:

Wildeman nr 89

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wildeman nr 89 †

Finsk frälsesläkt, introd. 1625. Utdöd efter 1676-12-04.

Huruvida den finska frälsesläkten Wildeman har något samband med den tyska från Schlesien stammande adelssläkt med detta namn, som 1637 immatrikulerades på riddarhuset i Kurland, kan icke avgöras. Ätterna föra i det närmaste lika vapen, som endast skilja sig genom att i den kurländska vapenskölden den vilde mannen framstår i hel figur, icke till midjan i vatten samt genom olika färger. Anmärkas bör, att i Livland finnes ett gods Lelle, vars skog fordom kallats die Lellesche Wildniss. Den kurländska ätten, som senare förde friherrlig titel, sålde sina gods i Kurland i slutet av 1700-talet och överflyttade till Tyskland samt torde ännu fortleva därstädes och möjligen i Litauen.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1At (S). 2Zf. 3Historisk tidskrift för Finland 1919. 4At (P). 5Al. 6Medd. av äldre amanuensen Kurt Antell, Helsingfors.

Wildeman%20A8900.jpg

TAB 1

Peder Lille, välboren man, till Autis i Lemo socken, vilket han erhöll genom sitt gifte. Nämndeman vid häradsrätten i Åbo 1476–1486. Bevittnade en sin svärmoders gåva till Nådendals kloster 1486. Häradshövding i Masku härad 1487 och 1488 samt förrättade även lagmansting. Förekommer icke i handlingar efter 1488 och var död 1492, troligen genom plötslig sjukdom eller olyckshändelse. Gift med Barbara Olofsdotter, död omkr. 1490, dotter av Olof N. N. och Christina Garp, av finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Henrik Lille eller Lelle. Dominikanermunk i Viborg 1491, då han begav sig till Livland för att insamla gåvor till det nyligen uppbrunna klostret i Viborg. Föreläsare vid klosterskolan därst. Levde 1498.
 • Arvid Lille. Prästman. Kanik i Åbo 1505–1513. Medlem av en beskickning till Ryssland 1513. Ärkepräst i Åbo 1514.
 • Erik Lille. Var prästman redan 1498. Höll på glaven, jämte brodern Olof, vid Tönne Eriksson Totts bröllop 1512.
 • Anna Pedersdotter. Ingiven av sina bröder som nunna i Nådendals kloster 1498 med Tursanperä i Virmo socken som provent.

TAB 2

Olof Pedersson Lille (son av Peder Lille, Tab. 1), till Autis i Lemo socken samt Gammelby6 och Tjusterby i Pernå socken, vilka senare han erhöll genom sitt gifte. Vistades 1511 jämte sina bröder Arvid och Henrik i Nådendals kloster och torde liksom sina syskon hava tillhört det andliga ståndet som han dock senare övergav. Fick, jämte andra, Nyslott i slottsloven 1535. Död kort därefter. Gift med Anna Fleming i hennes 1:a gifte (gift 2:o med fogden i Borgå län Matts Larsson [Poitz], avrättad omkr. 1553), dotter av domhavanden Johan Fleming och Märta Erengisledotter (Diekn). Barnen förrättade arvskifte efter föräldrarna 1545.

Barn:

 • Tönne Olofsson. Ståthållare. Död 1584. Se Tab. 3.
 • Arvid Olofsson. Slottsloven. Död omkr. 1590. Se Tab. 7
 • Karin Olofsdotter, död före 1545. Gift 1:o med Ludolf Boose, av en uradlig ätt från Holstein (med en ros i vapnet), som inkom till Sverige under konung Gustaf I:s regering, och vars son slottsfogden Johan Boose erhöll sköldebrev av konung Johan 1569-08-12. Gift 2:o med häradshövdingen i Lappvesi härad Bertil Jönsson, av finsk frälsesläkt i hans 1:a gifte (gift 2:o med Brita Fincke i hennes 1:a gifte [gift 2:o med finska frälsemannen Mårten Simonsson Finne], levde änka 1574, dotter av ståthållaren Gödik Nilsson Fincke, av finsk uradel, och Margareta Gustafsdotter Slatte [nr 97]), död omkr. 1557.
 • Barbro Olofsdotter. Fick i arvskiftet Lassdal, Finnby6 och Kaisnäs i Pernå socken. Gift 1546-02-07 (morgongåvobrev) Svidja
 • Märta Olofsdotter. Ärvde 1545 Muddais i Pargas' socken och Napula i Lemo socken.
 • Anna Olofsdotter. Ärvde 1545 två delar i Autis i Lemo socken och Hietamäki i Virmo socken. Gift efter 1545 med domhavanden Peder Nilsson (Dufva i Finland) i hans 2:a gifte, levde 1562.

TAB 3

Tönne Olofsson (son av Olof Pedersson Lille, Tab. 2), till Tjusterby, Sjögård, Gammelgård och Böle i Pernå socken, vilka han erhöll vid arvskiftet efter föräldrarna 1545. Var i slottsloven på Viborg s. å. Proviantmästare för krigsfolket därst. 1555. Ledamot av en beskickning till Ryssland 1566-05-00. Befalld att avlöna skeppsfolket i Finland 1567-05-10. Slottsfogde på Tavastehus 1567–15696. Sändebud jämte andra till Ryssland 1569. Blev strax efter ankomsten till Novgorod i sept. s. å. utsatt, jämte den övriga beskickningen, för en skymflig behandling och i fångtransport förd först till Moskva och därefter till staden Murom vid floden Oka. Hemsänd 1571 i slutet av nov. Fick efter hemkomsten av konung Johan 1572-02-28 två hemman i Blyberg i Pernå socken och s. å. 1/3 årligen tvåhundra dagsverken (vilket inskränktes 1576–1578 till femtio)6 från Kymmenegårds län för att uppbygga sin gård, som av fienden under hans frånvaro blivit uppbränd. Ståthållare på Viborgs slott 1573-11-06. Död 1584-05-02. Enligt gravstenen i Pernå kyrka. Han bör icke sammanblandas med fältöversten Tönne Olofsson till Kjulo gård i likan, socken, som denne 1564 erhöll i förläning, död 1568. Gift1 1554-04-09 med Brita Risbit, död efter 15916 och begraven i Pernå kyrka under en gravsten med hennes och hennes mans uthuggna vapen, dotter av slottsloven Henrik Eriksson Risbit, adlad 1530, och Ebba Jakobsdotter (Dufva i Finland).

Barn:

 • Olof Tönnesson. Reste 1575 för studier till Tyskland, men hade vid arvskiftet efter föräldrarna 1591 icke på länge avhörts.
 • Erik Tönnesson. Häradshövding. Död omkr. 1599. Se Tab. 4.
 • Henrik Tönnesson. Holmamiral. Död 1612. Se Tab. 5
 • Arvid Tönnesson Wildeman. Ståthållare. Död 1617. Se Tab. 6.
 • Johan Tönnesson, till Blyberg samt Holmgård i Strömfors socken6. Var ryttare redan 1578. Begav sig 1593, jämte andra av finska adeln, till Danzig för att möta konung Sigismund. Kvartermästare under Mårten Boijes fana 1596–1598. Fick bekräftelse på frälsefrihet 1597-01-03. Deltog som konungens anhängare i stridigheterna mellan konungen och hertig Carl. Död ogift 1599-08-29, ihjälskjuten på hertigens befallning under de kungligas flykt efter slaget i S:t Mårtens socken.
 • Brita Tönnesdotter (kallas Anna i arvskifteshandlingen 1591). Levde 1608. Gift med ryttmästaren för finska adelsfaneregementet, ståthållaren på Reval Anders Larsson till Botila, som 1581-06-13 erhöll frälsebrev, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Jakobsdotter, död 1632, dotter av kyrkoherden i Storkyro Jakob Sigfridi Geet, av finsk uradel), död 1613. Hans son i andra giftet Torkel Andersson till Botila, död 1649, nämnes i 1633 års riksdagsprotokoll bland dem av adeln i Finland, vilka icke anmält sig till introduktion, ehuru deras adliga härkomst var obestridlig.
 • Carin Tönnesdotter, levde änka 1628 på Tomtbacka i Helsinge socken. Gift med fogden Henrik Larsson till Tomtbacka och Granböle, död före 1592-5-29.[1]

TAB 4

Erik Tönnesson (son av Tönne Olofsson, Tab. 3), till Näse i Borgå socken samt, genom sitt gifte, Makslaks i Björkö socken samt Manikkala och Kurikkala i Viborgs socken. Kvartermästare vid Mårten Boijes fana 1580. Fick brev på Kavantholm i S:t Andreæ socken 1582-08-02 och frihet på alla sina gods ärvda och förvärvda i Finland och i Livland 1590-11-06. Satt i borgrätt på Åbo slott 1584. I slottsloven på Viborg 1587–1588 och på Keksholm 1588-08-18. Häradshövding i Halikko härad 1590 och 1591. Död omkr. 1599. Gift 1579 med Carin Andersdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1572-05-17, i Viborg med legaten Johan Skalm [i Finland, nr 144], död 1578), levde 1591, dotter av ståthållaren Anders Nilsson till Tali, adlad Sabelfana 1563-06-16, men hans ätt ej introd., och hans 1:a hustru Margareta, av adel.

Barn:

 • Brita Eriksdotter. Fick jämte sina systrar skattefrihet på Kurikkala 1599-11-19. Levde 1613.
 • Märta Eriksdotter, till Makslaks, vilket dock hemföll till kronan, sedan hon före 1618 »försett sig med lönskaläge ».
 • Hebla Eriksdotter Wildeman. Sålde 1634 Pikkala gård i Mohla socken till sin frände Ernst Creutz. Levde 1636, men var död 1639. Gift med Carl Lindelöf, i hans 1:a gifte, död 1652.

TAB 5

Henrik Tönnesson (son av Tönne Olofsson, Tab. 3), till Sjögård i Pernå socken6 och Perno i Resö socken och Gästerby i Kimito socken. Högbåtsman på skeppet Boffeln 1579. Skeppare på fartyget Jonas 1581. Ryttare vid Mårten Boijes fana 1591. Förlagd i Åbo slott 1598. Undertecknade finska adelns trohetsförsäkran till hertig Carl i Åbo 1602-01-09. Holmamiral2 1606-07-15–1609. Fick 1606 i förläning Kaningola bol i Halikko socken, vilket han behöll till sin död5. I slottsloven på Stockholms slott 1608-02-24. Prestav 1609 för värvade tyska trupper, som han förde till Ryssland. Återkom 1610. Underamiral i Göran Gyllenstiernas flotta2 1610-06-17. Skickad till Finland att uppfordra krigsfolk till Viborg2 s. å. 25/10. Död 1612-01-15 på Viborgs slott. Gift omkr. 1600 med Carin Eriksdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1597 med kammarjunkaren Lars Olofsson, som 1589-08-23 i Reval fick evärdlig frihet och frälse. Han flydde 1599 till Polen och återkom ej, varefter hon blev från honom skild), död före 1616, dotter av slottsloven Erik Johansson Stålarm och Sara Ryting, av en adlad men ej introd. ätt.

Barn:

 • Helena Henriksdotter. Ärvde efter mormodern Attu i Pargas socken och Gästerby i Kimito socken. Död 1621. Gift 1615 i Viborg med ståthållaren Hans Joensson Stålhandske (nr 98) i hans 1:a gifte, död 1623.
 • Christina Henriksdotter, till Sjögård6 samt Pojoby och Asteljoki i Bjernå socken. Död 1651-01-00 på Sjölaks i Pargas socken och begraven s. å. 20/7 i Pargas kyrka. Gift 1:o 1621-06-00 med assessorn Olof Dufva i Finland, nr 95, död 1632. Gift 2:o före 1638 med kaptenen vid livgardet Göran von Berg, till Pall, död 1647.
 • Margareta Henriksdotter, till Perno, död ogift. Efter henne skiftades arv 1643-02-15.

TAB 6

Arvid Tönnesson Wildeman (son av Tönne Olofsson, Tab. 3), till stamgodset Tjusterby i Pernå socken jämte hemman i Sarvlaks socken6 samt Forsby och Sävträsks fjärding, båda i nämnda socken, vilka han erhöll i donation, det förra 1592-06-07 och det senare 1593-03-01, med konfirmation 1597-04-16 samt, sedan fjärdingen indragits omkring sekelskiftet av hertig Carl, av denne ånyo förlänt5 1604-11-28, ävensom Lappträsk i likanämnd socken, Boe i Borgå socken, Naulasaari, Kelkkala, Maskola och Säiniö, alla i Viborgs socken, vilka voro hans hustrus arvegods. Var hovjunkare 1584, då han satt i borgrätt å Åbo slott. Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593. Förordnad av hertig Carl att hålla mönstring i Finland s. å. 16/5. Häradshövding i Borgå län 1594. Ledamot av gränsregleringsnämnden mellan Viborgs län och Ryssland 1595. Bevistade adelsmötet i Åbo 1596. Konung Sigismunds amiral över finska flottan 1599-04-01. Lyckades under stridigheterna mellan konungen och hertig Carl undkomma med sitt amiralskepp Björnen till Reval i sept. s. å. och försäkrade hertigen om sin trohet genom brev 1599-10-12 och 1600-03-10 samt erhöll även nåd, för vilken han tackar 1600-11-24. Beordrad att uppfordra alla nyutskrivna knektar i Finland och med dem på skeppsflottan begiva sig till Livland 1601-04-27. Ståthållare på Fellin s. å. 16/7, som han manligen försvarade mot polackerna. Erhöll häradsrätten i Kymmene härad med Pyttis och Elimä socknar s. å. 29/7. Ståthållare i Viborg och över dess län 1602-09-21, ny fullm. 1603-07-22 till sin död. Tillika i slottsloven på Reval2 1602-11-03. Lagman i karelska lagsagan 1608, vartill lades Kexsholms län 1611-09-15. Uppförde Nyenskans 1610–1611. Sammankallade på konungens befallning ständerna i östra Finland 1612 och 1614. Fick 1614-04-14 livstidsförläning på två fjärdingar av Nyby socken5 i Tavastland. Förordnad ståthållare över Kexsholm, Nyslott och Nöteborg, förutom Viborg2 1616-05-08. Medverkade vid fredsslutet i Stolbova 1617, vilket han undertecknat. Hemkom därifrån till Viborgs slott s. å. 9/3. Död där s. å. 17/4, varefter hans och hans makas lik under äreskott utfördes ur slottet s. å. 8/5 och begraven i Pernå kyrka, där deras gravhäll med deras avbildningar i upphöjt arbete finnes. Gift3 1593-07-22 med Anna Hansdotter, död 1616-10-01 på Viborgs slott, dotter av ståthållaren Hans Larsson till Isnäs (Björnram, adliga Isnässläkten) och Ingeborg Boije (af Gennäs).

Barn:

 • Elisabet, född 1595-01-20, död 1599-12-17. [3]
 • Ingeborg, född3 1596-01-20, begraven ogift 1641 i Riddarholmskyrkan i Stockholm i sin svåger Åke Stålarms grav.
 • Brita, född3 1597-07-06, död omkr. 1646. Gift 1617 med ryttmästaren Åke Stålarm, i hans 2:a gifte, död 1628.
 • Anna, född3 1598-12-03, död 1599-08-20 på Nordsjö i Sibbo socken.6
 • Carin, född3 1600-04-12, död 1630 eller 1631. Gift 1625 med översten Reinhold von Wrangell i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elisabet Dorotea von Hastfer, död 1675), född omkr. 1600, död 1654-07-00.
 • Elisabet, född 1603-04-20, död 1604-08-04. [3]
 • Hans, till Tjusterby6. Född3 1604-04-15. Student i Rostock 1621-05-044 och i Leiden 1624-07-16. Introd. 1625 på ättens vägnar under nr 57, vilket sedan ändrats till nr 89. Bevistade riksdagarna i Stockholm 1633 och i Nyköping 1634, vid vilken sistnämnda han vid konungens begravning bar Karelens fana. Död ogift före 1637-01-07.
 • Margareta, född3 1605-06-14, död 1630-10-00, sexton veckor efter sitt giftermål. Gift 1630-07-06 i Stockholm, Nikolai förs. med riksrådet och överståthållaren Johan Berendes, i hans 1:a gifte, född 1603, död 1652.
 • Tönne, till Tjusterby och Boegård. Född3 1606-10-26. Student i Rostock 1621-05-044 och i Leiden 1624-07-16 och ånyo4 1628-11-11. Bevistade riksdagarna i Stockholm 1633 och i Nyköping 1634, vid vilken sistnämnda han vid konungens begravning bar Tavastlands fana. Uppgives å riddarhusgenealogien hava blivit assessor i Svea hovrätt 1635-01-03, men finnes ej hos Anjou. Död ogift 1639-06-20 och begraven i S:t Maria kyrka i Sigtuna.
 • Ebba, född 1608-01-14 i Viborg, död 1666-10-29 och begraven 1667-03-28 i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Ägde Tjusterby efter broderns död.6. Gift 1627-05-00 i Riga med kammarrådet Hans Mårtensson, adlad Palm, född 1572, död 1644.

TAB 7

Arvid Olofsson (son av Olof Pedersson Lille, Tab. 2), till Gammelby, Rosendal och Ingerby i Pernå socken, Kurböle och Kräppelby i Borgå socken samt Husö i Sibbo socken, vilka alla han erhöll vid arvskiftet efter föräldrarna 1545. Fogde på Raseborg 1541-07-30–1547. I slottsloven i Viborg 1563–1573. Erhöll frälsebrev 1567-08-08. Nämnes senast 1586, då han höll bröllop för sonen Samuel. Död omkr. 1590. Gift med Anna Mattsdotter, dotter av Matts Frille, av finsk uradel, och Brita Ille.

Barn:

 • Matts Arvidsson, till Rosendal. Död före 1590-07-23. Gift4 1581-02-06 med Beata Göransdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Jöran Frantzsson).6
 • Samuel Arvidsson. Slottsloven. Död 1612. Se Tab. 8
 • Margareta Arvidsdotter, död före 1620, då arvskifte förrättades efter henne. Gift med slottsfogden Lars Mårtensson (Creutz, nr 96), död 1599 (avrättad).
 • Hebla Arvidsdotter, levde 1614. Gift med hövidsmannen Jakob Olofsson Stubbe, av finsk frälsesläkt, död 1599, avrättad på hertig Carls befallning.
 • Anna Arvidsdotter. Gift med ryttmästaren Nils Michelsson, till Åby, av finsk frälsesläkt, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1577 med N. N.).

TAB 8

Samuel Arvidsson (son av Arvid Olofsson, Tab. 7), till Gammelby i Pernå socken. Kvartermästare vid Mårten Boijes fana 1579. Fick livstidsförläning på jord i Pyttis socken 1585. Rannsakade om ödeshemman i Savolaks 1588. Underskrev krigsbefälets och adelns skrivelse till konung Johan i Narva 1589. Synes hava stått på konung Sigismunds sida i striden mellan honom och hertig Carl, men fick 1599-09-14 i Helsingfors ett försvarelsebrev av hertigen. Varit fången i Ryssland och erhöll därför årligt underhåll av ett halvt pund spannmål i Pyttis socken 1602-01-10. I slottsloven på Narva 1605. Död 1612-09-07. Gift 1586-02-14 på Gammelby med sin systers svägerska Anna Mårtensdotter, dotter av Mårten Mattsson (Creutz nr 96) och Margareta Bertilsdotter (Grönfelt). Hon fick 1630-07-30 konfirmation på sina gods.

Barn:

 • Mårten Samuelsson Wildeman. Nämnes 1627, men ej vidare.
 • Samuel Samuelsson Wildeman. Överstelöjtnant. Död 1658. Se Tab. 10.
 • Anna Samuelsdotter Wildeman, till Rosendal i Pernå socken. Levde änka 1663. Gift med kaptenen Mårten Poitz, död 1662.
 • Margareta Samuelsdotter, död 1628. Gift 1620-10-29 med kaplanen i Borgå Ericus Simonis i hans 2:a gifte, född 1581-08-00, död 1637.
 • En dotter. Gift med ryttmästaren Engelbrekt Småpeper, till Gräggböle i Pernå socken, död 1646.

TAB 9

Johan Samuelsson Wildeman (son av Samuel Arvidsson, Tab. 8), till Gammelby samt Niemis och Mervis i Lohijärvi socken. Var ryttare under adelsfaneregementet 1605. Deltog i kriget i Ryssland. Löjtnant under överste A. J. von Reich och låg 1621 i Viborgs slott. Kapten för ett kompani karelskt fotfolk 1622. Pensionerad 1641-11-09 och kvitterade sin pension senast 1645. Hans gifte är ej känt.

Barn:

 • ?Samuel Wildeman. Löjtnant vid Viborgs infanteriregemente. Avsked 1646.
 • Arvid, till Mervis, vara han fick konfirmation 1665-08-02. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1656. Fången vid Goldingen i Kurland och förd till Reusch Lemberg. Frigiven 1660-07-00. Äldste kapten vid överste Mellins regemente i Riga. Död ogift 1669-06-10 i sistnämnda stad.
 • Christina, död 1685-03-00 på Mervis, som hon ärvt efter sin broder. Gift med löjtnanten Peter Udnie.

TAB 10

Samuel Samuelsson Wildeman (son av Samuel Arvidsson, Tab. 8), till Gammelby6 och Baggnäs i Pernå socken, vara han fick konfirmation under Norrköpings besluts villkor 1650-06-15. Ryttare vid Gustaf Horns regemente. Fången vid Treiden 1628-01-22. Fänrik vid Östra Nylands regemente. Kapten därst. 1632. Kommenderad till Westfalen och bevistade vid hertig Georgs av Lüneburg artilleriregemente flera belägringar och bataljer. Återkom 1634 till Östra Nylands regemente. Kommendant på fortet Valfisken vid Wismar. Därefter återflyttad till Westfalen och under tre år regementskvartermästare vid artilleriet i Minden. Slottshövidsman, jämte Jakob Ulfsparre, på Älvsborg 1643. Major vid Björneborgs infanterireg, 1646. Överstelöjtnant därst. 1648. Var 1650 »en illa sargad, skjuten och bofällig man» och fick därför skattefrihet på några nyupptagna hemman i Borgå socken. Kommendant på Kokenhusen 1655. Avsked från denna beställning s. å. i juli. Död 1658-04-00 på marschen till Trondhjem. Gift med Barbro Lilliebrunn, som 1662 fick konfirm. på Baggnäs, dotter av kaptenen Erik Lilliebrunn, och Judit Ebba von Stilken.

Barn:

 • Ebba, ärvde Gammelby i Pernå socken 1674. Fången förd till Ryssland och död i fångenskapen. Gift (?1:o med fänriken Anders Korssabel, död 1657 i Reval. Gift 2:o) med ryttmästaren Anders Hästesko af Målagård, levde 1704.
 • Christina, levde 1704. Gift 1:o med kaptenen Lennart Hästesko af Målagård, död 1676. Gift 2:o 1687 med majoren Mårten Brass, adlad Brase, i hans 2:a gifte, född 1637, död 1697.

TAB 11

Arvid (son av Samuel Samuelsson Wildeman, Tab. 10), till Baggnäs. Fänrik vid Burghausens dragonregemente 1673. Löjtnant därst. 1674. Stupade 1676-12-04 i slaget vid Lund. Gift 1673 med Anna Margareta Lind, som 1687 fick livstidsfrihet på Baggnäs, som reducerats, i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1684-06-22 med löjtnanten Jakob Klöfwer).6

Barn:

 • Anna Elisabet, döpt 1673-08-00 i Stockholm, Jakobs förs.
 • Flera barn levde vid faderns död.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

 1. Göran Söderlund: En släkthärva i Helsingfors på1500-talet. Genos 55(1984) s. 49-59.

: