:

Von Schwerin nr 94

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten von Schwerin nr 94

Grevlig 1766-11-08, introducerad 1776.

Schwerin%20G9400.png

TAB 1

Jakob Filip von Schwerin, greve von Schwerin (översiktstab 14A, son av Claus Filip von Schwerin, adopterad friherre von Schwerin, se friherrliga ätten von Schwerin, tab 16), greve och herre till de Burénsköldska fideikommissegendomarna Husby i Östergötlands län, Fyllingarum i Östergötlands län, Idingstad i Östergötlands län och Hylinge i Östergötlands län mm, som han ärvde genom sin mor, men vilka fideikommisser under hans tid blevo bestämda till Husby i Östergötlands län, Fyllingarum i Östergötlands län, Sverkersholm i Östergötlands län, tillbytt emot Idingstad i Östergötlands län, samt Borkhult med Gobo i Östergötlands län, samt arvherre till Löbenitz och Kindeshagen, båda i Pommern. Född 1719-05-08 Fyllingarum. Hovjunkare 1739-06-18. Kammarherre 1743-07-04. Regeringsråd i Pommern 1747-03-02. RNO 1758-11-21. KNO 1760-04-28. President i wismarska tribunalet 1763-06-27. RoKavKMO 1765-11-25. Greve 1766-11-08 (introducerad 1776 under nr 94 jämte sin måg Verner Detlov von Schwerin, som blivit 1776-04-25 på hans grevliga värdighet adopterad). Riksråd 1769-07-04. Överstemarskalk hos änkedrottningen Lovisa Ulrika 1771-10-01. Entledigad från rådsämbetet 1772-08-22, men inkallades åter 1772-08-22 i rådet. Död 1779-01-02 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Burénsköldska graven i Linköpings domkyrka. 'Han anträdde 1770 på nådig befallning med hertig Carl av Södermanland en resa till Aachen, Frankrike och de pommerska länderna samt var 1771 såsom änkedrottningen Lovisa Ulrikas överstemarskalk henne följaktig på resa till och från Berlin.' Gift 1750-08-28 med grevinnan Charlotta Sofia Margareta von Bohlen, född 1734-11-17 i Stralsund, död 1773-05-21 på Idingstad i Östra Hargs socken, Östergötlands län, dotter av regeringsrådet och slottshauptmannen greve Carl Henrik Bernt von Bohlen och Anna Eleonora von Norman.

Barn:

 • Kurt Filip Carl, till Husby, Fyllingarum, Sverkersholm och Borkhult med Gobo eller den kvarvarande delen av de stora Burénsköldska fideikommissen, utgörande omkring 40 hela hemman, förutom utjordar och kvarnar mm, som han tillträdde efter fadern, samt Odensgöl i Östergötlands län, Ekhammar i Östergötlands län och Åketorp i Östergötlands län, vilka egendomar han 1817 inköpte, i stället för det 1798 försålda tertialgodset Beijershagen i amtet Frantzburg i Pommern, och vilka egendomar 1826 förklarades vara fideikommiss samt kallas det grevliga Schwerinska. Född 1751-07-23 Löbenitz Svensk hovjunkare 1766-08-15. Volontär vid drottningens livregemente i Stralsund 1766-12-23. Sergeant vid drottningens livregemente i Stralsund 1768-12-14. Transporterad till Blixenska regementet 1769-02-22. Fänrik vid Blixenska regementet 1769-08-09. Löjtnant 1772-10-07. Kapten i armén 1774-03-02. Genom byte kapten med kompani vid Kalmar regemente 1774-07-28. Sekundmajor vid Kalmar regemente 1777-04-30. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1784-10-18. Överste för Jönköpings regemente 1785-09-27. LKrVA. RSOmstk1kl 1789-09-01. Generalmajor 1792-10-19. Konungens generaladjutant 1792-11-05. Avsked 1801-07-13. Död barnlös 1828-09-21 Husby och ligger jämte sin fru begraven Husby i parken av honom uppbyggd familjegrav. Han bevistade vid preussiska armén i Böhmen och övre Schlesien bayerska successionskriget. Deltog även i finska kriget 1788 och 1789. Gift 1780-11-02 med grevinnan Ulrika Vilhelmina Putbus, född 1762-06-14, död 1843-05-09 på Husby, dotter av översten greve Fredrik Ulrik Putbus, och Hedvig Beata von Schwartzer.
 • Mariana Eleonora, född 1752-08-11 på Löbenitz, död i barnsäng 1787-11-29 på Idingstad och begraven i Burénsköldska graven i Linköpings domkyrka. Gift 1773-12-28 Hylinge med sin frände, kammarherren Verner Detlov von Schwerin af Spantekow, adopterad greve von Schwerin (tab 12), i hans 1:a gifte, född 1745, död 1810.
 • Charlotta Filippina, född 1755-05-28, död 1823-01-12. Gift 1:o 1778-08-14 i Västra Husby kyrka med överstelöjtnanten, friherre Vilhelm Wennerstedt, född 1740, död 1780. Gift 2:o 1785-12-16 Skörtinge s socken, Östergötlands län med hovstallmästaren friherre Gustaf Adolf Klingspor, född 1746, död 1800.
 • Jakob Vilhelm, född 1757-05-27, död 1763-01-27.
 • Adolf Ludvig, född 1759. Generalmajor och hovstallmästare. Död 1818. Se Tab. 2.
 • Axel August, född 1759-12-12, död 1760-07-16.
 • Carl Ulrik, född 1762-07-15 i Stralsund. Volontär vid Älvsborgs regemente 1774-09-20. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1774-12-08. Sergeant vid livgardet 1775-03-11. Fänrik vid livgardet 1777-10-22. Löjtnant 1783-04-15. Kapten 1790-12-26. Avsked 1795-09-08. Död ogift 1806-07-13. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790.
 • Fredrik Bogislaus, född 1764. Teol. doktor och kontraktsprost. Död 1834. Se Tab. 3.

TAB 2

Adolf Ludvig (översiktstab 14B, son av Jakob Filip von Schwerin, greve von Schwerin, tab 1), född 1759-01-28. Volontär vid livgardet 1773-12-07. Sergeant vid livgardet. 1774-02-06. Fänrik 1774-03-23. Löjtnant 1777-05-13. Stabskapten 1782-05-15. Kapten med kompani 1786-03-31. Tillika hovstallmästare hos drottning Sofia Magdalena 1788-02-29. RSO 1789-06-02. Sekundmajor vid Svea livgarde 1792-05-30. Premiärmajor vid Svea livgarde 1792-07-16. Överste i armén 1793-05-19 och för Upplands regemente 1794-12-18. Tillika generaladjutant 1799-04-17. KSO 1805-03-01. Generalmajor 1810-05-01. Avsked 1810-05-29. Hovstallmästare hos änkedrottningen Sofia Magdalena. KmstkSO 1811-11-25. Död 1818-02-18 i Västerås. 'Han bevistade finska kriget 1788–90. Förde därunder 1789 befälet över avantgardet vid brobyggnaden över Kymmene älv samt vid Värälä och Mäkikouvola. Var 1789-07-03 med i träffningen vid Liikkala samt 1789-09-01 såsom chef för överstelöjtnantens bataljon i reträtten från Högfors mm.' Gift 1794-03-02 Jackarby

Barn:

 • Kurt Filip Otto, till Husby, Fyllingarum, Sverkersholm och Borkhult med Gobo samt Odensgöl, Ekhammar och Åketorp, vilka fideikommissegendomar han tillträdde efter farbrodern. Född 1795-05-15. Student. Kansliexamen 1813-06-14. Hovrättsexamen 1813-12-02. Fanjunkare vid Svea livgarde 1818-04-07. Fänrik vid Svea livgarde 1818-06-30. Löjtnant 1824-11-02. Avsked 1829-04-10. Död barnlös 1849-06-27, i Söderköping. Gift 1844-12-22 med Matilda Christina Hagberg, född 1818-03-21 i Stockholm, död i Stockholm 1892-04-25, dotter av vaktmästaren i nummerlotteriet Lorentz August Hagberg och Christina Carolina Schelin. Grevinnan von Schwerin, född Hagberg, innehade såsom änkesäte fideikommissegendomarna Husby i Mogata socken samt Fyllingarum och Sverkersholm i Ringarums socken, (allt i Östergötland), samt ägde gård i Söderköping.
 • Sofia Vilhelmina, född 1798-05-29 i Stockholm, död 1881-07-29 på Drottningholm. Gift 1823-07-18 i Stockholm med justitieombudsmannen, kammarrådet, häradshövdingen i Södra Möre härads domsaga i Kalmar län, RNO, Sven Lorentz Theorell, född 1784-11-05, i Herrljunga socken, Älvsborgs län, död 1861-12-15 i Stockholm.
 • Adolf Henning, född 1799-05-21. Student i Uppsala 1816. Fanjunkare vid Svea livgarde 1818-11-05. Officersexamen 1819. Fänrik 1819-02-16. Löjtnant 1826-12-06. Ordonnansofficer hos konungen 1829-06-24. Kammarherre 1830. Kapten vid Upplands regemente 1832-10-13. Avsked från Upplands regemente 1834 med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén. Avsked ur krigstjänsten 1836-06-18 med majors n. h. o. v. Hovmarskalk 1836-11-23. RJohO 1867-05-00. KVO 1873-05-14. Död ogift 1878-10-23 i Stockholm. Innehade fideikommissegendomarna Borkhult, Gobo, Odensgöl, Ekhammar och Åketorp i Yxnerums socken, Östergötlands län 1849–1878, vilka han tillträdde efter äldre broderns död, samt ägde del i länsgodset Spantekow i Pommern.
 • Jakob Bogislaus, född 1802-01-06 i Stockholm. Student i Uppsala 1816. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1818-03-02. Fänrik vid Västmanlands regemente 1818-04-14. Löjtnant 1826-09-21. Död ogift 1829-02-25 i Köping.
 • Vilhelm Ludvig, född 1804-10-29 i Stockholm. Student i Uppsala. extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Död ogift 1867-04-11 på pastorsbostället Tomta i Trosa landsförs, Södermanlands län.

TAB 3

Fredrik Bogislaus (översiktstab 14C, son av Jakob Filip von Schwerin, greve von Schwerin, tab 1), född 1764-10-06 i Stralsund. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1775-09-11. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1777-06-06. Studerade vid militärakademien i Berlin 1777– 1780 (At (Sch).). Åter student i Uppsala 1781 och 1882 samt i Strassburg 1784 (At (Sch).). Adjutant vid Västgöta kavalleriregemente 1784 (At (Sch).). Avsked 1785-09-27. Student i Uppsala 1786. Prästvigd och hovpredikant 1786-09-01. Fil. mag. i Göttingen 1787 (At (Sch).). Kyrkoherde i Sala 1788-02-19. Kontraktsprost 1788-05-02. LVA 1804-02-22. Teol. doktor 1809 i juli vid kröningen. LNO 1817-04-28. Fullmäktig i riksbanken 1823. Död 1834-04-09 i Stockholm. 'Var en frisinnad riksdagstalare och utmärkt finansiell skriftställare.' Gift 1788-09-17 Erstavik

Barn:

 • Vilhelmina Charlotta, född 1789-06-26 i Sala, död 1864-04-23 (EÄ 1864-04-22) i Karlskrona, Amiralitetsförs Gift 1820-10-06 i Sala med överstelöjtnanten Axel Vilhelm Söderhielm, född 1792, död 1855.
 • Filip Bogislaus, född 1790. Överste. Död 1865. Se Tab. 4.
 • Fredrik Hugold (Fritz), född 1791-10-26 i Sala. Sjuklig allt från barndomen. Död ogift 1868-04-18 i Sala.
 • Vilhelm Johan Ludvig, född 1792-12-02 på Erstavik. Kadett vid Karlberg 1806-09-29. Utexaminerad 1808-06-02. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1808-07-11. Död 1808-09-27 i Kalajoki i Finland av flera blessyrer, dem han erhöll i träffningen vid Oravais, där han, vid Oravais i övrigt under kriget, ådagalade ett utomordentligt mannamod.
 • Claes Ulrik, född 1794-04-16 i Sala, död i Sala 1794-07-00.
 • Claes Ulrik, född 1795-03-08 i Sala, död i Sala 1795-07-00
 • Lovisa Mariana Charlotta, född 1797-09-02 i Sala, död 1885-02-07 i Örebro. Gift 1828-05-05 i Sala med kaptenen vid Hälsinge regemente Carl Gustaf Wigström, född 1800-08-19 i Stockholm, död 1846-08-31 i Arbrå socken, Gävleborgs län.
 • Eleonora Charlotta Filipina Fredrika Lovisa, född 1804-09-03 i Sala, död 1867-11-23 i Malmö. Gift 1824-06-06 i Sala med kammarherren Carl Johan Hallenborg, B, i hans 2:a gifte, född 1796, död 1859.
 • Carl, född 1807. Överstelöjtnant. Död 1879. Se tab 9.

TAB 4

Filip Bogislaus (översiktstab 14C, son av Fredrik Bogislaus, tab 3), född 1790-08-06 i Sala. Kadett vid Karlberg 1806-09-29. Utexaminerad 1808-06-29. Fänrik vid Svea livgarde 1808-07-11 GMtf 1810-05-04. Löjtnant vid Svea livgarde 1811-11-12. Stabsadjutant hos generallöjtnanten friherre von Döbeln 1811–1813 och hos generallöjtnanten friherre Posse 1813–14. RSO 1814-12-09. Kapten i arméns generalstab 1816-04-30. Major i arméns generalstab 1816-08-13. Kapten vid Svea livgarde 1817-02-11. Tillförordnad kommendant i Hälsingborg 1817-05-23. Adjutant hos kronprisen 1818-03-05. Överstelöjtnant i armén 1818-05-11 och i generalstaben 1820-06-24. Överste i armén 1824-08-24. Överste i generalstaben för armén 1825-04-19. Major vid livgardet 1827-06-20. RRS:tAO2kl 1838-06-12. RJohO 1846-07-17. Avsked från gardet 1847-01-12 med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén och generalstaben. CXIV Joh:s medalj 1854. Död 1865-04-28 i Stockholm. Han kommenderades 1808 med regementet till Åland. Blev under reträtten därifrån 1809 tillfångatagen av ryssarna, men hemkom 1809. Blesserad och fången i träffningen vid Sävar 1809-08-19. Bevistade även 1813 och 1814 fälttågen i Tyskland. Gift 1822-10-10 i Västerås med friherrinnan Charlotta Vilhelmina Erika Liljencrantz, född 1803-04-11 Slagsta, död 1864-04-22 i Stockholm, dotter av landshövdingen greve Johan Vilhelm Liljencrantz nr 120 och hans 1:a fru Johanna Beata von Engeström nr 1948.

Barn:

 • Vilhelmina Lovisa Johanna (Mina), född 1823-08-29 i Stockholm, död i Stockholm 1904-12-16. Gift 1842-11-10 i Stockholm med kammarherren Johan Otto Blomstedt, född 1815, död 1890.
 • Filip Fredrik Vilhelm, född 1825-06-01, död 1828-12-08.
 • Charlotta Eleonora Lovisa, född 1828-01-06, död ogift 1905-02-12 i Uppsala. Ägde villan Charlottenlund i Uppsala.
 • Hedvig Amalia Augusta, född 1829-12-03 i Stockholm. Grundade expressbyrån i Stockholm 1877. Död 1892-07-10 på Gamla Haga i Solna socken, Stockholms län. Gift 1856-04-14 i Västerås med ryttmästaren Fredrik August Björkenstam, i hans 2:a gifte, född 1802, död 1872.
 • Lovisa Jakobina, född 1831-11-05 i Stockholm, död 1908-02-21. Gift 1860-09-17 i Dalarö kyrka, Stockholms län med professorn i ny europeisk linguistik och modern litteratur vid Uppsala universitet, RNO, RSpICO, fil. doktorn Jakob Teodor Hagberg, född 1825-01-20 i Stockholm, död i Stockholm 1893-05-23.
 • Josefina Hedvig, född tvilling 1833-09-25 i Stockholm, död ogift 1903-12-27 i Uppsala.
 • Eugenia Eleonora, född tvilling 1833-09-25 i Stockholm, död ogift 1899-10-25 i Uppsala.
 • Carl Gustaf Filip, född 1835. Kapten och vice kommissionslantmätare. Död 1912. Se Tab. 5.
 • Vilhelm Sixten Axel Fredrik, född 1838. Kapten. Död 1885. Se Tab. 7.
 • Gustaf Verner, född 1839. Överstelöjtnant. Död 1912. Se Tab. 8.
 • Carl Filip Otto, född 1843-05-03 i Stockholm. Fanjunkare vid Hälsinge regemente. Kadett vid Karlberg 1858-05-03. Avgick från krigsakademien 1863-02-28. Student i Uppsala 1863. Extra ordinarie kammarskrivare i generaltullstyrelsens revisionskontor. Tjänstgörande kammarjunkare 1869-07-22. Tjänstfri vid hovet. Död 1899-11-23 i Uppsala. Ägde del i länsgodset Spantekow i Pommern och arrenderade Valsätra i Bondkyrka socken, Uppsala län samt ägde villan Charles Hill vid Norrtälje. Gift 1874-05-19 på Ballston Spoo i New York med Fanny Elisabet Baker, född 1847-08-12 i Albany, Nordamerika, död 1892-02-05 i Uppsala, dotter av bankiren Ellis Baker och Madeleine Gifford.

TAB 5

Carl Gustaf Filip (översiktstab 14D, son av Filip Bogislaus, tab 4), född 1835-05-29 Jakobsberg. Student i Uppsala 1854-05-29. Lantmäterielev 1854-06-00. Furir vid dalregementet 1854-06-22. Fanjunkare 1855-08-28. Officersexamen 1856-05-14. Underlöjtnant vid dalregementet 1856-07-09. Transporterad till Närkes regemente 1857-01-13. Ånyo lantmäterielev 1857-10-05. Tjänstgöring vid topografiska kåren 1858–1859. Lantmäteriexamen 1861-06-08. Lantmäteriauskultant 1861-06-08. Löjtnant 1861-07-05. Justerare av mått och vikter i Örebro län 1861-09-26. Extra ordinarie kartograf 1864-09-15. Tillförordnad justerare i Stockholms norra distrikt 1865-10-01–1866-05-01. Justerare vid statens järnvägar 1866-03-06. Kapten 1871-05-05. Vice kommissionslantmätare i Örebro län 1876-05-01. RSO 1878-11-30. Ledamot av Björsäters förss kyrko- och skolråd 1884–1885. Transporterad som justerare till femtonde distriktet i Kalmar län 1884-06-12. Avsked från kaptensbeställningen på stat med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1885-06-19. Transporterad som vice kommissionslantmätare till Kalmar län 1886-01-04. Avsked ur krigstjänsten 1886-04-02. Justerare i distriktet nr 15 1893-12-00. Transporterad till distriktet nr 26 1894-12-20. Avsked 1904. Död 1912-02-25 i Södertälje (Björsäters förs, Östergötlands län, db). Innehade fideikommissegendomarna Odensgöl, Ekhammar och Åketorp Östergötlands län. Gift 1:o 1861-09-25 i Stockholm med Sofia Augusta Margareta Wretman, född i Stockholm 1838-08-24, död 1878-01-30 i Örebro, dotter av advokatfiskalen Ludvig Leonard Wretman och Lovisa Augusta Wall. Gift 2:o 1880-12-11 i Stockholm med Ellen Margareta Cedervall i hennes 2:a gifte, född 1858-07-01 Bista, död 1938-11-28 i Stockholm (Adolfs Fredriks förs, Stockholm, db nr 164), dotter av godsägaren Ernst Christian Cedervall och Lovisa Aurora Wadsten.

Barn:

 • 1. Filip Henrik Ludvig Bogislav, född 1863. Major. Se Tab. 6.
 • 1. Hedda Augusta Vendela Marianne, född 1875-04-06 i Örebro
 • 2. Filip Verner Bogislav, född 1881-10-12 på Odensgöl. Artist (genremålare).

TAB 6

Filip Henrik Ludvig Bogislaus (översiktstab 14D, son av Carl Gustaf Filip, tab 5), född 1863-01-12 på Kilsborg. Volontär vid husarregementet konung Carl XV 1879-09-28. Mogenhetsexamen 1881-06-04. Elev vid krigsskolan 1881-07-18. Utexaminerad 1882-10-21. Underlöjtnant vid husarregementet konung Carl XV 1882-11-17. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1887. Sjukgymnast i Hälsingborg 1888–1890. Löjtnant 1890-08-19. Sjukgymnast i Valparaiso 1891–1894, i Hälsingborg 1894–1896, i Malmö sedan 1896. Ryttmästare 1902-12-19. RSO 1903-12-01. Major i armén 1909-06-18. Major vid Smålands husarregemente 1909-12-23. GV:sO1M. GMbg 1919-02-09. TMO3kl. Avsked från majorsbeställningen 1918-01-14. Biogr. i Väd? Död 1951-01-10 (Björsäters förs, Östergötlands län, db). Innehar fideikommisset Odensgöl. Gift 1898-06-05 i Hälsingborg med Tyra Gundela Maria Öberg, född 1871-02-04 i Hälsingborg, död 1964-06-19 i Björsäters förs, Östergötlands län, (db), dotter av kamreraren Carl Otto Öberg och Blenda Hallberg.

Barn:

 • Margit Augusta Maria, född 1899-03-23 i Malmö Garnisonsförs. Stiftsjungfru. Gift 1928-09-08 i Karlskrona (Björsäters förs, Östergötlands län, vb) med majoren i belgiska Kongostatens marin, RKongoLO, KongoS, Kurt Herman Rundgren i hans 1:a g (omgift 1976), född 1895-01-04 i Karlskrona amiral.förs, död 1978-05-21 i Finja förs, Hässleholm.
 • Vilhelm Carl Filip Bogislav, född 1904-10-05 i Malmö.

TAB 7

Vilhelm Sixten Axel Fredrik (översiktstab 14D, son av Filip Bogislaus, tab 4), född 1838-04-26 Jakobsberg. Kadett vid Karlberg 1854-11-29. Kammarpage hos änkedrottning Desideria. Utexaminerad från krigsakademien 1863-02-17. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1863-04-10. Löjtnant vid Närkes regemente 1867-03-08. Kapten 1878-08-24. RSO 1884-12-01. Död 1885-09-18 i Stockholm. Gift i Stockholm 1867-12-14 med Maria Agnes Teresia Lovisa von Scheven nr 1755, från vilken han 1878 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1879-01-21 i Stockholm med godsägaren Varner Groen, född 1847-07-14 Malma, död 1908-02-21), född 1850-01-27 i Stockholm, död 1924-07-15 Hesslö, dotter av godsägaren Johan von Scheven, och Maria Teresia Berg.

Barn:

 • Anna Maria Charlotta Ebba (Annie), född 1876-02-03 i Stockholm, Klara förs. Gift 1900-12-29 i Jakobs kyrka, Stockholm med överstelöjtnanten i Västmanlands regementes reserv, RSO, Carl Bertel Björkegren, född 1872-03-14 i Gräve socken, Örebro län.

TAB 8

Gustaf Verner (översiktstab 14E, son av Filip Bogislaus, tab 4), född 1839-12-28 i Stockholm. Student i Uppsala 1858-05-25. Sergeant vid Västmanlands regemente 1858-08-28. Officersexamen i Stockholm 1859-03-05. Fanjunkare vid Västmanlands regemente 1859-10-29. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1860-08-21. Löjtnant 1864-09-07. Kapten i regementet 1874-12-04 och vid regementet 1879-07-04. RSO 1883-11-30. Major 1889-05-01. Överstelöjtnant 1896-05-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i regementets reserv 1898-05-06. Avsked ur krigstjänsten 1904-12-08. Död 1912-03-18 i Stockholm, Engelbrekts förs, (db). Ägde del i länsgodset Spantekow och arrenderade Alvesta i Hubbo socken, Västmanlands län 1877–1887. Gift 1873-09-05 Rynge med friherrinnan Eva Sofia Kurck nr 16, född 1850-09-28 Wrangelsberg s län, död 1913-03-05 i Stockholm, Engelbrekts förs, (db), dotter av ryttmästaren friherre Arvid Fredrik Kurck nr 16, och Eva Bobelina Beata Lovisa Jakobina Hallenborg nr 1736

Barn:

 • Henrik Verner Bogislav, född 1874-09-08 på Rynge.
 • Eva Elsa Charlotta, född 1875-11-18 Forsbo. Amanuens vid Nordiska museet. Gift 1917-08-15 i Stockholm med ryttmästaren i skånska dragonregementets reserv, RSO, Albert Eberhard Wallis, född 1860-08-28 i Östra Vemmenhögs socken, Malmöhus län, död 1925-01-05 i Malmö (Östra Wemmenhögs förs, Malmö hus län, db).
 • Carl Filip Otto Bogislav, född 1878-05-18 på Alvesta, död på Alvesta 1878-07-03.
 • Eva Sigrid Ebba Richissa, född 1883-08-13 på Alvesta. Gift 1923-06-21 i Stockholm (Ljusterö förs, Stockholm, vb) med direktören i Polska stenkolsgruvornas försäljningsaktiebolag Rickman Vilhelm Olof Ranström i hans 2:a gifte (gift 1:o med Dorthy Maud Mary Boll, från vilken han 1923-04-26 blev skild), född 1867-08-17 i Malmö.

TAB 9

Carl (översiktstab 14F, son av Fredrik Bogislaus, tab 3), född 1807-06-20 på Sala landsförss kyrkoherdeboställe. Kadett vid Karlberg 1819-09-28. Utexaminerad 1823-09-22. Fänrik i Västmanlands regemente 1823-11-04 och vid regementet 1826-09-21. Löjtnant i regementet 1832-10-20 och vid regementet 1833-04-27. Kapten 1842-10-22. Major 1858-01-19. RSO 1859-01-28. Överstelöjtnant i armén 1864-01-19. Avsked 1864-03-01. Död 1879-10-17 i Sala. Ägde del i länsgodset Spantekow. Gift 1836-12-29 Stegeborg med grevinnan Mariana Eleonora (Canara) von Schwerin, född 1808-02-21 i Jönköping, död 1897-06-20 på Karlsborg, dotter av assessorn greve Filip Verner von Schwerin och Vendla Gustava Ahlgren.

Barn:

 • Vendla Charlotta Mariana Eleonora, född 1837-12-08 i Sala. Hovfröken hos prinsessan Eugenie 1861-05-00. Tjänstfri vid hovet 1861. Död ogift 1868-10-16 i Sala.
 • Carl Filip Bogislaus, född 1839. Överste. Död 1904. Se Tab. 10.

TAB 10

Carl Filip Bogislaus (översiktstab 14F, son av Carl, tab 9), född 1839-07-03 i Sala. Student i Uppsala 1858-01-28. Sergeant vid Västmanlands regemente 1858-02-11. Fanjunkare vid Västmanlands regemente 1858-06-08 och sergeant vid regementet 1858-07-27. Officersexamen 1859-03-08. Underlöjtnant vid vid Västmanlands regemente 1859-04-20. Löjtnant 1863-04-14. Kapten 1874-10-09. RSO 1881-12-01. Major 1886-06-04. Kommenderad till artilleriskjutskolan vid Marma 1892. Överstelöjtnant 1892-10-14. Kommenderad till skjutskolan vid Rosersberg 1893. Ledamot i exercisreglementskommittén 1894. Chef för infanterivolontärskolan på Karlsborg 1894–1895. Kommendant på Karlsborgs fästning 1896-03-21. Överste i armén 1896-04-01. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som överstelöjtnant i regementets reserv 1896-04-01. KSO2kl 1899-12-01. KSO1kl 1903-12-01. Död 1904-02-13 på Karlsborg. Arrenderade Bredgården i Simtuna socken, Västmanlands län 1872-08-14–1889-03-14 och Simtuna kyrkoherdeboställe 1874-03-14–1884-03-14. Gift 1872-11-07 i Sala med Charlotta Sofia Eleonora (Elin) Schurer von Waldheim nr 2201, född 1850-10-09 Västtärna, död 1919-11-22 i Stockholm, Engelbrekts förs, (db) och begraven i Karlsborg, dotter av kaptenen Axel Ludvig Schurer von Waldheim nr 2201 och Sofia Strokirk.

Barn:

 • Anna Eleonora, född 1873-10-08 på Bredgården. Gift 1898-11-12 i Karlsborgs förs med översten i fortifikationens reserv, KSO1kl, RVO mm, Claes Gustaf Vilhelm Gartz, född 1868-02-18 i Stockholm.
 • Ebba Mariana, född 1875-08-01 på Bredgården. Gift 1899-11-22 på Karlsborg med provinsialläkaren i Ronneby distrikt, för detta bataljonsläkaren, RNO, med. lic. Seth Hultin, född 1870-05-06 i Döderhults socken.
 • Sofia Mariana, född 1878-06-12, död ogift 1932-05-09 i Stockholm (S:t Eriks sjukh., db).
 • Carl Verner Axel, född 1880-06-30 och död 1881-04-04 på Bredgården.
 • Hedvig Charlotta, född 1881-07-10 på Bredgården, död 1933-12-17 å Centrallasarettet (Stockholm, Danderyds förs, db 15) och gravsatt i Gustaf Vasa columbarium. Gift 1906-02-03 i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län med majoren i armén, kaptenen i Bodens artilleriregementes reserv, RSO, Johan Arved Birger Fagergren, född 1875-09-12 i Linköping.
 • Carl Filip, född 1883-04-08 på Bredgården. Reservofficersexamen 1907-08-20. Underlöjtnant i Södermanlands regementes reserv 1907-12-31.
 • Gustaf Bogislaus, född 1884. Kansliråd. Se tab 11.
 • Carola Ottonie, född 1888-04-09 på Bredgården
 • Louise, född 1890-01-14 i Sala, död i Sala 1890-01-16.

TAB 11

Gustaf Bogislaus (översiktstab 14F, son av Carl Filip Bogislaus, tab 10), född 1884-10-10 Bredgården. Greve. Mogenhetsexamen i Skara 1903-06-03. Reservofficersexamen 1907-08-20. Underlöjtnant i Svea artilleriregementes reserv 1908-01-09. Kansliexamen 1909-05-29. Amanuens i Lantförsvarsdepartementet 1909-06-10. Extra ordinarie tjänsteman i Arméförvaltningen s.å. juli 2. Extra ordinarie kanslist hos Riddarhusdirektionen 1913-12-00–1917. Kanslist vid 1914 och 1917 års adelsmöten. Löjtnant i regementets reserv 1914-10-09. Extra kanslisekreterare i lantförsvarsdepartementet 1917-01-09. Förste kanslisekreterare i lantförsvarsdepartementet 1917-12-21 fr.o.m. 1918-01-01 och i Försvarsdepartementet 1920-06-30 fr.o.m. s.å. juli 1. T.f. kansliråd i sistn. departementet s.å. aug. 31. Avsked ur krigstjänsten 1921-11-25. Uppdrag som sakkunnig i fråga om pensionering av änkor efter manskap vid armén och marinen s.å. Amanuens i Arméförvaltningen 1922-01-01. Kansliråd i Försvarsdepartementet (EÄ lantförsvarsdepartementet) 1922-12-08. RNO 1925-09-19. Avsked från Arméförvaltningen 1928-12-01. Deltog i sakkunnigutredning rörande det militära pensionsväsendet 1934. Gift 1923-03-19 i Lidingö kyrka o. förs, (vb) med Alice Marguerite Albertine Viroulet-Fagerström, född 1898-07-12 i Stockholm, Katarina förs Studentexamen. dotter av civilingenjören och chefen för filosofie doktor Gustaf de Lavals makaniska laboratorium Ernst Elis Fridolf Fagerström och Marguerite Ernestine Viroulet.

Barn:

 • Fredrik Gustaf, född 1924-03-12 i Stockholm.
 • Alice Eleonore, född 1925-07-16 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, (fb).
 • Henric Bogislav, född 1932-08-07 i Stockholm.


Den adopterade ättegrenen.

TAB 12

Verner Detlov von Schwerin af Spantekow, greve von Schwerin (översiktstab 34, son av Verner Detlov von Schwerin, naturaliserad och adopterad von Schwerin af Spantekow, se adliga ätten von Schwerin af Spantekow, tab 2), till Idingstad i Östra Hargs socken, Östergötland och Stegeborg i Skällviks socken, Östergötland. Född 1746-04-06 Åkerö, student i Uppsala 1761-06-09. Extra ordinarie kanslist i kansliexpeditionen 1765. Hovjunkare 1768. Kammarherre hos prinsessan Sofia Albertina (SAB.) 1770-03-07 och hos änkedrottningen Lovisa Ulrika 1775. Adopterad greve 1776-04-25 på sin svärfaders, riksrådet greve Jak. Fil. von Schwerins grevliga värdighet (med honom introducerad 1776 under nr 94). Kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1781-02-23. RNO 1784-11-22. Vice landshövding i Östergötlands län 1785 (At (Sch).) Död 1810-01-30 på Idingstad. Han var änkedrottningen Lovisa Ulrika följaktig på hennes resa till Berlin åren 1771 och 1772. Gift 1:o 1773-12-28 Hylinge med sin franka grevinnan Mariana Eleonora von Schwerin, född 1752-08-11 Löbenitz, i barnsäng och begraven i Burénsköldska graven i Linköpings domkyrka, dotter av riksrådet och överstemarskalken friherre Jakob Filip von Schwerin, greve von Schwerin, och grevinnan Charlotta Sofia Margareta von Bohlen. Gift 2:o 1799-04-16 på Sörby med stiftsjungfrun Lovisa Christina Svedenstierna, född 1772-05-09, död 1832-01-11 på Idingstad, dotter av hovjunkaren Johan Jakob Svedenstierna nr 1659, och Beata Charlotta Stiernheim nr 1646.

Barn:

 • 1. Mariana Charlotta, född 1774-10-19 på Stegeborg, död på Stegeborg 1785-08-28.
 • 1. Filip Verner, född 1777. Kammarjunkare och assessor. Död 1859. Se Tab. 13.
 • 1. Vilhelm Bogislav, född 1778-07-02 på Stegeborg, död 1779-01-23.
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1781. Hovjunkare och protokollssekreterare. Död 1848. Se Tab. 15.
 • 1. En dotter, dödfödd 1787-11-29.
 • 2. Kurt Verner Detlov Jakob, född 1800-11-19 på Idingstad. Student i Uppsala 1814. Fanjunkare vid Svea livgarde 1818-12-21. Fänrik vid Svea livgarde 1819-10-26. Löjtnant i regementet 1828-10-22. Avsked 1830-03-13. Död ogift 1833-12-19 i Linköping.

TAB 13

Filip Verner (översiktstab 34, son av Verner Detlov von Schwerin af Spantekow, adopterad greve von Schwerin, tab 12), född 1777-06-07 på Stegeborg. Sergeant vid Kalmar regemente 1783-06-16. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1787-08-07. Student i Uppsala 1794. Auskultant i Svea hovrätt 1797-06-00. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1799-03-05. Auskultant i Göta hovrätt 1799-09-24. Avsked från Östgöta kavalleriregemente 1800-01-13. Häradshövdings fullmakt 1802-01-26. Kammarjunkare 1802-12-09. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1803-01-14. Assessor i Göta hovrätt 1805-03-12. Avsked. Död 1859-03-23 på Stegeborg. Gift 1807-04-12 i Jönköping med Vendla Gustava Ahlgren, född 1787-10-28 i Jönköping, död 1865-02-25 i Norrköping, dotter av landskamreraren Nils Erik Ahlgren och Anna Catharina Kåhre.

Barn:

 • Mariana Eleonora (Leonore), född 1808-02-21 i Jönköping, död 1897-06-20 på Karlsborg. Gift 1836-12-29 Stegeborg med sin faders kusin, överstelöjtnanten greve Carl von Schwerin, född 1807, död 1879.
 • Filip Verner, född 1810. Överste. Död 1859. Se Tab. 14.
 • Vendla Vilhelmina, född 1812-05-28 på Stegeborg, död 1893-07-11 i Östersund. Gift 1833-04-30 på Stegeborg med översten Nils Eriksson, adlad (och friherre) Ericson, född 1802, död 1870.
 • Charlotta Filipina, född 1813-09-21 på Stegeborg, död 1872-04-02 i Arboga. Gift 1840-06-04 på Stegeborg med majoren Fredrik Ulrik Mannerstråle, i hans 3:e gifte, född 1791, död 1862.
 • Sofia Lovisa, född 1817-05-10 på Stegeborg, död på Stegeborg 1817-11-10.
 • Ebba Mariana, född 1824-09-14 på Stegeborg, död 1915-04-04 i Norrköping. Gift 1848-08-08 på Stegeborg med sin kusin och sin broders svåger, löjtnanten greve Otto Filip August von Schwerin, född 1817, död 1893.

TAB 14

Filip Verner (översiktstab 34, son av Filip Verner, tab 13), född 1810-04-09 i Jönköping. Kadett vid Karlberg 1823-09-29. Utexaminerad 1832-01-24. Fänrik vid Södermanlands regemente 1832-02-11. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1836-07-13. Kapten 1846-10-17. Major 1851-04-22. RSO 1854-12-18. Överstelöjtnant och 1. major 1855-07-15. Överste och chef för Södermanlands regemente 1856-07-15. Död 1859-07-20 Viggeby. Gift 1844-09-07 i Östra Hargs kyrka Östergötlands län med sin kusin grevinnan Hedvig Mariana Charlotta son Schwerin, född 1820-02-25 Borg, död 1890-07-04 i Stockholm, dotter av hovjunkaren och protokollssekreteraren greve Fredrik Vilhelm von Schwerin och Hedvig Eleonora Nordenstolpe. Grevinnan von Schwerin, född von Schwerin, ägde Viggeby 1859–1890.

Barn:

 • Hedda Vendla Mariana Vilhelmina, född 1845-08-11 på Viggeby, död 1927-03-10 i Norrköping. Gift 1865-09-07 i Skönberga kyrka med kaptenen Carl Vilhelm Alexander Ludvig De Geer, född 1836, död 1909.
 • Fritz Filip, född 1847-10-08 på Viggeby, död 1935-06-27 i Norrköping, Östra Eneby förs, (db).
 • Hedvig Eleonora (Hadda), född 1851-01-20 på Viggeby, död 1924-08-29 i Stockholm. Gift i Stockholm 1883-11-08 med protokollssekreteraren Gustaf Magnus Roland Wolffelt, född 1847, död 1927.
 • Ebba Charlotta, född 1852-06-01 på Viggeby, död ogift 1927-06-30 i Norrköping, S:t Olai förs, (db). Ägde del i Viggeby.

TAB 15

Fredrik Vilhelm (översiktstab 34A, son av Verner Detlov von Schwerin af Spantekow, adopterad greve von Schwerin, tab 12), född 1781-01-06 Idingstad. Auskultant i Svea hovrätt 1798-07-24 och i Göta hovrätt 1798. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1800-03-14. Häradshövdings n. h. o. v. 1802-01-26. Hovjunkare 1805-03-01. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1805-03-23. Kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1805-12-21. Protokollssekreterare 1807. Avsked från justitierevisionsexpeditionen 1809-11-20. RNO 1838-12-09. Död 1848-12-09 i Norrköping. Gift 1811-01-06 Bolltorp med Hedvig Eleonora Nordenstolpe, född 1789-05-12, död 1862-12-25 i Norrköping, dotter av kammarrådet Arvid Georg Nordenstolpe nr 1981, och friherrinnan Catharina Charlotta Sparre nr 11.

Barn:

 • Vilhelm Verner Georg, född 1812-04-19, död 1813-08-22 Borg .
 • Fredrik Vilhelm Verner, född 1814. Löjtnant. Dös 1880. Se Tab. 16.
 • Carl Filip Otto, född 1816-07-16 på Borg, död på Borg 1817-04-15.
 • Otto Filip August, född 1817. Löjtnant. Död 1893. Se Tab. 17.
 • Hedvig Mariana Charlotta, född 1820-02-25 på Borg, död 1890-06-04 i Stockholm. Gift 1844-09-07 i Östra Hargs kyrka med sin kusin, översten greve Filip Verner von Schwerin, född 1810, död 1859.
 • Fredrik Bogislaus Fritz, född 1825. Kapten och bankdirektör. Död 1902. Se Tab. 21.

TAB 16

Fredrik Vilhelm Verner (översiktstab 34A, son av Fredrik Vilhelm. tab 15), född 1814-05-09 Borg. Fanjunkare vid Svea livgarde 1832-08-08. Fänrik vid Svea livgarde 1832-12-08. Löjtnant 1842-06-11. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös i regementet 1845-10-09. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1846-05-08. Avsked ur krigstjänsten 1848-04-26. Död 1880-10-08 i Linköping. Ägde Idingstad i Östra Hargs socken, Östergötlands län 1845–1878 och Bjursby i Rystads socken, Östergötlands län 1845–1896. Gift 1847-06-10 i Linköping med friherrinnan Gertrud Ingeborg Koskull, född 1827-10-21 i Västerås, död 1907-05-07 i Stockholm, dotter av hovmarskalken friherre Anders Erik Koskull, och friherrinnan Johanna Sofia Fredrika Fleming af Liebelitz.

Barn:

 • Anders Fritz Verner, född 1848-05-20 på Idingstad, död i Idingstad 1849-06-14.
 • Hedda Fredrika Ingeborg, född 1849-04-15 på Idingstad, död 1849-04-17.
 • Ebba Eleonora Ingeborg Fredrika, född 1850-08-19 på Idingstad, död 1903-07-31 på Tinderedsnäs i Eds socken, Kalmar län. Gift 1877-11-05 på Idingstad med majoren i armén, kaptenen i 2. livgrenadjärregementets reserv, RSO, Constans Engquist, född 1836-12-12 i Målilla socken, Kalmar län, död 1918-11-14 i Jönköping.
 • Ingeborg Gertrud Vilhelmina, född 1851-08-22 på Idingstad, död 1908-09-14 i Strängnäs, (db). Gift 1888-09-18 i Stockholm med godsägaren friherre Carl Axel Jakob Lybecker, född 1850, död 1929.
 • Ebba Vilhelmina (Mimmi) Emma (enl. dbu), född 1852-10-18 på Idingstad, död ogift 1923-02-12 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, (db).
 • Anna Charlotta, född 1853-12-10 på Idingstad, död 1935-04-02 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, (db 79).
 • Hedda Ingeborg Elsa, född 1856-07-31 på Idingstad, död 1941-02-07 i Norrköping (S:t Olai förs, db 34). Gift 1895-01-07 i Stockholm med sin kusin, löjtnanten greve Fritz Vilhelm August von Schwerin, född 1861, död 1930.

TAB 17

Otto Filip August (översiktstab 34A, son av Fredrik Vilhelm, tab 15), född 1817-10-22 Borg. Kadett vid Karlberg 1830-12-02. Utexaminerad 1838-05-21. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1838-06-15. Löjtnant vid Svea livgarde 1845-01-09. Avsked med tillstånd att kvarstå som lönlös i regementet 1848-04-15. Avsked ur krigstjänsten 1849-04-11. RNO 1879-12-01. Död 1893-12-14 på Borg. Ägde Borg samt Loviseberg i Östra Eneby socken, Östergötlands län 1849–1893. Gift 1848-08-08 Stegeborg med sin kusin, grevinnan Ebba Mariana von Schwerin, född 1824-09-14 på Stegeborg, död 1915-04-04 i Norrköping, dotter av assessorn greve Filip Verner von Schwerin och Vendla Gustava Ahlgren. Änkegrevinnan von Schwerin, född von Schwerin, ägde tillsammans med sönerna Borg och Loviseberg 1893–1896.

Barn:

 • Fritz Verner August, född 1849. Häradshövding. Död 1908. Se Tab. 18.
 • Otto Filip Detlov, född 1851-02-12, död 1852-01-16.
 • Filip August, född 1857-01-02, död 1858.
 • Carl Fredrik August, född 1858-03-16 och död 1858-12-27 på Borg.
 • Fritz Vilhelm August, född 1861. Major. Död 1930. Se Tab. 20.
 • Filip Detlov August, född 1866-01-19 och död 1867-05-13 på Borg.

TAB 18

Fritz Verner August (översiktstab 34B, son av Otto Filip August, tab 17), född 1849-09-04 på Borg. Mogenhetsexamen i Stockholm 1869-05-15. Student i Uppsala 1869. Examen till rättegångsverken 1878-05-30. Vice häradshövding 1880-12-20. Adjungerad ledamot av Göta hovrätt 1886-06-01–1887-07-01. Häradshövding i Östra härads domsaga i Jönköpings län 1891-12-18. Ordförande i styrelsen för Vetlanda–Sävsjö järnvägsaktiebolag 1898 –1908. verkställande direktör från 1902. RNO 1901-11-30. Död 1908-08-17 i Vetlanda, (db). Gift 1890-01-17 Odensgöl med Sigrid Valborg Petersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1879-11-13 i Göteborg med förste stadsläkaren i Jönköping, RNO, med lic. Gustaf Constans Leonard Engstrand, från vilken hon 1889 blev skild, född 1836-06-10 i Tirserums socken, Kalmar län, död 1902-07-15 i Jönköping), född 1858-12-15 (EÄ 1859-12-15) i Göteborg, Karl Johans förs (pastorsämbetet i Motala intygar), död 1950-10-13 (Vetlanda förs, Jönköpings län, db nr 450), dotter av sjökaptenen Christian Adolf Petersson och Maria Christina Sofia Roempke.

Barn:

 • Sigrid Ebba Mariana, född 1890-10-30 i Vetlanda. Gift 1:o 1908-11-07 i Norrköping, (vb) med ryttmästaren på övergångsstat vid livregementets husarer, RSO, Carl Gustaf Vilhelm Blix, från vilken hon 1914-11-04 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1915-06-15 med Harriet Amalia Pamela Flyborg, född 1890-01-05), född 1883-06-11 i Fors förs, Södermanlands län. Major 1945. Gift 2:o 1915-04-12 i Stockholm (Uppsala domk.förs, vb) med ryttmästaren vid Smålands husarregemente Lars Birger G:son Holm i hans 2:a gifte (gift 1:o med Charlotte Wikander, dotter av direktören Ernst Gottlieb Sixten Wikander och grevinnan Sofia Charlotta Louise Wachtmeister nr 25), född 1878-02-27, död 1917-03-04 på Svartå herrgård. Gift 3:o 1922-08-14 i Engelbrekts kyrka, Stockholm med ryttmästaren vid livregementet till häst, RFinlVRO, Per Brändström, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1932-11-22, född 1890-04-26. Gift 4:o 1932-12-19 i Köpenhamn med ryttmästaren, friherre Ulf Nils Nilsson Trolle nr 360, från vilken hon blev skild genom Rönnberga, Onsjö & Harjagers häradsrätts utslag 1939-09-29, i hans 3:e gifte, född 1890.
 • Fritz Kurt Verner, född 1891 i Vetlanda. Notarie. Se tab 19.
 • Kurt Filip Gregor, född 1894-07-17 i Vetlanda. Fänrik vid Smålands husarregemente 1915-12-31. Entledigad därifrån 1916-09-19. Gick i tysk krigstjänst 1916 på vintern. Löjtnant vid preussiska infanteriet. Avsked. RPrJK 1 o. 2kl. TurkMChM1kl.
 • Filip Verner Bogislav, född 1895-08-01 i Vetlanda. Student i Uppsala 1916–1918. Jur. studerande i Uppsala. Löjtnant i finska armén och deltog i Finlands frihetskrig 1918-01-00–1918-05-01. Död ogift 1918-07-27 i Uppsala, (db).

TAB 19

Fritz Curt Werner (översiktstab 34B, son av Fritz Verner August, tab 18), född 1891-11-20 i Vetlanda. Greve. Studentexamen i Norrköping 1911-06-16. Student i Uppsala vid universitetet 1911-09-11. Kansliexamen 1914-01-31. Student vid Handelshögskolan 1914-02-24. Ekonomisk examen vid Handelshögskolan 1917-03-19. Anställd vid Allmänna Svenska Elektriska aktiebolag i Västerås 1917-05-05–1918-09-03. Amanuens i Civildepartementet 1918-11-15–1920-06-30 och i Socialdepartementet 1920-07-01–1922-09-30. Extra ordinarie tjänsteman i Kommerskollegium 1918-12-31. Tillförordnad notarie i Kommerskollegium 1919-12-27. Ordinarie notarie 1921-02-28. Sekreterare hos Sveriges allmänna sjöfartsförening 1929-01-25. Sekreterare hos 1930 års navigationssakkunnige 1930-08-07–1931-02-19. Sekreterare hos Kommerskollegium 1934-01-26. RVO 1937-06-05. Sekreterare hos sakkunnige rörande sjöfolkets bildningsförmåga s.å. Kanslichef hos Statens sjöfartsnämnd 1939. Gift 1920-07-04 i Visby med Anna Margaretha (EÄ Margareta) Suno Engström, född 1899-07-19 i Visby, dotter av kaptenen vid Gotlands infanteriregemente Carl Suno Henrik Engström och Anna Jenny Wilhelmina Hortense Bernhardt.

Barn:

 • Ebba Margaretha (EÄ Margareta), född 1921-04-19 i Visby (Hedvig Eleonora, förs, Stockholm, fb) (EÄ Stockholm).
 • Anna Sigrid Katarina (EÄ Catharina), född 1931-03-10 i Stockholm, Engelbrekts förs, (fb).
 • Mariana Elisabeth, född 1935-01-22 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, (fb nr 10).

TAB 20

Fritz Vilhelm August (översiktstab 34B, son av Otto Filip August, tab 17), född 1861-06-03 på Borg. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1878-01-31. Mogenhetsexamen 1880-05-31. Elev vid krigsskolan 1880-07-14. Utexaminerad 1881-10-31. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1881-11-18 och vid regementet 1885-01-09. Löjtnant i regementet 1890-02-07 och vid regementet 1895-07-05. Kapten 1901-12-05. RSO 1902-12-01. Avsked med inträde i regementets reserv 1911-06-02. Major i armén 1926-06-11. Död 1930-01-01 i Norrköping, S:t Olai förs, (db). Gift 1895-10-07 i Stockholm med sin kusin grevinnan Hedda Ingeborg Elsa von Schwerin, född 1856-07-31 Idingstad, död 1941-02-07 i Norrköping, dotter av löjtnanten greve Fredrik Vilhelm Verner von Schwerin och friherrinnan Gertrud Ingeborg Koskull.

Barn:

 • Elsa Vilhelmina Ingeborg, född 1896-09-03 i Norrköping, död 1968-10-06 i Eksjö. Stiftsjungfru. Gift 1923-12-31 i Norrköping, S:t Olai förs, (vb) med extra ordinarie jägmästaren Henrik Georg Axel Björkman, född 1892-12-20 i Eksjö, (skilsm. gm RR:s i Växjö dom 1949-07-08).

TAB 21

Fredrik Bogislaus (Fitz) (översiktstab 34A, son av Fredrik Vilhelm, tab 15), född 1825-07-18 i Norrköping. Student 1844-06-10. Furir vid Svea livgarde 1844-09-30. Officersexamen i läroverket för linjeofficerare i Stockholm 1845. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1846-01-21. Löjtnant vid Svea livgarde 1849-03-27. 2. Regementsadjutant 1852. 1. regementsadjutant 1855. Kapten i regementet och regementskvartermästare 1855-09-21. RJohO 1860. Avsked med tillstånd att kvarstå som kapten i armén 1861-04-30. Avsked ur armén 1862-05-20. Direktör i Skånes enskilda banks avdelningskontor i Stockholm 1878. Död 1902-11-23 i Stockholm. Gift i Stockholm 1871-10-11 med Carolina Augusta Sofia Carlsson, född 1830-05-20, död 1909-07-04 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, (db).

Barn:

 • Clary Augusta Vilhelmina, RHD protokoll 1871-11-08, född 1854-04-03 i Stockholm i Klara förs, Stockholm, död ogift 1905-03-13 i Vadstena.
 • Tekla Sofia Natalia, RHD protokoll 1871-11-08, född 1856-03-28 i Stockholm i Klara förs, Stockholm, död 1946-10-17 i Stockholm (Oscars förs, db nr 348). Gift 1878-12-18 i Stockholm med majoren (riksfriherren) Carl William Stiernblad, född 1848, död 1917.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: