:

Jordan nr 243

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Jordan nr 243

Adlad 1638-01-27, introducerad 1638.

'Härstammar från en förnämlig adlig ätt i Schlesien'. – Ätten, som efter Finlands införlivande med Ryssland 1809 icke varit representerad i Sverige, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 21 bland adelsmän.


Jordan A24300.jpg

TAB 1

Hans von Jordan, av huset Storckens i Pommern. Gift med Margareta von Gripenberg.

Barn:

 • Evert von Jordan. Gift med Catharina von Bohm, dotter av Casper von Bohm från Mark-Brandenburg.

Barn:

 • Mikael von Jordan den äldre, till Lahtis i Lappi socken, vilket säteri han uppförde 1620, och Kollola i Ulvsby socken, båda i Finland (Rf.). Född i Pommern. Var 1610 major i svensk sold. Revisionskommissarie i Livland 1614. Kamrerare i kunglig kansliet i Stockholm. Gift med Anna von Grüllen, dotter av Bartold von Grüllen från Westfalen och Christina Storck från Fellin i Livland.

Barn:

 • Mikael von Jordan den yngre, adlad Jordan, till Lahtis och Kollola samt Villilä och Leistilä i Ulvsby socken. Var 1621 fänrik vid Jak. Setons regemente. Kapten för ett kompani knektar från Dal 1625 och ryttmästare vid finska rytteriet 1628. Överste för ett tyskt regemente 1636. Adlad 1638-01-27 (introducerad 1638 under nr 243). Landshövding i Nyslotts län 1645-12-18. Avsked 1650 (Rf.). Död 1652 (Jakobs förs. i Sth. kyrkoarkiv.) före 15/12 och jordf. 1652-12-30 i Tyska församlingen, Stockholm samt begraven 1655-04-29 i Raumo kyrka i Finland. (Rf.) I testamente av 1652-12-03 förordnade han, 'att de två äldsta sönerna, Johan och Carl, för deras grova excessers skull, blott skulle erhålla hans donationsgods i Konga härad i Småland, att hans fru skulle få i sin livstid behålla Lahtis och Villilä samt Hyömäki i Hauho socken i Tavastland och Malma i Uppland med underlydande, vilket efter hennes död skulle delas emellan hans övriga söner, som därjämte fingo hans rustkammare och sadeltyg, samt slutligen att hans döttrar skulle erhålla hans övriga lösören, såsom pärlor, diamanter, guldhalskedjor, ringar, smycken samt silver, bestående av pokaler, kannor, skålar, stop, fat, tallrikar, ljusstakar mm, ävensom anständig brudskatt.' Gift 1630-02-14 i Stockholm med Christina van Monkhoven (Mönnichhofen) i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1660 med sin förra mans skrivare, sedan borgmästaren i Nystad David Bertilsson; detta borgerliga äktenskap och samlivet före det orsakade förlorande av Christinas frälserättigheter och betydliga böter), begraven i Raumå 1673-3-25, dotter av generalmajoren Jan van Monkhoven (Mönnichhofen) till Noor (kom från Vallonska Brabant, men den uppenbara fädernesläkten van Monckhoven eller Monchovius var adel från Antwerpen), stupad i Ryssland 1614, och Vendelina von Ulfsten.

Barn:

 • Johan, döpt 1630-12-05 i Stockholm. Student i Åbo 1646. Fänrik vid dalregementet 1654 . Var kornett 1656. Levde 1671, men död före 1673 [(Jakobs förs. i Sth. kyrkoarkiv.)].
 • Gustaf, till Lahtis och Villilä. Född 1639-10-07. Korpral vid Nylands kavalleriregemente 1665 . Död ogift 1668-03-27 på Villilä och begraven 1669-03-29 i familjegraven i Raumo kyrka, varest hans vapen uppsattes.
 • Mikael Eberhard. Löjtnant. Död 1716. Se Tab. 3
 • Adolf Ernst. Regementskvartermästare. Död 1693. Se Tab. 5
 • Anna, levde änka 1674. Gift med löjtnanten vid Henrik FIemings regemente, Hans Jurgen Ahnfelt, död 1674-02-00 i Riga.
 • Christina, född 1644. Rymde till Danzig med gifte borgaren i Raumo Johan Delvendal, varför han 1670-04-30 dömdes av Åbo hovrätt till 80 daler silvermynts böter och beständig landsflykt, men sedan jämte henne fick pardon (Rf.) 1672-09-28. Död ogift 1708-12-16 Rölaks av frih. T. Carpelan.)
 • Elisabet, levde änka 1712. Gift 1682-02-07 i Ulfsby socken (Björneborgs (Ulvsby) kyrkoarkiv.) med kaptenen Carl Hansson Godhe, död före 1689.
 • Axel, född 1649. Löjtnant. Död 1700. Se Tab. 9
 • Vendela Maria, begraven 1689-01-02 i Raumo. (Medd. av amanuensen K. Kosén, Helsingfors.) Gift före 1680 med rector scholae i Raumo Johan Tykman, begraven 1686-02-14 i Raumo. (Medd. av amanuensen K. Kosén, Helsingfors.)
 • Ebba, levde 1697. Gift 1670 med regementsskrivaren Johan Mårtensson Steen.
 • Adolf, begraven 1669-02-18 i Raumo. [(Medd. av amanuensen K. Kosén, Helsingfors.)]
 • Helena, döpt 1652-11-02 i Stockholm (Jakobs förs. i Sth. kyrkoarkiv.) i Jakobs församling, levde 1704. Gift med kaptenen vid Björneborgs regemente Mattias Busck, död 1703-04-05.

TAB 2

Carl (son av Mikael von Jordan den yngre, adlad Jordan, Tab. 1). Student i Åbo 1646. Kornett. Anklagad för tvegifte och därför 1656 insatt på Åbo slott. Av Åbo hovrätt dömd till döden, vilken dom av regeringen stadfästades genom brev till hovrätten 1662-03-03. Avrättad 1662-04-16 i Åbo och begraven 1664-03-06 i faderns grav i Raumo. Gift med Ebba Fleming, som levde änka 1685, dotter av landshövdingen Herman Fleming, och hans 2:a fru Anna Jakobsdotter (Stubbe).

Barn:

 • En son, död före fadern.
 • Märta, död 1693. Gift med kaptenen Gabriel Samuelsson Granfelt, född 1648, död 1708, fader till kaptenen Carl Gustaf Granfelt, adlad Granfelt.

TAB 3

Mikael Eberhard (son av Mikael von Jordan den yngre, adlad Jordan, Tab. 1), till Lantis, samt, genom sitt gifte, till Rohdais i Lappi socken (Rf.), som han sålde kort före sin död. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1677-08-03. Avsked 1679-06-15. Död 1716-11-10 på Lantis och begraven 1716-12-12 i Raumo. (Medd. av amanuensen K. Kosén, Helsingfors.) Gift med Anna Margareta von Gertten, begraven 1692-01-17 sin faders grav i Raumo kyrka, dotter av överstelöjtnanten Conrad von Gertten, adlad von Gertten, och hans 1:a fru Margareta von Schlippenbach.

Barn:

 • Mikael Eberhard. Underofficer. Död 1746. Se Tab. 4
 • En son, död troligen 1695, då fadern 1695-01-27 erlade avgift för ringningen i Raumo kyrka.
 • Helena Juliana, född 1684-08-12 i Raumo [(Medd. av amanuensen K. Kosén, Helsingfors.)].
 • Ett barn, begraven 1689-01-03 i Raumo kyrka
 • Ett barn, begraven 1690-01-09 i Raumo kyrka tillika med Adolf Ernst Jordans barn.
 • Ett barn, begraven 1690-12-21 i Raumo kyrka

TAB 4

Mikael Eberhard (son av Mikael Eberhard, Tab. 3), till Lahtis, som han dock sålde 1723. Underofficer vid Björneborgs regemente 1707 (Rf.). Död 1746 och begraven 1746-11-23 i Raumo. (Medd. av amanuensen K. Kosén, Helsingfors.) Gift 1:o 1713-10-28 på Viborgs gård i Bjärnå socken med Anna Juliana Falkenfelt, död före 1717, dotter av ryttmästaren Gustaf Falkenfelt, och Margareta Hufvudsköld. Gift 2:o med Cajsa Mattsdotter (Raumo kyrkoarkiv.), född 1698-08-27, död 1758.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet, född 1714-06-11 på Frillans (Viborgs gård) i Bjärnå socken, död 1779-08-20. Gift med löjtnanten Carl Johan Blåfield, född 1689, död 1757.
 • 1. Helena Juliana, född 1715-06-10 på Frillans. Levde ogift 1759.
 • 2. Eva Catharina, döpt 1724-07-12 i Raumo (Raumo kyrkoarkiv.), död i Raumo 1765-11-13 gift med besökaren i Raumo Henrik Kloberg i hans 1:a gifte, född 1730-00-05, död 1796-01-26 i Raumo.
 • 2. Hedvig, döpt 1734-01-27 Lahtis )], begraven 1736-02-01 i Raumo. (Medd. av amanuensen K. Kosén, Helsingfors.)

TAB 5

Adolf Ernst (son av Mikael von Jordan den yngre, adlad Jordan, Tab. 1), till Aspö i Lappi socken. Var 1677 kornett vid överstelöjtnant Apollofs eskvadron av ett ingermanländskt regemente. Regementskvartermästare. Död på Aspö och begraven 1693-02-19 i Raumo kyrka. Gift 1:o 1666 (lyst 1666-07-15 i Jakobs kyrka i Stockholm) med »välborna fru» Judita Dielman. Gift 2:o med Anna Christina von Falkenberg, som levde änka 1705 på Aspö, dotter av assessorn Johan Gottfrid von Falkenberg, naturaliserad och adopterad Falkenberg af Bålby, och Anna Barbara von Tiesenhausen.

Barn:

 • 1. Adam Johan. Ryttmästare. Död 1741. Se Tab. 6
 • 1. Johanna Eleonora. Gift 1711-12-28 i Kristianstad med Georg Linde.
 • 2. Mikael Gottfrid, född 1675: student i Åbo 1682. Kom i tjänst 1697. Förare vid Åbo läns infanteriregemente. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1700-11-12. Fältväbel 1703-12-00. Fänrik 1705-05-13. Konfirmations fullmakt 1706-11-27. Löjtnant 1709-12-00. Fången 1710-07-24 vid Riga och förd till Kaluga, varifrån han återkom 1721. Kaptens karaktär 1721-03-31. Avsked 1733-10-15. Gift med Anna Catharina Jochumsdotter Brygger, som 1710 flydde från Riga med en späd dotter och 1717 vistades i Stockholm.
 • 2. Anna Barbro, levde 1708. Gift med tullskrivaren i Raumo Henrik Henriksson Fonséen, som 1708 gjorde rusttjånst för svärmoderns gods Aspö.
 • Ett barn, begraven 1679-01-12 i Raumo kyrka
 • 2. Conrad Johan, döpt (Medd. av frih. T. Carpelan.) 1685-10-09 och begraven 1688-04-08 i Raumo kyrka
 • 2. Adolf Ernst, döpt »dom. quinqu» 1688 (Medd. av frih. T. Carpelan.) och begraven 1689-01-03 i Raumo kyrka
 • 2. Ett barn, begraven 1690-01-09 i Raumo kyrka. (Medd. av frih. T. Carpelan.)

TAB 6

Adam Johan (son av Adolf Ernst, Tab. 5), född omkring 1670. Kvartermästare vid skånska tremänningskavalleriregementet 1705. Kornett vid skånska tremänningskavalleriregementet 1709-12-09. Löjtnant 1710-06-16. Kaptenlöjtnant 1711-03-03. Ryttmästare 1713-01-27. Konfirmationsfullmakt 1716-01-16. Avsked 1721-09-00. Exspektant vid norra skånska kavalleriregementet 1723. Beviljades pension 1733-01-08 och bodde då Sinclairsholm s län (Rf.). Avsked 1734-05-16. Död 1741-12-12. Gift 1717-03-20 i Riseberga prästgård, Kristianstads län med Anna Catharina Ekeberg i hennes 2:a gifte (gift (At (S).) 1:o 1702-05-08 med regementskvartermästaren vid Jönköpings regemente Carl Ziebeth, född 1674, död 1710-02-28 i slaget vid Hälsingborg, en av stamfäderna för adelsätten Zibet B), död 1725-09-16 i Hästveda socken (At (S).) Kristianstads län, dotter av (At (S).) trumpetaren Arvid Ekeberg och Catharina Mallin.

Barn:

 • Anna Christina, född 1717-10-24, död 1768-03-27 på Södraholm i Adelövs socken Jönköpings län. Gift 1738-06-01 i Agunnaryds socken, Kronobergs län med majoren Lennart Georg Douglies, född 1714, död 1766.
 • Adolf Ernst, död späd.
 • Adolf Ernst, född 1720, död 1725-03-17 [(At (S).)].
 • Beata Carolina, född (At (S).) 1721-05-25, död 1783-12-07 Härstorp s län. Gift 1746 3012 med kaptenen Anders Rosentwist, född 1707, död 1768.
 • Maria Sofia, född (At (S).) 1722-08-03, död 1755-07-20 (1756-07-18). Gift 1754-09-22 på Åkesholm (Ovesholm) i Träne socken, Kristianstads län med prosten och kyrkoherden i Vinslövs och Nävinge församlings pastorat av Lunds stift Carl Kröger i hans 2:a gifte (gift 1:o 1736 med Anna Magdalena Kling, död 1752. Gift 3:o 1757 med Charlotta Christina Papke, född 1719, dotter av biskopen i Lunds stift Carl Papke och Christina Pepplerus) (Hm.), född 1711-11-20 i Karlshamn, död 1773-07-03.
 • Helena Juliana, född 1723-10-30, död 1804-01-28 i Fjälkestads socken, (At (S).) Kristianstads län. Gift 1752-09-11 i Råbelövs socken, Kristianstads län med kyrkoherden i Fjälkestads pastorat av Lunds stift Jakob Lundström, född 1715-07-20 i Fjälkestads prästgård, död i Fjälkestads prästgård 1788-07-16.

TAB 7

Berend Johan (son av Adolf Ernst, Tab. 5). Avreste till Viborg till armén 1708. Begraven 1746-12-21 i Raumo kyrka. Gift 1714-03-31 i Letala socken med Maria Simonsdotter, från Kuittila i Kumo socken, begraven 1754-02-08 i Raumo kyrka

Barn:

 • Mikael, född 1714-12-17 Paltilaholm (Medd. av amanuensen K. Kosén, Helsingfors.)
 • ? Catharina Eva, döpt 1724-07-12 i Raumo. [(Medd. av amanuensen K. Kosén, Helsingfors.)]
 • Ett barn, begravet 1730-03-13 i Raumo. [(Medd. av amanuensen K. Kosén, Helsingfors.)]
 • Johan Berendtsson, döpt 1731-02-20 i Raumo. [Medd. av frih. T. Carpelan.]
 • Ett barn, begraven 1739-05-01 i Raumo. [(Medd. av amanuensen K. Kosén, Helsingfors.)]

TAB 8

Magnus (son av Mikael von Jordan den yngre, adlad Jordan, Tab. 1). Kallas löjtnant 1690. Ägde Leistilä säteri i Ulvsby socken. Död 1697-12-05. Gift med Catharina Eneskjöld, död omkring 1700, dotter av generalguvernementskamreraren Engelbrekt Nilsson, adlad Eneskjöld, nr 585, och Elisabet Grothusen.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1671-11-20 på Leistilä [(Björneborgs (Ulvsby) kyrkoarkiv.)].
 • Christina Maria, född 1674-01-23 på Leistilä [(Björneborgs (Ulvsby) kyrkoarkiv.)].
 • Maria, född 1675-07-25.
 • Gustaf Johan, född 1677-03-19 på Leistilä. (Björneborgs (Ulvsby) kyrkoarkiv.)
 • Eva Juliana, född 1680-01-08 på Leistilä (Björneborgs (Ulvsby) kyrkoarkiv.), död 1758-04-05. Gift 1698 om våren med tullnären i Björneborg Gabriel Rydéen, död 1739-07-25.
 • Engelbrekt Johan, född 1683-01-25. Ryttare vid Åbo läns kavalleriregemente 1700. Korpral vid Åbo läns kavalleriregemente 1700. Kvartermästare 1706. Kornett 1708-10-31. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722-07-00. Ryttmästares avsked 1722-11-26. Död 1748-01-13 i Björneborg. Han var ogift, men enligt kungligt brev 1724-11-28 dömd att enligt kyrkolagen ingå äktenskap med Anna Helena Dööst. (Rf.)

TAB 9

Axel (son av Mikael von Jordan den yngre, adlad Jordan, Tab, 1), till Villilä i Ulvsby socken. Född 1649. Var 1684 fänrik vid Fersens infanteriregemente. Löjtnant vid Horns regemente. Begraven i Åbo domkyrka 1706-12-16. Gift med sin broders svägerska Elisabet Eneskjöld, som levde 1712, men var död 1722, dotter av generalguvernementskamreraren Engelbrekt Nilsson, adlad Eneskjöld, nr 585, och Elisabet Grothusen, dotter av ryttmästaren och underjägmästaren Otto Johan Grothusen, begraven i Åbo domkyrka 1670-5-25.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1672-05-17 på Villilä. Student i Åbo 1689. Död i Åbo 1695-06-24.
 • Michael, född 1673-11-19 på Villilä [(Björneborgs (Ulvsby) kyrkoarkiv.)].
 • Axel, född 1677-07-20 på Villilä. (Björneborgs (Ulvsby) kyrkoarkiv.)
 • Elisabet Maria, född 1679-12-21, död 1718. Gift med löjtnanten Erik Blåfjeld, i hans 2:a gifte, född 1654, död 1700.
 • Ebba Juliana, född 1683-06-06, död 1755. Gift med rusthållaren på Kares rusthåll i Leistilä by i Ulvsby (senare Nakkila) socken Sigfrid Johansson Kares, före 1707 bondens broder på Mattila hemman i Panelia by i Kiukais kapell av Eura socken, son av bonden Johan Johansson Mattila och Lisa Mattsdotter, bondens på Hiivola hemman i Pumpula by av Kokemäki (Kumo) socken dotter.[1]
 • Johan, född 1690. Ryttmästare. Död 1737. Se Tab. 10

TAB 10

Johan (son av Axel, Tab. 9), född 1690-05-18. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente. Ryttmästares avsked. Erhöll pension 1736-09-30. Död 1737. Gift 1727-01-22 på Villilä (Björneborgs (Ulvsby) kyrkoarkiv.) med Helena Hevo, född 1682.

Barn:

 • Henrik Johan, född 1729. Kornett. Död 1786. Se Tab. 11

TAB 11

Henrik Johan (son av Johan, Tab. 10), född 1729-11-09. Sergeant vid finska livdragonregementet. Kornettskaraktär. Död 1786-05-18 Villilä Gift 1751-10-17 på Villilä (Björneborgs (Ulvsby) kyrkoarkiv.) med Maria Stålfoth, född 1731-05-07, död 1810-03-28 i Nakkila kyrkoby i Ulvsby socken.

Barn:

 • Maria Helena, född 1752-09-02, död 1823-06-24. Gift 1785-10-25 med possessionaten Otto Reinhold Bränder, född 1755-06-05 Olovsgård
 • Catharina Louisa, född 1755-01-04, död 1757-06-16.
 • Johan Fredrik, född 1757-07-16, död 1766-09-04.
 • Adolf Erland, född 1759. Löjtnant. Död 1808. Se Tab. 12
 • Henrika Ulrika, född 1763-05-01, levde 1784.
 • Catharina Christina, född 1765-02-23, död 1766-08-20.
 • Evert Henrik, född 1767-10-19, död 1776-08-27 i Björneborg.
 • Carl Gustaf, född 1770. Rusthållare. Död 1808. Se Tab. 16
 • Johanna Albertina, född 1778-04-03, död 1858-08-28 Viiais Gift 1801-08-23 med kronolänsmannen i Vemo socken, expeditionsfogden Adolf Fredrik Bränder, född 1766-02-20 i Raumo, död 1819-03-00 Kupusjärvi

TAB 12

Adolf Erland (son av Henrik Johan, Tab. 11), född 1759-12-27. Sergeant på e. stat vid livdragonregementet 1778. Sergeant vid livdragonregementet 1781-11-28. Kornett 1789-07-07. Fänrik vid Björneborgs lätta infanteribataljon 1789-07-17. Löjtnant vid Björneborgs regementes rusthållsbataljon 1800-11-03. Avsked 1806-08-11. Död 1808-12-00 i fält. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1801-10-15 Torbonäs ) med Anna Christina Nordström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1809-09-18 i Ulvsby socken (Björneborgs (Ulvsby) kyrkoarkiv.) med kronolänsmannen i Ulvsby socken Gustaf Löwenmark, död 1832), född 1772, död 1826-07-16.

Barn:

 • Johan Adolf Christian, född 1802. Kronolänsman. Död 1845. Se Tab. 13.
 • Viktor Mauritz, född 1807-09-13 på Hjulböle (Björneborgs (Ulvsby) kyrkoarkiv.) i Ulvsby socken. Student i Åbo 1824-06-25. Rådman i Nystad. Död ogift 1859-12-22 i Nystad.

TAB 13

Johan Adolf Christian (son av Adolf Erland, Tab. 12), född 1802-12-06 på Hjulböle (Björneborgs (Ulvsby) kyrkoarkiv.) i Ulvsby socken. Immatrikulerad jämte brodern på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 21 bland adelsmän. Sergeant vid Åbo bataljon av 1. finska infanteriregementet 1822-06-10. Kontingentborgare i Björneborg. Fanjunkare i Björneborg 1825-06-09. Placerad på 1. finska skarpskyttebataljonen 1827. Underfänriks avsked 1829. Kronolänsman i Ulvsby och Sastmola socknar 1831-02-24. Död 1845-02-07 på Elisegård i Sastmola socken. Gift 1832-04-17 med Anna Charlotta Grönlund, född 1800-07-13, död 1884-03-22 i Ylistaro socken, dotter av kapellanen vid Åbo domkyrka s svenska församling Johan Grönlund och Maria Charlotta Wadén.

Barn:

 • Carl Johan Oskar, född 1833. Fanjunkare. Död 1890. Se Tab. 14
 • Rosina Charlotta, född 1837-06-14, död ogift 1865-09-11 på Elisegård.

TAB 14

Carl Johan Oskar (son av Johan Adolf Christian, Tab. 13), född 1833-09-14. Fanjunkare vid 7. (Björneborgs) finska indelta skarpskyttebataljon 1854. Avsked. Lanthandlare i Finnby by i Nordmarks socken. Ladugårdsarrendator i Storkyro socken. Död 1890-04-08 i Vasa. Gift 1:o 1866-06-20 med Vivika Matilda Riedell, född 1836-08-21, död 1870-03-22 i Norrmarks socken, dotter av kapellanen i Björneborg Carl Fredrik Riedell och hans 1:a hustru Matilda Gustava Bodin. Gift 2:o 1872-04-05 med Maria Matilda Glasberg, född 1845-07-09 i Mustasaari socken, död 1906-11-02 i Vasa, dotter av hamninspektoren i Vasa Anders Glasberg och Maria Christina Elisabet Kullman.

Barn:

 • 2. Inez Alvhild Charlotta, född 1872-12-22, död 1876-05-22.
 • 2. Sigrid Aurora Matilda, född 1873-12-14, död 1892-05-02.
 • 3. Edit Elin Rosina, född 1875-01-01, död 1875-09-25.
 • 2. Carl Ivar, född 1876-02-07, död 1893-09-04 i Vasa.
 • 2. Oskar Alarik, född 1879-05-09, död 1880-08-16.

TAB 15

Knut Valdemar (son av Carl Johan Oskar, Tab. 14), född 1877-05-03 i Norrmarks socken. Student i Helsingfors 1899-12-12. Bosatt i Rovaniemi socken. Gift 1910-11-08 i Jakobstad med Katri Alina Laukka, född 1887-04-16 i Haapavesi socken, dotter av Leander Laukka och Anna Sofia Ruuskainen.

Barn:

 • Sten Kurt Knut, född 1911-02-19 i Esse socken.
 • Bror Valdemar, född 1912-08-15 i Kronoby socken.
 • Meri Matilda, född 1915-03-06 i Rovaniemi socken.
 • Nils Oskar, född 1917-07-10 i Rovaniemi socken.
 • Astrid Ulrika, född 1918-10-29 och död 1919-01-27 i Rovaniemi socken.
 • Sirkka Alina, född 1920-07-04 i Rovaniemi socken.

TAB 16

Carl Gustaf (son av Henrik Johan, Tab. 11), född 1770-03-20 i Nakkila kapell av Ulvsby socken. Rusthållare Villilä Död 1808-07-30. Gift 1798-10-25 med Anna Catharina Gjers, född 1779-10-13, död 1837-09-03, rusthållardotter från Suomenkylä by i Harjavalta kapell av Kumo socken.

Barn:

 • Gustaf Adrian, född 1800-01-20 i Nakkila kapell. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06 student i Åbo 1818-06-16. Prästvigd i Åbo 1821-06-02, curamgerens i Kumo församling 1831-04-20–1832-05-23. Nådårspredikant i Gustafs kapell 1834-04-26–1836-05-01. Sockenadjunktssubstitut i Masku socken 1838-05-25. Nådårspredikant i Honkilaks kapell av Eura socken 1841-03-17. Död barnlös 1842-04-02 i Honkilaks kapellförsamling Gift med Johanna Pettersson, född 1792-03-04, död 1873-08-22.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1801-11-20, död. Gift 1838 med bonden Johan Fredrik Lampola i Nakkila kapell.
 • Johan Adolf Fredrik, född 1804-04-04. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06. Handlande i Björneborg. Död barnlös 1837-02-12 för egen hand. Gift 1828-12-18 i Björneborg (Björneborgs (Ulvsby) kyrkoarkiv.) med Christina Vilhelmina Nummelin, född 1805-11-17, död 1866-01-16, dotter av amiralitetslöjtnanten Isak Nummelin och Helena Langeen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

 1. Ulla Koskinen & Virpi Nissilä: Kuka oli Ebba Jordanin puoliso Sigfrid Johaninpoika? (Vem var Ebba Jordans make Sigfrid Johansson?), Genos 3/2014 s. 157-159.

: