:

Meck nr 1778

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Meck nr 1778 †

Naturaliserad 1723, introducerad 1778. Utdöd 1895-06-26.

Ätten, som härstammar från Schlesien, varifrån den omkring år 1550 kom till Livland och sedermera till Sverige, har, sedan Livland kom under Ryssland, blivit bland polska tidens adel introducerad på riddarhuset i Riga under nr 55 samt fortlever ännu i Östersjöprovinserna. En annan adelsätt, som kallade sig Mecks eller Mex och var bosatt i Estland, härstammade från Mecklenburg och förde ett helt annat vapen, samt var således icke i släktskap med denna.

Meck A177800.png


TAB 1

Reinhold Meck von Meckenheim. Kansler i Schlesien. Levde i slutet av 1400-talet. Gift med Hedvig von Zedlitz.

Barn:

 • Filip Meck. Furstl. råd i Schlesien. Gift med Elisabet von Blanckenfels, dotter av Ludvig von Blanckenfels och Maria von Hoberg.

Barn:

 • Jakob Meck, född i Schlesien. Flyttade till Livland. Var 1559 domherre i Riga och därvarande ärkebiskops kansler. Siste dekan vid Rigas domkyrka. Sändebud till polska riksdagen i Grodno 1566. Fick av polske konungen Sigismund August renovationsdiplom på sitt adelskap 1567-02-15. Var 1568-06-15 kastellan i rigiska kretsen. Död 1574. 'Han fick 1568-06-13 under allodialrätt slottet och distriktet Sunzel i Livland, fordom dekanens prebendegods, men vilket slott blev efter hans död alldeles förstört av ryssarna, varefter det strax återtogs av presidenten i Pernau Mattias Dembinski, som därav satte sig i besittning, så att barnen ej förr än genom konung Sigismund III:s dom, daterad Warschau den 20 mars 1597, återfingo detsamma.' Gift med Anna von Mengden, av huset Maikendorf, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1576 med Christoph Richter, ävenledes från Schlesien, som åt styvbarnen återförskaffade det av polackerna dem fråntagna godset Sunzel), dotter av Fromhold Engelbrektsson von Mengden, till Altenwoga (av samma släkt som friherrliga ätten von Mengden) och Margareta Johansdotter von der Borch.

Barn:

 • Engelbrekt Meck, till Sunzel samt Loddiger i Treidens socken, båda i Livland. Född 1570-06-31. Befullmäktigades 1621-09-21 till en revisions hållande i Estland. Död 1635-01-31. Gift med Barbara von Rosen, som levde änka 1651, dotter av lantrichtern och hauptmannen Vilhelm Jurgensson von Rosen, till Nabben och Loddiger, och Dorotea Henriksdotter von Vietinghoff.

Barn:

 • Engelbrekt Meck, till Sunzel och Absenau. Född 1619-01-31. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1643. Kommendant i Reval 1646. Ryttmästare 1647. Överstelöjtnant vid överste Frans Johnstones regemente 1654-12-14. Ståthållare i Pernau och lantrichter 1656. Död 1665-06-22. Gift 1641-03-14 med friherrinnan Carin Gyllenstierna af Lundholm, fru till Stensnäs, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1667 med lantrichtern Otto von Vietinghoff, död 1675-02-13), död 1683-05-02, dotter av underamiralen, friherre Nils Gyllenstierna af Lundholm, och Görvel Jönsdotter Snakenborg (Bååt). Hon blev på ålderdomen blind, dikterade då en bok, kallad Geistliches Heil Pflaster und Seelen Artzeneij von Catharina von Guldenstern, som trycktes i Riga 1677 och dedicerades till drottning Hedvig Eleonora.

Barn:

 • Erik Johan Meck, född 1644-10-28 i Riga. Måste 1656 för ryssarnas infall i Livland fly med sina föräldrar över till Sverige. Page hos greve Claes Tott på hans ambassad till Frankrike 1661. Sällskap åt unga greve Torstensson på hans resa genom Frankrike och England 1661. Svensk hovjunkare 1663-04-07. Löjtnant vid artilleriet i Jönköping 1667-03-27. Förordnades 1670 att förestå artilleriet i Halmstad, Varberg och Laholm. Kapten vid artilleriet i Stade 1674-04-08. Chef för artilleriet i Karlsburg i Bremen 1674-04-20. Major vid artilleriet i Malmö 1677-01-01. Överstelöjtnant vid artilleriet i Malmö 1677-09-19. Ambassadkavaljer vid fredskongressen i Lund 1679 samt medföljde riksrådet, greve Johan Gyllenstierna 1680, då denne i Köpenhamn avhämtade den kungliga bruden, danska prinsessan Ulrika Eleonora. Vice kommendant i Malmö 1684 och i Landskrona 1691. Överste för hela rikets artilleri 1697-10-22. Död i Riga 1702-10-12. Hans vapen uppsattes i Kallerö kyrka, Jönköpings län. 'Han utstod i Karlsburg belägringen av de allierade danska, lüneburgska och münsterska trupperna samt måste efter ett tappert motstånd till dem uppgiva fästningen. Tog då jämte en kapten Sandberg pass för att över Hamburg begiva sig till Sverige men råkade i Hamburg ut för en bedragare vid namn Du Croij, som sade sig vara engelsk envoyé till danska och svenska hoven och övertalade dem att följa honom igenom Danmark, varest han i Köpenhamn, då de återfordrade de resekostnader, som de förskjutit honom, angav dem att vara spioner, varför de blevo förklarade för krigsfångar och insattes i ett svårt fängelse till slutet av året 1676. Mistade genom reduktionen såväl fädernegodset Sunzel i Livland som ansenligt av sina andra egendomar, Vallen och Dömmestorp i Halland. Var en god tysk poet och skall hava författat psalmen Den vedervärdighet, som mig eländan trycker etc.' Gift 1670-07-10 med Magna Birgitta Durell, född 1653-05-26 i Helsingör, död 1709-04-06 Vallen, dotter av landshövdingen Magnus Nilsson Durelius, adlad Durell, och Birgitta von Krakau. De hade tolv barn.

Barn:

 • Magnus Fredrik Meck, naturaliserad. Meck, född 1680, död 1727. Se Tab. 2,
 • Jakob Johan Meck, naturaliserad Meck, född 1685, död 1757. Se Tab. 3.

TAB 2

Magnus Fredrik Meck, naturaliserad Meck (son av Erik Johan Meck, Tab. 1), född 1680-09-28 i Halmstad. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1679-04-27. Styckjunkare vid artilleriet 1699-04-01. Fänrik vid artilleriet 1700-04-07. Sekundlöjtnant vid dalregementet 1702-05-01. Regementskvartermästare vid dalregementet 1704-01-05. Sekundkapten 1704-08-30. Kapten vid Västgötadals regemente 1708-08-31. Major vid bergsregementet 1710-02-26. Överstelöjtnant vid bergsregementet 1712-09-18. Avsked 1716-06-07. Överstes titel 1722-08-31. Naturaliserad svensk adelsman jämte yngre brodern Jakob Johan, men efter honom 1723 (introducerad 1723 under nr 1778). Död 1727-06-12 på Vallen i Voxtorps socken, (Hall), utan söner och slöt således själv sin ättegren samt begraven i Voxtorps kyrka. Ägde säterierna Torreby i Fors socken, Göteborgs och Bohus län och Vallen i Voxtorps socken, Hallands län. Gift 1714-07-14 med Clara Sabina Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1687-05-13, död 1758-10-10 på Vallen, dotter av översten Jöran Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och grevinnan Margareta Sabina von Ascheberg.

Barn:

 • Margareta Brita, född 1715-10-09 på Vallen, död 1739-02-08. Gift 1731-07-09 på Vallen med sina farbröders svåger, ryttmästaren Bengt Skytte af Sätra, nr 159, i hans 1:a gifte, född 1697, död 1756.
 • Magdalena Eleonora, född 1717-01-10 på Vallen, död på Vallen 1778-10-06. Gift 1738-07-18 på Vallen med sin kusin, överceremonimästaren Johan Jakob Burensköld, född 1712, född 1766.

TAB 3

Jakob Johan Meck, naturaliserad Meck (son av Erik Johan Meck, Tab. 1), till Askenäs i Göteryds socken, Kronobergs län, som han förvärvade efter avskedstagandet 1746. Född 1685-06-20 i Malmö. Soldat vid drottningens livregemente till fot 1702-01-18. Förare vid drottningens livregemente 1702-10-12. Fänrik 1704-05-16. Löjtnant 1707-03-27. Kaptenlöjtnant 1712-10-10. Kapten vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1713-10-06. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1714-08-21. Konfirmationsfullmakt 1716-10-06. Naturaliserad svensk adelsman 1723 jämte äldre brodern Magnus Fredrik, men framför honom (introducerad 1723 under nr 1778). Avsked 1746-01-08. Död 1757-11-16 på Askenäs och begraven 1757-11-23 i Göteryds kyrka. Gift 1723 Maltesholm s län med sin broders svägerska Christina Margareta Skytte af Sätra, född 1705-02-11 Sinclairsholm s län, död 1757-11-08 och begraven 1757-11-23 på samma gång som mannen i Göteryds kyrka, dotter av översten Nils Skytte af Sätra, och friherrinnan Emerentia Horn af Marienborg.

Barn:

 • Erik Johan, född 1725-04-19 Gräshult s län. Ryttare vid södra skånska kavalleriregementet 1739. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1742-07-13. Kornett 1743-05-13. Löjtnant 1749-02-14. Livdrabant 1750-06-09. Ryttmästares avsked 1765-07-15. Död ogift 1780-10-19 i Kristianstad.
 • Magna Brita, född 1726-10-08 på Gräshult, död 1732-01-16 på Vallen.
 • Nils Vilhelm, född 1727. Major. Död 1813. Se Tab. 4
 • Emerentia, född 1729-06-17, död 1784-11-02 i Fagerhult i Göteryds socken. Gift 1759-11-22 på Askenäs med Sven Svensson i Issjöa i Hamneda socken, Kronobergs län.
 • Catharina Sofia, född 1730-08-03 Vallen, död 1805-12-12 Kalvshult. Gift 1754-02-12 på Askenäs med mönsterskrivaren vid Kronobergs regemente Sven Johan Bohlin, född 1726-10-16 Torp, död 1785-08-17 på Kalvshult.
 • Malte Henrik, född 1733. Sergeant. Död 1807. Se Tab. 7
 • Engelbrekt, född 1734. Kapten. Död 1791. Se Tab. 8
 • Håkan, född 1740. Ryttmästare. Död 1777. Se Tab. 11
 • Rutger, död ung.
 • Johan, död ung.

TAB 4

Nils Vilhelm (son av Jakob Johan Meck, naturaliserad Meck, Tab. 3), till Smedstorp. Född 1727-12-21 på Vallen. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1743. Förare vid Hamiltonska regementet 1747. Sergeant vid Hamiltonska regementet 1748. Fänrik 1750-03-30. Adjutant 1751-02-26. Löjtnant 1755-10-04. Transporterad till kronprinsens regemente 1760-04-19. Kapten i kronprinsens regemente 1763-03-19. RSO 1767-11-23. Major i armén 1772-09-15. Major vid konungens eget värvade regemente 1773-03-03. Avsked 1781-07-16. Död 1813-10-17 i Malmö. Han flyttade 1792 med sin familj till Danmark. Gift 1779-02-16 Hanaskog s län med friherrinnan Margareta Gustava von Nolcken, född 1757-03-21, i Kristianstad, död 1822-04-29 på Hanaskog och begraven 1822-05-10 i Kviinge, dotter av förste stallmästaren, friherre Arvid Reinhold von Nolcken, och friherrinnan Margareta Sofia Kurck.

Barn:

 • Sofia Christina, född 1779-12-14 i Kristianstad, död ogift 1833-12-26 i Kristianstad.
 • Johan Arvid, född 1781-06-19 i Kristianstad. Inskriven i krigstjänst vid konungens eget värvade regemente. Kom 1792 med fadern till Danmark, där han sedermera blev anställd på handelskontor. Kallas i bouppt. efter modern löjtnant.
 • Erik Engelbrekt, född 1782. Krigskommissarie. Död 1857. Se Tab. 5
 • Arvid Fredrik, född 1798. Assessor. Död 1842. Se Tab. 6

TAB 5

Erik Engelbrekt (son av Nils Vilhelm, Tab. 4), född 1782-12-16 Hanaskog s län. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1789-11-21. Krigskommissarie. Död 1857-09-06 i Kristianstad. 'Han kom 1792 med fadern till Danmark, där han blev anställd på handelskontor. Efterlystes 1805 för att han efter tilländalupen permissionstid försummat att inställa sig i tjänst. Hans vistelseort var ännu 1822 obekant.' – Trolovad med Maria Christina Söderström, född 1810-03-03, som 1840-05-29 blev kyrkolagen såsom hans hustru.

Barn:

 • (Ninni) Maria Erika, född 1838-08-21 i Kristianstad, överflyttade till Minneapolis, Nordamerika.
 • Axel Vilhelm Engelbrekt, född 1841-08-21 i Kristianstad. Se tab 5A
 • Julia Amalia, född 1844-12-23 i Kristianstad, överflyttade till Minneapolis, Nordamerika.

TAB 5A

Axel Vilhelm Engelbrekt, född 1841-08-21 i Kristianstad. Kassör i Industrikreditaktiebolag i Stockholm. Avsked. Överflyttade till Nordamerika. Död 1895-06-26 i Minneapolis, MN, USA och med honom utgick ätten på manssidan. Gift med Sandra Salmson.

Barn:

 • Tekla Marie Mathilda. Gift med Gustaf Adolf Sandberg.

TAB 6

Arvid Fredrik (son av Nils Vilhelm, Tab. 4), född 1798-04-30. Student i Lund 1815. Hovrättsexamen 1822-12-21. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1823-02-03. Extra notarie hovrätten över Skåne och Blekinge 1824-01-28. Tillförordnad domhavande 1824-03-26. Kammarjunkare. Tillförordnad kanslist 1827-01-08. Kanslist 1827-05-28. Tillförordnad fiskal 1828-02-04. Notarie 1830-06-21. Tillförordnad advokatfiskal 1830-06-29. Tillförordnad sekreterare 1831-07-18. Adjungerad ledamot 1832-05-18. Assessor 1832-10-20 död 1842-04-28 i Kristianstad [Bsh]. Gift 1828-09-02 i Lund med Maria Elisabet Kahl, född 1791 2074 på Hven, död 1860-09-29 i Lund, dotter av prosten och kyrkoherden Mauritz Kahl och Helena Catharina Sjöberg.

Barn:

 • Margareta Helena Sofia Erika, född 1829-06-28 i Lund, död i Lund 1909-10-07. Gift 1848-06-24 i Lund med professorn i botanik vid Lunds universitet, fil. jubeldoktorn, KmstkNO mm, Jakob Georg Agardh, född 1813-12-08, i Lund, död i Lund 1901-01-16.

TAB 7

Malte Henrik (son av Jakob Johan Meck, naturaliserad Meck, Tab. 3), född 1733-06-16, på Vallen. Sergeant. Levde sedan utan tjänst på sin gård Kvarnarna i Ljungby socken, Kronobergs län. Död på sin gård Kvarnarna 1807-11-20. Gift 1:o 1762-12-28 med Hedvig Eleonora Palm, född 1741, död 1800-04-28 på Kvarnarna. Gift 2:o 1801-10-02 Bengtagården med Magdalena Gustava Gyllensvärd i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1809-04-04 Bolstad född 1778-02-02 på Bolstad, död 1855-11-25, dotter av kornetten Carl Fredrik Gyllensvärd, och Catharina Elisabet Gyllenhammar.

Barn:

 • 1. Christina Margareta, född 1763 på Fåglanäs säteri i Göteryds socken, Kronobergs län, död på Fåglanäs säteri i Göteryds socken 1763 och begraven 1763-12-18.

TAB 8

Engelbrekt (son av Jakob Johan Meck, naturaliserad Meck, Tab. 3), född 1734-10-15 på Vallen. Volontär vid Kronobergs regemente 1746-10-01. Sergeant vid Hamiltonska regementet 1756-08-13. Fältväbel vid Hamiltonska regementet 1757-09-01. Konstituerad fänrik vid Hälsinge regemente 1758-10-21. Konfirmationsfullmakt 1763-09-21. Stabslöjtnant 1771-06-05. Avsked 1776-12-18. Kapten vid Österbottens regemente 1789. Död 1791-09-12 på Östansjö vid Söderhamn. Bevistade pommerska kriget 1758–1762. Gift 1763-07-21 Forssa med Charlotta Juliana von Knorring, född 1731, död 1815-01-28 i Österåkers socken, Stockholms län, dotter av kaptenen Frans Vilhelm von Knorring, och Eva Maria Castelin.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1764-04-19, död 1764.
 • Gustaf Engelbrekt, född 1765. Kapten. Död. se Tab. 9.
 • Håkan Vilhelm, född 1767-09-30, död 1768-02-21.
 • Carl Jakob, född 1768. Ryttmästare. Död 1830. Se Tab. 10
 • Fredrik, född 1770-10-10, död 1771.
 • Nils Vilhelm, född 1772-12-14. Volontär vid Hälsinge regemente 1778. Avsked 1788. Kontingentborgare i Piteå och kofferdikapten 1802. Död ogift 1810-11-07 i Stockholm.

TAB 9

Gustaf Engelbrekt (son av Engelbrekt, Tab. 8), född 1765-06-19. Volontär vid Hälsinge regemente 1768. Rustmästare vid Hälsinge regemente 1777-10-01. Sergeant 1782-06-11. Livdrabant 1786-09-21. Löjtnant vid Västgötadals frikår 1789-04-20. Kapten vid Älvsborgs frikår 1790-08-01. Kapten i armén 1790-11-10. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1799-03-04. Gift 1799-07-04 i Stockholm med Inga Christina Wrangel af Fall, född 1768-09-19 på Boda, död 1834-01-22, dotter av ryttmästaren Arent Johan Wrangel af Fall, och Märta Hedvig Pistolskiöld.

Barn:

 • Hedvig Juliana Gustava, född 1800, död 1807-09-23 i Stockholm.
 • Inga Carolina Angelique Catharina, född 1803-03-30. Stiftsjungfru. Död ogift 1860-02-18 i Stockholm.

TAB 10

Carl Jakob (son av Engelbrekt, Tab. 8), född 1768-12-23 i Rengsjö socken, Gävleborgs län. Volontär vid Hälsinge regemente 1777-07-15. Livdrabant 1786-09-21. Löjtnant i armén 1796-03-07. Vice korpral vid drabanterna 1805-05-10. Ryttmästare. Död 1830-05-09 i Stockholm. Gift 1:o 1797-10-01 Vargarn med Magdalena Margareta Ridderhierta, född 1772-05-13, död 1798-07-25 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Johan Fredrik Ridderhierta, och Maria Magdalena Kjellberg. Gift 2:o 1807-08-30 i Stockholm med Johanna Westman, född 1782, död 1849-03-19.

Barn:

 • 1. Magdalena Vilhelmina, född 1798-03-20, död 1798.
 • 2. Christina Charlotta, född 1808-09-08 i Stockholm, död 1820-07-25 Bo
 • 2. Johanna Vilhelmina, född 1810 i Stockholm, död 1812-04-02.
 • 2. Vilhelmina Fredrika, levde vid moderns död.

TAB 11

Håkan (son av Jakob Johan Meck, naturaliserad Meck, Tab. 3), till Ora i Faringe socken, Stockholms län. Född 1740-06-13 i Köpinge socken, Kristianstads län. Volontär vid Kronobergs regemente 1752-03-04. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1753-06-07. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1758-03-28. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1758-08-01. Kvartermästare 1767. Livdrabant 1768-04-19. Kornett 1769-09-27. Löjtnant 1773-05-10. Åter livdrabant 1775-03-08. Avsked 1776-03-06. RSO 1776-04-29. Död 1777-05-28. Gift 1773-12-00 (efter lysning 3:e gången 04-11 i Almunge församling) med friherrinnan Christina Ulrika Wallenstierna, född 1754-05-10, död 1779-06-16 på Ora, dotter av generalmajoren Bernt Wallenstierna, friherre Wallenstierna, och Margareta Elisabet Wattrang.

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1774-11-19 och död 1776-04-01 på Ora.
 • Bernhard Johan, född 1775-11-24 och död 1776-05-20 på Ora.
 • Carl Gustaf, född 1777-05-14 på Ora, död 1785-04-11 Seglinge

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: