:

Mörner nr 91

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Mörner nr 91

Introducerad 1625.

Huruvida ätten Mörner, såsom t. ex. Siebmacher förmenar, tillhört den gamla thüringska adeln, är ovisst. Redan tidigt har den däremot varit bosatt i Brandenburg (Neumark). Namnet, ehuru med något olika stavning, förekommer, enligt Regesta Historiae Neumarchiae, tidigast 1298-06-01, då riddaren Henning Morner bevittnade markgreve Roberts av Brandenburg instiftelsebrev för domkapitlet i Soldin. Ännu 1320-02-03 har han varit vittne. Sedermera förekomma dels fem bröder, nämligen: riddaren Henning (1347-09-30, omnämnd såsom död 1350-09-23,), Reyneke (1344-07-16–1371-04-17), Otto (1344-07-16–1373-05-16, kallas 1348 väpnare, 1350 rad hos markgreve Ludvig der Römer, 1351 fogde i Königsberg, 1355 coquinae magister träns Oderam och 1369 markgrevlig hofrichter), Didrik (1349-01-03–1366-02-19, kallas 1349 prost i Berwalde och protonotar, 1350 dekan i Soldin och markgrevlig obrister Schreiber, 1353 prost i Bernow och 1355 cancellarius) och Henrik (1344-07-16–1364-12-25), dels ock deras »Vetter» bröderna Didrik (1344-07-16–1371-04-17). Henning (1347-09-30–1350-09-23) och Reyneke (1368-04-21–1369-11-14. Dessutom namnes borgaren i Landsberg Peter Morner 1362-08-14 och pastorn i Königsberg Merten Morner 1370-07-13. Under 1400-talet förekomma: Erasmus Morner (1423-05-16–1425-03-25), Didrik (1449-07-06–1479-08-25, bisittare vid hofgericht i Bärwalde 1479). Hans den äldre (1454-04-05–1491-06-03, bisittare vid nämnda domstol 1487-03-06), dennes son Ludvig (1499-03-07–1499-05-07). Hans den yngre (1476-12-06–1499-03-08) och dessas »Vetter» Bernt(1491-06-03–1499-05-07. Hans den äldre och dennes son Ludvig äro desamma som de här nedan upptagna äldsta kända stamfäderna för de svenska ätterna Mörner. Enligt uppgift i den berättelse om Mörnerska ätten i Tyskland, som år 1610 författades av landshövdingen Otto Helmer von Mörner, skulle år 1468 utav ätten levat endast två bröder. Hans och Bernt. Emellertid synas även andra med namnet Mörner då hava funnits. Ätten innehade i Neumark en mängd arv- och länegods, såsom Clossow (1337), Jädickendorf (1344), Woltersdorf (1344). Neu-Trebbin (1349), Altenkirchen och Neuenhagen (1350), Molwin (1351), Berwalde (1352) och Zellin (1355). Av dessa voro Clossow och Zellin kvar i släktens ägo ännu i slutet av 1700-talet. Dessutom innehade ätten gods i Pommern, Preussen och provinsen Sachsen. Från ovannämnda Ludvig von Mömers yngre sons sonson Stellan von Mörner, med vilken ätten först inkom till Sverige, härstammar de nu levande adliga ätten Mörner samt friherrliga och grevliga ätterna Mörner af Morlanda, medan hans äldre sons sonsons son Carl Mörner blev stamfader för de numera utdöda friherrliga och grevliga ätterna Mörner af Tuna. Från sistnämnda Carl Mörners faders halvbroder Crultzwende von Mörner, död 1643, härstammade en i Brandenburg kvarstannande gren av ätten, som utdog i Brandenburg 1876.

Mörner A9100.jpg


TAB 1

Hans von Mörner, herre till Zellin och Clossow. Överste för ett brandenburgskt infanteriregemente(?). Död 1491. Gift 1:o med Hedvig non Schlaberndorff, bördig från Beuthen. 3:o med Anna Don Haken, till Bergen.

Barn:

 • 1. Ludvig von Mörner, herre till Zellin och Clossow. Född 1468. Överste för ett brandenburgskt infanteriregemente, som kurfursten av Brandenburg höll kejsaren tillhanda i Ungern(?). Brandenburgskt geheimeråd(?). Död 1531 på Clossow. Gift med Dorotea von Bellin, dotter av Joakim von Bellin, till Karwensee, och Magdalena Barleben.

Barn:

 • Henrik von Mörner. Överjägmästare. Död 1547. Se Tab. 2.
 • Joakim von Mörner, född 1506. Levde utan tjänst. Död 1576. Se Tab. 5.

TAB 2

Henrik von Mörner, (son av Ludvig von Mörner, tab 1), herre till Zellin och Clossow. Var 1536 överjägmästare i kurfurstlig brandenburgsk tjänst. Död 1547 och begraven i Zellins kyrka. Gift 1:o med Gertrud von Ellingen. Gift 2:o med Elisabet von Beuten, dotter av Hans von Beuten, till Markendorf och Anna von Berfeld. Gift 3:o 1546 med Gertrud von Barfuss, bördig av Malchow.

Barn:

 • 2. Ludvig von Mörner, herre till Zellin och Clossow. Född 1541 (?). Var 1560 överste i kejserlig tjänst mot turkarna. Geheimeråd och hovmarskalk hos kurfursten Joakim II av Brandenburg 1567. Hauptman på Chorins slott 1572 och på Angermunde 1576. Råd uti kejserlig rikskammarrätten i Wetzlar 1585. Kurbrandenburgsk legat till konung Johan III i Sverige 1586. Död hastigt av slag 1593-03-10 på Chorins slott och blev begraven på Chorins slott. 'Han var till Sverige för att återfordra 92,000 daler silvermynt, som de svenska, emot konungens pass och befallning, tagit av en brandenburgsk köpman, vid namn Georg Eckhardt, på narvska farvattnet och vilken summa Mörner, såsom löftesmän för bemälde konung och Sveriges krona, gått i borgen, slutligen med sina tvenne stamgods Zellin och Clossow fick betala. Reste slutligen åter ur Sverige 1588.' Gift 1:o med Catharina von Marwitz, död 1585-05-21 och begraven i Chorins slottskyrka, dotter av Otto Georgsson von Marwitz, till Stomwitz, och Elisabet Hansdotter von Beuthen. Gift 2:o 1588 med Margareta von Dewitz, dotter av Bernt von Dewitz, till Deber.

Barn:

 • 1. Otto Helmer von Mörner, född 1569. Landshövding och kammarråd. Död 1612. Se Tab. 3.
 • 1. Bernt Didrik von Mörner, född 1570. Hovmarskalk. Död 1610. Se Tab. 4.

TAB 3

Otto Helmer von Mörner, (son av Ludvig von Mörner, tab 2), av Zellin och Clossow, till Tuna i Rystads socken, Östergötlands län, som han 1602-10-16 fick i förläning (Al.). Född 1569-05-28 på Zellin. Kurbrandenburgsk legat till Sverige 1587 i samma ärende som fadern. Fick 1593 Ortala i Roslagen och Vedevåg i Västmanland såsom underpant för 14,000 rdr tyskt kurant. Gick i svensk tjänst, då han måste lämna sina gods i Brandenburg och blev 1596 hovjunkare hos hertig Carl av Södermanland. Legat till staden Danzig och kurfursten Johan Georg av Brandenburg 1597 samt till Danmark 1598-06-02. Naturaliserad i Sverige 1598. Abgesant till åtskilliga tyska furstar 1599. Hovmarskalk hos bemälde hertig 1600-06-28. Ståthållare på Åbo slott samt landshövding i Åbo och Tavastehus län 1606-06-20. En av kommissarierna vid traktaten med Ryssland i Viborg 1809. Kammarråd 1611. Död 1612 i Nyköping och begraven i Nyköping, men hans lik flyttades sedan 1637 till Mörnerska graven i Rystads kyrka, Östergötlands län, varest hans gravsten med hans, hans frus och trenne barns uthuggna avbilder, inskriptioner på latin samt tavlor med deras namn och levnadsår, förr funnos. 'Han förestod hovmarskalksämbetet hos konung Carl IX på sjunde året och berömmes därunder uti ett Johan Schroderi (sedermera riksrådet, friherre Joh. Skyttes) latinska brev till prosten, mag. Elof Terserus, såsom en man av lärdom, mycken artighet, vacker växt och utseende, samt hans fru för skönhet och gudsfruktan.' Gift 1604-05-13 på Nyköpings slott med drottning Christina den äldres kammarjungfru Maria von der Grunau i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1618-06-00 med sin 1:a mans syssling, landshövdingen Stellan Mörner, naturaliserad Mörner, i hans 1:a gifte, död 1645), född 1585. Död 1634-08-09 i Stockholm och begraven 1635-05-13 i Rystads kyrka, dotter av sachsiska ståthållaren Georg Mauritzson von der Grunau, till Tilen och Trasburg i Meissen, och Anna Ottosdotter von Lipradt.

Barn:

 • Carl Mörner, friherre Mörner, född 1605, död 1665. Se friherrliga och grevliga ätterna Mörner af Tuna, tab1.
 • Ludvig Otto Mörner, född 1607-06-13 i Åbo, död 1609 och begraven i Storkyrkan i Stockholm.
 • Christina Mörner, född 1610-12-16 på Tuna, död 1663-04-14. Gift 1630-05-16 med riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Axel Gustafsson Lillie, friherre och greve Lillie, född 1603, död 1662.

TAB 4

Bernt Didrik von Mörner, (son av Ludvig von Mörner, tab 2), av Zellin och Clossow. Född 1570-01-06 på Zellin. Inkom 1596 till Sverige. Hovjunkare hos kronprinsen Gustaf Adolf 1597. Hovmästare hos kronprinsen Gustaf Adolf 1602 och hos drottning Christina den äldre 1606. Hovmarskalk hos konung Carl IX 1608. Legat till Tyskland 1608. Död 1610 Vik och begraven i Balingsta kyrka. Gift 1605 med sin broders svägerska Anna von der Grünau, död efter 1613-07-16 på Vik, dotter av sachsiska ståthållaren Georg Mauritzson von der Grünau, till Tilen och Trasburg i Meissen, och Anna Ottosdotter von Lipradt.

Barn:

 • Gustaf Adolf von Mörner. Page vid hovet 1619. Student i Uppsala 1622-06-00 och i Leiden (At (P.).) 1623-12-05. Kornett vid hovfanan 1624–1627 (Blr.). Ryttmästare vid Södermanlands kavalleriregemente 1629 (Blr.). Major vid Södermanlands kavalleriregemente 1632. Nedsablad 1632-05-00 (Blr.), emellan Sulzbach och Nürnberg, tillika med sina ryttare och efter ett tappert fäktande mot åtta kompanier kroater, som omringade honom. Hans lik blev aldrig återfunnet.
 • Christina von Mörner, till Aspvik i Enköpings-Näs socken, Uppsala län. Född. 1608-09-14 på Stockholms slott. Hovjungfru hos drottning Christina den äldre 1625 och hos drottning Maria Eleonora 1628. Avsked 1634. Död 1670-04-09 och begraven 1671-10-18 i Linköpings domkyrka. Gift 1635 i Wollin i Tyskland, dit hon följt sin kusin, sedermera riksrådinnan, grevinnan Lillie, med översten Anders Körning, död 1639.
 • Anna Catharina von Mörner, till Svärtinge i Östra Eneby socken, och Brandsnäs i Torpa socken, (båda i Östergötlands län). Död 1671 Svärtinge och begraven 1671-07-23 i Norrköping. Gift 1630 med översten Otto Schulman, naturaliserad Schulman.

TAB 5

Joakim von Mörner, (son av Ludvig von Mörner, tab 1), av Zellin och Clossow. Född 1506. Levde utan tjänst. Död 1576-07-14 och begraven i Clossows kyrka. Gift med Elisabet von Steinbecken, till Uchtdorff i Pommern, dotter av Casper von Steinbecken och Catharina von Zunnen, till Pinno.

Barn:

 • Baltsar von Mörner, av Zellin och Clossow. Född vid år 1538, överste i kejserlig tjänst emot turkarna. Gift med Hedvig von Holtzendorff, dotter av Anton Samuelsson von Holtzendorff, till Sydow, och Ottilia von Wenckstem, till Leutzen.

Barn:

 • Stellan von Mörner, naturaliserad Mörner, arvherre till Zellin och Clossow samt herre till Högsäter i Vreta klosters socken, Östergötlands län. Inkom 1597 till Sverige och blev 1597 fänrik. Konung Carl IX:s kammardräng 1608. Skickades 1610-07-04 med flera till Finnmarken att uppbära halva skatten av sjölapparna. Ståthållare över Västerbotten och Lappmarkerna 1611-10-11. Överjägmästare (chef för jägeristaten) 1613-06-27. Hovjunkare. Ståthållare över Åland 1622-11-18. Naturaliserad svensk adelsman 1627-12-24 (introducerad 1627 och dag under nr 91 i de andra Mörnarnas säte och ställe, som voro år 1625 immatrikuleradc). Landshövding i Södermanland 1634-09-26. Landshövding i Västernorrland 1634-10-14 och i Västerbotten med Umeå, Luleå, Piteå. Torneå och Kemi lappmarker 1638-01-05. Död 1645-12-08 i Umeå och ligger begraven i Vreta klosters kyrka. Han erhöll i donation bl a Vreta klosterträdgård eller kungsträdgård 1619, Olstorp i Askeryds socken, Östergötlands län 1621, laxfisket i Norrköping mm samt fick konfirmerad på Tuna kungsgård i Rystads socken, Östergötlands län 1622-11-22[Sj]. Arrenderade Kastelholm och Haga genom kontrakt 1623-05-26 och Ekolsunds gård i Husby Sjutolfts socken, Uppsala län från 1626-06-16 på fem år. (Al.) Gift 1:o 1618-06-00 med sin sysslings änka Maria von der Grünau i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1604-05-13 på Nyköpings slott med kammarrådet Otto Helmer von Mörner, född 1569, död 1612), född 1585, död 1634-08-09 i Stockholm och begraven 1635-05-13 i Rystads kyrka, dotter av sachsiska ståthållaren Georg Mauritzson von der Grunau, till Tilen och Trasburg i Meissen, och Anna Ottosdotter von Lipradt. Gift 2:o med Catharina Månesköld af Seglinge, död 1643-05-16 på Högsäter, dotter av Arent Carlsson Månesköld af Seglinge, och hans 2:a fru Ingeborg Ivarsdotter Ulfsparre (av Hjortösläkten), nr 112.

Barn:

 • 1. Maria, född 1619 på Tuna, död kort efter en barnsäng 1643-01-29 Kanckas Gift 1638-08-20 i Stralsund, dit hon följt sin halvsyster, sedermera riksrådinnan, grevinnan Lillie, med riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Gustaf Evertsson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, i hans 1:a gifte, född 1614, död 1666.
 • 1. Stellan Otto, till Högsäter och Ulvstorp. Ryttmästare vid ett tyskt regemente. Sist överste. Slagen vid Erfurt i tyska kriget på sitt 20:e ålders år.
 • 1. Hans Georg, friherre Mörner af Morlanda, född 1623. Död 1685. Se friherrliga ätten Mörner af Morlanda, tab 1.
 • 1. Hedvig, död före 1702. Gift 1646 i Leipzig med riksrådet och fältmarskalken Robert Douglas, greve Douglas, född 1611, död 1662.
 • 2. Christina.
 • 2. Gustaf, född 1640, död ung.
 • 2. Anna Sofia, född 1641, död ung.
 • 2. Ingeborg, född 1642, död 1672 Fyllingarum Gift 1665-09-06 på Högsäter med översten Nils Kagg, i hans 2:a gifte, född 1624, död 1673.

TAB 6

Aron Gustaf, (son av Stellan Otto von Mörner, natural. Mörner, tab 5), till Eke i Roslags-Bro socken, och Norrgarn i Bladåkers socken (båda i Sth.) samt Ulfsparrenäs. Född 1639-07-29 på Umeå landshövdingresidens. Student i Uppsala 1649-05-23. Kapten 1665. Major vid Västmanlands regemente 1667-03-06. Var död 1686-08-18, då arvskifte hölls efter honom. Han ihjälstack 1665-08-29 i duell på Gursten majoren Alexander Irving och begav sig därrör ur riket, men återkom och blev 1666 dömd att bota 200 daler silvermynt. Gift 1660 med sin syssling Christina Svinhufvud af Qvalstad, som levde 1686, dotter av översten Christer Svinhufvud af Qvalstad, och hans 1:a fru Johanna Elisabet von Schomburg.

Barn:

 • Stellan, född 1661-05-05 på Eke. Fänrik vid Västerbottens regemente 1677 (At (KrA).). Död ogift 1678-12-18 på Eke och begraven i Roslagsbro kyrka
 • Otto, född 1662. Regementskvartermästare. Se Tab. 7
 • Aron, till Eke. Född 1665-05-11. Underofficer vid Skyttas infanteriregemente. Reform, fänrik vid tyska livregementet till fot 1682. Fänrik vid tyska livregementet till fot 1686-04-19. Löjtnant vid Västerbottens regemente.Död Ogift 1689 i Karlskrona.
 • Anna Christina, född 1666, död 1744 i Bolhult i Hjorteds socken, Kalmar län och begraven 1744-10-26. Gift 1693-06-18 i Bolhult med fil. mag. Didrik Johansson.
 • Christina, född 1667-11-11, död 1742 på Eke och begraven 1742-11-28. Gift med löjtnanten Johan Klingspor, död 1729.
 • Maria Elisabet, död 1736-11-16 i Hjorteds socken. Gift 1693-06-19 Mjöshult
 • Johan Christer, till Eke och Mjöshult. Född 1671-06-16. Fänrik vid tyska livregementet till fot 1691-04-02. Löjtnant vid tyska livregementet till fot 1699-07-20. Regementskvartermästare 1709-05-25. Överstelöjtnants karaktär. Död 1736 Ingasäter och begraven 1736-06-26 i Säters kyrka, Skaraborgs län. Gift med Brita Kafle i hennes 3:e gifte (gift 1:o med löjtnanten Gustaf Hård af Torestorp, nr 60. Gift 2:o med löjtnanten Erik Hård af Segerstad, född 1670, död 1699), född 1664, död 1738 på Ingasäter och begraven 1738-03-07 i Säters kyrka, dotter av kaptenlöjtnanten Åke Kafle, och Ebba Soop.
 • Ingeborg, född 1673, död 1743 på Mjöshult och begraven 1743-02-10. Gift 1703-01-15 på Bolhult med befallningsmannen Anders Knutsson.

TAB 7

Otto, (son av Aron Gustaf, tab 6), född 1662-07-22. Fänrik vid Västerbottens infanteriregemente (Bar.) 1682-10-31. Löjtnant vid Västerbottens infanteriregemente 1687-04-29. Regementskvartermästare. Avgången från regementet före 1700. Gift med Dorotea Lung, dotter av komministern i Neder-Luleå Andreas Erici Holmæus Lung och Dorotea Backman.

Barn:

 • Christina Susanna, levde 1728. Gift med fältsekreteraren och auditören vid jämtländska fältstaten Peter Todijn, död 1720.
 • Anna Maria, döpt 1688-03-21 i Piteå (Lns.), död 1728-05-07. Gift 1717, efter kunglig tillstånd 1717-01-15, med krigsrådet Herman Schlytern i hans 1:a gifte (gift 2:o med Catharina Soth, född 1705, död 1765 i Nyköping och begraven i Nyköping 1765-02-19, dotter av bryggaren Peter Soth och Brita Branting) (Lns.), född 1689-02-26, död 1750-08-22 i Mariefred.
 • Aron. Stod i holländsk tjänst. Död ogift utrikes på sina resor.
 • Dorotea, död ung.

TAB 8

Carl, (son av Aron Gustaf, tab 6), född 1663-06-16. Underofficer vid G. Douglas' regemente 1677 (Hc.). Fänrik vid C. G. Skyttes dragonregemente 1680. Avsked 1681 vid regementets reducering . Fänrik vid Västmanlands regemente 1682-10-30. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1688-09-30. Sekundkapten 1701-01-30. Premiärkapten 1706-02-08. Död 1709-09-10 i Bender. Gift 1691-01-30 i Stockholm med Maria Horster, adlad och adopterad Stiernberg, nr 1184, levde 1730, dotter av lantmedikus, doktor Hans Georgsson Horster och hans hustru Anna i hennes 1:a gifte.

Barn:

 • Hedvig Christina, född 1691-12-05 i Uppsala, död 1774-03-29 Drottninghuset Gift 1719-12-02 med underlöjtnanten Didrik Lillie af Greger Mattssons ätt, död 1724.
 • Stellan Carl, född 1694-02-19. Student i Uppsala 1712-05-05. Kapten i hessisk tjänst. Gift i Sachsen, men med vilken och om han hade barn, är icke känt.
 • Hans, född 1697-07-01. Sergeant vid livgardet. Död ogift 1717 och begraven 1717-03-19 i Maria förs, Stockholm.

TAB 9

Hans, (son av Aron Gustaf, tab 6), till Mjöshult i Hjorteds socken, Kalmar län och Eke i Bro socken, Stockholms län. Född 1670-05-26 på Mjöshult. Fänrik vid Västmanlands regemente. Kaptens avsked. Död 1728-09-27 På Gårdveda eller Gottfridsdal och begraven i Gårdveda kyrka, Kalmar län. Gift 1:o 1696-09-27 Fårebo med Anna Christina Ekenberg, född 1677-05-14, död 1710 på Mjöshult och begraven 1710-04-17, dotter av kommendören Johan Ekenberg, och Christina Elisabet Hammarskjöld. Gift 2:o med Elisabet Stråle af Ekna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1704 med överstelöjtnanten Christoffer Falkengreen, nr 343, i hans 3:e gifte, född 1647, död 1708. Gift 3:o 1733-05-28 i Gårdveda socken, med kaptenen Georg Soltner, född 1682, död 1755-09-28 på Gårdveda), född 1686. Död 1761-10-06 på Gårdveda, dotter av korneften Magnus Stråle af Ekna, och Catharina Zelow.

Barn:

 • 1. Carl, född på Mjöshult, död späd 1697 och begraven 1697-08-24.
 • 1. Carl Johan, född 1698. Major. Död 1782. Se Tab. 10
 • 1. Hedvig, född 1699-10-24 på Mjöshult, död 1700 och begraven 1700-10-01.
 • 1. Christer, född 1701. Överstelöjtnant. Död 1768. Se Tab. 14.
 • 1. Vendela Christina, född 1702-10-06 på Mjöshult, död 1754. Gift 1735 med löjtnanten Jakob Johan Braun, i hans 1:a gifte, född 1709, död 1778.
 • 1. Anna Maria, född 1704-08-07 på Mjöshult, död 1761-05-27 i Gärdslösa socken, på Öland och begraven 1761-06-04. Gift med kornetten Johan Fredrik Kalmberg, född 1692, död 1763.
 • 1. Dorotea Catharina, född 1707-08-09 på Mjöshult, död 1778-11-14. Gift med sin systers svåger, kaptenen Göran Kalmberg, född 1702, död 1780.
 • 1. Hedvig Charlotta, född 1709-12-23 på Mjöshult, begraven 1710-02-15.
 • 2. Christina Elisabet, döpt 1716-12-26 på Eke, död 1795-02-25 i Vimmerby. Gift 1738-09-24 på Gårdveda med sin halvsysters svåger, överjägmästaren Cornelius Alexander Braun, född 1713, död 1775.
 • 2. Hedvig, döpt 1720-04-16 på Mjöshult, död 1751-10-27 på Gårdveda.

TAB 10

Carl Johan, (son av Hans, tab 9), till Eke. Född 1698-09-26 Mjöshult. Volontär vid dalregementet 1715-04-12. Fänrik vid dalregementet 1716-04-14. Sekundlöjtnant 1718-09-13. Premiärlöjtnant 1719-12-29. Regementskvartermästare 1737-08-15. Kapten 1741-09-26. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Majors avsked 1748 3074. RSO 1750-04-17. Död 1782-03-29 på Eke och begraven i Roslagsbro kyrka. Han bevistade fälttåget i Norge 1718 samt finska kriget på 1740-talet. Gift 1743-09-20 Bredsjö med friherrinnan Fredrika Duwall, född 1722-10-03 på Bredsjö, död 1801-05-20 på Eke och begraven i Linderstedtska graven vid Roslagsbro kyrka, vilken grav hon inköpt och tillrett åt sig och efterkommande, dotter av majoren, friherre Sven Duwall, och friherrinnan Sofia Charlotta Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Stellan, född 1745-09-29 på Eke, död på Eke ung och begraven i Roslagsbro kyrka
 • Sven Stellan, född 1746-10-17 på Eke. Volontär vid livregementet till häst 1761-12-23. Korpral vid livregementet till häst 1765-12-19. Död ogift 1768-08-05 på Eke och begraven i Roslagsbro kyrka. Carl, född 1749. Kapten. Död 1793. Se Tab. 13. Fredrika Lovisa, född 1750-05-08 på Eke, död ogift 1841-04-04 i Stockholm och begraven i adlad Mörnerska familjegraven vid Roslagsbro kyrka
 • Sofia Gustava, född 1753-09-01 på Eke, död 1845-04-11 i Stockholm och begraven i adliga Mörnerska familjegraven vid Roslagsbro kyrka. Gift 1793-12-19 Upplunda
 • Johan Didrik, född 1759-06-06 på Eke. Korpral vid livregementet till häst 1774-06-04. Page vid hovet 1774-07-21. Fänrik vid Västmanlands regemente 1777-11-26. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1783-09-17. Stabskapten 1790-03-25. Regementskvartermästare 1791-12-20. Avsked 1793-10-23. Död ogift 1799-10-23 på Emaus vid Hedemora.

TAB 11

Hampus, (son av Carl Johan, tab 10), till Eke i Bro socken, Stockholms län. Född Eke 1744-06-18. Volontär vid livgardet 1760-10-08. Korpral vid livregementet till häst 1762-12-31. Kornett vid livregementet till häst 1768-03-11. Löjtnant 1773-06-21. Ryttmästare 1775-06-09. Major vid Jämtlands kavalleriakvadron 1783-04-30. Avsked 1783-04-30. Död 1827-03-04 i Stockholm och begraven i familjegraven vid Roslagsbro kyrka. Gift 1:o 1779-07-09 Eka med sin morfars sysslings sondotter, friherrinnan Maria Christina Charlotta Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1760-12-03 på Eka, död 1796-05-09 Målhammar och begraven i Oxenstiemska graven i Lillkyrka socken, dotter av friherre Erik Gustaf Oxenstierna af Eka och Lindö, och Sara Margareta Lagerstam. Gift 2:o 1798-09-16 på Eka med sin syssling och sin 1:a frus kusin Anna Charlotta Ekenberg, född 1757-10-13 på Eka, död 1800-04-13 Värnstad Gift 3:o 1814-09-09 i Stockholm med Johanna Charlotta Gustava Whitelock, född 1786-11-25 (1787-11-25), död 1873-04-23 i Stockholm, dotter av majoren vid arméns flotta Johan Daniel Whitelock och Maria Charlotta Lindmarck.

Barn:

 • 1. Carl Stellan, född 1780. Generaladjutant och postinspektör. Död 1865. Se Tab. 12.
 • 1. Hampus Gustaf, född 1782-05-12 på Eke. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad (Hm.) 1800-09-29. Kornett vid livregementsbrigadens kyrassiärer 1800-10-22. 2. Adjutant (Hc.) vid livregementsbrigadens kyrassiärer 1801-09-16. 1. Adjutant (Hc.) 1802-12-09. Löjtnant 1808-02-19. Stabsryttmästare 1812-02-18. RSO 1814-11-16. Död ogift 1816-02-02 i Stockholm och begraven i Mörnerska graven vid Roslagsbro kyrka. Han deltog i 1813–1814 års fälttåg i Tyskland.

TAB 12

Carl Stellan, (son av Hampus, tab 11), född 1780-11-10 Eke. Volontär vid Svea livgarde. Fänrik vid Svea livgarde 1794-05-30. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1799-10-03. Löjtnant vid Svea livgarde garde 1805-04-15. Kapten vid Svea livgarde 1809-10-24. RSO 1814-12-16. Överstelöjtnant i armén 1815-12-08. Major vid Svea livgarde 1821-11-05. Överste i armén 1822-01-28. 2. Major vid gardet 1826-09-21. 1. Major vid Svea livgarde 1827-06-20. Generaladjutant i generalstaben 1829-08-21. KSO 1839-12-01. Avsked 1843-12-18. Postinspektör i Norrköping 1844-01-16. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1865-08-11 i Norrköping. Han bevistade krigen i Pommern 1805 och 1806, i Finland 1808 och 1809 och i Norge 1814. Gift 1816-02-24 Målhammar med sin kusin, stiftsjungfrun, friherrinnan Vendela Charlotta Oxenstiernaa, född Eka och Lindö, född på Eka 1788-07-27, död 1855-02-09 i Stockholm och begraven i Mörnerska graven vid Roslagsbro kyrka, dotter av hovmarskalken, friherre Sven Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö, och Hedvig Charlotta Forsner.

Barn:

 • Hampus Gabriel, född 1816-10-15 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1832-01-13. Utexaminerad 1837-12-15. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1837-12-30. Löjtnant 1845-07-31. Regementskvartermästare 1852-12-11. Ryttmästare 1857-03-03. RSO 1862-01-28. Extra fullmäktig vid krigsbefälets sammanträde 1865. Major i armén 1867-01-08. Avsked 1872-12-28. Död 1879-11-14 i Stockholm. Gift i Stockholm 1873-03-26 med Matilda Amanda Blixen, född 1836-04-27 i Stockholm, död i Stockholm 1899-09-25, dotter av prosten och kyrkoherden i Kjula och Sundby förss pastorat av Strängnäs stift Anders Blixen och Maria Amalia Fransiska Michaelson.
 • Carl Stellan Hjalmar, född 1818-04-21 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1832-01-13. Död 1832-10-18 på Eke och begraven i Mörnerska familjegraven vid Roslagsbro kyrka
 • Axel Gustaf, född 1821-04-19 i Stockholm. Fanjunkare vid Svea livgarde 1837-12-23. Officersexamen 1840-02-28. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1840-03-24. Löjtnant vid Svea livgarde 1845-12-18. Kapten i gardet 1854-03-07. RPrRÖO 4kl 1857-01-20. RSO 1862-01-28. Major i armén 1866-07-04. Avsked 1871-12-15. Död ogift 1873-04-26 i Stockholm.

TAB 13

Carl, (son av Carl Johan, tab 10), till Eke i Bro socken, Stockholms län. Född i Stockholm 1749-01-24. Volontär vid livregementet till häst 1764-12-13. Rustmästare vid livgardet 1767-03-30. Furir vid livgardet 1767-10-30. Bataljonsadjutant vid livgardet. Fänrik 1769-05-03. RSO 1772-09-12. Kapten i armén 1772-09-13. Löjtnant vid gardet 1774-03-16. Stabskapten vid livgardet 1778-09-25. Regementskvartermästare 1781-06-25. Avsked 1786-04-24. Död 1793-04-28 på Eke och begraven i familjegraven i Roslagsbro kyrka. Gift 1792-04-23 i Stockholm med Hedvig Sofia Heltman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid arméns flotta, RSO mm, Carl Gustaf Brummer, född 1749-04-30, döds skjuten 1789-08-14 i slaget vid Svensksund), född 1760, död 1793-12-07 i Stockholm, dotter av direktören Erik Hellman.

Barn:

 • Fredrika, född 1793-01-25, död 1793-01-26.

TAB 14

Christer, (son av Hans, tab 9), till Hinsekind i Värnamo socken, Jönköpings län, och Mjöshult i Hjorteds socken, Kalmar län. Född 1701-04-07 på Mjöshult. Volontär vid dalregementet 1717-01-19. Förare vid dal regementet 1718-03-01. Fänrik 1718-09-13. Löjtnant 1731. Löjtnants indelning 1737-08-15. Sekundkapten 1737-09-26. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Regementskvartermästare 1742-02-06. Premiärkapten 1743-03-30. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant i armén 1752-08-10. Överstelöjtnant vid Jämtlands regemente 1764-10-16. Död 1768-04-14 Vången. Han bevistade 1718 fälttåget i Norge och därunder belägringen av Blakier skans samt finska kriget på 1740-talet, varunder han deltog i slaget vid Villmanstrand den 23 aug. 1741. Gift med (friherrinnan) Eleonora Sofia Palmfelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med generallöjtnanten Anders Koskull, friherre Koskull, i hans 2:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1677, död 1746), född 1709, död 1745 på Mjöshult och begraven 1745-11-05 i Hjorteds kyrka, dotter av landshövdingen (friherre) Johan Palmfelt, och grevinnan Anna Catharina Lillie.

Barn:

 • Christer, född 1744. Kapten. Död 1809. Se Tab. 15

TAB 15

Christer, (son av Christer, tab 14), till Stora Hinsekind i Värnamo socken, Jönköpings län. Född 1744-03-18 Mjöshult. Volontär vid fortifikationen 1759 och vid livgardet 1760. Underkonduktör vid fortifikationen 1761-04-22. Rustmästare vid livgardet 1761-04-22. Bataljonsadjutant vid livgardet 1763-09-10. Fänrik 1765-06-17. Kaptens avsked 1767-03-05. Död 1809-04-24 på Hinsekind. Gift 1775-01-20 Totebo doktorn, fil. mag. Carl Papke i hans 2:a gifte, född 1723-08-10 i Lund, död 1767-05-15 i Västra Vingåker) (Hm.), född 1738, död 1811-04-21 på Ed, dotter av grosshandlaren i Stockholm, brukspatronen Carl Steen och Magdalena Dassau.

Barn:

 • Christer, född 1776. Generalmajor. Död 1855. Se Tab. 16
 • Eleonora, född 1777-07-10 på Totebo, död 1778-03-10.
 • Hampus, född 1778. Löjtnant. Död 1860. Se Tab. 30
 • Magdalena, född 1779-07-08, död 1779-11-03.
 • Stellan Otto, född 1784-01-15. Korpral vid Smålands dragonregemente 1801-10-12. Kornett vid Smålands dragonregemente 1801-11-29. Löjtnant 1808-02-15. Kapten vid Smålands dragonregementets infanteribataljon 1812-07-28. RSO 1814-05-20. Major i armén 1815-01-14. 3. Major vid Jönköpings regemente 1815-05-02. 2. Major vid Jönköpings regemente 1816-09-24. Död ogift 1817-06-25 i Jönköping.

TAB 16

Christer, (son av Christer, tab 15), född 1776-02-25 Totebo. Sergeant 1778. Fänrik vid Västmanlands regemente 1781-02-07. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1792-07-15. Stabskapten vid Närkes och Värmlands regemente 1799-06-03. 1. Major 1809-06-29. 1. Major vid Närkes regemente 1810-11-27. RSO 1810-07-03. Överstelöjtnant i armén 1813-03-16. Överste i armén 1814-11-16. Överste och chef för Närkes regemente 1816-11-05. Generaladjutant i generalstaben 1823-07-04. KSO 1832-06-24. Generalmajor 1837-06-24. KmstkSO 1839-12-01. Avsked 1848-12-28. Död 1855-07-01 i Stockholm. Bevistade fälttågen mot Norge 1808–1809 samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1803-08-07 Toverud med friherrinnan Gustava Turinna Ribbing af Koberg, född 1779, död 1838-03-24 på överstebostället Lind i Askersunds landsförs Örebro län, dotter av majoren, friherre Ture Ribbing af Koberg, och hans 1:a fru, friherrinnan Hedvig Juliana Roos.

Barn:

 • Magdalena Juliana, född 1804-06-16 på Skinnaregården i Sunne socken, Värmlands län.
 • Turinna Charlotta, född 1805-06-14 på Skinnaregården, död 1807-02-07.
 • Christer Hampus, född 1806. Överste. Död 1876. Se Tab. 17.
 • Hedvig Gustava, född 1808-06-25, död 1882-01-26 på Ek i Ek socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1828-04-21 på överstebostället Lind i Askersunds socken, Örebro län med kaptenen Adolf Gerhard Lilliestierna, i hans 2:a gifte, född 1783, död 1841. Gift 2:o 1843-04-07 med hovpredikanten och kyrkoherden, mag. Martin Efraim Silfwerbrand, född 1787, död 1845.
 • Carl Otto Stellan, född 1810. Överste. Död 1876. Se Tab. 26.
 • Axel Conrad, född 1812. Major och postmästare. Död 1882. Se Tab. 29.
 • Emilie Julie, född 1813-09-10 på Lind, död ogift 1893-09-11 Harvestad
 • Frans Ture Julius, född 1815-09-05. Kadett vid Karlberg 1831-03-19. Utexaminerad 1838-12-20. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1839-02-21. Löjtnant vid Värmlands regemente 1842-04-28. Kapten 1851-05-02. Död ogift 1855-08-04 på Edvalla bruk i Nors socken, Värmlands län.

TAB 17

Christer Hampus, (son av Christer, tab 16), född 1806-07-20 Skinnaregården. Kadett vid Karlberg 1822-09-28. Utexaminerad 1825-10-13. Fänrik vid 2. livgardet 1825-11-15. Löjtnant 1830-09-09. Ordonnansofficer hos konungen 1834-12-11. Kapten 1842-09-21. RSO 1850-06-26. Major i regementet 1853-07-07. 2. Major 1854-05-09. Överstelöjtnant i armén 1858-04-27. Överste och chef för 1. livgrenadjärregementet 1858-10-12. KSO 1866-07-03. Avsked från chefsbefattningen 1871-01-26. Död 1876-11-05 på sin egendom Harvestad i Landeryds socken, Östergötlands län, vilken egendom innehades av hans änka. Gift 1:o 1842-02-06 i Maria förs, Stockholm med Anna Carolina Casparsson, född 1821-04-24 i Maria förs,Stockholm, död 1858-07-08 vid Drottningholm, dotter av grosshandlaren Per Olof Casparsson och Anna Carolina Hamberg. Gift 2:o 1861-03-05 i Stockholm med Ulrika Maria (Ulla) Scharp i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1846-05-06 i Stockholm med sidenfabrikören i Stockholm Per August Casparsson, född 1816-01-08, i Stockholm, död i Stockholm 1856-04-30), född 1827-07-26 i Stockholm, död i Stockholm 1902-09-01, dotter av grosshandlaren Vilhelm Scharp och Maria Gustava Wretman.

Barn:

 • 1. Christer Hampus, född 1842. Hovmarskalk. Död 1931. Se Tab. 18.
 • 1. Anna Julia Turinna, född 1844-08-10 på Drottningholm, död 1914-08-01 på Rönninge sanatorium i Salems socken, Stockholms län. Gift 1881-09-13, i London med lantbrukaren Nils Fredrik Schwartz, född 1837-08-08 på Lilla Halängen i Högsäters socken, Älvsborgs län, död 1909-04-02 i Stockholm.
 • 1. Agnes Emilia Carolina, född 1847-03-14, död 1858-08-13.
 • 1. Ebba Augusta Charlotta, född 1848-10-18, död 1849-11-18.
 • 1. Olof Stellan, född 1850. Ryttmästare. Död 1912. Se Tab. 23.
 • 1. Marianne Elisabet, född tvilling 1850-10-02 i Maria förs, Stockholm. Ägde Stockkumla i Dingtuna socken, Västmanlands län. Död 1933-03-29 å Stockkumla, Dingtuna förs, Västmanlands län (db 6).
 • 2. Frans Axel, född 1862-03-26 i Linköping, död i Linköping 1863-01-17.
 • 2. Emilie Gustava Christina (Stina), född 1864-06-11 i Linköping. Gift 1893-08-29 på Harvestad med praktiserande läkaren i Stockholm, med. lic. Allan Henrik Teodor Strömberg, född 1861-02-18 i Stockholm, död i Stockholm 1927-10-07.

TAB 18

Christer Hampus, (son av Christer Hampus, tab 17), född 1842-12-18 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1859-06-01. Utexaminerad 1864-02-29. Underlöjtnant vid husarregementet konung Carl XV, sedermera kronprinsens husarregemente, 1864-03-08. Löjtnant 1872-10-04. Kommenderad med den honnörsvakt, som åtföljde konung Carl XV:s lik från Malmö till Stockholm 1872-09-00. RrPRÖO4kl 1885-08-00. Ryttmästare i regementet 1887-07-13. RSO 1887-12-01. Ryttmästare vid regementet 1888-05-04. Adjutant hos konungen 1888-10-30. RPrKrO3kl 1890-07-10. Major vid livgardet till häst 1891-07-14. Överstelöjtnant i regementet 1894-05-04. Överstelöjtnant och 1. major 1894-09-13. Ledamot av direktionen för veterinärinstitutet 1894–1911. LKrVA 1896. Överste i armén 1897-08-18. KDDO 2gr 1897-08-27. Överadjutant hos konung Oskar II 1897-09-18. OII:sJmt 1897-09-18. Överste och sekundchef vid sistnämnda regemente 1898-03-05. KSO 2kl 1901-05-15. StOffRumKrO 1902. KSO1kl 1904-12-01. Kabinettskammarherre 1905-05-15. Avsked 1905-12-22. Hovmarskalk hos änkedrottning Sofia 1908-03-30. KNO1kl 1911-06-06. KBadBI:sZO 1912. Har ägt Beden, Villiegården och Vidarp i Villie och Slimminge socknar Malmöhus län. Död 1931-01-19 i Dingtuna förs, (Västerås domkyrkoförs, db 16) och begraven i Dingtuna förs Gift 1867-08-14 i Malmö med Ebba Mariana Ottilia Elisabet Hallenborg nr 1736, född 1848-10-20 Svaneholm, död 1938-07-25 i Eslöv (Willie förs, Malmöhus län, db nr 11), dotter av kammarherren Carl Johan Hallenborg, och hans 2:a fru, grevinnan Eleonora Charlotta Filippina Fredrika Lovisa von Schwerin.

Barn:

 • Christer Hampus, född 1870. Agronom. Död 1912. Se Tab. 19.
 • Hjalmar Stellan, född 1871. Kammarherre. Död 1934. Se Tab. 20.
 • Eleonora Elisabet (Ellen), född 1873-06-14 i Garnisonsförs, Malmö.
 • Märta Turinna, född 1875-03-29. Gift 1898-05-07 med överstelöjtnanten och kammarherren Carl Ludvig Holger Rosencrantz, född 1870
 • Marianne, född 1878-01-29, död 1878-08-25 på Beden.
 • Otto Helmer, född 1879. Godsägare. Död 1933. Se Tab. 21.
 • Stellan, född 1882. Köpman. Död 1910. Se Tab. 22
 • Stina, född 1887-05-15 i Malmö. Gift 1910-08-25 i S:t Petri kyrka i Malmö (Villie förs, Malmöhus län, vb) med friherre Carl Gustaf Alfred Fredrik Axel Wrangel af Sauss, född 1885

TAB 19

Christer Hampus, (son av Christer Hampus, tab 18), född 1870-03-12 i Malmö. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1894. Utexaminerad. 1896-10-20. Bokhållare i Finland 1897–1898. Inspektor på Prästkulla gård i Tenala socken, 1899. Förvaltare vid Stockkumla i Dingtuna socken, Västmanlands län 1905. Arrenderade Vilanda gård i Uppland 1906–1908. Lantbrukare Beden 1909. Död 1912-01-25 Furuliden, db). Gift 1907-04-16 med Hedvig Hansen, född 1885-08-18 död 1912-12-24 i Köpenhamn (Villie förs, Malmöhus län, db).

Barn:

 • Elisabet Vivi, född 1908-02-09 i Hammarby socken, Stockholms län. Stiftsjungfru. Död 1908-06-13 på Löwenströmska lasarett i Hammarby socken, Stockholms län.
 • Christer Hampus, född 1910-04-27 i Köpenhamn.

TAB 20

Hjalmar Stellan, (son av Christer Hampus, tab 18), född 1871-07-29 i Malmö. Volontär vid skånska dragonregementet 1889-12-09. Mogenhetsexamen 1890-06-06. Sergeant vid vid skånska dragonregementet 1891-06-12. Elev vid krigsskolan 1891-07-28. Utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant 1892-11-18. Löjtnant 1897-12-17. Ryttmästare 1907-11-15. RSO 1913-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1921-08-19. Kammarherre 1922-01-02. Död 1934-09-19 å Allmänna sjukhuset (S:t Johannes förs, Malmö, db 117). Gift 1899-04-17 i Bollerups kyrka, Kristianstads län med Marta Jenny Hilda Carolina Sylvan, född 1878-09-10. Död 1935-03-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (Bromma förs, db 54), dotter av godsägaren Peter Hjalmar Sylvan och Hilma Elvira Augusta Smith.

Barn:

 • Martha Elvira Augusta Elisabet, född 1900-01-12 i Ystad. Stiftsjungfru. Gift 1920-05-15 i Malmö med löjtnanten greve Carl Carlsson Bonde af Björnö, i hans 1:a gifte, född 1897.
 • Elsa Marianne, född tvilling 1902-10-27 i Ystad. Stiftsjungfru. Gift 1927-08-15 i Stockholm med underlöjtnanten, greve Adolf Erik Louis Stackelberg, född 1901.
 • Otto Hampus Stellan, född tvilling 1902-10-27 i Ystad. Lantbrukare. Gift 1933 med Clara Simpson

TAB 21

Otto Helmer, (son av Christer Hampus, tab 18), född 1879-11-24 i Malmö. Har ägt Ekhult i Björsäters socken,, Östergötlands län. Död 1933-01-31 i Uppsala och begraven i Villie förs, Malmöhus län. Gift 1915-10-13 i Ystad med Maria Bjurström, från vilken han blev skild genom Malmö rådhusrätts utslag 1930-04-12, född i Ystad 1880-03-25 i S:t Petri förs Utexaminerad fr. Anna Sandströms högre seminarium för flickor i Stockholm. Dotter av boktryckaren Axel Fredrik Bjurström och Selma Maria Elisabet Möller.

Barn:

 • Otto Helmer,
 • Hampus Stellan Hjalmar,

TAB 22

Stellan, (son av Christer Hampus, tab 18), född 1882-08-05 i Malmö. Köpman. Död 1910-10-18 i Buenos Aires. (Stockholm, K. Livregementets till häst förs, db). Gift 1908-12-17 i Stockholm, Engelbrekts med Gertrud Erika Matilda Sterky i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1922-03-07 i Stockholm med generallöjtnanten Herman Georg Valdemar Wrangel, i hans 2:a gifte, född 1859), född 1884-05-11, död 1923-03-07 i Råsunda, dotter av godsägaren Carl Gustaf Sterky och Hedvig Augusta Norström.

Barn:

 • Stellan Henrik,

TAB 23

Olof Stellan, (son av Christer Hampus, tab 17), född tvilling 1850-10-02 i Maria förs, Stockholm. Kadett vid Karlberg 1869-02-15. Utexaminerad 1871-12-21. Underlöjtnant vid husarregementet konung Carl XV 1872-01-26. Löjtnant vid husarregementet konung Carl XV 1879-05-30. Ryttmästare 1890-10-03. RSO 1892-12-01. Avsked 1902-02-17. Stiftare av och ordförande i skånska fältrittklubben. RVO 1906-12-01. Död 1912-03-20 i Malmö (Garnisonsförs. Lyckad tillfällighetsskald. Ägde villan Halali vid Hälsingborg och sedan gård i Malmö. Gift 1880-07-09 i Haga kyrka i Göteborg med Agnes Marika Dickson, född 1860-03-17 i Göteborg, död 1923-09-14 i Djursholm (Stockholm Storkyrkoförs, db), dotter av med. doktorn Charles Dickson och Amalia Ekström.

Barn:

 • Stellan Christer, född 1881. Hovrättsråd. Död 1930. Se Tab. 24.
 • Ebba Amalia, född 1883-08-01 i Hälsingborg, liksom de följande syskonen. Gift 1908-08-01 i Malmö Garnisonsförs, ]] med föredetta godsägaren, friherre Axel Carl Wrede af Elimä, född 1878, död 1929.
 • Agnes Marianne, född 1886-01-04. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen i Malmö 1904-05-28. Student i Lund 1904. Fil. kand. i Lund 1908-05-30. Fil. ämbetsexamen 1910-12-15. Fil. lic. 1912-10-26. Disputant för fil. doktorsgrad 1917-02-17. Docent i romanska språk vid Lunds universitet 1917-05-12. Lektor vid Djursholms samskola 1922-07-01. Lektor vid Göteborgs högre allmän läroverk för flickor 1929-06-21. Rektor vid högre allmäna läroverket för flickor i Malmö 1929-07-01. "Illis quorum meruere labores" åttonde storleken.
 • Stellan Hampus, född 1887-08-23, död 1891-06-22 i Hälsingborg.
 • Eva Elisabet, född 1889-10-15. Stiftsjungfru. Död ogift 1912-09-02 i Malmö, Garnisonsförs.
 • Anna Margareta (Greta), född 1893-09-12 i Hälsingborgs garnisonsförs. Gift 1:o 1915-11-01 i Malmö med kaptenen Knut Axel Vilhelm Berg von Linde, från vilken hon 1921-02-07 blev skild, född 1883. Gift 2:o 1921-08-16 i Malmö, Garnisonsförs med översten på övergångsstat vid västra arméfördelningen, överadjutanten hos konungen, KSO1kl, RVO, OII:sGbmt, GVSbm mm. Bo Arvid Tarras-Wahlberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1895-11-09 med Astrid Emilia Augusta Carolina Knorring Roth, född 1875-01-25, dotter av bruksägaren Carl Ehrenfried Reinhold Roth och friherrinnan Carolina Gustava Eleonora von Knorring), född 1871-05-29 i Uppsala.
 • Carl Stellan Hampus, född 1897. Löjtnant. Se Tab. 25

TAB 24

Stellan Christer, (son av Olof Stellan, tab 23), född 1881-12-08 i Malmö. Mogenhetsexamen i Malmö 1900-05-26. Student vid universitetet i Lund 1900-09-05. Jur. filosofie examen 1901-05-31. Jur. utredning kandidat examen 1906-12-14. Extra ordinarie notarie i skånska hovrätten 1906-12-14. Tillförordnad domhavande 1908–1910. Tillförordnad fiskal i Svea hovrätt 1913-05-26–1914-06-19. Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 1914-06-19. Assessor 1916-02-25. Fiskal 1919-09-05. Hovrättsråd 1920-04-30. RNO 1924-06-06. Ledamot av vattenrättsdomstolen. Biogr. i: "Vem är det?" Död 1930-11-30 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1926-03-22 i Jakobs kyrka i Stockholm (Engelbrekts förs, vb) med Johanna Vilhelmina Henriette (Henny) Strömman, född 1897-10-19 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, dotter av hovrättsrådet Tor Strömman och Ester Maria Henriette Kempe.

Barn:

 • Stellan Tor Christersson,
 • Christer Hampus Christersson,

TAB 25

Carl Stellan Hampus, (son av Olof Stellan, tab 23), född 1897-01-28 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen 1914-06-04. Officersaspirant vid kronprinsens husarregemente 1915-01-02. Elev vid krigsskolan 1916. Utexaminerad 1917-12-19. Fänrik vid kronprinsens husarregemente 1917-12-31. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1919-12-31. Löjtnant 1921-09-30. Löjtnant vid skånska kavalleriregementet 1927-06-27 fr o m 1928-01-01. Ryttmästare i regementet 1932-12-09 och vid regementet 1937-10-15. RSO 1938-06-06. Förordnad såsom kapten i järnvägstjänst vid arméstaben 1940-10-01. Major i armén 1941-06-20. Kapten vid Pansartrupperna samt kapten i järnvägstjänst å Försvarsstabens stat 1942-10-01. Andre militärassistent vid Järnvägsstyrelsens militärbyrå. RVO1kl 1946-11-15. Avsked med tillstånd att inträda i kavalleriets reserv 1947-04-01. Haakon VII:s frihetskors 1949. Efter sin pensionering förvaltade han den mörnerska släktgården Stockumla i Västmanland, på sin tid skänkt till Riddarhuset. Gift 1923-12-26 i Ystad (Brottby förs Kristianstad län, vb) med Eva Leonora Kristina von Platen, född 1900-07-08 i Malmö, Röstånga förs, dotter av kronofogden i Ljunits, Herrestads och Vemmenhögs häraders fögderi, Malmöhus län, Philip Ludvig von Platen (ointroducerade ätten) och Eva Hedda Ingeborg Ehrenborg.

Barn:

 • Leonora Kristina
 • Carl Göran Stellan Ludvig,

TAB 26

Carl Otto Stellan, (son av Christer, tab 16), född 1810-09-02 på kaptensbostället Skinnaregården i Sunne socken, Värmlands län. Kadett vid Karlberg 1826-04-09, utexaminerad 1832-01-20. Elev vid Filipstads bergsskola 1830. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1830-02-11. Löjtnant 1838-08-24. Kapten 1853-04-19. Direktör vid rikets ständers banks lånekontor i Göteborg 1857 –1866. Major 1858-06-15. RNS:tOO 1858-07-04. RSO 1860-05-05. Överstelöjtnant i artilleriet 1863-11-20. Tillförordnad fälttygmästare i Göteborg 1870-10-12. Överstelöjtnant vid regementet 1870-12-02. Överste i armén 1875-11-26. Död 1876-01-30 i Göteborg. Gift 1848-12-30 på Tidaholms bruk i Agnetorps socken, Skaraborgs län med Charlotta Albertina Ekström, född 1817-02-21 i Stockholm, död 1891-04-15 i Skövde, dotter av livmedikus Johan Israel Ekström, adlad af Ekström, och grevinnan Juliana Charlotta von Rosen.

Barn:

 • Stellan Christer Hampus Magnus, född 1850. Överstelöjtnant. Död 1910. Se Tab. 27.
 • Magda Charlotta Julia, född 1853-04-03 i Göteborg, död i Göteborg 1862-03-12.
 • Carl Sigge Robert Hjalmar, född 1856-08-25, död 1860-11-30.
 • Marika Elisabet Augusta, född 1860-11-23 i Göteborg, död i Göteborg 1875-03-26.

TAB 27

Stellan Christer Hampus Magnus, (son av Carl Otto Stellan, tab 26), född 1850-06-16 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1867-10-15. Kammarpage hos drottning Lovisa 1869. Utexaminerad från krigsskolan 1870-05-16. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1870-05-25. Löjtnant 1877-06-01. Kapten 1889-05-01. RSO 1891-12-01. Major 1898-08-27. Avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i regementets reserv 1903-06-05. Överstelöjtnant i armén 1903-06-26. Död 1910-02-10 i Göteborg, Haga förs. Gift 1876-10-28 i Göteborg med Anna Emilia (Annie) Braune, född 1857-01-15 i Göteborg, Kristina förs, dotter av grosshandlaren Peter Josua Braune och Anna Gustava Eriksdotter.

Barn:

 • Marika Charlotta Augusta, död 1877-12-14 i Skara, stiftsjungfru. Gift 1899-10-14 i Göteborg med handlanden, RVO, Johan Ernst Palmér i hans 2:a gifte, född 1863-01-05 i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Anna Elsa, född 1879-04-14 på Gustavs bruk i Skövde landsförs, död på Gustavs bruk i Skövde landsförs, 1879-06-11.
 • Eva Charlotta Hedvig, född 1880-10-29 på Gustavs bruk. Stiftsjungfru. Gift 1900-04-25 i Göteborg med grosshandlaren Fredrik Teodor Petre, född 1868-09-15.
 • Carl Stellan Hjalmar, född 1885. Bankkamrer. Se Tab. 28

TAB 28

Carl Stellan Hjalmar, (son av Stellan Hampus Christer Magnus, tab 27), född 1885-04-04 i Skövde. Mogenhetsexamen i Göteborg 1905-06-06. Reservofficersexamen 1907-04-20 . Tjänsteman i aktiebolaget Göteborgs bank 1907-04-30. Underlöjtnant i fortifikationens reserv 1907-12-31. Student vid Göteborgs högskola 1910-09-12. Filosofie kandidat vid Göteborgs högskola 1913-09-15. Löjtnant 1914-12-05. Kamrer i i aktiebolag Göteborgs bank 1922-01-01. Löjtnant i Ingenjörstruppernas reserv 1938-11-11. Gift 1911-06-03 i Göteborg med Marina Lovisa Christina Wennerholm, född 1887-06-17 i Marstrand, dotter av grosshandlaren Josef Vilhelm Wennerholm och Anna Emilia Hök.

Barn:

 • Stellan Oskar Vilhelm,
 • Carl Christer Alexander,
 • Marianne Emilia
 • Bertil Josef Patrik,

TAB 29

Axel Conrad, (son av Christer, tab 16), född 1812-04-05 i Askersund. Kadett vid Karlberg 1828-07-09. Utexaminerad 1836-01-29. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1836-02-20. Löjtnant 1841-03-11. Kompaniofficer vid krigsakademien å Karlberg 1841–1850. Kompanichef och bibliotekarie vid krigsakademien å Karlberg 1850–1858. Kapten i armén 1851-04-22. Kapten vid regementet 1852-07-02. Major och chef för Hallands infanteribataljon 1858-12-16. RSO 1860-05-05. Avsked 1870. Postmästare i Södertälje 1870-12-02. Död i Södertälje 1882-06-01. Gift 1850-11-23 i Stockholm med stiftsjungfrun Elina Sofia Charlotta Lovisa af Wetterstedt A, född 1823-06-19 i Salems socken, Stockholms län, död 1880-02-28 i Södertälje, dotter av kanslirådet, friherre Niklas Joakim af Wetterstedt, och Charlotta Amalia von Heland.

Barn:

 • Axel Christer, född 1851-12-08 på Karlbergs slott i Solna socken, Stockholms län. Mogenhetsexamen 1874. Student i Uppsala 1874. Teoretisk teol. examen 1881-12-00 och praktisk teol. examen 1882-05-27. Prästvigd i Linköping 1882-07-14. Pastorsadjunkt i Klara förs i Stockholm 1882. Komministersadjunkt i Klara förs 1882. Pastoralexamen inför Linköpings domkapitel 1883-12-19. Pastorsadjunkt vid livgardets till häst förs 1884. Förste pastorsadjunkt i Klara församl. 1886-02-00. Vice pastor i Klara förs 1890-06-211890-09-01, 1891-06-151891-09-01 och 1892-06-01–1892-09-01. Predikant vid borgerskapets änkehus i Stockholm 1895-05-01. Regementspastor vid 1. Svea artilleriregemente 1902-04-04. Komminister i Storkyrkoförsen i Stockholm 1906-11-27. Entledigad från beställningen vid regementet 1907-10-18. Ånyo regementspastor vid vid 1. Svea artilleriregemente 1912-12-13. LNO 1922-11-25. 1935-06-15 beviljad afsked fr o m 1935-06-23. Gift 1916-06-20 i Nikolai förs, Stockholm (Oscars förs, Stockholm, vb) med Amalia Maria (Alma) Murray, född 1869-10-13 i Motala, dotter av grosshandlaren Carl Vilhelm Otto Murray, nr 221 6, och Gustava Bergöö.

TAB 30

Hampus, (son av Christer, tab 15), född 1778-08-13. Kadett 1782-02-00. Underlöjtnant vid artilleriet 1782-03-20. Löjtnant vid adelsfanan 1794-10-20. Avsked. Död 1860-05-02 på Åsa Jönköpings län. Gift 1814-06-27 Gärahov med Sara Juliana Cederstam, född 1777-09-22 Grönlund, död 1828-03-08 på Åsa, dotter av vice presidenten Gustaf Cornéer, adlad Cederstam, och Anna Sara Ehrenpreus.

Barn:

 • Hampus, född 1816-09-18 på Gärahov. Student. Död 1834-08-21 i Jönköping av kolera.

Källor

Mörnerska släktboken 1468–1653, utgiven av C. M. Stenbock (1909).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: