:

Celsing nr 1560

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Celsing nr 1560

Adlad 1718-09-01 (1719-03-23), introd. 1719.

Celsing A1560C00.png

TAB 1

Andreas Petri Normolander, född 1599. Student i Uppsala 1626 (Um.). Kyrkoherde i Högby pastorat av Linköpings stift 1639 (Oö.). Död 1657-07-02 och begraven i koret av Högby kyrka. Gift med Elisabet Danielsdotter Törner, död 1660-03-08 [Hans maka].

Barn:

 • Peter Celsing, född 1638-08-03 i Högby socken, Östergötlands län. Stärbhuskamrerare i Stockholm. Död 1701-12-03. Gift 1678 med Elisabet Du Rées, född 1648-08-01 död 1724-08-14, dotter av justitiepresidenten Arnold Du Rées, natural. Du Rées, och Elisabet Radou.

Barn:

 • Gustaf Celsing, adlad Celsing, född 1679-06-29 på Åbylund i Strå socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1692-05-14. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1702. Auditör vid överste Hjelms dragoner 1707-05-04. Kanslist vid tyska expeditionen i kungliga kansliet 1709-08-20. Kommissionssekreterare i Konstantinopel 1709-11-20. Registrator vid utrikesexpeditionen 1714-05-10. Justitiarie vid amiralitetet 1718-07-03. Adlad 1718-09-01 men adelsbrevet icke underskrivet förrän 1719-03-23 (introducerad 1719 under nr 1560). Åter registrator vid utrikesexpeditionen 1719-05-13. Expeditionssekreterare vid utrikesexpeditionen 1720-07-30. Kansliråd 1728-01-17. Statssekreterare vid utrikes expeditionen 1739-09-18. Hovkanslers avsked 1743-12-15. Död 1743-12-16 i Stockholm och begraven i Sollentuna kyrka Stockholms län. 'Under sin beskickning i Konstantinopel överlämnade han 1711-09-15, förklädd i turkisk dräkt, på eget bevåg och innan konung Carl XII:s befallning därom ankom, till sultanen, då denne en fredag skulle besöka Sofiamoskén, en klagoskrift emot storvisiren Mehemed Baltadschi för hans uppförande vid Prutströmmen och avoghet emot konung Carl XII, blev då genast kringränd och lämnad åt sultanens skarprättare, men lösgavs etter några dagars förlopp med befallning att hålla sig stilla, varemot storvisiren föll i onåd och blev strypt: var 1713-02-01 med vid kalabaliken i Bender, sedan han förut fått sträng befallning att framföra konung Carl XII:s avslag till Janitscharerna, vilka erbjudit sin tjänst.' Gift 1720-11-01 med Anna Helena Wallrave, född 1703-09-04, död 1742-09-12 Överby

Barn:

 • Elisabet, född 1721-10-30, död ogift 1777-09-01, i Stockholm.
 • Gustaf, friherre Celsing, född 1723, död 1789. Se friherrliga ätten Celsing nr 298.
 • Brita Catharina, född 1724-08-22, död ogift 1773-12-10 i Stockholm.
 • Anna Helena, född 1725-09-12, död ogift 1795-06-06 i Stockholm.
 • Herman, född 1726-10-23. Student i Uppsala 1733-06-14. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1761 i Kanton.
 • Carl, född 1728-12-25, död 1729-02-28.
 • Carl, född 1730-11-02, död 1732 på Överby och begraven 1732-07-01 i Sollentuna kyrka
 • Ulrik Celsing, till Biby och Vårsta i Gillberga socken, Fjällskäfte och Smedstorpshammar i Floda socken, Fräkentorp i Lilla Malma socken och Hellefors styckebruk i Lilla Mellösa socken (alla i Södmanlands län). 1731-12-07. Student i Uppsala 1739-11-08. Testim. acad. 1750-06-14. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1750-07-04. Kopist i utrikesexpeditionen 1754-06-11. Kommissionssekreterare i Konstantinopel 1756-12-20. Hemkom 1758. Kunglig sekreterares fullmakt 1759-10-08. Återvände till Konstantinopel 1760. Envoyé till i Konstantinopel 1770 (kreditiv 1771-06-03). Jämväl tillförordnad konsul till Konstantinopel 1777-05-16. Rappellerad 1780-01-20. RNO 1780-04-23. Envoyé till Kursachsen 1782-11-07 och till Wien 1787-04-19. Rappellerad 1789-06-02. Ledamot av Patriotiska sällskapet i Stockholm 1789. KNO 1790-11-22 och uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 1560 B. Ledamot av direktionen för adliga jungfrustiftet 1791. HedLHA 1792. Ledamot av lanthushållningskommittén 1793-02-26. Död ogift 1805-11-25 i Stockholm och slutade själv sitt adlad nummer. 'Han gick 1786 på nådig befallning till Oidenburg för att å svenska hovets vägnar avlägga sorgebetygelse i anledning av konung Gustaf III:s farbroders, hertigen av Holstein-Gottorp Fredrik Augusts den 1786-07-06 timade död' [Ak].
 • Johanna, född 1733-04-07, död ogift 1756-10-15.
 • Johan, född 1734-09-22, död 1735-10-02 på Överby och begraven 1735-10-15 i Sollentuna kyrka
 • Peter, född 1735-11-18. Kadett vid kadettkåren 1754-09-00. Kommenderad på sjöexpedition att göra löjtnants tjänst 1756-03-11. Fänrik vid Upplands regemente 1756-04-15. Placerad vid amiralitetet 1756-12-01. Transporterad till Jämtlands regemente 1757-04-01. Åter till Upplands regemente 1757-10-29. Avsked 1759-03-26. Reste utrikes.

TAB 2

Fredrik, (son av Gustaf Celsing, adlad Celsing, tab 1), född 1739-07-31. Student i Uppsala 1750-06-05. Underskeppare vid amiralitetet 1754-12-30. Löjtnant vid amiralitetet 1759-08-14. Kaptenlöjtnant 1771-06-05. Major 1774-03-07. Överstelöjtnant 1776-10-17. RSO 1779-01-28. Död 1786-08-30 i Karlskrona. Gift 1762-12-16 i Göteborg med Elisabet Doncker, född 1739-12-15 på ön S:t Eustache i Västindien, död 1791-10-17 Pölsebo

Barn:

 • Göran, född 1767-04-23, död 1768.
 • Elisabet Lovisa, född 1772-08-25 Pölsebo, död 1866-12-29, Abbotsnäs. Hon innehade såsom fideikommiss Fjällskäfte och 1/3 i Hellefors styckebruk, Lilla Mellösa socken, Södermanlands län, vilka hon fick efter sin farbroder Ulrik, samt ägde Abbotsnäs. Gift 1791-06-23 i Stockholm med ryttmästaren Elof Ihre, född 1766, död 1828.
 • Ulrik, född 1776-02-09 (1776-01-03) i Göteborg. Sergeant vid artilleriet 1781-10-31. Fänrik vid Svea livgarde 1783-05-12. Stabslöjtnant vid Göta artilleriregemente 1793-05-20. Avsked såsom löjtnant i armén 1796-10-26. Död ogift 1804 på S:t Eustache.
 • Anna Emerentia, född 1768-10-03 i Göteborg, död 1783-12-04 i Maria förs, Stockholm.

TAB 3

Lars Gustaf, (son av Fredrik, tab 2), till Hellefors, Smedstorp, Biby och Vårsta fideikommissegendomar i Södermanland, dem han ärvde efter sin farbroder Ulrik. Född 1763-11-03. Livdrabant 1777-12-17. Korpral (major) vid livdrabantkåren 1792-12-18. Avsked 1793-08-31. Död 1810-01-26 Fräkentorp. Han innehade även fideikommissegendomarna Fräkentorp och huset nr 14 Gustaf Adolf torg i Stockholm samt 2/3 i Hällefors styckebruk. Major. Gift med Fredrika Gustava Wacklin, född 1773, död 1838-04-05, dotter av kammartjänaren hos konungen Isak Edvard Wack in och Eleonora Elisabet Wästberg.

Barn:

 • Fredrik Ulrik, ttll Fräkentorp och Smedstorpshammar. Född 1794-08-08. Student i Uppsala 1807–1809 (Snn.). Kornett vid livregementets husarkår 1811-05-14 och vid livgardet till häst 1812-05-09. Död 1813-10-08 i Anhalt Zerbst, Tyskland, utkommenderad till kriget.

TAB 4

Lars Gustaf, (son av Lars Gustaf, tab 3), född 1804-02-14 i Stockholm. Underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad 1824-05-11. Avsked 1829-05-29. Ledamot av förvaltningsutskottet 1848–1857 och ordförande i Södermanlands läns hushållningssällskap 1857–1859. RNO 1854-04-28. Hedersledamot av Södermanlands läns hushållningssällskap 1860-01-28 och erhöll dess medalj 1861. KVO 1860-11-26. KmstkVO 1869-07-29. HedLLA 1869. Död 1881-04-05 i Stockholm. Tillträdde etter faderns död fideikommissegendomarna: 2/3 av Hellefors styckebruk, Smedstorp och Fräkentorp i Lilla Malma socken, Biby i Gillberga socken (alla i Södermanlands län), samt huset nr 14 vid Gustaf Adolfs Torg i Stockholm, vilket fideikommisshus dock sedermera utbyttes mot Lindholm i Barva socken, Södermanlands län. Brukspatron. Gift 1833-06-13 på Lindholm med stiftsjungfrun friherrinnan Gustava Ottiliana Christina Fleming af Liebelitz, född 1813-04-18 Uddboö, död 1893-12-21 i Stockholm, dotter av kammarherren friherre Axel Herman Fleming af Liebelitz, och friherrinnan Anna Christina Wrede af Elimä.

Barn:

 • Gustaf Herman Ulrik, född 1834-03-19, död 1835-12-13.
 • Anna Fredrika Ottiliana, född 1835-10-21 på Fräkentorp, död 1905-08-21 i Stockholm. Gift 1857-07-25 på Hellefors med översten friherre Henrik Magnus Alexander Palmstierna, i hans 2:a gifte, född 1821, död 1885.
 • Gustaf Herman, född 1843-07-15 på Fräkentorp. Kadett vid Karlberg 1859-02-10. Utexaminerad 1864-04-30. Sekundlöjtnant i K M:ts flotta 1864-05-10. Placerad på skärgårdsartilleriet 1866-10-01. Löjtnant 1871-02-14. Avsked med tur och befordringsrätt 1875-04-09. Avsked ur krigstjänsten 1876-11-24. Kammarherre 1878-05-15. Tjänstgörande hos drottningen 1883-07-09. RVO 1885-12-01. SiamKrO3kl 1887-09-00. KSAO 1888-08-16. Underceremonimästare vid KMO och RNO 1888-11-26. KBadZLO2kl 1889-07-14. KNassAdO 1889-07-31. Åtföljde hertigen av Västergötland till Köpenhamn för att övervara det danska konungaparets guldbröllopsfest 1892-05-00. KDDO1gr 1892-05-24. Överofficiant och sekreterare vid KMO samt KNO1kl 1894-04-28. RPrKrO2kl m kr 1895-07-00. SiamKrO2kl 1897-07-00. OIIJmt 1897-09-18. 1. Kammarherre hos drottningen 1897-10-25. StOff ItS:tMLO 1897-12-00. TMO1kl 1899. Överkammarherre hos drottningen 1899-12-01. StkSpICO 1903. KmstkNO 1904-11-21. Tillförordnad ståthållare vid Ulriksdals och Haga lustslott 1907-03-18. OIISGbmt 1907. StkRumSO 1908. StkSAO 1908. Utomordentligt sändebud till höga Ottomanska porten för att notificera konung Gustaf V:s tronbestigning 1908. TurkOO1kl 1908. RCarlXII:sO 1909-01-28. RRS:tAO1kl 1909. GV:sO1M 1912. Avsked från sekreterarebefattningen vid KMO 1920-03-12. Se biografi i Vem är det 1920? Död 1921-05-11 på Beylon vid Ulriksdals slott i Solna socken, Stockholms län. Ägde en tid huset nr 1 vid Regeringsgatan i Stockholm och Valla gård i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län samt genom sitt gifte Sparreholm i Hyltinge socken, Södermanlands län 1875–1886. Gift 1872-09-11 Tärnö, TurkChO1kl 1908. Död 1916-06-05 på Beylon, Solna förs, dotter av kaptenen friherre Carl Adam Fredrik Strömfelt, och friherrinnan Ulrika Henrietta Amalia Sprengtporten.

TAB 5

Lars Arnold, (son av Lars Gustaf, tab 4), född 1836-09-21 på Fräkentorp. Student i Uppsala 1856-05-00. Elev vid Fahl bergsskola 1859-01-00. Kammarherre 1866-06-00. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1882–1884. Död 1915-02-05 Lindholm förs, Södermanlands län. Han tillträdde efter faderns död fideikommissegendomarna Lindholm, Smedstorp och Fräkentorp samt ägde öjagård i Öja socken, Södermanlands län. Gift 1866-08-09 Segersjö med Cecilia (Celi) Montgomery, född 1845-08-18 på Segersjö, död 1910-02-09 på Lindholm Bava. förs, Södermanlands län ]], dotter av underlöjtnanten Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm, och Cecilia Nordenfelt.

Barn:

 • Sigrid Elisabet Ottiliana, född tvilling 1868-01-02 på Fräkentorp, död ogift 1921-12-02 Kiholm
 • Helena Cecilia Sofia, född tvilling 1868-01-02 på Fräkentorp, död ogift 1909-03-24 i Bava. förs,Vadstena.
 • Gustaf Robert, född 1869 på Fräkentorp. Se tab, 6.
 • Ulla Fredrika, född 1871-03-06 Fräkentorp. Anställd vid Malmö museums ordnande 1901 och å arkitekten Född Wåhlins ritkontor i Malmö 1901–1902. Anställd vid Nordiska museet 1918. Åldfru på Gripsholms slott 1920-06-01.
 • Anna Fredrika Margareta (Dika), född 1873-07-18 på Fräkentorp. Genomgick 1894 Sofiahemmets elevkurs för sjuksköterskor. Översköterska Epidemisjukhuset och Sundsvall, till 1913. Husmoder vid Serafimerlasarettet 1913. Avsked 1916-09-01.
 • Ulrik Fredrik Adolf Hugo, född 1875 på Fräkentorp. Se Tab. 7.

TAB 6

Gustaf Robert, (son av Lars Arnold, tab 5), född 1869-07-30 Fräkentorp. Elev vid sjökrigsskolan 1884-10-01. Utexaminerad 1890. Underlöjtnant vid flottan 1890-10-31. Löjtnant 1893-11-10. Kapten 1901-10-25. TunNIO3kl 1901. Förordnad att tjästg i flottans stab 1903-10-01. RPrKrO3kl 1908-08-00. RRS:tSt2kl 1908. Adjutant hos hertigen av Södermanland 1908-12-10–1912. RSO 1911-06-06. Kommendörkapten av 2. grader i marinen samt avsked från beställning i flottan 1924-07-25. Innehar fideikommissegendomen Lindholm i Barva socken, Södermanlands län samt Fräkentorps fideikommisskapital. Gift 1894-11-10 i Stockholm med stiftsjungfrun Berta Fredrika Lilliehöök af Fårdala, född 1872-06-22 i Karlskrona. Dotter av kommendören Gustaf Bertil Lilliehöök af Fårdala, och Emma Berta Fredrika Follin.

Barn:

 • Ett dödfött gossebarn 1896-12-20 i Stockholm.
 • Lars-Gustaf, född 1905-10-20 i Stockholm.


TAB 7

Ulrik Fredrik Adolf Hugo, (son av Lars Arnold, tab 5), född 1875-11-07 på Fräkentorp L. Malma förs, Södermanlands län. Mogenhetsexamen i Strängnäs 1895-06-14. Lantbrukselev vid Österby i Råby-Rekarne socken, Södermanlands län. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1897. Utexaminerad (agronom) 1899-10-22. Bokhållare och förvaltare vid Valinge i Stigtomta socken, Södermanlands län 1899–1904 och vid Åkerö i Bettna socken, Södermanlands län 1905–1906. Föreståndare för Åsgårds skolkoloni i Ås förs, Jämtlands län 1906–1908. Lärare vid Ålsta lantmannaskola i Torp förs, Västernorrlands län 1908–1912 och föreståndare vid Ålsta lantmannaskola i Medelpad 1912–1914. Tillförordnad jordbrukskonsulent i Medelpad 1909–1914. Ordförande i nötkreaturspremieringsnämnden i Västernorrlands län 1913–1916. Direktör och föreståndare för Medelpads lantmannaskola och lanthushållsskola å Hussborg i Torp förs, Västernorrlands län 1914–1921. Ordförande i nämnden för vanhävdssyner i Västernorrlands län 1916–1921. Direktör och föreståndare för Västmanlands läns lantmannaskola i Kolbäck 1921. Godsförvaltare å Lindholmens fideikonmiss 1922-1924. Företagit resor med statsstip i Tyskland och Holland 1912 samt i Norge 1927. RVO 1929. Gift 1912-10-06 i Pulkova (S:t Petersburg), Rysland med konstnärinnan Elsa Carolina Backlund, född 1880-03-25 i Pulkova, S:t Petersburg. Dotter av astronomie professorn och direktören för Nikolalobservatoriet i Pulkova, ryske verkl. geheimerådet, excellensen, fil. doktor Johan Oskar Backlund och Ulrika Catharina Widebeck.

Barn:

 • Gustaf Arnold-Oskar Ulriksson, född 1913-09-24 på Fränsta i Torpsocken, Västranorrlands län.
 • Andreas (Anders) Ulrik Ulriksson, född 1914-12-22 Hussborg.
 • Lars-Ulrik Samuel Ulriksson, född 1916-05-14 på Hussborg i Torps förs, Västernorrlands län.

TAB 8

Petrus Fredrik, (son av Lars Gustaf, tab 4), född 1838-03-04 på Fräkentorp kadett vid Karlberg 1856-02-11. Utexaminerad 1860-04-21 underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1860-04-30 löjtnant 1865-05-09. Avsked från regementet med tillstånd att i armén kvarstå 1874-01-16. Kapten i armén 1874-04-10. Avsked ur krigstjänsten 1877-02-16. Död 1904-07-17 på Biby. Tillträdde efter faderns död fideikommissegendomarna Biby och 2/3 i Hellefors bruk samt innehade genom sitt gifte såsom fideikommiss Fjällskäfte samt 1/3 i Hellefors bruk jämte huset nr 3 Regeringsgatan i Stockholm. Gift 1865-08-10 på Fjällskäfte med sin syssling Anna Sofia Ihre, född 1845-08-10 på Hellefors bruk, död på Hellefors bruk 1905-09-08, dotter av överstelöjtnanten Johan Ulrik Ihre, och Vendla Charlotta Sofia Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Anna Christina Fredrika Sofia, född 1866-05-24 på Biby, död ogift 1924-06-06 på Fjällskäfte, Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Lars Gustaf Ulrik, född 1867-12-08 på Biby, volontär vid Smålands husarregemente 1885. Mogenhetsexamen 1889. Sergeant i Smålands husarregemente 1889. Krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1891-04-23. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1891-05-15. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1891-07-23. Innehar fideikommissegendomen Fjällskäfte. Död 1925-05-20 på Fjällskäfte, Floda förs, Södermanlands län.
 • Arnold Nils Herman Petrus, född 1870-08-17 på Biby. Lantbrukselev vid Skye 1892 och vid Skarhult 1893. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1894. Utexaminerad 1895-10-19. Inspektor på Skarhult 1896–1897. Arrenderade Tandla i Husby-Rekarne socken, Södermanlands län 1899-03-14–1910-03-14. Förvaltare vid Rossvik i Husby socken, Södermanlands län 1905–1923 och vid Fjällskäfte sedan 1923. SkytteGM.R Joh O. RVO 1926-12-10. Död 1931-04-15 i Floda förs, Flen, Södermanlands län (db nr 23).
 • Henrik, född 1873-05-13 på Biby. Ingenjör. Delägare i handelsfirman Dalen & Celsing i Stockholm 1900–1910. Styrelseledamot i aktiebolag Ymer 1903–1908, i aktiebolag Hellefors styckebruk 1905–1910. i aktiebolag Emalj- och radiatorverken 1908–1910 och i nya aktiebolag Ymer 1908–1910. Död ogift 1910-03-17 i Jacobs förs, Stockholm.
 • Sigrid Ottiliana, född 1875-03-08 och död 1875-03-24 på Fjällskäfte.

TAB 9

Elof Fredrik, (son av Petrus Fredrik, tab 8), född 1869-03-15 Biby. Mogenhetsexamen 1887-05-16. Volontär vid Södermanlands regemente 1887-0525 . Sergeant 1888-05-29. Elev vid Krigsskolan 1888-07-18. Utexaminerad 1890-10-27. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1890-11-07. 2. löjtnant vid Södermanlands regemente 1896-05-01. 1. löjtnant 1903-03-13. Avsked från lön 1904-03-11. Kapten i regementet 1905-05-05. Avsked från beställning å stat med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1905-06-30. Ledamot av Södermanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1907–1919. RVO 1911-06-06. LLA 1912-12-16. Ordförande i Gillberga förs kommunalstämma 1915-01-01. RSO 1916-06-06. Ordförande i Sveriges pomologiska förening 1917–1920. Avsked ur krigstjänsten 1919-03-15. Södermanlands läns hushållningssällskaps mindre guldmedalj 1923-12-01. Innehavare såsom fideikommiss sedan 1905-01-01 Biby med underlydande i Gillberga, Öja och Husby-Rekarne försar , Södermanlands län och sedan 1909 i huset nr 85 Linnégatan i Stockholm. F d kapten. Gift 1914-05-16 i Ljungarums kyrka Ljungarums socken, Jönköpings län med friherrinnan Ebba Ulrika (Ulla) von Essen, född 1888-02-09 i Stockholm. Dotter av kammarherren friherre Fredrik Jakob von Essen, och friherrinnan Anna Elisabet von Essen.

Barn:

 • Anna Sofia (Anne-Sophie) Aurore Ulrika, född 1915-03-03 Biby.
 • Fredrik Elof Lars Gustaf, född 1916-06-11 Biby.
 • Elof Fredrik Herman Ture Hans, född 1917-07-13 på Biby i Gillberga förs, Södermanlands län.
 • Folke Elof Fromhold Ulrik Knut, född 1919-03-26 på Biby i Gillberga förs, Södermanlands län.
 • Anna Ulrika (Ulla) Ebba Aurora Ottiliana, född 1922-09-14 Biby.

TAB 10

Ernst Johan Folke, (son av Petrus Fredrik, tab 8), född 1881-07-02 Biby. Genomgick Schartaus handelsinstitut 1899-09-01–1900-05-31. Anställd i dåvarande aktiebolag Nordiska kreditbanken 1900-06-11. Kassistentakontrollant i Nordiska kreditbanken 1901-09-01. Kamrersassistent 1904-01-02. Anställd hos aktiebolag Gust. Svensson & Co. i Stockholm 1906-10-01–1911-03-10. Åter anställd hos aktiebolag Nordiska kreditbanken 1911-03-11. Kamrer och kontorschef i Nordiska kreditbanken 1917-01-02. Verkställande direktör för Skandinaviska kreditabolagets A-kontor i Stockholm 1918-10-01–1924-11-30. Direktör i Skandinaviska kreditaktiebolaget i Stockholm 1924-12-01. RVO 1938-06-06. Inneh. Fjellskäfte fideikommiss i Floda förs, Södermanlands län. Gift 1912-08-10 i Gustaf Vasakyrkan, Gustaf Vasa förs, Stockholm med Margareta Norström, född 1887-01-22 på Karlbergs slott i Solna socken, Stockholms län. Dotter av majoren vid Skaraborgs regemente Carl Anders Norström och Fanny Carlson.

Barn:

 • Fredrik Anders Folke, född 1913-07-23 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1931-05-15. Reservofficersexamen å Karlberg 1934-08-31. Fänrik i Svea artilleriregementes reserv 1935-08-21. Med. kand. examen vid Karolinska institutet 1936-12-15. Underlöjtnant i Svea artilleriregementes reserv 1937-08-23. Löjtnant i Svea artilleriregementes reserv 1939-11-24. Avsked 1939-12-15 från och med 1940-01-01. Gift 1941-06-21 i Åkers kyrka, Åkers förs, Södermanlands län med Gunilla Christina von Stockenström, född 1918-07-15 på Färna bruk i Gunnilbo förs, Västmanlands län. Dotter av ryttmästaren i Livregementets till häst reserv Lars Axel von Stockenström och Elsa Dagmar Nordenfalk.
 • Lars Petrus Folke, född 1916-04-01 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1934-05-08. Student vid Stockholms högskola. Jur. kand. examen vid Stockholms högskola 1942-05-27. Gift 1942-07-04 i Stockholm med Silvia Elena Maria (Sylvita) Miguens, född 1919-07-03.
 • Peter Elof Herman Torsten Folke, född 1920-01-29 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1938-05-10. Elev vid Tekniska högskolan i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: