:

Von Vegesack nr 379

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Vegesack nr 379

Friherrlig 1802-12-09, introd. 1830 utan det i § 37 R.F. stadgade villkor.

Vegesack F37900.png

TAB 1

Eberhard Ernst Gotthard von Vegesack, friherre von Vegesack, (son av Fredrik von Vegesack nr 679, tab 50), född 1763-03-29 i Rostock. Kammarpage hos konung Gustaf III 1779-03-10. Kornett vid livregementet till häst 1784-10-18. Kapten i armén och befälhavare för dalfrikåren 1788. Major i armén s. å. 10/10. RSO 1790-08-21. Premiärmajor vid dalregementet s. å. 21/11. Överstelöjtnant i armén s. å. 21/8. Generaladjutant av flygeln 1795-05-14. Överste i armén och generaladjutant hos konungen 1797-11-01. Överste för karelska dragonregementet jämte Savolaks och karelska jägarregementetena eller den s. k. Savolaksbrigaden 1800-06-07. Överste för Göta garde 1802-03-21. Friherre s. å. 9/12 (sönerna introd. 1830-09-14 under nr 379). Tjänstgörande generaladjutant för armén 1803 och tillika ledamot av den tillförordnade regeringen. Överste för Västerbottens regemente 1804-10-27. Överste för Älvsborgs regemente 1805-12-03. RmstkSO 1807-04-07. Generalmajor i armén s. å. 26/9. KSO 1808-06-30. Avsked från överstebeställningen för Älvsborgs regemente 1810-09-06. Generallöjtnant 1812-01-14. KmstkSO 1813-01-28. Generalinspektör för norra inspektionen 1816. Fick s. å. den medalj, som de fria riksstäderna Hamburg, Lübeck och Bremen låtit prägla till minne av 1813 års fälttåg i norra Tyskland. Död 1818-10-30 i Stockholm och begraven på Klara kyrkogård, där 1883 en minnesvård restes på hans grav av svenska krigsman. 'Han blev 1789 under finska kriget chef för en särskild jägarbataljon av 464 man och tillika befälhavare över dalregementets vargeringskår samt utmärkte sig vid Svartbäcks udde och Älgör. Var under 1790 års fälttåg tillika tjänstgörande generaladjutant hos general Armfelt samt utmärkte sig likaledes vid Partakoski pass och Kärnäkoski samt i slaget vid Savitaipale, där han med avantgardet trenne gånger stormade och till slut erövrade de fientliga batterierna, likväl med den manspillan att, efter sista stormningen, av den trupp han anförde endast han själv och hans adjutant Andersson voro övriga. Beordrades 1805 att avgå till Pommern som brigadchef, i vilken egenskap han förde befälet över fjärde infanteribrigaden. Visade under 1807 års fälttåg i Pommern mot fransmännen också prov på tapperhet och djärvhet, såsom vid utfallet från Stralsunds fästning och rekognosceringen framför Frankenfront, återerövringen av en gammal skottvall vid Hohen-Graben samt intagandet av byn Lüderhagen. Utförde under samma fälttåg en anmärkningsvärd reträtt, i det han med sina 2,000 man drog sig från Ferdinandshot undan franske marskalken Mortiers 15,000 man, nära trenne tyska mil genom ett öppet land utan att förlorat mera än en enda demonterad trepundig kanon, under vilken reträtt han blev av en kula svårt sårad, men hade ändock styrka att rida en halv mil till byn Alt-Korenow, där kulan utskärs, och att sedan, sittande på en bondvagn, ännu en stund kommendera sin brigad. Förordnades den 10 aug. s. å. att i egenskap av konungens tjänstgörande generaladjutant för expeditionen under dess befäl ombesörja svenska truppernas utrymmande av Stralsund och övergång till Rügen, vilket den 20 i samma månad lyckligen verkställdes. Kommenderade under 1808 års finska krig svenskarna i det blodiga slaget vid Oravais, därunder han blev sårad och fick en häst sig undanskjuten. Återkallades strax därpå till Stockholm för att stå till rätta för sina militära operationer och i synnerhet emedan han debarkerat vid Kristina och icke vid Björneborg, vilket senare omöjligen kunnat verkställas, och hade, oaktat krigshovrätten icke fann honom vara i något avseende brottslig eller ansåg sig kunna fälla honom till något ansvar, av konung Gustaf IV Adolf blivit dömd till livstidsfängelse, därest icke revolutionen den 13 mars 1809 kommit emellan, vilken dom konungen samma dag skulle underskriva. Kommenderade under 1813 och 1814 års tyska krig en särskild kår av den förenade norra tyska armén och slog bland annat general Loison vid Rezchow på vägen till Rostock. Hade likaledes vid inbrottet i Norge sistnämnda år befälet över en egen arméavdelning, varmed han törst cernerade Fredrikshalls fästning och sedermera slog en del av norska armén vid Ræckestad den 6 aug., vid Askim eller Oustasund den 9 och vid Trögstad den 10 i samma månad.'. Gift 1791-07-03 med Anna Beata Hammarfelt, född 1764-12-18, död 1814-06-04 i Stockholm, dotter av överjägmästaren Johan Adolf Hammarfelt, och friherrinnan Didrika Beata Strokirch.

Barn:

 • Johan Fredrik Ernst, född 1792. Major och kustchef. Död 1863. Se Tab. 2.
 • Eberhard Ferdinand Emil, född 1794. Kapten och tullinspektor. Död 1855. Se Tab. 7.
 • Otto Gotthard Eugen, född 1795. Kapten. Död 1876. Se Tab. 8.
 • Didrik Ulrik Roderik, född 1796. Kapten. Död 1833. Se Tab. 10.
 • Ulrika Beata Sofia, född 1797-11-15 på Kersö i Ekerö socken Stockholms län. Stiftsjungfru. Död 1798-05-28.
 • Carl August Akilles, född 1799. Kammarherre. Död 1866. Se Tab. 11.
 • Didrika Beata Sofia (Bibi), född 1802-09-13 på Kersö, död 1884-06-09 i Stockholm. Gift 1827-08-18 på Aspa bruk i Askersunds landsförsamling Örebro län med majoren, RSO, Carl Rüttersköld, född 1798-02-22 (24/2) i Stockholm, död 1868-06-20 i Askersund.
 • Ottiliana Magdalena Christina (Molly), född 1805-06-11 på Kersö, död ogift 1892-02-17 i Stockholm.

TAB 2

Johan Fredrik Ernst, (son av Eberhard Ernst Gotthard von Vegesack, friherre von Vegesack, tab 1), född 1792-09-18. Fanjunkare vid Göta garde 1802. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1806. Löjtnant i armén 1807-06-05. GMtf 1808. Avsked 1813-01-00. Ryttmästare vid lüneburgska husarregementet av general Wallmodens kår s. å. Major i hertiglig mecklenburgsk tjänst 1814. Ryttmästare i armén s. å. 16/11 och vid Jämtlands hästjägarskvadron 1815-02-21. Majors n. h. o. v. 1817-09-16 avsked ur krigstjänsten 1829-04-04. En tid kustchef i Skåne. Död 1863-10-24, i Stockholm och begraven på Johannes kyrkogård. 'Han utmärkte sig i affären vid Lemo den 19 juni 1808 samt bevistade även 1813 och 1814 års tyska krig. Blev den 30 mars 1833 jämte majoren friherre And. Gust. von Düben dömd för högmålsbrott till landsflykt, men erhöll 1835 tillstånd att till riket återkomma.'. Gift 1:o 1818-08-30 i Stockholm med Catharina Gunilla Arenander, född 1801-06-08 i nämnda stad, död 1848-05-15 i Eskilstuna, dotter av kamreraren Adam Arenander och Carolina Uggla. Gift 2:o 1858-06-20 i Stockholm med Emma Augusta Hallencreutz, född 1816-07-10, död 1865-09-24 i Stockholm, dotter av översten Claes Hallencreutz (af Wedevåg), nr 2016, och Lovisa Catharina Hultgren.

Barn:

 • 1. Ernst Sune, född 1818-08-18 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1833-06-01. Utexaminerad 1838-03-10. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 11/4. Premiärlöjtnant därst. Avsked 1858-03-27. Död ogift 1893-05-09 i Vadstena.
 • 1. Adam Viktor, född 1820. Överste. Död 1895. Se Tab. 3.
 • 1. Samuel Teodor, född 1822. Överstelöjtnant. Död 1885. Se Tab. 4.
 • 1. Frans Ferdinand, född 1823-09-06, död 1824-01-21.
 • 1. Ida Beata Carolina, född 1825-02-22 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död ogift 1912-05-31 i nämnda stad.
 • 1. Ulrika Emma Gunilla, född 1827-03-06 (29/1) Lund, död ogift 1873-12-13 i Stockholm.
 • 1. Agnes Melusina Sofia, född 1828-07-19, död ogift 1857-06-14 i Stockholm.
 • 1. Hedvig Eugenia Adamina, född 1831-02-24 i Stockholm, död 1910-03-10 å Leonardsberg i Östra Eneby socken Östergötlands län. Gift 1859-12-31 i Stockholm med civilingenjören friherre Gustaf Henrik August von Düben, i hans 2:a gifte, född 1813, död 1867.
 • 1. Ottiliana Carolina, född 1833-02-28 i Stockholm, död ogift 1899-11-26 i nämnda stad.
 • 1. Fredrik Georg, född 1835. Bruksbokhållare. Död 1917. Se Tab. 6.
 • 1. Jenny Molly, född 1838-01-06 i Stockholm, död ogift 1910-04-06 i nämnda stad.
 • 1. Frans Ferdinand Knut, född 1840-09-28 och död 1842-08-11 i Stockholm.

TAB 3

Adam Viktor, (son av Johan Fredrik Ernst, tab 2), född 1820-04-12 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1833-06-01. Utexaminerad 1837-10-27. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente s. å. 17/11. Transp. till livbeväringsregementet 1838-05-25. Löjtnant därst. 1843-02-25. Generalstabsofficer 1844-12-12. Löjtnant vid topografiska kåren 1848-05-04. Kapten därst. 1853-07-07. Ledamot av fjärde militärdistriktets examenskommission 1855–1862. Bevistade arméns fullmäktiges sammanträde 1856. RSO 1858-04-28. LKrVA 1859. Major i kåren 1861-04-30. Fullmäktig vid krigsbefälets sammanträde 1865. Överstelöjtnant i armén 1868-09-13. Överste i kåren 1871-12-01. RPrKrO2kl 1873. Överadjutant och överste i generalstaben och chef för dess topografiska avdelning s. å. 19/12. KSO1kl 1881-12-01. Avsked från generalstaben 1883-04-20. Död 1895-05-18 i Stockholm. Gift 1855-10-25 i Mariefred med Jenny Moberg, född 1829-09-28 i Stockholm, död där 1860-05-25, dotter av assessorn Johan Moberg och Catharina Elisabet Bagge.

Barn:

 • Ernst Viktor, född 1856-07-30, död 1857-10-29 i Stockholm.
 • Elisabet Gunilla, född 1859-03-01 i Stockholm, död ogift 1927-02-03 i nämnda stad, Djursholm, Danderyds förs., db.

TAB 4

Samuel Teodor (översiktstab. 1 A, son av Johan Fredrik Ernst, tab 2), född 1822-04-10 Högby. Kadett vid Karlberg 1837-11-27. Utexaminerad 1844-06-22. Underlöjtnant vid dalregementet s. å. 24/7. Kompaniofficer vid krigsskolan 1846–1850. Extra lärare i gymnastik och fäktning därst. 1846–1850. Löjtnant 1851-05-16. Tjänstg. som lärare i vapenföring och fäktning vid krigsskolan i Kristiania 1858–1864. Kapten i armén 1860-01-24. RNS:tOO s. å. 18/8. Kapten i regementet 1864-05-06. 1. Lärare i gymnastik och vapenföring vid krigsskolan å Karlberg 1867–1885. RSO 1869-07-29. Major i armén 1871-11-03. Major och chef för Hallands infanteribataljon 1873-04-12. Överstelöjtnant i armén 1883-06-22. Död 1885-03-25 i Stockholm. Gift 1868-09-25 i Askersund med Henrika Charlotta Axelina Knös, född 1847-02-18 i sistnämnda stad i stadsförs, död 1909-04-07 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Dotter av borgmästaren Anders Vilhelm Knös och Charlotta Axelina Watz.

Barn:

 • Gunilla Charlotta, född 1869-07-01 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1895-02-23 i Ersta kapell i Stockholm med grosshandlaren Carl Henrik Didron, född 1866, död 1928.
 • Vilhelm Teodor, född 1871-02-21 i Stockholm. Volontär vid andra livgardet 1888-02-19. Mogenhetsexamen 1892-05-17. Sergeant s. å. 9/6. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid Västernorrlands regemente s. å. 24/11. Löjtnant därst. 1895-04-10. Kapten 1905-02-03. RSO 1914-09-30. Avsked från beställning på stat 1923-09-01. Befälhavare för Örnsköldsviks rullföringsområde s. å. Major i armén 1928-05-18. Död 1939-05-11 i Stockholm Jakobs förs., Sth. (db nr 20). Gift 1905-04-22 i Ersta kapell i Stockholm med Brita Christina Emilia Thelander, född 1884-09-27 i Kalmar. Sångpedagog. Dotter av intendenten vid intendenturkåren kaptenen Christer Magnus Thelander och Eva Andersson.
 • Ernst Teodor Eberhard, född 1873-03-09 i Stockholm, död 1893-09-16 (mördad) på resa till Rosario.
 • Carl Viktor Eugen, född 1883. Kapten. Död 1937. Se Tab. 5.

TAB 5

Carl Viktor Eugen (översiktstab. 1 A, son av Samuel Teodor, tab 4), född 1883-07-23 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1902-05-15. Volontär vid första livgrenadjärregementet s. å. 24/5. Elev vid krigsskolan 1903-09-00. Utexaminerad 1904-11-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1908-12-04. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1909-05-10. Gymnastikdirektörsexamen 1912. Gymnastik- och idrottsofficer vid reservofficersvolontärskolan å Karlsborg 1914–1915. Regementsadjutant 1915–1918. Kompanichef 1918–1922. Kapten vid regementet 1918-04-19. Lärare vid gymnastikkurser för officerare och underofficerare 1918 och 1920. Brandbefälsutbildning vid Stockholms brandkår 1919. Bitr. gymnastiklärare vid Linköpings högre allm. läroverk 1919–1920. Ord. lärare 1921-03-14. Brandchef i nämnda stad 1922. Kapten på reservstat vid regementet s. å. 24/11. RSO 1926-06-06. Avsked ur krigstjänsten 1933-07-21. IdrGM. SkmG. GMbr. Död 1937-02-11 i Linköpings domkyrkoförs (db nr 56). Gift 1909-10-16 i Tranås, Säby förs. ]] med Vera'' Charlotta Vilhelmina Ångman, född 1885-09-16 i Kristinehamn. Dotter av apotekaren Artur Rudolf Leonard Ångman och friherrinnan Anna Charlotta Brauner.

Barn:

 • Bror Viktor, född 1910-10-19 i Stockholm

TAB 6

Fredrik Georg, (son av Johan Fredrik Ernst, tab 2), född 1835-11-05 i Stockholm. Bruksbokhållare. Död 1917-11-29 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Gift där 1867-01-25 med Maria Charlotta Teresia Lindqvist, född 1836-03-22 i Stockholm Adolf Fredriks förs. i Stockholm, död där 1876-06-18.

Barn:

 • Gundela Maria Terese, född 1859-12-06 i Stockholm.
 • Ernst Fredrik Gerson, född 1864-10-10, i Stockholm. Överflyttade till Nordamerika. Medarbetare i tidningen Nordstjernan i Filadelfia. Död ogift 1921.
 • Lovisa Carolina Amalia (Lina), född 1867-07-18 i Stockholm. Folkskollärarinna i Ulrika Eleonora församling i nämnda stad 1896. Död ogift 1924-12-26 i Stockholm, Kungsholms förs..
 • Knut Fredrik Teodor, född 1869-04-27 i Stockholm. Tekniker. Överflyttade till Amerika, nu bosatt i Geelong, Australien.
 • Emma Teresia, född 1870-12-07 och död 1871-04-29 i Stockholm.
 • Sune Viktor Fredrik, född 1872-03-17 och död s. å. 1/7 i Stockholm.

TAB 7

Eberhard Ferdinand Emil, (son av Eberhard Ernst Gotthard von Vegesack, friherre von Vegesack, tab 1), född 1794-03-10 i Villberga. Underofficer vid arméns flotta 1796-06-01. Fanjunkare vid Göta garde 1802 och vid von Engelbrechtens regemente 1809. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1811-12-20. Löjtnant därst. 1815-04-07. Löjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1816-09-03. Stabsadjutant vid norra inspektionen s. å. Kapten vid Gotlands nationalbeväring 1826-03-22. Avsked med tillstånd att kvarstå som kapten i armén 1835-03-28. Tullinspektor vid Burgsvik på Gotland 1837-03-08. Avsked 1849. Död 1850-12-30 i Visby. Gift 1819-12-26 med Ulrika Christina Sofia Lythberg, född 1799-04-14, död 1872-04-25 i Stockholm Klara förs. i Stockholm, dotter av handelsmannen Mattias Lythberg och Anna Margareta Qviberg.

Barn:

 • Ernst Mattias Peter, född 1820-06-18 Gannarve Jägare vid Visby jägarkompani 1835. Konstapel vid beväringsartilleriet på Gotland s. å. 29/10. Sergeant därst. 1837-09-10. Styckjunkarexamen 1838-07-13 och officersexamen 1839-05-28. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1840-03-02. Transp. till dalregementet 1842-02-09. Löjtnant därst. 1843-11-28. Lantmäteriexamen 1844-04-11 och skeppsmätarexamen s. å. 18/4. Storskifteslantmätare i Kopparbergs län 1846. Batteriofficer å S:t Barthélemy 1852-05-01–1853-06-10 och 1854-05-01–1/11. Kapten vid regementet 1857-12-04. Trafikchef vid Gävle–Dala järnväg 1858-03-15–1861-05-20. Kapten i 58. Ohiovolontärregementet i Nordamerikas förenta staters armé 1861-09-21. Tjänstgjorde vid generalmajor Wools stab från s. å. 28/10. Major i nyssn. armé s. d. Bevistade bombardemanget av befästa lägret New Port News 1862-03-08 samt rekognosceringen och striden vid Big Bethel s. å. 17/3. Tjänstgjorde vid belägringen av Yorktown s. å. 20/3–4/5. Transp. till generalmajor Mac Clellans stab med tjänstgöring hos brigadgeneral Butterfield s. å. 8/5. Bevistade bataljerna vid Hannover Courthouse s. å. 27/5, vid Scarenpines s. å. 31/5 och vid Fairoaks och Mallvernhill s. å. 1/7. Överste och chef för 28 regementet New York volontaire (Turner rifles) s. å. 19/7. Bevistade bataljerna vid Meckaniksville s. å. 26/7, vid Gaines' Mill s. å. 27/7, vid Savagestation s. å. 29/7 och vid Crosroad s. å. 30/7. Beordrad att föra befälet över tredje brigaden av divisionen Smith s. å. 3/8. Betäckte general Popes reträtt från Manussas och Bullrun till Centerville s. å. 20/8. Deltog i stormningen och intagandet av höjderna vid Sifferssons City i Maryland s. å. 13/9, striden vid Campten pass s. å. 14/9, bataljerna vid Antietam s. å. 17/9 och vid Fredriksburg s. å. 11/12–13/12, stormningen och intagandet av befästningarna vid Fredriksburg 1863-05-03, bataljerna vid Salems Hights och Chancelorsville s. å. 4/5 samt vid Gettysburg s. å. 19/6. Erhöll nordamerikanska medaljen Union League s. å. Hemkom till Sverige och erhöll GMtf s. å. RSO s. å. 22/10 och erhöll s. d. av konungen en hederssabel. Överstelöjtnant och chef för Västerbottens fältjägarkår 1864-04-26. RNS:tOO s. å. 5/11. Ledamot av kommittén för utarbetande av 4:e delen av tjänstgöringsreglementet 1864–1866. LKrVA 1864. Brigadgeneral i nordamerikanska staternas armé 1865-08-13. Överste och chef för Hälsinge regemente 1868-05-20. Ordförande i kommittén för ordnandet av prästerskapets avlöning i Västerbotten 1868. T. f. militärbefälhavare på Gotland 1873-09-00, utnämnd till denna tjänst 1874-06-05. KSO1kl 1875-12-01. Erhöll 1877 av Nordamerikanska förenta staternas kongress det fälttecken, som lämnades åt dem, vilka med utmärkelse tjänat dessa staters arméer under kriget 1861–1865. Ledamot av riksdagens första kammare 1878–1887. Ledamot av kommittén angående lantförsvarets ordnande 1880-06-19–1882. Generalmajor i armén och generalbefälhavare i femte militärdistriktet 1884-03-24. KmstkSO 1887-12-01. Avsked 1888-04-06. Erhöll 1893 »medal of honor» för visad utmärkt tapperhet i slaget vid Gaines' Mill 1862-06-27. Död 1903-01-12 i Stockholm. Gift 1865-10-21, Spånga med Edla Amalia Sergel, född 1823-06-24 på nämnda egendom, död 1881-03-24 i Stockholm, dotter av godsägaren Johan Gustaf Sergel, och Carolina Magdalena Dubois.
 • Meda, född 1823-02-12, död 1838-04-10.
 • Anna Susanna Gunilla Emilia (Emily), född 1825-03-27 Hallute Överflyttade till Nordamerika. Med. och kir. doktor därst. 1873-03-25. Praktiserande läkare i West-Superior, Michigan, Nordamerika. Död 1904-02-19 i Chicago. Gift 1856-01-09 i Visby med sjökaptenen Peter Bruno Spörck, död 1869.
 • Sofia Carolina Gustava Bibbi Matilda, född 1827-03-29 på Hallute, död ogift 1870-05-20 i Stockholm.
 • Johan Gustaf Braf Eugen, född 1829-03-14 i Borghamn. Löjtnant i armén. Avsked och överflyttade till Sydamerika.
 • Emil Carlheim Cyrus, född 1831-09-12 på Hallgårds i Älskogs socken på Gotland. Anställd i handelsflottan. Död i Australien.
 • Helena Christina Lovisa, född 1834-05-29 på Hallgårds. Flyttade tillsammans med föräldrarna till Visby 1849-10-27. Död ung.
 • Gabriel Fredrik Roderik, född 1837-09-17 Burgsvik Konstapel vid Gotlands nationalbevärings artilleri 1855-03-08. Furir vid dalregementet 1856-02-09. Studentexamen i Uppsala 1857-01-07 och officersexamen i Stockholm 1859-04-30. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 2/7. Löjtnant därst. 1864-05-06. Kompaniofficer vid krigsskolan å Karlberg 1869-09-01–1870-10-01 och 1872-04-01–1874-10-01. Stabsadjutant vid femte militärdistriktets stab 1870-10-01–1872-02-01. Kapten vid nämnda regemente 1875-03-05. RSO 1880-12-01. Major 1885-08-08. Överstelöjtnant och 1. major 1891-04-24. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i regementets reserv 1893-05-05. Död ogift 1916-03-10 i Stockholm, Adolf Fredriks förs..
 • Maria Helena Christina Lovisa, född 1840-05-29 på Hallgårds, död 1919-02-14 i Uppsala. Gift 1862-05-09 i Stockholm med kammarherren Carl Adolf Vilhelm Drake af Hagelsrum, född 1836, död 1892.
 • Gustaf Rikard Eidam, född 1842-01-23 på Burgsvik. Anställd i handelsflottan. Död.

TAB 8

Otto Gotthard Eugen, (son av Eberhard Ernst Gotthard von Vegesack, friherre von Vegesack, tab 1), född 1795-06-09 i Villberga socken Uppsala län. Kvartermästare vid Nylands dragonregemente 1799-06-09. Fanjunkare vid Svea livgarde 1801-02-16. Fänrik vid Kalmar regemente 1812-09-01. 1. Löjtnant vid Hallands infanteribataljon 1813-06-24. GMtf 1814. Löjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1822-05-17. Kapten därst. 1825-01-25. Avsked 1832-03-17. Död 1876-01-11 i Stockholm. Gift 1835-06-09 i Ösmo socken Stockholms län med Hedvig Beata Rütterskiöld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1823-09-05 med hovmarskalken greve Claes Christer Horn af Åminne, från vilken hon blev skild, född 1789, död 1847), född 1800-06-04 i Stockholm, död där 1858-02-11, naturlig dotter av ryttmästaren Johan Evert Reuterskiöld, och Catharina Charlotta Bågh.

Barn:

 • Eugène Christian August, född 1836-05-07, död s. å. 13/7.
 • Ernst Edvard Oskar, född 1837-05-14 i Stockholm. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1857-11-07. Officersexamen 1858-04-26. Underlöjtnant s. å. 16/11. Löjtnant 1866-08-07. Ordonnansofficer hos konung Carl XV 1868-09-05. RNS:tOO 1870-05-03. RDDO s. å. 4/11. Kapten i regementet 1872-12-06 och vid regementet 1874-12-04. RFrHL 1878-12-02. Besökte såsom artillerioffcersstipendiat Frankrike och Spanien 1878–1879. KSpICO2kl 1879-05-30. RPSBd'AO 1880-02-12. RSO s. å. 1/12. Adjutant hos konung Oskar II 1884-04-29. Ledamot av artillerikommittén 1885-10-00–1886-05-00. Major 1886-04-02. KBadZLO2kl 1889-05-06. Ordförande i artillerikommittén 1891-01-00–1891-04-00. Överstelöjtnant 1893-03-03. Kabinettskammarherre 1895-03-14. Överste i armén s. å. 15/3. Avsked ur krigstjänsten s. d. Död 1896-04-30 i paris under en resa med konung Oskar II och begraven å Solna kyrkogård Stockholms län, under en av vänner rest vård.
 • Alexander Nikolaus Alfred, född 1838. Major. Död 1919. Se Tab. 9.

TAB 9

Alexander Nikolaus Alfred, (son av Otto Gotthard Eugen, tab 8), född 1838-12-23 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1854-03-01. Utexaminerad 1858-04-17. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 27/4. Löjtnant därst. 1865-10-03. Kapten vid Vendes artilleriregemente 1872-12-06. Transp. till samma reg:s reservstat 1878-03-11. Transp. till kapten vid regementet 1879-05-23. RSO s. å. 1/12. Företog som artilleriofficersstipendiat en utrikes resa till Frankrike och Rumänien 1885–1886. TMO3kl 1886-06-24. OffRumSO s. å. 20/7. Major 1888-08-29. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1890-05-09. Avsked 1897-08-18. Död 1919-02-21 i Stockholm, Oscars förs. ]] och begraven i Solna socken Stockholms län. Gift 1875-01-25 i Stockholm med Marie-Louise Schagerström, född 1855-03-22 i nämnda stad, död 1928-05-31 i Stockholm, Oscars förs. ]], dotter av fängelseläkaren, med. licentiat och kir. magister Johan Gustaf Teodor Schagerström och Carolina Lovisa Angelique Bibau.

Barn:

 • Signe Maria, född 1878-07-04 i Landskrona. Stiftsjungfru. Död ogift 1929-09-09 i Stockholm, Oscars förs..
 • Ernst Gustaf Eugen, född 1880-09-20 i Stockholm, död där s. å. 23/10.

TAB 10

Didrik Ulrik Roderik, (son av Eberhard Ernst Gotthard von Vegesack, friherre von Vegesack, tab 1), född 1796-08-21 Kersö. Fanjunkare vid livgardet till häst 1810-12-15. Fänrik vid Värmlands fältjägarregemente 1812-03-03. 2. Löjtnant därst. 1816-06-11. 1. Löjtnant 1820-01-15. Kapten 1825-07-14. Avsked 1833-06-15 med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén. Död 1833-12-21. Han bevistade 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland och utmärkte sig i affären vid Dessau och slaget vid Leipzig. Gift 1816-04-15 med Anna Helena Brissman, född 1787-03-31, död 1861-05-02 i Stockholm, dotter av ekonomidirektören Sven Brissman och Christina Maria von Strokirch.

Barn:

 • Ernst Roderik Svante, född 1818-04-20. Kapten vid handelsflottan. Död ogift 1855-11-11 Kyrkebol
 • Anna Christina Ottilia, född 1821-06-10, död 1858-12-13. Gift 1851 med underlöjtnanten i armén, sekundlöjtnanten vid 20. danska infanteriregementet Carl Leonard Roos, stupad 1864-04-18 vid Dybböl såsom frivillig i danska kriget.
 • Carl Henning Ivan, född 1822-03-24 i Lillkyrka socken Uppsala län. Sergeant vid Jämtlands fältjägarregemente 1839-10-18. Officersexamen 1844-10-01. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1845-02-24. Lärare i gymnastik och fäktning vid Mariestads högre skola 1847–1848. Transp. till Värmlands fältjägarregemente 1849-02-23. Sekundlöjtnant vid 12. lätta bataljonen i dansk tjänst och åtföljde norra jutska armékåren under dess krigsoperationer sommaren s. å. Lärare vid gymnastiskortopediska institutet i Stockholm 1852–1853. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1854-09-19. Extra lärare vid gymnastiska centralinstitutet i nämnda stad 1861. Kapten 1864-08-09. Gymnastiklärare vid Kristinehamns lägre elementarläroverk 1867. RSO 1871-05-27. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1872-06-14. Majors n. h. o. v. s. d. DFM 1876. Död barnlös 1878-03-22 i Köpenhamn. Har från trycket utgivit Instruktion för skjutning m. m. (1860) och Några ord om den fysiska uppfostran samt skolgymnastikens ordnande med afseende därpå (1861). Gift 1857-08-26 i Långseruds socken Värmlands län med Vilhelmina (Mina) Westmark, född 1836-08-26 i Axbergs socken Örebro län, död 1901-03-17 i Stockholm, dotter av direktören Herman Westmark och Louise Bergmark.
 • Lovisa Elisabet Johanna, född 1824-06-10 i Stockholm, död där 1887-12-03. Gift 1851 med ingenjören Carl Vilhelm Roos, död 1870.
 • Johan Ferdinand Eugen Akilles, född 1827-02-27, död 1828-06-08 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.

TAB 11

Carl August Akilles (son av Eberhard Ernst Gotthard von Vegesack, friherre von Vegesack, tab 1), född 1799-11-08 på Kersö. Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Kadettofficer därst. 1817-09-20. Utexaminerad 1818-09-22. Fänrik vid livregementets grenadjärkår s. å. 13/10. Löjtnant i armén 1823-07-14. Löjtnant vid nämnda regemente 1826-06-27. Kapten därst. 1831-12-17. Kammarherre 1834-07-03. Lärare i gymnastik och fäktkonst vid krigsakademien på Karlberg. RSO 1841-07-04. Major i armén 1843-05-29. Avsked från regementet med tillstånd att kvarrstå såsom major i armén 1847-01-12. Avsked ur krigstjänsten 1857-04-23. Död 1866-11-24 i Stockholm. Gift 1:o 1833-02-24 på Stora Hällby i Gryta socken Uppsala län med Erika Hallenborg, född 1807-09-02, död 1835-03-17 på. Karlbergs slott. Gift 2:o 1836-01-19 på Karlbergs slott med Amalia Margareta Flodman, född 1811, död 1857-10-28 Aspa, dotter av kyrkoherden Johan Flodman och Sofia Hedman. Gift 3:o 1864-02-15 trolovad med Carolina Holmsten, död 1906-01-08 född Stockholm.

Barn:

 • 1. Julie Erika, född tvilling 1834-08-23, död 1835-07-22.
 • 1. Anna Beata, född tvilling 1834-08-23, död 1836-08-03.
 • 2. Hedvig Augusta, född 1837-06-08, död s. å. 17/6 på Karlberg.
 • 3. Carl August, född 1861-10-01 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, död 1875-04-08 i nämnda stad.
 • 3. Augusta Carolina Sofia, född 1866-11-18 och död 1884-10-08 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: