:

Bäck i Finland nr 193

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bäck i Finland nr 193 †

Introd. 1633.

Tysk adelsätt, antagligen från Rhenprovinserna, som redan på 1500-talet inkom till Finland, varest dess flesta medlemmar varit bosatta. Den immatrikulerades på finska riddarhuset 1818-09-17 under nr 15 bland adelsmän.

På riddarhusstamtavlan upptages en ännu fortlevande gren i Sverige med härstamning från en son till den introd. Carl Bäck i Finland (Tab. 3) vid namn Hans Henrik. Enligt den utredning om släktens äldre led, som J. Ramsay givit i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden, har överstelöjtnanten Carl Bäck dock aldrig haft någon son med detta namn, utan har denna gren blivit falskeligen inympad på släkten under 1760-talet. Detta synes även troligt med hänsyn såväl till de övriga felaktigheter, som vidlåta uppgifterna om Carl Bäck på riddarhusstamtavlan, som därtill, att vad som där meddelats rörande Hans Henrik och hans son, gör det antagligt, att dessa tillhört en helt annan, i Livland bosatt ätt Bäck. Då förhållandet emellertid icke kunnat till fullo utredas, har Hans Henriks ättegren här medtagits.

Bäck i Finland A19300.jpg

TAB 1

Melker Beck. (översiktstab. 1) »Brukade sitt anborna signet», och har på tyska språket kvitterat varor till sina ryttares behov. Var ryttmästare i hertig Carls tjänst 1571 och ännu 1590. Fick 1581-07-03, av nämnde hertig under ärftligt frälse förläning av Horn i över Enhörna socken, Södermanlands län. Död 1593. Gift med Elin Henriksdotter, som levde 1602, dotter av underlagmannen Henrik Jönsson till Voltis och Årlaks, av en gammal finsk frälsesläkt, som förde ett gående vildsvin i vapnet.

Barn:

 • Baltzar Beck, till Horn. Knekthövidsman. Följde överstarna Axel Kurck och Henrik Brand till mötet med ryssarna i Viborg 1605. Fogde över Västersjö lappmark (Al.) 1606-10-20. Ståthållare över sjölapparna i Norge samt över svenska Lappmarken 1607-09-08. Erhöll förläning av Piilols säteri i Vemo socken, 1607-10-13 och av Svensare by i Torne socken, (Al.) 1609-09-30. Beordrad 1611 att jämte hövidsmannen Knut Hand anföra ett tåg mot ishavskusten, och 1612 att tillbakaslå norrmännen, som då begynte intränga i Jämtland. Erhöll i förläning 1610-10-31 Burträsks socken, i Västerbotten, som han dock miste 1612 (Al.). Förestod proviantet i Norrland 1611 (Al.). Befälhavare i Jämtland 1612–1613 (Al.). Död ogift 1618 och begraven i Över Enhörna kyrka, där hans vapensköld uppsattes.
 • Carin, begraven 1646 i Vemo kyrka. Gick i ofrälse gifte, men fick likväl behålla Karmaluoto säteri i Vemo socken, på vilken gård hon fick livstidsfrälse 1597-08-13 och konfirmation 1627-11-21.
 • Anna, levde 1639 i Nyslott. Gift med ryttmästaren och hauptmannen på Nyslott Erik Göransson till Retula, död 1642, broder till Henrik Göransson (Hufvudsköld).
 • Gertrud. Gift med Peder Svensson Falck. De övertogo brevet på säteriet Horn.

TAB 2

Carl Beck, (son av Melker Beck, Tab. 1), till Notsjö säteri i Urdiala socken, och Uittamo säteri i Sääksmäki socken. Page hos hertig Carl 1600. Ryttare vid hertigens livfana 1602. Prestav 1606 och 1609. Fick konfirmation på sina frälsegods 1610-08-14 och 1613-04-25. Knekthövidsman mot Ryssland 1615. Deltog i lantdagen i Helsingfors och bar bland adeln underskrivit dess beslut 1616-02-02. Död 1616, nedsattes i Åbo domkyrka och fördes därifrån 1617-02-15 till Urdiala att begravas. Gift 1605-04-14 Judikkala

Barn:

 • Carl Beck, introd. Bäck i Finland, född 1609. Överstelöjtnant. Död 1663. Se Tab. 3.
 • Johan Beck, introd. Bäck i Finland, född 1613-12-16, introd. jämte sin broder på ättens vägnar 1633-02-19 under nr 162 (193) samt med namnet Bäck i Finland. Korpral vid finska adelsfanan 1635. Var löjtnant vid finska adelsfanan 1637 och kaptenlöjtnant 1650. Överstelöjtnant. Död 1679-01-20, nedsatt i Åbo domkyrka 1680-02-22 och begraven 1680-02-23 i S:t Marie kyrka. Han bevistade krigen i Tyskland och Polen och ställdes 1659 under krigsrätt för någon förseelse, som han begått i Livland. Avstod med sin broder till kronan sin farfaders säteri Horn mot lägenheter i Saaris (Sääksmäki och Urdiala) socken, och fick stadfästelse 1646-08-27 på sin faders förläning Uittamo. Ägde genom sitt första gifte Botila säteri i Halikko socken, och fick med sin andra hustru Loskamäs i Pargas socken. Gift 1:o 1636 med N. N. Christoffersdotter, begraven 1657-11-29 i Åbo domkyrka, dotter av översten och guvernören på Kockenhusen och över dess län Christoffer Assersson, adlad Mannersköld, men ej introd. (broder till Nils Assersson, adlad Mannersköld), och Margareta Munck af Fulkila. Gift 2:o 1661 med Elsa Rålambstierna, död 1666-12-31, dotter av häradshövdingen Magnus Rhalambius, adlad Rålambstierna, och Margareta Leuchovia. Gift 3:o 1667-04-00 med N. N. Gift 4:o 1674 med Brita Elisabet Pistolhielm, levde änka 1701, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Anders Stålhane, död 1672. Gift 3:o 1682 med ryttmästaren Henrik Kuhlman, död 1692), dotter av ryttmästaren Erik Persson, adlad Pistolhielm, nr 492.

TAB 3

Carl Beck, introd. Bäck i Finland, (son av Carl Beck, Tab. 2), till Notsjö, som han ärvde efter fadern, Raukkala i Lundo socken, som han fick genom sitt gifte, samt Pukkala i Kumo socken. född 1609 Notsjö Introd. jämte sin broder på ättens vägnar 1633 under nr 193 samt med namnet Bäck i Finland. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1637. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1638. Major 1643. Överstelöjtnant 1647. Död 1663-12-00. på Notsjö till följd av kulor som icke kunde uttagas ur kroppen och begraven 1664-03-23 i Urdiala kyrka, där hans vapen uppsattes. Han bevistade med utmärkelse trettioåriga kriget i Tyskland och kriget i Polen 1655–1659. Förde i slaget vid Warschau 1656 den ena skvadronen av överste Fabian Berndes' dragonregemente, medan konung Carl X Gustaf själv förde den andra, vid vilket tillfälle hästen sköts under honom. Försvarade med 500 man 1658 skansen Altstadt vid staden Thorn mot de stormande polackarna och fick därunder ena armen avskjuten samt blev illa blesserad av ett pikstygn över hjärtat. Hans rustning förvaras i finska statens historiska museum. Gift med Ebba Ramsay, död 1667-02-00, dotter av ryttmästaren Hans Ramsay, och Elin Stålhandske.

Barn:

 • Hans Johan, född 1650. Överstelöjtnant. Död 1701. Se Tab. 4.
 • Carl, född 1651, död 1667 och begraven i Urdiala kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Baltzar. Löjtnant vid överste Fritz Wachtmeisters värvade kavalleriregemente 1678-05-01. Kaptenlöjtnant vid överste Fritz Wachtmeisters värvade kavalleriregemente 1679. Ryttmästare 1679-07-18. Död ogift 1681 i juli, ihjälstucken av överstelöjtnanten Bernt Johan Wrangel på Djurgården vid Stockholm. Han ägde Raukkala gård i Lundo socken.
 • Alexander Ludvig. Ryttmästare. Död 1721. Se Tab. 5
 • Jakob Erik. Kornett vid överste Mårten Lindhielms regemente i Skåne 1678–80. Begraven 1682-04-09 i Sääksmäki socken, och efterlämnade änka, som under 1680-talet var bosatt på hans gård Uittamo i nämnda socken.
 • Gustaf, till Pukkala säteri i Kumo socken. Korpral vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1675. Kornett vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1678-05-00. Död ogift 1678-12-00.
 • Gabriel, död vid 13 års ålder.
 • Anna Sofia. Levde 1708 i Sjundeå socken. Hon sålde med mannens samtycke 1678 sitt mödernegods Nurkkila säteri i Bjärnå socken. Gift med korpralen Henrik Silfverpatron, av gammal finsk frälsesläkt.
 • Ännu två döttrar, som levde 1664.

TAB 4

Hans Johan, (son av Carl Beck, introd. Bäck i Finland, Tab. 3), till Notsjö i Urdiala och Karaluoto i Vemo socken. Född 1650. Kom i tjänst vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1666. Korpral vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1668-05-00. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1672 23-8. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1676. Ryttmästare vid överste Baranoffs regemente 1678. Överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1700-10-16. Död 1701, Stupade vid Nyen. Gift 1672-04-28 i Åbo med friherrinnan Elisabet Grass, död 1725 kort före 2/11, då bouppteckning förrättades efter henne på Notsjö, dotter av vicepresidenten Gustaf Grass, friherre Grass, och Margareta de la Motte.

Barn:

 • Carl Gustaf. Student i Åbo 1687–89. Förare vid livgardet 1696-06-06. Fänrik vid livgardet 1700-05-03. Löjtnant 1700-09-11. Död 1700-11-20, stupade i slaget vid Narva.
 • Henrik Johan. Löjtnant. Blev fången vid Poltava 1709-07-29. Var 1725 i kurfurstens av Pfaitz' tjänst i Düsseldorf där han vistades ännu 1729.
 • Melker. Bevistade såsom kvartermästare vid Åbo läns kavalleriregementet slaget vid Storkyro 1714. Rustmästare vid livregementet. Död före 1720.
 • Hans Johan. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1717. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1718. Fänriks avsked 1722-07-05. Ägde Notsjö. Död ogift 1753 å Notsjö. Han förfrös fötterna under tåget över norska fjällen 1718.
 • Ebba Margareta, levde 1725. Gift med kaptenen Lorenz Blåfield, född 1656, död 1733.
 • Helena Christina, levde 1725. Gift med kyrkoherden i Vichtis pastorat Henrik Malm, död 1736.
 • Elisabet, levde 1725. Gift med löjtnanten Anders Ramsay, död 1701.
 • Catharina Juliana, levde 1725. Gift med volontären Gustaf Montan.
 • Maria, född 1684, död 1758-05-19. Gift med kyrkoherden i Halikko förs Arvid Paulin, född 1689-08-03 död 1750-01-30.
 • Barbro, född 1698-12-31, död 1768 i Åbo. Gift före 1725 med mönsterskrivaren (Medd. av frih. T. Carpelan.) Abraham Alftan, död troligen 1738 i Uskela socken. (Medd. av frih. T. Carpelan.)
 • Beata, levde 1725. Gift med befallningsmannen Gustaf Godhe, född 1694-10-29 i Helsingfors. (Medd. av frih. T. Carpelan.)

TAB 5

Alexander Ludvig, (son av Carl Beck, introd. Bäck i Finland, Tab. 3), till Sjölaks i Kimito socken. Kornett vid överste Mårten Lindhielms värvade regemente i Skåne 1678-05-27. Avsked 1678-12-02 Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1679-06-06. Ryttmästare vid Nylands läns fördubblingskavalleriregemente 1700-11-03. Premiärlöjtnant vid livregementet till häst 1709-12-02. Avsked 1716-10-06 ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente. Död 1721-01-13 [Blr]. Gift 1:o 1680-07-25 på Sjölaks med Maria Ekelöf, dotter av majoren Hans Ekelöf, och Helena Stålhandske. #2:o 1689-06-24 på Dalarö skans i Tyresö socken, Stockholms län med Christina Jägerskiöld, född 1662-10-13, död 173510-00 i Kimito socken, dotter av majoren Claes Jägerhorn, adlad von Jägerhorn, sedan Jägerskiöld, och Helena Hjärne, arkiatern Urban Hjärnes syster.

Barn:

 • 1. Ebba Maria, född 1680, död ogift 1750-11-17 i Nummis kapellförsamling [Rf].
 • 1. Alexander Anders, född 1684 (Rf.). Kvartermästare vid Nylands infanteriregemente. Död 1710 i pesten.
 • 1. Carl, född 1686. Löjtnant. Död 1763. Se Tab. 6
 • 1. Hans Johan, född 1688. Kapten. Död 1744. Se Tab. 14
 • 2. Helena Catharina, döpt 1690-04-10 i Tyresö socken. Gift 1719-12-01 i Husby Lybundra socken, Stockholms län med regementsskrivaren vid Upplands regemente Erik Söderplan, död 1727-02-01 i Vänge socken, Uppsala län.
 • 2. Christina Juliana. Gift före 1725 med häradsskrivaren Adolf Lindstedt [Bf].
 • 2. Gustaf Reinhold. Kvartermästare. Död 1771. Se Tab. 16
 • 2. Claes Ludvig. Löjtnant. Död 1765. se Tab. 22.
 • 2. Hedvig Sofia, född 1698, död ogift 1728-07-01 i Uppsala och begraven 1728-07-06 i Vänge kyrka

TAB 6

Carl, (son av Alexander Ludvig, Tab. 5), född 1686 (Rf.). Kvartermästare vid Åbo läns fördubblings (Lk.) kavalleri 1703-06-08. Kornett vid Åbo och Björneborgs läns ordinarie (KrAB.) kavalleriregemente 1706-08-27. Konfirm. fullm. 1717-02-25. Löjtnant först vid vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1718-06-27 och sedan vid Åbo läns infanteriregemente 1721-10-31. Premiärlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente.(KrAB.) 1733-10-15 avsked 1750-04-25 död 1763-09-28, i Vemo socken. Gift med Margareta Christina Thuronius, död 176301-00, dotter av hovrättsrådet i Åbo hovrätt Henrik Thuronius och Maria Elisabet Hertz.

Barn:

 • Alexander Ludvig, född 1711. Löjtnant. Död 1789. Se Tab. 7.
 • Carl, född 1712. Fänrik. död 1757. se Tab. 8.
 • Abraham, född 1718. Ekonomidirektör. Död 1800. se Tab. 11.
 • Baltzar, född 1722. Löjtnant. Död 1803. Se Tab. 13
 • Gustaf, född 1723. Fältkommissarie. Död barnlös 1798. Gift med Helena Wirström, död 1795-08-26 på Höglunda.
 • Maria, född 1727.
 • Christina, född 1729, död 1779. Gift med hovfuriren Högberg.
 • Charlotta Susanna, född 1731, död 1798. Gift med prosten och kyrkoherden i Letala pastorat Nils Hedeen i hans 2:a gifte, född 1710, död 1778.
 • Hedvig Mariana, född 1734-05-05 död 1784-08-08 Menhammar. Gift 1752-10-10 med löjtnanten Erik Johan Jägerhorn af Storby, född 1732.

TAB 7

Alexander Ludvig. (översiktstab. 3, Son av Carl, Tab. 6), född 1711-12-10. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1726-07-04. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1737. Rustmästare 1741-09-10. Furir 1743-10-10. Förare 1749-01-12. Löjtnant. Död 1789-06-24 i Åbo och begraven i S:ta Karins socken. (Medd. av frih. T. Carpelan.) Gift med Charlotta Renata von Kothen, död 1783-05-31, mördad på landsvägen, dotter av kaptenen Carl Christoffer von Kothen, och Anna Barbara Apolloff.

Barn:

 • Anna Helena, född 1754. Gift med notarien Rung.
 • Ulrika Charlotta, född 1757, död 1819-10-05 i Åbo. Gift med borgaren i Raumo Gustaf Simberg, född 1756-09-10 i Raumo. (Medd. av frih. T. Carpelan.)

==TAB 8

Carl, (son av Carl, Tab. 6), född 1712. Trumslagare vid Åbo läns regemente till fot 1729. Korpral vid Åbo läns regemente 1733-03-16. Furir 1739-06-10. Förare 1743-10-10. Fänrik 1749-05-18. Död 1757. Gift 1742 med Anna Magdalena de la Motte i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1763 med fänriken vid Åbo läns Infanteriregemente Daniel Magnus Öijegren, född 1723-07-22 Strömsvik

Barn:

 • Sara Catharina, född 1746-05-01 på Rågö. Död 1809-04-25 på kaplansbostället i Rusko kapell av Masku socken. Gift 1:o 1777 med kaplanen i Koskis kapell av Nyby socken, Henrik Hammarén, född 1746-01-06, död 1790-11-21 i Koskis kapell. Gift 2:o 1794-06-12 med kaplanen i Rusko Johan Strandelius, född 1752-02-19, död 1812-02-28.
 • Carl Edvard, född 1752. Sergeant. död 1814. Se Tab. 9
 • Claes Johan, född 1753 (1755-12-01?). Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1772-05-02. Furir vid Åbo läns infanteriregemente 1775-03-28. Fänrik 1779-10-06. Löjtnant i armén 1790-03-01 och vid vid Åbo läns infanteriregemente 1792-04-18. Kapten i armén 1796-08-17. Avsked 1802-12-16. Död ogift 1814-09-09 Moisio Han dömdes 1790 för delaktighet i Anjalaförbundet att arkebuseras, men fick nåd.
 • Anna Magdalena, född 1754. Gift med sekreteraren Cumenius.
 • Hedvig Sofia, född (Medd. av skriftställaren J. Finne.) 1757-03-04, död (Medd. av skriftställaren J. Finne.) 1804-01-02. Gift med kyrkoherden i Janakkala pastorat Nils Lignell, född (Medd. av skriftställaren J. Finne.) 1744-10-24, död 1817-05-10 i Janakkala socken. (Medd. av skriftställaren J. Finne.)

==TAB 9

Carl Edvard, (son av Carl, Tab. 8), född 1752-08-24 i Vemo socken. Volontär vid Åbo läns linjeregemente 1767-09-04. Förare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1772. Sergeants avsked 1775-04-24. Furir vid livdragonregementet 1777-06-28. Sergeant vid Åbo läns rusthållsbataljon 1782-07-01. Avsked. Död 1814-10-18 Björkboda (Geneal. Samf. i Finland årsskrift 1921.) Gift 1783-10-02 i Kimito socken, (Geneal. Samf. i Finland årsskrift 1921.) med Helena Beata Hohenhausen, född på Björkboda 1763-12-25, död 1831-08-27 i Västanfjärds kapell (Geneal. Samf. i Finland årsskrift 1921.), dotter av fältväbeln Christoffer Hohenhausen och Juliana Müller.

Barn:

 • Carl Christoffer, född 1784-07-20. Student i Åbo 1798-10-27. Auskultant i Åbo hovrätt 1808-06-01, extra ordinarie kammarskrivare i regeringskonseljens, sedermera kejs. senatens för Finland ekonomidepartement 1810-05-03. Kammarskrivare i regeringskonseljens kammar- och räkenskapsexpedition 1810-07-09. Kanslist i militieexpeditionen i regeringskonseljens kammar- och räkenskapsexpedition 1812-03-10. Protokollssekreterares titel 1817-11-23. Protokollssekreterare 1818-08-27. Immatrikulrrad på finska riddarhuset under nr 15 bland adelsmän 1818-09-17. Biträdande referendariesekreterare 1819-05-18. Assessor i allmänna revisionsrätten 1825-03-15. RRS:tVIO4kl 1835-01-13. Död 1840-09-15 i Helsingfors. Gift i Helsinfors (Medd. av frih. T. Carpelan.) 1840-03-27 med Johanna Grahn, född 1799-09-10, död 1867-06-06.
 • Carolina Juliana, född 1788-10-18, död ogift 1865-11-11 Västervik
 • Sofia Magdalena, född 1790-09-24, död 1836-05-05. Gift 1827-03-25 med drängen Johan Abraham Sundström.
 • Cecilia Helena, född 1792-01-28, död 1800-02-24.
 • Claes Magnus, född 1793-12-20, död 1800-02-24 i Kimito socken.
 • Otto Eduard, född 1796-05-04, död 1799-03-07.
 • Hedvig Charlotta, född 1799-02-19, död ogift 1875-02-25 i Kimito socken.

==TAB 10

Gustaf Adolf, (son av Carl Edvard, Tab. 9), född 1786-12-01. Levde utan tjänst. Var blind. Immatrikulerad på finska riddarhuset 1818-09-17 under nr 15 bland adelsmän. Död 1836-03-23 i Kimito socken. Gift 1832-12-16 med Lovisa Lindström, född 1790-01-19, död 1835-12-29 i Kimito socken.

Barn:

 • Adolf Felix, född 1832-02-21. Underofficer vid 5. finska indelta skarpskyttebataljonen. Fänrik vid Bjeloserska infanteriregementet 1860-02-03. Underlöjtnant vid Bjeloserska infanteriregementet 1863-06-17. Löjtnant 1867-04-13. Stabskapten 1872-07-23. kaptens avsked 1874-02-13. Död ogift 1907-03-15 i Pälkäne kyrkoby.
 • Christoffer, född 1834-01-12 i Västanfjärds kapellförsamling(Medd. av frih. T. Carpelan.). Urmakaregesäll. Död ogift 1861-06-02 i Helsingfors.(Medd. av frih. T. Carpelan.)

TAB 11

Abraham, (son av Carl, Tab. 6), född 1718-03-18 i Lokalaks socken. Schäferdiscent 1753-11-23. Provinsialschäfer i Kalmar län 1755-08-18. Direktörs titel 1758-04-20. Flyttades på pensionsstaten 1793. Död 1800-05-08 i Kalmar [Ak]. Gift 1758-06-20 i Kalmar med Ulrika Sofia Swebilius, född 1733. Död 1791-07-16 på Stora Kärrstorp i Kläckeberga socken, Kalmar län, dotter av borgmästaren i Kalmar Gerhard Swebilius och Helena Maria Laurin. (Öä.)

Barn:

 • Carl Gerhard, född 1760-01-20 på Stora Kärrstorp. Fänrik vid amiralitetet. Drunknade ogift 1801-11-00, då kutterbriggen Husaren förgicks.
 • Ture, född 1762-06-20 i Kalmar, död 1765-03-14 på Stora Kärrstorp.
 • Gustava Juliana, född 1763-07-27, död 1843-05-30 i Karlshamn.
 • Helena Mariana, född 1765-06-25 på Stora Kärrstorp död ogift 1817-04-26 Brunneby
 • Ture, född 1767-09-00 på Stora Kärrstorp, död på Stora Kärrstorp 1767 8 veckor gammal.
 • Anders Abraham, född 1769. Materialförvaltare. Död 1816. Se Tab. 12.
 • Catharina Ulrika, född 1772-07-05 på Stora Kärrstorp. Stiftsjungfru. Död 1844-01-22 på Brunneby. Gift 1810-05-08 Binga med kaptenen Johan Albrekt Tigerklou, född 1771, död 1856.
 • Gustaf, född 1774-05-09 på Stora Kärrstorp. Fänrik vid amiralitetet 1794-08-18. Död ogift 1801-11-13.

TAB 12

Anders Abraham, (son av Abraham, Tab. 11), född 1769-07-06 på Stora Kärrstorp. Kammarskrivare vid amiralitetet 1795-10-01. Kontrollör vid timmermans- och hantverksstaten i Karlskrona 1801-10-28. Materialförvaltare vid nya dockbyggnaden i Karlskrona 1808-11-18. Död 1816-05-25 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1804-07-19 med Catharina Christina Rabin, född 1769-03-30, död 1843-06-14 i Karlskrona, dotter av materialförvaltaren Peter Rabin och Anna Christina Stoltz.

Barn:

 • Dorotea Sofia Christina, född 1805-03-12 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död ogift 1876-05-15 i nämnda stad.
 • Johan Abraham, född 1807-01-13, död 1812-10-28 i Karlskrona.
 • Fredrik Gert, född 1808-11-25 i Karlskrona, död 1808-12-16.
 • Ture Teodor, född 1809-11-25 i Karlskrona. Konstapel vid Kungliga M:ts flotta. Medelstyrman. Avsked. Död 1892-11-11 i Karlskrona.
 • Adam Fredrik, född 1814-07-19 i Karlskrona. Understyrman vid Kungliga M:ts flotta. Sekundlöjtnants n. h. o. v. 1843-08-22. Död 1854-01-30 i Karlskrona.

TAB 13

Baltzar, (son av Carl, Tab. 6), född 1722-12-07. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1740-01-20. Furir vid Åbo läns infanteriregemente 1749-01-12. Mönsterskrivare vid Nylands dragonregemente 1758. Förare vid Nylands dragonregemente 1762-05-24. Korpral 1762-09-20. fältväbel 1763-03-19. Sergeants avsked 1770-08-30. Mönsterskrivare vid Skyttes värvade infanteriregemente 1773-10-28. Avsked 1778. Erhöll pension 1780-10-02. Kallades löjtnant. Död 1803-11-06 i Åbo. (Medd. av frih. T. Carpelan.) Gift 1:o med Fredrika von Schoultz, död 1774-01-14, dotter av en major. Gift 2:o med en till namnet okänd. Gift 3:o med Brita Johanna Wechter, född (Medd. av frih. T. Carpelan.) 1751-06-23, död 1824-06-15 i Åbo, dotter av rådmannen i Åbo, Esaias Wechter och hans 2:a fru Catharina Elisabet Danckwardt. (Medd. av frih. T. Carpelan.)

Barn:

 • 1. Hedvig, född 1752.
 • 1. Baltzar, född 1758.
 • 1. Anna Helena, född 1759. Gift med rådmannen i Nystad Johan Sander.
 • 1. Charlotta, född 1762.
 • 2. Elisabet Charlotta. Gift Lundgren.

TAB 14

Hans Johan, (son av Alexander Ludvig, Tab. 5), född 1688 i Tavasteland. Volontär vid amiralitetet 1716 i mars. Förare vid Åbo läns infanteriregemente 1717 i maj. Sergeant 1718. Fältväbel s. å. Fänriks avsked 1722-07-05. Stadslöjtnant i Falun. Kallades kapten. Erhöll pension vid Åbo läns Infanteriregemente 1737-07-29. Död 1744-01-15. Gift 1:o 1716 med Maria Margareta Falk, född 1689. Gift 2:o med Juliana Asp, dotter av en inspektor Asp.

Barn:

 • 1. Alexander Ludvig, född 1717, begraven 1737-11-16 i Åbo.
 • 1. Hedvig Sofia, född 1721, död ung.
 • 1. Carl Gustaf, född 1726, död ung.
 • 2. Fredrik, född 1736. Lantbrukare.
 • 2. Brita Catharina, född 1738.

TAB 15

Baltzar, (son av Hans Johan, Tab. 14). född 1729. Var korpral och bodde i Vichtis socken. Det var troligen denne Baltzar Bäck, avskedad sergeant vid Nylands dragonregemente, som dog 1788-11-11, 60 år gml, Morby (Medd. av frih. T. Carpelan.) Gift 1764-07-29, på Alberga (Medd. av frih. T. Carpelan.) i Esbo socken, med Ulrika Margareta Svanberg.

Barn:

 • Johan Henrik, döpt 1766-05-25, Jättölä
 • Anna Lovisa, döpt 1767-10-22.
 • Ulrika, döpt 1772-01-24.

TAB 16

Gustaf Reinhold, (son av Alexander Ludvig, Tab. 5), var 1718 korpral vid livregementet. Kvartermästare vid livdragonerna. Död 1771. Gift 1747-10-17 i Kimito socken, (Geneal. Samf. i Finland årskkrift 1921.) med Ebba Regina Möller eller Müller, död 1771, dotter av (Geneal. Samf. i Finland årskkrift 1921.) ryttmästaren Bengt Fabian Müller (Möller) och Anna Bygge.

Barn:

 • Gustava, född 1754, död 1784. Gift 1779-10-28, med kronobefallningsmannen Peter Runcrantz, född 1747-09-27 i Madesjö socken, Kalmar län (Clerus Calmariensis s. 385.), död före 1790.
 • Ulrika Regina, född 1755-10-18 Linnarnäs Gift 1781 med frälseinspektoren Anders Wikman.
 • Carl Reinhold, född 1759. Sergeant. Död 1806. Se Tab. 17

TAB 17

Carl Reinhold, (son av Gustaf Reinhold, Tab. 16), född 1759-12-20. Volontär vid Nylands infanteriregemente. Korpral därstädes 1781-06-15. Sergeant 1783-06-26. Avsked 1787-03-22. Död 1806-02-06, Kägra Gift med Anna Juliana Blåfield, död 1814 i Tenala socken, dotter av löjtnanten Peter Carl Gustaf Blåfield, och Anna Catharina Starck.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1786. Hovrättsauskultant. Död 1865. Se Tab. 18.
 • Charlotta, född 1789.
 • Gustava Sofia, född 1790, död ogift 1807-08-25, på Kägra.

TAB 18

Carl Gustaf, (son av Carl Reinhold, Tab. 17), född 1786-09-10. Gymnasist i Borgå 1803. Student i Åbo 1805. Auskultant i Åbo hovrätt. Immatrikulerad på finska riddarhuset 1818-09-17, under nr 15 bland adelsmän. Possessionat. Död 1865-03-31 Trollshovda Gift 1809-05-20 i nämnda socken, med Albertina Foenander, född 1792, död 1825, dotter av ryttmästaren Carl Foenander och Maria Rein.

Barn:

 • Vilhelmina Gustava Charlotta, född 1809-10-16, död 1844 el. 1845 i Ekenäs. Gift 1833-10-23, med gardesstabskaptenen Carl Johan Fagerroth, född 1801-03-22, i Lojo socken, död 1834-12-02, i Ekenäs.
 • Antoinetta Carolina Lovisa, född 1811-02-27 död ogift 1829-06-08.
 • Carl August, född 1813-02-07, död s. å. 4/8.
 • Josefa Sofia Albertina, född 1814, död ung.
 • Carl Bernt, född 1816. Sjökapten. Död 1882. Se Tab. 19
 • Gustaf Maurits, född 1818-08-09. Ingick på 1840-talet i tjänst vid livgardets finska skarpskyttebataljon, där han antog ett annat namn, varefter underrättelser om honom saknas.
 • Johan Reinhold, född 1820-04-15, i Bromarvs socken. Kofferdikapten. Död ogift 1885-06-25, i Åbo.
 • Maria Emilia Albertina, född 1822-05-27, död 1894-04-05. Gift 1855-08-23 i Ikalis socken, med handelsbokhällaren Johan Constantin Aejmelsens, död 1904.
 • August Vilhelm, född 1824-10-29, död 1825 omkring 9 mån. gammal.

TAB 19

Carl Bernt (son av Carl Gustaf, Tab. 18), född 1816-02-26, i Bromarvs socken. Kofferdikapten. Död 1882-07-17 i Åbo. Gift 1:o 1838-10-11, med Johanna Fredrika Österberg, född 1815-08-18, död 1840-10-18, dotter av borgaren i Åbo Josef Österberg. Gift 2:o 1841-07-03 med Maria Sofia Brunström, född 1821-07-12, död 1861-12-12 i Åbo, dotter av uppsyningsmannen Johan Brunström och Maria Lundqvist.

Barn:

 • 1. Johanna Sofia Maria, född 1839-07-20 död 1840-10-18.
 • 2. Carl Alfred, född 1842-05-02, död s. å. 1/8.
 • 2. Maria Charlotta Constantia, född 1844-05-21 i Åbo, död ogift 1918-10-13.
 • 2. Fanny Sofia Bernhardina, född 1846-10-13 i Åbo.
 • 2. Carl Axel, född 1851. Kofferdikapten. Död 1900. Se Tab. 20.

TAB 20

Carl Axel (son av Carl Bernt, Tab. 19), född 1851-10-11 i Åbo. Kofferdikapten. Död 1900-09-08. Gift 1880-08-22 i Åbo med Olga Vilhelmina (Mimmi) Pihlström, född 1856-07-29, i nämnda stad, dotter av restauratören Johan Anders Pihlström och Maria Elisabet Fabritius.

Barn:

TAB 21

Carl Algy (son av Carl Axel, Tab. 20), född 1887-01-11, i Åbo. Korrespondent och bokförare vid Åbo Aktie Asfaltfiltfabriks kontor 1906-03-01, verkställande direktör 1920. Gift 1910-06-11, i Åbo med Frida Augusta Paulina Liesegang, född 1889-06-16, i nämnda stad, dotter av bokbindaremästaren Paul Herman Liesegang och Berta Augusta Engström.

Barn:

 • May Marguerithe, född 1910-10-15, i Åbo.
 • Gunvor Solveig, född 1913-06-28 i Åbo.

TAB 22

Claes Ludvig, (son av Alexander Ludvig, Tab. 5). Sergeant vid Upplands regemente. Fältväbel med sergeants indelning 1726 i mars (Bu.). Avsked 1727 i okt. Fänriks grad 1747-09-24. Löjtnant. Död 1765-09-18. Gift med Margareta Redin, död s. d. som mannen, dotter av ryttmästaren Lars Redin.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1722-07-18. Inspektor vid Strömsta i Teda socken, Uppsala län. Gästgivare vid Nykvarn. Köpte därpå ett skattehemman i Gaustå och ett halvt hemman i Lundby i Björksta socken, Västmanlands län. Död 1764-11-03 på Gansta. Gift 1758 med Hanna Buttler, som efterlevde mannen.
 • Johan Gustaf, född 1729. Kammarskrivare. död 1765. Se Tab. 23.
 • Maria Elisabet, född 1730. Gift med sergeanten Hallstedt.
 • Catharina, född 1732.
 • Anna Christina, född 1733. Gift med sergeanten Fahlberg.

TAB 23

Johan Gustaf, (son av Claes Ludvig, Tab. 22), född 1729. Kammarskrivare. Död 1765. Gift med Birgitta Melitz, dotter av en rådman.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1763-10-27.

TAB 24

Hans Henrik (översiktstab. 2, ?son av Carl, Tab. 3, se historiken). Kapten. Gift med Elisabet Dorotea Anrep i Livland, som fick pension 1675-05-06.

Barn:

 • Hans. Levde i Zweibrücken.

TAB 25

Anders, (son av Hans Henrik, Tab. 24). Sekreterare på greve Bengt Oxenstiernas ambassad till Moskva. Sekreterare i Dorpts hovrätt. Död 1703. Gift med Gertruda von Raabe, 11704 i Reval och begraven i S:t Nikolai kyrka därstädes, dotter av överstelöjtnanten von Raabe från Kurland.

Barn:

 • Gertruda. Gift med en Mansfeld i Livland.
 • Adam Johan, född 1692. Assessor. Död 1759. Se Tab. 26

TAB 26

Adam Johan, (son av Anders, Tab. 25), född 1692-02-28 i Dorpt. Fången av ryssarna vid Narvas övergång och tagen till page hos tsar Peter I, från vilken han rymde för hans stränga avstraffningars skull. Kanslist vid svenska arméns fältkansli. Handsekreterare hos fältmarskalken greve Stenbock. Kontrollör vid stora sjötullen i Karlshamn (RAR.) 1719-09-16. Stadsbokhållare i Karlskrona. Kontrollör vid stora sjötullen därstädes. Assessors avsked 1758. Död 1759-11-24. Gift 1:o 1720-10-23 med Dorotea Christina Lönn, död 1736, dotter av akademiräntmästaren i Uppsala Johan Lönn. Gift 2:o 1737-09-21, med Helena Maria Ulf, död 1749, dotter av överinspektören i Halland Jakob Ulf.

Barn:

 • 1. Anders Johan, född 1731. Advokatfiskal. Död 1808. Se Tab. 27
 • 1. Christina Juliana, född 1733 i febr. Gift med tullförvaltaren Johan Fredrik Camitz.
 • 2. Jakob Ulrik, född 1741 i febr. Kadett vid amiralitetet. Löjtnant därstädes. Död på utrikes resor.
 • 2. Abraham, född 1742-01-06 generalmajor. Död 1822. Se Tab. 30
 • 2. Dorotea Agneta, född 1743-10-29, död 1825-04-08. Gift 1772-01-06 Husby med kornetten Christian Johan Giertta, född 1749, död 1775.
 • 2. Adam Isak, född 1744-12-22. Kadett. Överjägmästares titel 1794-09-11. Död ogift 1818-10-28, på sin egendom Göholm i Listerby socken, Blekinge län. (Sj.)

TAB 27

Anders Johan, (son av Adam Johan, Tab. 26), född 1731-03-10. Student. Auskultant i Svea hovrätt 1751-09-19. Ombudsman i generaltullarrendesocleteten. Advokatfiskal därstädes 1759-08-14. Död 1808-02-10. I Stockholm [RAR], Gift 1760 med Sofia Charlotta Burmeister, född 1740, död 1775-10-10 på Husby i Munsö socken, Stockholms län och begraven s. å. 22/10, dotter av aukttonskommissarien Hans Burmeister och Catharina Sofia Borg.

Barn:

 • Dorotea Catharina, född 1762-01-02, i Stockholm. Stiftsjungfru. Död där 1789-10-25.
 • Sofia Charlotta, född 1763-02-19, i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1816-03-24, i nämnda stad.
 • Juliana Helena, född 1765-06-16. Stiftsjungfru. Död ogift 1800-11-05 i Stockholm.
 • Adam Johan, född 1767. Hovjunkare. Död 1854. Se Tab. 28
 • Carl Abraham, född 1769-09-18, på Husby, död där 1770-01-07.
 • Fredrika Ulrika, född 1771-01-06 på Husby, död 1783.
 • Carl Gustaf, född 1773. Överstelöjtnant. Död 1855. Se Tab. 29.

TAB 28

Adam Johan, (son av Anders Johan, Tab. 27), född 1767-04-20 på Husby. Page vid hovstallet 1785-12-23. Hovjunkare 1790-12-07. Död 1854-02-28, i Torshälla. Gift 1806-10-11 med Brita Elisabet Sahlström, död 1807-10-10 i barnsäng, dotter av faktorn Magnus Sahlström och Ulrika Sofia Starckhufvud.

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1807-10-07, död 1808-07-12, i Hälsingborg.

TAB 29

Carl Gustaf, (son av Anders Johan, Tab. 27), född 1773-10-11. Fänrik vid storamiralens regemente 1789-05-15. Transp, till Stedingkska regementet 1791-05-16. Löjtnant därstädes 1794-04-18. Kapten vid Göta livgarde 1799-09-30. Livpage och kammarjunkare s. å. 16/11. 1. Kammarjunkare. Kompanichef 1803-01-24. Transp. till Skaraborgs regemente 1809-01-18. RSO 1808-07-30. Major. Överstelöjtnants avsked. Död 1855-03-08 i Arboga. Gift 1803-12-11 i Stockholm med Hedvig Augusta Charlotta Lorichs, född 1783-04-10. Död 1854-06-23 i Arboga, dotter av brukspatronen Fredrik Otto Hassel, adlad och adopterad Lorichs, och Hedvig Charlotta Görges.

Barn:

 • Hedvig Sofia Carolina, född 1804-11-06 i Stockholm, död ogift 1860-12-04 i Alger.
 • Carl Otto, född 1807-07-15, död 1809-03-09, i Stockholm.
 • Augusta Matilda, född 1811-09-09, död ogift 1849-11-08 i Arboga.
 • Nils Melker Ludvig, född 1813-06-01, död 1814-02-24, på Signildsberg.
 • Cecilia Charlotta, född 1815-03-11, död 1881-01-11 på Strömsberg vid Arboga. Gift 1837-07-20, på Norra Gisslarbo bruk i Malma socken, Västmanlands län med löjtnanten friherre Carl Gustaf Henrik von Düben, född 1807, död 1840.
 • Teresia, född 1817-03-23, död ogift 1915-01-18 i Arboga. ]]
 • Gustava Amalia, född 1820-08-10, död ogift 1872-09-26, i Arboga.
 • Ebba Fredrika, född 1822-04-08, död ogift 1919-05-11, i Arboga.
 • Elin Gunilla Napoleona, född 1823-10-22, död.

TAB 30

Abraham, (son av Adam Johan, Tab. 26), född 1742-07-16. Underkonduktör vid fortifikationen 1760-09-21. Konduktör därstädes 1761-08-26. Konfirm. fullm. 1763-09-21,. Löjtnant 1774-07-03. Kapten 1776-08-12 major 1787-09-20. Överstelöjtnant i armén 1794-08-25. Generalkvartermästarelöjtnant 1795-04-07. RSO 1797-11-01. Överste i armén 1801-05-28. Överste vid fortifikationen 1805-03-01. Tjänstgörande överste därstädes 1808-12-23. LKrVA 1811-08-17. Chef för ingenjörkårcns fortifikationsbrigad. Generalmajors n. h. o. v. 1815-08-04. Död 1822-04-07 i Karlskrona. Gift 1795-07-02 Flädingstorp med stiftsjungfrun Margareta Charlotta Dalman, född 1774-03-10 i Karlskrona, död där 1832-02-16, dotter av kammarherren Fredrik Dalman, och Charlotta Johanna von Snoilsky (grevl. ätten nr 133).

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1796. Underlöjtnant. Död 1871. Se Tab. 31.
 • Maria Charlotta, född 1797-07-03, i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död där 1884-04-22. Gift 1822-12-10 i nämnda stad med kaptenen Christer Anders Ludvig Jägerskiöld, nr 1100, född 1790, död 1832.
 • Gustaf Abraham, född 1799-01-08 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Utexamen 1816-09-23. Underlöjtnant vid örlogsflottan s. å. 1/10, löjtnant 1824-11-23. Kapten vid sjöartillerikåren 1834-02-08. Kapten i marinregementet. RSO 1839-12-01. C XIV Joh:s med. 1855. Avsked med majors n. h. o. v. 1861-02-12. Död 1868-06-19 i Karlskrona, Amiralitetsförsamling. Gift 1835-07-29, i Adelsö kyrka Stockholms län med Ebba Henrika af Klint, född 1816-09-21 Hamora
 • Adam Henrik, född 1801-09-10. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Utexaminerad (Hc.) 1818-09-22. Fänrik vid Västgöta regemente s. å. 13/10. Löjtnant därstädes 1826-07-05. Kapten 1837-07-14. Major 1847-10-08. RSO 1849-11-26. Avsked 1858-04-27. Död 1875-02-04 på sin egendom Kyrkeby i Vissefjärda socken, Kalmar län. Gift där 1864-12-10 med sin kusin Augusta Vilhelmina Silfverswärd, född 1812-08-28, i Karlskrona, död 1895-07-17, i Ekenäs, dotter av översten Lars Gustaf Silfverswärd, och Johanna Fredrika Dalman.

TAB 31

Johan Fredrik, (son av Abraham, Tab. 30), född 1796-03-30 i Karlskrona. Underlöjtnant vid ingenjörkårens fortifikationsbrigad 1812-09-22. Avsked 1823-07-30. Död 1871-03-25 Alebäcksås. Gift 1835 i Algutsboda socken, Kronobergs län med Lovisa Charlotta Bergström, född 1811, död 1870-12-19, Åkerby

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1838. Lanthandlande. Se Tab. 32
 • Gustaf Abraham, född. 1842-01-25, död 1844-12-11.
 • Algot, född 1845 i april, död s. å. 20/5.
 • Oskar, död 1846-01-09.
 • Augusta Charlotta, född 1847, död 1867-07-03, i Ljuders socken, Kronobergs län.
 • Gustaf Henrik, född 1851-08-16, död 1865.

TAB 32

Carl Fredrik, (son av Johan Fredrik, Tab. 31), född 1838-12-11 Ålebäcksås. Lanthandlande i nämnda socken. Död 1922-02-07 i Tjugusjö i nämnda socken. (Ljudars församling Kronobergs län db). Gift 1880-02-27 i Ljuders församling, Kronobergs län, med Amanda Wigren, född 1855-07-04. I Nättraby socken, Blekinge län, död 1922-06-13, i Wäxjö och begraven i Ljuders församling, Kronobergs län, dotter av kyrkoherden i Stora Harrie pastorat av Lunds stift Gustaf Adolf Wigren och Anna Swensson.

Barn:

 • Anna Lovisa Augusta, född 1881-02-16. På Åkerby i Ljuders socken, Kronobergs län. Gift 1905-11-03 i Karlskrona med fattigvårdsbokhållaren, sedermera statens fattigvårds- och barnavårdskonsulent i 4:de distriktet för Skåne och Blekinge, Gustaf August Frithiof Blomgren, född 1872-10-11 i Långasjö socken, Kronobergs län
 • Gustaf Fredrik Henrik, född 1883-01-14. På Åkerby i Ljuders församling, Kronobergs län. Innehade vagnmakeriaffär i Mjölby. Död ogift 1911-06-25 i Tjugusjö i Ljuders församling, Kronobergs län.
 • Ida Charlotta, född 1885-12-22 i Ljuders församling, Kronobergs län (Madesjö församling, Kalmar län fb). Gift 1924-06-08 i Vissefjärda församling, Kalmars län ]] med ladufogden, lantbrukaren Håkan Månsson i hans 2:a gifte, född 1890-08-01 (Sireköpings församling, Malmöhus län, fb) (gift 1:o 1911-11-11 med Bengta Nilsson, född 1880-06-24 i Odarslöv, död 1923-04-16 i Odarslöv), son av statsdrängen Måns Hansson och Elna, född Knutsdotter.
 • Johan Edvard, född 1888-10-24 i Ljuders församling , Kronobergs län. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1907-11-01. Vice korpral därstädes 1909-07-01. Korpral s. å. 31/10. Transp. till Göta livgarde 1911-11-01. Avsked 1914-07-01. Kontorist vid Bolinders mek. verkstads kontor i Stockholm s. å.–1920. Furir i Vaxholms grenadjärregementets reserv 1915. Konstituerad sergeant därstädes 1918. Inspektör vid aktiebolag Nordiska kompaniet 1920–1924. Konfirm. sergeant 1920-12-16. Kontrollör vid brännvinstillverkningen i Stockholm.
 • Gunhild Maria, född 1893-03-25 på Fredriksberg i Ljuders socken, Kronobergs län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: