:

Toll nr 1777

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Toll nr 1777 †

Natural. 1723, introd. s. å. Utdöd 1880-09-06.

Enligt ätten von Tolls stamtavla i estländska riddarhusarkivet – sammanställd av den som genealogisk auktoritet erkände estländske ridderskapssekreteraren baron Harald von Toll – föres ätten tillbaka till greve Dietrich av Holland (slutet av 800-talet), vars sonsons son greve Arnold av Holland, som stupade i slaget vid Wackel i Friesland år 1005, i sitt gifte med hertig Ottos av Sachsen dotter Luitgard hade sonen Sigfrid van Brederode, stamfader för denna berömda nederländska släkt, av vilken en medlem Reinhold van Brederode, riddare och president i höga rådet i Holland, Zeeland och Västfriesland samt generalstaternas sändebud till freden i Stolbova, blev svensk friherre till Wesenberg i Estland 1616-06-11 (ej introducerad). Som son till Sigfrid van Brederode upptages Simon, vilken skrev sig till slottet Teilingen och nämnes bland ridderskapet i Holland under åren 1039–1048 samt var gift med en dotter till Jan van Altena. Gerrit van Teilingen, som förekommer i en holländsk urkund av 1143-10-07 och var gift med N. N. van der Leck, uppgives varit dessa makars sonson och han själv farfars far till Floris van Tolne, som ägde en i början av 1200- talet förekommande men nu försvunnen riddarborg Tol vid Rijswijk, efter vilken ätten sannolikt fått sitt namn. Den sistnämndes son Floris ärvde genom sitt gifte en i närheten av Leiden belägen egendom, som, uppkallad efter ätten med namnet Toll, ännu bär detta namn. En ättling Sebald von Toll (nedan, Tab. 1) överflyttade till nedersachsiska kretsen i närheten av Wittemberghe, varest en borg med namnet Toll har funnits. Med Sebalds son Hans, som i senare hälften av 1400-talet överflyttade till Ösel, kom ätten till Östersjöprovinserna.


 • Nedanstående Christian Toll (Tab. 1) är stamfader för alla ätterna Toll, vilka samtliga äro introducerade å riddarhusen i Reval, Riga och Arensburg. Han efterlämnade fyra söner, Christian, Casper (Tab. 2), Christoffer och Fredrik (Tab. 5). Från Christian Toll, arvherre till Medel på Ösel och Parjenthal i Wiek, Estland, född 1607, överste och lantråd på Ösel, 1675, härstammar en i de baltiska länderna ännu fortlevande ättegren von Toll av Medel-Parjenthal, som 1855, med kejserlig stadfästelse 1865, förlänades rysk barontitel. Till denna ättegren hörde den framstående historiske forskaren friherre Robert von Toll, av huset Kuckers, född 1802, död 1876, känd genom det av honom bekostade arbetet Est- und livländische Brieflade (1856–1887). Christoffer Toll, herre till Wesseldorf och Karky på Ösel, född 1616, lantråd på Ösel, död 1686, blev stamfader för i de baltiska länderna, Ryssland och Polen bosatta ättegrenar. En ättling, ryske generalen Carl Fredrik (Fedorovitj) von Toll, född 1777, död 1842, erhöll österrikisk friherrevärdighet 1814 och upphöjdes i ryskt grevestånd 1829. Övriga grenar förlänades med rysk barontitel samtidigt med grenen av Medel-Parjenthal 1855. Från den tredje av Christians söner Casper Toll (Tab. 2) härstammar, förutom de svenska grenarna, en tysk gren genom sonen Casper, död 1697, vars sonson, majoren Henrik Anton von Toll, född 1724, död 1805, överflyttade till Tyskland. Dennes sonson var preussiske generallöjtnanten Henrik Ferdinand Carl von Toll, född 1802, död 1869, vars söner 1873-09-08 erhöllo preussisk friherretitel. Christians fjärde son Fredrik (Tab. 5) hade även sonsonen, kaptenen Jakob Vilhelm (broder till Carl Fredrik), som kvarstannade på Ösel och övertog fäderneegendomen Arromois, vilken han dock försålde 1723. Han var gift med Margareta Elisabet von Brandten, död 1752-08-13, änka efter kaptenen N. N. von Klebeck, samt dotter av majoren Johan Herman von Brandten, natural. von Brandten, och Catharina von Lütke, men hans ättegren utdog med hans barnbarn.
 • Nedanstående ätt Toll immatrikulerades på riddarhuset i Finland den 6 febr. 1818 under nr 113 bland adelsmän.

1Lk. 2Rf. 3Wä. 4Riseberga kyrkoarkiv (K. Mellander, Johan Christopher Toll, 1833). 5At (So). 6Af. 7Hm.

Toll%20A177700.png

TAB 1

Floris van Tolne. Nämnes 1274 och, under benämningen Tellinc Toulius van Niemansvrient, 1277. Ägde riddarborgen Tol vid Rijswijk i Nord-Holland. Gift med N. N. Gerritsdotter van Poelgeest.

Barn:

 • Floris van Tolne. Riddare. Förekommer flera gånger i handlingar och hans sigill vidhänger en urkund av 1296 i riksarkivet i Haag. Levde 1299. Han ärvde genom sitt gifte en egendom i närheten av Leiden, vilken uppkallades efter honom och ännu i dag bär namnet Toll. Gift med Marcelia Gerritsdotter van Rhyn från Utrecht.

Barn:

 • Floris Toll. Levde 1337. Gift med Ottilia van Leesen, även kallad van der Gonde.

Barn:

 • Floris, även kallad jonge Floris. Riddare. Nämnes 1392 och ännu 1405. Gift med Mechtild Jorisdotter Vink.

Barn:

 • Fredrik. Nämnes 1439–1466. Gift med Elisabet van Boschhuijsen.

Barn:

 • Sebald. Överflyttade i senare hälften av 1400- talet till nedersachsiska kretsen, där han ägde borgen Toll i närheten av Wittemberghe. Gift med Dorotea von Eichstädt.

Barn:

 • Hans. Överflyttade till Ösel, där han ägde några hakar jord i Ansekülls socken. Död före 1527. Gift med Eva von Holzendorff.

Barn:

 • Oswald. Gift med Margareta von Rünseln. Hon måste fly undan fienden från Ösel till Neder-Sachsen.

Barn:

 • Lukas. Student i Wittenberg 1544. Hertig Magnus' av Ösel kansliskrivare och erhöll av denne 1560-10-22 godset Medel i Carmels socken i förläning. Landsskrivare på Ösel. Bemälde hertigs sändebud till storfursten av Moskva. Gift med Elisabet von Vietinghoff, dotter av öselska stiftsrådet Otto von Vietinghoff till Pechel.

Barn:

 • Christian Toll, till Medel. Var mannrichter på Ösel i 32 år. Död omkr. 1642. Gift 2:o med Anna Stackelberg, dotter av Casper Stackelberg och Anna von Ungern-Sternberg, samt faster till lantrådet Mattias Stackelberg, natural. Stackelberg.

Barn:

TAB 2

Casper Toll (son av Christian Toll, Tab. 1), till Kusnem i Kielkonds socken på Ösel, som han köpte 1634. Var ryttmästare i svensk tjänst 1645. Mannrichter på Ösel 1651. Gift med Gertrud Dorotea von Berg.

Barn:

 • Ebbe Christoffer Toll, till Pammberg i Karris socken på Ösel. Löjtnant vid öselska adelsfaneregementet5 1683-06-13. Död före 1693. Gift 1:o med Anna Catharina von Nolcken, dotter av ryttmästaren Fredrik von Nolcken och Anna von Vietinghoff samt faster till presidenten Erik Mattias von Nolcken, natural. och friherre von Nolcken. Gift 2:o med Helena Sofia Stärk (von Starcken), som levde barnlös 1706.

Barn:

 • 1. Fredrik Christoffer Toll, född 1677 (1681). Kapten. Död 1730. Se Tab. 3.
 • 1. Reinhold Gustaf Toll, född 1687 (1689). Överstelöjtnant. Död 1751. Se Tab. 4.

TAB 3

Fredrik Christoffer Toll (son av Ebbe Christoffer Toll, Tab. 2), född 1677 (1681?)1. Gemen vid guvernörsregementet i Riga 1696. Förare därst. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1700-03-07. Kvartermästare därst. 1703-09-23. Adjutant s. å. Kornett 1704-08-30. Sekundlöjtnant 1706-06-27. Premiärlöjtnant s. å. 22/7. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722. Kaptens karaktär 1724-04-22 med rang från 1723-08-26. Död 1728 på Åminne i Pojo socken, 51 år gammal2, och begraven 1730-10-15 i Pojo kyrka3 Han vistades under fångenskapen i Turinsk i Sibirien, varest han anlade tobaksplanteringer och förvärvade sig stor förmögenhet samt hade eget hus i staden. Då emellertid tobakshandeln var regeringens monopol blev han 1720 angiven och arresterad samt hans egendom konfiskerad. Tillhandlade sig efter hemkomsten Åminne gård jämte Estböle hemman i sin son Carl Fredriks namn genom köpebrev 7 juli 1722 av majoren Gustaf Wallace.3. Gift i Turinsk med Anna Catharina von Burghausen i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Gustaf Wallace, av skotsk adel, född 1672 i Nyland, Finland, död 1733-11-28 på Åminne och begraven s. å. 3/12 i Pojo kyrka )2, född 1693, död 60 år gammal och begraven 1754-01-25 i Pojo kyrka, dotter av överstelöjtnanten Gustaf von Burghausen, och Dorotea Margareta von Brundert.

Barn:

 • Carl Fredrik Toll, natural. Toll, född 1718. Major. Död 1784. Se adliga ätten Toll, C, och friherrliga ätten Toll, B, Tab. 24.

TAB 4

Reinhold Gustaf Toll (son av Ebbe Christoffer Toll, Tab. 2), född 1687 (1689?) 14/8 eller 14/5 på Ösel. Volontär vid Nylands kavalleriregemente 1704-11-00. Sekundkornett därst. 1707-12-03. Premiärkornett vid norra skånska kavalleriregementet 1708-10-10. Fången vid Perevolotjna 1709-09-01. Hemkom 1722-11-00. Löjtnant 1724 med rang från 1723-08-26. Regementskvartermästare vid sistnämnda regemente. Ryttmästares karaktär 1734-12-06. Premiärryttmästare vid regementet 1742-04-06. Överstelöjtnants avsked 1747-12-23. RSO 1748-11-07. Död 1751-11-07 Nybo s län, 64 år gammal.4. Gift 1730 på Nybo med friherrinnan Elsa Sofia Gyllenstierna af Lundholm, född 1705-12-04 Frösåker, död 1774-04-17 på Nybo, dotter av landshövdingen friherre Axel Erik Gyllenstierna af Lundholm, och hans 1:a fru Catharina Elisabet de Charlière.

Barn:

 • Erik Ludvig Toll, natural. Toll, född 1737. Ryttmästare. Död 1800. Se adliga ätten Toll, B.
 • Carl Gustaf Toll, natural. Toll, född 1741. Kapten. Död 1817. Se adliga ätten Toll, C, och friherrliga ätten Toll, B, Tab. 1.
 • Johan Christoffer Toll, natural. friherre och greve Toll, född 1743. Generalguvernör och fältmarskalk. Död 1817. Se adliga ätten Toll, A, friherrliga ätten Toll, och grevliga ätten Toll. nr 127.

TAB 5

Fredrik Toll (son av Christian Toll, Tab. 1), till Arromois i Karris' socken på Ösel, som han övertog av sin svärfader 1648-05-01. Gift med Elisabet von Harrien, som levde 1691, dotter av Claes von Harrien, till Arromois och Mähemois, och Ebba von Brehmen.

Barn:

 • Claes Fredrik Toll, till Äggebyholm i Östuna socken, Stockholms län, som han erhöll genom sitt gifte6. Född 1647. Fänrik vid dalregementet 1669-12-24. Löjtnant därst. 1674-11-08. Kaptenlöjtnant 1676-02-22. Kapten s. å. 25/8. Major 1691-04-24. Avsked 1694-05-28. Stadsmajor i Riga 1696. Fången vid stadens intagande av ryssarna 1710-07-04. Död 1719-10-20 under fångenskapen i staden Kolomna i guvern. Moskva. Gift före 1678 med Anna Margareta Svinhufvud af Qvalstad, dotter av Jakob Svinhufvud af Qvalstad, och hans 1:a fru Anna Stake.

Barn:

 • Carl Fredrik Toll, natural. Toll, född omkr. 1679. Major. Död 1741. Se Tab. 6.

TAB 6

Carl Fredrik Toll, natural. Toll (son av Claes Fredrik Toll, Tab. 5), född omkr. 1679 (1681?) Äggebyholm. Volontär vid guvernörsregementet i Riga 1698. Förare därst. s. å. Sergeant vid Upplands regemente 1700. Fänrik vid Upplands tremänningsinfanteriregemente s. å. 1/9. Sekundlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1703-06-25. Premiärlöjtnant därst. 1705-01-02. Kapten 1707-01-29. Majors karaktär 1722-06-26. Natural. svensk adelsman 1723 (introd. s. å. under nr 1777). Avsked 1724-11-07. Död 1741-03-14. 'Han bevistade landstigningen på Seland 1700, övergången av Dünaströmmen och slaget därst. 1701, aktionen vid Vilna och slaget vid Klissov 1702 samt slagen vid Holovzin och Poltava 1709, varefter han blev fången vid Perevolotjna och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet.' Gift 1722 med Catharina Fredrika Lillieblad, född 1688-01-20, död 1745-04-05, dotter av k. sekreteraren Gustaf Peringer, adlad Lillieblad, och Ingeborg Wijnbladh.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1724-12-14. Kadett vid artilleriet i Stockholm 1741-06-00. Furir därst. s. å. Förare 1742. Sergeant 1747. Fänrik vid Upplands regemente 1749-03-15. Transp. till Åbo läns infanteriregemente 1752-05-28. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1758-12-07. Transp. till Jönköpings regemente 1765-09-30. Avsked 1766-03-12. Död barnlös 1803-01-27 i Lövångers socken, Västerbottens län. Gift 1764-06-05 med Elisabet Dahling i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1750-01-28 med skolmästaren på Frösön Herman Höckert)7, född 1731-01-08 på Lövångers socken, död där7 1808-12-20, dotter av kyrkoherden i Lövångers pastorat av Härnösands stift Mattias Dahling och hans 1:a fru7 Elisabet von Ihmann.
 • Fredrik Vilhelm, född 1727. Överstelöjtnant. Död 1792. Se Tab. 7.
 • Inga Ulrika, född 1729-12-11, död 1799-09-27. Gift 1746 med löjtnanten Per Augustin Fahlström, född 1717-03-16, död 1799-05-07 på Östra Fornås i Fornåsa socken, Östergötlands län.

TAB 7

Fredrik Vilhelm (son av Carl Fredrik Toll, natural. Toll, Tab. 6), född 1727-01-16 i Lagga socken, Uppsala län. Volontär vid livgardet 1742-11-18. Rustmästare därst. 1744-05-02. Sergeant 1747-06-20. Fänrik 1748-12-21. Kapten vid Tavastehus läns regemente 1749-10-24. Sekundmajor därst. 1757-01-21. Premiärmajor 1763-12-08. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant vid Savolaks' infanteriregemente 1771-06-12. Transp. till Tavastehus läns regemente s. å. 11/9. Död 1792-08-24 Fredriksgård Gift 1:o 1752-12-22 med Eva Heintzius, född 1733-07-31, död 1782-12-22 på Fredriksgård, dotter av prosten och kyrkoherden i Sysmä Michael Heintzius och Maria Hirn. Gift 2:o 1784-02-10 med sin första frus kusin Maria Hirn, född 1739-02-24 i Valkeala socken, död 1817-01-15 i Gustaf Adolfs socken, dotter av regementsskrivaren vid karelska dragonregementet Anders Hirn och Maria Alopæa.

Barn:

 • 1. Benedikta Fredrika, född 1753-12-08, död 1827-08-01 Koskipää Gift 1772-09-16 med kaptenen Otto Tandefelt, född 1740, död 1800.
 • 1. Maria, född 1755-10-29 Nordenlund
 • 1. Eva Catharina, född 1756-11-26, död 1838-06-28 Albacka Gift 1782-03-26 på Fredriksgård med överstelöjtnanten Carl Vilhelm Wadenstierna, född 1751, död 1819.
 • 1. Anna Ulrika, född 1758-02-08, död 1807-11-04. Gift 1800-11-30 på Fredriksgård med kyrkoherden i Gustaf Adolfs församling, fältprosten Lars Abraham Hoffrén i hans 2:a gifte (gift 1:o 1779-12-14 med Maria Elisabet Södermarck, född 1756, död 1799-11-20, dotter av Erik Bernt Södermarck och Sigrid Margareta Tillman), född 1748-10-07, död 1822-02-09 i Gustaf Adolfs prästgård.
 • 1. Fredrik Mikael, född 1759-04-17, död s. å. 29/9 på Nordenlund.
 • 1. Elisabet Vilhelmina, född 1760-09-17, död 1826-07-28 Hovila Gift 1791-06-15 med majoren Otto Johan Colliander, adlad och adopt. Wadenstierna, född 1764, död 1809.
 • 1. Hedvig Sofia, född 1761-12-16 på Nordenlund, död 1842-10-26 i Gustaf Adolfs socken. Gift 1789-02-07 på Fredriksgård med sin systers svåger överstelöjtnanten Robert Tandefelt, född 1746, död 1823.
 • 1. Christina Lovisa, född 1763-06-07 på Nordenlund, död där 1769-07-29.
 • 1. Vendla Rebecka, född 1764-10-24 på Nordenlund, död där 1767-01-08.
 • 1. Carl Fredrik, född 1766. Överstelöjtnant. Död 1837. Se Tab. 8.
 • 1. Albertina, född 1768-01-03, död 1837-08-27 på Byvik i Kristina socken. Gift 1794-02-07 med kaptenen Carl Fredrik Charpentier, född 1766, död 1815.
 • 1. Brita Gustava, född 1768-12-22 på Nordenlund, död 1847-08-13 Huitila Gift 1:o 1794-10-12 med sin systers svåger, fänriken vid Kymmenegårds regemente Gustaf Carl Colliander, född 1770-02-22 Kalho Gift 2:o 1807-09-15 med löjtnanten Carl Fredrik Forsell, född 1787, död omkr. 1844 i Sverige, dit han flyttade 1810 övergivande hustrun.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1772-02-20, död 1777-08-12.

TAB 8

Carl Fredrik (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 7), född 1766-06-11 Nordenlund Volontär vid Tavastehus läns regemente 1777-09-22. Stabsfänrik därst. 1780-06-12. Löjtnant vid Zelowska kosackerna 1788-10-16. Bevistade finska kriget 1788–1790. Löjtnant vid Tavastehus läns regemente 1791-04-14. Kapten därst. 1792-08-10. Kapten vid Adlercreutzska infanteriregementet 1804-01-08. RSO 1805-04-29. Sekundmajor vid regementet s. å. 25/5. Överstelöjtnants avsked 1810-06-05. Död 1837-04-05 på Kungsböle i Strömfors socken. Gift 1:o 1791-06-02 i Ingå kyrka med Beata Charlotta Tawast, född 1770-01-20, död 1833-02-15 i Lovisa, dotter av löjtnanten Magnus Fredrik Tawast, och Anna Elisabet Aminoff. Gift 2:o 1836 med Maria Catharina Bröijer (Rosenbröijer) i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten, RSOmstk, Ernst Gustaf von Hertzen, född 1765-01-21, död 1834-12-13 på Kungsböle), född 1778-04-23 Rosnäs

Barn:

 • 1. Carolina Sofia, född 1792-05-31. Stiftsjungfru. Död 1876-12-26 Lomnäs Gift 1812-07-30 Nykulla
 • 1. Hans Fredrik, född 1795-01-07. Underlöjtnant vid 2. finska jägarregementet 1812-10-10. Löjtnant därst. 1817-12-31. Sekundkapten 1825-04-06. Stabskapten vid 4. finska skarpskyttebataljonen 1827. Kaptens avsked 1831-02-22. Död barnlös 1838-08-06 i Lovisa. Gift 1816-03-12 med Johanna Carolina Norrgren, född 1801-06-26, död 1865-04-03 i Lovisa, dotter av handlanden Anders Norrgren och Marie Charlotta Tesche.
 • 1. Carl Gustaf, född 1797. Överste. Död 1876. Se Tab. 9.
 • 1. Eva Fredrika, född 1798-12-01, död 1799-07-24.

TAB 9

Carl Gustaf (son av Carl Fredrik Tab. 8), född 1797-11-11. Kadett vid Haapaniemi 1815-07-14. Utexaminerad 1819-05-29. Fänrik vid villmanstrandska regementet 1820-02-24. Underlöjtnant därst. 1821-02-23. Löjtnant 1823-02-28. Stabskapten 1826-05-30. Kapten 1831-04-14. Transp. till 3. finska linjebataljonen 1835-10-28. RRS:tStO4, förändrad 3kl 1837-01-10. Major 1839-01-22. Transp. till 1. finska linjebataljonen 1845-06-04. Överstelöjtnant 1849-02-24. RRS:tAO3kl 1854-02-21 och S:tVlO 4kl 1855-10-04. Transp. till 87. nyslottska infanteriregementet 1863-06-30 och till 91. Dvina infanteriregementet 1864-09-06. Överstes avsked 1865-03-28. Död 1876-04-03 i Viborg. Gift 1:o 1826-11-10 med Natalia Argun, född 1806-06-30, död 1838-08-21 på Ruotsinsalmi (Kotka) fästning, dotter av generalmajoren N. N. Argun och Varvara Siresnikov. Gift 2:o 1839-12-29 på Ruotsinsatmi med Carolina Sidensnöre, född 1812-04-14, död 1843-11-11 i Helsingfors, dotter av militärläkaren i rysk tjänst, hovrådet Carl Sidensnöre och Maria Christina N. N. Gift 3:o 1844-07-30 i Fredrikshamn med Lovisa Strömberg, född 1804-11-11, död 1883-07-23 i Viborg, dotter av hovfrisören Anders Strömberg och Maria Björn.

Barn:

 • 1. Fredrik, född 1827-10-14. Underofficer vid 2. finska linjebataljonen 1846-10-27. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors s. å. 4/12. Avgick utan avslutad kurs 1847-04-18. Underfänrik vid nämnda bataljon s. å. 6/10. Fänrik vid sofiska sjö-, sedan infanteriregementet 1849-02-10. Underlöjtnant därst. 1850-04-28. Löjtnant 1854-03-07. Blev s. å. ställd under krigsrätt för fylleri och dömdes s. å. 8/12 att degraderas till soldat, men blev genom kejserligt manifest befriad från straffet. Avsked 1856-11-06. Vistades i början av 1870-talet i Saratov i Ryssland och var då gift, ehuru utredning om hans frus namn ävensom om barn funnits, icke kunnat vinnas. Anses av släkten död före 1880.
 • 1. Varvara Charlotta Matilda, född 1829-06-21. Sångerska. Död 1913. Gift 1859-11-09 med titulärrådet N. N. Politajev.
 • 1. Gregori, född 1831, död 1833-07-06 i Viborg.
 • 1. Carolina Eugenia Alexandra, född 1835-02-21, död 1904-03-28 i Viborg. Gift 1854-04-30 med chefen för Saima kanal, överstelöjtnanten Lars Herman Löfström, född 1825-10-03, död 1906.
 • 1. Carl Eugen Paul, född 1837-03-19, död 1854-06-07.
 • 1. Nikolai Alexander, född 1838. Kollegieassessor. Död 1880. Se Tab. 10.
 • 2. Maria Charlotta, född 1840-11-18, död s. å. 4/12.
 • 2. Carolina Rosalie, född 1842-08-14, död 1843-04-09.
 • 3. Lovisa Rosalie, född 1845-12-16, död ogift 1870-03-09.
 • 3. Emilia Charlotta, född 1848-01-30, död ogift 1923-07-22.

TAB 10

Nikolai Alexander (son av Carl Gustaf, Tab. 9), född 1838-08-03. Kadett i Fredrikshamn 1850-07-26. Avgick utan avslutad kurs 1854-07-28. Junkare vid en rysk trupp. Fänrik vid 1. finska linjebataljonen 1859-01-00. Underlöjtnant därst. 1861. Transp. till Kronstadts fästningsregemente och till Brest-Litovska fästningsregementet 1863-06-05. Deltog i fälttåget i Polen 1863 och erhöll den till minne härav instiftade medaljen. Löjtnant s. å. 10/12. Transp. till kolomenska infanteriregementet 1864-05-04. Stabskapten 1865-08-07. Avsked med titulärråds grad 1868-10-10. Anställd vid accisverket i Minsk s. å. 15/10. RRS:tStO3kl. Kollegieassessor 1871. Död 1880-09-06 på Lappviks sjukhus vid Helsingfors och anses ätten med honom hava utgått på svärdssidan. Gift 1:o 1867 med Isabella Sukotski, av polsk adlig ätt. Gift 2:o 1873-10-12 med Julia Malmberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1884-06-21 med kyrkoherden i Rautjärvi Carl Fredrik Rantanen), född 1846, dotter av sockenadjunkten i Lappo Nils Gustaf Malmberg och Sofia Amanda Carolina Bergroth.

Barn:

 • 1. Alexander Nikolai, född 1868-12-25, död 1871.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: