:

Sack nr 63

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sack nr 63 †

Naturaliserad och introducerad 1625. Ättens sist levande medlemmar upphöjda i friherrligt stånd. I Mark-Brandenburg förekommer ätten allt sedan 1284 och ägde därstädes ännu 1399 godsen Blessin, Butterfelde. Alt- und Neu-Reetz samt Stolzenberg. I Sachsen namnes en numera utslocknad gren, till vilken hörde Ulrik Sack, riddare och fogde på Koburg 1442, i Schlesien en annan, vars stamfader Gregor von Sack 1496–1539 var herre till Pirschen, Drogelwitz och Katschutz. Den schlesiska grenen delade sig sedermera i flera linjer, till godsen Pirschen, Misslawitz, Damsdorf, Thiergarten och Tschunkowo, av vilka den sist nämnda ännu fortlever i Tyskland. En till Bömen och Mähren utvandrad gren av ätten, som kallade sig Sack von Bohuniowitz, fick 1648-06-29 bömisk naturalisation och 1721-10-14 riksgrevlig värdighet för överstelantdomaren i Mähren och kretshauptmannen i Olmutz Leopold Anton von Sack, men utslocknade sannolikt vid dennes död 1725-09-09. Till Livland hade under 1500-talet kommit ännu en gren av ätten, vilken sedan överflyttade till Sverige. Ätten är icke immatrikulerad på något av riddarhusen i Östersjöprovinserna.


TAB 1

Henrik (At (Sch).) von Sack. Gift med Blandina Falkenreuter.

Barn:

 • Casper (At (Sch).) von Sack. Gift med (At (Sch).) Barbara von Greifenbaum.

Barn:

 • Henrik von Sack, till Trikaten i likan, socken, Livland. – Gift med Maria von Bökler, dotter av Herman von Bökler och (At (Sch).) Gertrud von Tiesenhausen.

Barn:

 • Wolter von Sack, till Sackenhof i Trikatens socken. Mördad 1601 jämte två barn och en tjänarinna. Rättegången härom drog ut i 35 år, under vilken tid större delen av mördarna avlidit (Handlingar i Bergshammars arhiv [At) (enligt annan uppgift (SH, liber caus, vol. 110, p.] (OA).) blevo Otto Sacks föräldrar hastigt och oförmodligen överrumplade och dödade kort efter sonens bröllop 1617). Gift med Gertrud von Boldeck, som levde 1624-11-28, dotter av ryttmästaren Tomas von Roldeck och Margareta von Rianckenfeldt.

Barn:

 • Otto von Sack, naturaliserad Sack, till Sackenhof, å vilket han erhöll konung Gustaf II Adolfs Konfirmerat 1624-11-15, men vilket han 1633-01-00 sålde till Axel Oxenstierna, samt Hacksta i Näs' socken, Uppsala län och Kydingeholm i Alunda socken, Uppsala län, vilka han erhöll genom sina giften. Född 1589-01-31 på Trikaten (Sackenhof). Kammarpage hos konung Carl IX 1607. Kammarjunkare först hos änkedrottning Christina 1611–1613, sedan hos hertig Carl Filip. Kornett vid Södermanlands ryttare (livregementet till häst) 1617. Löjtnant vid Södermanlands ryttare (livregementet till häst) 1621. Ryttmästare 1622. Introducerad 1625 under nr 30, vilket sedan ändrades till 63. Major 1627-10-13. Överstelöjtnant 1629-05-14. Överste 1632-08-01. Slottshauptman på Riga och Neumünde skans 1635-04-30. Häradshövding i Rasbo härad 1639-01-20. Konfirmerat härå 1645-08-06. Avsked från slottshauptmansbefattningen 1649-05-11 och från häradshövdingämbetet 1649. Död 1658-11-16 i Stockholm (At (So).) och begraven 1659-05-01 i Riddarholmskyrkan (Storkyrkans kyrkoarkiv.) samt därefter nedsatt i sin grav i (Enköpings-Näs kyrka, varest hans gravsten finnes med hans och hans båda fruars vapen inhuggna. Han deltog 1625–1629 i kriget i Livland och förde 1631–1634 den utevarande delen av Södermanlands ryttare i trettioåriga kriget, varunder han deltog i slagen vid Lech, Lutzen och Oidendorf m fl strider, i vilka han alltid utmärkte sig. Erhöll en stor mängd donationer under Norrköpings besluts villkor – Gift 1:o 1617-10-14 i Uppsala under kröningen med Carin Mecks, född 1599-01-03, död 1628-05-06 på Lörbo Östergötlands län, och begraven 1628-10-19 i Näs kyrka jämte två barn, dotter av Hans Claesson Mecks till Hacksta, av estländsk adel, och Brita Gyllenhorn. Gift 2:o 1631-05-22 på Hacksta med Christina von Wernstedt, född 1600-03-23 Utål, död 1654-04-15 på Hacksta och begraven 1654-09-16 i Uppsala domkyrka, till vilken hennes man 1654 skänkte en silverkanna med hans och hennes "namn och vapen, dotter av ståthållaren Christoffer von Wernstedt, nr 78, och Lucretia Magnusdotter, naturlig dotter till hertig Magnus av Östergötland.

Barn:

 • 1. Carl Filip, född 1620. Landshövding. Död 1661. Se Tab. 2
 • 1. Birgitta, född 1623-06-07 på Hacksta, död 1624-06-24 och begraven i Näs kyrka. [Handlingar i Bergshammars arhiv [At]
 • 1. Volter, född 1625-11-28 på Hacksta, död 1625-11-29. [Handlingar i Bergshammars arhiv [At]
 • 1. Två barn, begraven tillsammans med modern. [Handlingar i Bergshammars arhiv [At]
 • 2. Johan, till Kydingeholm. Född 1632-02-22 i Augsburg. Student i Uppsala 1641-09-23 Levde utan tjänst. Död ogift 1676-05-17.
 • 2. Catharina, född 1635-05-03 i Stockholm, död 1635-05-29 och begraven 1635-06-01 i Näs kyrka. [Handlingar i Bergshammars arhiv [At]

TAB 2

Carl Filip (son av Otto von Sack, naturaliserad Sack, Tab. 1), till Hacksta. Född där 1620-09-27. Student i Uppsala 1635 (Um.). Ståthållare på Riga. Landshövding i Kalmar län 1657. Död 1661 "Vi på Hacksta och begraven 1661-10-27 i Riddarholmskyrkan (At (L).) samt därefter nedsatt i Sackska graven i Strängnäs domkyrka. Gift 1658-03-07 med Christina Posse i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1668-06-07 Lindholmen med riksrådet och presidenten Ernst Johan Creutz, friherre Creutz, i hans 2:a gifte, född 1619, död 1684), född 1630-06-29 Bergshammar. Uppfostrades i rikskansleren Axel Oxenstiernas hus. Död 1668-12-16 på Västerås slott och begraven 1669-06-10 i Riddarholmskyrkan i Stockholm, dotter av landshövdingen Christer Axelsson Posse, och Christina Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Catharina, född 1658, död 1743-12-07. Gift 1679-02-05 med lagmannen friherre Herman Fleming af Liebelitz, död 1718.
 • Christina Magdalena, född 1659, död 1732-04-06 på Rrunnsholm i Enköpings-Näs socken, Uppsala län och begraven i Sackska graven i Strängnäs domkyrka. Gift 1681-03-20 på Bergshammar med vice presidenten Bengt Gyllenanckar, nr 47, född 1646, död 1696.
 • Carl Filip, född 1660. Överstelöjtnant. Död 1708. Se Tab. 3.

TAB 3

Carl Filip (son av Carl Filip, Tab. 2), till Hacksta samt Penningby i Länna socken, Stockholms län, som han fick genom sitt gifte. Född 1660-04-11. Student i Uppsala 1671-11-25. I fransk tjänst 1683–1693 . Ryttmästare vid pommerska kavalleriregementet 1694-10-17 och vid livregementet till häst 1697-10-08. Överstelöjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1705-03-14. Död 1708 vintertiden i Ukraina och begraven 1709-02-05 i staden Kossoumi. 'Under franska tjänstgöringen bevistade han 1683 belägringen av Luxemburg, 1687 Filipsburgs erövring och var 1691 med i kampanjen vid Möns. Blev 1701-12-04 illa blesserad i skärmytslingen mot litauerna vid Tryszki samt fången i slaget vid Klissov den 9 juli 1702, men strax lösgiven. Bevistade med tapperhet träffningen vid Warschau 1705-07-04'. Gift 1696-02-11 i Stockholm med grevinnan Christina Beata Lillie i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1710-04-28 med sin broders svåger, riksrådet och fältmarskalken friherre Erik Sparre, greve Sparre af Sundby, i hans 2:a gifte, född 1665, död 1726), född 1677-12-15, död 1727-06-05 dotter av landshövdingen greve Axel Lillie, och grevinnan Maria Elisabet Stenbock.

Barn:

 • Johan Gabriel, friherre Sack, född 1697, död 1751. Se friherrliga ätten Sack nr 170, Tab. 1.
 • Carl Fredrik, död 1700 och begraven 1700-02-25 i Näs kyrka.
 • Carl Fredrik, död barn.
 • Hedvig Elisabet, friherrinna Sack, född 1708, död 1760. Se friherrliga ätten Sack nr 170, Tab. 7.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: