:

Pinello nr 1964

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Pinello nr 1964 †

Natural. 1751-11-21, introd. 1756. Utdöd 1910-12-17.

Härstammar från en urgammal adlig släkt i Genua, vilken under republikens tid beklädde åtskilliga höga ämbeten både i senaten och vid armén. Ätten, som immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 135 bland adelsmän, var icke representerad i Sverige efter 1809.

TAB 1

Dominico Pinello, född 1647 i Genua och son till en kapten Pinello vid genuesiska galäreskadern i Savona. Kapten för samma eskader. Omkom 1692 i en sjödrabbning med barbareskerna från Algier, Tunis och Salée, då skeppet, varpå han var, sprang i luften.

Barn:

 • Giovanni Battista eller Johan Baptist Pinello, natural. Pinello, till Ramneberg i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län. Född 1682-06-24 i Genua. Kom till Sverige och antog tjänst vid stallstaten i Stockholm. Ryttare vid livregementet till häst 1702. Underofficer vid Västmanlands infanteriregemente 1704. Furir därst. 1705-08-17. Sergeant s. å. 13/10. Fänrik 1707-07-11. Sekundlöjtnant s. å. i nov. Sekundkapten vid Bohusläns dragonbataljon 1716-04-06. Premiärkapten s. å. 23/7. Transp. till norra skånska kavalleriregementet 1748-10-18. RSO s. å. 7/11. Avsked s. å. 7/12. Natural. svensk adelsman 1751-11-21 (introd. 1756 under nr 1964). Överstelöjtnants karaktär 1759. Död 1775-04-20 på Ramneberg och begraven i Svarteborgs kyrka. 'Han blev vid sin faders död ensam arvinge till flera palats i Genua och i övrigt en stor förmögenhet, vilken sedermera konfiskerades, emedan han bytte om religion och fädernesland. Uppfostrades i sina fäders tro, katolska läran, och skickades av sin farfar jämte sin läromästare sjöledes 1694 för att studera vid akademien i Leiden, men råkade ut för en gruvlig storm, som drev skeppet till Norge, där det i nov. månad strandade, varvid hans läromästare drunknade. Måste därför över vintern kvarstanna i staden Bergen och kom först våren därpå till Leiden, varest han var till 1697. Lärer därpå rest till Paris för att fullkomna sig i ridkonsten och därifrån till Spanien, varest han en kort tid var anställd vid k. stallstaten. Begav sig sedan av nyfikenhet till kongressen i Slesvig, där han gjorde bekantskap med tvenne svenskar, prosten Tajarden i Munktorp och magister Humbla, med vilka han följde till Sverige och Munktorp, varest han, efter grundlig undervisning, antog lutherska läran. Gick 1702 med svenska armén över till Kurland och bevistade året därpå belägringen av Thorn, 1704-08-27 Lembergs intagande, 1706-02-03 slaget vid Frauenstadt, 1708-07-04 slaget vid Holofzin och den blodiga träffningen vid Mohilev samt övergången av en ström, då han var en bland de förste, som fattade posto på andra sidan, oaktat ryssarnas häftiga kanonad. Fick vid stormandet av Veprik 1709-01-07 åtskilliga kontusioner och i slaget vid Poltava s. å. 28/6 flera svåra blessyrer, så att han låg tvenne dygn bland de döda på valplatsen. Fördes sedan i fångenskap till Tobolsk, där han, såsom språkkunnig och studerad, antogs till lärare för generalguvernörens över Sibirien, furst Labanovs söner, men flydde därifrån 1715. Deltog även i 1716 års norska fälttåg, varunder han i april fördrev ett norskt parti på Skjebergsslätten och ett annat i maj tillbaka vid Havslund. Hade 1743 befälet över posteringarna vid norska gränsen från Svinesund till Västra Ed.' Gift 1725 med Justina Gyllenschruf, född 1703, död 1773, dotter av schoutbynachten Nils Schruuf, adlad Gyllenschruf, och Gjeska Bergman.

Barn:

 • Engel Maria, född 1726-10-13, död ogift 1799-05-23.
 • Nils Emil, född 1729-09-20. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1743. Volontär vid fortifikationen 1758-05-00. Konduktör därst. 1757-05-06. Löjtnant 1761-11-10. Kapten vid arméns flotta på Sveaborg 1762-12-14. RSO1 1772-05-28. Major därst. 1774-05-02. Avsked1 1775-05-22. Död ogift 1782-04-00 i Amsterdam.
 • Beata, född 1731-06-22. Gift med en smed vid namn Öhrgren.
 • Giska Juliana, född 1732. Gift med kyrkoherden i Krokstads, Hede och Sanne församl:s pastorat av Göteborgs stift Andreas Winterkorn i hans 2:a gifte, född 1724-04-13, död 1786.
 • Eva Magdalena, född 1733-11-03, död ogift.
 • Charlotta, född 1735-01-18, död ogift 1770-02-14.
 • Maria Catharina, född 1736-07-10, död 1800 i Marstrand. Gift med en gästgivare Kuhlman.
 • Johan Baptist, född 1737-09-23. Rustmästare vid kronprinsens regemente. Reste 1750 utrikes och tjänade 31 år i England såsom timmerman och matros. Hemkom 1783. Löjtnant vid arméns flottas konstruktionsstat på Sveaborg 1786. Död ogift 1804-03-18 Petersborg
 • Dominicus Julius, född 1738. Överste. Död 1821. Se Tab. 2.
 • Christina Lovisa, född 1745-10-20. Gift med en kronolänsman Lindvall.
 • Sex barn dessutom, vilka dogo i späd ålder.

TAB 2

Dominicus Julius (son av Giovanni Battista eller Johan Baptist Pinello, natural. Pinello, Tab. 1), född 1738-12-10 i Göteborg. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1748. Kadett vid örlogsflottan 1757-01-00. Fänrik vid arméns flottas Sveaborgseskader 1761-05-31. Löjtnant därst. 1770-09-13. RSO 1772-09-13. Kapten 1774-02-13. Varvsmajor på Sveaborg 1777-02-19. Överstelöjtnant och tygmästare vid arméns flotta 1783-03-19. Överste i armén1 1792-05-15 och vid arméns flotta 1793-12-22. Avsked 1795-12-20, varvid han undanbad sig den konteramiralsfullmakt, som erbjöds honom1. Bosatte sig därefter i Åbo. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 135. Död 1821-04-27 i Åbo. Han deltog i åtskilliga riksmöten under frihetstiden och var bland stiftarne av förbundet »Svenska botten». Förde under 1788–1790 årens krig tidtals kommendantbefälet på Sveaborg och ombetroddes efter fredsslutet reparationen av såväl örlogs- som skärgårdsflottan.1 Gift 1786-09-21 Runagård med Sofia Elisabet Bruncrona, född 1768-08-18, död 1834-09-21 i Åbo, dotter av majoren Abraham Mattias Bruncrona, och Eva Maria Taube.

Barn:

 • Eva Justina, född 1788-11-13 död s. å. 20/6.
 • Abraham August, född 1789-08-05, död 1791-05-01 på Sveaborg.
 • Maria Elisabet, född 1790-11-19, död s. å. 22/11.
 • Maria Sofia, född 1792-06-08, död s. å. 16/6
 • Carl Vilhelm, född 1793-10-15, död 1794-07-09.
 • Johan Adolf, född 1794-12-20, död s. å. 30/12.
 • Adam, född 1796-02-03, död 1799-02-28 i Åbo.
 • Julius, född 1797-07-27, död s. å. 12/11 i Åbo.
 • Gustava Charlotta Margareta, född 1800-04-16 4 i Åbo, död 1887-07-24 i Stockholm. Gift 1823-08-07 i Åbo med kaptenen Johan Vilhelm Ramsay, född 1788, död 1840.
 • Nils Henrik, född 1802. Filosofie doktor. Död 1879. Se Tab. 3.

TAB 3

Nils Henrik (son av Dominicus Julius, Tab. 2), född 1802-08-17 i Åbo. Inskriven som underkonstapel vid skärgårdsflottans Åboeskader. Student i Åbo 1817-05-21. Filosofie kandidat 1823-05-28 och promov. filosofie doktor (magister) s. å. 27/6. Studerade därefter bergsvetenskap och åtföljde 1824 bergmästaren i östra och västra järnbergslagen i Sverige. Bergsexamen 1826. Huvudredaktör för Åbo tidningar 1836–1847 och 1853–1856. T. f. sekreterare hos finska hushållningssällskapet 1842 och ord. sekreterare därst. 1856-08-29. RRS:tStO3kl 1858-04-29. Avsked 1864. Promov. filosofie jubelmagister 1873-05-30. Död 1879-09-09 i Åbo. Han blev 1827 ägare av Kirjakkala bruk i Bjärnå socken och senare även av Kartanonkylä egendom i Tammela socken, men nödgades, sedan hans affärer kommit på obestånd, att lämna industrien och lantbruket. Sysselsatte sig därefter med skriftställen och tidningsmannaverksamhet samt är känd under signaturen »Kapten Puff». Utgaf 1872 Finlands (andra) adelskalender. Gift 1827-10-04 i Åbo med Anna Juliana Schmidt, född 1809-05-13, död 1886-10-29 i Åbo, dotter av postmästaren i Riga N. N. Schmidt och hans hustru, född Pychlau.

Barn:

 • Julius Dominicus, född 1836. Stabskapten. Död 1910. Se Tab. 4.

TAB 4

Julius Dominicus (son av Nils Henrik, Tab. 3), född 1836-10-04 i Åbo. Porte-épéefänrik vid 1. (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljon. Fänrik därst. 1855-12-07. Underlöjtnant 1858-08-21. Löjtnant 1863-02-15. Stabskaptens avsked 1868-06-20. Anställd vid statsjärnvägarna i Finland. T. f. stationsinspektorsadjoint vid Helsingfors station 1872-03-20. Avsked 1878-12-14. Ägnade sig därefter åt affärsverksamhet, först i Kotka, där han 1886-04-17 erhöll privilegium att idka bokhandelsrörelse, samt senare i S:t Petersburg, men lämnade efter någon tid denna verksamhet. Död 1910-12-17 i Borgå och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1860-04-10 i Åbo med Carolina Sundvall, född 1839-02-15, död 1866-09-02 i Åbo, dotter av vice presidenten i Åbo hovrätt Carl Gustaf Sundwall och hans 2:a fru Elisabet Bergenstråhle.

Barn:

 • Carl Julius Nikolaus, född 1861-03-07, död 1862-03-24.
 • Alice, född 1862-10-10. Gift 1880-02-12 i Åbo domkyrka med kollegieassessorn kammarjunkaren vid ryska hovet, sedan verkl. statsrådet Fridolf Rafael von Haartman, finska adl. ätten, född 1839-12-20 i Helsingfors, död 1902-03-01 i S:t Petersburg.
 • Anna Elise Emilia, född 1864-08-05, död 1904-01-31 i S:t Petersburg. Gift 1889-01-31 i S:t Anne kyrka i nämnda stad med guvernementssekreteraren Nikolaus'' von Hueck, från vilken hon blev skild, född 1863-12-18 i S:t Petersburg.
 • Julius, född 1866-08-25. Student i Helsingfors 1884-09-11. Filosofie kandidat 1888-05-31. Ägnade sig därefter åt affärsverksamhet i Malaga. Död ogift 1899-12-09 i nämnda stad.

Källor

1Wä.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: