:

Lagerheim nr 341

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Lagerheim nr 2118 och 341

Adlad 1777-06-03, introd. 1778. Friherrlig 1812-04-23 enl. 37 § R.F., introd. s. å. En gren adopt. 1805-03-01. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Weidenhielm.

Lagerheim F34100.png

TAB 1

Olof Elias Weidman, adlad och friherre Lagerheim, (son av Johan Gottfrid Weidman, se adliga ätten Weidenhielm nr 1314, tab 2), till Ågesta i Huddinge socken, Stockholms län. L. 1741-09-24 i Gladsax prästgård, Kristianstads län. Student i Lund 1754. Auskultant i Göta hovrätt 1763. Vice häradshövding 1764–1769. Justitiefiskal vid tulldirektionen 1770-07-19. Konfirm.fullm. 1773-07-15. Advokatfiskals n. h. o. v. s. d. Sekreterare i kammarkollegium 1776-08-02. Ledamot 1777-01-23 i den beredning som granskade tullförfattningarna och uppgav förslag till en ny tulltaxa. Adlad s. å. 8/6 på samma gång som sin medarbetare assessorn Carl Erik Bergqvist (med honom introd. 1778 under nr 2118). Kammarråd 1778-04-08. Ledamot av riksgäldsdirektionen s. å. 27/5. Direktör för civilstatens änke- och pupillkassa 1782. Ledamot av tulldirektionen 1785-06-08. Kamrerare vid KMO 1789. RNO 1795-04-28. Ledamot i rikets allmänna ärendens beredning 1800-05-05. Vice president i kammarkollegium 1802-01-13. Ledamot i tabellkommissionen s. å. 23/2. Avsked från ordenskamrerarbeställningen s. å. 28/4. Kronoombud i tullarrendesocieteten s. å. 7/9. Ledamot i lagkommittén 1805-02-09. Justitieråd 1809-06-12. KNO s. å. 3/7. RCXIII:sO 1811-05-27. Friherre 1812-04-06 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 23/7 under nr 341). President i kammarkollegium s, å. 22/4. HLLA s. å. 3/12. Avsked från presidentsämbetet i kammarkollegium 1818-12-15. RoKavKMO 1819-04-28. Död 1823-02-24 i Stockholm. 'Var en utmärkt och mycket begagnad ämbetsman samt ledamot i en mängd kommittéer'. Gift 1:o 1779-04-08 i Stockholm med Catharina-Apiarie, född 1754-12-01, död 1797-02-08, i Stockholm, dotter av grosshandlaren i nämnda stad, direktören Hans Reinhold Apiarie och Engel Laurentzen samt brorsons dotter till översten Carl Johan Apiarius, adlad Palmhielm. Gift 2:o 1802-07-11 på Rånäs bruk i Fasterna socken, Stockholms län med grevinnan Johanna Maria Lillienberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1778-08-20 i Stockholm med sin kusin, vice presidenten Adolf Fredrik Silfversparre, född 1744, död 1784), född 1752-03-15 i Stockholm, död där 1823-10-19, dotter av presidenten Johan Georg Lillienberg, friherre och greve Lillienberg, och Maria Juliana Jennings.

Barn:

 • 1. Engel Filippina, född 1780-03-27. Stiftsjungfru. Död 1815-10-15. Gift 1798-11-02 med kammarrådet Bernhard Vilhelm Backmansson, född 1757-07-05, död 1828-04-18.
 • 1. Johan Reinhold, född 1781-11-05, död s. å. 1/12 i Stockholm.
 • 1. Catharina Lovisa, född 1785-05-29. Stiftsjungfru. Död 1815-06-12 Hjuleberg. Gift 1811-05-16 med friherre Johan Henrik von Duben, nr 139, i hans 1:a gifte, född 1782, död 1826.
 • 1. Anna Charlotta, född 1789-07-29. Stiftsjungfru. Död 1829-11-26 på Hjuleberg och begraven s. å. 4/12,. Gift 1810-06-21 med majoren Bengt Ludvig Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, nr 66, född 1751, död 1838.
 • 1. Elias, född 1791. En av rikets herrar. Död 1864. Se Tab. 2

TAB 2

Elias, (son av Olof Elias Weidman, adlad och friherre Lagerheim, tab 1), friherre vid faderns död 1823. Född 1791-08-18 Ågesta. Student i Lund 1807-04-0?4. Kansliexamen 1809-12-11. Extra ordinarie kanslist vid hovkanslersbyrån 1810-02-28. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. 13/8. Kopist vid hovkanslersbyrån s. å. 9/11. Kammarjunkare s. å. 1/12. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1813-03-23. T. f. legationssekreterare i S:t Petersburg 1816-12-03–1818-07-26. Förste sekreterare i ovann. kabinett 1819-03-27. RRS:tStO2kl s. å. Chargé d'affaires i Berlin och Dresden 1820-06-05. Chargé d'affaires i Dresden och Wien 1821-04-30. Kammarherre 1822. T. f. kabinettssekreterare 1824-12-07. Arkivarie vid KMO och RNO 1825-01-28. Kabinettssekreterare s. å. 8/2. RÖJK2kl s. å. T. f. sekreterare vid KMO 1828-12-11. Stk BadZLO 1830. Överpostdirektör 1831-12-14. Avsked från arkivariebefattningen vid KMO 1832-01-28. Korresp. LLA 1834-03-03. Envoyé i Köpenhamn 1836-07-13. KNO 1841-07-04. StkDDO 1846-07-16. StkN S:tOO 1852-05-28. Statsminister för utrikes ärendena och en av rikets herrar 1856-09-08. RoKavKMO s. å. 24/11. RDElefO 1857-12-02. Avsked från statsministerämbetet 1858-03-16. Ordförande i Trollhätte kanalverk s. å. 20/3. StkTMO. StkPersSLO. HLLA 1863-01-09. StkBLO. Död 1864-09-17 på sin egendom Nykvarn i Turinge socken, Södermanlands län samt begraven i Stockholm å Norra kyrkogården. Gift 1826-09-24 på Seglingsbergs bruk i Ramnäs socken, Västmanlands län med Charlotta Adelaide Schwan, född 1804-02-09 i Stockholm, död där 1878-09-09, dotter av statsrådet Hans Niklas Schwan och Gustava Adelaide Schön.

Barn:

 • Charlotta Eugenia Lovisa Augusta, född 1828-06-23 i Stockholm och bars av konung Carl X IV Johan till dopet. Stiftsjungfru. Död 1892-06-29 i Köpenhamn. Gift 1852-08-28 i Håtuna kyrka Uppsala län med överhovmarskalken hos konungen av Danmark, RDElefO m. m. Carl Ludvig Lövenskiold i hans 2:a gifte (gift 1:o 1849-10-02 med Christiane Marie Schultz, född 1825-08-24, död 1851-03-04 i Köpenhamn), född 1822-07-27, död 1898-07-28 i Köpenhamn.
 • Hans Gustaf Vilhelm Elias, friherre vid faderns död 1864. Född 1830. Major. Död 1914. Se Tab. 3.
 • Leopold Otto Gottfrid Ernst, född 1832. Kapten. Död 1889. Se Tab. 4.
 • Emma Maria Adelaide Elisabet, född 1834-06-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1895-11-11 i Köpenhamn. Gift 1860-10-06 i Turinge kyrka Södermanlands län med grosshandlaren i Köpenhamn David Emil Funch, född 1821-08-05 i nämnda stad, död 1910-07-03 på sin villa Sundsör vid Klampenborg.
 • Oskar Eduard Alfred Ferdinand, född tvilling 1837. Kammarherre. Död 1886. Se Tab. 5.
 • Fredrik Albert August Frans (Fritz), född tvilling 1837. Vinhandlare. Död 1886. Se Tab. 7.
 • Henrik Ludvig Adolf Algernon, född 1840-12-13 i Köpenhamn, död 1854-11-07 i Uppsala.
 • Carl Herman Teodor Alfred, född 1843. Generaldirektör. Död 1924. Se Tab. 8.
 • Hjalmar Gustaf Robert Valdemar, född 1845. Grosshandlare. Död 1899. Se Tab. 9.
 • Gustaf Edmond Joakim Maximilian, född 1848-09-22 i Köpenhamn, död 1857-07-24 på Nykvarn.

TAB 3

Hans Gustaf Vilhelm Elias, (son av Elias, tab 2), friherre vid faderns död 1864. Född 1830-07-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1846-06-05. Fanjunkare i livregementets dragonkår 1849-12-19. Officersexamen 1851-03-03. Underlöjtnant i nämnda kår s. å. 23/7 och vid kåren 1853-04-01. Åtföljde såsom adjutant generallöjtnanten, friherre J. W. Sprengtporten på dess beskickning till Paris och Köpenhamn 1858-02-00. RFrHL s. å. 20/2. RDDO s. å. 1/6. Löjtnant 1859-05-04. Ryttmästare 1864-03-01. Landstingsman i Stockholms län 1867–1869. Ordförande i direktionen över Södertälje lasarett 1862–1870. RSO 1873-05-14. Ledamot av hästpremieringsnämnden inom 3. distriktet 1879–1881. Övervar kronprinsens förmälning i Karlsruhe 1881-09-20. RBadZLO1kl s. d. Major i armén s. å. 26/9. Avsked 1882-09-29. Död 1914-03-25 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Han har av trycket utgivit ovann. arbete över ätterna Weidman, Lagerheim och Weidenhielm samt i manuskript efterlämnat flera biografiska arbeten. Gift 1874-07-28 i Skinnskattebergs kyrka Västmanlands län med Anna Maria Heijkenskjöld, född 1851-03-04 på Skinnskattebergs bruk, död 1922-01-15 i Gustav Vasa förs, Stockholm ]], dotter av bruksägaren Tor Viktor Henrik Heijkenskjöld och Sofia Augusta Lorichs.

Barn:

 • Tor Olof Elias, friherre vid faderns död 1914, född 1875-08-03 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1893-05-15. Volontär vid 1. Svea artilleriregemente 1893-06-03. Sergeant i nämnda regemente 1895-05-01. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Page hos konungen s. d. Styckjunkare 1896-08-12. Utexaminerad s. å. 30/11. Underlöjtnant vid 2. Svea artilleriregemente s. å. 9/12. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolans allmänna kurs 1898–1900. Löjtnant vid regementet 1900-09-12. Genomgick krigshögskolan 1900–1902. Aspirant vid generalstaben 1903–1905. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1906-06-08. Kapten i generalstaben och i Upplands artilleriregemente s. d. Kapten vid generalstaben 1908-10-16. Kapten vid regementet 1914-03-28. Överadjutant och major vid generalstaben 1916-05-19. RSO 1917-06-06. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 1918-07-11. Överstelöjtnant vid Boden–Karlsborgs artilleriregemente s. å. 26/ 7. Överstelöjtnant vid Upplands artilleriregemente 1921-07-30. Överste i armén 1926-08-24. Överste och chef för Vendes artilleriregemente 1927-05-20. Gift 1:o 1905-10-30 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med Hedvig Eva Matilda (Hedda) Ridderbielke, född 1880-09-29 på Jälla i Vaksala socken, Uppsala län, död 1906-01-04 på Marielund i Funbo socken, Uppsala län, dotter av kaptenen Fredrik Gustaf Magnus Ridderbielke, nr 1337, och Eva Charlotta Nordensson. Gift 2:o 1926-08-19 i Svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn med Ingeborg Anna Josefina Ohlson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1918-06-02 i Stockholm med marinintendenten Ernst Birger Ehrenfried Thörn, från vilken hon 1923-03-01 blev skild, född 1880-04-19 i Karlskrona), född 1883-09-24 i Älvkarleby socken, Uppsala län, död 1942-11-20 i Engelbrektsförs, Stockholm, dotter av kontorschefen Fredrik Ohlson och Gerda Jenny Schön.
 • Maria Sofia Charlotta (Maj), född 1877-02-28 på Bällsta i Vallentuna socken, Stockholms län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1894-05-29. Student i Uppsala s. å. 25/9. Filosofie kandidat 1897-09-15 och filosofie licentiat 1904-01-30.

TAB 4

Leopold Otto Gottfrid Ernst, (son av Elias, tab 2), född 1832-03-12 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1846-11-20. Utexaminerad 1851-10-11. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 21/10. Anställd i Fransk örlogstjänst 1856–1858. Deltog därunder i kriget mot Kina och var närvarande vid Kantons intagande 1858-01-05. Premiärlöjtnant vid ovann. flotta s. å. 26/10. RFrHL 1860-03-23. Kaptenlöjtnant vid k. m:ts flottas nya reservstat 1866-10-01. Adjutant hos befälhavaren för skärgårdsartilleriets station i Stockholm 1868-04-15. Kapten på indragningsstat 1869-12-17. Verkst. direktör i aktiebolag Mälarmejeriet 1883. Död 1889-11-01 i Stockholm. Gift 1873-06-05 i nämnda stad med Selma Fredrika Teresia Lohrman, född 1849-12-20, i Helsingfors, död 1928-06-28 i Skeppsholms förs, Stockholm ]], dotter av finska statsrådet Ernst Lohrman och Julia Stägge.

Barn:

 • Olga Charlotta (Olly), född 1875-11-22 på Ny kvarn i Turinge socken, Södermanlands län. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen i Stockholm 1895-05-15. Anställd hos aktiebolag P. A. Norstedt & Söner. Gift 1931-05-30 i Skeppsholms förs Stockholm med ingenjören Johan Ludvig Thornell, i hans 2:a gifte, född 1867-03-14, död 1932.
 • Ebba Christina (Lilly), född 1882-08-09 i Kungsholms förs, Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1901-05-25. Student vid Stockholms högskola s. å. och i Uppsala s. å. Första avdelningen av filosofie kandidat examen 1904-05-28. Andra avdelningen av samma examen 1905-01-31. Efterprövning i samma examen 1906-01-31. Folkskollärarinna. Gift 1907-05-11 i Wien med f. d. direktören Sigge Herbert Lundén-Welden, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1912-12-30 i Stockholm med hovsångerskan, MLetA, friherrinnan Signe Rappe, född 1879-09-24 i Stockholm, dotter av generalen, friherre Axel Emil Rappe, och Anna Sandahl), född 1880-04-19 i Fässbergs socken, Göteborgs och Bohus län.

TAB 5

Oskar Edvard Alfred Ferdinand, (son av Elias, tab 2), född tvilling 1837-10-26 i Köpenhamn. Student i Uppsala 1854-05-29. Furir vid Svea livgarde 1855-08-07. Officersexamen 1856-12-15. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 19/12. Löjtnant 1859-08-02. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1864-01-12. Kammarherre s. å. 28/1. Anställd i handelshus i Paris 1869. Överflyttade till Kina 1880 och var där anställd i franska municipalitetet i Shanghai. T. f. svensk-norsk vicekonsul på nämnda ställe 1883. T. f. generalkonsul 1884-05-16. Död 1886-06-24 i Nagasaki. Gift 1866-06-23 i Solna kyrka med Ida Josefina Lagerheim, född 1844-12-02 i Gävle, död 1906-09-08 i Paris, dotter av landshövdingen Lars Magnus Weidman, adlad och adopt. Lagerheim, och Anna Sofia Paulina Wahlfelt.

Barn:

 • Adolf, född 1867-01-28 Nykvarn. Soldat vid 1. främlingslegionen i fransk tjänst. Erhöll medalj för deltagande i fälttåget i Tonkin 1885. Död 1886-02-02 i Sidi-Bel-Abbés i Algeriet.
 • Anna, född 1871-07-17 i Paris. Stiftsjungfru. Död 1928-03-28 i Shanghai. Gift 1893-06-29 i Simla i Ostindien med grosshandlaren i Bombay, ingenjören Robert Hossenlopp, från Elsass, född 1867-11-24.
 • Alfred, född 1873. Ingenjör. Död 1920. Se Tab. 6

TAB 6

Alfred, (son av Oskar Edvard Alfred Ferdinand, tab 5), född 1873-03-03 i Paris. Anställd vid främlingslegionen i fransk tjänst 1897–1900. Överflyttade till Nordamerika 1901. Ritare å byggnadskontor i Chicago. Järnvägsingenjör. Död 1920-11-01 i Lake Förest. Ill., USA. Gift 1:o 1904-01-18 i Chicago med Augustavia M. von der Decken Benefeld, född 1878-02-07. Gift 2:o 1916-08-31 med Nellie Wasner, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1945-12-01 med Herman Bergerm bilfabrikant, född 1888-11-29 i Chicago), född 1894-08-17.

Barn:

 • 2. Alfred Oskar Elias, född 1917-07-29 i Chicago Ill., USA.

TAB 7

Fredrik Albert August Frans (Fritz), (son av Elias, tab 2), född tvilling 1837-10-26 i Köpenhamn. Student i Uppsala 1854-05-25. Italiensk konsulsdelegerad i Härnösand 1863–1867. Handelsagent i Frankrike 1869. Associé i firman Charles Rousseau & C:o i Cognac i sistnämnda land 1870. Vinhandlare och delägare i firman Platin & C:o i Göteborg 1877. Vinhandlare i Stockholm 1881. Död 1886-11-16 i nämnda stad. Gift 1868-10-19 i Jakobs förs, Stockholm med Gustava Thilda Björklund, född 1839-11-26 i Breds socken, Uppsala län ]], död 1913-12-30 i S:t Petri förs, Malmö, dotter av statdrängen vid Strömsberg Gustaf Anders Björklund och Anna Andersdotter.

Barn:

 • Helena Fredrika Matilda, född 1867-03-07 i Klara förs Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1892-08-06 i Malmö med praktiserande läkaren i nämnda stad med. licentiat Axel Gustaf Christian Nilsson-Wiesel, född 1861-09-11 i Gylle socken, Malmöhus län, död 1933. Gift 2:o 1935-08-11 i Motala landsförs, Östergötlands län (vb 38), med fabrikören och plåtslagarmästare Johan Albert Carlén, född 1875-06-14.
 • Gustaf Adolf Fredrik Elias, född 1874-09-07 i Cognac i Charente i Frankrike. Elev vid lantbruksskolan i Trälleborg 1895–1896. Grosshandlare i Malmö 1896. Överflyttade till Nordamerika 1902-12-00. Köpman i S:t Paul, Minn. Död 1934. Gift 1896-09-19 i Malmö med Matilda Christina Pettersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1885-03-06 med Hilmer Johansson, död), född 1863-11-29 i Asa socken, Kronobergs län, dotter av bergsingenjören Johan Anders Pettersson och Johanna Nilsson Dåhn.

TAB 8

Carl Herman Teodor Alfred, (son av Elias, tab 2), född 1843-10-04 i Köpenhamn. Student i Uppsala 1859-05-21. Kansliexamen 1860-12-14. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1861-01-21. Kameralexamen s. å. 23/5. Attaché vid beskickningen i Paris 1862-02-15. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1865-10-20. RRS:tAO3kl 1868-09-07. Legationssekreterare vid beskickningen i S:t Petersburg 1870-03-20. RBLeopO s. å. 17/8. T. f. chef för politiska avdelningen av nämnda departement 1871-03-03 expeditionssekreterare och chef för nämnda avdelning s. å. 5/10. RNS:tOO s. å. 28/11. T. f. kabinettssekreterare 1872-08-09–1/9. Kammarherre hos drottningen 1873-01-08. RDDO s. å. 9/8. RPrRÖO2kl s. å. 16/10. RÖJKrO 2kl 1874-05-10. RNO s. å. 1/12. KDDO2gr 1875-05-27. RPrKrO2kl m kr s. å. 2/6. KSAO1kl s. å. 5/6. Ledamot i kommittén för konsulatväsendets ordnande 1875-07-06–1876-11-04. Kabinettssekreterare 1876-03-10. RRS:tStO2kl m kr s. å. 1/10. StOffFrHL 1878-04-04. Ledamot av riddarhusdirektionen 1878-09-26–1881-04-08. KNO1kl 1878-11-25. T. f. sekreterare vid KMO s. d. RRS:tStO1kl 1879 24/ 9. Ordförande i Stockholms stads brandförsäkringskontor 1880–1886 och erhöll vid avgåendet från ordförandeskapet kontorets stora medalj i guld 1886. Avgick med särskilt uppdrag till Paris 1880-11-14 och till Karlsruhe med kronprinsen 1881-04-08 avgick med särskilt uppdrag till Karlsruhe s. å. 23/5. Åtföljde konungen till nämnda stad s. å. 16/9 KNO1kl med br. s. d. StkBadZLO s. å. 14/6. Särskilt uppdrag till Paris 1882-03-31. LSkS s. å. StkTMO s. å. 22/7. StOffJUSO 1883-03-15. Tjänstg. kabinettskammarherre hos konungen s. å. 23/4. KNS:tOO s. å. 15/5. Överofficiant och sekreterare vid KMO s. å. 13/5. Åtföljde hertigen av Västergötland på dess resa till ryska kejsar kröningen s. å. 13/5. RRS:tAO1kl 7/6. Ordförande i kommittén för kommerskullegii ombildning 1882-11-02–1885. Avgick med särskilda uppdrag till Bern 1884-08-23 och 1885-04-14 med anledning av den litterära kongressen. RÖJKrO1kl 1886-01-12. StkSpCIII:sO s. å. 12/4. StkPdaCO s. å. StkDDO s. å. 14/10. KmstkNO s. å. 4/11. Entledigad från sekreterarämbetet vid KMO s. d. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Berlin, Karlsruhe och Dresden 1886-10-29 StkPrRÖO 1888. StkSAO s. å. Stk WürtFrO m husmed 1889-08-00. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i München 1890-05-28. Avgick med särskilt uppdrag till Dresden 1893 mars–april. Erhöll gyllene kedjan till Bad ZLO 1896-09-07. OOl:sJmt 1897-09-18. Återkallad från de diplomatiska posterna i Berlin, Karlsruhe, Dresden och München 1899-10-27. StkSAO m gyllene stj s. å. 19/11. StkBadBI:sZO s. å. StkBayS:tMO s. å. 9/12. StkPrRÖO m kr s. å. Minister för utrikes ärendena s. å. 20/12. RoKavKMO 1900-07-09. TOO1kl s. å. StkMGrO 1901. StkSWVFO s. å. StkMVKrO 1903. StkPTSvO 1904. Entledigad från utrikesministers och statsrådsämbetet 1904-12-07 med tillstånd att kvarstå som envoyé i disponibilitet. Generaldirektör och chef för kommerskollegium 1905-01-20. Ordförande i kommittén för kommerskollegii omorganisation 1908-11-13–1913-07-05. Ordförande i direktionen för handelshögskolan i Stockholm 1909-06-11. Avsked från generaldirektörsämbetet 1913-09-28. GMiqml (i 18 storl.) s. å. Kansler vid KMO 1918-10-08. Död 1924-05-23 i Johannes förs, Stockholm. Gift 1874-11-04 i Stockholm med friherrinnan Christina Matilda Antonia (Ina) Manderström, född 1848-04-03 i Stockholm, död 1914-11-11 i Johannes förs, Stockholm ]], dotter av en av rikets herrar, friherre (greve) Christoffer Rutger Ludvig Manderström, och friherrinnan Ebba Märta Matilda Johanna Banér.

Barn:

 • Ebba Christina Elisabet Charlotta, född 1876-01-04 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1882-08-17 på Hermansdal å Lidingön.

TAB 9

Hjalmar Gustaf Robert Valdemar, (son av Elias, tab 2), född 1845-07-05 i Köpenhamn. Student i Uppsala 1863-01-29. Handlande i Stockholm 1867. Överflyttade till Paris 1869 och tjänstg. vid frivilliga kåren »Les Amis de la France» under nämnda stads belägring 1870–1871. Grosshandlare i Göteborg under firma J. Lagervall & C:o 1879-04-00. Död 1899-10-12 i nämnda stad. Gift 1894-09-29 i Malmö med Hildur Lundeberg, född 1869-07-08 Hästa, död 1929-03-17 i Häslingfors, begraven i Gamlestadens förs, Göteborg (db 80), dotter av lasarettssysslomannen Axel Vilhelm August Lundeberg och Maria Amanda Carolina Rydberg.

Barn:

 • Solfrid Charlotta Maria, född 1896-05-29 i Göteborg. Stiftsjungfru. Död 1942-12-01 i Helsingfors. Gift 1920-12-29 i Johannes kyrka i Stockholm ]] med professorn vid universitetet i Dorpat, RFinlVRO1kl, filosofie doktorn Arno Rafael Cederberg, född 1885-07-02.


De adopterade ättegrenarna

TAB 10

Olol Johan Weidman, adlad och adopt. Lagerheim, (son av Ture Weidman, se adliga ätten Weidenhielm, tab 3), född 1785-07-22 i Lund. Student därst. 1790. Kansliexamen 1804. Adlad jämte sina syskon 1805-03-01 och adopt. på sin farbroders adl. namn och nummer (introd. s. å.). Filosofie mag. primus i Lund 1805-06-22. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1806-07-03. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 7/7 och i Göta hovrätt s. å. 10/10). Vice häradshövdings titel 1807-12-22. Häradshövdings n. h. o. v. 1809-06-29. Kopist i förutn. expedition 1810-07-12. Kanslist därst. s. å. 7/5. Protokollssekreterare 1814-05-23. Riddarhussekreterare 1817-02-01. Däruti konfirm. 1818-04-01 kammarherre s. å. 11/5. Förste expeditionssekreterare 1820-06-24. Revisionssekreterare 1821-11-05. Registrator vid KMO samt RNO 1823-07-03. Justitieråd 1831-12-14. Avsked från registratorsbeställnmgen vid KMO 1832-01-28. Död 1834-09-09 i Stockholm i kolera. Gift 1817-06-05 på Brunsbo biskopsgård vid Skara med Emerentia Frigell, född 1791-01-08 Tubbetorp, död 1844-04-24 i Stockholm, dotter av grosshandlaren i nämnda stad Nils Frigell och Teofila Leijonstolpe.

Barn:

 • Ture Johan Elias, född 1818-04-02 i Stockholm. Student i Lund 1835. Kansliexamen 1839. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1840-08-18. Extra ordinarie kanslist i generaltullstyrelsen. Död ogift 1851-10-04 i Stockholm.
 • Louise Emerentia, född 1819-02-18 i Stockholm. Stiftsjungfru. Agrée i Musikaliska akademien. Död 1905-03-23 i nämnda stad. Gift där 1847-12-14 med kanslirådet och byråchefen i lantförsvarsdepartementet, RNO, Jakob Henrik Edvard von Knorring, av den ointrod. ätten von Knorring, född 1816-04-03 i Piteå, död 1892-08-12 i Stockholm.
 • Nils Olof, född 1822. Byråchef. Död 1892. Se Tab. 11.
 • Carl, född 1824-02-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1842-06-09. Filosofie magister därst. 1848-06-16. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1849-01-15. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet s. å 1/5. Jur. utr. kandidat i Uppsala 1856. Auskultant i Stockholms rådhusrätt 1857. Vice notarie därst. s. å. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 19/1. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 16/3. Amanuens i hovrätten 1858. Extra ordinarie riddarhuskanslist under riksdagen 1856–1858. T. f. riddarhusfiskal 1859-10-27. Fullm. på nämnda tjänst 1863-05-02. Arkivarie i Svea hovrätt 1867-02-23. RVO 1872-05-27. Död ogift 1882-09-22 i Bellagio vid Comosjön i Italien.
 • Hilda Teofila, född 1827-06-04 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1872-02-26 i Västerås.
 • Johanna Teodora Charlotta, född 1831-10-02 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1857-10-21 i nämnda stad.

TAB 11

Nils Olof, (son av Olof Johan Weidman, adlad och adopt. Lagerheim, tab 10.), född 1822-07-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1842-06-09. Kansliexamen 1845. Extra ordinarie kanslist i generaltullstyrelsen. å. 23/7. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet s. å. 11/11. Kammarskrivare vid Stockholms sjötullexpedition 1854-03-28. Kammarskrivare i tullstyrelsens kammarkontor 1858-09-04. Revisor i generaltullstyrelsen 1861. Kamrer i revisionskontoret 1865-03-31. RVO 1871-05-17. Kamrer i kammarkontoret 1874-09-10. Departementschef 1876-01-28. RNO 1877-12-01. Byråchef 1878-11-22. Ledamot av direktionen över ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm 1882. KDDO 2gr 1887-01-00. KVO2kl 1889-12-01. Avsked s. å. 31/12. Död 1892-01-06 i Stockholm. Gift 1859-10-03 på Körmöllegården vid Karlshamn med Emma Gustava Landergren, född 1838-10-17 på nämnda egendom, död 1914-02-13 i Adolf Fredriks förs, Stockholm ]], dotter av kustchefen Sture Landergren och Gustava Giertz.

Barn:

 • Nils Gustaf, född 1860. Professor. Död 1926. Se Tab. 12
 • Arvid Johan Sture, född 1862-02-16 i Stockholm. Volontär vid Svea artilleriregemente 1880-04-30. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1881-05-21. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Avgången 1882-06-01 volontär vid Vendes artilleriregemente s. å. 11/8. Ånyo elev vid krigsskolan s. å. 2/9. Sergeant s. å. 23/12. Utexaminerad 1883-10-30. Underlöjtnant vid sistnämnda artilleriregemente s. å. 30/11. Transp. som underlöjtnant till Gotlands nationalbeväring 1884-01-21. Placerad på artillerikåren vid nämnda regementes delning 1887-02-11. Löjtnant vid Vaxholms artillerikår 1888-12-11. Död ogift 1894-01-02 i Stockholm.
 • Anna Gustava Emerentia, född 1863-08-06 på Körmöllegärden. Stiftsjungfru. Död 1903-05-24 Sofiahemmet Gift 1887-04-27 i nämnda stad med generallöjtnanten och generalfälttygmästaren, KmstkSO m. m., Fredrik Johan Leth i hans 1:a gifte (gift 2:o 1904-07-05 i Stockholm med Tullia Maria Charlotta Klingenstierna, född 1860-01-09 på Karlberg, dotter av översten Erik Gustaf Klingenstierna, och hans 2:a fru Tullia Augusta Helena Lothigius), född 1850-03-02 i Kristianstad, död 1919-01-09 i Stockholm.
 • Charlotta Teresia, född 1866-05-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1868-07-29 på Hovmantorp i likanämnd socken, Kronobergs län.
 • Emma Hilda Signe, född 1870-01-05 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död där 1871-03-07

TAB 12

Nils Gustaf, (son av Nils Olof, tab 11), född 1860-10-18 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1880-05-20. Student i Uppsala 1880 och 1882–1885, vid Stockholms högskola 1881 och i Berlin 1886. Student vid universitetet i Freiburg i Baden 1887–1889. Konservator vid Museu Nacional i Lissabon 1889-07-01. Professor i bakteriologi vid universitetet i Quito i Ecuador i Sydamerika s. å. Direktör för sistnämnda universitets botaniska trädgård s. å. Filosofie hedersdoktor vid jubelfesten med anledning av Uppsala mötes 300-åriga minne 1893-09-06. Konservator vid museet i Tromsö i Norge s. å. 23/11. Professor i botanik vid Stockholms högskola 1895-11-04–1924. Ledamot av Videnskabsselskabet i Kristiania och korresponderande ledamot av Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Ledamot av styrelsen för farmaceutiska institutet i Stockholm 1901. RNO 1906-12-01. KSpAXII:sO 1908. LVA 1909-03-10. Jur. hedersdoktor vid S:t Andrewinstitutet i Skottland 1911. OffPS:tJO 1912. RFrHL s. å. RPrKrO3kl s. å. RNS:tOO 1914. LLA 1915. KNO2kl 1921-12-15. LVS 1922. HedL Rostocks universitet. Död 1926-01-02 i Djursholm. Biogr. i Väd. Har författat talrika avhandlingar i svenska och utländska vetenskapliga tidskrifter och lärda sällskaps handlingar. Gift 1890-09-30 i Panama i Centralamerika med Cécile Julie Berthe Devéria, född 1862-09-30 i Walthamstow i Essex i England, död 1942-06-17 i Djursholms Danderyds förs, Stockholm, db nr 25, begraven å Norra Begravningsplatsen, Stockholm, dotter av grosshandlaren i London Paul Constant Devéria och Emily Shepherd.

Barn:

 • Emma Marguerite Quitenia, född 1891-07-17 i Quito i Ecuador. Stiftsjungfru. Död 1897-01-30 i Stockholm.
 • Nils Henrik Cecil, född 1893-11-07 i Tromsö, död 1896-12-08 i Stockholm.
 • Anna Margit Gustava, född 1898-01-17 i Stockholm. Stiftsjungfru. Författarinna. Kompositör. Gift 1920-06-21 i Ersta kapell i Stockholm med före detta löjtnanten Erik Albert Romare, advokat, verkställande direktör, född 1893-06-11 i Katarina förs, Stockholm.
 • Paul Olof Weidman, född 1899-06-13 i Stockholm, död 1914-09-02 i Klara förs, Stockholm.
 • Emma Karin Cécile, född 1901-03-19 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1937-05-09 i Djursholm, begraven å Stockholms Norra begravningsplats. Gift 1930-05-11 i Djursholm (vb 18) med jägmästaren Otto Joseph Zetterholm, född 1898-04-28.

TAB 13

Lars Magnus Weidman, adlad och adopt. Lagerheim, (son av Ture Weidman, se adliga ätten Weidenhielm, tab 3), född 1786-09-01 i Lund. Student därst. 1790. Adlad jämte sina syskon 1805-03-01 och adopt. på sin farbroders adliga namn och nummer (introd. s. å.). Filosofie magister 1805-06-22. Fanjunkare i Svea livgarde s. å. 21/12. Fänrik i nämnda garde s. å. 28/12 och vid gardet 1809-06-12 GMtf a. å. Löjtnant i regementet 1810-05-02 och vid regementet 1811-02-05. Stabskapten 1816-04-23 RSO 1817-04-28. Chef för livgardesbrigadens inspektionsstab 1818-01-18. Överstelöjtnant i armén s. å. 11/5. Kapten vid nämnda garde 1819-03-29. Överstelöjtnant i generalstaben 1823-03-10. Major i regementet 1826-12-06. 3. Major 1827-06-20. Överste i armen s. å. 4/7 och i generalstaben s. å. 19/12. T. f. landshövding i Jämtlands län 1842-06-11. Landshövding i Gävleborgs län 1843-12-18. Avsked ur krigstjänsten 1853-05-04 och från landshövdingeämbetet s. å. 26/8. Död 1858-09-20 i Stockholm. Han deltog i fälttåget mot Norge 1808, i Finland 1808–1809 och mot Norge 1814. Gift 1834-06-28 Ribbingsberg med Anna Sofia Paulina Wahlfelt, född 1814-10-20 på nämnda egendom, död 1881-06-25 på Oskar Fredriksborg på Rindön, Stockholms län, dotter av överstelöjtnanten Lars Paul Wahlfelt, och Sofia Lovisa Gyllenhaal,

Barn:

 • Leonard Magnus, född 1835-05-18 i Stockholm. Furir vid Hälsinge regemente 1854-08-10. Student i Uppsala s. å. 13/9. Officersexamen 1857-05-11. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 30/3. Löjtnant 1861-10-08. Kapten 1872-08-24. Död ogift 1876-05-08 i Alingsås.
 • Eugenia Lovisa Charlotta, född 1837-02-10 i Stockholm. Hovfröken hos drottning Josefina 1857-06-00–1872. Död 1931-01-12 i Vaxholm och begraven i Solna socken.
 • Ture Paul, född 1838-06-01 i Stockholm, död där 1841-04-13.
 • Johan Elias, född 1839. Kapten. Död 1926. Se Tab. 14
 • Josef Teodor, född 1841-08-21 i Stockholm. Student i Uppsala 1859. Med. filosofie examen 1861-05-30. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1864-04-01–1/10. Stipendiat i fältläkarkåren s. å. 22/9. GMfbg 1865. Underläkare vid vattenkuranstalten i Uppsala somrarna 1867 och 1868. Med. kandidat 1868-08-30. Pensionär i fältläkarkåren s. å. 22/6. Underläkare vid allm. garnisonssjukhuset i Stockholm 1871-10-01–1872-05-01. Med. licentiat 1877-05-30. Lasarettsläkare vid Södermanlands läns lasarett i Flen 1878-01-21. Död 1888-11-01 i Helsingfors. Gift 1883-07-08 i Norrköping med Anna Hildur Westerbergh, född 1864-09-11 i sistnämnda stad, död 1899-08-06 på Marmorbruket vid Norrköping, dotter av fabrikören Ture Westerbergh och Mimmi Eriksson.
 • Ida Josefina, född 1844-12-02 i Gävle, död 1906-09-06 i Paris. Gift 1866-06-23 i Solna kyrka med kammarherren Oskar Edvard Alfred Ferdinand Lagerheim, B, född 1837, död 1886.
 • Ingeborg Fredrika, född 1846-04-02 i Gävle, död där 1847-06-09.
 • Ture Bernhard, född 1848-05-03 i Gävle. Mogenhetsexamen i Stockholm 1868-05-18. Student i Lund 1868-09-21–1873. Disp. pro gradu 1870-09-12. Vikarierande lärare vid Hälsingborgs högre allm. läroverk 1870–1871. Reseombud hos en handelsfirma i Cognac i Frankrike 1873. Död ogift 1893-09-02 i Uppsala.
 • Carl'' Adam, född 1850. Sånglärare. Död 1921. Se Tab. 15.
 • Ingeborg Paulina Fredrika, född 1852-06-15 i Gävle, död ogift 1875-03-15 i Stockholm.

TAB 14

Johan Elias, (son av Lars Magnus Weidman, adlad och adopt. Lagerheim, tab 13), född 1839-10-30 på Tubbetorp nära Skara. Kadett vid Karlberg 1855-02-16. Utexaminerad 1859-03-29. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 5/4 löjtnant 1867-09-03. Kapten 1874-04-01. Tygmästare på Vaxholms och Oscar Fredriksborgs fästningar 1877–1899. RSO 1881-12-01. Verkst. direktör för Vaxholms utskänkningsbolag 1884-10-01. Ledamot av Stockholms läns landsting 1885–1886. RPdaCO 1887-10-01. Kapten vid Vaxholms artillerikår 1888-12-31. Avsked med tillstånd att kvarstå som kapten i kårens reserv 1892-11-11. Kapten i kustartilleriets reserv 1901-12-30. Avsked ur krigstjänsten 1904-11-25. Död 1926-05-21 i Vaxholms förs. Gift 1:o 1874-06-15 i Stockholm med Berta Vilhelmina Bauman, född 1842-11-04 i Fellingsbro socken, Örebro län ]], död 1875-11-05 på Vaxholms fästning, dotter av överstelöjtnanten Vilhelm Arvid Bauman och Matilda Sofia Catharina Karlén. Gift 2:o 1876-10-25 i Stockholm med sin 1:a frus syster Helma Matilda Bauman, född 1841-08-17 i Fellingsbro ]], död 1905-05-07, i Stockholm och begraven å Solna kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten Vilhelm Arvid Bauman och Matilda Sofia Catharina Karlén.

Barn:

 • 2. Berta Paulina Matilda, född 1877-10-26 på Vaxholms fästning. Stiftsjungfru. Gift 1898-10-06 i Vaxholm med majoren i kusrtartilleriets reserv RSO m. m. Rikard Axel Jäderlund, född 1866-03-23 i Västerljungs socken, Södermanlands län, död 1941-02-03 i Stockholm.

TAB 15

Carl-Adam, (son av Lars Magnus Weidman, adlad och adopt. Lagerheim, tab 13), född 1850-02-27 i Gävle. Mogenhetsexamen 1870-05-19. Student vid Uppsala universitetet s. å. Sånglärare sedan 1881. Död 1921-03-04 i Falun (Sundsvalls förs, db) (Matteus förs, Stockholm, db). Gift 1897-01-08 i Sundsvall med Emma Carolina Renström, född 1863-07-23 i Hedemora, död 1903-04-20 i Sundsvall, dotter av fabrikören Anders Johan Renström och Lovisa Carolina Viberg.

Barn:

 • Pyrola Alfrida, född 1887-02-22 i S:ta Clara förs, Stockholm. Gift 1:o 1916-03-06 med köpmannen Alfred Moser född 1887. Gift 2:o 1924-07-14 med överingenjören Friedrich Burkhardt, död 1925. Gift 3:o 1926-05-19 med jur dr. Rechtsanwalt Hans Wunderlich, född 1882-02-15
 • Signe Ingeborg, född 1891-12-31 i Sundsvall. Gift 1913-09-13 i Engelbrekts förs Stockholm med postassistenten Karl''-Erik Sandberg, född 1888-11-08 i Falun, död 1943.
 • Carl Alfred Severin, född 1897-05-22 i Stöde socken, Västernorrlands län. Ingenjör.
 • Carl Arvid Laurentius (Lars), född 1899-04-28 i Stöde socken, Västernorrlands län.

TAB 16

Anna Charlotta Weidman, adlad och adopt. Lagerheim (dotter av Ture Weidman, se adliga ätten Weidenhielm, tab 3), född 1791-01-09 i Lund, död 1864-06-06 i Stockholm. Gift 1814-12-29 på Brunsbo biskopsgård i Skånings Åsaka socken, Skaraborgs län med överstelöjtnanten Axel Fredrik Freidenfelt, född 1785, död 1853.

TAB 17

Fredrika Eleonora Weidman, adlad och adopt. Lagerheim (dotter av Ture Weidman, se adliga ätten Weidenhielm, tab 3), född 1793-08-26 på Brunsbo biskopsgård, död 1830-04-10 i Stockholm. Gift 1822-03-24 med överdirektören vid veterinärinrättningarna i riket, KVO och RRS:tAO3kl Sven Adolf Norling, född 1786-11-10 i Göteborg, död 1858-09-20 på Brogården vid Skara.

Källor

E. Lagerheim, Arfwedh Larsson och Karin Utter samt deras afkomlingar släkterna Weidman, Lagerheim, Weidenhielm.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: