Lilliestråle nr 1987

Från Adelsvapen-Wiki

1987.jpg

Adliga ätten Lilliestråle nr 1987

Adlad 1756-12-02, introducerad 1773.

Riddarhusstamtavlan för ätten uppställer såsom äldste stamfader Olaus Joachimi Bröms, 'docent vid Uppsala universitet och en av sedermera konung Johan III:s preceptorer, predikant vid hovet samt kyrkoherde i Veckholms pastorat av Uppsala ärkestift', i vilken egenskap han skall hava underskrivit Uppsala mötes beslut 1593. Såsom hans son uppgives en i övrigt okänd Olaus Olai Bröms och såsom dennes son kyrkoherden i Björkvik Olaus Olai Bröms, superintendenten Ingemund Bröms' fader. – Någon Olaus Joachimi Bröms återfinnes icke bland stiftets präster under denna tid, men däremot Joakim Olai Bröms, vilken enligt herdaminnet var kyrkoherde i Uppsala redan 1572 och såsom sådan underskrev Uppsala mötes beslut samt sedermera blev kyrkoherde i Veckholm och dog 1620. Måhända är denne stamfader för ätten Lilliestråle, men om hans gifte och barn är intet känt, varför ättens äldste med visshet kände stamfader är kyrkoherden i Björkvik Olaus Olai Bröms.


Lilliestråle A198700.jpg

TAB 1

Olaus Olai Bröms (översiktstab. 1), född 1636 i Örebro. Gymnasist i Strängnäs 1649. Student i Uppsala 1655. Prästvigd 1665. Hovpredikant hos greve Anders Torstensson 1665. Kyrkoherde i Björkviks pastorat av Strängnäs stift 1673-01-22. Död 1681-07-22 och begraven 1682-01-11 i Björkviks gamla kyrka, där hans epitafium uppsattes. Gift 1668-10-20 med Catharina Hägg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1683-06-29 med mannens efterträdare i ämbetet Nikolaus Canuti Eek, född 1650, död 1695-04-05) (Hm.), född 1642-06-02 i Stockholm, död 1695-02-17, dotter av hauptmannen i Torstensonska grevskapet Ortala Ingemund Axelsson Hägg och hans 1:a hustru Sara Unger samt syster till skeppskaptenen Axel Hägg, adlad Anckarklo, nr 1101.

Barn:

 • Ingemund Olai Bröms (översiktstab. 2), född 1669-07-28 Penningby. Skolpilt och gymnasist i Strängnäs. Student i Uppsala 1687-02-05. Lektor i grekiska vid gymnasium i Strängnäs 1697-10-08. Fil. mag. 1697-12-10. Tillträdde lektorssysslan i Strängnäs 1698. Professor i grekiska vid akademien i Pernau 1703-04-06 andre teologie professor vid akademien i Pernau 1707-01-20. Akademiens rektor 1707. Förste teol. professor och domprost i Åbo 1709-12-07. Superintendent i Karlstad 1717-06-05. Teol. doktor 1719-03-19 vid drottning Ulrika Eleonoras kröning. Död 1722-01-13 på Ekenäs biskopsgård vid Karlstad och begraven i Karlstads domkyrka. 'Han var en man av stor kvickhet, skarpsinnigt förstånd, mycken beläsenhet, djup lärdom och oförskräckt mod. Gjorde i yngre åren en utländsk resa med unge Samuel Åkerhielm, sedermera friherre, riksråd och överstemarskalk, samt kom slutligen till England, varest han i Oxford för sin färdighet i grekiskan och de övriga orientaliska språken, ävensom i kyrkofädernes skrifter, vann mycken vänskap av de lärde, vilka hos drottning Anna utverkade en summa penningar till hans resors fortsättande. Måste 1713 med hela sitt hus flykta undan för ryssarna från Åbo och kom, med förlust av all sin egendom och sitt vackra bibliotek under livstara över till Sverige. Bevistade 1719 och 1720 års riksdagar och var då mycket förbunden med riksrådet, greve Arv. Bernh. Horn, landshövdingen, friherre Per Ribbing och justitiekansleren Tom. Fehman, samt dellos i regeringsformens författande. Nitälskade för evangeliska lärans renhet samt hade mycken strid med pietisterna och flera den tidens sekterister, och anses det för troligt, att de besvär, bryderier och förtretligheter, som därvid övergingo honom, förkortade hans dagar. Utgav flere lärda skrifter och efterlämnade många i handskrift samt har författat den år 1724 utgivna skolordningen.' Hans barn blevo 1756-12-02 för faderns förtjänster adlade med namnet Lilliestråle (sönerna 1773 introducerad under nr 1987). Gift 1705 med Magdalena Elisabet Wetzler, som efter mannens död flyttade till sin hemort Närke, född 1685, död 1728-03-24 och ligger jämte tvenne små söner begraven i Wetzlerska graven i Glanshammars kyrka Örebro län, dotter av överstelöjtnanten Peter Wetzel, adlad Wetzler, och Dorotea Clerck.

Barn:

 • Axel Erik Bröms, adlad Lilliestråle, född 1709. Fältprost. Död 1799. Se Tab. 8.
 • Lorentz Ingemund Bröms, adlad Lilliestråle, född 1710. Överstelöjtnant. Död 1773. Se Tab. 9.
 • Carl Peter Bröms, adlad Lilliestråle, född 1712. Major. Död 1795. Se Tab. 11.
 • Maria Dorotea Magdalena Bröms, adlad Lilliestråle, född 1714-01-16, död 1806-01-06 och med sin 2:a man begraven i Bettna kyrka Södermanlands län. Gift 1:o 1743-01-03 med prosten och kyrkoherden i Hölö pastorat av Strängnäs stift Paulus Johannis Scharff i hans 3:e gifte (gift 1:o med Anna Stenia, död 1720-09-30 dotter av kyrkoherden i Lilla Mellösa pastorat av Strängnäs stift Magnus Stenius och hans 2:a hustru Margareta Roth. Gift 2:o med Beata Tavast, död 1742-07-27, dotter av kyrkoherden i Pyhäjoki i Finland Johannes Tavast och Anna Erici) (Hm.), född 1657 vid Hällefors bruk i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län (Hm.), död 1743-04-28. Gift 2: o 1746 med sin kusin, landsfiskalen och häradshövdingen Olof Gabriel Marelius, född 1706-05-26, död 1772-03-21 på sin gård Lena i Bettna socken, Södermanlands län.
 • Catharina Charlotta Bröms, adlad Lilliestråle, född 1715-03-10, död 1787-12-02. Gift 1732 med häradshövdingen i Västerbotten Olof Anzenius, född 1693 i Härnösand (MS.), död 1777 i Skellefteå. (MS.)
 • Gustaf Adolf Bröms, adlad Lilliestråle, född 1716. Teol. doktor, prost och kyrkoherde. Död 1773. Se Tab. 13
 • Joakim Vilhelm Bröms, adlad Lilliestråle, född 1721. justitiekansler. Död 1807. Se Tab. 2.
 • Anna Margareta Bröms, adlad Lilliestråle, född posthuma 1722-06-00, död 1758 -03-00. Gift 1752 med prosten och kyrkoherden i Gillberga och Lista församlingars pastorat av Strängnäs stift, mag. Carl Nybohm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1748 med Anna Catharina Netzelia i hennes 2:a gifte, död 1750, dotter av kyrkoherden Anders Netzelius och Margareta Edenia. Gift 3:o 1759-03-15 Lindberga med Augusta Margareta König, född 1728, död 1781-11-14 i Gillberga prästgård, dotter av lagmannen Christian König, och hans 1:a fru Anna Margareta Weylandt) (Hm.), född 1710-11-20 i Torshälla, död 1796-07-02 i Gillberga prästgård.

TAB 2

Joakim Vilhelm Bröms, adlad Lilliestråle (översiktstab. 8–9, son av Ingemund Olai Bröms. Tab. 1), född 1721-06-22 på Eken s biskopsgård i Karlstads landsförsamling. Student i Uppsala 1734-06-04. Auskultant i Svea hovrätt 1744-06-04. Vice aktuarie i Svea hovrätt 1745-02-13. Extra ordinarie notarie 1746. Vice häradshövding 1746-06-11. Vice notarie 1748-04-13. Extra ordinarie fiskal 1748-12-14. Sekreterare i konvojkommissariatet 1750-06-04. Fiskal 1752-10-13. Vice advokatfiskal 1756-06-30. Adlad 1756-12-02 jämte sina syskon, men främst bland dem (introducerad 1773 under nr 1987). Advokatfiskal i kammarkollegium 1757-02-25. Sekreterare i riksens ständers justitiedeputation 1760. Lagmans n. h. o. v. 1762-06-29. Ledamot av lagkommissionen 1762-06-29. LVHA 1771. Justitiekansler 1772-03-27. RNO 1772-11-20. LVA 1774-01-26. Avsked från justitiekanslersämbetet 1779-04-16. Död 1807-01-31 på sin egendom Låstad i Strängnäs, landsförsamling [Ash]. 'Han var ledamot i en mängd kommissioner och direktioner, såsom bl a i Örebro 1746-10-30 rörande ett falskeligen gjort angivande om stämplingar mot Adolf Fredriks successionsrätt, däruti kaptenen Carl Skogh och ryttmästaren Gust, Lagerhielm voro inblandade. I en melerad hovrätt 1747 och 1748, därvid han förde protokollet, angående manufakturisten Abraham Hedman, och 1751-06-11 i en hemlig kommission, som skulle undersöka angivna, men ogrundade befunna stämplingar och förment mordbrand i Stockholm. Hade förtroendet att vara sekreterare i ett par riksens ständers stora deputationer. Väckte 1753 förslaget om inrättandet av frimurarbarnhuset i Stockholm. Blev under pågående riksdag 1789 jämte flera av adeln häktad 1789-02-20 och hölls i fängsligt förvar i trenne månader eller till riksdagens slut'. Har utgivit flera skrifter, av vilka Fideikommiss till min son Ingemund (1772) är den mest bekanta, samt verkställt åtskilliga översättningar av utländska arbeten, delvis på svensk vers. – Gift 1:o 1758-10-05 med Hedvig Beata Hacker, född 1725, död 1784-05-07 Säby, dotter av direktören vid Åkers krutbruk Olivier Hacker (brorson till Tomas Hacker, adlad Hackersköld), och Ulrika Eleonora Stierneroos, B. Gift 2:o 1785-09-06 i Stockholm med friherrinnan Vilhelmina Charlotta Fleetwood, född 1739-01-20, död 1805-11-11 i Stockholm, dotter av landshövdingen, friherre Carl Mårten Fleetwood, och Maria Eleonora Stralenberg.

Barn:

 • 1. Ingemund, född 1764. Kanslist. Död 1828. Se Tab. 3

TAB 3

Ingemund, (son av Joakim Vilhelm Bröms, adlad Lilliestråle, Tab. 2), född 1764-05-13. Student i Uppsala 1778. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1782. Auskultant i Svea hovrätt 1782. Slutligen kanslist i justitierevisionsexpeditionen. Avsked 1791. Död 1828-05-27 på sin egendom Låstad i Strängnäs landsförsamling. 'Han blev förhörd i hovrätten vid rannsakningen om konung Gustaf III:s mord. Nedsatte sig 1795 såsom lantbrukare på faderns egendom Säby i Järfälla socken, Stockholms län och flyttade 1799 till sina egna egendomar Låstad och Lida i Södermanland, emellan städerna Strängnäs och Mariefred.' Gift 1795-09-22 Lagnö med friherrinnan Sofia Benedikta Wrangel af Lindeberg, född 1770-10-06, död 1800-12-13 på Låstad, dotter av majoren, friherre Carl Otto Wrangel af Lindeberg, och grevinnan Hedvig Ulrika Posse.

Barn:

 • Vilhelm, född 1796. Löjtnant. Död 1838. Se Tab. 4
 • Carl, född 1797-11-07 på Såby. Student i Uppsala 1812. Kadett vid major von Konows institut i Mariefred 1815-06-07. Fänrik vid Södermanlands regemente 1816-05-14. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1823-04-22. Kaptens avsked 1831-04-23. Död ogift 1875-02-22. På sin egendom Låstad.
 • Otto, född 1799. Ryttmästare. Död 1866. Se Tab. 7

TAB 4

Vilhelm, (son av Ingemund, Tab. 3), född 1796-08-01 Säby. Student i Uppsala 1812-02-04. Kansliexamen i Uppsala 1815-12-07. Extra ordinarie kanslist i kungliga m:ts kansli 1816-02-09. Auskultant i kommerskollegium (Ak.) 1817-08-25. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1819-01-21. Kornett vid livregementets dragonkår 1819-02-16. 2. adjutant 1819-10-12. Regementsadjutant 1820-06-24. Tillförordnad överjägmästare i Stockholms län 1822-06-25. Löjtnant 1822-09-04. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1823-05-22. Död 1838-04-20 på sin egendom Lagnö i Aspö socken, Södermanlands län. Gift 1834-07-12 på Lagnö med Amalia Vilhelmina Bergström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1849 i Stockholm med kommissionären, sergeanten Johan Petter Westrin, född 1808-12-09, död 1876-01-31 i Stockholm), född 1815-05-11 Flosta, död 1901-12-31 i Stockholm, dotter av förvaltaren och frälsekamreraren Johan Ludvig Bergström och Anna Ulrika Brannius.

Barn:

 • Sofia Vilhelmina, född 1835-09-17 på Lagnö, död 1923-02-09 i Stockholm. Gift 1859-09-10 Skär
 • Rikard Vilhelm, född 1836. Ryttmästare. Död 1912. Se Tab. 5.
 • Hedvig Ulrika Vilhelmina (Hedda), född 1837-09-17 på Lagnö, död 1917-02-13 på Ribbingshof i Norra Vi socken, Östergötlands län. Gift 1857-10-21 i Stockholm med riksheraldikern, majoren Carl Arvid Klingspor, född 1829, död 1903.
 • Vilhelm Ludvig Benedikt, född posthumus 1838-08-21 på Lagnö, död på Lagnö 1838-11-22.

TAB 5

Rikard Vilhelm, (son av Vilhelm, Tab. 4), född 1836-08-22 Lagnö. Kadett vid Karlberg 1851-02-17. Avgången 1855-09-24. Student i Uppsala 1856-05-20. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1856-05-20. Officersexamen 12-17. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1858-01-15. Löjtnant 1864-01-26. Anställd såsom premiärlöjtnant vid 4. danska dragonregementet 1864. RDDO 1864-10-06. Sekreterare hos kavallerikommittén 1865. Ryttmästare 1875-04-02. DFM 1877. RSO 1879-12-01. Avsked 1889-09-13. Död 1912-02-08 i Uppsala domkyrkoförsamling. Bevistade danska kriget 1864. Ägde villan Paradiset vid Uppsala. Gift 1:o 1875-09-25 i Hovmantorps kyrka Kronobergs län med Vendla Rosalie Kjellson, från vilken han 1880-01-09, blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1887-08-07 med fil. och med. doktorn Claes Julius Enebuske, född 1855-05-06 i Ystad), född 1855-08-13 Hovmantorp, död 1927-11-26 i Cambridge, Massachusets, U.S.A., dotter av löjtnanten Johan Fredrik Kjellson och hans 2:a hustru Augusta Maria Teresia Landergren. Gift 2:o 1894-10-21 i Stockholm med Valborg Amalia Sandgren, född 1859-11-14 i Söderhamn, död 1938-10-09 i Enskede, Stockholm ]], dotter av handlanden Gustaf Erik Sundgren och Edla Erika Hagbom.

Barn:

 • 1. Joachim Vilhelm Rikard, född 1876. Direktör. Se Tab. 6.

TAB 6

Joachim Vilhelm Rikard, (son av Rikard Vilhelm, Tab. 5), född 1876-10-01 Hovmantorp. Genomgick Ombergs skogsskola 1896– 1897 och skogsinstitutets lägre kurs 1897–1898. Anställd hos Korsnäs sågverksaktiebolag 1898–1900. Biträdande skogsförvaltare vid Orsa sockens besparingsskog 1900–1901. Assistent hos skogschefen för Sandö sågverks-, Dals ångsågs-, Robertfors och Töre aktiebolag 1901–1902. Skogsförvaltare vid Gideå och Husums aktiebolag 1903–1909. Skogschef för Långrörs aktiebolag 1909–1911. Skogschef för Vivstavarvs aktiebolag 1911–1918. Disponent för Vivstavarvs aktiebolag 1918–1921. Verkställande direktör 1921. RVO 1925-06-06. Ordförande i styrelsen för Indals älvs med flera flottningsföreningar 1927. Ordförande i Västernorrlands och Jämtlands läns handelskammare 1930. Ledamot av Järnvägsrådet 1930. Ordförande i Svenska Cellulosaföreningen. KVO2kl 1936-06-06. KVO1kl 1948-09-00. Se Biografica. Gift 1905-05-31 i Gävle med Märta Heléne Edström, född 1879-03-01 i Mo socken, Västranorrlands län, dotter av sågverksägaren H. Edström.

Barn:

 • Gunhild Christina Teresia, född 1906-10-01 i Gideå socken, Västranorrlands län. Stiftsjungfru. Gift 1929-09-16 i Stockholm (Timrå församling, Västernorrlands län, vb) med löjtnanten vid flottan Bengt Yngve Beckman, född 1902-12-05 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, direktör, RVO, DFrM.
 • Inga Helena, född 1908-08-31 i Gideå socken. Stiftsjungfru. Gift 1933-09-16 i Engelbrekts församling Stockholm ]] med direktörsassistenten Abraham Augustsson Nachmanson, född 1908-08-23 i Örebro, direktör.
 • Märta Signe Sofia, född 1911-07-31 i Hovmantorps församling, Kronobergs län (Bollnäs församling, fb). Gift 1939-02-25 i London (Timrå församling, Västernorrlands län, vb nr 6) med löjtnanten vid flottan Carl-Erik Vilhelm Ernst Lindmark, född 1907-12-31 i Tofteryds församling, Jönköpings län, kommendör av 1. gr vid flottan, sv vicekonsul i Bordeaux, RSO, GMbg5, LÖS.
 • Ingemund Wilhelm , född 1913-01-31 vid Vivstavarv i Timrå socken, Västranorrlands län. Officersexamen 1937-04-15. Fänrik vid Västernorrlands regemente 1937-04-30. Löjtnant därst. 1939-04-13. Kapten vid Västerbottens regemente 1945-04-27. Avsked från Västerbottens regemente från och med 1946-05-01. Biogr. i: "Vem är det?" 1951.
 • Elsa Vendela Hedvig, född 1914-07-31 vid Vivstavarv i Timrå församling, Västernorrlands län. Död 1931-05-21 i Timrå församling, Västernorrlands län.
 • Sif Margareta, född 1917-06-29 vid Vivstavarv i Timrå församling, Västernorrlands län.

TAB 7

Otto, (son av Ingemund, Tab. 3), född 1799-10-18 Låstad. Korpral vid livregementets husarkår 1820-05-17. Kornett vid livregementets husarkår 1820-09-21. Löjtnant 1824-06-01. Ryttmästare i armén 1828-05-17. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1828-05-17. Död 1866-01-31 Karlslund. Ägde någon tid Säby i Järfälla socken. Gift 1827-10-18 på Stora Lundby i Överselö socken, Södermanlands län med Maria Augusta Svinhufvud i Västergötland, född 1799-05-02 på kaptensbostället Västerby i Tumbo socken, Södermanlands län, död 1880-11-09 i Mariefred, dotter av kaptenen Axel Herman Svinhufvud i Västergötland, och Vendla Augusta Lovisa Stierneroos, A.

Barn:

 • Sofia Lovisa, född 1828-11-18 Säby Gift i Stockholm 1851-10-18 med vice kommissionslantmätaren i Stockholms län Johan Oskar Gustaf von Sydow, född 1825-07-08 i Stockholm, död i Stockholm 1886-04-11.
 • Otto Hjalmar, född 1830-06-06, död 1830-11-23.
 • Axel Hjalmar, född 1831-12-15 på Säby. Furir vid Södermanlands regemente 1850-03-18. Student i Uppsala 1851-12-07. Avsked från furirbeställningen 1852-05-03. Officersexamen 1852-05-12. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1852-12-11. Löjtnant 1855-09-13. Place major i Vaxholm 1871-02-23. Kapten 1873-06-12. Död ogift 1876-06-04 på Trossnäs exercisplats vid Karlstad.
 • Ingeborg Augusta, född 1836-05-21 på Stora Sundby i Kärnbo socken, Södermanlands län, död 1919-10-09 i Gränna. Gift 1860-06-08 i Stockholm med godsägaren, friherre Cesar von Düben, född 1819, död 1888.
 • Ingemund Otto, född 1838-10-06 på Stora Sundby. Student i Uppsala 1854-09-15. Furir vid Hälsinge regemente 1855-01-09. Officersexamen 1856-02-29. Fanjunkare 1856-06-17. Underlöjtnant 1856-10-28. Transporterad såsom underlöjtnant till Närkes regemente 1857-09-29. Löjtnant 1862-10-12. Anställd såsom löjtnant vid 4. danska infanteriregementet 1864-04-10–1864-04-18 och deltog därunder i Dybbölskansarnas försvar 1864. Löjtnant vid Närkes regemente 1864-06-14. RDDO 1864-10-06. Kapten 1872-07-05. DFM 1878-06-17. RSO 1879-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1888-10-26. Avsked ur armén 1900-06-22. Död 1903-06-10 i Södertälje. Gift 1868-10-06 vid Hemma i Stjärnorps socken, Östergötlands län med Helena Catharina Johansson, född 1838-04-10 vid Stjärnorp, död 1901-08-13 i Stockholm, dotter av Jan Petter Johansson och Christina Catharina Johansson.
 • Maria Lovisa Teresia Fredrika Vilhelmina, född 1840-03-22 på Stora Sundby, död 1866-04-26 i Malmö. Gift 1865-01-15 med stationsinspektoren vid statens järnvägar Carl Mauritz Hedborg, född 1836-10-17, död 1875.

TAB 8

Axel Erik Bröms, adlad Lilliestråle, (son av Ingemund Olai Bröms, Tab. 1), född 1709-05-14 i Pernau. Student i Uppsala 1723. Prästvigd 1738-06-27. Förste bataljonspredikant vid Närkes och Värmlands regemente 1738-10-21. Regementspastor vid Närkes och Värmlands regemente 1742-07-01. Fältprost 1742. Adlad 1756-12-02 jämte sina syskon och för sin avl. faders förtjänster, men i ordningen efter sin yngste broder (introducerad 1773-12-17 under nr 1987). Fil. mag. i Greifswald 1758. Prost och kyrkoherde i Stora Mellösa och Norrbyås församling av Strängnäs stift 1763-07-29. Vice kontraktsprost i Örebro kontrakt 1768. Död 1799-05-27 i Stora Mellösa Prästgård, Örebro län utan söner och slöt således själv sin ättegren. Han deltog i finska och pommerska krigen på 1740- och 1750-talen. Gift 1746-10-01 med sin kusin Magdalena Dorotea von Boij i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid amiralitetet Carl Neuman, död 1742), född 1712-05-29, död 1796-04-26 i Stora Mellösa prästgård, dotter av kaptenen Anton von Boij och Catharina Wetzler.

Barn:

 • En dotter, död som barn.
 • Catharina Magdalena, född 1748-07-26, död änka 1840-09-27 Skävesund. Gift 1:o med ryttmästaren Nils Stiernflycht, nr 322, född 1738, död 1778. Gift 2:o med fabrikören Hans Peter Lindstedt på Skävesund.
 • Ulrika Margareta, född 1749-12-06, död 1799-04-21 i Ekeby prästgård, Örebro län. Gift 1781-06-24 med prosten och kyrkoherden i Ekeby och Gällersta församlingars pastorat av Strängnäs stift, hovpredikanten, mag. Lars Christian Björkegren, född 1742-12-21 i Örebro, död 1804-02-08 i Ekeby prästgård.

TAB 9

Lorentz Ingemund Bröms, adlad Lilliestråle, (son av Ingemund Olai Bröms, Tab. 1), född 1710-06-10 (08-07). Student i Uppsala 1723-05-31. Antagen i krigstjänst 1726-01-15. Arklimästare vid amiralitetet 1729-01-22. Gick sedan i utrikes sjötjänst. Löjtnant vid svenska amiralitetet 1740-05-23. Konstituerad kapten 1743-04-02. Kapten vid jaktvarvet 1747-09-26. Kaptenlöjtnant vid jaktvarvet 1748-11-30. Kapten 1754-05-04. Adlad 1756-12-02 jämte sina syskon och för sin avl. faders förtjänster samt efter yngsta brodern (introducerad 1773 under nr 1987). Ekipagemästare vid Skeppsholmen i Stockholm 1757-05-00. Tillika överstelöjtnant vid amiralitetet 1764-03-08. RSO 1767-11-23. Död 1773-08-16 i Stockholm. Han hemkom 1739 från sin utländska tjänst med ett svenskt skepp från Ostindien och förde år 1743-06-00 såsom kapten en galär i sjöträffningen mot ryssarna vid Korpo ström. Gift 1:o 1751 med Sofia Degerman, född 1724, död 1755, dotter av grosshandlaren i Stockholm, Hans Degerman. Gift 2:o 1757 med Margareta Elisabet Lüning, född 1735, död 1798-04-09 på Godegårds bruk i Godegårds socken, Östergötlands län, dotter av grosshandlaren i Stockholm Christian Lüning och Margareta Sabbath.

Barn:

 • 1. Axel Vilhelm, född 1754. Överstelöjtnant. Död 1816. Se Tab. 10.
 • 2. Carl Christian, född 1761-06-19 i Stockholm, död 1769-06-05 Ekeby
 • 2. Margareta Sofia, född 1763-01-16 i Stockholm, död som barn.
 • 2. Magdalena Sofia, född 1766-09-02 på Ekeby, död 1774-08-27 i Stockholm.
 • 2. Lovisa Margareta, född 1768-05-10 på Ekeby, död 1834-03-18 i Stockholm. Gift 1794-05-27 i Stockholm med konteramiralen Johan Herman Schützercrantz, född 1762, död 1821.
 • 2. Ulrika Albertina, född 1769-09-24 på Ekeby, död på Ekeby 1771-04-02.
 • 2. Lorentz Ingemund, född 1770-10-31 på Ekeby. Sergeant vid arméns flotta 1778-08-17. Fänrik vid arméns flotta 1780-05-27. Löjtnant 1790-05-15. Kapten i armén 1799-10-21 och vid arméns flotta 1801-11-16. Major i flottorna 1812-04-04. RSO 1817-07-04. Död 1817-07-10 i Stockholm och slöt på svärdssidan denna ättegren.

TAB 10

Axel Vilhelm, (son av Lorentz Ingemund Bröms, adlad Lilliestråle, Tab. 7), född 1754-02-22. Gjorde 1767 en resa till Ostindien, varifrån han återkom 1769. Fri volontär vid amiralitetet i Stockholm 1770. Löjtnant vid amiralitetet i Stockholm 1774 och vid arméns flotta 1777. Kapten vid arméns flotta 1789-05-08. Major i armén 1799-11-16. Chef för ett volontärkompani vid arméns flotta 1801. RSO 1805-03-01 överstelöjtnant 1809-06-29. Död 1816-12-17 i Stockholm. Han gjorde i svenska ostindiska kompaniets tjänst inalles nio särskilda resor till Ostindien. Bevistade sjöslaget i Svensksund den 9 juli 1790 och kommenderade då sjunde avdelningen av kanonsluparna. Gift 1:o 1780-12-27 i domkyrkoförsamlingen i Göteborg med Anna Lovisa Rundsten, från vilken han blev skild, född 1757, dotter av kaptenlöjtnanten vid amiralitetet och kaptenen i ostindiska kompaniets tjänst J. Rundsten. Gift 2:o med Sara Margareta Qvast, född 1759, död 1834-07-06 i Stockholm, dotter av grosshandlaren i Stockholm, Magnus Qvast Petersson.

Barn:

 • 1. Hjalmar Vilhelm, född 1781, död 1791-09-08 Edet
 • 1. Ingemund Johan, född 1784. Underskeppare vid arméns flotta 1788-02-28. Död 1798-02-20 på Lidingön vid Stockholm.
 • 1. Sofia Elisabet, född 1785-05-31, död ogift 1842-04-15 i Stockholm.

TAB 11

Carl Peter Bröms, adlad Lilliestråle, (son av Ingemund Olai Bröms, Tab. 1), född 1712-07-30 i Åbo. Student i Uppsala (Hm.) 1724-05-04. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1727-09-29. Korpral vid Närkes och Värmlands regemente 1732-03-12. Rustmästare 1734-01-01. Förare 1737-06-17. Sergeant 1739-09-16. Fältväbel 1740-05-30. Fänrik 1741-11-06. Löjtnant 1749-06-09. Regementskvartermästare 1749-03-03. Kapten 1751-04-21. Adlad 1756-12-02 jämte sina syskon för sin avlidne faders förtjänster, men efter yngste brodern (introducerad 1773 under nr 1987). RSO 1757-04-28. Major i armén 1701-12-18. Avsked 1776-05-06. Död 1795-02-19 Edsberg s socken, Värmlands län. Han bevistade krigen i Finland och Pommern på 1740- och 1750-talen. Gift 1753-03-08 med Eva Sofia Flach, född 1725-05-13, död 1781-06-10, dotter av assessorn Fredrik Ferdinand Flach, och hans 1:a fru Christina Juliana Lillienberg.

Barn:

 • Catharina Magdalena, född 1754-03-29 på kaptensbostället Kärne i Grava socken, Värmlands län, död ogift 1833-12-29 Liljenäs s socken.
 • Maria Fredrika, född 1755-03-25 på Kärne, död ogift 1831-11-07 på Liljenäs.
 • Carl Fredrik, född 1756-03-25 på Kärne. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1770-10-06. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1773-10-12. Löjtnant 1783-08-28. Stabskapten 1787-05-30. Kapten 1787. Stupade ogift 1790-06-04 i träffningen mot ryssarna vid Savitaipale i Finland.
 • Eva Juliana, född 1757-04-26, död 1824-06-12. Gift 1:o 1773-11-09 på Kärne med hovjägmästaren Carl Ulrik Olivecrona, i hans 2:a gifte, född 1732, död 1779. Gift 2:o 1786 med ryttmästaren, friherre Carl Henrik Uggla, född 1748, död 1832.
 • Carolina Vilhelmina, född 1758-04-25, död ogift 1838-11-25 på Liljenäs.
 • Hedvig Aurora, född 1763-06-15, död 1848-01-06 i Lidköping. Gift 1:o 1789-10-01 på Edsberg med kontraktsprosten och kyrkoherden i Glanshammars och Ringkarleby församlingars pastorat av Strängnäs stift, hovpredikanten Gustaf Kjellin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1782 med Anna Maria Bergström, död 1788-12-23), född 1743-01-18 i Kroppa prästgård i Värmland, död 1800-07-17 i Glanshammars prästgård i Närke. Gift 2:o 1809-09-17 Leckö med majoren Carl Johan von Becker, i hans 2:a gifte, född 1738, död 1813.
 • Gustaf, född 1764. Hovjunkare. Död 1837. Se Tab. 12
 • Ingemund Vilhelm, född 1766-05-30 på Kärne. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente. 1776. Underofficer vid Närkes och Värmlands regemente 1782. Fänrik 1785-09-27. Stupade ogift 1790-06-04 i träffningen mot ryssarna vid avitaipale i Finland, på samma gång som brodern Carl Fredrik.

TAB 12

Gustaf, (son av Carl Peter Bröms, adlad Lilliestråle. Tab. 11), född 1764-08-12 på kaptensbostället Kärne i Grava socken, Värmlands län. Student i Uppsala 1781. Fil. mag. i Uppsala 1788. Hovjunkare. Död 1837-10-02 Klahammar. Han bodde en tid på sin egendom Edsberg i Segerstads socken, Värmlands län. Gift 1804-07-10 på Kila Örebro län med kammarfrun hos prinsessan Sofia Albertina Ulrika Elisabet Forssberg, född 1764-08-12 i Stockholm, död i Stockholm 1861-11-05, dotter av assistenten vid politiekollegium i Stockholm, fil. mag. Erik Forsberg och Hedvig Charlotta d'Orchimont.

Barn:

 • Sofia Albertina Charlotta Gustava, född 1806-01-31 på Edsberg. Stiftsjungfru. Död ogift 1896-10-10 i Stockholm.
 • Eva Ulrika, född 1808-06-11 i Frykerads socken, Värmlands län. Stiftsjungfru. Död 1885-07-15 i Hedemora. Gift 1843-03-18 på Klahammar med komministern i Nyköpings västra och Nikolai församling Per Julin, född 1803-02-23 i Sköllersta socken, Örebro län, död 1863-03-04 i Nyköping.
 • Lovisa Augusta Magdalena, född 1810-03-06 på Edsberg. Stiftsjungfru. Död 1897-12-15 Odensfors. Gift 1829-08-23 i Stockholm med fänriken vid livbeväringsregementet, sedermera kustchefen i Varberg Anton Fredrik Teuchler, född 1800-09-15 i Stockholm, död 1867-09-14 i Enhorna socken, Södermanlands län.
 • Ingemund Carl Fredrik, född 1811-09-13 på Edsberg. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1826-11-15. Avsked 1829-09-04. Underofficerskorpal vid Svea livgarde 1833-04-16. Sergeant vid Svea livgarde 1835-04-23. Död barnlös 1854-09-03 i Stockholm och slöt på svärdssidan denna ättegren. Gift i Stockholm 1848-08-08 med Gustava Vilhelmina Brandt, i hennes 2:a gifte, född 1810-05-24, död 1877-01-31 i Stockholm.
 • Emilie Aurora Charlotta, född 1813. På Edsberg. Stiftsjungfru. Död på Edsberg 1813-06-27.

TAB 13

Gustaf Adolf Bröms, adlad Lilliestråle, (son av Ingemund Olai Bröms, Tab. 1), född 1716-05-14 i Strängnäs. Student i Uppsala (Hm.) 1724-05-04. Reste 1739 till universitetet i Jena, Halle och Göttingen. Adlad 1756-12-02 jämte sina syskon för sin faders förtjänster, men efter sin yngre broder (introducerad 1773 under nr 1987). Elo ventiæ et poeseos lektor vid gymnasium i Strängnäs 1759. Lektor i grekiska vid gymnasium i Strängnäs 1764. Prästvigd 1764-12-18. Teol. lektor samt prost och kyrkoherde i Aspö prebendepastorat av Strängnäs stift. Teol. doktor 1772 vid konung Gustaf III:s kröning. Död 1773-06-08 på Aleby i Ytterselö socken och begraven i Ytterselö kyrka. 'Han var känd för mycken lärdom och särdeles insikt i de Österländska språken samt har för flera av dem utarbetat grammatikor, som han i handskrift efterlämnade jämte en förbättrad översättning av de flesta böckerna i den heliga skrift. Var en trogen medarbetare åt biskop Serenius i Strängnäs vid gångsättandet av den nya svenska bibelöversättningen, och har jämte brodern Joak. Vilh. Lilliestråle avfattat instruktionen för den 1773-05-18 tillsatta bibelkommissionen, i vilken han själv var en av de första nedle marne. Gift (At (P.).) 1763-07-01 med Maria Catharina von Palmcrona i hennes 1:a gifte (gift 2.:o med studenten Carl Lindgren, död 1752, levde 1791), född 1744, död 1811-01-29 Skansen ), dotter av lagmannen i Uppland Carl Gustaf Boberg, adlad von Palmcrona (ej introducerad), och Anna Catharina Wikman.

Barn:

 • Carl Ingemund, född 1764. Major. Död 1819. Se Tab. 14
 • Gustaf Adolf, född 1765. Löjtnant. Död 1809. Se Tab. 18.
 • Anna Helena, född 1767-01-28, död 1841-02-06 Österby Gift 1796-01-27 i på Meby med prosten och kyrkoherden i Fogdö och Helgarö församlingars pastorat av Strängnäs stift Johan Lars Hacksell, född 1755-08-26 i Strängnäs, död 1825-07-11 i Fogdö prästgård. (Hm.)
 • Hedvig Vilhelmina, född 1768-09-24, död 1769-06-23.
 • Maria Christina, född 1770-05-02, död 1846-08-19 i Stockholm. Gift 1791 med fänriken vid Södermanlands regemente Mårten Anders Wikman, född 1760-05-25, död 1800-09-21 vid Fågelsta. (Lsr.)
 • Joakim Vilhelm, född 1771-06-21. Underofficer vid storamiralens regemente 1789. Fänrik vid storamiralens regemente 1790. Omkom 1789-07-03, då fregatten Zemire under reträtten från Björkösund sprang i luften,

TAB 14

Carl Ingemund, (son av Gustaf Adolf Bröms, adlad Lilliestråle, Tab. 13), född 1764-04-17. Rustmästare vid Flemingska regementet 1777-08-06. Livdrabant 1778-01-21. Löjtnant i armén 1788. Ryttmästare vid Zelowska kosackkåren, där han själv anvärvde sin skvadron 1789-06-11. Reducerad 1790-09-28 efter krigets slut. Ryttmästare vid Västgöta lätta kavalleriregemente 1791-04-14 och vid adelsfanan 1796-12-19. Kommenderad till lantvärnet 1808-04-21. Majors avsked 1811-03-12. Erhöll pension (SAB.) 1817-01-14. Död 1819-07-31 på Prästökna i Barva socken, Södermanlands län. Han bevistade hela finska kriget på 1780- och 1790-talen och var bland annat stabsadjutant hos generallöjtnanten Pauli i den häftiga bataljen vid Keltis baracker. Gift 1:o 1789-06-24 på Äleby iYtterselö socken, Stockholms län med Eleonora Winberg, född 1764-06-11, död 1808-04-21, dotter av kronobefallningsmannen Johan Winberg och hans hustru, född Qveck. Gift 2:o 1809-09-22 med Ulrika Vilhelmina Silfversparre, född 1781-02-07 på Stensnäs, död 1827-02-05 på Bergshammar, dotter av över jägmästaren Fredrik Gustaf Silfversparre, och friherrinnan Anna Maria von Rosen.

Barn:

 • 1. Maria Catharina, född 1791-11-26 på Äleby, död 1822-03-29 Stensholm. Gift 1814-06-24 i Barva kyrka, Södermanlands län med löjtnanten Carl Adam von Schoting, i hans 3:e gifte, född 1753, död 1818.
 • 1. Charlotta Dorotea (Lotten), född 1793-12-06, död ogift 1890-05-01 vid Gripsholm.
 • 1. Gustava Magdalena Eleonora, född 1796-08-26. Stiftsjungfru. Död ogift 1827-06-07.
 • 2. Ingemund Vilhelm Carl, född 1810-08-10 i Barva socken, Södermanlands län. Kadett vid Karlberg 1824-10-03. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1828-01-12. Avgången 1831-11-21. Död 1831-12-11.
 • 2. Nils Simon Fredrik, född 1812. Major. Död 1878. Se Tab. 15.
 • 2. Ebba Sofia Amalia, född 1815-01-03 på Prästökna. Stiftsjungfru. Död ogift 1908-05-11 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
 • 2. Olof Gustaf Erik, född 1816, död 1818-06-30 på Prästökna.
 • 2. Inga Ulrika Vilhelmina (Mina), född 1817-05-31 på Prästökna. Stiftsjungfru. Död ogift 1904-06-21 i Stockholm.
 • 2. Lars Joakim Gustaf, född 1818-12-20. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen. Kammarjunkare 1840-05-08 död 1848-03-28 (03-29). Gift 1847-11-18 Låstad 3).

TAB 15

Nils Simon Fredrik, (son av Carl Ingemund, Tab. 14), född 1812-11-20 Prästökna. Student i Uppsala 1828-10-28. Examen till rättegångsverken 1831-12-08. Auskultant i Svea hovrätt 1831-12-23. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1833-05-08. Furir 1833-06-08. Officersexamen 1836-05-25. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1836-07-13. Löjtnant 1840-06-19. Kapten 1851-04-22. RSO 1863-05-03. Major i armén 1865-02-21. Avsked ur krigstjänsten 1865-02-28. Död 1878-08-18 i Uppsala. Gift 1:o 1839-02-19 på Ulriksberg i Toresunds socken, Södermanlands län med Christina Ulrika Eriksson, född 1814-02-19 på Ulriksberg, död 1840-11-22 Björkeby Gift 2:o 1844-08-24 i Karlstad med Sara Olivia Rydberg, född 1825-08-02 i Karlstad, död 1897-06-19 i Kristianstad, dotter av lanträntmästaren Olof Fredrik Rydberg och hans 2:a fru Sara Regina Avelin.

Barn:

 • 1. Fredrik Vilhelm Ingemund, född 1840. President. Död 1904. Se Tab. 16.
 • 2. Ulrika Olivia, född 1845-06-12, död 1846-07-03.
 • 2. Carl Axel, född 1846-06-07 på Björkeby. Mogenhetsexamen i Uppsala 1868-05-22. Student vid Uppsala universitet 1868. Med. fil. examen 1872-01-31. Underläkare vid garnisonssjukhuset i Stockholm 1878-04-00–08-00. Extra ordinarie postexpeditör 1881-12-19. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket, död 1882-01-16. Biträdande kammarskrivare i tullverket 1894-03-01. Död ogift 1897-12-21 i Stockholm.
 • 2. Nils Gustaf Joakim, född 1848-05-28, död 1850-01-30 i Stockholm.
 • 2. Nils Fredrik (Fritz), född 1851. Lektor. Död 1919. Se Tab. 17.
 • 2. Carl Fredrik Adolf, född 1860-07-21 på Björkeby. Extra ordinarie notarie i postverket. Död 1882-03-14 i Stockholm.

TAB 16

Fredrik Vilhelm Ingemund, (son av Nils Simon Fredrik, Tab. 15), född 1840-01-17 Björkeby. Student i Uppsala 1857-01-20. Kansliexamen 1860-01-30. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1860-02-22. Examen till rättegångsverken 1864-01-25 och kameralexamen 1864-01-26. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1864-02-10. Auskultant i Svea hovrätt 1864-02-12 och i Stockholms rådhusrätt 1864-03-04. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt 1864-03-04. Vice notarie i Stockholms rådhusrätt 1865-01-18. Vice häradshövding 1866-10-01. Extra ordinarie fiskal i Svea hovrätt 1869-11-24. Adjungerad ledamot 1870-06-15. Konstituerad fiskal 1875-01-28. Fiskal 1876-10-02. Tillförordnad revisionssekreterare 1876-07-07–1878 -04-11. Assessor 1877-02-26. Expeditionschef i finansdepartementet 1878-04-12. RNO 1879-05-15. KFrHL 1882-06-09. President i hovrätten över Skåne och Blekinge 1883-08-20. KSpCIIIO1kl 1883-10-03. KNO1kl 1884-12-01. KmstkNO 1890-12-01. Jur. hedersdoktor 1900-05-31. Död 1904-04-12 i Kristianstad och begraven på Solna kyrkogård, Stockholms län. Gift 1867-11-04 i Uppsala med Birgitta Elisabet Widlund, född 1839-12-29 i Eskilstuna ]], död 1880-04-01 i Stockholm, dotter av handlanden Lars Widlund och Sofie-Louise Bonnevier.

Barn:

 • Sofia Ulrika Elisabet (Ulla), född 1869-05-02 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1892-07-02 i Kristianstads kyrka med generalmajoren greve Carl Bastiat Hamilton, född 1865, död 1926.

TAB 17

Nils Fredrik (Fritz), (son av Nils Simon Fredrik, Tab. 15), född 1851-04-25 på Björkeby. Mogenhetsexamen 1869-05-19. Student i Uppsala 1869. Fil. kand. examen 1878-01-28. Genomgick provår i Uppsala 1884– 1885. Vice lektor i historia, vid Nyköpings högre allmänna läroverk vårterminerna 1886 och 1887. Vice adjunkt vid Nyköpings högre allmänna läroverk 1887–1889. Fil. lic. examen 1888-09-15. Promoverad fil. doktor 1889-05-21. Vice lektor i historia och svenska vid högre allmänna läroverket i Hälsingborg 1889–1892. Extra lärare vid högre allmänna läroverket i Hälsingborg 1892–1893. Lektor i svenska och historia vid högre allmänna läroverket i Sundsvall 1892-10-26. Tillförordnad rektor vid högre allmänna läroverket i Sundsvall 1895-09-29– 1898-01-09. RNO 1908-06-16. Rektor vid högre allmänna läroverket i Sundsvall 1908-06-01–1916-06-01. Avsked 1917-06-01. Död 1919-12-25 i Sundsvall. Gift 1890-12-31 i Stockholm med Anna Charlotta (Lotten) Svensson, född 1853-09-18 i Eskilstuna, död 1934-07-13 i Sunsvall å lasarettet (db 135), dotter av lantbrukaren Jacques Svensson och Sofia Charlotta Wahlström.

Barn:

 • Elisabet Olivia Charlotta, född 1891-12-07 i Hälsingborg. Gift 1919-10-14 i Sundsvall ]] med brandchefen i Karlstad löjtnanten i Västerbottens regementes reserv Ade Algot Engström, född 1893-01-07 Ribbingelund.
 • Anna Hedvig Sofia, född 1894-01-31 i Sundsvall. Telegrafexpeditör.
 • Agnes Ebba Vilhelmina, född 1896-10-08 i Sundsvall. Gift 1920-06-20 i Nordmaling med löjtnanten vid Norrlands artilleriregemente Erik Thorsten Berggren, född 1895-09-04 i Åsele, överste, KSO1kl

TAB 18

Gustaf Adolf, (son av Gustaf Adolf Bröms, adlad Lilliestråle, Tab. 13), född 1765-09-21. Kofferdisjöman 1779–1788. Sergeant vid arméns flotta 1780. Fänrik vid arméns flotta 1788. Löjtnant 1790. Avsked 1793. Död 1809-08-05 på sin egendom Ryssjö i Österunda socken, Västmanlands län. Han bevistade båda sjöslagen vid Svensksund. Gift 1802 efter lysning 1802-02-21 i Nysätra kyrka, Uppsala län med Margareta Wellman, som överlevde mannen.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1803. Sergeant. Död 1886. Se Tab. 19.
 • Carl Axel, född 1806. Fanjunkare, död 1886. Se Tab. 20.
 • Lars Ingemund, född 1809-08-02, död 1809-09-20.

TAB 19

Gustaf Adolf, (son av Gustaf Adolf, Tab. 18), född 1803-07-04 i Österunda socken, Västmanlands län. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1820-12-25. Förare vid Västmanlands regemente 1825-06-23. Sergeant 1831-06-22. Avsked 1833-02-14. Död 1886-02-15 i Åkers socken, Södermanlands län. Gift 1830-12-28 med Brita Christina Ryding, född 1808-10-27 i Mjölkebo i Österunda socken, död 1890-03-25 Skäve

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1831-08-29, död 1831-09-02.
 • Gustava Christina, född 1833-02-17 på Ryssjö i Österunda socken, död ogift 1913-08-27 i Strängnäs.
 • Adolfina Matilda Amalia, född 1837-03-15 på Ryssjö, död 1916-03-27 i Strängnäs. Gift 1872-02-18 Lida med kammarherren Carl Adil Westerstrand, född 1817, död 1889.

TAB 20

Carl'' Axel, (son av Gustaf Adolf, Tab. 18), född 1806-03-03 i Österunda socken, Västmanlands län. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1824-04-12. Furir vid Västmanlands regemente 1831-06-22. Sergeant 1833-06-05. Fanjunkare. Avsked 1855-05-07. Död 1886-05-10 Edeby Gift 1840 med Sara Brita Östlund, född 1814, död 1878-02-21 i Vadstena.

Barn:

 • Carolina Bernhardina Desideria (Berna), född 1842-05-23, död ogift 1920-04-14 i Strängnäs.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.