:

Pilefelt nr 230

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Pilefelt nr 230 †

Introd. 1635. Utdöd.

Ätten, är numera sannolikt utdöd. "Om ätten mot all förmodan ännu fortlever, skulle det vara efterkommande till rustmästaren Johan Pilfelt (se tabell 12), vilken med sin familj utflyttade ”til Stockholm”"

Pilefelt%20A23000.jpg

TAB 1

Bengt Håkansson, till Gemla i Öja socken, Kronobergs län. Som han fick genom sitt gifte. Gift med Elin Mattsdotter, dotter av hövidsmannen Matts Henriksson, en av stamfäderna för adl. ätten Silfverhielm[1].

Barn:

 • Per Bengtsson, till Fjäll i Björsäters socken, och Gösslunda i likanämnda socken, båda i Skaraborgs län, vilken sistnämnda gård han erhöll genom sitt 1:a gifte2. Fogde i Leckö län 1589–15973. Erhöll konung Johans donation på två gårdar4 Fjäll och Lilla Kärr 1591-07-13 »som honom arvelig till boställe och sätesgård under adlig frihet givne äro», och fick konfirm. härpå4 1619-07-22. Bekom 1592-07-22 i förläning ett hemman i Kinne härad3. Adlad på 1590-talet av konung Sigismund. Lagläsare i Älvsborgs län och på Dal åtminstone från 1611–1619. Lagläsare i Kinne härad 1620. Han och hans svåger häradshövdingen i Kinda härad Östergötlands län Jöns Persson i Bersebo sålde, Per Bengtsson sitt eget och Jöns Persson sin hustrus arvegods i Gemla till Isak Silfverhielm och dennes fru Anna Jöransdotter Ulfsparre2. Gjorde sitt testamente5 på Fjäll 1631-11-04, men levde ännu6 1634-07-30. Död s. å. Gift 1:o med ?Elin N. N. Gift 2:o med Sara Bengtsdotter, som var ofrälse, levde 1636, då styvsönerna klagade att hon förhöll dem deras faders sätesgård Fjäll m. fl. gårdar, bland dem Gemla, som var deras fädernearv och Gösslunda, deras möderne.2

Barn:

 • 1. Bengt Pilefelt. Överste. Död 1641. Se Tab. 2
 • 1. Gustaf Pilefelt, född 1594. Överstelöjtnant. Död 1657. Se Tab. 5.
 • 2. En dotter, levde 1647. Var gift.

TAB 2

Bengt Pilefelt (son av Per Bengtsson, Tab. 1), till Fjäll och Lilla Kärr i Björsäters socken, Skaraborgs län, å vilken donation han erhöll konfirm.4 1636-03-21 samt Bersebo i Tjärstads socken, Östergötlands län, vilket han ärvde efter sin faders systerson Jöran Jönsson (konfirm. 1637-08-31 och vilket han bebyggde till säteri. Var 1630 överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente. Introd. 1635 jämte sin broder Gustaf på ättens vägnar under nr 230 samt med namnet Pilefelt efter vapnet. Överste för Skaraborgs regemente 1635–1639. Kommendant i Wismar15. Död 1641-01-28 i Wismar15 efter långvarig svår sjukdom7, och begraven i Lugnås kyrka 15 Skaraborgs län. Enligt gravstenen därst. var han gift i 21 år, två veckor och tre dagar samt hade haft fyra söner och fem döttrar.15 Gift 1620-01-00 med Anna Giliusdotter Wittenboll, från Holland, som 1648-03-30 erhöll besittningsrätt å donationsgodsen4, död 1664-11-10 på Rud.

Barn:

 • Per. Student i Rostock 1637-06-008. Var löjtnant 1650. Ryttmästare. Död 1659.15 Gift med Catharina Hanefelt15 i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Björn Nilsson, död 1651, stamfader för släkten Lilliebjörn).15
 • Gertrud, levde 1665. Gift med Zakarias Palmbom.
 • ?Helena. Gift 1645-08-02 med Hans Papegoja [15].

TAB 3

Henrik (son av Bengt Pilefelt, Tab. 2). Levde utan tjänst. Död före 1669 i Stockholm (skjuten under kriget i Polen på 1650-talet).15 Gift med Ingrid15 Örnevinge i hennes 1:a gifte15 (gift 2:o 1660 med kyrkoherden i Fågelås pastorat av Skara stift Christoffer Johansson Kempe, född 1629, död 1676), född 1629, död 1677, dotter av hovmästaren Gustaf Eriksson, adlad Örnevinge, och Ingrid de la Motte.

Barn:

 • Bengt, född omkr. 1649. Studerade navigation och skeppsbyggnadskonst i England (1672) och Spanien m. fl. länder. Löjtnant vid svenska flottan. Död 1680. 'Efter hans död och åtta år efter hans avresa till utrikes orter förvärvade sig hans farbroder Georg Pilefelt de gods, som han fått i donation, men Bengts morbroder Gustaf Örnevinge, som påkostat hans utländska resor, begärde ersättning av godsen, varom hovrätten i Jönköping 1690-05-12 ålade major Pilefelt att inkomma med förklaring.'

TAB 4

Georg (son av Bengt Pilefelt, Tab. 2), till Fjäll, som från honom reducerades med 1683 års ränta9. Tjänade sig upp från gemen till kornett vid överste Sinclairs regemente under Carl X Gustafs polska krig. Blev fången och plundrad. Löjtnant vid Salomon von Sackens regemente 1657 och bevistade vid detta regemente polska och danska krigen. Reformerad vid fredsslutet 1660. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1672-10-19. Ryttmästare därst. 1677. Majors avsked 1678-11-21 för ålders skull. Anmälde förfall till riksdagen 1682–83 på grund av sjukdom6. Död 1686 före 31/7 på Fjäll och begraven i Lugnås kyrka, där hans gravsten finnes.15 Gift med Catharina Elisabet Printz, döpt 1642-04-22 i Stockholm, död 1712-04-10 på Fjäll, dotter av landshövdingen Johan Björnsson Printz, adlad Printz, och hans 2:a fru Maria von Linnestau.

Barn:

 • Juliana Sofia, född 1663, död 1743-09-08 i Björsäters socken, Skaraborgs län. Gift med fänriken Jakob Gyllensting, död 1699.
 • Lena Eleonora, född 1669, död 1716-11-19 på Bränneberg i Häggums socken, Skaraborgs län. Gift 1709-12-22 i Björsäters socken, med sin systers svåger, kaptenen Johan Gyllensting, i hans 2:a gifte, född 1642, död 1710.
 • Anna Greta, född 1670, död ogift 1713-03-22 i Björsäters socken.
 • Anna Christina, levde änka 1708-10-05 i Stockholm. Gift före 1697 med bankbokhållaren Didrik Becker i hans 2:a gifte, död 1708-09-00
 • Carl Georg, född omkr. 1677. Volontär vid svenska livregementet till fot 1692. Korpral därst. 1694. Rustmästare vid Östgöta infanteriregemente 1695-09-02. Sergeant därst. s. å. Fältväbel 1700-12-17. Sekundfänrik 1703-06-25. Premiärfänrik s. å. 31/12. Löjtnant 1705-01-02. Regementskvartermästare 1708-12-09. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722-07-00, och placerad på Östgöta infanteriregemente. Kaptens karaktär 1723-08-26 med rang från 1722-06-26. Majors avsked. Död barnlös 1735-02-01 i Björsäters socken. Gift 1722-12-28 med Ingeborg Maria Hierta i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1750-08-14 med ryttmästaren Anders Gustaf Silfverswärd, i hans 2:a gifte, född 1706, död 1786), född 1706-06-22, död 1792-01-11 Torrvalla, dotter av ryttmästaren Sven Hierta, och hans 2:a fru Anna Christina Wäsenberg.
 • Johan Henrik. Förare vid Skaraborgs regemente. Fältväbel därst. 1700-12-17. Fänrik 1702-09-30. Sekundlöjtnant 1703-12-30. Premiärlöjtnant 1704-08-08. Död ogift s. å. 12/12 i Polen.
 • ?Bengt. Löjtnant. Begraven 1691-11-16 i Lugnås socken, Skaraborgs län.
 • Ännu två barn.

TAB 5

Gustaf Pilefelt (son av Per Bengtsson, Tab. 1), till Gudebo i Liareds socken, Älvsborgs län, som han erhöll i donation och bebyggde till säteri9, och Bersebo i Tjärstads socken, Östergötlands län. Född 1594 på Fjäll. Kom tidigt i tjänst hos Axel Oxenstierna. Medföljde Jesper Mattsson Krus på tåget till Ryssland. Fänrik. Var kapten 1631. Major vid Skaraborgs regemente 1644. Kommendant på Halmstad 1646-01-02 och på Jönköping 1647-04-06. Överstelöjtnant 1653-06-10. Död 1657-01-08 på Jönköpings slott och begraven s. å. 17/4 i Liareds kyrka. Gift 1:o 1631-02-13 Kårtorp med Brita Dufva i Västergötland, död i barnsäng10 (1632), dotter av löjtnanten Lars Håkansson Dufva i Västergötland, nr 183, och hans 1:a fru Elsa Daa. Gift 2:o med Anna von Vegesack, »nyligen» död 1679-08-00.7

Barn:

 • 1. En dotter, född omkr. 1632, levde i mars 1633.10
 • 2. Göran. Levde 1667-10-15. Genom k. brev 1681-03-23 beviljades amiralitetslöjtnanten Jöran Pijhlfelts änka (namnet ej utsatt) utbetalning av en del av mannens resterande lön.16 Möjligen denne.
 • 2. Sofia Elisabet, levde ogift 1697.
 • 2. Anna Helena, född 1640, död 1706-04-24 på Blommedal i Västra Ny socken, Östergötlands län och begraven s. å. 24/6. Gift med kaptenen Henrik Rothkirch, nr 175, död 1708.
 • 2. Johan, född 1643. Överstelöjtnant. Se Tab. 6
 • 2. Christina Brita. Hade ärvt en frälsegård Svinhult i Angerdshestra socken, Jönköpings län, som hon sålde 1683-03-22 till majoren Magnus Granatenhielm11. Död ogift 1718 på Bersebo och begraven s. å. 12/3.
 • 2. Ebba Agneta, död ogift 1718 på Bersebo och begraven s. å. 30/1.
 • ?2. Andreas (kallas Peter 1676). Var 1675-09-06 kornett vid överste J. A. von Meihers kavalleriregemente.12

TAB 6

Johan (son av Gustaf Pilefelt, Tab. 5), född 1643. Student i Uppsala13 1661-04-19. Fänrik vid Jönköpings regemente 1665-06-20. Löjtnant därst. 1668-03-30 och vid Kronobergs regemente 1669-05-07. Kapten vid Södermanlands regemente 1671-12-16 och vid Västgötadals regemente 1673-03-14. Major vid småländska regementet i Riga 1676 och bevistade kriget i Skåne 1676–1678. Överstelöjtnant. Levde ännu 1713, då han ursäktade sig att ej kunna komma till detta års riksdag. Han erhöll 1682 på livstid faderns reducerade donationshemman Gudebo i Liareds socken, men bortbytte detsamma redan före 1685. Ägde säteriet Sadeshult i Fagerhults socken, Kalmar län 1698, vilket dock försåldes av honom och hans fru 1704-09-13. Gift före 1686-06-04 med Beata Christina Silfverhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Gustaf Drake af Hagelsrum, i hans 2:a gifte, född 1634, död 1684), dotter av överstelöjtnanten Göran Silfverhielm, och Maria Oxe.

Barn:

 • Johan, död två år gammal.
 • Gustava Johanna, född 1695-02-04, död 1738-06-22. Gift 1720-09-15 med överstelöjtnanten Carl Bruse, adlad von Bruse, född 1676, död 1730.

TAB 7

Olof Pilefelt (son av Per Bengtsson, Tab. 1). Levde utan tjänst. Omnämnes icke i faderns testamente 1631-11-04. Gift med Märta Posse, dotter av Johan Axelsson Posse, och Anna Sting.

Barn:

TAB 8

Lars (son av Olof Pilefelt, Tab. 7). Var löjtnant vid Jakob Yxkulls regemente under konung Carl X Gustafs krig. Blev fången vid ryssarnas erövring av staden Goldingen i Kurland 1659, men befriade sig själv. Tjänstlös, då regementet upplöstes 1661. Kallas löjtnant 1667-06-21, då han fick konfirm. på skattegården Lista i likanämnda socken, Södermanlands län, som tillfallit honom efter svärmoderns död 1665. Var död 1679. Gift 1658 med Ingrid Hökeflycht i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sin syssling Gustaf Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy, död 1657), levde 1665, men var död 1671, dotter av ryttmästaren Tuve Tuvesson Hökeflycht, och Christina Vädurhorn.

Barn:

 • Christoffer, född 165(9). Kornett. Död 1731. Se Tab. 9
 • Claes Larsson. Pikenerare vid livgardet. Död 1697-08-11 [14].

TAB 9

Christoffer (son av Lars, Tab. 8), född omkr. 1659. Tjänstg. som adjutant vid Östgöta kavalleriregemente 1678 och 1679. Korpral vid Jämtlands kavallerikompani 1682-02-27. Kvartermästare därst. 1695-05-30. Kornett 1704-09-02. Avsked 1718-08-27. Död 1731-05-28. Gift 1692 5/2 med Margareta Kanick, död 1749 i Lits socken, Jämtlands län och begraven s. å. 6/4, dotter av Johannes Olai Kanik och Brita Tresk. Christoffer hade med Ingrid Jönsdotter en utomäktenskaplig son: Samsom Pilfelt sedermera Pil, född i februari 1685, fjärdemanssoldat vid Jämtlands regemente. Dessutom hade han med Sigrid Persdotter (död 1742/43 i Stengärde, Näs sn) en utomäktenskaplig dotter, Ingjel, född 1690 i Näs sn, död 1767 1/7 i Brunflo sn)

Barn:

 • Kerstin, född 1693 16/11 i Undrom, död ung
 • Brita, född 1694 2/11, levde 1738. Gift före 1715 med Måns Andersson bonde i Åskott i Ås socken, Jämtlands län.
 • Lars, född och död 1696
 • Christina, född 1700, död 1780.
 • Margareta. Född omkring 1703. Gift med Johan Hagelberg, född 1709 i Brunflo sn, död 1742 1/4 i Stockholm. Dragon i Åsen Lits socken.
 • Helena, född omkring 1705, död 1767 11/8. Gift 1754 7/6 i Ovikens socken med Nils Svensson Lindbom, född 1703 28/6, död i Oviken 1756. Vice länsman och bonde i Norrgården, Ovikens sn.
 • Catharina. Född omkring 1708, levde ännu 1781. Gift med Jöns Eliasson född 1705, bonde i Sanne, Hackås sn.

TAB 10

Johan (son av Christoffer, Tab. 9). född 1699, död 1746 2/6. Var korpral vid Jämtlands kavalleriregemente 1719 och ännu 1741. Kvartersmästare 1742 30/6. Gift 1719-06-15 i Lits socken, Jämtlands län med Elisabet Hammarin, född 1702-09-18 i Lits socken, dotter av komministern Lockne församl. Daniel Jonæ Hammarin och hans 1:a hustru Barbro Oldberg.

Barn:

 • Johan, döpt 1721-09-17 i Lits socken. Död späd.
 • Christoffer, född 1723 i Smedsta, Lits sn. Var korpral vid Jämtlands regemente 1742. Död 1742 2/12 under regements kommendering i Stockholm.
 • Barbro, född 1730, död 1743
 • Maja Stina, född 135, död 1743
 • Margareta Elisabeth, född 1739, död 1818 7/6 i Måläng, Sunne sn. Gift 1760 i Brunflo med Zackarias Morin, född 1736 21/12 i Kråkberg, Mora sn. Död 1813 22/5 i Sunne. Ryttare.
 • Andreas, född 1741, död 1743

TAB 11

Daniel (Johansson) (son till Johan, tab. 10), f. 1726 (hfl), bonde i Mo, Lits sn, d. 1788 i Lits sn, begravd 16/3. Gift 1749 Vio i Kyrkås sn med Ingeborg Andersdotter, f. 1720 i Handog, Lits sn, d. 1805 16/1 i Mo, Lits sn, dotter till dåvarande landbonden, sedermera bonden i Brynje, Kyrkås sn, Anders Ingelsson och hans hustru Elin Persdotter.

Barn (alla födda i Mo, Lits sn):

 • Elisabet, f. 1750 18/2, d. 1750.
 • Johan, f. 1751, bonde å farsgården i Mo, d. 1832. — Gift 1787 18/2 i Stuguns sn med Anna Jacobsdotter; f. 1748 i Bye, Lits sn, d. 1831 5/5 i Mo, Lits sn. Barnlösa.
 • Elin, f. 1753 , d. 1825. — Gift 1:0 1778 i Lits sn med Sven Larsson, f. 1752i Söre, Lits sn, d. 1785, torpare i Mo, Lits sn. — Gift 2:o 1787 i Lit med Per Olofsson, f. 1759 i Åsen, Lits sn, d. 1819, torpare i Mo, Lits sn.
 • Lisa, f. 1755 26/i2, d. 1765 2/2 (blev vid kälkåkning genomborrad av en stör).
 • Barbro, f. 1758 15/4, d. 1759.
 • Anders, f. 1760 J%, d. 1760
 • Anders, f. 1761 12/2, d. 1761
 • Anders, f. 1762, dragon vid Jämtlands regemente 1783, d. 1785
 • Lisa, f. 1765, d. 1842. — Gift 1793 i Lits sn med Jonas Eriksson, f. 1763 i Mo, Lits sn, d. där 1826, torpare i Mo.

TAB 12

Johan (son till Christoffer, tab. 9), f. 1728 (hfl), volontär vid Jämtlands regemente 1748 5/9, korpral där 1752, rustmästare 1770, avsked 177. Enligt 1773 års man talslängd ”afrest til Stockholm”. Gift 1756 25/3 i Lits sn med Kerstin Olofsdotter, f. 1728 (hfl.) i Mo, Lits sn, dotter till bonden i Mo Olof Olofsson och hans hustru Brita Hansdotter.

Barn :

 • Lisa, f. 1757 i Orrviken, Sunne sn, d. dar 1757
 • Brita, f. 1758 i Sunne sn, d. där 1760.
 • Johannes, f. 1760 i Gärde, Sunne sn.
 • Maria Christina, f. 1763 i Sunne sn.
 • Brita, f. 1766 i Orrviken, Sunne sn.
 • Anna, f. 1772 i Gärde, Sunne sn.

TAB 13

Christoffer (son till Johan, tab. 10), f. 1744 2/10 i Backen, Ås sn, elev vid Frösö trivialskola läsåren 1754-1756 och 1759-1761, volontär vid Jämtlands regemente 1754; avskedad 1763 27/1; dragon där 1766, korpral där 1777; d. 1789 i Karlskrona, Blekinge. Gift 1769 13/5 i Lits sn med Lavina Isaksdotter, f. 1736 (hfl.) i Lits sn, dotter till dragonen i Kallsta, Lits sn, Isak Drake och hans hustru Agnes Larsdotter.

barn:

 • Lisa, f. 1770 i Bringåsen, Kyrkås sn, d. där 1770.
 • Agnes, f. 1771 i Bringåsen, Kyrkås sn.
 • Johan (Pihl), f. 1774, d. 1850. Vice korpral. Se tabell 14.
 • Lisa, f. 1778 i Bye, Lits sn.

TAB 14

Johan Pihl (son till Christoffer, tab. 13), f. 1774 i Bringåsen, Kyrkås, dragon vid Jämtlands regemente 1792; vice korpral okänt datum; avskedad 1823, torpare i Bringåsen, Kyrkås sn; d. där 1850. Gift 1796 i Lockne sn med Sara Nilsdotter, f. 1775 död 1852 i Kyrkås sn, dotter till Nils Månsson i Tand, Lockne sn.

Barn:

 • Märet, f. 1797 24/2 i Bringåsen, Kyrkås sn, d. 1882 i Singsjön, Brunflo sn. Gift med Jöns Sahl, f. 1802 i Håkansta, Brunflo sn, d. 1875 i Singsjön, Brunflo sn, torpare i Singsjön, Brunflo sn.
 • Christoffer (Ljung), f. 1803, d. 1880. Fältjägare, torpare. Se tabell 15.
 • Nils (Ljung), f. 1806, d. 1883. Hästjägare. Se tabell 16.
 • Elisabet, f. 1815 10/1 i Lillsjöhögen, Lits sn, emigrerade till Amerika 1888. Gift 1846 6A i Kyrkås sn med Lars Back, f. 1804 i Åsberget, Bräcke sn, d. 1871 i Brunflo sn, torpare i Singsjön, Brunflo sn.
 • Johan, f. 1817 13A i Bringåsen, Kyrkås sn, död där 1857, ogift.

TAB 15

Christoffer Ljung (son till Johan, tab. 14), f. 1803 28/12 i Bringåsen, Kyrkås sn, fältjägare vid Jämtlands regemente 1824; avskedad 1831 p.g.a. bråck; torpare i Ottersgård, Lits sn, d. 1880 i Ottersgård, Lits sn. Gift 1:0 1829 i Kyrkås sn med Maria Persdotter, f. 1798 i Odensala, Brunflo. sn, d. 1858 i Ottersgård, Lits sn, dotter till torparen Per Andersson och hans hustru Gertrud Nilsdotter. Gift 2:0 1868 i Lits sn med Anna Jonsdotter, f. 1817 i Ede, Hammerdals sn, d. 1877 i Ottersgård, Lits sn, dotter till pigan Brita Persdotter.

Barn:

 • Johan, f. tvilling 1829 i Bringåsen, Kyrkås sn, d. samma dag.
 • Per, f. tvilling 1829 i Bringåsen, Kyrkås sn, d. samma dag.
 • Sara, f. 1830 21/5 i Bringåsen, Kyrkås sn, d. 1871 i Ottersgård, Lits sn. Gift 1856 i Föllinge sn med Jonas Jonsson, f. 1820 (hfl), d. 1866 i Ottersgård, Lits sn.
 • Kerstin, f. 1832 i Bringåsen, Kyrkås sn, d. 1884 i Föllinge sn. Ogift.
 • Johan Ljung, f. 1834 i Åsmundgården, Lits sn, hästjägare vid Jämtlands hästjägarcorps 1853, död 1860 29/1 i Häggenås sn (drunknade under badning). — Gift 1860 i Häggenås sn med Ingeborg Nilsdotter, f. 1827 (hfl), d. 1904 i Brunflo sn (omgift 1866 med Sven Eriksson, torpare i Optand, Brunflo sn).
 • Anna, f. 1837 i Palleråsen, Lits sn, d. 1840 i Fjäl, Lits sn.

TAB 16

Nils Ljung (son till Johan, tab. 14), f. 1806 12/12 i Bringåsen, Kyrkås sn, fältjägare vid Jämtlands regemente 1826 25/3, hästjägare vid Jämtlands hästjägarcorps 1831; en tid nybyggare i Störåsen, Föllinge sn; d. 1883 i Västerottsjön, Föllinge sn. Gift 1830 i Kyrkås sn med Maria Eriksdotter, f. 1797 i Klösta, Lits sn, d. 1870 i Störåsen, Föllinge sn (oriktigt benämnd Maria Persdotter i dödboken), dotter till torparen Erik Nilsson och hans hustru Lisa Eriksdotter.

son:

 • Johan, f. 1830 12/12 i Bringåsen, Kyrkås.

Nils Ljung hade med Kerstin Hansdotter, f. 1850 i Västerottsjön, Föllinge, ett utomäktenskapligt barn: Maria, f. 1873 i Västerottsjön

Källor

SoH 1963: Karls Göran Eriksson "Ätten Pilefelts Jämtlandsgren" Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. 1GH släkttavla (HF.). 2GH (HF.). 3Al. 4Redaktionshandl. i KA. 5SH liber caus. Vol. 67 (OA). 6Ridd. o. Ad. Protok. 1634. 7KA Redukt. Koll. Akt 123 (O. A.). 8At (P.). 9Hs. 10SH liber caus. Vol. 67 (O. A.). 11KA köpegodsakt 108 (O. A.) 12At (KrA), 13Um. 14At (L.). 15At (Sch). 16Medd. av O. A.

: