Leijonancker nr 778

Från Adelsvapen-Wiki

0778.jpg

Adliga ätten Leijonancker nr 778

Adlad 1666-08-18, introd. 1668.

TAB 1

Malkolm Young (översiktstab. 1). Uppgives härstammat från en skotsk baronetätt. Vice amiral i England.

Barn:

 • Daniel Young. Sjökapten i holländsk tjänst.

Barn:

 • Daniel Young, adlad Leijonancker, till Ansta i Romfartuna socken, Västmanlands län, som han 1678-03-20 fick i donation, men reducerades 1684. Född 1627-02-20 i Skottland. Inkom från Lübeck till Sverige och blev borgare i Stockholm, varest han i konung Carl X Gustafs tid inrättade åtskilliga väverier och vantmakerier (klädesfabriker). Packhusinspektor därst. 16631. Tillika assessor i sjörätten 1665-03-16. Adlad 1666-08-18 (introd. 1668 under nr 778). Ledamot av en kommission till Göteborg och Wismar 16671. Kommissarie i kommerskollegium 1669–16741. Kommerseråd 1682-01-17. Död 1688 före 5/5 (själaringning) i Stockholm och begraven i Maria Magdalena kyrka, där hans vapen uppsattes. Han hade med sina tre fruar tillsammans 32 barn eller 23 söner och 9 döttrar. Gift 1:o 1649-11-04 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Catharina Jonasdotter, begraven 1661-03-25, dotter av Jonas Amundsson. Gift 2:o 1661-07-14 på Ansta med Margareta (Magdalena) Granatenfelt, död 1675-09-11 (själaringning) och begraven 1676-02-17 i Riddarholmskyrkan, dotter av översten Pierre Boo Margalli, adlad Granatenfelt, och Catharina de Flon. Gift 3:o 1676-09-17 med friherrinnan Catharina Gyldenhoff, död 1703-02-08, dotter av landshövdingen Baltasar Thile, adlad och friherre Gyldenhoff, och hans 1:a fru Vendela Valentinsdotter.

Barn:

 • 1. Bengt. Assessor i Svea hovrätt 1679. Död ogift.
 • 1. Catharina, död ogift.
 • 1. Johan, döpt 1656-10-26 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm.2
 • 1. Ännu ett barn.
 • 2. En dotter. Gift med Robert Dijkson.
 • 2. Daniel, född 1666. Kapten. Död 1710. Se Tab. 3
 • 2. Maria. Gift med stadssekreteraren i Riga Mikael Segebade, död 1710 i nämnda stad.
 • 2. Magdalena, död ogift.
 • 2. Catharina, död ogift 1750 i Stockholm.10
 • 2. Johan Adolf, döpt 1673-06-22 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm. Gefrejterkorpral och sergeant vid kurfurstens av Brandenburg regemente. Furir vid Kalmar regemente 16893. Sergeant därst. 16963. Fältväbel 1701-05-01. Fänrik därst. 1703-03-20. Löjtnant 4 1704-12-29. Konfirm. fullm.4 1705-05-16. Kapten 1708-05-03. Stupade ogift 1709-06-29 i slaget vid Poltava.
 • 2. Ännu fjorton (?) barn.
 • 3. Vendela, drunknade på en resa till Kalmar.
 • 3. Carl Baltzar, döpt 1679-04-14 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm. Död ogift.
 • 3. Eleonora Christina, döpt 1681-07-28 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm, död ogift hos grevinnan Piper.
 • 3. Eva Catharina, döpt 1682-07-30 i Katarina förs., Stockholm.
 • 3. Gustaf Fredrik, född 1686. Vice amiral. Död 1756. Se Tab. 4
 • 3. Ännu ett barn.

TAB 2

Henrik, (son av Daniel Young, adlad Leijonancker, Tab. 1). Student i Uppsala5 1669-10-18. Levde utan tjänst ännu 1720. Ägde Vernberg i Roslagsbro socken, Stockholms län, som hans hustrus styvfader Gustaf Blixencrona 1697-10-20 överlät till honom9. Gift före okt. 1697 med Christina Maria Wernstedt, dotter av översten Christoffer Wernstedt och Metta Ribbing.

Barn:

 • Märta Christina, född 1698-08-13 på Vernberg, liksom syskonen. Gift före 1729 med10 Erik Vigell.
 • Christoffer Henrik, född 1700-04-05. K. page. Begraven 1721-05-12 i Riddarholmskyrkan i Stockholm.
 • Catharina Brita, född 1701-04-02, död s. å. 29/11.
 • Otto Henrik, döpt 1706-11-17.

TAB 3

Daniel, (son av Daniel Young, adlad Leijonancker, Tab. 1), född 1666 i Stockholm. Student i Uppsala5 1675-09-30. Musketerare vid livgardet 1680-10-22. Pikenerare 1681-01-24. Fältväbel 1682-02-04. Följde 1683 envoyén Fabritius till Persien. Löjtnant vid guvernörsregementet i Riga 1689-04-06. Kaptenlöjtnant därst. 1697-12-17. Kapten4 1701-11-23. Avsked4 1706. Död 1710 i pesten. Gift med en Diepenbrock.

Barn:

 • Marie-Louise. Gift 1:o med överinspektören Ernst Metzue, adlad Metzue von Dannenstern (von Dannenstierna) 1699-06-20, men ej introd.6. Gift 2:o med kammarherren N. N. von Johnstone. Gift 3:o med översten N. N. von Medem. [8]

TAB 4

Gustaf Fredrik, (son av Daniel Young, adlad Leijonancker, Tab. 1), född 1686-05-09 i Stockholm. Lärde sig först navigationen. Kom 1702 på ett handelskontor i Amsterdam. Gick sedan i utländsk sjötjänst och blev slutligen holländsk kaparkapten. Underlöjtnant vid amiralitetet i Karlskrona 1708-02-29. Överlöjtnant därst. 1710-04-07. Extra ordinarie kapten vid amiralitetet s. å. 15/4. Ord. skeppskapten 1715-08-06. Artillerikapten 1717-07-03. Var 1720 och 1721 flaggkapten. Uppsyningsman vid amiralitetsvarven i Karlskrona 1728–1734. Fick 1737 ett kompani vid amiralitetsvolontärregementet. LVA4 1741-04-06. Varvsmajor vid amiralitetet i Karlskrona s. å. 17/4. Ekipagemästare därst. 1743-07-26. RSO 1748-09-26. Avsked från ekipagemästartjänsten 1753. Vice amiral vid örlogsflottan 1755-04-29. Död 1756-01-27 i Karlskrona, jordfäst s. å. 31/1 därst. och begraven i Ljungby kyrka Kalmar län. 'Han gjorde sig under sin utländska tjänst så fördelaktigt känd för tapperhet, att han frånvarande blev befordrad till officer. Förde i det stora sjöslaget i Bält skeppet Göteborg, vilket var ett av de fyra som uthärdade över sju timmar emot åtta, både uti artilleri och manskap mer än dubbelt starkare danska skepp, varefter han måste giva sig fången. Gjorde vid skeppsvarvet i Karlskrona flera gagnande anstalter, påfann slutligen ett sätt att nästan hälften längre än förut skett kunna bevara skepp ifrån förruttnelse genom s. k. åderlåtning eller några plankgångars öppnande för den kvävda luftens utdunstande.'. Gift 1:o 1711-01-24 i Karlskrona med Maria Elisabet Wernfelt, död 1734 och begraven s. å. 8/11 i Karlskrona, dotter av amiralen Olof Wernick, adlad Wernfelt, och hans 1:a fru Elisabet Jönsdotter. Gift 2:o 1736-06-00 med Maria Elisabet Baar, född 1720-11-04 i Tyskland, död 1769-03-20 i Stockholm och begraven i Jakobs församl. därst.

Barn:

 • 1. Eva Catharina, född 1712-07-01, död 1770-09-10 i Söderköping. Gift 1748-05-19 med protokollssekreteraren Erik Arbin i hans 1:a gifte (gift 2:o med Ulrika Noréhn, född 1744, död 1783-08-28), född 1712-05-02 på Säbrå, död 1785-05-23, halvbroder till generallöjtnanten Axel Magnus Arbin, adlad von Arbin.
 • 1. Maria Elisabet, född 1713-06-30 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död ogift 1782-04-01 Bossgård
 • 1. Hans Olof, född 1715-01-28. Arklimästare vid amiralitetet 1733. Död ogift 1736 i Surinam.
 • 1. Christina Eleonora, död ung.
 • 1. Carl Gustaf, död som barn.
 • 1. Beata Magdalena, född 1724-09-22, död 1791-05-25 i Stockholm. Gift 1749-05-11 med kaptenen Carl Gustaf Gyllencreutz, född 1723, död 1775.
 • 1. Carl Vilhelm, död strax.
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1737. Konteramiral. Död 1801. Se Tab. 5.
 • 2. Carl Gustaf, född 1738 i Stettin, död där 1739.
 • 2. Johanna Sofia, född 1741-06-02 i Stockholm, död 1804-05-25 på Hattanpää vid Tammerfors. Gift 1775-07-11 med teol. professorn, doktor Lars Olofsson Lefrén, född 1722, död 1803, fader till översten Carl Adolf Lefrén, adlad af Lefrén, och generallöjtnanten Johan Peter Lefrén, adlad Lefrén.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1747-09-04 i Karlskrona. Kadett vid volontärregementet 1755. Kadett vid kadettkåren 1757-11-05. Underofficer 1764. Kadett vid amiralitetet s. å. Löjtnant därst. 1766-12-19. Kapten 1774-05-04. RSO 1790-05-15. Överstelöjtnant vid arméns flotta 1793-02-25 och tillika lotsdirektör. Överste i arméns flotta 1796-07-31. Död 1805-02-28 i Stockholm genom eget förvållande. Gift 1801-11-14 med Maria Catharina Lundin, född 1762, död 1827-04-26 på Drottninghuset.
 • 2. Lovisa Ulrika, född 1752-07-10 i Karlskrona, död ogift 1786-09-01 i Åbo och begraven i Nådendals kyrka

TAB 5

Fredrik Vilhelm, (son av Gustaf Fredrik, Tab. 4), född 1737-08-21 i Stettin. Kom i tjänst 1750. Lärstyrman vid amiralitetet s. å. 5/6. Medelstyrman därst. 1753-04-13. Student i Uppsala5 s. å. 24/8. Löjtnant 1755-10-04. Kaptenlöjtnant 1763-03-19. RSO 1772-05-20. Major vid galärflottan 1774-02-09. Konteramiral 1788-07-21. Död 1801-03-26 i Norrköping. Han översatte från tyska Luthers mindre skrifter. Gift 1:o 1772-05-17 med Hebbla Christina Gyllenhammar, född 1746-07-19 Bogetorp s socken, Östergötlands län, död 1789-05-15 i Stockholm, dotter av kommendörkaptenen Johan Gustaf Gyllenhammar, och Elisabet von Nieroth. Gift 2:o 1792-01-17 i Söderköping m friherrinnan Maria Ulrika Sparre, född 1748-06-06 i Svinstads socken, Östergötlands län, död 1828-01-09, dotter av majoren, friherre Bleckert Casimir Sparre, och grevinnan Ulrika Christina Posse.

Barn:

 • 1. Maria Elisabet, född 1773-06-27. Stiftsjungfru. Död ogift 1824-10-23 i Stockholm.
 • 1. Beata Christina, född 1775-06-04. Stiftsjungfru. Död ogift 1828-08-16 i Söderköping.
 • 1. Gustaf Fredrik, född 1776-06-21, död 1782-03-25.
 • 1. Johanna Fredrika, född 1777-10-22. Stiftsjungfru. Död 1782-02-24 i Stockholm.
 • 1. Johan Vilhelm, född 1779. Kapten. Död 1844. Se Tab. 6
 • 1. Christian Adolf, född 1780-10-14, död 1782-11-01.

TAB 6

Johan Vilhelm, (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 5), född 1779-08-22 i Stockholm. Vallmästare 1798-12-07. Officersexamen 1799-06-13. Konduktör vid fortifikationen 1800-02-10. Livdrabant s. å. 12/6. Fänrik vid Åbo läns regemente 1802-10-06. Löjtnant vid Engelbrechtenska regementet 1806-07-07. Kaptens avsked 1807-12-03. Död 1844-02-26 i Mariestad. Han utgav 1812 i översättning Vår Herres och Frälsares Jesu Christi Porträt, författat efter Roms gamla annaler. Gift 1807-08-06 i Norrköping med Hedvig Ulrika Reutercrona, född 1781-04-25 Lyckås s socken, Jönköpings län, död 1853-08-05 Sjötorp s socken, Skaraborgs län, dotter av kammarherren Erik Reutercrona, och hans 2:a fru Christina Charlotta Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Hebbla Maria Charlotta, född 1808-12-16 på Stora Stolan i Bergs socken, Skaraborgs län, död där 1811-11-02.
 • Hedvig Matilda Vilhelmina (Hedda), född 1812-01-05 på Stora Stolan. Stiftsjungfru. Död 1890-10-10 i Uppsala. Gift 1832-06-05 i Beatebergs kyrka Skaraborgs län med kaptenen vid Skaraborgs regemente Carl Fredrik Blix, född 1798-03-03 Sävenäs, död 1867-11-13 Sjötorp s socken.
 • Sofia Elisabet Bernhardina, född 1812-12-18 på Stora Stolan, död 1878-01-18 i Uppsala. Gift 1840-11-06 på Skoghall i Hammarö socken, Värmlands län med lantbrukaren Vilhelm August Engholm, född 1809-05-04 i Halmstad, död 1862-10-11 i Västerås.
 • Lovisa Christina Dorotea, född 1815-08-20 Viken
 • Fredrik Vilhelm Erik Carl, född 1818. Landshövding. Död 1883. Se Tab. 7.

TAB 7

Fredrik Vilhelm Erik Carl, (son av Johan Vilhelm Tab. 6), född 1818-03-19 Viken Kadett vid Karlberg 1831-03-09. Utexamen 1835-12-09. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1836-01-23. Transp. som underlöjtnant till ingenjörkåren 1839-03-22. Lärare i byggnadskonst vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1844–1864. Löjtnant 1845-06-25. Lärare i nyssn. ämne vid akademien för de fria konsterna 1846–1854. LKrVA 1850. Kapten vid väg- och vattenbyggnads kåren 1852-03-13. Tekniskt biträde vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1852–1857. Ledamot av riddarhusdirektionen 1854-03-00–1870. T. f. chef för norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1855-02-23. Major i kåren s. å. 12/4. Ingenjör vid Stockholms vattenlednings överstyrelse 1857-04-15. T. f. chef i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen s. å. 23/10. RVO 1858-04-28. Byråchef i förstn. styrelse 1858-04-28 (8/10)–1876. Tjänstledig 1870–1876. Överingenjör vid nyssn. överstyrelse 1858-07-15–1871-02-01. Överstelöjtnant vid ovann. kår 1858-10-01. LLA s. å. Lärare i byggnadskonst vid teknologiska institutet 1858–1870. RNO 1861-05-03. Vald till stadsfullmäktig i Stockholm 1865 (avsade sig). Ledamot av riksdagens första kammare 1868–1876. Sveriges representant vid Suezkanalens öppnande 1869. TOO3kl s. å. T. f. landshövding i Hallands län 1870-09-23. KNO1kl 1875-12-01. Landshövding i nyssn. län och ståthållare på Halmstads slott 1876-10-23. Död 1883-04-16 i Stockholm och begraven i Beatebergs socken, Skaraborgs län. Har byggt Stockholms och Karlskrona vattenledningar. Utgav tillsammans med översten, friherre R. M. Klinckowström »Tidskrift för svenska ingenjörer» 1850–1852. Gift 1:o 1847-08-03 i Göteborg med sin svågers brorsdotter Margareta Lovisa Charlotta Blix, från vilken han blev skild, född 1822-12-17 i nämnda stad, död 1903-11-11 i Stockholm, dotter av kaptenlöjtnanten Abraham Blix och Margareta Ekelund. Gift 2:o 1863-01-28 i Stockholm med Hedda Fredrika Berndes, född 1829-10-12 i nämnda stad, död där 1864-05-27, dotter av bergsrådet Fredrik Anton Berndes och Maria Wegelin.

Barn:

 • 1. Hedvig Margareta (Hedda), född 1848-11-13 i Stockholm, död ogift 1927-11-09 i nämnda stad, Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
 • 1. Carolina Maria Lovisa (Marie-Louise), född 1850-10-21 i Stockholm. Död 1931-09-18 i Halmstad.
 • 1. Elin Charlotta, född 1851-12-12 i Stockholm. Död 1930-04-20 på Lilla Markie i Bösarps s:n (Malmöhus län), begraven i Asks s:n (Malmöhus län). Gift 1881-07-08 i Halmstad med överstelöjtnanten i Kronobergs reg:s reserv, RSO, RVO, Frans Justus Berger, född 1851-05-23 på Vindfälle i Askers socken, Malmöhus län, död 1917-11-27 i Eslöv.
 • 1. Johan Vilhelm, född 1853-04-25, död 1856-07-12.
 • 1. Carl Reinhold Elias, född 1854. Överstelöjtnant. Död 1903. Se Tab. 8.
 • 2. Hedvig Maria Fredrika Vilhelmina, född 1864-05-14 i Adolf Fredriks förs. i Stockholm, död 1925-12-24 i Göteborg (Halmstads församling, db). Gift 1885-01-15 i Halmstads kyrka med bataljonsläkaren vid Hallands bataljon, med. licentiat Johan Ernst Augustinsson, född 1850-06-23 i Jönköping, död 1925-03-26 i Halmstad.

TAB 8

Carl Reinhold Elias, (son av Fredrik Vilhelm Erik Carl, Tab. 7), född 1854-07-12 på Marieberg vid Stockholm. Kadett vid krigsskolan Karlberg 1871-05-16. Utexaminerad 1872-12-16. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente s. å. 20/12. Löjtnant 1879-06-06. Kapten 1890-09-05. RSO 1894-12-01. Major i armén 1899-08-04. Major vid Västgötadals regemente s. å. 27/10. Överstelöjtnant vid Hallands regemente 1903-03-13. Död s. å. 29/4 i Skara, jordfäst därst s. å. 4/6 och begraven i Stavsinge socken. Ägde hus i Hälsingborg. Gift 1884-09-11 i Halmstads kyrka med Sofia Margareta Eleonora'' Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1857-03-21 Lindhult, död 1935-12-18 i Varberg (db nr 103) och begraven å Stafsinge kyrkogård, Hallands län, dotter av stationsinspektoren Fredrik Malkolm Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Henriette Emilie Dittman.

Barn:

 • Vilhelm Malkolm Robert Carl, född 1885-06-10 i Hälsingborg, liksom syskonen. Mogenhetsexamen i Skara 1904-06-13. Student i Lund s. å. 17/9. Jur. utr. kandidat 1909-12-05. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1910-04-09. T. f. domhavande i Själevads och Arnäs domsaga våren 1912. T. f. häradshövding i Östernärkes domsaga 1912-06-21–1914-01-17. Extra ordinarie tjänsteman i kammarrätten 1916. T. f. sekreterare därst. s. å. T. f. kammarrättsråd s. å. Amanuens i civildepartementet s. å. 31/10. Lämnade statstjänsten 1917, advokat i Stockholm.
 • Hedvig Eleonora (Ella), född 1886-11-26 i Hälsingborg. Stiftsjungfru: utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet. Gymnastikdirektör.
 • Dagmar, född 1887-11-23 i Hälsingborg. Stiftsjungfru. Slöjdlärarinna vid Varbergs stads folkskolor.
 • Margaretha, född 1889-03-24 i Hälsingborg. Stiftsjungfru. Gift 1909-06-17 i Varbergs kyrka (Lunds s. församling, vb) med lektorn vid högre allm. läroverket i Halmstad, före detta regementspastorn, LNO, Bror Jonas Alstermark, född 1866-02-01 i Karlstad.
 • Carl Erik Daniel, född 1893-11-28 i Hälsingborg. Studentexamen i Lund 1915. Journalist. Se Tab. 8A.

TAB 8A

Carl Erik Daniel, (son av Carl Reinhold Elias tab. 8), född 1893-11-28 i Hälsingborg. Studentexamen i Lund 1915. Journalist. Gift 1933-07-06 i Stora Mellösa församling Örebro län med Ida Nygren, född 1892-04-27 i Järnboås församling, Örebro län, dotter av stationsinspektören Oscar Nygren och Carolina Andersson.

Barn:

 • Dagmar Margaretha Eleonore Marie-Louise

Källor

1Ak. 2Wn. 3KrAB. 4 Lk. 5Um. 6SK. 7At (Södra) 8At (P.). 9Hagunda härads dombok (O.A.). 10At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.