:

Gyllenkrok nr 862

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gyllenkrok nr 862

Adlad 1674-09-17, introd. 1675.

Ätten utgör en gren av den gamla vitt utbredda småländska prästsläkten Krok eller Krokius, som skall hava tagit namnet av gården Krokshult i Hallaryds socken Kronobergs län. Även en äldre släkt Krok har funnits i Småland, av vilken Nils Krok 1408 blev ägare av Asa gård i Asa socken. Om samband funnits mellan dessa är ej utrett. – Släktens äldsta led äro ej fullt klarlagda. Kyrkoherden i Villstad David Krok skall »enligt gamla köpebrev» varit son av kyrkoherden i Hallaryd Gudmundus Petri Krok, som var son av kyrkoherden i Moheda Petrus Krok och denne son av Per i Krokshult. Enligt andra uppgifter var Gudmundus Petri son av Per i Krokshult. Sannolikt ha minst två kyrkoherdar Gudmundus Petri samtidigt levat i Växjö stift, ty namnet bars av kyrkoherdar i Hallaryd 1567, i Vittaryd 1592, i Rydaholm 1594 och i Långaryd 1598 [Wsb]. – Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Lagerkrook, har utgrenat sig i friherrliga ätten Gyllenkrok. Ättenamnet har omväxlande skrivits Gyllenkrok och Gyllenkrook.


Gyllenkrok A86200.jpg

TAB 1

Per i Krokshult i Hallaryds socken Kronobergs län.

Barn:

 • Petrus Krok (översiktstab. 1). Kyrkoherde i Moheda pastorat av Växjö stift 1554. Skall sedan hava blivit kyrkoherde i Kvenneberga pastorat av samma stift omkr. 1560 [Wsb].

Barn:

 • Gudmundus Petri Krok. Kyrkoherde i Hallaryds pastorat av Växjö stift 1567. Gift med Ingegerd. Sex av deras söner blevo kyrkoherdar och den sjunde och yngste biskop [Wsb].

Barn:

 • Davidus Gudmundi Krok. Kyrkoherde. Död 1653. Se Tab. 2
 • Nicolaus Gudmundi Krok, född 1575. Biskop. Död 1646. Se Tab. 3.

TAB 2

Davidus Gudmundi Krok, (son av Gudmundus Petri Krok, Tab. 1). Komminister i Nöttja 1613. Kyrkoherde i Villstads pastorat 1621. Död 1653 [Wsb]. Gift med en dotter av kyrkoherden Petrus i Järstorps pastorat av Växjö stift.

Barn:

 • Anders Krok. Student i Uppsala1 1625-08-06. Respondent därst. 1629. Kyrkoherde i Villstad efter fadern 1653. Död 1683 [Wsb].

Barn:

 • Nils Krok, adlad Lagerkrook, född 1663, död 1715. Se adliga ätten Lagerkrook.

TAB 3

Nicolaus Gudmundi Krok, (son av Gudmundus Petri Krok, Tab. 1), född 1575-02-02 i Hallaryds prästgård. Student i Uppsala 1595-04-007. Magister primus i Wittenberg 1603. Skolrektor i Växjö 1604. Domprost därst. 1607. Biskop i Växjö stift 1632-02-16. Död 1646-06-23 i Växjö mycket hastigt och begraven s. å. 26/7 i högkoret i Växjö domkyrka. 'Han var en arbetsam, driftig, frimodig och lärd man, och på hans yrkande blev 1643 Växjö gymnasium upprättat.' Gift 1:o 1605 med Anna Abrahamsdotter, död i barnsäng 1612 i Uppland, dotter av ärkebiskopen mag. Abrahamus Andreæ Angermannus i Uppsala och Magdalena, ärkebiskopen mag. Laurentii Nericii dotter. Gift 2:o 1614-02-10 med Sigrid Andersdotter, död 1625, dotter av borgmästaren i Jönköping Anders Svensson. Gift 3:o 1626 med Anna Thomædotter, som levde efter honom. Han hade med sina tre fruar tillsammans 22 barn.

Barn:

 • 2. Anders Krok, adlad Gyllenkrok, till Kaulansuu och Kiusala, båda i Åbo och Björneborgs län. Född 1622 i Växjö. Student i Uppsala1 1638-09-13. Disp. 1645 och 16466. Utrikes studieresor 1646–16486. Sekreterare i Åbo hovrätt 1648-11-11, men tillträdde ej6. Assessor i Åbo hovrätt 1650-04-27. Tillika häradshövding i Kymmenegårds län 1652 och därjämte underlagman i Björneborgs grevskap 16646. Adlad 1674-09-17 (introd. 1675 under nr 862). Död 1683-12-21 i Åbo mycket hastigt samt begraven 1684-07-06 i Åbo domkyrka, där hans vapen med påskrift uppsattes. Gift med Maria Mums, som levde änka9 1684-08-01, dotter av råd- och handelsmannen i Viborg Mårten Mums och N. N. Schimmelkorn, av utländsk adlig släkt.

Barn:

 • Sigrid, född 1648. Gift 1676-04-04 i Åbo med överinspektoren Didrik Barckman, adlad Leijonberg, i hans 2:a gifte, född 1628, begraven 1693.
 • Johan, född 1650. Revisionssekreterare. Död 1710. Se Tab. 4
 • Anders, född 1652. Assessor. Död 1710. Se Tab. 18
 • Nils. Född 1656. Student i Åbo 1672–732. Häradshövding i Lappvesi härad i Kymmenegårds län 1693-04-20. Assessor i Åbo hovrätt 1707-03-13. Död ogift 1715-03-10 i Stockholm.6
 • Anna, född 1659, död 1740. Gift 1682 med majoren Johan Gyllenbögel, född 1647, död 1723.
 • Axel, friherre Gyllenkrok, född 1665, död 1730. Se frih. ätten Gyllenkrok, Tab. 1.
 • Maria, född 1666, död 1737 (själaringning 11/12) i Masku socken i Finland och begraven i Åbo domkyrka. Gift 1:o 16847 med assessorn i Åbo hovrätt Herman Wibling, född 1652-10-15, död barnlös 1693 och begraven 1694-05-08 i Åbo domkyrka, kusin till landshövdingen Joakim Wibling, adlad Gripenhem, nr 1395. Gift 2:o 16996 med assessorn i förutn. hovrätt Johan Gabrielsson i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Lagermarck, död 1698, dotter av häradshövdingen Johan Wassenius, adlad Lagermarck, och hans 1:a fru Maria Ekenberg. Nr 476)6, död 1714-10-30 under flykten till Stockholm.6

TAB 4

Johan, (son av Anders Krok, adlad Gyllenkrok, Tab. 3), född 1650-11-24. Student i Åbo 16672. Respondent därst. 1673 och 16762. Riddarhussekreterare 1683-01-04. Tillika protokollssekreterare i justitierevisionen 1701-11-18. Revisionssekreterare 1709-04-17. Konfirm.fullm. 1710-03-20. Död 1710-07-06 i Stockholm. Gift 1:o 1689-01-01 i nämnda stad med Brita Wattrang, döpt där 1666-09-14, död 1696 och begraven s. å. 1/3 i Riddarholmskyrkan, dotter av arkiatern Zakarias Wattrang, adlad Wattrang, och hans 3:e fru Catharina von Qvickelberg. Gift 2:o 1698-05-03 med Catharina von Berchner i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1723-08-00 med landshövdingen Jonas Folkern, adlad och friherre Cedercreutz, i hans 3:e gifte, född 1661, död 1727), född 1672 på Svärta bruk i Svärta socken Södermanlands län, död 1768-02-24 Hovsta, dotter av brukspatronen Georg Tomas Berchner, adlad von Berchner, och Elisabet Störning.

Barn:

 • 1. Anders, född 1690-11-15 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm. Student i Uppsala1 1709-11-11. Kopist i k. kansliet 1711-10-12. Kanslist i utrikesexpeditionen 1714-01-02. Kanslijunkare 1721-12-22. Avsked 1723-09-05. Kammarherre och kabinettssekreterare hos hertig Carl Fredrik av Holstein. Död ogift 1731.
 • 1. Maria, född 1692-01-03 i Stockholm, Riddarholmens förs. i Stockholm, död 1727-07-14 och begraven i Enköpings-Näs kyrka, Uppsala län. Gift 1711-01-29 med kammarrådet (friherre) Jonas Wulfvenstierna, i hans 1:a gifte, född 1681, död 1762.
 • 1. Margareta, född 1694-03-24 i Stockholm, Riddarholmens förs. i Stockholm, död 1766-11-06 i Stockholm och begraven s. å. 9/11 sannolikt i Klara kyrka, där makarnes epitafium finnes. Gift 1718-01-15 Ekeby med presidenten Carl von Frischen, adlad och friherre Ridderstolpe, född 1684, död 1762.
 • 1. Eleonora, född 1695-11-19 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm.
 • 2. Johan Gustaf, född 1704. Hovjägmästare. Död 1764. Se Tab. 5.
 • 2. Axel, född 1705. Hovjunkare. Död 1741. Se Tab. 6
 • 2. Göran, döpt 1707-03-06 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm. Student i Uppsala1 1719-11-09. Auskultant i bergskollegium3 1728-06-07, men avlade aldrig eden och torde ej hava tjänstgjort. Förare vid livgardet s. å. Korpral vid livregementet till häst 1729 kvartermästare därst. 1736. Kornett 1741-08-06. Död ogift 1742 i Finland.
 • 2. Chatharina, döpt 1708-12-14 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, död 1784-01-23 Hovsta. Gift 1728-05-02 med översten Gustaf Adolf von Meijerhelm, född 1688, död 1756.
 • 2. Nils, döpt 1709-12-11 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm. Student i Uppsala1 1719-11-09. Auskultant i Åbo hovrätt. Ogift mördad och uppbränd11 1736-10-09 på Haga kungsgård å Åland av sin dräng Carl Skruf.

TAB 5

Johan Gustaf, (son av Johan, Tab. 4), till Frötuna i Rasbo socken Uppsala län. Född 1704-01-20 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm. Student i Uppsala1 1719-11-09. Jaktjunkare. Hovjunkare8 1733-01-30. Bitr. jägmästare i Västmanland5 1733-10-03. Överjägmästare i Västmanlands län5 1737-08-23. Avsked5 1744-11-28. Hovjägmästares titel. Död 1764-09-06 på Frötuna och begraven på Rasbo kyrkogård. Gift 1744-12-14 i Vaksala socken10 Uppsala län med Johanna Elisabet Cederström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1767-08-27 i Stockholm med kammarherren Gregorius Johan von Kothen, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1776), född 1721, död 1795-01-16 Grän

Barn:

 • Johan Georg, född 1745-09-04 på Frötuna. Adjutant vid livregementet till häst 1766-10-02. Död s å. 6/11 på Frötuna av kopporna. Han testamenterade 30,000 daler kpmt, varå räntan skulle användas till underhåll åt skollärare och understöd åt skolbarn i Rasbokils socken.7
 • Nils Gustaf10, född 1746-11-30 på Jälla i Vaksala socken10, begraven 1747-03-08 i Rasbo socken, några veckor gammal.

TAB 6

Axel, (son av Johan, Tab. 4), . Född 1705-01-23 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm. Student i Uppsala1 1719-11-09. Hovjunkare8 1731-06-26. Död 1741-03-03 i Stockholm och begraven s. å. 9/3 i Rasbo socken Uppsala län. Gift 1733-11-01 på Godegård i likanämnd socken Östergötlands län med Lovisa Vilhelmina De Geer, född 1709-09-01 på Godegård, död 1786-05-27 på Regnaholm, dotter av brukspatronen Jean De Geer, den yngre, nr 291, och hans 2:a fru Maria Christina Bülow.

Barn:

 • Johanna Catharina, född 1734-09-17, död 1792-10-09 Hagbyberga. Gift 1753-08-13 med hovmarskalken, friherre Johan Ribbing af Koberg, född 1719, död 1788.
 • Hedvig Fredrika, född 1735-09-02 på Hagbyberga, död där 1740-07-26.
 • Maria Christina, född 1737-06-20 på Hagbyberga, död där 1740-08-02.
 • Axel Vilhelm, född 1739. Kammarherre. Död 1788. Se Tab. 7
 • Beata Lovisa, född 1740-04-27 och död s. å. 26/6 på Hagbyberga.
 • Anna, död ung.

TAB 7

Axel Vilhelm, (son av Axel, Tab. 6), till Regnaholm. Född 1739-01-14 Hagbyberga. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1755-12-05. Löjtnant vid Sprengtportens fribataljon 1758-12-19. Avsked 1760. Kammarherre. Död 1788-08-17 Svärtinge. Gift där 1763-08-25 med Ulrika Sofia Pfeiff, döpt 1738-02-01 i Rasbokils socken, Uppsala län, död 1803-12-06 Regnaholm, dotter av majoren Daniel Pfeiff, och Anna Beata Lilliemarck.

Barn:

 • Catharina Lovisa, född 1701-10-11 på Regnaholm, död 1844-03-25 på Svärtinge. Gift 1786-07-09 i Regna kyrka med majoren, greve Per Adolf Kalling, född 1752. död 1820.
 • Anders Ulrik, född 1765-12-29 på Regnaholm, död ung.
 • Daniel Gustaf Adolf, född 1767-02-03 på Regnaholm. Volontär 1777. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente s. å. 22/10. Löjtnant därst. 1785-09-17. Stabskapten 1789-11-22. RSO 1790-05-02. Dödsskjuten s. å. 20/5 i träffningen mot ryssarna vid Keltis baracker.
 • Johan Carl, född 1769-07-05 på Regnaholm, död späd.
 • Anna Charlotta, född 1770-09-24 på Regnaholm, död 1797-12-21 Svarttorp Gift 1790-10-28 på Regnaholm med ryttmästaren Johan Jakob Tersmeden C, född 1760, död 1809.
 • Ulrika Vilhelmina, född 1772-03-02 på Regnaholm. Död barn.
 • Jonatan, född tvilling 1774-01-14 i Östra Eneby socken Östergötlands län, död 1778-11-19 på Regnaholm.
 • David, född tvilling 1774-01-14 i Östra Eneby socken volontär vid Hälsinge regemente 1775-12-21. Sergeant därst. 1779. Fänrik därst. 1780-05-05. Transp. till fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1785-05-18. Död 1792-05-02 på Regnaholm.
 • Johan Göran, född 1775. Major. Död 1859. Se Tab. 8
 • Johanna Helena Christina, född 1777-10-18 och död 1778-11-15 på Regnaholm.

TAB 8

Johan Göran, (son av Axel Vilhelm, Tab. 7), född 1775-02-11 Regnaholm. Frivolontär vid Östgöta infanteriregemente4 1778-07-07. Stabskornett vid Östgöta kavallerireg4 1781-05-02. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1794-03-18. Kapten vid rothållsdivisionen därst.4 1801-10-06. RSO 1809-07-03. Majors avsked4 1810-06-26. Död 1859-02-01 på Regnaholm och ligger jämte sin fru begraven på Regna kyrkogård. Gift 1806-10-30 på Långdunker i Hyltinge socken Södermanlands län med stiftsjungfrun, friherrinnan Hedvig Sofia Leijonhufvud, född 1788-09-22 Hösterum, död 1858-04-10, dotter av kammarherren, friherre Knut Henrik Leijonhufvud, och grevinnan Catharina Gustaviana Sperling.

Barn:

 • Knut Axel Johan, född 1807 häradshövding. Död 1886. Se Tab. 9.
 • Vilhelmina Catharina Sofia, född 1808-10-26 på Regnaholm, död ogift 1889-01-08 i Gränna.
 • Carl Georg, född 1809. Kapten. Död 1849. Se Tab. 15
 • Gustaf, född 1811-01-09 på Regnaholm. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1833-03-02. Död 1834-12-15 på Regnaholm.
 • Adolf Fredrik, född 1812-04-07 och död s. å. 13/4 på Regnaholm.
 • Vilhelm, född 1813-05-27 och död s. å. 10/6 på Regnaholm.
 • Hedvig Carolina Charlotta, född 1815-01-28 på Regnaholm, död 1905-05-31 i Linköping. Gift 1857-09-15 på Regnaholm med kontraktsprosten, kyrkoherden i Gammalkils pastorat av Linköpings stift Carl Filip Linde, född 1816-09-13 i Skällviks socken, Östergötlands län, död 1882-02-20 i Gammalkils prostgård.
 • Ulrik Leonard, född 1816-05-19 och död 1817-02-28 på Regnaholm.
 • Augusta Virginia, född 1821-04-12 på Regnaholm, död ogift 1910-12-30 Åsbrohammar (Östra Eneby förs., Östergötlands län, db).
 • Louise Matilda Henriette, född 1824-06-30 på Regnaholm, död ogift 1904-09-20 i Norrköping.
 • Sperling Leonard Vilhelm, född 1830. Stationsinspektor. Död 1922. Se Tab. 16.

TAB 9

Knut Axel Johan, (son av Johan Göran, Tab. 8), född 1807-10-15 Regnaholm. Student i Uppsala 1824. Examen till rättegångsverken 1828. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 21/8. Extra ordinarie kanslist 1829-06-16. Extra ordinarie brottmålsnotarie 1830-06-11. Vice häradshövding 1834-01-15. Häradshövdings n. h. o. v. 1836-11-02. Extra ordinarie civilnotarie 1842-05-24. Kanslist 1845-01-20. Ord. civilnotarie s. å. 13/10. Vice advokatfiskal i nämnda hovrätt 1850-05-28. Häradshövding i Västra härads domsaga 1851-10-21. RNO 1869-07-29. Avsked från häradshövdingämbetet 1882-03-31. Död 1886-01-01 på sin egendom Uppåkra i Vallsjö socken Jönköpings län och begraven på Vallsjö gamla kyrkogård. Gift 1842-09-16 på Oby i Blädinge socken Kronobergs län med friherrinnan Charlotta Magdalena (Malin) Gyllenkrok, född 1817-03-18 på Lästa i nämnda socken, död 1897-10-30 i Växjö, dotter av majoren, friherre Ture Gabriel Gyllenkrok, och Elisabet Charlotta Horn af Rantzien A.

Barn:

 • Hedda Elisabet Magdalena (Betty), född 1846-04-08 i Jönköping, död ogift 1923-07-16 i Växjö.
 • Ture Axel Johan, född 1848-02-25, död s. å. 14/11 i Jönköping.
 • Carl Axel Fredrik, född 1849. Överjägmästare. Död 1919. Se Tab. 10.
 • Bror Gustaf Axel, född 1851. Före detta baningenjör. Död 1928. Se Tab. 13.
 • Eva Sofia Augusta, född 1854-04-15 i Jönköping. Gift 1875-08-31 på Uppåkra med kaptenen Georg August Gyllensvärd, född 1844, död 1916-08-19 i Aneboda förs., Kronobergs län.
 • Henriette Louise Magdalena (Malin), född 1856-01-13 på Uppåkra. Gift där 1875-08-30 med vice häradshövdingen August Albert Anton Vilhelm Lindencrona född 1841, död 1887.

TAB 10

Carl Axel Fredrik, (son av Knut Axel Johan, Tab. 9), född 1849-10-17 i Jönköping. Mogenhetsexamen 1870. Elev vid skogsinstitutet 1871. Utexaminerad därifrån 1873-05-31. Repetitör vid nämnda institut s. å. 3/6. E. jägmästare i Jönköpings revir s. å. 16/6, i Hunnebergs revir 1875-06-26 och i Eksjö revir 1876-12-14. Bitr. jägmästare i sistnämnda revir 1878-02-04. Inspektör vid Östergötlands enskilda banks expeditionskontor i Sävsjö 1884. Lärare vid Jönköpings läns lantbruksskola vid Johannisberg s. å. Överbefälhavare för Norra Västbo frivilliga skarpskyttekår 1885. T. f. jägmästare i Västbo revir s. å. 12/5 och i Jönköpings revir 1889-02-15. Jägmästare i sistnämnda revir 1890-08-19. Överjägmästare i Södra distriktet 1898-12-09. RVO 1899-12-01. Överjägmästare i Smålands distrikt 1900-06-29. RNO 1909-06-06. Avsked 1914-10-09. Död 1919-04-28 i Växjö. Ägde Uppåkra i Vallsjö socken Jönköpings län åren 1877–1889. Gift där 1874-09-04 med Ida Charlotta Olga Fornander, född 1847-03-28 Brunnström ]], död 1910-07-29 i Jönköping (Rogberga förs., Jönköpings län, db), dotter av kaptenen Olivier Fornander och friherrinnan Emilia Charlotta Gustava Emerentia Lilliecreutz.

Barn:

 • Eva Emilia Charlotta, född 1875-05-02 Hede.
 • Carl Fredrik Olivier, född 1876. Major. Se Tab. 11
 • Malin Olga Elisabet, född 1878-02-15 på Uppåkra, död där 1890-08-26.
 • Elsa Ingeborg Maria, född 1879-02-28 på Uppåkra. Gift 1910-10-17 i Tenhult (Rogberga förs. Jönköpings län, vb) med överjägmästaren i Östra distriktet, RVO, Samuel Gustaf Tisell, född 1880-07-01 Ekeby, RNO.
 • Bror Axel Fritz, född 1881. Riksbanksrevisor. Se Tab. 12.

TAB 11

Carl Fredrik Olivier, (son av Carl Axel Fredrik, Tab. 10), född 1876-06-22 Hede Mellby förs., Älvsborgs län. Mogenhetsexamen i Lund 1896-06-03. Volontär vid Kalmar regemente s. å. 14/6. Distinktionskorpral 1897-07-27. Sergeant s. å. 18/8. Elev vid Krigsskolan s. å. i sept. Fanjunkare 1898-08-15. Officersexamen s. å. 30/11. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 9/12. Extra ordinarie postexpeditör 1900-04-03. Löjtnant 1903-04-24. Utexaminerad från instruktörskursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1905-04-29. Gymnastiklärarexamen vid samma institut 1906-06-08. Utexaminerad från sjukgymnastiska kursen vid samma institut 1907-06-08. Kapten vid nämnda regemente 1914-08-14. RSO 1919-06-06. Gymnastiklärare vid samskolan i Vadstena 1926-06-07. Avsked från stat på regementet s. å. 11/6. Major i armén s. å. 23/6. Kapten i Jönköpings-Kalmar regementets reserv. Gymnastikdirektör. Gift med Anna Ottilia Peters, född 1876-08-03 i Vimmerby landsförsaml., dotter av jordbrukaren Peter August Janson och Clara Maria Rundgren.

Barn:

 • Elsa Anna Elisabet (Sessan), född 1902-11-02 i Stockholm, Klara förs.
 • Carl Axel Fredrik (Acke), född 1905-04-12 i Stockholm (Joh.). Realskoleexamen vid Linköpings högre allm. läroverk 1923-05-28. Landsfiskalsaspirant.

TAB 12

Bror Axel Fritz, (son av Carl Axel Fredrik, Tab. 10), född 1881-12-01 Uppåkra, Jönköpings län. Mogenhetsexamen 1900-06-01. Anställd i aktiebolag Eksjö folkbank 1900–1901. Extra ordinarie tjänsteman i riksbankens avdelningskontor i Mariestad 1901-04-01. T. f. registrator och bokhållare därst. 1906-12-01. Tjänsteman i registrators- och bokhållargraden vid riksbankens avdelningskontor i Västerås 1908-02-20. Revisor och bokhållare vid riksbankens huvudkontor 1921-12-01 fr. o. m. 1922-01-01. Gift 1908-09-20 i Stockholm (Karlstads förs., vb) med Ruth Emilia Sofia Thelander, född 1885-04-17 i Östersund, dotter av bankdirektören vid Riksbanken i Karlstad Albert Fredrik Thelander och hans 1:a fru Tora Johanna Beda Sophia Weman.

Barn:

 • Fredrik Carl Axel, född 1910-04-28 i Västerås förs.. Studentexamen i Stockholm 1929-05-11. Filosofie kandidat examen i Stockholm 1932-05-30. Teol. kandidat examen i Uppsala 1937-09-15. Teol. licentiat examen i Uppsala 1940-10-31.

TAB 13

Bror Gustaf Axel, (son av Knut Axel Johan, Tab. 9), född 1851-10-24 i Jönköping. Mogenhetsexamen i Lund 1871-05-24. Elev vid teknologiska institutet s. å. 11/9. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1874-06-09. Elev vid statens järnvägsbyggnader s. å. 1/7. Nivellör vid nämnda byggnader 1876-07-01. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1882-07-01. Byråassistent 1886-10-01. Baningenjör i 6:e distriktet 1892-01-29. RVO 1905-12-01. Avsked 1916-08-26. Död 1928-09-27 i Uppsala domkyrkoförs. ]] och där begravd. Gift 1879-09-08 9 i Bollnäs kyrka Gävleborgs län med Gertrud Marin, född 1855-09-08 i Jönköping, Kristina förs. ]] , död 1921-12-21 i Uppsala domkyrkoförs. ]], dotter av apotekaren Alfrid (Alfred) Morin (Marin) och Carolina Maria Josefina Björkman.

Barn:

 • Maria, född 1881-01-23 i Ljusdals socken Gävleborgs län, död s. d.
 • Olga Gertrud Elisabet, född 1882-10-07 vid Katrineholm i Stora Malms socken Södermanlands län. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1900-05-19. Gift 1907-10-14 i Örgryte gamla kyrka Göteborgs och Bohus län med verkst. direktören i Södermanlands enskilda banks avdelningskontor i Stockholm Carl Peter Oskar Wichman född 1877-06-08 i Göteborg.
 • Bror Gustaf Adolf, född 1884. Länsassessor. Se Tab. 14.
 • Magdalena, född 1890-06-06 i Malmö, död där s. å. 7/6.

TAB 14

Bror Gustaf Adolf, (son av Bror Gustaf Axel, Tab. 13), född 1884-11-06 vid Pålsboda i Sköllersta socken, Örebro län. Mogenhetsexamen vid Göteborgs latinläroverk 1902-05-27. Student vid Göteborgs högskola s. å. 8/9. Jur. filosofie examen därst. 1903-12-05. Student vid Uppsala universitet s. å. 30/12. Underlöjtnant i Kronobergs reg:tes reserv 1907, avsked 1911. Jur. utr. kandidat 1908-05-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 4/6 och i Göta hovrätt s. å. 24/7. Biträde hos domhavande 1908-07-00–1911-08-00. Extra ordinarie tjänsteman i Domänstyrelsen 1911-09-14–1912-05-31 och i Kammarkollegium 1912-01-19–1912-05-31. Gift 1914-09-10 i Askims socken, Göteborgs och Bohus län med Blenda Elvira Borgvall, född 1886-06-27 i Göteborg, dotter av avdelningschefen i brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea Johan Alfred Borgvall och Anna Svensson.

Barn:

 • Gertrud Anne-Marie, född 1916-03-05 i Uppsala domkyrkoförs, liksom syskonen. Stiftsjungfru.
 • Göran, född 1918-09-25 i Uppsala.
 • Blenda Ingegerd (Gerd), född 1923-07-20. Stiftsjungfru.

TAB 15

Carl Georg, (son av Johan Göran, Tab. 8), född 1809-11-20 Regnaholm. Kvartermästare vid livregementsbrigadens husarkår 1826-10-24. Kornett därst. 1827-04-25. Fänrik vid Hälsinge regemente 1830-05-31. Löjtnant därst. 1833-05-04. Kapten 1846-11-03. Avsked 1848-06-02. Död 1849-10-18 Öna och begraven på Skedevi kyrkogård. Gift 1848-03-07 Fyrisfall s församl:s pastorat av Linköpings stift Alfred Bernhard Moselius, född 1825-02-19 i Källstads socken, Östergötlands län, död 1895-01-21 i Skänninge), född 1825-02-08 i Regna socken, död 1897-12-09, dotter av inspektoren Lars Håkansson och Agneta Sofia Malmqvist.

Barn:

 • Hedda Agnes Georgina, född 1849-01-18, död s. å. 18/3.

TAB 16

Sperling Leonard Vilhelm, (son av Johan Göran, Tab. 8), född 1830-12-30 Regnaholm. Student i Uppsala 1850-06-10. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1851. Utexaminerad därifrån 1853-09-15. Förvaltare Johanneslund 1853–1855. Elev och e. kontorsskrivare vid statens järnvägstrafik 1870–1873. Stationsinpektor vid Ställdalen vid Frövi–Ludvika järnväg 1873-06-01. Poststationsföreståndare därst. s. å. 1/10. Avsked. Död 1922-07-20 i Örebro (Almby förs., Ör. db). Arrenderade Johanneslund med underlydande 1855–1860 och ägde nämnda egendom åren 1860–1868 samt arrenderade Regnaholm 1860–1865. Gift 1856-05-26 på Regnaholm med Tekla Charlotta Lindeberg, född 1836-09-02 på Falsterbo bruk i Hjorteds socken, Kalmar län ]], död 1918-05-17 i Örebro (Almby förs., Ör. db), dotter av bruksförvaltaren, sjökaptenen Axel Gustaf Lindeberg och Hendrica Lovisa .

Barn:

 • Hedvig Tekla Henrietta, född 1857-02-19 på Johanneslund, död 1917-07-02 i Stockholm. Gift 1883-10-04 i Nya Kopparbergs kyrka Örebro län med före detta regementsintendenten vid livregementet till fot, RVO, Lars Oskar Christoffer Söderqvist, född 1842-12-01 i Sala, död 1926-04-21 i Stockholm.
 • Ebba Lovisa Vilhelmina, född 1858-11-28 på Johanneslund, död där 1861-02-26.
 • Rosa Tekla Charlotta, född 1859-12-06 på Johanneslund.
 • Carl Sperling, född 1861-11-08 på Johanneslund, död där 1862-08-10.
 • Märta Sofia, (Skedevi förs. i samma kommun enl. db) född 1864-08-08 i Ragna förs., Ög. Extra ordinarie telegrafist 1893-12-15. Telegrafist i Malmö 1894-06-29. Gift 1896-11-14 i S:t Pauli församl. i Malmö med grosshandlaren i Stockholm Frans Christian Dahlberg, född 1869-04-06 i Ribe, Danmark, död 1936-04-19 i Råsunda, Solna socken, Stockholms län (db nr 119).
 • Anna Magdalena, född 1865-07-20 på Johanneslund. Död 1930-09-30 i Stockholm, Bromma förs. ]] och begraven i Almby socken, Örebro län.
 • Marina Matilda, född 1866-08-02 i Ragna förs., Östergötlands län. Gift 1887-08-02 vid Ställdalen i Ljusnarsbergs socken med teckningsläraren vid högre allm. läroverket i Örebro Carl Oskar Lindblom, född 1844-09-05 i Otterstads socken Skaraborgs län, död 1920-03-17 i Örebro.
 • Eva Maria, född 1873-05-31 i Norrköping. Gift 1908-04-22 i Stockholm med stationsinspektoren Sven Carl Gustaf Hillbom, född 1876-12-08 vid Ekolsund i Husbysjutolfts socken Uppsala län, död 1921-01-22 i Ställdalen.

TAB 17

Knut Sperling Göran, (son av Sperling Leonard Vilhelm, Tab. 16), född 1875-05-26 vid Ställdalen i Ljusnarsbergs socken Örebro län. Mogenhetsexamen i Örebro 1894-05-24. Volontär vid Svea ingenjörbataljon s. å. juni 12. Sergeant vid Fortifikationen 1896-06-06. Elev vid Krigsskolan s. å. Officersexamen 1897-11-29. Underlöjtnant vid Fortifikationen s. å. dec. 10. Examen i allm. fortifikationskursen vid Artilleri- och ingenjörhögskolan 1900-05-00. Löjtnant vid Fortifikationen s. å. juni 1. Kapten därst. 1907-04-12. Fortifikationsbefälhavare vid befästningarna på Gotland och fortifikationsofficer vid militärbefälhavarens på Gotland stab samt överkontrollant vid kasernbyggnadsarbetena på nämnda ö 1908–1913. RSO 1918-08-06. Fortifikationsbefälhavare i Karlsborgs fästning 1916–1919 och i Bodens fästning 1919–1924. Fortifikationsstabsofficer 1919-12-19. Major i Fortifikationen 1920-03-19. Fortifikationsbefälhavare i Vaxholms fästning 1924. Avsked såsom fortifikationsstabsofficer 1926-10-29. RVO 1927-12-10. Avsked 1930-05-23. Gift 1904-01-06 i Stockholm med Hildur (Durdur) Löfvall, född 1874-08-29 i Göteborg, dotter av godsägaren Nils Albin Löfvall och Matilda Elisabet Fischerström.

Barn:

 • Barbro Knutsdotter, född 1909-08-13 i Visby domkyrkoförs.. Stiftsjungfru. Gift 1935-06-29 i Jacobs kyrka i Stockholm med bankiren John Milton Trainer J:nr från Chicago, U. S. A., född 1908-09-26 (1909-08-13), vicepresident i Turner, Bailey & Zoll, överste löjtnant i USA:s armés flygkår..
 • Görel Knutsdotter, född 1918-02-13 på Karlsborg i förs med samma namn, Skaraborgs län. Stiftsjungfru. Gift 1939-11-06 i Stouthberts church Edinburgh med löjtnanten i engelska flottan Morice Grant Mac Leod, född 1915-10-17.

TAB 18

Anders, (son av Anders Krok, adlad Gyllenkrok, Tab. 3), till Kiusala och Kaulansuu, båda i Åbo och Björneborgs län. Född 1652. Student i Åbo 1673. Respondent därst. 1681-05-13 och 1683-05-23. Auskultant i Åbo hovrätt6 1683-05-19. Vice fiskal därst. 16866 och advokatfiskal 1689-03-05. Tillika häradshövding i Ingermanland 1694-01-16. Assessor6 s. å. 21/3. Död 1710. Gift 1:o 168(7) med Beata Wallenstierna, född 1669, begraven 1695-07-30 i Åbo domkyrka, dotter av assessorn Samuel Wallenstierna, och Christina Wernler. Gift 2:o 1696 med Maria Clerck, döpt tvilling 1672-11-23 i Stockholm, död 1744-02-12, dotter av rådmannen i Stockholm Jakob Clerck och Catharina Ekenbom samt syster till hovrättsrådet Jakob Clerck, adlad Clerck.

Barn:

 • 1. Ett barn, född 1688, begraven s. å. 8/11 i Åbo domkyrka.
 • 1. Anders, född 1689, död 1710-03-00.
 • 1. Beata Catharina, född. 169(0), död 1730. Gift 1716-05-18 med löjtnanten Claes von Qvanten, i hans 1:a gifte, född 1695, död 1785.
 • 1. Maria Christina, född 1691, död 1758-06-09 i Närtuna socken Stockholms län. Gift 1723-02-14 med prosten och kyrkoherden i Gävle, filosofie doktor Anders Svensson Westerman i hans 2:a gifte, född 1672, död 1739, fader till Sven och Johan Liljencrantz.
 • 2. Ett barn, begraven 1697-08-10 i Åbo domkyrka
 • 2. Ett barn, begraven 1700-12-17 i Åbo domkyrka
 • 2. Hedvig Ulrika, född 1702, död 1789-04-24 Tranum. Gift med assessorn Olof Hallén.
 • 2. Catharina, född 1708, död 1785-04-01 på Storegården Tranum i Lundby socken. Gift där 1741-08-02 med fänriken Carl Reinhold Tallberg, född 1712, död 1753.

Källor

1Um. 2Lå. 3Ab. 4KrAB. 5Sj. 6Wå. 7At (P). 8SAB. 9De la Gardieska archivet LX: 92. 10Medd. av förste aktuarien O. Edelstam. 11Ålund VI (1920).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: