:

Rosenbröijer nr 404

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rosenbröijer nr 404

Adlad 1647-07-19, introducerad 1649.

Ätten Rosenbröijer angives i den äldsta riddarhusmatrikeln såsom tidigt utgången och i Stiernmans år 1754 utgivna Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel uppgives, dock felaktigt, att den adlade Anton Rosenbröijer »dog 1678 en gammal man utan manliga arvingar». Säkert är att någon medlem av ätten icke lät sig avhöra, förrän kaptenen Carl Christian Bröijer, sedan han vid inrättandet av riddarhuset i Finland 1818 begärt immatrikulation ?vid riddarhuset i Finland med namnet Rosenbröijer under förmenande, att han i rakt nedstigande led härstammade från den adlade borgmästaren Anton Rosenbröijer, men avvisats på grund av bristande bevis, till riddarhuset inlämnade en stamtavla över den då i Finland levande ätten Bröijers härkomst från den adlade Rosenbröijer, styrkt av ett intyg från kyrkoherden i Asikkala N. Kiljander, och begärde att hans släktgren skulle införas på riddarhusgenealogien för ätten. Genom beslut den 12 maj 1821 biföll riddarhusdirektionen denna framställning, och ätten Rosenbröijer återupptogs således bland de levande ätterna – den avskrevs ånyo såsom i Sverige utgången 1890 – varefter ätten 1823 blev immatrikulerad på Finlands riddarhus. I sin utredning om ätten i Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden har emellertid fru J. Ramsay uppvisat, att den 1821 inlämnade stamtavlan vad beträffar de tre äldsta släktleden är felaktig, och gör gällande att ätten utdog 1681 med den adlades sonson Anton Rosenbröijer. Hon visar med fullgoda bevis, att Carl Christian Bröijers, sedan Rosenbröijer, stamfader, översten Gustaf Bröijer, som på stamtavlan kallas Anton, icke kunnat vara broder till sistnämnde Anton Rosenbröijer, och förmodar, att han varit son till någon av den adlade Rosenbröijers bröder, handlanden i Viborg Herman Bröijer (död 1659) eller postmästaren i Viborg Johan Bröijer (död 1657). Bevis för att denna förmodan är riktig har nyligen kommit i dagen. Av ett vid Libelitz' ting 1691 handlagt mål rörande arvet efter Christina Stråhlman (död 1690), gift 1:o med nämnda handlande Herman Bröijer, framgår nämligen att Gustaf Bröijer var son till dessa makar (Libelitz' dombok 2–5 mars 1691 (meddelat av hofrättsauskultanten Ole Gudolin).)

TAB 1

Herman Bröijer. Borgmästare i Viborg 1596–1599. Var rådman i Viborg 1602. Kallas 1616 »tillförne borgmästare». Under stadens belägring av hertig Carl 1599 öppnade han för dennes krigsfolk den så kallade Vattenporten i fästningen mot villkor att invånarnes liv och egendom bleve oantastade. Gift med Agnes Nylander, dotter av borgmästaren i Viborg Tönnes Nylander och Anna Teit, av finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Anton Bröijer, adlad Rosenbröijer. Handlande i Viborg och rådman i Viborg från 1623. Höll vinstuga mot årligt arrende till staden av 300 daler. Erhöll 1628-04-24 tillstånd att uppföra vid Viborgs stad »hvar han lägligast finner» kalk- och tegelugnar, med två års frihet för utskylder och med utskrivningsfrihet för tre drängar. Borgmästare i Viborg 1630–1640. Representant för Viborg vid utskottsmötet i Stockholm 1635. Lands- och krigskommissarie i Ingermanland 1640. Erhöll förläning av godsen Vartamäki och Lumerka i Ingermanland. För sina försträckningar till kronan och sina förtjänster om den 1632 grundade staden Nyen adlad 1647-07-19 (introducerad 1649 under nr 404). Kallas 1652 obsenrichter i Nöteborgs län. Död 1678 i Ingermanland vid hög ålder. Innehade genom sitt första gifte godset Juustila vid Viborg. Gift 1:o med N. N. Cröell (Geneal. sällskapets i Finland årsskrift XII, 1928, sid. 281.), dotter av (Geneal. sällskapets i Finland årsskrift XII, 1928, sid. 281.) borgmästaren i Viborg Hans Cröell och Anna Påvelsdotter Juusten. Gift 2:o med Anna von Treiden, död före mannen, möjligen dotter av lantrådet Georg von Treiden och Anna Dorotea von Rosen. (Geneal. sällskapets i Finland årsskrift XII, 1928, sid. 281.)

Barn:

 • Maria, begraven 1704-04-21 i Åbo domkyrka. Gift 1:o med ridderskapssekreteraren Adrian Müller, adlad Rosenmüller, i hans 2:a gifte, född 1620, död omkring 1667. Gift 2:o med majoren Casper Cræmer, adlad Krämer 1662, men ej introducerad, död omkring 1688 i Ingermanland.
 • Agneta, till Juustila. Död 1697-09-11 och begraven i Siikaniemi kyrka. Gift 1:o med handlanden i Viborg Anders Skarpenberg, som levde 1649. Gift 2:o före 1655 med överstelöjtnanten Peter von Gertten, adlad von Gertten, död 1671.
 • Anna, död Koskis Gift med majoren Abraham Rahn, adlad Rahnhielm, född omkring 1614, död 1706.

TAB 2

Anton (son av Anton Bröijer, adlad Rosenbröijer, Tab. 1). Fänrik vid Viborgs östra infanteriregemente. Löjtnant vid Viborgs östra infanteriregemente 1653. Kapten vid Nylands läns infanteriregemente. Ryttmästare vid överste Filip von Sass' dragonregemente 1655. Stupade under tredagarsslaget vid Warschau 1656-07-00. [Geneal. sällskapets i Finland årsskrift XII, 1928, sid. 281.] Gift med Emerentia Morgenstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1659 med räntmästaren i Livland Simon Mårtensson, adlad Leijonspira, men ej introducerad, död 1660. Gift 3:o 1663 med översten för Västmanlands regemente, generalmajoren Peter Creimers, född 1614-11-14, död 1699-05-11 Ansta, och begraven i Romfartuna kyrka ), död 1668-11-00 i Stockholm, dotter av regementskvartermästaren Olof Olofsson, adlad Morgenstierna, nr 339, och Elisabet Hund, af en adlad, men ej introducerad ätt.

Barn:

 • Anton, född posthumus 1656-08-22 i Litauen under moderns fångenskap hos polackerna. Pikenerare vid tyska gardet 1672. Korpral vid tyska gardet 1673. Fänrik 1674. Sökte 1674 transport till kornett vid Ingermanlands landsfana. Ryttmästare vid Mårten Lindhielms värvade regemente till häst 1676 och deltog med detta i kriget mot Danmark 1677–1678. Avsked efter fredsslutet, då regementet upplöstes. Död ogift 1681-03-07 i Stockholm och utdog ätten med honom. Han ägde möderneegendomen Brunna i Härads socken, Södermanlands län.
 • Den år 1821 på riddarhuset inkomna grenen av släkten Bröijer, som ej härstammar från den 1649 introducerade ätten Rosenbröijer.

TAB 3

Gustaf Bröijer (se historiken), född 1643 (var enligt Asikkala kyrkbok vid sin död 77 år gammal) eller 1652-01-03 i Viborg. Musketerare vid livgardet 1672-05-01. Fältväbel vid Tavastehus infanteriregemente 1677-08-04. Fänrik vid Tavastehus infanteriregemente 1681-09-16. Löjtnant 1689-04-09. Regementskvartermästare 1701-01-23. Kapten 1701-05-01. Var 1708 kapten vid uppbådsmanskap i Hollola härad under överstelöjtnanten Arvid Bergs befäl. Uppgives fått avsked med överstes rang. Död 1720-06-24 på Lettula i i Asikkala socken, och begraven i Asikkala kyrka, där vid en gravundersökning 1774 hans sex alnar långa kista av ek påträffades under golvet i korgången. Gift 1:o med Catharina Eneberg, död 1714-07-29 Kurhila Gift 2:o 1714-09-02 med Anna Elisabet N. N. i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kornetten Hans Henrik Graes, begraven 1714-06-08 i Asikkala kyrka ).

Barn:

 • 1. Henrik Christian, född 1683. Löjtnant. Död 1741. Se Tab. 4.
 • 1. Gustaf Herman, född 1686. Överstelöjtnant. Död 1726. Se Tab. 5.
 • 1. Christian Johan, född 1688. Kapten. Död 1728. Se Tab. 6
 • 1. Carl Anton, född 1690. Ryttmästare. Död 1761. Se Tab. 23
 • 2. Gustaf Adolf, född 1715 på Kurhila. Kaptens avsked från Tavastehus infanteriregemente. Död 1746-01-12 på Kurhila och begraven i Asikkala kyrka

TAB 4

Henrik Christian (son av Gustaf Bröijer, Tab. 3), född 1683-03-14 i Stockholm. Volontär vid svenska livregementet till fot 1701. Korpral vid svenska livregementet till fot 1702. Förare 1703. Förare vid skånska stånddragonregementet 1704-05-01. Sergeant vid skånska stånddragonregementet 1706-04-14. Kornett 1709-03-13. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom 1722-05-08 och 1722-06-26 placerad vid Bohusläns dragonregemente. Löjtnant vid Jämtlands regemente till fot 1723-02-12. Död 1741. Bevistade slagen vid Lemberg, Fraustadt och Poltava samt var med vid övergången av Beresina. Gift 1722-11-06 i Stockholm med Märta Regina Gyllensparre, född 1697, död 1754-02-12 i Stockholm, dotter av kaptenen Nils Gyllensparre, och Anna Sofia Rutencrantz.

Barn:

 • En son, döpt 1723-07-24 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

TAB 5

Gustaf Herman (von) Bröijer (son av Gustaf Bröijer, Tab. 3), född 1686 (1675 i Ingermanland). Volontär vid Tavastehus infanteriregemente 1696-08-04. Korpral vid Tavastehus infanteriregemente 1698-09-10. Furir 1700-08-15. Fänrik vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1704-10-04. Löjtnant vid konung Stanislai garde 1707-12-06. Kapten vid konung Stanislai garde 1708-01-12. Kapten vid Västerbottens infanteriregemente 1709-10-06. Major vid Västerbottens infanteriregemente 1710-03-17. Konfirmationsfullmakt 1717-01-08. Överstelöjtnant 1720-11-18. Dömd tjänsten förlustig på grund av duell 1726-07-22. Död 1726. Gift 1710-01-20 i Stockholm med Christina Feif, född 1690, död 1754-02-20, dotter av guldsmeden Donat Feif och Maria Insen.

Barn:

 • Gustaf Johan. Var fältväbel vid garnisonsregementet i Stralsund 1736-11-03. Fänrik 1744. Gift med Magdalena N. N. som efterlevde mannen.

TAB 6

Christian Johan Bröijer (son av Gustaf Bröijer, Tab. 3), född 1688-02-03 i Mantari by i Orimattila socken. Furir vid Tavastehus läns infanteriregemente 1704-09-20. Fältväbel vid Tavastehus läns infanteriregemente. Fänrik 1711-02-23. Löjtnant 1714-05-14. Kaptenlöjtnant 1715-08-29. Konfirmationsfullmakt 1717-02-25. Kapten 1718-06-27. Död 1728-07-27 Kurhila Gift 1:o med Sabina Schröder, död 1713-09-27 och begraven 1713-09-29 i Harju kapellförsamling, av Birkkala socken. Gift 2:o 1715-02-23 i Bergby i Skellefteå socken, Västerbottens län med Hedvig Maria Humble, som levde 1746.

Barn:

 • 1. Gustaf Johan, född 1712. Fänrik. Död 1780. Se Tab. 7
 • 1. Catharina Margareta, född 1713-09-21 i Harju kapellförsamling, död 1714-01-21 och begraven hos sin moder.
 • 2. Carl Christian, född 1718-09-12 på Kurhila, död på Kurhila 1721-02-23.
 • 2. Otto Detlof, född 1720-12-20 i byn Bönsäter i Arbrå socken, Gävleborgs län, död 1726-04-26 på Kurhila.
 • 2. Carl Christian, född 1721. Löjtnant. Död 1811. Se Tab. 8
 • 2. Erik Adolf, född 1727. Löjtnant. Död 1796. Se Tab. 11

TAB 7

Gustaf Johan Bröijer (son av Christian Johan Bröijer, Tab. 6), född 1712-03-11 Kurhila Fänrik. Död 1780-12-11 i Iittis socken. Bevistade finska kriget 1741–1742. Innehade Kimola rusthåll i Iittis socken. Gift med Elsa Elisabet Reen, född 1708, död 1780-08-28 i Iittis socken.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1736-04-05 i Iittis socken, liksom syskonen, död 1736-05-09.
 • Hedvig Catharina, född 1737, död 1790. Gift 1756-10-00 i Iittis socken, med föraren Henrik Magnus Forstadins, född 1734, död 1796-01-24.
 • Eva Margareta, född 1739-04-02, död 1804-01-07 i Iittis socken. Gift i Iittis 1764-09-27 med fältväbeln Jakob Henriksson Böök, född 1716, död 1809-05-25.
 • Christian Johan, född 1741-11-23.
 • En dotter, dödfödd 1743-08-03.
 • Helena Maria, född 1745-01-25, död 1745-04-03.
 • Christina Juliana, född 1747-06-05, död 1750-05-26 i Iittis socken.

TAB 8

Carl Christian Bröijer (son av Christian Johan Bröijer, Tab. 6), född 1721-06-23 på Kurhila. Korpral vid Tavastehus läns regemente 1735-08-00. Rustmästare vid Tavastehus läns regemente 1741-09-15. Bevistade finska kriget 1741–1742 och blev sårad i slaget vid Villmanstrand. Furir 1747-07-22. Förare 1750-08-31. Bevistade pommerska kriget 1761–1762 och blev svårt sårad i affären vid Neukahlen. Fänrik 1762-03-04. Avsked 1781-05-30. Löjtnant. Död 1811-12-00 på Kurhila och begraven 1812-01-00. Gift med Johanna Catharina Gestrin, född 1730, död 1813 på Kurhila, dotter av kaptenen Nils Gestrin.

Barn:

 • Carl Erik, född 1749. Överstelöjtnant. Död 1827. Se Tab. 10.
 • Gustaf Adolf, född 1751-06-30 på Kurhila. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1764-06-07. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1768. Furir 1770. Förare 1778-09-26. Fänrik 1782-09-02. Löjtnant på extra stat med ?fullmakt. 1794-06-22. Var 1807 kapten i armén. Bevistade 1808–1809 års finska krig. Död ogift 1831-01-05. Bevistade finska kriget 1788–1790. Han kallade sig Rosenstierna.

TAB 9

Henrik Johan Bröijer (son av Carl Christian Bröijer, Tab. 8), född 1747-03-24 på Kurhila. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1762. Sergeant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1770-09-14. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Löjtnants avsked. Gift 1:o med Ulrika Lang, född 1744-12-24, död 1794-03-07 Rosnäs Gift 2:o med Maria Catharina Collén, född 1750-07-30, död 1839-09-29 på sin gård Lill-Einäs i Asikkala socken.

Barn:

 • 1. Johanna Florentina, född 1772-09-29 på Rosnäs, död änka i Borgå. Gift med kollegieassessorn Henrik Johan Strömborg, född 1765, död 1822-10-05 i Borgå.
 • 1. Maria Catharina, född 1778-04-23 på Rosnäs, död 1857-08-06 Kotka Gift 1:o med översten, RSOmstk Ernst Gustaf von Hertzen, född 1765-01-21, död 1834-12-13 Kungsböle Gift 2:o 1836 med överstelöjtnanten Carl Fredrik Toll, i hans 2:a gifte, född 1766, död 1837.

TAB 10

Carl Erik Bröijer (son av Carl Christian Bröijer, Tab. 8), född 1749-11-14 på Kurhila. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1764. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1767-09-19. Rustmästare 1769-02-16. Sergeant 1775-10-10. Fältväbel 1776-06-04. Fänrik 1779-07-22. Löjtnant 1787-06-30. Bevistade finska kriget 1788–1790. Kapten 1790-06-31. Major i armén. Bevistade finska kriget 1808–1809. RSO 1808-08-17 efter striden vid Alavo. Överstelöjtnants avsked ur svensk tjänst vid fredsslutet. Död 1827-09-10 på Brusi boställe i Gustaf Adolfs socken. Han utmärkte sig för mod och rådighet vid Okerois, Yppäri och Siikajoki och har fått sitt namn förevigat i Runebergs Fänrik Ståls sägner. Gift 1787 i Korpilahti socken, med Margareta Kock, född 1765, död 1829-02-05 på Brusi.

Barn:

 • Johanna Lovisa, född 1788 Kurkela
 • Carolina Fredrika, född 1792 på Kurkela, död ogift 1846-03-08 Hovila

TAB 11

Erik Adolf Bröijer (son av Christian Johan Bröijer, Tab. 6), född 1727-11-28 Lettula Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1742. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1747-07-13. Mönsterskrivare 1750. Furir 1750-03-26. Sergeant 1767-09-19. Fänrik i armén 1775-08-01. Löjtnant i armén. Avsked 1783-08-28. Död 1796-06-03 och begraven i Asikkala. Bevistade pommerska kriget 1761–1762 och var med i affären vid Neukahlen. Ägde Lettula och Sarholm i Asikkala socken. Gift 1756 med sin farbrors frus brorsdotter Ulrika Maria Colliander, född 1734-06-17 Kalho s infanteriregemente Arvid Colliander och Margareta Elisabet Korpfelt.

Barn:

 • Arvid Johan, född 1759-01-20, död 1763.
 • Ulrika Maria, född 1760, död 1760
 • Carl Christian, född 1762. Major. Död 1832. Se Tab. 42
 • Adolf Johan, född 1766. Major. Död 1824. Se Tab. 21
 • Adam Joakim, född 1770-12-26 på Sarholm. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente. Död 1785 på Sarholm.

TAB 12

Carl Christian Bröijer, sedan Rosenbröijer (son av Erik Adolf Bröijer, Tab. 11), född 1762-03-26 Sarholm Volontär vid Tavastehus infanteriregemente 1770-09-08. Rustmästare på extra stat vid Tavastehus infanteriregemente 1778-09-26. Förare 1780-10-01. Fältväbel 1780-10-15. Fänrik 1787-06-30. Bevistade finska kriget 1788–1790, dels å skärgårdsflottan, dels till lands. Löjtnant 1796-08-21. Kapten vid Adlercreutz'ska infanteriregementet 1804-01-03. Tjänstg. 1808 på Sveaborg och blev vid fästningens kapitulation 1808-05-03 fången hos ryssarna. Majors avsked ur svensk tjänst 1810-05-15. RRS:tVIO4kl 1812-01-02. Företedde 1821 hos riddarhuset den utredning som föranledde att ätten Rosenbröijer återupptogs bland de levande ätterna. Blev med stöd av kejserlig resolution 1823-08-05 jämte sin broder Adolf Johan naturaliserad finsk adelsman och 1825-04-08 jämte sin brorson Nils Adolf introducerad på riddarhuset i Finland under nr 187 bland adelsmän. Död 1832-02-17 på sin egendom Uddegård i Laukkas socken. Gift 1791-03-29 med Maria Christina Borgstedt, född 1770-02-16 i Laukkas socken, död 1847-03-21 i Borgå och i Borgå begraven, dotter av kyrkoherden i Laukkas, prosten Johan Borgstedt och Sara Juliana Tuderus.

Barn:

 • Adolf Johan, född 1792-02-24 i Mäntyharju socken. (Minderårig) volontär vid Tavastehus regemente 1793-10-20. Död 1794-05-24.
 • Maria Lovisa, född 1793-10-06 i Mäntyharju socken, död 1794-05-24 (på samma dag som brodern).
 • Carolina Sofia, född 1795-04-25 i Laukkas socken, död 1853-03-09 i Uleåborg. Gift 1829-09-11 med tullförvaltaren i Uleåborg Per Torsten Hagelin i hans 1:a gifte, född 1790-09-04 i Kuopio, död 1856-10-20 i Uleåborg.
 • Johanna Ulrika, född 1796-08-22 på Uddegård, död 1889-08-24 i Kuopio. Gift 1820-08-27 Uddegård
 • Carl Johan, född 1798. Löjtnant. Död 1865. Se Tab. 13
 • Eva Christina, född 1799-12-21 i Asikkala socken, död 1831-02-17 Parola Gift 1830-03-31 med kapellanen i Iittis, vice pastorn Gustaf Adolf Backman i hans 1:a gifte, född 1788-03-03, död 1834-04-19.
 • Sara Juliana, född 1801-02-24 på Uddegård, död på Uddegård 1834-09-24. Gift 1833-05-19 med kommissionslantmätaren i Vasa län Johan Henrik Stenbäck i hans 1:a gifte, född 1804-02-26 i Rautalampi socken, död 1859-05-31 i Saarijärvi socken.
 • Catharina Elisabet, född 1802-07-02 på Uddegård, död på Uddegård 1802
 • Agata Fredrika, född 1803-08-07 på Uddegård, död på Uddegård 1808.
 • Vendla Charlotta, född 1804-11-15 på Uddegård, död 1897-03-26 i Siikajoki socken. Gift 1854-03-14 med sin svåger tullförvaltaren i Uleåborg Per Torsten Hagelin i hans 2:a gifte, född 1790-09-04 i Kuopio, död 1856-10-20 i Uleåborg.
 • Maria Gustava, född 1806-01-02 på Uddegård, död ogift 1859-05-17 Henriksberg
 • Adolfina, född 1807-04-14 på Uddegård, död på Uddegård 1808.
 • Gustaf, född 1809-08-23 på Uddegård. Sergeant vid finska jägarregementets Kuopiobataljon 1825-03-26. Placerad på 5. finska skarpskyttebataljonen 1827. Underfänrik på 5. finska skarpskyttebataljonen 1827-05-27. Porte-épéefänrik 1828-05-15. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-07-16. Avsked 1830-01-06. Underfänrik vid nyslottska infanteriregementet 1830-05-02. Porte-épéefänrik vid nyslottska infanteriregementet 1832-01-30. Fänrik vid 45. (ryska) jägarregementet 1833-01-03. Transporterad till viborgska infanteriregementet 1833-10-29. Underlöjtnant vid viborgska infanteriregementet 1834-10-22. Transporterad till 12. finska linjebataljonen 1835-10-28. Bataljonskassör vid 12. finska linjebataljon 1844-05-11. Löjtnant 1844-06-27. Stabskaptens avsked 1846-02-08. Död barnlös 1853-08-07 på Uddegård och begraven i Laukkas socken. Gift 1835-11-13 i Björneborg med Johanna Vilhelmina Sourander i hennes 2:a gifte, född 1808-07-14 i Björneborg, död i Björneborg 1879-05-04, dotter av handlanden och rådmannen i Björneborg Johan Sourander och Helena Maria Öhman.

TAB 13

Carl Johan (son av Carl Christian Bröijer, sedan Rosenbröijer, Tab. 12), född 1798-07-19 Kurhila Kadett vid Haapaniemi 1817-07-16. Avgick utan avslutad kurs 1821-03-04. Fanjunkare vid 2. finska infanteriregementets Heinola bataljon 1821-11-18. Fänrik vid finska jägarregementet 1823-04-02. Underlöjtnant vid finska jägarregementet 1825-04-06. Placerad på 5. finska skarpskyttebataljonen 1827. Löjtnants avsked 1831-02-22. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1834-05-27. Avsked 1837. Ägnade sig sedan åt lantbruk. Ägde en tid Hakkarila gård i Viitasaari socken. Förvaltare av baron Freedericksz tillhöriga gods Taubila och Emmahof i Pyhäjärvi socken, 1846–1854. Direktör för jordbruksskolan Tarvaala Död 1865-12-15 i Borgå. Gift 1844-01-29 i Åbo med Rosalie Aqvilina Wilhelms, född 1826-10-11 i Åbo, död 1864-06-24 på Hakkarila och begraven i Viitasaari, dotter av lasarettssysslomannen, löjtnanten Bernt Johan Wilhelms och Charlotta Emerentia Collan.

Barn:

 • Carl Hjalmar, född 1847. Trafikinspektör. Död 1916. Se Tab. 14.
 • Hugo Boris, född 1849. Sjökapten. Död 1893. Se Tab. 17
 • Lydia Rosalinda, född 1853-01-18 i Keksholm, död i Keksholm 1854-07-15.
 • Bruno Alarik, född 1855. Affärsman. Död 1915. Se Tab.19.
 • Uno Verner, född 1858. Kollegieassessor. Död 1915. Se Tab. 20.
 • Gustaf Kuno, född 1861-09-13 på Hakkarila. Kofferdistyrman, anställd hos bröderna Nobel i Baku 1885–1888. Reste 1888 till Amerika och seglade på utländska fartyg. Har icke avhörts sedan 1901, då han var anställd på ett kafteplantage i Rio Janeiro. Gift 1888-10-20 i Baku med Vendla Augusta Lovisa Lojander, från vilken han blev skild.

TAB 14

Carl Hjalmar (son av Carl Johan, Tab. 13), född 1847-06-22 Emmahof Elev vid Jyväskylä lyceum 1859–1866. Underofficer vid 8. (Nylands) finska indelta skarpskyttebataljonen 1866-03-31. Genomgick infanterijunkarskolan i Helsingfors. Transporterad till 90., Onega, infanteriregementet 1868. Fänrik vid 90., Onega, infanteriregementet 1869-12-22. Bataljonsadjutant. Underlöjtnant 1871-00-13. Löjtnant 1873-04-13. Anställd vid statsjärnvägarna i Finland som adjoint hos chefen för trupptransporterna i landet 1874-03-01. Stationsinspektor vid Schuvalovo station vid Helsingfors–S:t Petersburgs järnväg 1874-12-12. Placerad på arméinfanteriet 1876-03-29. Kommendantsadjoint vid järnvägsstationen i staden Orel i Ryssland 1876-11-20. I samma egenskap anställd i staden Pitesti i Rumänien 1877-04-20 och i Bukarest 1878-07-13. Återkommenderad till finska statsjärnvägarna 1878-08-28 och kommendant på S:t Petersburgs finska järnvägsstation med bibehållande av sin befattning i Schuvalovo. Avsked ur militärtjänsten 1878-10-22. Stabskaptens rang 1879-05-04. Medalj för turkiska fälttåget 1877–1878. Stationsinspektor vid Raivola järnvägsstation 1887-10-26 och i Helsingfors 1891-08-27. Tillförordnad trafikdirektörsassistent i 2. trafiksektionen 1891–1892. Trafikinspektör av 1. klass 1892-04-14. RRS:tStO3kl 1892-04-14. RRS:tAO3kl 1901-04-14 och RRS:tStO2kl 1905-06-08. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1913-09-09. Avsked 1915-09-01. Död 1916-07-07 Harala Gift 1876-08-16 i Tammerfors med Sarah Jane Barritt, född 1859-04-09 i Farnworth, England, död 1929-02-11 i Helsingfors och begraven i Vasa, dotter av ingenjören John Barritt och Mary-Ann Taylor.

Barn:

 • Torsten Hjalmar, född 1877-06-08 vid Schuvalovo järnvägsstation. Student i Helsingfors 1898-12-19. Elev vid Evois forstinstitut. Utexaminerad som forstkonduktör 1902-06-13. Forstuppsyningsman i Ijo revir 1902-12-30 och i Simo revir 1903-12-12. Biträdande forstmästare i Ijo revir 1905-01-31. Extra forsttjänsteman vid de ecklesiastika boställena i landet 1906-12-30. Skogstaxator 1908-12-30. Forstmästare i Ilomants norra revir 1911-07-11. Uppehöll sig tillfälligt i Helsingfors vid det röda upprorets utbrott, blev plutonchef vid stadens skyddskår och deltog verksamt vid stadens befriande 1918-04-12. Vice kompanichef vid Helsingfors jägarbrigads 1. regemente 1918-04-13–1918-06-25. Fältväbel 1918-05-12. Reservfänrik 1918-06-25. FFrM m ros o sp 1919-04-12. Forstmästare i Kihniö revir 1918-11-22 och i Karvia revir 1923-12-23.
 • Saima Gertrud, född 1878-07-27 i Tammerfors, död 1929-04-04 i Helsingfors och begraven i Vasa. Gift 1907-06-08 i Vasa med affärsmannen, reservfänriken Sven Julius Rehnström, född 1878-06-05 i Helsingfors, död 1928-08-28 i Viborg och begraven i Vasa.
 • Roine Birger, född 1880-01-25 vid Schuvalovo, död ogift 1909-07-25 i Ranua och begraven i Vasa.
 • Duncan Emanuel, född 1882-05-13 vid Schuvalovo. Understyrmansexaminerad vid navigationsskolan i Vasa 1902-04-22. 1. Styrmansexaminerad vid navigationsskolan i Vasa 1905-05-22. Sjökaptensexaminerad 1909-04-20. Anställd i finska ångfartygsaktiebolagets tjänst 1906–1918. FFrK4kl 1918. Död ogift 1919-04-09 i Helsingfors och begraven i Borgå.
 • Ebba Carin Harriet, född 1883-10-17 vid Schuvalovo. Finsk stiftsjungfru. Farm. examen 1909-05-21. Farmaceut vid apoteket i Eura 1909–1917. Taxator vid apotek i Helsingfors 1917–1927. ?Innehar drogaffär i Helsingfors sedan 1928.
 • John William (Jack), född 1887. Major. Se Tab. 16
 • Marta Lilian, född 1890-12-11 vid Raivola järnvägsstation i Kivinebbs socken. Gift 1911-02-14 i Vasa med diplomingeniören friherre Edvard Emil Fredrik Cedercreutz, född 1874, död 1930.
 • Mary Dolores, född 1900-04-13 i Vasa, död i Vasa 1904-05-15.

TAB 15

Rolf Gunnar (son av Carl Hjalmar, Tab. 14), född 1885-04-19 vid Schuvalovo järnvägsstation. Kadett i Fredrikshamn 1899-06-18. Avsked då kadettkåren upplöstes 1903. Ägnade sig sedan åt textilindustrin. Praktiserade först hos Finlayson & Co i Tammerfors, sedan vid Vasa bomullsmanufakturaktiebolag. Genomgick Textilteknikum i Reutlingen 1907–1908, anställd vid Howard & Bulloughs verkstäder för bomullsmaskiner i Amerika 1908–1911. Anställd vid John Barkers spinneri i Åbo.1912–1916. Verkstadsingenjör vid Lehtoniemi fabrik 1916–1917. Tillförordnad installationsingenjör vid gasverket i Helsingfors 1916-12-07. Deltog med Helsingfors skyddskår i striderna för stadens befriande 1918-04-12. Plutonchef vid Helsingfors jägarbrigads 1. regemente 1918-04-13–1918-07-10. FMM m ros o sp. 1919-05-16. Skyddskårsofficersexamen 1924-07-21. Installationsingenjör 1926-04-01 och direktörsassistent vid Helsingfors stads gasverk 1928-08-01. Distributionsingeniör 1931-01-01. Gift 1:o 1907-04-10 i Valkeala socken, med Fanny Margareta Pekander, från vilken han 1910-05-21 blev skild, född 1886-11-06 i Helsingfors, dotter av kontoristen Carl Gustaf Vilhelm Pekander och Margareta Catharina Lindström. Gift 2:o 1920-03-21 med Mary Frieda Rosalie Stiefel, född 1893-08-03 i Viborg, dotter av affärsmannen Otto Stiefel och Antonina Kononoff.

Barn:

 • 1. Gunvor Margareta, född 1907-05-21 i Valkeala socken. Kontorist i Tammerfors.
 • 2. Carl-Christian Otto Gunnarsson, född 1921-00-07 i Helsingfors.
 • 2. Lars-Magnus Rolf Gunnarsson, född 1924-01-28 i Helsingfors.
 • 2. Nils-Johan Alfred Gunnarsson, född 1931-04-30 i Helsingfors.

TAB 16

John William (Jack) (son av Carl Hjalmar, Tab. 14), född 1887-01-18 vid Schuvalovo järnvägsstation. Student i Helsingfors 1909-06-11. Jur. stud. vid universitetet i Helsingfors 1912–1914. Anställd vid Finlands banks filialkontor i Vasa 1909–1912 och vid Föreningsbankens huvudkontor i Helsingfors 1913–1914. Volontär vid preussiska jägarbataljonen nr 27 1915-02-25. Deltog i ställningskriget vid Riga 1915-06-11–1916-12-15. Sårad vid Missefloden 1916. Deltog i vinterstriderna vid floden Aa 1917-01-05–1917-02-10. Erhöll officersutbildning i Libau 1917–1918. Löjtnant 1918-02-11. Återkom med bataljonen till Vasa 1918-02-25. Chef för maskingevärskompaniet vid 1. jägarregementets 2. bataljon 1918-02-25. Deltog i striderna vid Tammerfors och Lempäälä 1918-03-27–1918-04-17. FFrK4kl m sv o ros 1918-04-18. Deltog i striderna vid Kämärä station 1918-04-22 och i belägringen och stormningen av Viborg 1918-04-26–1918-04-29. Premiärlöjtnant 1918-05-04. FFrK3kl m sv o ros 1918-05-01. Transporterad till Finlands vita garde 1918-06-18. Chef för maskingevärskompaniet vid regementets Vöråbataljon. TammerforsM 1919-04-01. FMM m sp 1919. Kapten 1919-05-16. Transporterad till försvarsministeriet och tillförordnad chef för ministeriet underlydande vapen- och ammunitionsdepoten nr 1 i Helsingfors 1919-10-08. Militärtekniska studier i Danmark 1920-07-24–1920-11-18. ?Tjänstf. chef för vapen- och ammunitionsdepoten nr 2 i Viborg 1922-08-04. Major 1922-12-06. Chef för vapen- och ammunitionsdepoten nr 2 i Viborg 1928-09-07. Gift 1925-04-11 i Helsingfors med Freja Irene Maria Havo, född 1900-11-02 i Vasa, dotter av översten Otto Ferdinand Havo och Ketty Irene Forsén.

Barn:

 • Carl-Gustaf Antonio, född 1925-09-21 i Viborg.
 • Ulrika Elisabet, född 1928-12-02 i Viborg. Finsk stiftsjungfru.

TAB 17

Hugo Boris (son av Carl Johan, Tab. 13), född 1849-03-18 Emmahof Elev vid Jyväskylä lyceum 1860–1866. Till sjöss som jungman 1867. Seglade med engelska fartyg 1869–1871. Konstapel på barkskeppet Borgå 1871. Styrmansexamen vid navigationsskolan i Helsingfors 1873-04-21 och ångbåtsbefälhavarexamen vid Polytekniska skolan i Helsingfors 1873-05-18. Styrman på barkskeppet Regina 1874. Sjökaptensexamen vid navigationsskolan i Helsingfors 1877-04-21. Styrman på barkskeppet Hanna Maria 1877 och på ångfartyget Helsingfors 1878. I tjänst hos Viborgs ångfartygsaktiebolaget och befälhavare å dess passagerarfartyg Saima och Ainamo 1879–1882. Tillika extra lärare vid navigationsskolan i Viborg 1879–1882. Död 1893-04-11 i Astrakan och i Astrakan begraven 1893-04-13. Gift 1881-08-28 i Joensuu med Josefina Catharina Fredrika Lindstedt, född 1857-09-08 i Tammerfors, dotter av handlanden och possessionaten Henrik Johan Lindstedt och Josefina Amalia Andersin.

Barn:

 • Nils Einar, född 1883-08-12 i Baku. Student i Helsingfors 1901-05-20. Elev vid Polytekniska institutet i Finland. Utexaminerad ingenjör 1908-05-26. Extra ingenjör vid järnvägsstyrelsens i Finland maskinavdelning 1907–1917. Verkställande direktör för aktiebolaget Ingenjörsbyrån Motor 1908–1909. Depotföreståndare av 2. kl. vid lokomotivdepoten i Petersburg 1913-03-01. Anställd vid ingenjörsbyrån Wega i Petersburg 1914–1916. Chef för tekniska avdelningen hos firman A. Lilius i Helsingfors 1916–1919. Deltog med Helsingfors skyddskår i striderna för stadens befriande 1918-04-12. FMM m sp 1919-05-16. Direktör i aktiebolaget Trade O. Y. 1919–1920. Inspektör och direktörsassistent vid Helsingfors stads renhållningsverk 1921-01-01. Lärare i Industriskolan i Helsingfors från 1923-10-01. Direktör för Helsingfors stads renhållningsverk 1927-04-01 och ledamot av stadens renhållningsstyrelse.
 • Edit Rosalie Josefina, född 1886-05-05 i Baku. Utexaminerad från svenska fruntimmersskolan i Helsingfors 1904-05-31. Anställd hos poststyrelsen i Finland 1904–1914. Gift 1910-07-09 i Helsingfors med diplomingenjören Axel Gustaf Fabian Håkanson, född 1881-07-01 i Karlskrona.
 • Edvin Bertel, född 1887-12-14 i Baku. Student i Helsingfors 1907-06-27. Jur. stud. vid universitetet i Helsingfors 1907–1909. Tillförordnad bokhållare vid järnvägsstyrelsens i Finland byråavdelning 1909–1915. Bokförare vid järnvägsstyrelsens i Finland byråavdelning 1917. Deltog i skyddskårsorganisationsarbetet 1917–1918. Med Helsingfors skyddskår deltagit i striderna för stadens befriande 1918-04-12. Plutonchef sedermera ordonnansofficer vid Helsingfors jägarbrigads 2. regemente och Östersjöinfanteriregemente nr 1. Fältväbel 1918-06-08. Reservfänrik 1918-06-20. Adjutant hos stabschefen i armébefälhavarens stab 1918-06-23. Militär ledamot i domstolens för statsförbrytelser 37. avdelning 1918-07-00. FFrM2kl 1918-07-19 och FrK 4kl m sv. o. ros 1918-09-26. Transporterad till generalstabens kommunikationsavdelning 1918-10-04. Transporterad till krigsministeriets allmänna krigsdepartement 1918-11-25. 2. Adjutant hos riksföreståndaren 1918-12-26. Reservlöjtnant 1919-05-16. FFM m sp 1919-05-16. RFinlVRO2kl 1919-07-18. Yngre adjutant hos republikens president 1919-09-09. Transporterad till generalstaben 1919-10-15 och tillförordnad chef för stabens kansli samt adjutant hos generalstabschefen. Aktiv officersexamen vid finska kadettskolan i Helsingfors 1920-06-30. Aktiv löjtnant 1920-07-27 med tur från 1919-12-06. Studiekommendering till Frankrike 1920-10-26–1921-11-17 och därunder tjänstgjort vid 54. infanteriregementet i Compiègne och 26. jägarbataljonen i Metz. Byråofficer vid generalstabens utrikesbyrå 1921-12-01. RFrHL 1923-01-17. Kapten 1923-05-16. RNS:tOO1kl 1924-05-10. RPolRestO 1924-09-07. Tillförordnad chef för generalstabens utrikesbyrå 1924-09-10–1926-09-10. RSO1kl 1925-08-21. OffLettSO 1926-05-16. Tillförordnad militärattaché i Stockholm 1927-03-26–1927-07-10. Transporterad till Finlands vita garde 1927-10-31. Kompanichef vid Finlands vita garde. Avslutade kompanichefskursen vid stridsskolan i Viborg 1928-05-12. Major vid generalstaben 1928-06-15. Äldre byråotficer vid utrikes avdelningen 1928-06-30. Militärattaché i Stockholm, Oslo och Köpenhamn 1929-05-30. Finska skyddskårernas förtjänstkors 1930-12-08. Landstormsföreningarnas centralförbunds förtjänstmedalj i silver 1930-12-13. Gift 1916-03-26 i Helsingfors med filosofie magister Gurli Sofie Ingeborg Sevon, född 1892-04-16 i Helsingfors, dotter av affärsmannen Axel Voldemar Sevon och Sonja Noschis.

TAB 18

Bruno Boris (son av Hugo Boris, Tab. 17), född 1882-04-21 i Varkaus. Student i Helsingfors 1903-09-26. Extra ordinarie tjänsteman vid Industristyrelsens arbetsstatistiska avdelning 1906–1911. Extra ordinarie tjänsteman vid fångvårdsstyrelsen i Finland 1907–1908. Extra ordinarie landskanslist i Nylands län 1908-07-01. Under skilda tider åren 1908–1912 tjänstgjort som kanslist, registrator, vice landssekreterare och föredragande för utsökningsärenden vid länsstyrelsen i ?Helsingfors. Lägre förvaltningsexamen vid universitetet i ?Helsingfors 1910-02-12. Extra ordinarie kopist vid senatens i Finland ekonomidepartement 1910-02-22. Tillförordnad kronolänsman i Askola och Pukkila socknars distrikt 1912. Kronolänsman i Sibbo och Borgnäs socknars distrikt 1912-12-03. Transporterad till Pojo socken, Ekenäs landsförsamling, och Snappertuna kapell 1916-02-15. FMM 1919-05-16. Offentlig rättsexamen vid universitetet i Helsingfors 1923-02-27. Auskultant i Viborgs hovrätt och avlade domareden 1923-03-09. Vice häradshövding 1926-09-24. Kronofogde i Helsinge härad 1927-01-27. Delägare i advokatbyrån Rosenbröijer & Thors i Helsingfors. Gift 1918-01-19 i Helsingfors med Ann-Marie Sawela, född 1895-09-16, dotter av konsulenten i jordbruksstyrelsen, filosofie doktor Herman Sawela och Ilma Forsén.

Barn:

 • Marianne, född 1918-10-09 i Ekenäs, liksom bröderna.
 • En son, född 1920-08-05, död 1920-10-23 i Ekenäs.
 • Christian Boris, född 1921-08-26.

TAB 19

Bruno Alarik (son av Carl Johan, Tab. 13), född 1855-11-27 i Keksholm. Elev vid Borgå gymnasium. Kadett i Fredrikshamn 1869-07-18. Avgick utan avslutad kurs 1872-02-25. Seglade till sjöss 1872–1875. Elev vid Åbo handelsskola 1876. Utexaminerad 1878. Anställd vid Finlands banks filialkontor i Petersburg och hos agenturfirman Edvard Tallqvist i Petersburg 1878–1887. Kontorist på kommerserådet F. V. Martinssons ångbåtskontor i Petersburg 1887–1889. Innehade kakelfabrik i nämnda stad 1889–1892. Disponent för Gräsvikens kakelfabriksaktiebolag i Helsingfors 1892–1894. Affärsman i Åbo 1894–1900 och i Viborg 1900–1911. Disponent för Jyväskylä skidfabrik 1911–1913. Korrespondentchef hos firman Alex. Thiess i Petersburg 1913, kontorschef i Petersburg 1914. Död 1915-12-22 i Petersburg och begraven 1915-12-28 i Viborg. Gift 1885-11-25 i Petersburg med Lydia Catharina Virginia Hoffrén, född 1862-11-26 i Petersburg, dotter av fabriksägaren i Petersburg Vilhelm Hoffrén och Dorotea Buch.

Barn:

 • Ellen, född 1886-09-04 i Petersburg. Student i Helsingfors 1906-10-01. Jur. stud. vid universitetet i Helsingborg 1909–1911. Anställd vid Wahlberg & Wetzers advokatbyrå i Viborg 1914–1915, vid Finlands banks filialkontor och vid tullkammaren i Viborg 1915–1917 samt vid utrikesministeriets passexpedition sedan 1918-12-20.
 • Boris, född 1888-05-20 i Petersburg. Genomgick Myllysaari trädgårdsskola i Viborg 1908. Praktiserade som trädgårdsmästare i Viborg 1908–1910. Vistades utomlands för studier av trädgårdsskötsel 1910–1918. Anställd hos trädgårdsmästaren Rosenberg i Helsingfors.
 • Rolf, född 1890-01-29 i Petersburg, död 1901-11-17 i Viborg och i Viborg begraven.
 • Irma, född 1895-01-31 i Åbo. Utexaminerad från fruntimmersskolan i Viborg 1913. Studerade sång och musik vid konservatoriet i Petrograd. Anställd vid handelsbanken i Viborg 1915–1916 och vid Helsingfors gasverks kontor 1917–1919. Kassörska vid Södra Finlands banks huvudkontor i Helsingfors 1919–1922. Studerade sång för operasångaren Enrico Arensen i Helsingborg 1921–1922. Sångstudier i Berlin 1922–1923, i Rom 1927–1930. Konsertsångerska.

TAB 20

Uno Verner (son av Carl Johan, Tab. 13), född 1858-05-08 Hakkarila Genomgick Åbo handelsskola 1876–1878. Anställd på kommerserådet F. V. Martinssons ångbåtskontor i Petersburg 1878–1887. Extra ordinarie kopist vid finska passexpeditionen i Petersburg 1887-09-06. Bokhållareadjoint i Petersburg. Sekreteraradjoint 1889-11-04. Bokhållare 1892-03-11. Kollegieregistrators titel 1893-04-24. Äldre bokhållare 1896. RRS:tStO3kl 1896-05-14. Titulärråds titel 1900-04-22. RRS:tAO3kl 1903-04-06. Kollegieassessors titel 1906-04-15. RRS:tStO2kl 1913-04-14. Affärsman i Petersburg samt grundare och delägare i flera affärsföretag såväl i Finland som Ryssland. Död 1915-04-13 i Petrograd och begraven 1915-04-17 i Viborg. Gift 1899-04-30 i Petersburg med Marta Regina Sandgren, från vilken han 1906-07-05 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med filosofie doktor Yngve Rosell), född 1880-07-25, dotter av restauratören Julius Sundgren och Maria Lindblom.

Barn:

 • Lilian, född 1900-02-17 i Petersburg. Gift i Petersburg 1924 med före detta fabriksdirektören Jan von Bosse, från vilken hon 1927 blev skild, född 1888 i Lettland.

TAB 21

Adolf Johan Bröijer (son av Erik Adolf Bröijer, Tab. 11), född 1766-02-15 Sarholm Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1778-03-23. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1782-02-22. Rustmästare 1782-05-24. Sergeant 1783-09-22. Fältväbel 1787-04-23. Kornett vid Zelowska kosackerna 1788-10-06. Löjtnant vid Zelowska kosackerna 1789-09-09. Bevistade finska kriget 1788–1790. Adjutant hos generallöjtnanten greve Gustaf Wachtmeister 1790-04-27. Sårad vid Valkeala 1790-04-29. Transporterad till Tavastehus läns infanteriregemente vid krigets slut. Kapten vid Tavastehus läns infanteriregemente 1793-01-25. RSO 1802-12-09. Bevistade finska kriget 1808–1809. Majors avsked ur svensk tjänst 1810-05-15. Ägde Sarholm och från 1810 Bergvik i Iittis socken. Död 1824-03-16 på Bergvik och begraven i Iittis. Gift 1797-07-02 med Eva Christina Wiander, född 1780-12-09, död 1851-10-20 i Tammerfors, dotter av kronobefallningsmannen Nils Wiander och Christina Sabina Juselius.

Barn:

 • Nils Adolf, född 1798. Postmästare. Död 1890. Se Tab. 22
 • Eva Ulrika, född 1800-04-21 på Sarholm, död 1855-08-11 i Borgå. Gift 1817-03-30 på Bergvik med kronofogden Hollola övre härad, kollegieassessorn Bengt Krook, född 1773-04-26, död 1841-07-09 i Borgå.
 • Gunilla Fredrika, född 1801-04-28 på Sarholm, död 1813 på Bergvik.
 • Carl Viktor, född 1802-10-05 på Sarholm, död på Sarholm 1802.
 • Gustaf, född 1804-04-12 på Sarholm, död på Sarholm 1804.

TAB 22

Nils Adolf Bröijer, sedan Rosenbröijer (son av Adolf Johan Bröijer, Tab. 21), född 1798-10-28 Sarholm Student i Åbo 1816-12-14. Jur. examen i Åbo 1820-06-29. Extra ordinarie kanslist vid kommittén för finska ärendenas behandling i S:t Petersburg 1821-03-11. Auskultant i Åbo hovrätt 1823-06-11. Naturaliserad finsk adelsman, jämte farbrodern, och introducerad på riddarhuset i Finland 1825-04-08 under nr 187 bland adelsmän. Ägde först Bergvik, sedan Degerö i Helsinge socken, 1826–1841. Extra ordinarie kammarskrivare i postdirektionen i Finland 1841-12-07. Postmästare i Tammerfors 1842-01-18. Avsked 1862-05-13. Död 1890-03-04 i Tammerfors och i Tammerfors begraven. Gift 1830-12-30 i Laukkas socken, med Sofia Vilhelmina Leopold, född 1804-01-14 i Iittis socken, död 1858-12-18 i Tammerfors, dotter av häradshövdingen i Laukkas domsaga, lagmannen Johan Gottlieb Leopold och Vendla Sofia Ljungman.

Barn:

 • Alfred Edvard, född 1835-09-09 på Degerö. Student i Helsingfors 1853-09-26. Examen vid universitetet i Helsingfors. Translator i ryska och tyska språken. Ingenjör vid Polytekniska institutet i Karlsruhe 1863. Maskinkonstruktör vid Tammerfors mekaniska verkstad 1864–1866 och 1870. Anställd vid Tammerfors linnespinneri 1866–1870. Disponent och teknisk ledare för trämassefabriken och mekaniska bomullsväveriet vid Kyröfors i Tavastkyrö socken, 1871–1874. Uppställde Tammerfors mekaniska skofabrik 1875. Anställd 1879 vid Pitkäranta koppar- och tennverk. Tillförordnad underdirektör vid finska myntverket 1881–1883. Anställd vid arkitektfirman Kiseleff & Heikel i Helsingfors 1882–1885. Anställd på extra stat hos överstyrelsen för allmänna byggnader 1885–1914. Praktiserande arkitekt i Helsingfors. Gift 1:o 1882-06-26 i Helsingfors med Helena Christina Saxén, född 1844-08-30 i Strömfors socken, död 1899-05-15 i Helsingfors, dotter av mjölnaren Johannes Saxén och Fredrika Lihr. Gift 2:o 1900-06-03 i Helsingfors med Naima Matilda Rosengren, född 1861-02-04 i Kristinestad, dotter av bagaren och rådmannen i Kristinestad Gustaf Adolf Rosengren och Matilda Vilhelmina Lundén.
 • Adolf Teodor, född 1837-06-02 på Degerö. Student i Helsingfors 1857-09-17. Civilexamen vid universitetet i Helsingfors. Språkstudier vid universitetet i Moskva 1859-05-01–1861-05-01. Translator i ryska och tyska språken. Extra ordinarie kammarskrivare vid postdirektionen i Finland 1865-12-04. Kopist vid postdirektionen i Finland 1867-01-01. Translator vid direktionens kansli 1871-03-14. Avsked från direktionens kansli 1893-11-16. Död ogift 1894-11-30 i Helsingfors och i Helsingfors begraven.

TAB 23

Carl Anton Bröijer (son av Gustaf Bröijer, Tab. 3), född 1690-01-17 i Nastola socken. Förare vid Maydels fördubblingsinfanteribataljon 1705. Sergeant vid Maydels fördubblingsinfanteribataljon 1705. Fältväbel 1706. Kvartermästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1708. Fänrik vid Österbottens regemente 1714-09-19. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1715-12-28. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1718-08-27. Ryttmästares avsked 1721-10-31. Död 1761 i Asikkala socken, (bouppteckning efter honom 1761-05-27). Gift med Anna Sofia Colliander, dotter av kyrkoherden i Padasjoki Zakarias Colliander och Anna Maria Lupæa.

Barn:

 • Anna Catharina. Gift 1738-10-17 i Asikkala socken, med rustmästaren Carl Gustaf Procopæus, född 1712-02-13 i Loimijoki socken.
 • Christina Charlotta, död 1768-01-00 i Asikkala. Gift i Asikkala 1731-01-01 med rustmästaren Didrik Bauman.
 • Ottiliana, levde 1776 på sin gård Lill-Einäs i Asikkala socken. Gift med kornetten vid karelska dragonregementet Sigfrid Joakim Korpfelt, avrättad 1765 för dråp.
 • Eleonora, född 1725-04-23, död ogift 1748-04-13 och begraven i Asikkala.
 • Christina Juliana. Gift före 1761 med handlanden i Viborg Johan Brouer.

TAB 24

Carl Anton Bröijer (son av Carl Anton Bröijer, Tab. 23), född 1716 Lettula Fältväbel vid Tavastehus läns infanteriregemente. Gift med Christina Helena Tammelin, född 1719, död 1791 i Asikkala socken.

Barn:

 • Ulrika Maria, född 1746-02-14, död 1746.
 • Ottiliana Johanna, född 1749 i Lojo socken, död 1751-04-16 på Ylike Petas i Borgå socken.
 • Charlotta Sofia, född 1752-01-28 på Ylike Petas, död på Ylike Petas 1752-04-23.
 • Lovisa, född 1753-09-22 på Ylike Petas, död ung.
 • Sofia Elisabet, född 1756-09-22 på Ylike Petas, död ung.
 • Lovisa, född 1757-10-06. Gift, enligt kungligt tillstånd 1785, med sin kusin, furiren Gustaf Herman Bröijer, född 1758, död 1812.

TAB 25

Fromhold Bröijer (son av Carl Anton Bröijer, Tab. 23). Förare vid Tavastehus infanteriregemente. Levde 1761. Gift med Anna Stina Hasselgren, född 1708, död 1748-04-27.

Barn:

 • Adolf Fromhold, född 1745-07-25 i Asikkala socken.

TAB 26

Christian Johan Bröijer (son av Carl Anton Bröijer, Tab. 23), född 1728-06-16 Lettula Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1750-03-26. Förares karaktär 1765-07-20. Rustmästare 1767-07-10. Kvarstod i regementet ännu 1772. Fänriks avsked. Gift med Hedvig Maria Lang, döpt 1727-10-05, död 1798 i Asikkala, dotter av löjtnanten Carl Henrik Lang och Gertrud Margareta von Essen af Zellie, samt syster till majoren Johan Henrik och överstelöjtnanten Lars Adam Lang, adlade Langenskiöld.

Barn:

 • Carl Peter, född 1755-02-01 i Asikkala socken, liksom syskonen. Förare vid Tavastehus regemente 1776-09-21. Rustmästare vid Tavastehus regemente 1780-02-19. Bosatt i Asikkala socken. Var en lång tid blind.
 • Gustaf Herman, född 1758. Furir. Död 1812. Se Tab. 27
 • Hedvig Catharina, född 1764, död 1777 i Asikkala.

TAB 27

Gustaf Herman Bröijer (son av Christian Johan Bröijer, Tab. 26), född 1758-03-04 i Asikkala socken. Först korpral, sist furir vid Tavastehus läns infanteriregemente. Död 1812-01-17 i Asikkala socken. Gift, enligt kungligt tillstånd 1785, med sin kusin Lovisa Bröijer, född 1757-10-06, dotter av fältväbeln Carl Anton Bröijer och Christina Helena Tammelin.

Barn:

 • Carl Christian, född 1787-01-19. Rusthållare i Asikkala. Död 1845. Gift med Maria Johansdotter, född 1785, död 1864.
 • Gustaf Adolf, född 1790. Rusthållare. Död 1820. Se Tab. 28

TAB 28

Gustaf Adolf Bröijer (son av Gustaf Herman Bröijer, Tab. 27), född 1790. Rusthållare i Hillilä by i Asikkala socken. Död 1820. Gift med Anna Tomasdotter, född 1789, död 1848.

Barn:

 • Maria Christina, född 1811, död 1868. Gift 1831 med bonden Michel Eriksson från Särkijärvf.
 • Catharina Elisabet, född 1814-09-08. Gift med nämndemannen Johan Kuokkari.
 • Erik Johan, född 1817. Bonde. Död 1892. Se Tab. 29
 • Carl Gustaf, född 1820. Inhysesman. Död 1895. Se Tab. 33

TAB 29

Erik Johan Bröijer (son av Gustaf Adolf Bröijer, Tab. 28), född 1817-02-16 i Asikkala socken. Bonde i Hillilä by, Asikkala socken. Död Hillilä by, Asikkala socken 1892-02-13. Gift 1834 med Eva Lisa Eriksdotter, född 1808, död 1866-10-04.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1835. Bonde. Död 1907. Se Tab. 30
 • Maja Stina, född 1839-06-21 i Asikkala socken, död 1909-01-03. Gift 1890 med Abraham Eriksson, född 1837-08-09, död 1906-08-14.
 • Carl Henrik, född 1844-05-24, död 1848-09-05.

TAB 30

Johan Gustaf Bröijer (son av Erik Johan Bröijer, Tab. 29), född 1835-05-12 i Asikkala socken. Bonde i Asikkala socken. Död 1907-10-10. Gift med Vilhelmina Carlsdotter, född 1841-09-09, död 1916-01-17.

Barn:

 • Vilhelmina Carolina, född 1867-05-06, död ogift 1910-01-04.
 • Ida, född 1871-01-18.

TAB 31

Villehad Bröijer (son av Johan Gustaf Bröijer, Tab. 30), född 1864-12-16 i Asikkala socken. Bonde i Asikkala socken. Gift 1905-04-06 med Olga Johansdotter, född 1880-02-14.

Barn:

 • Toivo Armas, född 1906-05-14.
 • Lempi Lyydia, född 1907-11-11.
 • Helmi Sylvi, född 1911-09-03.
 • Vilho, född 1915-06-27.

TAB 32

Mikkeli Bröijer (son av Erik Johan Bröijer, Tab. 29), född 1846-09-23 i Asikkala socken. Flyttade 1893 till Helsingfors. Gift 1879-11-04 med Edla Gustafsdotter, född 1851-03-25.

Barn:

 • Maria Paulina, född 1877-01-25 i Asikkala socken, liksom systern.
 • Vilhelmina, född 1880-03-29.

TAB 33

Carl Gustaf Bröijer (son av Gustaf Adolf Bröijer, Tab. 28), född 1820-04-24 i Asikkala socken. Inhysesman i Asikkala socken. Död i Asikkala socken 1895-06-14. Gift 1842 med Lovisa Henrika Johansdotter, född 1821-09-07 1898-04-29, dotter av rusthållaren Johan Pikkola.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1844-06-16 i Asikkala socken, liksom syskonen, död i Asikkala socken 1846-04-14.
 • Carl Christian, född 1847-02-16. Död 1853-04-05.
 • Edla Maria, född 1850-04-04. Gift 1870-04-10 med arbetskarlen Johan Henrik Niss, född 1842-09-19, död 1892 i Helsingfors.
 • Aurora, född 1853-01-08. Flyttade 1875 till Helsingfors.
 • Alvina Henrika, född 1859-02-14. Gift med snickaren i Petersburg Johan Tikkanen.
 • Carl Gustaf, född 1867-11-16, död 1878-11-11.

TAB 34

Johan Bröijer (son av Carl Gustaf Bröijer, Tab. 33), född 1856-06-29 i Asikkala socken. Var en tid drängfogde vid Asikkala prästgård. Gift 1879-08-17 med Hilma Sofia Carlsdotter, född 1858-06-29, dotter av inhysesmannen Carl Johansson i Hollola socken.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1880-06-06.
 • Hugo Oskar, född 1883-02-02.
 • Alvina, född 1885-07-08.
 • Toivo Israel, född 1887-12-23.

Källor

J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: