställde och låt under egna ögon uppsätta vapenplåtarna i riddarhussalen. Upprättade en förteckning efter nummerordningen på alla uti salen befintliga sköldar. Inventerade hela riddarhusarkivet samt författade däröver en särskild katalog och utarbetade flera stamtavlor över adlad ätter. Har av trycket 1807 utgivit en fortsättning av friherre Rehbinders Adeliga Matrikel, av vilken ytterligare fortsättningar utkommo 1818 och 1823, ävensom 1816 en ny upplaga av Schönfelts 1770 utgivna Matrikel. Har likaledes 1822 utgivit Beskrivning över Riddarholmskyrkan med där befintliga gravkor och troféer, sedan han förut ordnat och uppsatt alla troféerna samt inventerat och låtit under sin uppsikt reparera alla kungliga och flera enskilda personers likkistor. Utgav 1823 kronprinsessans ättartal ävensom Samling av kungliga författningar angående rang. Började 1827 utgivandet av ett tidningsblad kallat Stockholms Tidning, vilket utkom tvenne gånger i veckan samt särskilt behandlade historien om Sveriges huvudstad samt i övrigt innehöll litterära, politiska och juridiska ämnen. Bland hans övriga tryckta arbeten kan nämnas Landtmarskalks-Krönika, D. 1–2 (1828, 1829).' Gift 1812-04-04 i Stockholm med Beata Lovisa Wilhelmy, född 1783-11-23, död 1813-06-09 Lindormsnäs och begraven i Toutinska graven i Stockholms Storkyrka, dotter av grosshandlaren i Stockholm Jakob Henrik Henriksson Wilhelmy, av holländsk börd (halvbroder till grevinnan Rosenblad, född Toutin) och Lovisa Ulrika Salström.

Barn:

 • Anna Engel, född 1813-05-27 på Lindormsnäs. Stiftsjungfru. Död 1881-02-01 i Misterhults socken, Kalmar län. Gift 1831-03-17 i Rödeby socken, Blekinge län med kyrkoherden i Långlöts församling av Kalmar stift Fredrik Ulrik Bagge, född 1797-07-23 i Karlskrona, död 1851-03-15 i Långlöts prästgård.

TAB 9

Anders Henning (son av Carl Fredrik, Tab. 7), född 1787-08-12 Sadeshult. Sergeant vid Kalmar regemente 1796-07-15. Student i Lund 1798-02-06 och i Uppsala 1800-10-02. Kadett vid Karlberg 1801-09-26. Utexaminerad 1805-09-20. Kornett vid livregementets husarkår 1805-10-08. 1. adjutant vid livregementets husarkår 1808-02-19. Löjtnant vid livregementets husarkår 1810-02-20 och vid Smålands dragonregemente 1811-05-10. Avsked 1811-12-03. Överjägmästares karaktär 1813-03-11. Död 1821-06-11 på Sadeshult. Han bevistade 1808 fälttåget mot Norge. Gift 1815-06-02 Vanstad med sin syssling Henrietta Charlotta Rothlieb, född 1787-09-10 Anneberg, död 1874-07-20 i Stockholm, dotter av majoren Henrik Adolf Rothlieb och Catharina Charlotta Bratt.

Barn:

 • Charlotta Maria, född 1816-12-11 Edshult. Stiftsjungfru. Död 1887-08-27. Gift 1833-12-26 på Vanstad med fältkamreraren Daniel Vilhelm Strömberg, född 1801-09-28 i Helsingfors, död 1861-06-25 i Stockholm.
 • Engel Eleonora, född 1818-04-06 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1881-08-19 i Stockholm. Gift 1:o 1835-09-16 på Vanstad med stadsfiskalen Gustaf Edvard Breitholtz, från vilken hon 1847-06-12 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1811, död 1876, och som i sitt 2:a gifte fick hennes faders sysslings dotter. Gift 2:o 1849-10-02 med lanthushållaren på Stockby å Lidingön Knut Reinhold Tisell, född 1819-03-10 i Tjällmo socken, Östergötlands län, död 1884-03-04 i Stockholm.

TAB 10

Johan David (son av Anders Mårten, Tab. 6), till Odensvi i Högsby socken, Kalmar län. Född 1726-02-13 på bostället Bjärshult i Högsby socken. Volontär vid Kalmar regemente 1743-01-18. Rustmästare vid Kalmar regemente 1747-08-31. Sergeant 1749-03-01. Fältväbel 1757-04-23. Fänrik 1758-05-22. Löjtnant 1770-01-26. Kapten och regementskvartermästare 1775-02-16. Avsked 1777-12-10. Död 1801-11-08 på Odensvi och begraven jämte sin fru i Högsby kyrka. 'Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet och blev vid Demmins övergång fången hos preussarna. Var en stor jägare samt skicklig lanthushållare. Ägde en ovanlig kroppsstyrka, som han intill senaste åldern bibehöll.' Gift 1763-12-14 på Odensvi med Christina Corvin, född 1728, död 1796-01-03 på Odensvi, dotter av kyrkoherden i Hagebyhöga pastorat av Linköpings stift Daniel Petri Corvin och Christina Lindevall samt syster till herrarna Corvin, adlade och adopterad Nordenankar.

Barn:

 • Anders Johan, till Odensvi. Född på Odensvi 1764-09-22. Inskriven tjänst 1771-08-12. Volontär vid Kalmar regemente 1777. Rustmästare vid Kalmar regemente 1778-07-02. Sekundfänrik 1779-02-10. Stabsfänrik 1782-10-25. Löjtnant 1788-07-24. Stabskapten 1793-02-01. Avsked 1797-12-24. Död ogift 1809-09-30 på Odensvi av slag och begraven på Högsby kyrkogård. Han bevistade på örlogsflottan slaget vid Hogland 1788-07-17.
 • Gustaf Fredrik, född 1765-09-25 på Odensvi. Inskriven till krigstjänst 1770. Volontär vid Kalmar regemente 1771-03-12. Sergeants karaktär 1778-12-16. Livdrabant 1779-04-23. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1782-05-15. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1785-09-27. Ryttmästare 1792-11-22 och vid adelsfaneregementet 1796-10-26. Placerad på södra skånska kavalleriregementet 1797-04-03. RSO 1809-07-03. Major i armén 1810-05-01. Död ogift 1814-02-38 i Lüneburg under kriget i Tyskland. Han hade förut 1807 även bevistat fälttåget i Pommern.
 • Erik Daniel, född 1767-12-10 på Odensvi. Volontär vid Kalmar regemente 1772-02-18. Fänrik vid arméns flotta 1780-06-10 och vid amiralitetet 1781-05-02. Död av frossa 1785 i Kanton i Kina, dit han gjort en resa på ett svenska ostindiska kompaniets skepp, samt begraven på européernas begravningsplats France Island.
 • Lovisa Christina, född 1771-05-07 på Odensvi, död på Odensvi 1773-01-04 och begraven i Högsby kyrka
 • Aurora Fredrika, född 1772-09-05 på Odensvi, död 1836-05-07 Sadeshult. Gift 1:o 1798-09-16 i Högsby kyrka med handlanden i Kalmar Niklas Fagerström, född 1753, död 1807-03-23 i Kalmar. Gift 2:o 1809-08-26, också i Kalmar, med majoren, RVO, Carl von Segebaden, född 1779-09-23, död 1858.
 • Lovisa Christina, född 1774-12-30 på Odensvi, död 1830-07-07. Gift 1802-09-19 i Högsby kyrka med fältrevisorn Magnus Vilhelm Dandenell, född 1765, död 1811-04-13 på sin gård Holma i Östergötland och begraven på Högsby kyrkogård.

TAB 11

Axel (son av Anders Mårten, Tab. 6), till Tribäck i Fagerhults socken, Kalmar län. Född 1728-06-19 på bostället Bjärshult i Högsby socken, Kalmar län. Inskriven i tjänst 1746-06-00. Volontär vid Kalmar regemente 1748. Rustmästare vid Kalmar regemente 1749-03-01. Furir 1752-12-09. Förare 1754-02-06. Sergeant 1757-12-13. Konstituerad fänrik vid den så kallade sammanslagna bataljon 1760-12-11. Konfirmationsfullmakt och placerad på Kalmar regemente 1763-09-21. Stabslöjtnant 1774-12-14. Kaptens avsked 1776-01-31. Död 1798-03-15 på Tribäck och begraven i egen uppmurad grav på Fagerhults kyrkogård i Småland. 'Han kommenderades 1760 till Pommern och blev där i träffningen vid Torgelow 1761-09-30 av en kanonkula så svårt blesserad i ena hälen, att han för hela sin levnad blev halt.' Gift 1777-01-10 i Fagerhults prästgård (At (Sch).) med Anna Maria Wagnelia, född 1755-10-10. Död 1824-03-20, dotter av prosten och kyrkoherden i Fagerhults och Kråksmåla församlingars pastorat av Kalmar stift Nils Olofsson Wagnelius och Margareta Beata Larsdotter Hök.

Barn:

 • Axel Fredrik, född 1777. Major. Död 1849. Se Tab. 12
 • Carl Gustaf, född 1779-09-16 på Tribäck. Länsbokhållare i Kalmar 1803-10-07. Avsked 1810-05-10. Extra kammarskrivare i kammarrättens krigsrevisionsdepartement 1812-10-13. Död ogift 1816-05-10 i Stockholm av slag.
 • Johan Filip, född 1780-12-25 på Tribäck. Drunknade 1791-06-21 i Tribäcks sjö och begraven på Fagerhults kyrkogård.
 • Lovisa Beata, född 1783-10-06 på Tribäck, död 1786-03-01 och begraven på Fagerhults kyrkogård.
 • Anders Adolf, född 1786-07-01 på Tribäck. Kadett vid Karlberg 1801-11-26. Utexaminerad 1805-09-20. Fänrik vid Kronobergs regemente 1805-10-08. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1812-05-09. Kapten i armén 1816-02-20. Och vid regementet 1817-02-25. RSO 1826-05-11. Avsked ur krigstjänsten 1837-06-20. Död ogift 1839-02-25. 'Han bevistade finska kriget 1808 och 1809 och därunder affärerna vid Lokalaks, Helsinge, Järvenpää, Viiais och Nopperla samt raseringen av befästningarne på Kumlinge och Brändö öar vid Åland. Deltog 1809 i fälttåget i Västerbotten och var med vid Djäkneboda och Sävar, där han under fiendens häftiga eld upprev en bro och fick en lindrig kontusion av en kanonkula, ävensom i drabbningen vid Ratan. Deltog även i 1813 och 1814 års tyska krig.'
 • Nils Vilhelm, född 1789-01-18 på Tribäck. Volontär vid Smålands lätta dragonregemente 1802-01-01. Korpral vid Smålands lätta dragonregemente 1808-04-05. Konstituerad fänrik vid Kalmar läns lantvärn 1808-07-07. Konstituerad löjtnant vid Kalmar läns lantvärn 1808-12-24. Fänrik i armén 1810-05-02 och vid Kronobergs regemente 1811-07-11. Löjtnant i armén 1817-02-25 och vid regementet 1817-07-29. Kapten vid regementet 1825-02-01. Avsked 1828-03-05. Död ogift 1838-05-27 å invalidinrättningen på Ulriksdal. 'Han bevistade 1806 fälttåget i Pommern och Lauenburgska landet och därunder reträtten till Travemünde och träffningen i Travemünde. Likaledes fälttågen i Tyskland 1813 och 1814'.
 • Lovisa Christina, född 1791-10-25 på Tribäck. Död 1838-03-17. Gift 1822-10-27 i Fagerhults socken med kyrkoherden i Söderåkra pastorat av Kalmar stift, kontraktsprosten i Södra Möre kontrakt, fil. och teol. doktor Olof Ekerot, född 1773-07-09 i komministerbostället Långsrum i Mönsterås socken, Kalmar län, död 1852-08-31 i Söderåkra prästgård.

TAB 12

Axel Fredrik (son av Axel, Tab. 11) till Eksebo i Virserums socken, Kalmar län. Född 1777-09-16 på Tribäck. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1791-03-11. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1795. Korpral 1796-09-01. Premiäradjutant 1799-09-30 vid Smålands kavalleriregemente, då kallat Smålands lätta dragonregemente. Löjtnant Smålands lätta dragonregemente 1805-05-25. Avsked från regementet 1807-12-01 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Kapten och kompanichef vid Kalmar lantvärn 1808-05-12. Chef för Kalmar läns trenne lantvärnsbataljoner 1808-12-11. Kapten i armén 1809-08-15. Majors avsked 1810-05-08. RVO 1816-01-28. Postmästare i Sala 1838-10-19. Död i Sala 1849-09-19. 'Han deltog bl. a. i fälttåget vid norska gränsen 1808. Bevistade riksdagarna 1823, 1828 och 1834 och var ett par gånger ledamot av bevillningsutskottet.' Gift 1811-06-20 på Tångby i Asby socken, Östergötlands län med Christina Margareta Durée i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1804 med löjtnanten Carl Otto Påhlman, född 1776, död 1806), född 1785-03-15. Död 1839-08-20, dotter av majoren Adolf Durée och Inga Wibom.

Barn:

 • Carl Filip, född 1812-03-17 på Eksebo, död på Eksebo 1813-05-11 och begraven i farfaderns grav på Fagerhults kyrkogård.
 • Carolina Christina Lina, född 1814-01-09 på Eksebo. Stiftsjungfru. Död 1905-03-17 i Södertälje. Gift 1842-08-26 i Sala stads kyrka med kaptenen vid Västernorrlands beväringsbataljon Nils Emanuel Grundal, född 1813-09-19 i Sunne socken, Jämtlands län, död 1860-07-04 i Östersund.
 • Charlotta Amalia, född 1816-04-16 på Eksebo. Stiftsjungfru. Död ogift 1871-04-04 Fullerö
 • Axel Fredrik, född 1818-06-25. Kadett vid Karlberg 1834-06-01. Avgången 1836-05-31. Död 1841-09-26 i Stockholm.
 • Anna Ulrika Matilda, född 1819-12-09. Stiftsjungfru 1821-05-02. Död 1885-07-21 på Fullerö. Gift 1845-08-08 på Öne i Frösö socken, Jämtlands län med godsägaren greve Vilhelm August Cronstedt, född 1804, död 1874.

TAB 13

Axel (son av Filip Fredrik, Tab. 3), till Lidhem i Locknevi socken, Kalmar län. Född 1697-12-19. Student i Uppsala 1713-02-24. Auskultant i Stockholms rådhus-och kämnärsrätter 1714 och i Svea hovrätt 1715. Kanslist vid upphandlingsdeputationen 1716-08-15. Bisittare i en kommission i Kalmar län och på Öland 1721-01-23. Auditör vid Västgötadals regemente 1724-02-22. Avsked från Västgötadals regemente 1733-05-05 med assessors karaktär. Död 1778-04-01 På Lidhem och begraven i Klingsporska graven i Locknevi kyrka, men sedan, efter eget förordnande nedgrävd under ett lummigt träd på Locknevi kyrkogård. 'Han avfärdades 1715 av upphandlingsdeputationen med 80,000 daler silvermynt i mynttecken till Karlskrona, vilket ärende han till vederbörandes nöje uträttade. Nedsatte sig efter avskedstagandet på sina lantegendomar och bodde först på Solberga, sedermera Ulvsborg kallat, vid Kalmar till 1757, så på Toverum till 1766 och slutligen på Lidhem.' Gift 1:o 1727-11-19 på Lidhem med Anna Margareta Klingspor, född 1690-11-01, död 1742-11-02 på Ulvsborg, jordf. i Dörby kyrka, Kalmar län och därefter nedsatt i Skyttenhielmska eller Rothliebska graven i Kläckeberga kyrka, Kalmar län, dotter av översten Adolf Magnus Klingspor, och Elisabet Clerck. Gift 2:o 1745-11-12 på Lidhem med den 1:a fruns kusins dotter Cornelia Klingspor, född 1727-07-26 på Lidhem, död 1786-10-01 Vanstad

Barn:

 • 1. Fredrik Adolf, född 1728-11-27 på Ulvsborg, död 1728-11-28 och begraven i familjegraven i Kläckeberga.
 • 1. Fredrika Elisabet, född 1731-06-08 på Ulvsborg, död ogift 1804-07-05 Sadeshult av slag och begraven på Locknevi kyrkogård.
 • 1. Carl Gustaf, född 1733. Löjtnant. Död 1771. Se Tab. 14
 • 2. Stefan Axel, född 1746-12-10. Död 1750-04-24 på Locknevi och begraven i Locknevi kyrka
 • 2. Fredrik Henning, till Locknevi, Lidhem och Vanstad. Född 1748-02-15 i Dörby socken. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1767-03-16. Livdrabant 1767-12-15. Löjtnant i armén 1774-11-16. Vice korpral vid drabanterna 1778-04-01. Major i armén 1794-11-26. Död ogift 1805-09-16 på Vanstad efter en långvarig sjukdom och begraven 1805-09-27 på Locknevi kyrkogård. 'Han ägde mycken beläsenhet och kunskaper i varjehanda ämnen samt ett vackert bibliotek. Var en driftig lanthushållare och gjorde vid Vanstad stora uppodlingar och förbättringar.'
 • 2. Henrik Adolf, född 1749. Major. Död 1788. Se Tab. 15
 • 2. Anna Sofia, född 1750-11-09 på Locknevi, död ogift 1824-09-23 Skrikfall
 • 2. Christian Filip, född 1752. Löjtnant. Död 1822. Se Tab. 17
 • 2. Beata Charlotta, född 1753-12-23 på Locknevi, död ogift 1827-05-13 på Vanstad.
 • 2. Axel Vilhelm, född 1755-07-22 på Locknevi. Ihjälkvävd 1755-09-06 av amman och begraven i Locknevi kyrka.
 • 2. Stefan Axel, till Degerhov i Skälviks socken, Östergötlands län och Ottinge i Lofta socken, Kalmar län. Född 1756-08-18 på Locknevi. Volontär vid fortifikationen 1777-12-04. Livdrabant 1778-06-29. Löjtnant i armén 1784. Ryttmästare i armén 1794-02-04. Avsked 1794-12-19. Död ogift 1817-05-29 på Degerhov, sedan han 1816-02-22 gjort testamente av all sin kvarlåtenskap till kamreraren Erik Löwgren och sekreteraren Gustaf Löwgren.
 • 2. Christina Gustava, född 1758-11-04 på Locknevi, död ogift 1807-04-25 på Vanstad och begraven i Locknevi kyrka.
 • 2. Carl Vilhelm, till Lidhem, Locknevi och Vanstad. Född 1760-11-26. Page hos änkedrottningen Lovisa Ulrika 1772-11-03. Volontär vid fortifikationen 1775-03-04. Kammarpage hos prinsessan Sofia Albertina 1776-07-26. Kornett vid finska livdragonregementet 1779-02-07. Löjtnant vid finska livdragonregementet 1780-06-11. Understallmästare hos konungen 1785-07-30 med tjänstgöring hos bemälda prinsessa. Löjtnant vid Smålands lätta kavalleriregemente 1792-11-23. Ryttmästare vid Smålands lätta kavalleriregemente 1796-07-11. Avsked 1807-12-08. Död ogift 1820-06-02 på Vanstad. 'Han skickades 1788 såsom kurir till konung Gustaf III, vilken vistades vid armén vid Husula, samt var då med i anfallet på Fredrikshamn. Kommenderades i början av följande året till strandpostering vid Porkkala udd och bevistade sedan övergången av Kymmene älv från Värälä till Kouvola samt träffningen vid Liikkala. Fick vid en rekognoscering till trakten omkring Fredrikshamn hästen sig undanskjuten. Eskorterade slutligen med ett detachement dragoner konungen på reträtten från Liikkala till Anjala.'
 • 2. Erik Gustaf, född 1761-11-27 på Locknevi, död 1763-10-25 och begraven i Locknevi kyrka
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1764-?0-23, på Locknevi, död 1842-11-03. Gift 1820-12-22 med överstelöjtnanten, RSO, Anders Georg Fiedlersköld, född 1772-12-20 i Stockholm. Död 1836-11-17 på Lidhem.

TAB 14

Carl Gustaf (son av Axel, Tab. 13), född 1733-03-13 på Ulvsborg i Dörby socken, Kalmar län. Student i Lund 1749-04-03. Auskultant i Göta hovrätt 1752-02-15. Volontär vid Upplands regemente 1759. Furir vid Upplands regemente 1759-?0-20. Förare 1759-08-30. Sergeant 1760-01-19. Konstituerad fänrik 1760-12-11. Sekundfänrik 1762-04-02 löjtnants avsked 1770-02-14. Död 1771-06-21 Tomta. Han bevistade pommerska kriget på 1750- och 1760-talen och var därunder med vid Verbelows pass, Anklam, Wrangelsburg, Süssow, Kavel pass, Prentzlow, Angerhof, Neu-Brandenburg, Wotenick och Neukahlen. Gift 1766-07-15 i Tibble prästgård, Uppsala län med Magdalena Catharina Tibelia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1780 med majoren friherre Johan Carl von Düben, född 1738, död 1804), född 1744, död 1806-11-08 i Stockholm och begraven i Maria kyrka, dotter av prosten och kyrkoherden i Vassunda pastorat av Uppsala ärkestift Olof Tibelius och Magdalena Juliana Lindmarck.

Barn:

 • Magdalena Cornelia, född 1767-05-08 på Tomta, död ogift 1848-05-23 i Stockholm.
 • Anna Fredrika, född 1769 på Tomta, död på Tomta 1784-05-02 och begraven i Klara kyrka, Stockholm.
 • Axel Olof, född 1771-03-29 på Tomta, död på Tomta 1771-09-26 och begraven i Vassunda.

TAB 15

Henrik Adolf (son av Axel, Tab. 13), född 1749-04-04. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1761-09-26. Kvartermästares avsked 1767-08-25. Sergeant vid dalregementet 1768-02-01. Fänrik vid dalregementet 1768-09-13. Löjtnant 1776-10-09. Kapten 1780-04-12. Kapten vid Västmanlands regemente 1782-04-03. Majors avsked 1782-05-11. Död 1788-04-04 på sin gård Anneberg i Botilsäters socken, Värmlands län och begraven i Botilsäters kyrka. Gift 1780-11-23 i Karlstad med Catharina Charlotta Bratt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1796-09-11 i Ystad med regementssadelmakaren Fredrik Lembke), född 1762-01-14, dotter av assessorn och brukspatronen Henrik Jonasson Bratt och Helena Catharina Danielsdotter Chenon.

Barn:

 • Cornelia Charlotta, född 1782-05-21 på Anneberg, död på Anneberga 1783-08-02 och begraven i Botilsäter.
 • Anna Lovisa, född 1783 på Anneberg, död på Anneberg 1783-09-26 och begraven i Botilsäter.
 • Axel Henrik, född 1785. Kapten. Död 1847. Se Tab. 16
 • Henrietta Charlotta, född 1787-09-10 på Anneberg, död 1874-07-20 i Stockholm. Gift 1815-06-02 Vanstad med sin syssling, överjägmästaren Anders Henning Rothlieb, född 1787, död 1821.

TAB 16

Axel Henrik (son av Henrik Adolf, Tab. 15), född 1785-01-06 på Anneberg. Furir vid Göta artilleriregemente 1800-02-26. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1801-06-19. Underlöjtnant 1802-12-16. Kaptens avsked 1815-05-27. Lantjägmästare i Älvsborgs län (Sj.). Död 1847-11-30 Locknevi. Gift 1815 med Elisabet Brita Neüman, född 1781, död 1857-04-17 på Locknevif.

Barn:

 • Justina Catharina Christina, född 1817-12-13 på Hökaberg i Holsljunga socken, Älvsborgs län, död 1884-09-23 i Hjorteds socken, Kalmar län. Gift 1849-08-04 i Locknevi kyrka med sin faders syssling, löjtnanten Carl August Klingspor, född 1812, död 1891.
 • Markus Bengt Adolf, född 1819-09-13 i Hasslegården i Lerdala socken, Skaraborgs län. Var först egendomsägare, sedan sjöman. Lämnade Sverige 1839 och har sedan icke låtit höra av sig.
 • Helena Charlotta Ulrika (Ulla), född 1821-08-04 i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län. Död 1901-04-13 i Eskilsäters socken, Värmlands län. Gift 1849-08-05 i Locknevi socken med fanjunkaren Carl Johan Dahlson, född 1815-12-01 i Lönneberga socken, Kalmar län, död 1888-06-10 i Pelarne socken, Kalmar län.
 • Hedvig Sofia Elisabet (Hedda), född 1824-02-03 i Västra Tunhems socken, död 1910-01-14 i Strängnäs. Gift 1848-09-19 i Locknevi socken med fänriken Gustaf Edvard Breitholtz, i hans 2:a gifte, född 1811, död 1876, som förut varit gift med hennes faders sysslings dotter.
 • Axel Vilhelm Anian, född 1826-11-17 i Tunhems socken. Tobakshandlare i Stockholm. Död 1886-06-05 i Stockholm och med honom utgick ätten på svärdssidan. Gift 1853 med Edla Maria Carolina Wahlquist, född 1817-10-13, död 1897-07-31 i Djursholm.

TAB 17

Christian Filip (son av Axel, Tab. 13), född 1752-11-22 Locknevi. Volontär vid Kalmar regemente 1762-04-17. Rustmästare vid Kalmar regemente 1770-09-11. Sergeant 1774-10-02. Sekundfänrik 1777-01-28. Transporterad till Nylands infanteriregemente 1783-05-28. Löjtnants avsked 1785-05-18. Död 1822-02-07 Skrikfall Gift 1781-11-13 Lidhem, med adjutanten friherre Carl Bleckert Lybecker, född 1747, död 1779) född 1754-03-26, död 1821-02-05 på Skrikfall, dotter av kaptenlöjtnanten Fredrik Johan Götherhielm, och friherrinnan Eva Catharina von Knorring.

Barn:

 • Axel Fredrik, född 1783-09-03 på Lidhem. Kadett vid Karlberg 1799-09-24. Drunknade vid Karlberg 1800-11-30 och begravdes på Solna kyrkogård.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: