Von Paykull nr 370

Från Adelsvapen-Wiki

F 370.jpg

Adliga ätten Paykull nr 1978 och friherrliga ätten VON Paykull nr 370

Natural. 1756, introd. s. å. Friherrlig 1818-05-11 enl. 37 § R.F., introd. s. å.

TAB 1

Carl Fredrik Paykull, natural. Paykull, (son av Johan Fredrik Paykull, se friherrliga ätten Paykull nr 33, tab 2), till Valloxsäby i Östuna socken Stockholms län samt Hässelby och Sund. Född 1719-03-02. Kadett vid ryska kadettkåren 1723. Mönsterskrivare vid Nylands infanteriregemente 1726. Furir därst. 1726. Furir vid svenska artilleriet 1737. Sergeant därst. 1740. Överfyrverkare 1742. Underlöjtnant 1743-06-01. Löjtnant 1749-04-05. Natural. svensk adelsman och introd. 1756 under nr 1978. Kapten 1757-09-19. RSO 1761. Major 1763-08-09. Avsked 1768-02-11. Död 1789-02-26 på Valloxsäby och begraven i Östuna kyrka. Han bevistade pommerska kriget på 1750- och 60-talen samt deltog vid riksdagarna i de angelägnare ärendena. Gift 1:o 1752-05-00 med Beata Charlotta Simming, död 1761-06-06, dotter av prosten och kyrkoherden i Torstuna i Västmanland Markus Simming och Beata Djurberg. Gift 2:o 1764-01-31 i Stockholm med Christina Charlotta Wattrang i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1751-10-15 i Stockholm med kammarherren Magnus Braunerhielm, född 1697, död 1763), född 1732-03-24, död 1764-06-07 i Stockholm, dotter av lagmannen Carl Johan Wattrang, och hans 2:a fru Christina Maria Steuch.

Barn:

 • 1. Johan Fredrik, född 1753-03-00, död 1755.
 • 1. Carl, född 1755-08-00, död s. å.
 • 1. Gustaf, friherre von Paykull, född 1757, död 1826. Se Tab. 2
 • 1. Adolf Ulrik, född 1761, död s. å.

TAB 2

Gustaf, friherre von Paykull, (son av Carl Fredrik Paykull, natural. Paykull, tab 1), till Valloxsäby och Hässelby. Född 1757-08-21 i Stockholm. Student i Uppsala1 1767-06-23. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1779-02-01. Hovjunkare 1780-11-27. Kopist i nämnda expedition 1781. Protokollssekreterare 1783-03-09. Förste expeditionssekreterares fullm. 1794-08-14. Kansliråds karaktär och befordringsrätt 1796-05-06. RNO 1805-03-01. Hovmarskalk 1815-09-28. Friherre 1818-05-11 vid konung Carl XIV Johans kröning och enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 21/12 under nr 370). Död 1826-01-28 på Valloxsäby. 'Han genomreste i yngre åren flera gånger fäderneslandet samt de flesta europeiska länder. Besåg deras naturaliekabinetter och gjorde bekantskap med de då levande främsta naturalhistorici samt förde sedan med dem en oavbruten brevväxling. LVA 1791-02-09 samt var ledamot av vetenskaps- och naturalhistoriesocieteterna i Uppsala, S:t Petersburg, Filadelfia, Florenz, Göttingen, Siena, Wetterau, Paris, Moskva, Berlin, Marseille och Boston. Till flera av dessa lärda sällskaps skrifter har han inlämnat åtskilliga avhandlingar och i vetenskapsakademien höll han vid presidii nedläggande den 28 maj 1796 ett tal om djurkännedomens historia före Linnés tid. Har dessutom utgivit följande arbeten: Fauna Sveciae m. fl. naturhistoriska skrifter, tragedierna Domald och Virginia samt komedien Ordensvurmen och under namn av Samlade svenska skrifter sina smärre skaldestycken, ävensom översättning av grekiska skalderna Anakreon, Sapho, Bion och Moschus. Hans naturaliesamling i zoologien var en av de största i Europa och flera så utländska som svenska lärda hedrade honom med att efter hans namn benämna åtskilliga nyupptäckta både fåglar och insekter.'. Gift 1:o 1790-10-14 Risberga med friherrinnan Anna Elisabet Ehrensvärd, född 1768-05-07, död 1794-06-16 på Valloxsäby, dotter av generalmajoren Carl Ehrensvärd, friherre Ehrensvärd, och hans 2:a fru, grevinnan Anna Antoinetta Gyllenborg. 2:0 1795-06-02 Med Johanna Möller, född 1768-12-24, död 1806-09-21, dotter av brukspatronen Carl Filip Möller och Maria Henrika Alnoor, som var syster till majoren Jakob Alnoor, adlad af Alnord. Gift 3:o 1807-04-30 med stiftsjungfrun Anna Catharina Sandels, född 1772-01-24, död 1845-02-25, dotter av bergsrådet Samuel Sandel, adlad Sandels, och Catharina Elisabet Brandt.

Barn:

 • 1. Anna Charlotta, född 1791-08-22 på Valloxsäby, död 1866-11-28 i Uppsala. Gift 1827-05-01 Nor med majoren, friherre Daniel Pfeiff, född 1789, död 1869.
 • 2. Beata Maria, född 1796-02-01, död s. å. 6/2.
 • 2. Gustava, född 1797-06-14 på Valloxsäby, död 1876-06-25 i Stockholm. Gift 1:o 1820-09-28 i Uppsala med sin styvkusin, löjtnanten Nils Carl Braunerhielm, född 1794, död 1825. Gift 2:o 1829-04-19 med överjägmästaren Adolf Fredrik Ludvig von Bahr, född 1800, död 1872.
 • 2. Johan Gustaf, friherre vid faderns död 1826. Född 1798-06-08. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition 1818-07-23. Kammarjunkare s. å. 18/11. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1821-07-06. Legationssekreterare i Köpenhamn 1823. Härold vid SO 1826-05-28. Legationssekreterare i Florenz 1827. Kammarherre. Förste sekreterare i kabinettet 1832-10-27. RNO 1836-05-19. RRS:tAO2kl 1838-05-00 och RBLeopO s. å. Avsked ur k. kabinettet 1840-07-17. Död ogift 1868-10-18 i Uppsala. Ägde familjeegendomen Valloxsäby.
 • 3. Carl Samuel, född 1808. Kammarherre. Död 1868. Se Tab. 3.

TAB 3

Carl Samuel, (son av Gustaf Paykull, friherre von Paykull, tab 2), född 1808-06-25 på Valloxsäby i Östuna socken Stockholms län. Student i Uppsala 1823. Extra ordinarie kanslist i Svea hovrätt 1827. Kammarjunkare. Kammarherre 1840-05-08. Död 1868-05-28 på sin egendom Ledinge i Knivsta socken Stockholms län. Gift 1832-02-25 Risberga

Barn:

 • Anna Lovisa Vilhelmina, född 1833-10-13, död 1843-03-29.
 • Lars Gustaf, friherre vid farbroderns död 1868. Född 1835. Kapten. Död 1899. Se Tab. 4.
 • Carl Vilhelm, född 1836. Läroverksadjunkt. Död 1869. Se Tab. 8.
 • Augusta Catharina Charlotta, född 1842-06-17, död 1843-03-28.
 • Georg August Samuel, född 1844-01-25, död 1845-06-04 på Ledinge.
 • Astrid Eleonora, född 1848-02-17 på Ledinge, död 1908-02-16 i Stockholm, Johannes förs. Gift där 1878-01-24 med lektorn i engelska och franska språken vid därvarande högre realläroverk, RNO, OffFrd'Acad, filosofie doktorn Vilhelm Teodor Patrik Sturzen-Becker i hans 2:a gifte (gift 1:o 1870-06-06 i Lund med Ebba Henrietta Gnosspelius, född 1846-02-14 i Linköping, död 1875-09-17 i Stockholm, dotter av kapellmästaren Vilhelm Teodor Gnosspelius och Fredrika Amalia Mankell), född 1841-12-07 i Stockholm, död där 1910-09-29.
 • Sigurd Reinhold, född 1849-12-24 på Ledinge. Mogenhetsexamen i Stockholm 1869. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat 1875-05-00. Disp. pro gradu s. å. Promov. filosofie doktor s. å. 31/5. Innehade en tid handelslaboratorium i Stockholm. Direktör för aktiebolag Fortuna i nämnda stad 1881. Död ogift 1884-04-12 i Stockholm. Har från trycket utgivit bland annat Mineralogi och geologi för skolan och hemmet (1879).

TAB 4

Lars Gustaf, (son av Carl Samuel, tab 3), friherre vid farbroderns död 1868. Född 1835-04-07 på Ledinge. Student i Uppsala 1853. Underkonduktör vid ingenjörkåren s. å. 8/8. Officersexamen 1855-06-00. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 20/6. Löjtnant 1860-08-21. Kapten 1868-10-20. RSO 1876-12-01. Avsked ur krigstjänsten 1885-04-07. Död 1899-11-12 på Valloxsäby. Han har från trycket utgivit flera arbeten, bland vilka må anföras: De europeiska härarnas ingenjörväsende. Handbok för ingenjörer och mekanici (1864–1867, ny upplaga 1877), Om användandet av våra stora vattenfall. Om elektricitetens användande vid jordbruket. Anteckningar om Sveriges försvarsväsende samt Svenska och utländska mynt, mått, mål och vikt. Ägde Valloxsäby sedan 1868 samt del i Ledinge i Knivsta socken Stockholms län och i Lundby i Husby-Långhundra socken Uppsala län. Gift 1:o 1861-09-08 i Visby med Selma Adolfina Löwenström nr 897, född 1834-01-06 i nämnda stad, död 1889-10-01 på Valloxsäby, dotter av underlöjtnanten Carl David Löwenström, nr 897, och Johanna Elisabet Hallberg. Gift 2:o 1891-01-14 med Sara Johanna (Hanna) Andersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1874-07-17 i Stockholm, Klara, med lantbrukaren Axel Otto Henning von Köhler, i hans 2:a gifte, född 1834, död 1877), född 1852-03-02 på Asphyttan i Färnebo socken, Värmlands län ]], död 1914-03-16 i Uppsala, dotter av bergsmannen Anders Bengtsson och Maria Christina Olsson.

Barn:

 • 1. Vilhelmina Elisabet (Elise), född 1862-06-02 på Ulriksberg vid Stockholm. Elev vid Sofiahemmet i nämnda stad 1891-05-01. Avdelningssköterska vid nämnda sjukhus 1892-10-01. Avdelningssköterska å Serafimerlasarettet i sistnämnda stad s. å. 16/12. Översköterska å lasarettet i Härnösand 1893-10-09. Avsked.
 • 1. John Gustaf, friherre vid faderns död 1899. Född 1864. Kapten. Död 1922. Se Tab. 5.
 • 1. Vesta Matilda, född 1868-01-02 i Marstrand, död s. å. 24/8 på Ledinge.
 • 1. Syster Selma Eleonora (Lilly), född 1870-12-23 i Göteborg. Mogenhetsexamen 1893. Student i Uppsala s. å. Med. filosofie examen 1895-05-30. Med. kandidat 1900. Med. licentiat i Stockholm 1905-05-27. Underläkare vid Stockholms sjukhem 1905–1906. Amanuens vid Serafimerlasarettet 1906–1907 och vid allm. barnbördshuset i Stockholm 1908. Poliklinikföreståndare vid Serafimerlasarettet 1908–1912. Läkare vid Stockholms folkskolor 1908–1917. Läkare vid Stockholms stads polikliniker sedan dec. 1909. Praktiserande läkare i nämnda stad. Gift 1909-12-28 i Stockholm, Jacobs med överläkaren vid Stockholms sjukhem, praktiserande läkaren i Stockholm, med. licentiat Nils Gideon Holmin, född 1884-10-02 i Stockholm.
 • 1. Carl Reinhold, född 1874. Direktör. Se Tab. 7
 • 2. Berta Inez Maria, född 1892-07-18 på Valloxsäby. Gift 1:o 1910-04-02 Uppsala domk. med kaptenen på övergångsstat vid södra skånska infanteriregementet, RSO, Erik Henning Asp, från vilken hon 1918 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1918-03-15 med Elisabet Charlotta Johanson, född 1896-07-27, dotter av fabrikören Carl Olof Johanson och Hilda Julia Maria Gernandt), född 1880-05-13 i Malmö. Gift 2:o 1918-06-18 Svalnäs med kaptenen vid Svea artilleriregemente, FinlFrK m sv, Jean Oskar Albrekt Palme, född 1891-02-24.

TAB 5

John Gustaf (Gösta), (son av Lars Gustaf, tab 4), friherre vid faderns död 1899. Född 1864-03-14 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1885-02-15. Volontär vid 2. livgardet 1886-01-19. Korpral 1887-01-14. Avsked s. å. Sergeant vid Hallands bataljon s. å. 8/6. Elev vid krigsskolan s. å. 10/7. Utexamen 1888-10-17. Underlöjtnant vid nämnda bataljon s. å. 9/11. Löjtnant därst. 1891-08-06. Transp. till Jämtlands fältjägarregemente 1895-08-19. Kapten därst. 1903-06-17. RSO 1909-06-06. Avsked 1916-01-28. Död 1922-10-11 på sin egendom Valloxsäby. Gift 1901-10-15 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med friherrinnan Ebba Charlotta Vilhelmina Fleming af Liebelitz nr 17, född 1878-02-10 Hovsta, dotter av kammarherren, friherre Lars Gustaf Herman Fleming af Liebelitz, och hans 1:a fru, friherrinnan Ebba Ulrika Vilhelmina Bonde.

Barn:

 • Gustaf Herman, friherre vid faderns död 1922. Född 1902. Godsägare. Se Tab. 6.

TAB 6

Gustaf Herman, (son av John Gustaf, tab 5), friherre vid faderns död 1922-01-03. Född 1902-10-16 Vallox-säby Huvudman 1922. Äger och bebor Vallox-säby i Östuna förs, Stockholm. Genomgått agronomutbildning i Tyskland, medlem i hemvärnets Röda Korskår. Gift 1:o 1924-01-03 i Ryssby förs Kalmar län med Olga Zoila Augusta Adlercreutz, född 1901-01-23 i Stockholm. Död 1934-07-28 Vallox-säby Dotter av godsägaren Alexander Seton Adlercreutz A, och Zoila Hilma Maria Olga Helms. Gift 2:o 1935-02-14 i Östuna förs, Stockholm med Louise Charlotta Amintha Sanonen i hennes andra gifte (gift 1:o med Sund, från vilken hon blev skild), född 1888-05-24 i Köpings förs, Värmlands län. Dotter av Ernestin Adelin Augusta Sanonen, född Lütze.

Barn:

 • 1. Irma Ebba Zoila Olga, född 1928-03-14 i Stockholm
 • 1. Ulla Alexandra Lilly Elisabet, född 1931-04-19 i Uppsala

TAB 7

1978.jpg

Carl Reinhold, (son av Lars Gustaf, tab 4), född 1874-07-24 i Marstrand. Lantbrukselev 1895. Direktör, bosatt i Alaska, Nordamerika. Gift 1:o 1900-12-28 i Göteborg med Dagmar Jonson-Stenfeldt, från vilken han blev skild, född 1877-06-23, dotter av läroverksadjunkten, filosofie doktor Valdemar Otto Jonson och Olga Ida Antoinette Håkansson. Gift 2:o 1903-01-18 med Carin Elisabet Wessman, född 1873-10-02.

Barn:

 • 2. Herbert, född 1904-03-11.

TAB 8

Carl Vilhelm, (son av Carl Samuel, tab 3), född 1836-10-22 Ledinge. Student i Uppsala 1853. Underkonduktör vid ingenjörkåren s. å. 8/8. Officersexamen 1856-06-00. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 20/6. Transp. till Hälsinge regemente s. å. 13/9. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1859-05-20. Filosofie kandidat s. å. Medarbetare vid geologiska kartverket 1859–1862. Disp. pro gradu 1860. Promov. filosofie doktor s. å. 5/5. Lärare vid Uppsala lyceum 1861. Docent i geologi vid Uppsala universitet s. å. (1862). Avsked ur krigstjänsten s. å. 6/5. Rektor vid nämnda lyceum. Företog en vetenskaplig resa till Island 1865. Adjunkt vid Nya elementarskolan i Stockholm 1866-03-23. Död 1869-06-12 i Motala. Har av trycket utgivit bland annat: Undersökning om granater (1862), Försök till lärobok i mineralogi och geologi för elementarläroverken (1865), En sommar på Island (1866), Istiden i Norden (1867), Lärobok i naturlära för folkskolan och hemmet (1868), Stenriket (1871) m. fl. Gift 1862-12-17 Kvalstad med Fredrika Augusta Broström, född 1936-09-22 i Stockholm, död där 1899-09-20, dotter av löjtnanten Carl Erik Broström och Fredrika Christina Schensson.

Barn:

 • Olga Fredrika, född 1864-03-31 i Uppsala, död där 1864-05-10.
 • Carl Vilhelm Lincoln, född 1865-07-16 Hammar ). Mogenhetsexamen i Stockholm 1883-05-19. Student i Uppsala 1883-09-14. Med. filosofie examen 1884-09-13. Inskriven vid Karolinska institutet i Stockholm. Med. kandidat i Uppsala 1888-09-14. Död ogift 1898-09-08 i Stockholm. Har i Uppsala läkarförenings handlingar utgivit flera avhandlingar.
 • Gunnar Vilhelm, född 1866. Handelskemist. Se Tab. 9
 • Olga Vilhelmina, född 1869-02-17 i Motala, död 1877-07-17 i Hälsingborg.

TAB 9

Gunnar Wilhelm , (son av Carl Vilhelm, tab 8), född 1866-09-07 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Studerade kemi och mineralogi 1883–1887. Assistent vid Stockholms kemisk-tekniska byrå 1888. Auktoriserad handelskemist i Stockholm 1899-04-011914-10-01. Ingenjör. Död 1935-09-27 i Södertälje (db nr 152). Gift 1907-12-08 i Stockholm med Ellen Beata Elisabet Brandt, född 1878-01-19 i Tolfta socken, Uppsala län, död 1932-07-13 i Södertälje stadsförs, dotter av skogstjänstemannen Nils Brandt och Elna Persson.

Barn:

 • Arnold, född tvilling 1908-10-13 i Stockholm
 • Margareta, född tvilling 1908-10-13 i Stockholm
 • Björn, född 1910-06-15 i Stockholm.
 • Sture Wilhelm , född 1912-05-20 i Stockholm.
 • Claës Göran, född 1919-03-29 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.