:

Jägerskiöld nr 1100

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Jägerskiöld nr 1100

Finsk frälsesläkt. Adlad 1686-11-13, introducerad 1689.

Hertonäs' by i Helsinge socken i Finland omfattade under 1500-talet flera små frälsegods, vilkas ägare till sköldemärke förde ett jägarhorn, vanligtvis i gehäng, ibland åtföljt av två eller tre stjärnor och ställt över ett svärd. En av dessa släkter var nedanstående. Ehuru således otvivelaktigt gammal frälsesläkt – den hade åtminstone från mitten av 1500-talet gjort adlig rusttjänst – hade ätten intet samband med Spurila och Storbyätterna Jägerhorn. Sedan Claes Christersson Jägerhorn 1686, efter att tidigare förgäves sökt introduktion på grund av gammalt adelskap, blivit adlad med namnet von Jägerhorn, måste han vid introduktionen 1689 ändra namnet till Jägerskiöld, emedan ätterna Jägerhorn af Spurila och Jägerhorn af Storby icke tilläto, att han förde deras adliga namn, och förnekade hans härstamning från deras förfäder. – Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 79 bland adelsmän. En gren har på riddarhuset i Finland blivit adopterad på friherrliga ätten Hisingers nummer och med namnet Hisinger-Jägerskiöld. – En av de svenska släktgrenarna skriver namnet Jegerschöld, vilken stavning av namnet användes under 1700-talet och långt senare av alla släktmedlemmar.

Jägerskiöld A110000.png

TAB 1

Lydik Nilsson. Domhavande i Borgå län 1536. Död före 1548.

Barn:

 • Henrik Lydiksson, till Båtsvik i Helsinge socken samt genom sitt gifte till Brändboda i Västanfjärds socken, Barkarböle i Tenala socken och Köskis i Esbo socken. Gjorde adlig rusttjänst 1556. Höll glaven 1571 Kurjala Fogde i Jaggowals och Fegfeuers gårdslän i Estland (Al.) 1565-10-25–1570. Tillika fogde på Kostifer 1567–1569 och på Rasik 1568–1569 (Al.). Fogde Kegel 1577 och 1578. Förordnad 1579 att övervaka vakthållningen vid Porkkala udde. Död 1599 eller 1600. Gift med Gunilla (?) Grabbe, dotter av Claes Grabbe till Köskis och Elin Andersdotter (Boije af Gennäs).

Barn:

 • Lydik Henriksson, till Båtsvik och Brändboda samt Tomtbacka i Helsinge socken. Fick intyg 1602 att han gjort adlig rusttjänst för Brändboda. Fogde i Borgå län 1592-03-15–1594 (Al.). Död före 1608. Gift med Gertrud Henriksdotter, som levde änka 1624, dotter av domhavanden Henrik Larsson (Creutzhammar) och Carin Tönnesdotter (Wildeman).

Barn:

 • Christer Lydiksson, till Brändboda. Fogde i Vemo härad 1628–1630. Fick 1631-09-14 frihet för sin hustrus arvgods Vellua i Nykyrko socken. Lagläsare. Fogde i Masku härad 1637. Kallas 1640 Claes Flemings landbofogde. Rådman i Nystad 1649. Död på Vellua och begraven 1672-04-09 i Nykyrko kyrka. Gift med Catharina Tomasdotter.

Barn:

 • Claes Jägerhorn, adlad von Jägerhorn, sedan Jägerskiöld, till Brännboda. Född 1632-10-10) på Vellua. Student i Åbo 1640. Page hos riksrådet och fältmarskalken, friherre Gustaf Evertsson Horn 1650. Hovkvartermästare hos densamma 1656. Hovmästare hos översten för Västmanlands regemente GaLr. Kurck 1660. Regementskvartermästare vid Västmanlands regemente regemente 1667-10-31. Kapten vid Västmanlands regemente 1677-03-01 Major och kommendant på Dalarö skans 1685-02-22. Adlad 1686-11-13 med namnet von Jägerhorn (introducera 1689-02-06 med namnet Jägerskiöld och under nr 1100). Död 1691-12-13 På Dalarö skans och begraven i Dalarö kyrka, där hans vapen hänger till höger om altaret. Han blev vid Stralsunds övergång 1678 fången och bortförd i ett hårt fängelse, först i Gluckstadt och sedan i Flensburg. Gift 1664-10-23, med Helena Hjærne född 1640, död 1697 på Brändboda och begraven 1698-05-03, dotter av kyrkoherden i Nyen i Ingermanland, prosten Erlandus Jonae Hjærne samt syster till arkiatern och landshövdingen Urban Hjaerne, adlad Hjärne.

Barn:

 • Gabriel, född 1665-08-19 i Stockholm, död 1665-09-08 och begraven 1665-09-20 i Klara kyrka
 • Christina, född 1666-10-13, död 1735-10-00. i Kimito socken. Gift 1689-06-24 på Dalarö skans i Tyresö socken, Stockholms län med ryttmästaren Alexander Ludvig Bäck i Finland, nr 193, i hans 2:a gifte, död 1721.
 • Christer, född 1667-11-25 i Åbo. Sergeant vid Sparres svenska regemente i Holland . Avsked 1698 . Fältväbel vid livdragonregementet 1700-05-06. Löjtnant vid dalregementet 1700-11-10. Kapten vid dalregementet 1703-04-08. Kapten vid skånska ståndsdragonregementet 1704-08-11. Major vid skånska ståndsdragonregementet 1706-03-08. Död ogift 1706-05-31 i lägret vid Dombrowo i Sachsen.
 • Claes, född 1670. Hovrättsråd. Död 1744. Se Tab. 2
 • Barbro, född 1673-02-20 och döpt 1673-03-27 i Romfartuna socken, Västmanlands län, död 1673-06-24 och begraven 1673-09-29 i Romfartuna kyrka
 • Erland, född 1674-08-03 och döpt 1674-08-09 i Romfartuna socken. Student i Uppsala 1686-11-17. Död på 1690-talet.

TAB 2

Claes, (son av Claes Jägerhorn, adlad von Jägerhorn, sedan Jägerskiöld, tab 1), till Gamla och Nya Sjölaks samt Brännboda, alla i Kimito socken. Född 1670-02-05 i Stockholm. Student i Uppsala 1686-11-17. Auskultant i Åbo hovrätt 1693. Häradshövding i Lill-Savolaks domsaga 1699-10-13. Assessor i Åbo hovrätt 1718-09-08 Gick tillbaka till häradshövdingetjänsten 1719. Ånyo assessor i Åbo hovrätt 1719-06-09. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1728-03-02, död 1744-02-14 och begraven 1744-03-06 i Åbo domkyrka samt sedermera jämte sin fru nedsatt i egen grav i Kimito kyrka. Gift 1700-12-26 med Margareta Bosin, född 1686, död 1737-07-21 och begraven 1737-09-23 i Kimito kyrka, dotter av lagmannen Erik Bosin, och Margareta Bosendal, nr 644.

Barn:

 • Margareta Helena, född 1701-12-10, död ogift.
 • Claes Erik, född 1703. Löjtnant. Död 1749. Se Tab. 3
 • Hedvig Sofia, född 1704-06-05.
 • Christer Ludvig, född 1705-04-21, död 1710-07-25.
 • Carl Johan, född 1707. Lagman. Död 1758. Se Tab. 4
 • Erland, född 1709, död 1710-02-13.
 • Christer Ludvig, född 1711. Vice amiral och amiralitetsråd. Död 1798. Se Tab. 7.
 • Christina Maria, född 1712-11-18, död ogift 1735-09-08, och begraven i Åbo.
 • Anna Margareta, född 1714-11-01, död 1787-06-03. Gift 1:o med kyrkoherden i Kimito mag. Erik Fleege, född 1711-06-10, i Karlskrona, död 1754-06-24. Gift 2:o med dennes efterträdare i ämbetet, kyrkoherden mag. Jakob Malmsten, född 1711 i Gamla Karleby, död (Medd. av amaunensen K. Kosén, Helsingfors.) 1774-10-12.
 • Urban Nils, född 1717-11-01. Sergeant vid artilleriet. Död ogift 1742 i Stockholm.
 • Helena Beata, född 1724-06-07, död 1743-03-16 och begraven i Åbo.

TAB 3

Claes Erik, (son av Claes, tab 2), född 1703-01-16. Fänrik vid Savolaks regemente 1718 . Löjtnant. Avsked 1748 . Död 1749-02-09. Gift 1731-01-28 i S:t Michels socken (Medd. av amaunensen K. Kosén, Helsingfors.) med Eva Christina Helsing, död 1772-05-01, dotter av löjtnanten Johan Helsing och Maria Elisabet Freidenfelt.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1732-03-01, död 1733-03-04.
 • Claes Erik, född 1733-03-08, död 1733-06-19.
 • Anna Margareta, född 1734-01-17, död 1735-01-20.
 • Erik Johan, född 1735-06-14 i S:t Michels socken. Volontär vid artilleriet 1753-03-03. Lärminör 1753-03-10. Underminör 1754-03-00. Bevistade pommerska kriget 1758–1762. Foderherre vid fältartilleristaten 1758. Styckjunkare vid artilleriet 1760. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1762-03-04. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1771-06-05. Avsked 1783-05-28. Dömdes 1791 för begånget dråp av Vasa hovrätt till döden och avrättades ogift 1792-06-09 i Viitasaari socken
 • Mana Christina, född 1736-03-15, död 1736-07-00.
 • Claes Christoffer, född 1737-07-27,. Underofficer vid artilleriet. Fänrik. Död ogift 1762-05-07 i Pommern.
 • Hedvig Sofia, född 1740-06-30, död 1740-08-00.

TAB 4

Carl Johan, (son av Claes, tab 2), född 1707-06-22. Student i Åbo 1727 (Lå.). Auskultant i Åbo hovrätt 1728-10-24. Notarie vid kommissionen i Österbotten 1729. Lagläsare i övre och Nedre Satakunda härader 1732-06-01. Ständig vice häradshövding i Övre och Nedre Satakunda härader 1732-09-22. Tillförordnad häradshövding 1733-09-22 och ordinarie häradshövding 1747-05-19. Lagmans karaktär 1756-09-30. Död 1758-10-22. Gift 1736-07-27 med Anna Sofia Ignatia, född 1717-07-31, död 1787-05-22 Mäkkylä

Barn:

 • En son, född 1737-10-04, död strax efter födseln innan dopet hann förrättas.
 • Margareta Sofia, född 1739, död 1739
 • Carl Johan, född 1740. Överstelöjtnant. Död 1814. Se Tab. 5.
 • Anna Sofia, född 1741 7!2, död 1793-06-11. Gift med majoren Fredrik Gustaf von Kothen, född 1725, död 1783.
 • Christer Ludvig, född 1744. Major. Död 1809. Se Tab. 6
 • Fredrik, född 1751-09-12. Kadett i Karlskrona 1764. Officersexam. 1768-12-02. Kapten vid amiralitetet. Död ogift 1777-04-14 i Karlskrona.

TAB 5

Carl Johan, (son av Carl Johan, tab 4), född 1740-06-11 i Sääksmäki socken. Student i Åbo 1754 (Lå.). Kadett vid artilleriet 1758. Sergeant vid artilleriet 1759-06-26. Konstituerad underlöjtnant 1761-09-25, å vilken befattning han erhöll kunglig fullm. 1764-09-25. Löjtnant 1773-08-23. Kapten 1782-11-28. Major vid finska artilleriet 1794-06-23. RSO 1797-11-01. Överstelöjtnants avsked 1799-09-09. Död 1814-02-18 Bodom 'Bevistade pommerska kriget och blev 1761-09-18 sårad i låret av en gevärskula samt fången, men befriade sig själv efter några timmar, medtagande 3 svenska artillerister och till deras bevakning ställda två preussiska grenadjärer.' Gift 1787-11-20 i Helsingfors med Catharina Elisabet Gyllenbögel, född 1765-12-23, död 1832-06-09 på Bodom och begraven på Esbo kyrkogård, dotter av översten David Adam Gyllenbögel, och hans 1:a fru Maria Christina Mattheiszen.

Barn:

 • Sofia Maria, född 1788-09-03 på Sveaborg (Artilleriförsaml:s på Sveaborg dopbok.), 1855-10-22, i Björneborg. Gift 1810-10-30 på Bodom med majoren vid finska artilleriet, RSO, Tomas Wahlberg, född 1770-06-29 i Nylands län, död 1815-10-03 på Bodom.
 • Carolina Elisabet, född 1790-11-03. Död ogift 1824-05-19 på Bodom och begraven på Esbo kyrkogård.

TAB 6

Christer Ludvig, (son av Carl Johan, tab 4), född 1744-03-31 i Sääksmäki socken. Student i Åbo 1754 (Lå.). Volontär vid Nylands infanteriregemente 1758-05-03, sergeant vid Nylands infanteriregemente 1759-06-30. Fänrik 1761-10-23. Löjtnant 1777-10-16. Kapten 1780-10-30. Major i armén 1790-11-08. Avsked 1795-12-20. Död 1809-05-22 Koikkala Gift 1779-10-23 i Åbo (Åbo.) med Magdalena Catharina Pipping, född 1759-12-21, död 1833-02-24, i Tavastehus, dotter av grosshandlaren i Åbo Gustaf Pipping och hans 1:a fru Margareta Rungén. (Lsn.)

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1780-10-30. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1795-12-27. Kadett vid Haapaniemi 1800-10-02–1804 (Wä.). Fänrik vid nämnda regemente 1804-12-20. Löjtnants avsked. Död ogift 1831-01-20 på Koikkala.
 • Sofia Magdalena, född 1782-10-13, död ogift 1858-01-16 i Tavastehus.
 • Fredrik Gustaf, född 1788-12-12. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1794-06-04. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1798-06-15. Kadett vid Haapaniemi 1800-10-01. Utexaminerad 1804-08-31. Fänrik vid Björneborgs regemente 1804-12-20. GMtf 1808-10-04. Transportera till fänrik vid Kronobergs regemente 1810-06-19. Löjtnant i armén 1810-06-19. Kompaniofficer vid Karlberg 1811–1819. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1812-05-09. Kapten i armén 1813-01-26. RSO 1814-11-16. Kapten i regementet 1815-01-17. Kapten i generalstaben 1816-12-19. Major i generalstaben 1818-09-23. Överstelöjtnant i armén 1825-07-06. Överstelöjtnant i generalstaben 1827-12-19. Död ogift 1836-08-01 i Norrköping. Bevistade kriget i Pommern 1807, i Finland 1808–1809, i Tyskland och Norge 1813 och 1814.
 • Claes, född 1792-10-09 i Vichtis socken, död 1792-12-19.
 • Christer Josef, född 1795-11-15. Underlöjtnant vid örlogsflottan. Löjtnant vid örlogsflottan 1814-06-14

TAB 7

Christer Ludvig, (son av Claes, tab 2), född 1711-07-27 i Finland. Volontär vid amiralitetet 1724. Arklimästare vid amiralitetet 1730-11-20. Gick 1732 i holländsk tjänst. Konstapel vid svenska amiralitetet 1737-06-29. Hemkom 1739. Löjtnant vid amiralitetet 1740-05-23. Kaptenlöjtnant 1745-04-13. RSO 1751-12-04. Kapten 1752-03-12. Kommendörkapten 1754-08-16. Kommendör 1769-09-27. Schoutbynacht 1771-06-04. Vice amiral och kommendant i Karlskrona 1773-09-23. Amiralitetsråd 1783-03-12. Avsked 1791-07-01. Död 1798-03-26 i Stockholm. Bevistade kriget mot Ryssland 1741–1743. Ägde Gamla och Nya Sjölaks m fl egendomar i Kimito socken i Åbo län, vilka han stiftade till fideikommiss för sin äldste sonson Christer Ludvig. Gift 1:o 1753-11-16 i Karlskrona med Anna Fredrika Grubbe, född 1726-04-08 i Karlskrona, Död 1766-10-28, dotter av amiralen och presidenten Gustaf Grubbe, och Anna Christina Lagercrantz. Gift 2:o 1775-12-26 Björnö med Engel Ulfvenklou, född 1734-11-26 på Björnö, död 1821-05-11, i Stockholm, dotter av majoren Henrik Ulfvenklou, och friherrinnan Engel Cronhjort.

Barn:

 • 1. Anna Margareta, född 1754-10-01 i Karlskrona, liksom syskonen, död i Karlskrona 1754-11-20.
 • 1. Claes Gustaf, född 1755-11-25 i Karlskrona, död 1760-03-23, i Karlskrona.
 • 1. Anna Margareta, född 1757-02-01 i Karlskrona, död ogift 1806-06-18 i Stockholm.
 • 1. Carl Ludvig, född 1758 i Karlskrona. Löjtnant. Död 1811. Se Tab. 8.
 • 1. Hedvig Sofia, född 1759-05-12 i Karlskrona, död 1759-08-22 i Karlskrona.
 • 1. Hedvig Sofia, född 1761-10-06 i Karlskrona, död ogift 1785-09-11 i Karlskrona.
 • 1. Christer Ludvig, född 1763 i Karlskrona. Överste. Död 1854. Se Tab. 20.
 • 1. Fredrika Lovisa, född 1764-03-26 i Karlskrona. Död 1843-11-15 i Karlskrona. Gift 1787-11-10 med amiralen och landshövdingen, friherre Salomon Mauritz von Rajalin, född 1757, död 1825.
 • 1. Helena Christina, född 1765-09-23 i Karlskrona, död 1765.

TAB 8

Carl Ludvig, (son av Christer Ludvig, tab 7), född 1758-02-25 i Karlskrona. Löjtnant vid amiralitetet. Major i fransk tjänst, RSO 1779-09-28. RFrOPlemér. Död 1811-09-11 (ej 1811-10-11) i Katarina förs, Stockholm [Medd. av not. Georg Henning, Stockholm]. Han deltog på fransk sida i amerikanska frihetskriget och blev därunder tillfångatagen av engelsmännen. Gift 1:o 1784-02-02 med Catharina Pellew, död 1786-02-09. Gift 2:o 1796-05-15 i Ronneby med Justina Petronella Hoffström, född 1764, död 1828-08-14.

Barn:

 • 1. Christer Ludvig, född 1784. Överste. Död 1856. Se Tab. 9
 • 2. Carolina Petronella, född 1788-02-20, i Blekinge, död 1864-05-10 i Stockholm. Gift i Stockholm 1819-12-16 med kaptenen Gustaf Adolf Ehrenström, född 1779, död 1858.
 • 2. Lovisa Justina, född 1791-09-01, död ogift 1872-03-01 i Skara.
 • 2. Christer Carl Ludvig Salomon, född 1794. Tygskrivare. Död 1836. Se Tab. 17.
 • 2. Emanuel, född 1795. Major. Död 1871. Se Tab. 18
 • 2. Fredrika Margareta, född 1797-12-13, död ogift 1880-04-18 Gudsberg Stockholms län.
 • 2. Viktor, född 1799-11-28 i Stockholm. Förare vid Upplands regemente 1818-08-21. Sergeant vid Upplands regemente. Avsked 1825-03-15. Död ogift 1825-06-24 på Danviken.
 • 2. Anna Charlotta Carolina, född 1802-04-12, död ogift 1886-10-16 på Gudsberg.
 • 2. Axel Edvard, född 1804-04-05. Kadett vid Karlberg 1818-09-28. Död i Karlberg 1819-10-31 och jordf. 1819-11-04 i Karlbergs slottskapell.

TAB 9

Christer Ludvig, (son av Carl Ludvig, tab 8), född 1784-11-08 i Brussel. Kadett på Karlberg 1798-09-24. Utexaminerad 1802-09-24. Page hos prins Carl Ludvig av Baden 1801-10-00. Kornett vid Nylands dragonregemente 1802-05-06. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1805-05-04. Bevistade finska kriget 1808 och 1809 och erhöll GMtf. Ryttmästare 1809. Avsked ur svensk tjänst 1809-04-01, ingick 1817-05-21 i tjänst vid finska militären med överstelöjtnants grad. Placerad 1817-07-02 vid kejserliga sviten och tillika chef för den i S:t Petersburg inrättade byrån för beredning till föredragning hos kejsaren av finska militära ärenden. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 79 bland adelsmän. Överste och chef för finska generalstaben 1819-08-30,. Avsked 1822-03-21, varefter han bosatte sig på den honom av farfadern givna fideikommissegendomen Sjölaks i Kimito socken. Ordförande i finska hushållningssällskapet 1855-11-01 Utsågs 1856 att såsom deputerad för Finlands ridderskap och adel avgå till Moskva för att övervara kejsar Alexander II:s kröning. Död 1856-08-17 S:t Petersburg under denna resa och ligger jämte sin fru begraven på Kimito kyrkogård. Gift 1807-12-31 Prästkulla dotter av majoren Johan Reinhold Taube, och (friherrinnan) Fredrika Sofia Lovisa Giös.

Barn:

 • Engel Catharina Lovisa, född 1810-12-16 på Sjölaks, liksom syskonen, död 1890-03-06, i Åbo. Gift 1846-01-26 på Sjölaks med sin svåger, bergsrådet Johan Jakob Julin, finsk adelsman von Julin, nr 214, i hans 4:e gifte (gift 1:o 1803-08-23 i Uleåborg med Elisabet Catharina Keckman, född 1790-03-29 i Uleåborg, död 1815-04-23 i Åbo, dotter av kommerserådet Lars Henrik Keckman och Helena Schulin. Gift 2:o 1821-06-21, i S:t Mary Strafford Bow i närheten av London med Emilia Lindsay, född 1795-09-24 i Newington Green i County of Middlesex, död 1835-08-01 på Fiskars bruk i Pojo socken, dotter av teol. doktorn James Lindsay och Sarah Dalton. Gift 3:0 1841-05-22 i Kimito kyrka med sin 4:e frus syster Charlotta Johanna Ottiliana Jägerskiöld, född 1814. Död 1844, se nedan), född 1787-08-05 Uleåborg, död 1853-03-11 i Helsingfors.
 • Christer Ludvig Reinhold, född 1812 på Sjölaks. Överste, död 1904. Se Tab. 10.
 • Charlotta Johanna Ottiliana, född 1814-03-20 på Sjölaks, död 1844-07-19, Fiskars Gift 1841-05-22 i Kimito kyrka med bergsrådet Johan Jakob Julin, finsk adelsman von Julin, nr 214, i hans 3:e gifte, född 1787, död 1853. Se ovan.
 • Edvard Lars Mauritz, död 1817 på Sjölaks. Major. Död 1883. Se Tab. 14.
 • Anna Margareta Fredrika, född 1819-02-02 på Sjölaks, död 1822-01-29 på Sjölaks.
 • Hedvig Augusta Matilda, född 1820-10-21 på Sjölaks, död 1902-08-20 i Åbo. Gift 1846-05-02 på Sjölaks med slotts- och lasarettsläkaren i Vasa, med. doktorn Gabriel Vilhelm Hirn, född 1816-08-16, död 1856-06-17 i Vasa.
 • Gustaf Magnus Leonard, född 1831 på Sjölaks. Kapten av 2. rangen. Död 1871. Se Tab. 15.

TAB 10

Christer Ludvig Reinhold, (son av Christer Ludvig, tab 9). t. 1812-01-25. Student i Helsingfors 1828-12-13. Underfänrik vid livgardets Moskovska regemente. Fänrik vid livgardets Moskovska regemente 1833-11-20. Underlöjtnant 1836-12-18. Löjtnant 1839-04-07. Stabskaptens avsked 1841-10-28. Åter i tjänst såsom kapten vid 1. (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljon 1854-08-23. Major vid 1. (Åbo) 1855-02-11. RRS:tA03kl 1859-05-01 och RRS:tSt02kI 1862-10-08. Överstelöjtnant 1865-02-11, överstes avsked 1868-06-20. Död 1904-03-04 i Åbo och begraven på Kimito kyrkogård. Gift 1850-06-01 Prästkulla

Barn:

 • Christer Ludvig Johan, född 1851-08-24, död 1852-11-17.
 • Robert Otto (Christer) Edgar, född 1852. Hovrättssassessor. Se Tab. 11.
 • Christer Ludvig Edvard, finsk friherre Hisinger - Jägerskiöld, född 1856. Överkassör. Död 1924. Se Tab. 13
 • Jenny Nana Gustava, född. tvilling 1858-03-26 på Sjölaks. Gift 1888-12-18 i Ekenäs med hovrättsrådet, friherre Johannes Alarik von Knorring, i hans 2:a gifte, född 1847, död 1909.
 • Charlotta Sofia, född tvilling 1858-03-26 på Sjölaks, död 1861-05-08.
 • Anna Alfhild Lovisa, född 1859-08-02, Död 1861-04-24.

TAB 11

Robert Otto Edgar (Christer) (son av Christer Ludvig Reinhold, tab 10), född 1852-06-21 i Åbo och erhöll efter sin äldre broders död av föräldrarna till sina övriga förnamn även namnet Christer, varmed han kallas. Student i Helsingfors 1870-06-02. Auskultant i Åbo hovrätt 1877-01-15. Vice häradshövding 1880-05-31. Kanslist i Åbo hovrätt 1885-08-26. Extra fiskal i Åbo hovrätt 1886-06-30. Notarie 1888-05-16. Vice advokatfiskal 1893-11-20. Assessor 1895-07-08. Avsked 1903-05-07. Agent hos finska brandstodsbolagets för landet i Halikko distrikt 1905-04-26. Avgick från denna befattning 1907. Innehar fideikommissegendomen Sjölaks i Kimito socken. Gift 1890-05-27 i Helsingfors med sångerskan Emma Matilda Madsén i hennes 2:a gifte (gift 1:o med apotekaren Emil Engdahl, från vilken hon 1879 blev skild, född 1843-09-01 i Åbo, död 1886-07-13), född 1852-04-26 i S:t Petersburg, dotter av juveleraren i S:t Petersburg Peder Madsén och Maria Carolina Sandelin.

Barn:

 • Bertel Christer Ludvig Peder, född 1891. Ingenjör. Se Tab. 12.
 • Anna Jenny Maria (Ann-Mari), född. 1896-01-07 i Åbo.

TAB 12

Bertel Christer Ludvig Peder (son av Robert Otto Edgar Christer, tab 11), född 1891-03-14 i Åbo. Student i Helsingfors 1912-09-24. Elev vid Tekniska högskolan i Helsingfors. Utexaminerad. som ingenjör 1916. Lantbrukare. Övertog från 1917-09-01 förvaltningen av Sjölaks fideikommiss och ägare sedan 1916 Lamkulla gård i Kimito socken. Gift 1:o 1918-01-21 med Greta Hellner, född 1894-04-12, i Helsingfors, död i Kimito socken 1921-02-06, dotter av förste kamreraren i Städernas i Finland allmänna brandstodsbolag Herman Hellner och Matilda Laurell. Gift 2:o 1926-10-31 i Kimito socken med Saga Söderholm, född 1907-05-25 i Kimito socken, dotter av godsägaren Volmar Valfrid Söderholm och Julia Söderholm.

Barn:

 • 1. Catherine Margareta, född 1919-02-20 i Kimito socken.
 • 1. Berit Elisabet, född 1920-05-08 i Helsingfors.
 • 2. En dotter, född 1928-03

TAB 13

Christer Ludvig Edvard, finsk friherre Hisinger-Jägerskiöld (son av Christer Ludvig Reinhold, tab 10), född 1856-08-12 i Åbo. Kadett i Fredrikshamn 1872-07-06,. Utexaminerad. 1879-08-20. Fänrik vid 24. (ryska) artilleribrigaden 1879-12-30. Placerad på fältfotartilleriet med kommendering till Isjevska gevärsfaktoriet 1879-12-20. Underlöjtnant 1880-12-30. Transportera till 1., Nylands, finska skarpskyttebataljon med löjtnants grad 1882-08-06. RRS:tSt03kl 1887-01-13. Stabskaptens avsked 1887-09-22. Extra ordinarie bokhållare i Finlands bank. Kassör vid bankens kontor i S:t Petersburg 1890-11-27. Kassör vid kontoret i Viborg 1891-08-13. Andre kassör vid bankens huvudkontor i Helsingfors 1893-11-27. RRS:tA03kl 1896-05-26. Föreståndare för Finlands banks kontor i Petersburg 1900–1902. Blev 1906-08-07, på ansökan av godsägaren, friherre Fridolf Leopold Hisinger, jämte barn och efterkommande, adopterad under den för friherrliga ätten Hisinger på riddarhuset i Finland upptagna ätten nr 29 med namnet Hisinger-Jägerskiöld och med bibehållande av det för friherrliga ätten Hisinger fastställda vapnet oförändrat. Förste kassör i Finlands bank 1906-10-17 överkassör i Finlands bank 1908-05-04. RFinlVRO1kl 1923-01-01. Död 1924-01-21 Helsingfors och begraven på Pojo kyrkogård. Gift 1885-05-25 Fagervik hedersdoktorn (finsko friherren) Edvard Viktor Eugen Hisinger, och (finska friherrinnan) Constance Johanna Maria Ramsay.

Barn:

 • Erik Ludvig Edvard, finsk friherre Hisinger-Jägerskiöld. Född 1888-06-17 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1906-08-14. Amanuens vid universitetets i Helsingfors anatomiska institut 1911. Med. kand. 1912-09-18. Med. lic. 1918-04-30. Assistentläkare vid medicinska kliniken i Helsingfors 1919. Tillförordnad biträdande lärare vid nämnda klinik 192.0. Sekreterare hos Nordisk förening för invärtes medicin 1921. Ordinarie biträdande lärare 1922. Med. och kir. doktor 1923-05-23. Docent i invärtes medicin 1926-01-00. Sekreterare i finska läkaresällskapet 1926-01-01. Ägare Ekerö jämte underlydande Bockboda och Koppskogs gårdar samt villa Billnäs, allt i Pojo socken i Nylands län. Gift 1912-05-25 i Helsingfors med Ingrid Augusta Fredrika Heinricius, från vilken han 1917 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1918 med fil. doktor Carl David Moselius, född 1890-07-14 i Karlstad), adoptivdotter till professorn vid universitetet i Helsingfors, med. och kir. doktorn Gustaf Heinricius och Inga Helena Tollet.
 • Curt Leonard, finsk friherre Hisinger-Jägerskiöld, född 1889-09-22 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1908-05-14. Död ogift 1926-11-30 i Helsingfors.
 • Brita Constance Johanna, finsk friherrinna Hisinger-Jägerskiöld, född 1894-04-14 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1917-06-02 med operasångaren Alexis Gustaf Maximilian af Enehielm, född 1886.

TAB 14

Edvard Lars Mauritz, (son av Christer Ludvig, tab 9), född 1817-04-28 i Åbo. Fanjunkare vid 2. livgardet 1834-09-13. Officersexaminerad 1835-10-16. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1835-10-16. Löjtnant 1841-09-11. 1. löjtnant 1846-01-21. 1. Regementsadjutant 1847-10-01. Kapten 1850-05-15. RSO 1859-04-27. Major 1861-05-10. Avsked 1863-05-19. Död 1883-02-27 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Ägde Västtomta i Drothems socken, Östergötlands län Gift 1864-03-07 Västtomta nr 579.

Barn:

 • Carolina Gustava Matilda, född 1864-12-15 på Västtomta. Död 1943-12-01 i Köpenhamn. Gift 1902-08-26 i Stockholm med teckningsläraren i Crefeld i Tyskland, skulptören Frans Heinrich Storde, född 1866-11-03.
 • Hedvig Charlotta Carolina Lovisa, född 1868-07-12 på Västtomta. Gift 1:o 1893-08-24 i Stockholm (Skeppsh.) med överstelöjtnanten i kustartilleriregementets reserv, RSO, RVO, Axel Ludvig Törner, från vilken hon 1903 blev skild, född 1866-12-02, i Göteborg. Gift 2:o 1907-06-01 i Köpenhamn med ingenjören, riksfriherren Carl Henrik von Eggers, född 1876-07-09 i Hoboken, England.

TAB 15

Gustaf Magnus Leonard, (son av Christer Ludvig, tab 9), född 1831-06-04 Sjölaks Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin. Midshipman vid 2. ryska sjöekipaget 1848-06-25. Löjtnant vid 2. ryska sjöekipaget 1854-04-23. Transportera till 16. ryska sjöekipaget. RRS:tStO3kl 1856-12-20 och RRS:tAO3kl 1858-07-12. Kaptenlöjtnant 1862-01-13. RRS:tStO2kl 1862. Anställd för särskilda uppdrag hos överbefälhavaren för trupperna i Finland. RSO 1865-08-14. RDDO 1865. RRS:tAO2kl m kr.. Kapten av 2. rangen 1870. Död 1871-02-03 på Mejlans i Helsinge socken i Finland. Gift 1864-12-31 i Helsingfors med finska friherrinnan Johanna Vilhelmina Augusta Ramsay i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1874-07-11 i Helsingfors med hovrättsrådet i Svea hovrätt Anders Henrik Ramsay, född 1822, död 1880), född 1843-04-29, i Helsingfors, död 1926-07-11 i Djursholm, i Finska förs, Stockholm ]] och begraven i Stockholm, dotter av generaladjutanten (finske friherren) Anders Edvard Ramsay, och friherrinnan Augusta Constance Mellin.

Barn:

 • Augusta Vilhelmina Gustava Dagmar, född 1865-09-19 och död 1866-04-29 på Mejlans.
 • Axel Christer Edvard Leonard, född 1867. Professor. Se Tab. 16

TAB 16

Axel Christer Edvard Leonhard, (son av Gustaf Magnus Leonhard, tab 15. Född 1867-11-12 Mejlans död 1945-09-04 i Värö förs Halland (Djursholms stad i Danderyds förs, Stockholm db nr 54). Mogenhetsexamen på reallinjen i Stockholm 1886-05-17. Student i Uppsala universitet 1887-04-29. Kompletterade i latin 1887-05-21. Fil. kand.examen 1889-12-12. Svensk medborgare 1890-04-29. Fil. lic. examen 1892-05-19. Disputerade för fil. doktorsgraden 1893-09-02. Promoverad fil. doktor 1893-09-06. Docent i zoologi vid Uppsala universitet 1893-09-16. Extra ordinarie amanuens vid zootomiska laboratoriet vid Uppsala universitet 1894-09-08. Intendent vid Göteborgs museums zoologiska avdelning 1904-05-30 . Avsked från nämnda docentur 1904. Docent i djurgeografi och zoologi vid Göteborgs högskola 1907-01-17. LVVS 1907. Professors n. h. o. v. 1912-10-11. RNO 1918-06-06. RFFrK3kl 1918 FMM 1918. LFS 1927. KNO2kl. KFinlVRO. LVS. GM. Promoverad till jubeldoktor i Uppsala 1943-05-31. Har utgivit ett flertal vetenskapliga avhandlingar och skrifter samt företagit flera vetenskapliga forskningsfärder. Biografi i: "Vem är det?" Gift 1891-09-17 Fagervik. Dotter av godsägaren, fil. hedersdoktorn, finske friherren Edvard Victor Eugen Hisinger, och finska friherrinnan Constance Johanna Maria Ramsey.

Barn:

 • Gunnar Edvard Leonard, född 1892-10-16 i Uppsala. Studentexamen i Göteborg 1910-06-00. Jur. kand. examen vid Uppsala universitet 1915-12-00. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Frivillig vid svenska brigaden i Finska frihetskriget 1918. Stupade vid Tammerfors 1918-04-03 och begraven på Örgryte kyrkogård Göteborgs och Bohus län. Han erhöll efter sin död FFrK4kl och FMM.
 • Ingrid Sylvia, född 1893-11-14 i Uppsala. Lärarinna.
 • Estrid Augusta Constance, född 1896-10-29 i Uppsala. Död 1932-10-30 i Helsingfors. Gift 1918-12-12 i Vasa förs, Göteborg ]] med professorn vid Åbo akademi, fil. mag. Hugo Rudolf (Rolf) Pipping, finska adlade ätten nr 207, född 1889-06-01.
 • Elsa Linnea, född 1899-02-04 i Uppsala. Gift 1929-04-15 i Örgryte förs, Göteborgs och Bohus län (Vasa förs vb) med hovrättssekreteraren, jur kand Nils Rudolf Piehl, född 1892-03-25 i Maria Magdalena förs, Stockholm.
 • Bo Ludvig Magnus, född 1904-08-28 i Göteborg. Ägde gård i Söderbärke socken, Kopparbergs län (Bogården).
 • Edvard Olof Hising, född 1906-05-09 i Göteborg. Se Tab. 16A
 • Stig Axel Fridolf, född 1911-04-20 i Göteborg. Se Tab. 16B

TAB 16A

Edvard Olof Hising,(son av Axel Leonhard Christer Edvard tab 16), född 1906-05-09 i Masthuggets förs, Göteborg. Huvudman. Studentexamen i Göteborg 1925-06-05. Student i Uppsala universitet 1925-09-26. Fil. kand. examen i Göteborg 1929-05-29. Erhöll genom Kungl. resolution 1935-04-05 tillstånd att såsom medlem av den å svenska riddarhuset under nr 1100 introducerade adliga ätten Jägerskiöld inträda i sina förfäders rättigheter (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1935-04-26 § 11). Fil. lic. examen i Uppsala 1936-05-28. Förste amanuens i Riksarkivet. FMM. Promoverad till fil. doktor i Uppsala 1943-05-31. Docent i historia vid Stockholms högskola 1943-11-17. Arkivarie i riksarkivet 1946-08-03. Gift 1938-12-03 i Mjölby Östergötlands län. (vb nr 76) med friherrinnan Märta Signe Kristina Ehrenkrona nr 210, född 1905-12-11 Hulterstad. Målarinna. Dotter av överstelöjtnanten i armén, friherre Carl Erik Hjalmar Ehrenkrona och Signe Emmy Andrea Westman.

Barn:

 • Helena Signe Emy Sylvia, född 1939-10-10 i Sofia förs, Stockholm (fb nr 286).
 • Märta Anna Elisabeth, född 1942-03-07 i Bromma förs, Stockholm (fb nr 288).
 • Marie Louise Ulrika Kristina, född 1944-02-26 i Bromma förs, Stockholm (fb nr 261).

TAB 17

Christer Carl Ludvig Salomon, (son av Carl Ludvig, tab 8), född 1794-01-02 Kartaby Sergeant vid Svea artilleriregemente 1814-01-16. Avsked 1818-11-06. Tygskrivare. Död 1836-06-20 i Stockholm. Gift med Helena Catharina Lagervall, född 1797-07-29, död 1856-02-23 i Stockholm, dotter av löjtnanten vid amiralitetet Sven Lorentz Lagervall och Anna Beata Mollenhauer.

Barn:

 • Carl Emanuel Hilarius, född 1816-04-02, död 1836-02-02 i Stockholm.
 • Agata Carolina Helena Justina, född 1818-10-11, död 1897-12-30 i Norrtälje. Gift 1856-06-22 med kaptenlöjtnanten vid Kungl. Maj:ts flotta, RSO, Carl Ossian Schweder, född 1824-07-15 i Stora Vörta i Nättraby socken, Blekinge län.
 • Gustava Fredrika, född 1822-06-16, död 1822-07-02.
 • Clara Elvira Paulina Petronella, född 1824-09-05 i Stockholm, död i Stockholm 1881-02-16. Gift 1862-02-01 i Stockholm med löjtnanten i armén, gymnastikläraren vid Skara högre allmän läroverk Carl Ulrik Robert Uberg, född 1830-05-05 i Stockholm, död i Stockholm 1895-07-14.
 • Viktor Ludvig Edvard, född 1826-06-21, död 1827-05-18.
 • Jose Ludvig Anders, född 1828-05-29. Överflyttade till Nordamerika. Deltog i nordamerikanska inbördeskriget 1862–1864. Efter dess slut anställd vid Hotfmans rederiaktiebolag. Död efter 1890. Gift två gånger och efterlämnade barn.

TAB 18

Emanuel, (son av Carl Ludvig, tab 8), född 1795-12-03 ta på kaptensbostället Grimmansmåla i Algutsboda socken, Kronobergs län. Kadett vid Karlberg 1812-03-12, Utexam. 1816-09-21. Fänrik vid Kalmar regemente 1816-10-01 löjtnant 1827-07-11. Kapten 1838-06-23. RSO 1848-11-27 avsked från regementet 1862-02-18. Major i armén 1862-02-18. Död 1871-01-13 Hjortsholmen Gift 1858-11-23 med Rosalie Charlotta Sofia Kronhammar, född 1830-04-19 i Karlskrona, död 1910-05-23 i Grennaforsa i Moheda socken, Kronobergs län, dotter av flaggstyrmannen Anders Daniel Kronhammar och Dorotea Sofia Blomberg.

Barn:

 • Hilda Sofia, född 1858-08-10 i Algutsboda förs, Kronobergs län. Död 1938-04-04 i Hässelby, Spånga förs, Stockholm (Algutsboda förs, Kronobergs län db nr 13). Gift 1884-12-30 Åby smannen i Nedra distriktet av Uppvidinge härads fögderi Carl August Ferdinand Lindergren, från vilken hon 1894 blev skild, född 1852-04-25, i Härnösand, död 1913-10-00.
 • Axel Ludvig Emanuel, född 1860-07-24 på Grimmansmåla, död Grimmansmåla 1862-12-07.
 • Axel Georg Fredrik, född 1863-01-01 på Grimmansmåla i Algutsboda socken Kronobergs län. Major. Se Tab. 19
 • Lovisa Charlotta, född 1866-05-12 på Grimmansmåla. Död ogift 1889-10-23 i Hjortholmen.

TAB 19

Axel Georg Fredrik, (son av Emanuel, tab 18), född 1863-01-01 Grimmansmåla. Volontär vid Kalmar regemente 1883-01-15. Mogenhetsexamen i Karlskrona 1884-05-30. Sergeant 1885-07-02. Elev vid krigsskolan 1885-07-24. Utexaminerad. 1886-10-16. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1886-11-19. Löjtnant 1894-08-06. Kapten 1903-05-01, RSO 1906-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1913-05-02. Befälhavare för Östergötlands västra inskrivningsområde 1913-05-14. Major i armén 1915-07-16. Befälhavare för Kalmar norra rullföringsområde. Befälhavare för Kalmar norra inskrivningsområde 1915-10-00. Död 1930-03-09 i Kalmar förs. Gift 1:o 1896-01-01 på Korsnäs i Falu landsförs, Kopparbergs län med Ingrid Maria Fogelberg, född 1876-06-03 Bergvik. Död 1907-11-20 i Lund på lasarettet därstädes. Dotter av bruksägare Georg Henrik Fogelberg och Gerda Maria Myrin. Gift 2:o 1910-12-28 i Dunkers förs, Södermanlands län med Elsa Hedendahl, född 1889-04-11 i Ljushults förs, Älvsborgs län, fosterdotter till kontraktsprosten Johan Albin Hedendahl och Hilda Christina Holmström.

Barn:

 • 2. Louise, född 1912-12-16 i Eksjö förs. Tjänsteman i Stockholms enskilda bank aktiebolag. Gift 1944-04-03 i Oscars förs, Stockholm (vb 131) med banktjänstemannen Gunnar Viktorsson Vange, född 1908-11-08 i Kopparbergs län.
 • 2. Margareta, född 1915-01-01 i Linköping (Vimmerby förs, fb).
 • 2. Märta, född 1917-06-06 i Kalmar förs, död 1923-10-24 i Kalmar förs.
 • 2. Bertil Axel Emanuel, född 1919-08-28 i Kalmar. Studentexamen. Antagen till officersaspirant vid flottan 1940-06-20. Antagen till sjökadett vid flottan 1941-04-26. Löjtnant vid flottan 1945-07-31.

TAB 20

Christer Ludvig, (son av Christer Ludvig, tab 7), född 1763-01-23 i Karlskrona. Antagen till krigstjänst 1771. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1771-05-22. Fänrik vid amiralitetet 1778-04-08. Löjtnant vid amiralitetet 1785-05-18. Kapten 1788-07-21. RSO 1790-03-26. Major vid örlogsflottan 1793-12-22. Överstelöjtnant vid örlogsflottan och generaladjutant av flygeln 1802-03-03. Överste i flottan 1808-11-09. Död 1854-05-02 i Karlskrona och begraven på Nättraby kyrkogård, Blekinge län. Bevistade kriget mot Ryssland 1788–1790 och expeditionen i Finska viken 1808. Gift 1790-02-09 i Värmdö socken med friherrinnan Andreetta Sofia Cederström, född 1767, död 1808-08-21 i Karlskrona, (genom kunglig resolution) adopterad dotter av kaptenen, friherre Anders Cederström.

Barn:

 • Christer Anders Ludvig, född 1790. Major. Död 1832. Se Tab. 21
 • Salomon Claes, född 1791-11-24 (11-29) i Visby. Kadett vid Karlberg 1803-11-12. Utexaminerad (Hc.) 1808-06-29. Fänrik vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1808-07-11. Sekundlöjtnant vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1812-03-24. Transportera till Bohusläns regemente 1817-04-15. GMtf. Kapten vid Bohusläns regemente regemente 1819-05-05. Ogift vådligen omkommen 1819-08-17.
 • Carl Gustaf, född 1792-12-07, död 1793-06-27 i Karlskrona.
 • Engel Andreetta, född 1795-05-01 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död ogift 1816-07-02 i Stockholm.
 • Anna Fredrika, född 1797-09-10 i Karlskrona, död 1816-12-09 i Stockholm.
 • Fredrik Ulrik, född 1798-12-12. Student i Lund (Lsn.) 1816-02-20. Hovrättsauskultant. Död ogift 1822-09-17 på Öljersjö i Lösens socken, Blekinge län och begraven 1822-11-01 i Karlskrona.
 • Bror Anton, född 1801-03-24. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Död i Karlberg 1817-04-25.
 • Urban Henrik, född 1802, död 1807-12-03 i Karlskrona.
 • Sofia Lovisa, född 1805-09-05 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död ogift 1857-10-03 i Karlskrona.
 • Arvid Jakob, född 1807. Kaptenlöjtnant. Död 1848. Se Tab. 22

TAB 21

Christer Anders Ludvig, (son av Christer Ludvig, tab 20), född 1790-10-24. Kadett vid Karlberg 1803-11-12. Utexaminerad. (Hc.) 1808-02-29. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1808-02-29. GM 1808. Löjtnant vid amiralitetet 1814. Kapten i flottornas generalstab 1821 1821-07-10. Kapten vid örlogsflottan 1821-11-03. Kapten vid K. M:ts flotta 1828-06-17. RSO 1831-01-26. Major. Död 1832-02-28 i Karlskrona och begraven på Nättraby kyrkogård. Bevistade sjökrigen 1808, 1809, 1813 och 1814. Gift 1822-12-10 i amiralitetsförs, Karlskrona med stiftsjungfrun Maria Charlotta Bäck i Finland, född 1797-07-03 i Karlskrona, död i Karlskrona 1884-04-23, dotter av generalmajoren Abraham Bäck i Finland, och Margareta Charlotta Dalman.

Barn:

 • Christer Ludvig, född 1823-09-18 i Karlskrona, död i Karlskrona 1845-06-24.
 • Andreetta Charlotta, född 1824-12-21 i Karlskrona, död ogift 1897-06-12 i Karlskrona och begraven på Nättraby kyrkogård.
 • Mauritz Fredrik, född 1826-05-23, död 1826-07-17 i Karlskrona.
 • Yngve Rudolf, född 1827-09-05 i Karlskrona. Student i Lund 1847 (Sbn.). Jur. examen. 1853 (Sbn.). Extra ordinarie kammarskrivare. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Död ogift 1872-06-16 i Jönköping.
 • Göte Edvard, född 1828-10-31 i Karlskrona, död i Karlskrona 1829-06-30.
 • Hilda Lovisa, född 1831-07-29 i Karlskrona, död ogift 1915-02-10 i Karlskrona och begraven på Nättraby kyrkogård Karlskrona amiralförs.

TAB 22

Arvid Jakob, (son av Christer Ludvig, tab 20), född 1807-06-24. Kadett vid Karlberg 1822-09-28. Utexaminerad (Hc.) 1829-03-31. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 1829. Premiärlöjtnant vid K. M:ts flotta 1833. Kaptenlöjtnant 1847-06-21. Död 1848-01-30 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1839-09-25 med Carolina Maria Charlotta Ljungstedt, född 1812-11-27, död 1891-09-09, på Fredriksberg vid Vänersborg, dotter av postdirektören Carl Fredrik Ljungstedt och Anna Carolina Kleman.

Barn:

 • Agda Maria, född 1843-09-16, i Karlskrona. Död 1937-03-30 i Oscars förs, Stockholm (db nr 107). Gift i Amiralitetsförs, Karlskrona 1866-08-09 med översten Otto Vilhelm Löwenborg, nr 2198, född 1839, död 1904.
 • 1 (Rf.)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: