:

Nöding nr 452

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Nöding nr 452 †

Introd. 1649, utdöd 1733.


1L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands (1885). 2Pt 1907, s. 90. 3von Hagemeister, Livlands landgüter (1837). 4Lk. 5KrAB.

 • Tysk uradlig ätt, enligt uppgift från Hessen, överstelöjtnanten Henrik Nöding, som 1649-08-15 på »muntligh befallningh uthan bref»blev introducerad på riddarhuset, avled barnlös. De barn, som upptogos på riddarhusgenealogien såsom hans, voro barn till hans broder Hartvig. Anledningen till förväxlingen är tydligen att söka däri, att brorsbarnen efterträdde honom i besittningen av de finska donationsgods, som han erhållit och för vilka han utverkat succession åt broderns änka och barn5. Det är tydligt, att drottning Christinas muntliga befallning om Henrik Nödings introduktion uppfattats såsom gällande hela hans släkt, ty två av hans brorssöner representerade ätten vid riksdagar 1660–1686.
 • Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909–1916).
 • Henrik Nöding. Fick 1548 av sin anförvant, ordensmästaren Herman von Bruggener, jord i Nitau socken i Livland och kort därefter, 1554, av ordensmästaren Henrik von Galen1 godset Kaltenbrunn i Lemburgs socken, vilket efter honom fick namnet Nödingshof. Levde 1590. Gift med Dorotea Holzschuer, som 1604 fick bekräftelse på sin avlidne mans gods.

Barn:

 • Johan Nöding, till Nödingshof. Sålde 1597 Vietingshof i Dorpats socken till staden Dorpat. Köpte 1598 godset Carolen i Fellins socken i Livland och fick 1599 konung Sigismunds konfirm. på sina gods Kaltenbrunn (Nödingshof) och Carolen. Var död 1622. Gift med Gertrud Blanckenfeld, dotter av »gamle Hans Blanckenfeld, ståthållare på Fellin, som blev halshuggen vid dess erövrande av polackerna». Hon blev 1622 stadfästad i besittningen av Nödingshof1.

Barn:

 • Henrik, natural. Nöding, till Kaltenbrunn (Nödingshof). Född 1596. Löjtnant vid Nylands läns kavalleriregemente 1622. Fick 1624-08-14 frälsefrihet på 37 hemman i Borgå socken och uppförde Lövkoski säteri i nuvarande Borgnäs kapellförsaml. Kapten 1625-06-02. Ryttmästare 1629. Erhöll 1630 konfirm. på sin morbroders gods Blanckfeld i Salisburgs socken i Livland. Överstelöjtnant 1631 (före 1/9) för en skvadron fotfolk från Östergötland, som förut förts av Åke Ulfsparre. Erhöll 1631-10-09 Stora och Lilla Lövkoski samt Kivikoski i Borgå socken i förläning2 och 1640-09-28 samma hemman i donation på Norrköpings besluts villkor, vara han erhöll drottning Christinas konfirm.2 1645-11-22. Överstelöjtnant för en skvadron Nylands ryttare 1632-02-16, som förut förts av Reinhold Wunsch. Förordnad 1635-04-08 att med hemmavarande kompanier av Stålhandskes regemente marschera till Livland. Överstelöjtnant för adelsfanan i Sverige och Finland 1642-03-31. Förordnad 1646-05-09 att mönstra krigsfolket i Finland. Introd. 1649-03-15 under nr 452. Köpte Löpare i Sibbo socken 1650-08-08. Död barnlös 1654 om hösten. Han bevistade hela trettioåriga kriget i Tyskland och Danmark. Gift 1623-05-25 på Åbo slott med Christina Gonnies, död 1655, dotter av professorn vid universitetet i Rostock Nikolaus Gonnies, genannt von Winckel, och Anna Cloos.
 • Anna Catharina, död 1670. Gift 1:o med överstelöjtnanten i svensk tjänst Berend von Berg, död 1638. Gift 2:o med löjtnanten Jakob Nasackin (nr 740), död omkr. 1650.
 • Elisabet Magdalena, död 1668 Kurhila Gift med översten för Tavastehus läns infanteriregemente Jakob Johan von Berg, död 1638.
 • En dotter. Gift med N. N. von Klebeck. De besutto å brodern Henriks vägnar godset Nödingshot.
 • Hedvig, död ogift. Hon klandrade jämte systern Elisabet 1660 bouppteckningen efter brodern Henrik.

TAB 2

Hartvig Nöding (son av Johan Nöding, Tab. 1). Ryttare under livkompaniet 1629. Följde 1630 regementet till Tyskland. Kornett vid sin broders skvadron 1633. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1638. Kaptenlöjtnant 1639. Ryttmästare 1642-03-01. Stupade 1644 i Skåne. Gift med Margareta von Strijk, begraven 1673 i Borgå. Hon och hennes barn fingo 1668 succession på de gods, som 1640 och 1645 donerats till Henrik Nöding.

Barn:

 • Magnus Johan. Erhöll jämte bröderna av drottning Christina 1648-08-25 konfirm. på godsen Blanckfeldshof, Carolen och Kaltenbrunn (Nödingshof) i Livland3. Korpral vid fältmarskalken Lewenhaupts regemente till häst 1655. Kornett 1656-01-00. Löjtnant 1656-06-04. Sänd s. å. 4/11 till Finland att uppfordra knektar. Deltog bland adeln i ständermötet i Helsingfors 1657. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1658-02-05. Död ogift s. å. 8/5.
 • Anna, död omkr. 1674. Gift med kyrkoherden i Sääksmäki Tomas Knutsson Palthænius, född 1602, död 1685, stamfader för adl. ätten Lohielm.
 • Elisabet Helena, levde änka 1723 Eriksnäs Gift med kornetten Claes Ekelöf, död 1701.

TAB 3

Hartvig (son av Hartvig Nöding, Tab. 2), till Blanckfeldshof, Carolen och Kaltenbrunn (Nödingshof), vilka han tillöste sig. Deltog i riksdagen 1660- och i processionen vid Carl X Gustafs begravning s. å., ledande hästen, som följde efter Nylands fana. Korpral vid Nylands kavalleriregemente 1665. Kornett 1666. Sålde Blanckfeldshot 16743 och Nödingshof 1676 för att kunna rusta tolf ryttare till Baranoff s. Regemente. Ryttmästare vid nämnda regemente. Bevistade kriget i Skåne. Dödligt sårad 1677, skjuten i magen. Begraven i Reval. Gift med Barbara von Engelhardt, som 1677 klagade hos krigskollegium, att hon av brist på medel måste hålla sin mans lik obegravet i huset. Hon hade då sex små barn att försörja.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1671. Fältväbel vid garnisonsregementet i Riga 1690-08-00. Fänrik därst. 1701-03-05. Löjtnant 1702-07-19. Stupade 1705-07-16 vid Gemauerthof.
 • Fyra barn levde vid faderns död 1677.

TAB 4

Carl Hartvig (son av Hartvig, Tab. 3), till Carolen i Fellins socken i Livland. Fänrik vid Skyttes livländska regemente. Fången 1704-04-02 vid Dorpat under en rekognoscering kort före stadens uppgivande. Hemkom 1722-03-00. Sålde 1729-05-05 godset Carolen, men avskilde och behöll en del därav jämte en kvarn och kallade detta Neu-Carolen eller Nödingshof. Död 1733. Gift med4 Anna Dorotea von Werden. Hon sålde Neu-Carolen1 1742-04-12.

 • Barn4:
 • Gertruda, levde 1740.

TAB 5

Henrik (son av Hartvig Nöding, Tab. 2). Erhöll jämte sina bröder k. brev 1661-05-14 på deras farbroders förläning Lövkoski i Borgnäs kapellförsaml. och Hirvikoski i Pyttis socken samt Löparö i Sibbo socken. Korpral vid Nylands läns kavalleriregemente 16645. Kornett därst.5 1666-09-18. Löjtnant5 1671-10-16. Ryttmästare5 1677-12-18. Köpte 1684-06-02 Attu säteri i Pargas socken av sin svåger Hans Stålhandske. Deltog i riksdagarna 1680 och 1686. Död 1691. Gift med Ebba Stålhandske, dotter av assessorn Johan Stålhandske, och Margareta Fleming.

Barn:

 • Ernst Johan, till Lövkoski och Löparö. Korpral vid Nylands kavalleriregemente 1691. Kvartermästare därst. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1700-11-12. Löjtnant därst. 1702-12-16. Premiärlöjtnant 1703-09-02. Konfirm.fullm. 1705-11-17. Sekundryttmästare 1706-04-22. Konfirm.fullm. s. å. 15/10. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Gick i rysk tjänst i Tobolsk som kapten för ett kompani grenadjärer 1715-06-14 och antog grekiska religionen s. å. 16/6. Stupade barnlös 1716-08-00 i ett slag mot tartarerna. Gift 1696-10-01 på Attu med Maria Pontin, död före mannen.
 • Helena Christina, begraven 1700-02-04 i Kimito kyrka. Gift 1695 med överstelöjtnanten Peter Antoni Bilang, adlad von Bilang, i hans 2:a gifte, född 1650, död 1719.
 • Margareta Catharina, född 1674-04-20 på Lövkoski, död 1753-07-00 och begraven i Borgå stadskyrka. Gift 1704-12-08 på Lövkoski med överstelöjtnanten Alexander Vilhelm Ramsay, i hans 1:a gifte, född 1680, död 1762.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: