:

Rääf i Småland nr 189

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rääf i Småland nr 189

Gammal frälsesläkt, introducerad 1633.

Ätten tillhörde frälset redan under medeltiden, men släktskapen mellan de medlemmar, som nämnas från denna tid, har icke kunnat utredas: Gjord Jonsson Räf, som levde 1397–1417, och dennes son Torsten Gjordsson, Håkan Räf 1400–1419, Bengt Räf 1411 och Jöns Räf 1466. Under förra hälften av 1500-talet uppträda bärare av namnet dels i Västergötland och Småland, dels i Uppland, men ej heller deras inbördes släktskap är känd. Mårten Räf var 1527 skeppshövidsman på örlogsflottan, Mickel Räf namnes bland det rusttjänstskyldiga frälset i Västergötland redan 1523, då han bodde Mollungen, och ännu 1569, bevistade riksdagen i Västerås 1527 och avgav 1568-08-16 bland adeln i Västergötland sin trohetsförbindelse till hertig Johan. Jöns Larsson Räf rustade 1537 bland trålset i Småland och uppgives varit överste för småländska fotfolket samt med fyra fänikor drivit danskarna över gränsen till Ronneby. Bengt Räf, som förde Österbottens vapen vid konung Gustaf I:s begravning 1560-12-21, var hövidsman på skeppet Stora Getlebjörn under sjökriget 1564–1565 och ståthållare på Kalmar slott 1566–1567, beseglade herredagsbeslutet i Stockholm 1569-01-25 med sigill, som visar en åt vänster springande halv räv, och blev dödligt sårad i Stockholm 1569-02-19 av konung Johans drabanter samt död 1569-02-24. Han skrev sig till Utö i Arnö socken, Uppsala län, i vilket han ägde del genom sitt gifte (efter 1553) med Nils Gjordssons till Utö dotter Brita Schack, som levde änka 1570. Deras ende son Christoffer, som studerade i Uppsala 1577 och 1578, ägde förutom Utö, vilket han förpantade, flera frälsegods i Södermanland. Om honom är ej mera känt, ån att han var död barnlös redan 1594. I vilket släktskapsförhållande den Lars Räf, som är den nu levande ättens äldste med visshet kände stamfader, stod till ovannämnda personer, är ej känt. Säkerligen stod han dock i nära skyldskap (möjligen son) till Mickel Räf till Mollungen. – Anmärkas bör, att samtidigt med dessa levde personer med namnet Räf, som icke torde hava tillhört frälset. En Lars Räf namnes i en förteckning i riksarkivet från medlet av 1500-talet på 25 kammarskrivare, en Carl Räf var, jämte andra, ombud för invånarna i Södra Vedbo 1543 för att utverka tillgift för delaktighet i Dackeupproret, och en Jöns Räf var 1515 kyrkoherde i Rångedala pastorat av Skara stift.

Rääf i Småland A18900.jpg

TAB 1

Lars Rääf (översiktstab 3), till Salshult i Stenberga socken, Jönköpings län, med med. Erhöll utvald konung Eriks brev (GIr.) 1560-03-01 att »anamma befallningen i Kronobergs län». Erhöll fogdefullmakt 1560-03-04 på Kronobergs slott och Växjö stad (GIr.). Var frånvarande vid mönstringen i Småland 1562. Rustade bland Smålands adel med en häst för arvegodsen 1563, 1566 och ännu 1577 samt upptages i registerna över menige Sveriges adel 1569 och 1579. Erhöll av konung Erik en skrivelse av 1568-08-17 att varna menigheten för hertigarnas förrädiska stämplingar och synes således haft något befäl i landsorten. Underskrev och beseglade 1568 småländska adelns trohetsed till hertig Johan. Bortbytte 1574 gårdar i Västergötland, varibland Lilla Mollungen i Ods socken, Älvsborgs län till sin svåger Knut Bengtsson (Hård at Torestorp) till Mollungen, och hans hustru Märta Pedersdotter. Å det ännu bevarade bytesbrevet finnes hans sigill, som visar ättens nuvarande vapen. Synes varit död 1586, enär han icke upptages i registret över Sveriges adel för detta år. Gift, åtminstone 1574–1576, med Eliana Pedersdotter, ?dotter av ståthållaren Peder Jönsson (Ulfsax) och hans 2:a fru Estrid Drake, av gamla Drakeätten.

Barn:

 • Peder, född omkring 1563. Ryttmästare. Död 1644. Se Tab. 2.
 • Ingeborg.
 • Magdalena.

TAB 2

Peder, (son av Lars Rääf, tab 1), till Salshult. Född omkring 1563. Uppgives varit ryttmästare vid Östgöta ryttare och överste för Smålands ryttare, men återfinnes icke i bevarade regementshandlingar. Uppförd i en ej daterad rusttjänstslängd på Smålands adel från konung Johans tid. Underskrev för Småland riksdagsbeslutet i Söderköping 1595-10-22, småländska adelns svar och betänkande till hertig Carl vid mötena i Eksjö 1598-01-08 och i Värnamo 1598-01-24 riksdagsbeslutet i Vadstena 1598-06-25 och föreningen därstädes 1598-06-27, beslutet i Jönköping 1599-01-30 och adelns svar 1599-07-11. Undertecknade ständernas dom över rådsherrarna i Linköping 1600-03-17, adelns bevillning och riksdagsbeslutet 1602 samt adelns svar på hertig Carls proposition vid riksdagen i Norrköping 1604. Ägde förutom hälften i Salshult även Repperda Korpegården i Alsheda socken, Jönköpings län, Ekesjö i Bringetofta socken, Jönköpings län och Sävebo i Nye socken, Jönköpings län samt köpte 1629 en gård i Sjögle i Skirö socken, Jönköpings län (varest han redan 1607 ägde två gårdar) och 1634 Ulvestorp i öreryds socken, Jönköpings län av översten Herman Capell på Hägerum. Död 1644 och begraven i familjegraven i Stenberga kyrka. Gift med Anna Axelsdotter, begraven 1663 i mannens grav, dotter av Axel Jönsson (Lillie af Greger Mattssons ätt) och Brita Gustafsdotter (Slang). Hon ärvde 1611-10-30 jämte andra Lövstad i Kimstads socken, Östergötlands län efter sin farbroder ståthållaren Erik Jönsson Lillie, och 1635 Hovgren i Jonsbergs socken, Östergötlands län efter sin farbroder, häradshövdingen Sven Jönsson Lillie, om vilka gods sedermera arvsrättegångar uppstodo med hennes brorson, fältmarskalken Axel Lillie. Dessa rättegångar nedlades dock 1653 på drottning Christinas befallning, emedan de ansågos för gamla.

 • Barn.
 • Olof, till Salshult. Död 1629-10-28 i Stralsund och begraven 1630-02-14 i Stenberga kyrka
 • Eliana, död 1667 på Skäggeby (nu Karlsjö) i Alsheda socken, Jönköpings län. Gift före 1620 med kaptenen Gustaf Ulfsax, död före 1656.

TAB 3

Axel, (son av Peder, tab 2), till Salshult och Hovgren, vilket senare han bortbytte 1670, samt Ödmundtorp i Nåshults socken, Jönköpings län och Trebäck i Fagerhults socken, Kalmar län. Introducerad för ätten 1633 under nr 163, vilket nummer sedan ändrats till 189. Överstelöjtnant vid adelsfaneregementet. Bevistade konung Gustaf II Adolfs begravning 1634-06-22. Underskrev riksdagsbeslutet 1638-02-22. Deltog i riksdagen 1650 och mötet i Linköping 1656. Namnes senast vid prostetinget i Stenberga 1665. Gift före 1640-10-12 med Hebbla Drake af Hagelsrum, som levde änka 1682, dotter av ståthållaren Knut Drake af Hagelsrum, och hans 1:a fru Helga Månsdotter (Stiernbielke).

Barn:

 • Jöns, död ogift och begraven i familjegraven i Stenberga kyrka.
 • Axel, till Salshult, Trebäck och Ödmundtorp. Löjtnant vid Kalmar regemente. Död 1685-05-09 och begraven 1686-06-26 i familjegraven i Stenberga kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Anna, var död 1677-09-26, men då ännu obegraven. Gift före 1664 med överstelöjtnanten Per Lennartsson Ulfsax, i hans 2:a gifte. [Medd. av P. G. Vejde.]

TAB 4

Per, (son av Axel, tab 3), till Salshult, vilken familjeegendom han 1674 sålde till överstelöjtnanten Jon Stålhammar. Uppgives av sonen varit assessor i Göta hovrätt, men återfinnes icke hos Odencrantz. Innehade enligt en jordebok av 1687 ett flertal egendomar i Östergötland och Småland, men förskingrade alltsammans. Ägde 1706 kvar endast Ödmundtorp och levde ännu 1712, då han bodde i överåkra i Näshults socken, Jönköpings län. Gift 1:o efter 1676-09-19 med Anna Catharina Croneborg, från vilken han 1686-08-04 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med advokaten Petrus Omberg, född 1660-03-00 i Mogata socken, Östergötlands län, död 1711 i Stockholm i pesten), född 1660-04-01, död 1711, dotter av överstelöjtnanten och generalauditören Benjamin Magnus Nortman, adlad Croneborg, och hans 2:a fru Maria Antonia Schmiedanin. Gift 2:o 1689 med Catharina Israelsdotter Björn, som levde 1712.

Barn:

 • 1. Benjamin Magnus, född 1677. Löjtnant. Död 1743. Se Tab. 5.
 • 1. Christian, född 1679. Sekundfältväbel vid Östgöta infanteriregemente. Premiärfältväbel därstädes 1706-03-01. Sekundf anrik 1708-12-09. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-07-00. Löjtnants avsked 1722-07-19.
 • 1. Axel Johan, född 1681-10-28, Hasselås. Sergeant vid livgardet. Stupade ogift vid Thorn 1703-09-11.
 • 1. Carl, född 1685-07-08 på Salshult. Sergeant vid livgardet. – Uppgives varit gift med Christina Catharina Funck, dotter av ett lantråd Funck i Livland.
 • 2. Helena, bodde hos fadern och modern på Ödmundtorp 1706.
 • 2. Anna, född 1692-02-22 Trebäck. Död ogift 1756-12-11 på Hammardal.
 • 2. Per, född 1693-08-05 på Trebäck.

TAB 5

Benjamin Magnus, (son av Per, tab 4), född 1677-09-20 Hasselås. Volontär vid Smålands kavalleriregegementet 1690-08-00. Korpral vid Smålands kavalleriregegementet 1701. Kvartermästare 1703-08-01. Regementsadjutant 1703-10-14. Sekundkornett 1704-08-10. Premiärkornett 1707. Sårad och fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom 1723-04-00. Löjtnants avsked 1723-05-29. Död 1743. Han försökte efter återkomsten från fångenskapen få återbörda några av de många egendomar, som fadern förskingrat, men kunde ej ens återfå familjegraven, från vilken släktliken blivit utrymda. Gift 1:o under fångenskapen i Tobolsk med N. N.. Gift 2:o 1723-08-20 i Stockholm med Elisabet Dorotea Wilhelms i hennes 2:a gifte, dotter av kaptenen och kommendanten på Drottningskärs kastell Johan Wilhelms och Christina Barij.

Barn:

 • Benjamin Magnus, död 1716 i Tobolsk.

TAB 6

Jöns, (son av Lars Rääf, tab 1), till Salshult (tillsammans med äldre brodern), Yxneberga och Haga, båda i Stenberga socken, Jönköpings län med med. Erhöll 1599-03-21 av Carl IX till belöning för manhaftighet vid belägringen av Kalmar kyrkotionden av Korsberga socken, vilket bekräftades 1602. Underskrev ständernas dom över rådsherrarna vid riksdagen i Linköping 1600-03-17. Undertecknade adelns bevillning och riksdagsbeslutet 1602-06-17 riksdagsbeslutet i Norrköping 1604 och mötesbeslutet i Örebro 1606-04-24. Var löjtnant vid Smålands ryttare 1602 och ännu 1611. Begick av våda dråp 1606 och rymde över till Halland, men fick av konungen lejdebrev 1607-02-18. Levde ännu 1637. Död på Haga och begraven i Stenberga kyrka. Gift 1:o med N. N., som levde 1619, men troligen död 1620. Gift 2:o 1621-10-08 (morgongåvobrev) med Lucia Hemmingsdotter.

Barn:

TAB 7

Bengt (son av Jöns, tab 6), till Sånna med med i Asby socken, Östergötlands län. Löjtnant. Deltog 1634-06-22 i konung Gustaf II Adolfs likprocession. Underskrev riksdagsbesluten i Nyköping 1640-02-15 och i Linköping 1656-08-02. Död 1664-09-25 på Sånna. Hans gravsten med hans och hans frus vapen finnes på Asby kyrkogård. Gift med Edela eller Elin Bock, död före 1652, dotter av Esbjörn Svensson (Bock af Näs) och Christina Bengtsdotter (Lilliestielke).

Barn:

 • Helena, född 1636, död 1701-03-02 Opplunda s) socken, Östergötlands län och begraven 1701-08-30 i kyrkans kor. Gift 1672-05-08 med länt jägmästaren Nils Ulfsköld, död 1697.
 • Jöns, född 1641. Kapten. Död 1689. Se Tab. 8
 • Anna, född på Sånna, död 1700 Falla och begraven 1700-03-09. Gift 1679-02-16 med löjtnanten Anders Ulf af Horsnäs, i hans 1:a gifte, född 1646, död 1705.

TAB 8

Jöns, (son av Bengt, tab 7), till Sånna. Född där 1641. Kapten vid Östgöta infanteriregemente. Död 1689-08-04 på Sånna. Hans vapen finnes i Asby kyrka. Gift med Anna Rosenquist af Åkershult, dotter av kaptenen Jöns Rosenquist af Akershult, nr 164, och Catharina Rock af Näs, nr 50. Hon bortrymde 1688 till Hamburg med Gustaf Armsköld, 'för vilken hon länge varit beryktad.'

Barn:

 • Bengt, född 1667. Löjtnant. Död 1758. Se Tab. 9
 • Lennart, född 1668. Löjtnant. Död 1710. Se Tab. 11
 • Edla Catharina, född 1675-10-04 på Sånna, död där 1676 217
 • Nils, född 1678-08-16, död 1679-02-02 på Sånna.
 • Edla Catharina, född 1679-12-18. Bortfördes 1688 av modern och var hennes vistelseort okänd för bröderna ännu 1694.

TAB 9

Bengt, (son av Jöns, tab 8), till Sånna i Asby socken, Östergötlands län och Falla i Torpa socken, Östergötlands län. Född 1667-06-21 på Sånna. Förare vid Östgöta infanteriregemente. Fältväbel vid Östgöta infanteriregemente 1694-06-14. Fänrik 1695-05-12. Löjtnant 1700-04-30. Konfirmationsfullmakt 1700-08-31. Avsked 1700-04-30. Död 1758-05-06 på Falla och begraven i familjegraven i Asby kyrka, där hans vapen ses. 'Han har tillika med sin fru skänkt till Asby kyrka ett orgelverk, som kostade 2,400 daler kopparmynt, en klocka och trenne ljuskronor med med' Gift med Brita Stråle af Sjöared, född 1670-12-07, död 1748-03-07 på Falla och begraven 1748-05-19 i Asby kyrka, dotter av överstelöjtnanten Magnus Stråle af Sjöared, och Elisabet Schildt.

Barn:

 • Edla Catharina, döpt 1695-12-01 Strålsnäs, död 1696-10-27.
 • Elisabet Sofia, född 1697-08-26, död 1790-06-12 på sin egendom Falla. Gift 1715-09-07 Sonarp
 • Brita Christina, född 1699-12-30 på Sånna, död 1700-06-27.
 • Anna, född 1704-03-09, död 1704-06-27.

TAB 10

Bengt, (son av Bengt, tab 9), till Sånna. Född 1701-10-04 på Sånna. Fänriks avsked 1735-10-17. Död 1750-06-04 på Sånna och begraven 1750-06-19 i Asby kyrka. Han och hans fru skänkte 1749 predikstol till Asby kyrka. Gift 1736-09-26 Rulsjö med sin farbrors svågers sondotter Margareta Drake af Hagelsrum, född 1719-05-04, död 1760-01-16 på Sånna och begraven 1760-01-31 i Asby kyrka, dotter av majoren Otto Magnus Drake at Hagelsrum, nr 90, och Anna Catharina Rock af Näs, nr 50.

Barn:

 • Anna Brita, född 1737-09-19 på Sånna, död där 1799-02-17. Gift 1753-09-15 på Sånna egendom med vice korpralen vid drabanterna Carl Efraim Kocken, född 1732, död 1777-11-25 Alarp
 • Magdalena Benedikta, född 1740-03-11 på Sånna, död där 1757-09-07 och begraven 1757-09-21.
 • Otto Leonard, till Sånna. Född 1746-01-16 på Bulsjö. Student i Uppsala 1763-10-14. Levde utan tjänst. Död ogift 1784-02-03 på Sånna och begraven 1784-04-10.

TAB 11

Lennart, (son av Jöns, tab 8), född 1668-09-01 på fädernegården Sånna i Asby socken, Östergötlands län. Furir vid Östgöta infanteriregemente. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1694-05-14. Sergeant 1696-09-13. Avsked 1696-11-23. Fänrik 1709-11-08. Löjtnant 1710-01-31. Död 1710-03-20 i Skåne av sina i slaget vid Hälsingborg 1710-02-28 undfångna blessyrer och begraven 1710-05-18 i Asby kyrka, varest hans vapen med påskrift uppsattes. Gift med sin broders svägerska Elisabet Stråle af Sjöared i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1715 med kaptenen Christoffer Muhrman Eriksson, född 1683, död 1725-10-00 Demshult och begraven 1738-04-11 i Tuna kyrka, dotter av överstelöjtnanten Magnus Stråle af Sjöared, och Elisabet Schildt.

Barn:

 • Magnus, född 1700-10-19, död 1701-02-13.
 • Anna, född 1702-01-30, död 1702-12-15.
 • Eva Elisabet, född 1703-12-28 Sjöarp, död 1753-02-26 Ulvsberg. Gift där 1745-05-06 med sin svägerskas brorson Christer Samuel Duse, född 1714, död 1772.
 • Adam Johan, född 1705. Levde utan tjänst. Död 1761. Se Tab. 12.
 • Brita Catharina, döpt 1708-11-01 på Sjöarp, död 1787-04-18 Lyssnekullan och begraven i Tuna. Gift 1732-09-29 på Hökfors med lantjägaren Lorentz Hellenstierna, född 1703, död 1777

TAB 12

Adam Johan, (son av Lennart, tab 11), till Utala i Oppeby socken, Östergötlands län. Döpt 1705-02-13 på Sjöarp i Västra Ryds socken, Östergötlands län. Levde utan tjänst. Död 1761-10-19 Demshult Han och Jonas Duse hava till Oppeby kyrka skänkt en altar- tavla. Gift 1737-09-16 Skuru med Brita Greta Oldenburg, född 1717-12-29 på Skuru, död 1795-02-26 på Demshult och begraven 1795-03-13, dotter av kaptenen vid Kalmar regemente Christian Henrik Oldenburg och Dorotea Maria Duse.

Barn:

 • Edla Margareta, född 1739-02-06 på Demshult, död 1801-03-27 på ödesjö i Asby socken. Gift 1759-10-23 på Demshult med sin syssling, kaptenen Carl Adam Rudebeck, från vilken hon 1773 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1739, död 1797.
 • Lennart, född 1742-10-11 på Demshult, död där 1743 och begraven 1743-07-10.
 • Leonard Henrik, född 1745. Lagman. Död 1810. Se Tab. 13
 • Maria Sofia, född 1749-03-16 på Demshult, död 1823-11-01 Viggesbo och begraven 1823-11-14 på Rumskulla kyrkogård. Gift 1767-06-09 på Demshult med sin moders kusin, fil. mag. Johan Dusen, född 1741-04-09 på Viggesbo, död där 1827-06-07 och begraven 1827-06-15 i hustruns grav på Rumskulla kyrkogård. Han ägde de Duseska egendomarna Viggesbo och Häggarp, den senare genom sitt gifte.

TAB 13

Leonard Henrik, (son av Adam Johan, tab 12), till Utala samt Tomestorp i Kisa socken, Östergötlands län. Född 1745-04-27 På Demshult. Student i Uppsala 1761-02-23. Auskultant i Göta hovrätt 1764-03-26. Vice häradshövding 1767. Hovjunkare 1769-09-20. Ledamot av nedre borgrätten 1772. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionsexpeditionen 1774-07-12. Häradshövding i Kinda och Ydre härader i Östergötland 1778-01-30. Ledamot av patriotiska sällskapet 1780-01-24. Lagmans titel 1790-02-26. Död 1810-07-01 på Tomestorp och begraven i Kisa. 'Han erhöll redan 1765-04-27 eller vid blott 20 års ålder sitt första domarförordnande och förestod sedan länge häradshövdingen Sigfrid Gahms då ännu odelade vidsträckta domsaga, innefattande även Kinda och Ydre, där han sedermera själv blev ordinarie domare. Njöt ett orubbat förtroende och hade såsom domhavande det anseende, att han stillade ett till myteri gränsande uppträde vid Sunds tingställe under en rannsakning i landshövdingen, greve Strömfelt s närvaro om misshandel av brännvinsfiskaler.' Gift 1:o 1782-05-24 på Tomestorp med Catharina Magdalena von Gardemein, född 1754-12-11 Ed, död 1783-03-10 på Tomestorp efter barnsäng, dotter av majoren Arvid Reinhold von Gardemein, och Christina Charlotta Grund. Gift 2:o 1784-08-24 Brandsnäs med Hedvig Charlotta Grönhagen, född 1756-10-19 på Torpa socken, Östergötlands län, död 1810-04-23 på Tomestorp efter 15-årig sjukdom och begraven i faderns grav på Torpa kyrkogård, dotter av majoren Adam Fredrik Grönhagen, och Ulrika Charlotta von Olthoff.

Barn:

 • 1. Reinhold Adam, född tvilling 1783-03-03 på Tomestorp. Sergeant vid Kalmar regemente 1786-11-11. Student i Uppsala 1801. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1803-02-01. Adjutant vid Mörnerska husarregementet 1803-03-09. Kornett 1804. Avhände sig själv livet med sin sabel 1804-10-05 nära vid Hälsingborg (och där begraven) 'av fruktan att bliva utesluten från tjänstgöring under ett efterlängtat fälttåg, emedan regementet under ett hans besök hos sina föräldrar hastigt uppbrutit för en tillämnad expedition åt Pommern.'
 • 1. Leonard Fredrik, född tvilling 1783-03-03 på Tomestorp, död 1783-03-19 på Tomestorp.
 • 2. Charlotta Eleonora, född 1785-08-17 på Tomestorp, död 1821-10-04 och begraven 1821-10-12 i Tuna socken. Gift 1804-03-02 på Tomestorp med kammarjunkaren Carl Åke Hammarskjöld, i hans 1:a gifte, född 1768, död 1848.
 • 2. Leonard Fredrik, född 1786 på Tomestorp. Kammarjunkare. Död 1872. Se Tab. 14.
 • 2. Carl Gustaf, född 1787-12-18 på Tomestorp, död 1788-04-28 på Tomestorp.
 • 2. Svante Henrik, född 1789-08-06 på Tomestorp. Student i Uppsala 1804. Levde sedan utan tjänst såsom lanthushållare, dels på arvegården Demshult sedan 1810, dels på den sedermera inköpta egendomen Aspa, också i Asby socken. Död barnlös 1822-05-06 på Bulsjö under ett besök hos sin broder samt begraven på Asby kyrkogård. Gift 1815-10-13 på Ekäng i Asby socken med Hedvig Margareta Reutersvärd, född 1784-01-02 Danskebo, död 1816-08-21 på Aspa, dotter av kaptenen Adam Ulrik Reuterswärd, och Christina Vilhelmina Gyllenhöök.
 • 2. Gustaf, född tvilling 1792-08-01 på Tomestorp, död 1792-10-15 på Tomestorp.
 • 2. Magdalena, född tvilling 1792-08-01 på Tomestorp, död ogift 1824-12-26 på Västerlösa boställe samt begraven på Roxlösa kyrkogård Östergötlands län.

TAB 14

Leonard Fredrik, (son av Leonard Henrik, tab 13), född 1786-09-18 Tomestorp. Student i Uppsala 1802. Teol. examen 1803-11-16 och kansliexamen 1805-06-03. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1805-12-19 och i riksarkivet 1808-04-16. Kammarjunkare 1818-01-28. Korresponderande LSkS 1821. Korresponderande LVHA 1827-01-02. LSkS 1828. LVHA 1829-04-01. Sekreterare hos Kinda härads hushållningsgille. Ledamot av Nordiske Oidskriftselskab i Köpenhamn 1834. Ordförande i Ydre härads hushållningsgille 1835–1852. Statsrevisor 1841 och 1847. RNO 1843-02-06. Ledamot av Svenska bokgillet 1847 och av Svenska fornskriftsällskapet 1851. Erhöll Svenska akademiens mindre skådepenning i guld 1859. Promoverad fil. hedersdoktor i Uppsala 1860-05-31. LVA 1861-12-11. Medlem av Carl Johansförbundet 1863. KNO 1871-09-18. Död 1872-06-09 på Forsnäs. Ägde Forsnäs och Bulsjö i Sunds socken, Östergötlands län. Har gjort sig känd såsom kulturhistoriker. Av hans arbeten må nämnas: Anteckningar över beskaffenheten av Sveriges offentliga handlingar under medeltiden (1831), Samlingar och anteckningar till en beskrivning över Ydre härad i Östergötland (5 delar 1856–1875). Gift 1833-09-06 på Haneberg i Näshulta socken, Södermanlands län med stiftsjungfrun Christina Jacquette von Heijne, född 1801-01-11 Tranås, död 1863-07-08 på Forsnäs, dotter av överstelöjtnanten Georg Leonard von Heijne, och friherrinnan Christina Florentina Ulrika von Lingen.

Barn:

 • Kerstin, född 1834-10-28 på Bulsjö, död 1900-02-23 i Norrköping. Gift 1874-10-14 på Forsnäs med egendomsägaren Adolf Fredrik Ahlbrandt, född 1839-11-13 Hersebråta, död 1906-01-26 i Norrköping.
 • Malin född 1836-01-14 på Bulsjö, död där 1837-03-25.
 • Ragvald Leonard (Lennart), född 1837-05-09 på Bulsjö. Student i Uppsala 1861. Ordförande i Sunds sns brandstodskommitté 1865. Ledamot av styrelsen för Ydre sparbank 1867. Kammarjunkare 1870-10-27. LSkS 1872. Ordförande i Ydre hushållningsgille 1884– 1898. Ordförande i Ydre sparbank styrelse 1886. Ledamot av Ydre ägodelningsrätt 1893. Ledamot av Östergötlands läns landsting 1894. RVO 1899-12-01. Död 1905-04-14 på Bulsjö och jordfäst 1905-04-23 i Sunds kyrka. Ägde Bulsjö, Ukreda och Ånesta i Sunds socken, i Östergötlands län samt Demshult, Össjö, Böterarp, Knyparebo och Fall i Asby socken, Östergötlands län. Han donerade 1873 ett kapital till K. Samfundet för utgivande av handskrifter till Skandinaviens historia. Gift 1875-09-23 i Göteborg med Hilda Charlotta von Holten, född 1838-05-28 i Göteborg, död 1925-03-21 Sandvik ]], dotter av grosshandlaren Anders Jakob von Holten och Magdalena Ulrika Göök.
 • Hedvig, född 1838-11-05 på Bulsjö, död 1899-12-08 i Stockholm. Gift 1864-09-27 på Forsnäs med överstelöjtnanten vid Kalmar regemente, RSO, Carl Emil Georg Key, född 1829-10-04 Johannisberg, död 1904-06-10 i Stockholm.
 • Bengt Leonard, född 1842. Godsägare. Död 1890. Se Tab. 15.

TAB 15

Bengt Leonard, (son av Leonard Fredrik, tab 14), född 1842-02-21, på Bulsjö. Ledamot av styrelsen för Ydre sparbank 1878. Ledamot av riksdagens första kammare 1879–1886. Död 1890-01-30 i Eksjö. Arrenderade Smedserum i Tuna socken, Kalmar län från 1886 och ägde Forsnäs. Gift 1:o 1872-09-23 Ed med Hedvig Carolina Lindström, född 1850-04-28 Ed Gift 2:o 1883-09-10 Sperlingsholm med Henriette Eufrosyne Kuylenstierna, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1895-06-27 med vice häradshövdingen friherre Carl Axel Lilliecreutz, född 1843, död 1910), född 1851-11-11 på Susegården i Kvibille socken, Hallands län, död 1919-12-17 Vålberga, dotter av kammarherren Carl Johan Gammal Kuylenstierna, och hans 1:a fru Charlotta Fredrika Eufrosyne Ehrenborg.

Barn:

 • 1. Henrik Leonard, född 1873-12-20 på Forsnäs. Mogenhetsexamen 1893-05-18. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1893-06-02. Sergeant i regementet 1894-07-16. Elev vid krigsskolan 1894-06-16. Fanjunkare 1895-08-12. Utexaminerad 1895-11-20. Underlöjtnant vid livgrenadjärregementet 1895-12-06. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1900-10-17. Avsked 1909-09-11. RVO 1915-12-17. Kammarherre 1923-12-31. Biogr. i Väd. Död 1929-07-19 på Forsnäs, i Sunds förs, Östergötlands län ]], över honom är en större minnessten upprest på torget vid Österbymo marknadsplats. Gift 1:o 1899-09-26 i Gustaf Adolfs kyrka i Stockholm med Emma Charlotta Elisabet Sahl, från vilken han blev skild, född 1876-06-27 i Malmö, död 1924-08-08 i Stockholm, dotter av med. doktor Carl Christian Josef Sahl och Charlotta Vilhelmina Kuylenstierna. Gift 2:o 1910-11-28 med Tyra Maria Ekelund i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1899-09-14 Med handlanden Sigge Natanael Brusewitz, född 1861-06-15, död 1905-08-14), född 1877-06-29 i Alingsås, dotter av baningenjören Pontus Rikard Ekelund och Berta Sääf.
 • 1. Fredrik Leonard, född 1875-06-05 på Forsnäs. Elev vid Norrköpings tekniska skola 1892–1895. Död ogift 1930-12-18 på Vålberga (Vårdberga) i Lönsås socken, Östergötlands län, (Norra Vi förs, Östergötlands län db).
 • 1. Märta, född 1876-09-08 på Forsnäs, Sunds förs, Östergötlands län. Gift 1897-08-14 i Sunds kyrka med godsägaren friherre Maximilian Hermelin, född 1858, död 1930.

TAB 16

Axel Leonard, (son av Bengt Leonard, tab 15), född 1877-11-16 på Forsnäs. Mogenhetsexamen 1899-05-24 volontär vid Jönköpings regemente 1899-06-10. Sergeant därstädes 1900-07-30. Elev vid krigsskolan 1900-09-25. Fanjunkare 1901-08-17. Utexaminerad 1901-11-27. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1901-12-16. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1905-12-30. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1907-08-23. Avsked 1915-08-27. Ägde Syserum i Tuna socken, Kalmar län 1908–1916 och äger Bulsjö i Sunds socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1907-03-07 på Ekebo med Charlotta Maria Lotten (Lotti) Wallberg, från vilken han 1923-03-05 blev skild genom Ydre häradsrätts utslag 1923-03-05, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1923-06-26 i Sunds förs, Östergötlands län med Gris Jacques Henry Albert Jeanneret , född 1886-02-07), född 1887-06-15 i Halmstad. Skriftlärarinna. Dotter av fabriksidkaren Alfred Vilhelm Wallberg och Charlotta Benedikta Eriksson. Gift 2:o 1923-04-26 i Eksjö (Sunds förs, Östergötlands län vb) med sin första hustrus syster Greta Wallberg, född 1892-01-09 i Halmstad, dotter av fabriksidkaren Alfred Wilhelm Wallberg och Benedikta Charlotta Eriksson.

Barn:

 • 1. Bengt Leonard, född 1908-01-15 Bulsjö. Studentexamen 1927-12-09. Officeraspirant vid kalmar-Jönköpings regemente 1928-06-15, transport till Norra Skånska infanteriregementet 1929-06-14. Officerexamen 1931-04-01. Fänrik i Norra skånska infanteriregementet 1931-04-16. Fänkrik vid regementet 1933-03-24. Löjtnant i regementet 1935-05-03. Transport till Jönköpings-kalmar regementet 1935-05-23 i samma grad. Gift 1935-07-14 i Västra Vrams förs, Kristianstads län (vb nr 14) med Selma Hillevi Wollin, född 1914-07-31, dotter av disponenten Ragnar Paulus Wollin och Olga Amalia Lindholm.
 • 1. Två dödfödda gossebarn, födda 1909-01-03 i Tuna förs, kalmar län.
 • 1. Brita, född 1911-03-25 Syserum ]] . Gift 1934-04-21 i Hedvig Elenora förs, Stockholm (vb nr 48) med direktören Lars Anders Gabriel Nils Eek, i hans 3:e gifte (gift 1:o med Frances Hauss, från vilken han blev skild 1927-03-09, gift 2:o med Vilhelmina Pleijsier, död 1930-08-02), född 1897-12-30
 • 1. Kerstin, född 1914-07-04 Syserum. Konstnärinna.
 • 1. Lennart Henrik, född 1919-02-09 på Bulsjö i Sunds förs, Östergötlands län. Se Tab. 16A
 • 2. Lars Axel Mikael, född 1922-11-27 i Erfurt, Tyskland.
 • 2. Märta Caroline, född 1925-06-22 på Bulsjö i Sunds förs, Östergötlands län ]], liksom helsyskonen. Äg. del i och driver Hotel Vesterhus.
 • 2. Svante Axel Magnus, född 1927-05-09 Bulsjö. Se Tab. 16C
 • 2. Karin Margareta, född 1929-03-17 Bulsjö vb) med textiltekniker Hans Peter Ranterberg, född 1927-02-13 i Tyskland (enl. pä i Sunds förs, Östergötlands län). Textilingenjör. Anställd vid Wallbergs Fabrik AB i Wallbergs Fabriks AB i Halmstad 1965-03-01.

TAB 17

Johan, (son av Jöns, tab 8), till Graby i Sunds socken, Östergötlands län och Kulla i Asby socken, Östergötlands län. Född 1671-12-23 på Sånna. Korpral vid Östgöta infanteriregemente. Furir vid Östgöta infanteriregemente 1694-05-14. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente och var 1699–1700 utkommenderad till Tyskland. Död 1744-11-13 på Kulla och begraven 1744-12-14 i Sunds kyrka, där hans familjegrav finnes och hans vapen med påskrift uppsattes. Gift med Margareta Christina Drake af Hagelsrum, döpt 1673-11-09 på Graby, död där 1750-05-11, dotter av majoren Magnus Drake af Hagelsrum, och hans 3:e fru Christina Kagg.

Barn:

 • Magnus, född 1698-01-14 på Kulla, död 1701.
 • Axel Leonard, född 1712. Kammarherre. Död 1788. Se Tab. 18

TAB 18

Axel Leonard, (son av Johan, tab 17), till Graby och Kulla. Född 1712-02-28 på Graby och Kulla. Kammarherre. Levde utan tjänst på sina lantegendomar. Död 1788-05-01 på Graby och begraven 1788-05-12 på Sunds kyrkogård. Gift 1:o 1748-03-13 Värnlanda med Anna Catharina Ehrenborg, född 1720-04-20 på kaptensbostället Makrismåla i Älmeboda socken, Kronobergs län, död 1750-04-15 på majorsbostället Hässleby i Älmeboda socken, Kronobergs län socken, Jönköpings län efter barnsäng, dotter av överstelöjtnanten Jöns Mikael Ehrenborg, och Maria Charlotta Ödell eller ödla, nr 211. Gift 2:o 1775-09-26 på Graby med Dorotea Rundborg, född 1748 i Jönköping, död 1805-09-16 på Graby och begraven i Sunds kyrka.

Barn:

 • 1. Johan Mikael, född 1749-01-19 på Graby, död där 1752-01-29 och begraven 1752-02-16 i Sunds kyrka
 • 1. Margareta Charlotta, född 1750-04-15 på Hässleby, död 1832-03-07 i Stockholm och begraven på Maria kyrkogård. Gift 1770-11-30 på Graby med ryttmästaren Georg Fredrik von Heijne, född 1744, död 1776.
 • 2. Hebbla Elisabet, född 1775-08-04 på Graby, död 1800-02-22 i Stockholm. Gift 1792-10-26 på Graby med löjtnanten Jakob Edvard Skytte af Sätra, född 1769, död 1796.
 • 2. Axel Magnus, född 1776-12-07 på Graby. Student i Lund 1802. Död ogift 1803-05-01 i Lund.

Källor

Efter kammarjunkaren Leon. Fredr. Rääfs anteckningar i Riddarhuset, vilka även ligga till grund för ättens ovanstående genealogi

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: