:

Teetgren nr 557

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Teetgren nr 557 †

Adlad 1652-07-20, introd. s. å. Utdöd 1882.

Ätten, som på mödernet härstammade från ätten Teet och av denna fått namn och vapen, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 44 bland adelsmän.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1Wä. 2Medd. av hovrättsfiskalen W. W. Wickström, Åbo.

TAB 1

Bertil Iivanain. Finsk frälseman, som i vapnet förde tre vita duvor. Levde omkr. 1525.

Barn:

 • Matts Bertilsson. Prästman. Död före 1535. Gift med Margareta Mattsdotter, dotter av Matts Jönsson i Savolaks och Brita Michelsdotter.

Barn:

 • Jöns Mattsson. Kyrkoherde i Sysmä 1566–1578. Ägde Perojoki i Viborgs socken. Gift med Carin Larsdotter, som levde ännu 1599, dotter av hövidsmannen Lars Mattsson Teit och hans andra hustru Margareta Hansdotter, samt faster till borgmästaren Henrik Mårtensson Teit, adlad Teet.

Barn:

 • Henrik Jönsson. Kallas kammarskrivare 1592. Var tullnär i Viborg 1597 och tillika handskrivare på slottet. Fick genom testamenten 1596-05-09 och 1599-03-25 av sin faster Margareta Mattsdotter ärva Tali, Nikoskela, Lyykylä och Repola, alla i Viborgs socken. Fick frälse Haltiansaari Slottsskrivare i Viborg. En av Sveriges fullmäktige vid gränsläggningen mellan Ingermanland och Novgorods län 1617-10-10–1618-03-30. En av kommissarierna vid det därpå följande nya sammanträdet med de ryska sändebuden. Erhöll bekräftelse på adlig frihet och privilegier för alla gods som hans faster testamenterat honom 1618-07-15 och fick genom k. brev s. d. i förläning all tionde i Jääskis' socken. Död 1628-04-00 i Viborg. Han bör icke, såsom tidigare skett, förblandas med fogden i Viborgs län Henrik Jönsson Caréel. Gift 1:o med N. N., som levde 1594. Gift 2:o med Barbara Plagman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1634 med fältsekreteraren Christian Simonsson, adlad Tallberg), död 1671, dotter av borgmästaren i Åbo Peter Plagman.

Barn:

 • Jöns Henriksson, adlad Teetgren, till Tali, Nikoskela, Repola, Haltiansaari och Hatula, vilka han genom k. brev 1649-10-30 erhöll rätt att besitta under ärftligt frälse. Student i Rostock 1623. Utrikes resor, varifrån han hemkom i febr. 1628. Slottsskrivare i Viborg s. å. Aktuarie i Åbo hovrätt 1633-11-20. Fick konfirmation på sin avlidne faders gods i Nöteborgs län 1634, vilka hans styvmoder tillägnat sig. Kammarreferendarie i Viborg 1637. Sekreterare vid landskansliet i Narva 1647-04-08. Adlad 1652-07-20 (introd. s. å. under nr 528, vilket nr sedan ändrats till 557). Död 1667. Gift med Anna Berendsdotter, död 1659-09-11 och begraven 1660-03-25 i Viborgs domkyrka.

Barn:

 • Maria. Anhöll 1668 jämte brodern om konfirmation på deras avlidne faders gods.

TAB 2

Berend (son av Jöns Henriksson, adlad Teetgren, Tab. 1), till Tali. Född 1646-04-03. Fältväbel vid Burghausens dragonregemente 1672. Fänrik därst. 1674. Löjtnant 1675. Löjtnant vid Creutz' eskvadron 1676. Regementskvartermästare 1677-01-16. Avsked 1678. Major och kommendant på Kajaneborg. Beordrad efter krigets utbrott 1700 att i Kajana län besiktiga gränsposterna och leda uppbådsfolkets vapenövningar, död 1707 och begraven s. å. 12/7 i Uleåborg. Gift 1668-10-00 i Stockholm, Katarina förs. med Helena von Knorring, född 1649-06-15, begraven 1698-11-20 i Viborgs domkyrka, dotter av majoren Casper Fredrik von Knorring och hans 1:a fru Helena Lemnia samt syster till överstelöjtnanten Stefan Fredrik von Knorring, natural. Knorring, och översten Göran Johan von Knorring, natural. Knorring och friherre von Knorring. Gift 2:o med Elsa Maria Sprengtport, som överlevde mannen med många barn och 1716 kvitterade flyktingshjälp i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Volmar Jakob Rolandt, adlad Sprengtport.

Barn:

 • 1. En son, född på Tali, död späd och begraven 1672-12-21 i Viborgs domkyrka
 • 1. Bernt Johan, född 1674. Överstelöjtnant. Död 1744. Se Tab. 3.
 • 1. Carl Gustaf. Löjtnant vid Skyttes livländska infanterireg 1705-01-23. Konfirm.fullm, s. å. 20/9.
 • 1. Frans Henrik. Volontär vid livgardet 1694. Fänrik vid Hastfers svenska infanteriregemente i Holland. Fänrik vid Södermanlands regemente 1699. Löjtnant därst. 1701-01-14. Konfirm.fullm, s. å. 25/4. Sekundryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1705-04-24. Ihjälslagen 1706-04-30 i Kletz av kosacker.
 • 1. Stefan Fredrik, född 1682 i Viborg. Volontär vid karelska infanteriregementet 1700. Korpral därst. s. å. Sergeant. Sekundfänrik vid Hälsinge regemente 1705-09-01. Konfirm.fullm. 1707-03-06. Premiärfänrik 1708-04-10. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom 1722. Löjtnants karaktär s. å. 26/6. Levde ännu 1738 i Forssa socken, Gävleborgs län.
 • 1. Helena Catharina, född 1684-08-18, död änka 1773-12-10 i Stockholm. Gift med överstelöjtnanten Samuel Trottonius, född 1660 i Reval, levde ännu på 1720-talet, men död före 1736.
 • 1. Beata, döpt 1690-12-28 på Tali.
 • 1. Anders Göran, döpt 1693-07-11 på Tali, begraven s. å. 1/10 i Viborgs domkyrka

TAB 3

Bernt Johan (son av Berend, Tab. 2), född 1674 i Viborg. Musketerare vid livgardet. Avsked 1690-05-14. Gemen vid Viborgs läns infanteriregemente 1692. Rustmästare därst. 1693-10-00. Förare 1694-09-04. Sergeant. Fältväbel. Fänrik 1700-11-17. Konfirm.fullm. 1701-05-17. Sekundlöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1702-10-03. Konfirm.fullm. 1703-11-06. Premiärlöjtnant 1704-08-20. Sekundryttmästare 1705-09-02. Konfirm.fullm, s. å. 17/11. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722. Majors karaktär s. å. 26/6. Överstelöjtnants avsked 1741-09-30. Död 1744-01-09. Gift med sin styvmoders halvsyster Agneta Sofia Sprengtport, död 1750-11-00, dotter av överstelöjtnanten Volmar Jakob Rolandt, adlad Sprengtport, och hans 3:e fru Maria Gertruda Petzholtz.

Barn:

 • Bernt Jakob, född 1704. Löjtnant. Död 1769. Se Tab. 4
 • Agneta Helena, född 1724, begraven 1774-06-22 i Lempäälä socken. Gift 1748-12-02 på Tolvila i nämnda socken med sergeanten Andreas Blankensten.1

TAB 4

Bernt Jakob (son av Bernt Johan, Tab. 3), född 1704-12-00. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1750-09-24. Löjtnant därst. Död 1769-03-09. Gift 1:o 1738 med Hedvig Maria Wetterberg, död 1750-07-23 i Askola kapellförsaml.2, dotter av majoren Nils Gabriel Wetterberg och Maria Elisabet N. N.2. Gift 2:o 1754-06-23 med Anna Sofia Brakel, född 1718-01-24, död 1779-10-03 i Birkkala socken, dotter av kaptenen Mauritz Gustaf Brakel och Regina Apolloff samt syster till herrarna Brakel, adlade Brakel.

Barn:

 • 1. Bernt Niklas, född 1739-07-21. Korpral vid livdragonregementet. Livdrabant 1762-12-14. Adjutant vid norra skånska kavalleriregementet 1764-06-26. Löjtnant. Död ogift 1811-04-20 (25/4) i Stockholm.
 • 1. Carl Fredrik, född 1740. Underlöjtnant. Död 1798. Se Tab. 5.
 • 1. Mariana Sofia, född 1742-04-09. Gift 1:o 1775-04-13 på Tolvila med kommissarien Johan Jubbus. Gift 2:o 1788-12-04 med fältväbeln Carl Brasse i hans 2:a gifte.
 • 1. Johan Ulrik, född 1743. Sergeant. Se Tab. 6
 • 1. Jakob Reinhold, född 1746-03-04.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1748. Löjtnant. Död 1821. Se Tab. 8.
 • 1. Otto Vilhelm, född 1750-07-08 Hovarböle Troligen död ung

TAB 5

Carl Fredrik (son av Bernt Jakob, Tab. 4), född 1740-07-13 i Helsinge socken. Hantlangare vid artilleriet 1760-07-08. Furir därst. 1761-03-00. Sergeant s. å. 30/9. Styckjunkare 1764-11-08. Avsked 1768-08-28. Underlöjtnant. Död 1798-07-04 på sin gård Parola i Hattula socken. Gift 1774-10-02 med sin broders svägerska friherrinnan Eva Juliana Stierncrantz, född 1754-07-13 i Nykarleby, död 1839-07-02, dotter av kaptenen friherre Erik Johan Stierncrantz, och hans 2:a fru Sara Wessler.

Barn:

 • Bernt Johan, född 1774-10-13, död 1776-05-07.
 • Sara Juliana, född 1776-12-14, död 1828-05-08 Rapola Gift 1802-09-25 med fänriken Per Svinhufvud af Qvalstad, född 1772, död 1847.
 • Carl Gustaf, född 1787-10-11. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente. Student i Åbo 1805-02-13. Auskultant i Åbo hovrätt 1808-12-17. Extra ordinarie kopist i regeringskonseljens, sedermera senatens för Finland justitiedepartement 1811-12-18. Kopist därst. s. å. 29/7. Kanslist 1814-09-28. Registrator 1817-08-15. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-16 under nr 44 bland adelsmän. Protokollssekreterare 1819-06-03. Bitr. reterendariesekreterare i finansexpeditionen av senatens ekonomidepartement 1823-06-10–1829-04-16. RRS:tAO3kl 1828-04-04 och S:tVlO4kl 1830-08-14. Reterendariesekreterare i justitiedepartementet 1832-04-11. RRS:tStO2kl 1840-01-16 och S:tAO2kl 1848-03-29. RRS:tAO2kl m kejs kr 1850-05-04. Avsked 1853-08-28. Död barnlös 1865-04-23 i Helsingfors Gift 1825-08-28 Tavastby

TAB 6

Johan Ulrik (son av Bernt Jakob, Tab. 4), född 1743-06-12 Tolvila Sergeant. Gift 1785-07-28 med Eva Beata Carsteen, född 1754-07-05 i Pälkäne socken, död 1834-09-03 i Ylöjärvi socken, dotter av kornetten Peter Georg Carsteen och Ulrika Svinhufvud af Qvalstad.

Barn:

 • Bernt Johan, född 1786-04-01 Haurala å. 19/10.
 • Ulrika Lovisa, född 1787-11-19 på Haurala.
 • Johan Gustaf, född 1793. Fänrik. Död 1836. Se Tab. 7

TAB 7

Johan Gustaf (son av Johan Ulrik, Tab. 6), född 1793-12-02 Haurala Underofficerskorpral vid 1. finska jägarregementet 1812-10-20. Furir därst. 1813-05-10. Avsked 1815-06-13. Förare vid andra gardet s. å. 14/8. Avsked 1817-07-19. Sergeant vid Södermanlands regemente s. å. 26/7. Fältväbels avsked 1818-09-14. Fältväbel på extra stat vid Helsingfors undervisningsbataljon s. å. 31/12. Transp. till Heinolaibataljon av 2. finska infanteriregementet 1820-12-14. Fänriks avsked. Sedan brofogde i Kristina socken. Död 1886-05-15 på Rikantila rusthåll i nämnda socken. Gift 1:o 1823-03-31 i Teisko kapell med Hedvig Juliana Tammelander i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kapellanen i Messuby socken Carl Indrenius eller Indrén, född 1776-01-26, död 1820-02-04), född 1790-01-26 i Vemo socken, död 1827-09-16 i Vesilaks' socken, dotter av godsägaren och löjtnanten Johan Tammelander och Margareta Christina Svinhufvud af Qvalstad. Gift 2:o 1828-05-26 med Augusta Vilhelmina Wallenius, född 1798-04-30, död 1876-05-29 Brahelinna

Barn:

 • 1. Johanna Gustava, född 1823, död ogift 1897-12-12.
 • 1. Gustaf Julius, född 1825. Var först kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg, sedan juvelerargesäll i nämnda stad. Död ogift i Kristina.
 • 2. Johan August Vilhelm, född 1829-02-17. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Midshipman vid ryska flottan 1848. Död s. å. i S:t Petersburg.
 • 2. Juliana Vilhelmina, född 1831-09-28, död 1904-01-02 i S:t Michel. Gift där 1860-06-22 med läraren vid lägre elementarskolan i nämnda stad, filosofie magister Elis Vilhelm Grenman, född 1827-12-21 i Heinola, död 1891-03-21 i Kristina socken.
 • 2. Evert Teodor Alexander, född 1833-09-12 i Punkalaitio socken. Matros vid 1. finska sjöekipaget. Avsked. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1853-03-31. Porteépéefänrik därst. 1855-01-07. Fänrik vid 2., ryska, depotskarpskyttebataljonen s. å. 5/3. Transp. till 8., Nylands, finska indelta skarpskyttebataljon 1856-01-19. Åter transp. till 2., ryska, depotskarpskyttebataljonen s. å. 6/5. Underlöjtnant därst. s. å. 26/7. Transp. till 18., sedan 4. turkestanska, skarpskyttebatal jonen 1857-05-14. Löjtnant därst. 1859-04-27. Stabskapten 1863-03-12. Kapten 1867-05-31. RRS:tStO3kl m sv o ros 1871. Avsked med titulärråds n. h. o. v. 1873-03-31. Ordningsman i staden Troitsk. Kapten vid orenburgska lokalbataljonen 1879-03-14. Majors avsked 1881-02-28. Död barnlös 1882-01-06 i S:t Petersburg och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1877-01-00 i Ryssland med Catharina Tihanov i hennes 2:a gifte.

TAB 8

Gustaf Adolf (son av Bernt Jakob, Tab. 4), född 1748-02-24 i Pälkäne socken. Volontär vid artilleriet 1765-05-04. Konstapel därst. 1767-09-18. Furir 1768-05-17. Korpral vid lätta dragonregementet 1770-10-20. Fänrik vid Savolaks' fotjägarkår 1771-07-17. Transp. till Tavastehus läns infanteriregemente 1774-02-09. Löjtnant 1783-06-25. Avsked 1792-08-10. Död 1821-06-15 på Stjärnsund i Tyrväntö kapellförsaml. Gift 1773 med friherrinnan Sofia Stierncrantz, döpt 1752-10-27, dotter av kaptenen friherre Erik Johan Stierncrantz, och hans 2:a fru Sara Wessler.

Barn:

 • Lars Isak, född 1774-01-17, död 1790-06-15.
 • Eva Gustava, född 1780-04-28, död 1859. Gift 1796-11-13 på Stjärnsund med majoren i armén, kaptenen vid Göta artilleriregemente, RSO, Carl Gustaf Svebilius, född 1769-03-08 i Visby, död 1832-05-27 på Kruse gård i Västerhejde socken, Gotlands län.
 • Gustaf Emanuel, död 1785-01-21.
 • Sara Sofia, död 1785-01-21.
 • Sofia Maria Johanna, född 1791. Gift 1812-10-26 i Tyrväntö kapell med juveleraren Anders Holming.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: