:

Lagerheim nr 326

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Lagerheim nr 2118 och 326

Adlad 1777-06-08, introd.1778, uppflyttad i riddareklassen 1800-06-14: friherrlig 1807-04-23 med värdigheten åt följande äldste sonen, son efter son, introd. 1808.

Lagerheim F32600.jpg

TAB 1

Hans Bergqvist (översiktstab. 1). Gymnasist i Strängnäs 1694. Student i Uppsala 1702. Prästvigd 1707. Pastorsadjunkt i Mörkö pastorat av Strängnäs stift 1709 och föreslagen till huspredikant hos grevinnan Charlotta Eleonora Dohna. Komminister i Helgesta och Hyltinge församlingar av nämnda stift 1710. Död 1718. Gift 1710 med Christina Bergander i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mannens företrädare i ämbetet komminister Magnus Folkeri Wulff), död 1731, dotter av kyrkoherden i Hyltinge pastorat Israel Bergander och Maria Wallander.

Barn:

 • Carl Bergqvist, född 1711-11-13. Kom 1726 till sin moster och hennes man kyrkoherden i Bettna Anders Geringius och fick undervisning i gravörkonsten av deras son Erik, som lärt den av Johan van Avelen. Ämnessven hos vetenskapsakademien i Stockholm och dess första elev 1739-06-06. Akademiens kopparstickare s. å. Död 1781-12-03 i nämnda stad. Han graverade svenska vapenboken, först gemensamt med Geringius och efter dennes död 1747 ensam. Gift 1:o 1741 med Gertrud Elisabet Ekroth, från vilken han blev skild, född 1723, död 1754, dotter av handlanden i Stockholm Erik Ekroth och Elisabet Berghult. Gift 2:o 1757-02-17 med Christina Sofia Steffens, av holsteinsk släkt, död 1777-02-23.

Barn:

 • 1. Carl Erik Bergqvist, adlad och friherre Lagerheim, till Blidö gård i Blidö socken Stockholms län. Född 1742-07-28 i Stockholm. Skrivare hos sin morbroder, kronobetallningsmannen Jakob Ekroth i Åsunda och Trögds härad 1756. Anställd vid ämbets- och byggningskollegium i Stockholm 1759-05-00. Uppbördsskrivare därst. s. å. Skrivare vid Uppsala landskontor 1761. Student i Uppsala 1763-12-08. E o. kammarskrivare i kammarkollegium 1764-02-15 och i kammarrevisionen s. å. 15/4. Ord. kammarskrivare s. å. 18/12. Revisor i riksens ständers handels- och manufakturdeputation 1765-03-03. Revisor i kammar-, ekonomi- och manufakturdeputationens förordningsutskott s. å. 1/10. Kontrollör i kommerskollegium med kamrerares tur och befordringsrätt 1766-11-12. Genom tjänstebyte kamrerare i kommerskollegii första räkenskapskontor 1770-02-01. Tillika revisor i riksens ständers handels- och manufakturdeputation 1771-05-21. Extra ordinarie assessor i kommerskollegii handels-och manufakturdivision 1772-08-12. Ledamot av kommittén för fiskeriförfattningarnas överseende 1773-08-19 och av direktionen för generalassistanskontoret 1773–1792. Ledamot av kommittén till överseende av lanttull- och accistaxorna 1777-01-21. Adlad s. å. 8/6, tillika med sin medarbetare, sekreteraren Olof Elias Weidman (med honom introd. 1778 under nr 2118). Ledamot av kommittén för näringarnas upphjälpande i Dalarne 1787 och av beredningen till överseende av gällande författningar rör. sillfisket och trankokerierna 1788-03-03. Kommerseråd 1792-02-23. Sekreterare i hemliga utskottet vid riksdagarna 1792 och 1800. Kronofullmäktig vid utredningen av generalassistanskontorets förvaltning 1792-04-24. Bankofullmäktig 1792–1800. Ledamot av rikets allm. ärendens beredning 1792-08-22 samt av statsberedningen s. å. 29/8. Ledamot av kommittén för utarbetande av ny överflödsförordning 1793-02-19. Vice president i statskontoret 1794-03-27. RVO s. å. 24/11. Avsked 1795-12-03. Revisor vid Trollhätte kanal 1796–1804. T. f. chef för statskontoret och ånyo ledamot av rikets allm. ärendens beredning 1796-11-01 och av statsberedningen s. å. 16/11. Ledamot av kommittén rör. husbehovs- och salubränningsarrendet 1797-09-10, av skogsvårdsförfattningskommittén 1798-01-10 och av tullkommittén s. å. 16/1. LVA 1799-05-08. Presidents titel s. å. 16/11. KNO 1800-06-14 och därför uppflyttad i d. v. riddareklassen under nr 2118 A. Diskontrevlsor 1801-01-20. Ordförande i kommittén rör. farten på Göta kanal 1802-06-04. Ledamot av kungshuskommittén s. å. 19/11. President i statskontoret 1805-03-01. Ledamot av hovstalls- och kasernbyggnadsdirektionen s. å. och av kommittén för engelska subsidiernas förvaltning s. å. 7/10 samt av teaterkommittén s. å. 1/12. Direktör för Södertälje kanalverk 1806-08-15. Friherre 1807-04-23 jämte äldste sonen och med succession av värdigheten för äldste sonen, son efter son (introd. 1808-04-23 under nr 326). Ledamot av kommittén för granskning av vissa passevolansärenden s. å. 22/10, av finanskommittén 1808-09-14 och av kommittén för avgivande av betänkande rör. arméns och flottans penningbehov 1809-09-26. Ledamot av riksföreståndarens konselj 1809. Ledamot av kommittén för utarbetande av ny instruktion för krigskollegium 1810, av kommittén rörande ett institut för fältläkare s. å. 24/5. RoKavKMO 1811-01-28, därtill dubbad s. å. 28/4 ledamot av kommittén rörande salpeterstillverkningens upphjälpande s. å. 5/2 och av kommittén för avgivande av betänkande rörande on Guadeloupes besittningstagande s. å. 7/3. RCXIII:sO s. å. 27/5. Ledamot av kommittén rörande indelta arméns beklädnadssätt s. å. 28/8, av kommittén rörande reglering av ärendenas behandling i rikets kollegier och publika verk s. å. 4/10 och av kommittén rörande inköp av Carl Gustafs stads bruk s. å. 20/12. Vice kansler vid KMO 1813. Ordförande i kommittén till granskning av svenska undersåtars fordringar hos Iranska regeringen s. å. 2/9. Ledamot av kommittén rörande lurendrejerier och tullförsnillningar s. å. 23/12 men död s. å. 31/12 i Stockholm [Ak ]. Han ligger begraven i en för honom och hans familj tillredd grav i Blidö kyrka, vilken kyrka han till stor del reparerade och ombyggde. Gift 1771-04-16 med Anna Christina Gerdes, född 1752-07-28, död 1812-03-08 i Stockholm och begraven i Blidö kyrka, dotter av ordinarie lantmätaren i Uppland, kommissarien Olof Eriksson Gerdes (kusin till presidenten Johan Gerdes, adlad och friherre Gerdessköld) och hans 2:a hustru Anna Sofia Samuelsdotter Hansten.

Barn:

 • Carolina Sofia, född 1771-12-15. Stiftsjungfru. Död i barnsäng 1802-06-10 i Stora Mellösa prästgård Örebro län. Gift 1801-07-28 på Blidö med prosten i Stora Mellösa och Norrbyås församl:s pastorat av Strängnäs stift, hovpredikanten Carl Peter Årman, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1804-01-08 Björksund, med friherrinnan Ulrika Charlotta Djurklou, född 1776-04-25, död 1809-07-25 på överstebostället Åkersberg i Stora Mellösa socken, dotter av översten, friherre Nils Djurklou, och grevinnan Ulrika Catharina Mörner af Morlanda. Gift 3:o 1811-01-10 Göksholm, dotter av bruksägaren och grosshandlaren i Stockholm Johan Schön och Elisabet Palm), född 1763-10-03/1, Strängnäs, död 1827-11-27 i Stora Mellösa prästgård.
 • Carl Olof, friherre jämte fadern 1807. Född 1773-06-22 Stockholm. Korpral vid livreg:.t till häst 1781-04-13. Kvartermästare därst. 1785-05-12. Kornett vid livregementet kyrassiärer 1785-09-27. Löjtnant därst. 1794-05-23. Regementsadjutant s. å. 27/5. Ryttmästare 1808-02-19. RSO 1809-07-03. Major i armén 1812-01-14. Major vid Hälsinge regemente 1813-04-13. Död ogift 1814-08-17 i Uddevalla.
 • Jakob Magnus, född 1775-05-07, död 1779-12-23.
 • Anna Christina, född 1776-11-22, död 1858-03-25 i Vadstena. Gift 1801-10-20 i Stockholm med majoren Henrik Sebastian Vult von Steijern, friherre Vult von Steijern, född 1768, död 1844.
 • Gustaf, född 1778-03-06, död s. å. 2/11.
 • Fredrik Vilhelm, friherre jämte äldste sonen vid äldre broderns död 1814. Född 1779. Major. Död 1828. Se Tab. 2
 • Axel Gabriel, född 1781-02-02. Student i Uppsala 1792. Skrivare vid Västerås landskontor. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1801-01-16. Kammarskrivare därst. 1802-06-21. Kammarförvant statskontoret. K. räntmästares karaktär 1812-07-24. Tullinspektor vid Ladugårdslands tull i Stockholm. Spektor vid Danviks tullbevakningsstation 1842-11-23. Död barnlös 1844-11-13 i Ingarö kapellförsaml. Stockholms län. Gift 1830-01-04 med Anna Catharina Petersson, född 1792, död 1838-04-15 i Stockholm.
 • Gustava, född 1782-10-26 i Stockholm, död 1784-05-19 (1804-07-23).1
 • Aurora, född 1784-10-12, död ogift 1811-09-05 i Stockholm och begraven i Blidö kyrka
 • Erik Julius, född 1786. Hovmarskalk. Död 1868. Se Tab. 8
 • Gustaf Adolf, född 1788-01-18. Student i Uppsala 1806. Disp. pro.ex. 1807. Skrev pro gradu 1811. Konduktör i överintendentsämbetet 1812. Löjtnantmekanikus vid Göta kanals byggnad 1813-02-14. Kaptenmekanikus. Majormekanikus 1821-12-18. RVO 1822-09-23. LVA s. å. 9/3. Överstelöjtnantmekanikus 1827-12-05. Chef för hydrotekniska kontoret vid 3. avdelningen av storamiralsämbetet. Överaaekanikus vid Göta kanalverk. RNO 1832-09-26. RRS:tAO2kl. Övrerste i flottans mekaniska kår 1837-09-11. Chef för östra väg- och vattenbyggnadsdistriktet. Avsked 1843-12-18. Död barnlös 1845-01-14 Hulta s socken Östergötlands län. Gift där 1831-01-05 med Christina Sofia Kistrand, född 1802-12-02 i Skällviks socken Östergötlands län, död 1889-04-18 på Hulta, dotter av modellsnickaren Carl Gistrand och Brita Sofia östergren.
 • Knut August, född 1789. Tullinspektor. Död 1862. Se Tab. 10
 • Per Otto, född 1790-10-22, död 1791.

TAB 2

Fredrik Vilhelm, (son av Carl Erik Bergqvist, adlad och friherre Lagerheim, Tab. 1), friherre jämte äldste sonen vid äldre broderns död 1814. Född 1779-08-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1792. Kadett på en ostindisk resa 1794-10-16 underofficer vid arméns flotta s. å. 1/11. Fänrik därst. s. å. 4/12. Löjtnant 1807-03-09. Kapten 1808-04-04. Major vid lottorna. Avsked 1812-11-17: inspektor vid tullnederlagskontoret i Göteborg. Död där 1828-10-29. Gift med Vilhelmina Kenlock, född 1782-10-15, död 1839-10-03 i Göteborg, dotter av råd- och handelsmannen i nämnda stad, kommerserådet Anders Kenlock och Anna Fehman.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1805-12-09, död 1814-02-25 i Stockholm.
 • Carl Axel, född 1806-11-09, död 1810.
 • (Märta) Aurora Vilhelmina, född 1808-07-16 i Göteborg, död ogift 1891-04-14 i Stockholm.
 • Matilda Charlotta, född 1809-10-16, död ogift 1849-03-09.
 • Carl Anders Vilhelm, friherre jämte fadern vid farbroderns död 1814. Född 1812-12-28. Understyrman vid k. m:ts flotta. Drunknade ogift 1832-05-16 under segling utanför Karlskrona.
 • Teodor August, friherre vid äldre broderns död 1832. Född 1814. Kaptenlöjtnant. Död 1871. Se Tab. 3
 • Bror Julius, född 1815. Tullinspektor. Död 1892. Se Tab. 5.

TAB 3

Teodor August, (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 2), friherre vid äldre broderns död 1832. Född 1814-05-20 i Stockholm. Sjöofficersexamen 1836-05-21. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1837-11-17. Premiärlöjtnant 1846-04-30. Kaptenlöjtnant 1854-11-21. RSO 1861-05-00. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-10-01. Död 1871-07-03 i Karlskrona. Gift 1848-01-12 på Tvärdala i Västra Husby socken Östergötlands län med Matilda Charlotta Sofia Klingspor, född 1816-11-04 i Norrköping, död 1894-10-04 Sofiahemmet

Barn:

 • Carl Fredrik David, friherre. Född 1849-05-03, död 1855-02-17 i Karlskrona.
 • Henrik Gustaf Teodor, född 1850-08-27 i Karlskrona, död där s. å. 28/10.
 • Teodor Erik Mauritz, friherre vid äldre broderns död 1855. Född 1854. Död 1901. Se Tab. 4.

TAB 4

Teodor Erik Mauritz, (son av Teodor August, Tab. 3), friherre vid äldre broderns död 1855. Född 1854-11-05 i Karlskrona. Död 1901-02-04 i Stockholm. Gift 1895-09-28 Näs med Ellen Charlotta Sylvan, född 1863-08-20 på Bjäresjöholm i Bjäresjö socken Malmöhus län, dotter av ryttmästaren vid husarregementet Konung Carl XV Charles Robert Sylvan och Brita Louise Bråkenhielm.

Barn:

 • Erik, friherre. Född tvilling 1900-08-08 i Växjö landsförsaml., död där s. å. 9/8,
 • Carl Teodor, född tvilling 1900-08-09 i Växjö landsförsaml., död s. d.

TAB 5

Bror Julius, (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 2), född 1815-09-08 i Göteborg. Tullinspektor på Fårösund 1852-02-26. Ordförande i Bunge sns sparbank 1867–1877. Poststationsföreståndare på nämnda ställe 1867–1883. Avsked från tullinspektorstjänsten 1885. Död 1892-07-17 Hahl. Gift 1851-11-11 i Lärbo prästgård på Gotland med Lovisa Bolling, född 1827-11-01 i Östergötlands län, död 1869-12-11 vid Fårösund på Gotland, dotter av fanjunkaren Hans Rudolf Bolling och Maria Juliana Wiridén.

Barn:

 • Bror Fredrik Rudolf, friherre tillika med äldste sonen vid sin kusins död 1901. L. 1852. Lantbrukare. Död 1928. Se Tab. 6.
 • Maria Lovisa, född 1855-07-04 vid Fårösund, Bunge förs., Gotland. Död 1940-10-21 i S:t Matteus förs., Stockholm (db nr 473). Gift 1873-10-15 med grosshandlaren och skeppsredaren i Visby Carl Otto Molander, född 1840-09-04 i Jämshögs socken Blekinge län, död 1904-08-27 i Stockholm.
 • Knut Gustaf Julius, född 1857. Direktör. Död 1923. Se Tab. 7.

TAB 6

Bror Fredrik Rudolf (son av Bror Julius, Tab. 5), friherre tillika med sonen vid sin kusins död 1901. Född 1852-10-28 i Bunge i Rute socken Gotlands län. Arrenderade Hahl i Bärbo socken Södermanlands län 1890–1895 och Hersby på Lidingön 1895-03-14–1900. Död 1928-07-18 i Engelbrekts förs., Stockholm. Gift 1886-05-15 på Lilla Kungsladugården invid Nyköping med Amy Matilda Carolina Thorsell, född 1862-04-25 Lövsta, dotter av löjtnanten Carl Thorsell och Carolina Matilda Heijkenskjöld.

Barn:

 • Fritz Teodor Julius, friherre jämte fadern 1901. Friherre. Född 1887-04-13 Stjärnholm. Mogenhetsexamen 1907-05-14. Volontär vid Svea livgarde s. å. 31/5. Officersexamen 1909-12-18. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1912-04-12. Kapten 1924-08-09. 1927 Ordf. i Sv. velocipedförbundet, 1930-06-06 RSO. 1932-12-16 beviljad avsked. Gift 1932-10-19 i Köpenhamn (Johannes förs., Stockholm, vb 176). Gift med Margareta Marie Bergenzaun i hennes 2:a gifte (gift 1:a med löjtn. Adolf Wersäll från vilken hon skildes 1921-01-19). Skilda 1938-01-24 genom Stockholms rådhusrätts utslag. Född 1887-01-18 i Vaxholm.
 • Margot Elsa Louise, född 1892-04-03 Larslund. Biträde av första graden i generaltullstyrelsens revisionsbyrås statistiska avdelning 1918-09-24.

TAB 7

Knut Gustaf Julius, (son av Bror Julius, Tab. 5), född 1857-03-24 vid Fårösund. Överflyttade till Sydamerika. Var en tid regementsintendent inom Argentinska republiken. Verkst. direktör vid tanninfabriken Puerte Firol i Chaco, Argentina. Död 1923-08-15 i Resistencio i Argentina. Gift 1902-06-30 med Fanny Barnes, född 1870-05-10.

Barn:

 • Gustavo Rodolfo , född 1903-04-20.
 • Gustavo Adolfo, född 1904-10-21.
 • Fanny Marie-Louise, född 1907-09-27. Gift 1935-08-29 med civilingenjören Manuel Varela, född 1906-07-14.
 • Elise Carolina (Lina), född 1910-05-30.
 • Edla Annie, född 1912-03-10. Död späd.

TAB 8

Erik Julius, (son av Carl Erik Bergqvist, adlad och friherre Lagerheim, Tab. 1), född 1786-05-15 i Stockholm. Student i Uppsala 18002. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet2 1804-07-13. Andre sekreterare i kabinettet 1805-03-01. Härold vid NO 1806-11-19. Kammarjunkare 1809-06-29. Härold vid KMO 1810-11-03. Förste sekreterare i kabinettet 1811-09-29. Kabinettssekreterare 1814-11-15. Kammarherre 1815. Arkivarie vid KMO 1816. Avsked från kabinettet 1817-09-30. Kansliråd s. d. RNO 1818-05-11. Generalkonsul i Algier2 1825-06-28. Tillika t. f. konsul i Marocko2 1831-02-07. Hovmarskalk 1836-07-21. Tjänstfri 18422. Avsked på 1850-talet2. Död 1868-02-20 i Vadstena. Gift 1810-10-30 med Beata Charlotta af Segerström, född 1788-03-11 i Stockholm, död 1866-06-15 i Vadstena, dotter av kammarrådet Lars Segerström, adlad af Segerström, och Charlotta Ryding.

Barn:

 • Christina Charlotta, född 1811-07-16 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1889-06-29 i nämnda stad. Gift där 1830-12-16 med kabinettskammarherren Olof Abraham Bruncrona, född 1802, död 1859.
 • Carl Lars Julius, född 1812-10-00, död 1814-01-18 i Stockholm.
 • Ernst Georg Göran, född 1814-08-28 i Stockholm. Student i Uppsala 1831-10-14. Furir vid 2. livgrenadjärregementet 1837-05-09. Officersexamen 1838. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1839-03-22. Löjtnant 1846-12-03. Kapten 1855-11-02. RSO 1864-01-28. 2. Major 1866-05-03. Överstelöjtnant 1874-04-17. RNS:tOO 1875-09-07. Avsked 1878-04-12. Död barnlös 1901-06-08 i Uppsala. Gift 1867-07-30 i Vadstena med Augusta Ulrika Strömberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1842-04-09 i Stockholm med k. sekreteraren Eberhard Teodor Liljewalch, född 1812-07-28 i Lund, död 1860-06-14 i Stockholm), född 1821-10-23 i Stockholm, död där 1898-02-20, dotter av tobaksfabrikören Anders Gustaf Strömberg och Johanna Ulrika Steen.
 • Julia Vilhelmina Lovisa, född 1816-09-16 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1899-02-14 i Uppsala. Gift 1840-08-06 i Vadstena med majoren Edvard Vilhelm von Krusenstierna, född 1800, död 1868.
 • Vilhelm Hjalmar, född 1818. Kapten. Död 1899. Se Tab. 9.
 • Ebba Carolina Fatima, född 1830-04-14 i Stockholm, död ogift 1894-06-09 i Uppsala.

TAB 9

Vilhelm Hjalmar, (son av Erik Julius, Tab. 8), född 1818-07-12 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1831-05-01. Avgången från krigsakademien 1836-09-30. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1837-09-00. Officersexamen 1838-05-03. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1839-09-21. Löjtnant 1847-03-23. Transp. till Jämtlands fältjägarkår 1853-01-08. Tjänstg. som ingenjör vid Köping–Hults järnvägsbyggnad 1853-03-14–1855-05-15. Kapten i armén 1858-05-29. Avsked med rätt att kvarstå i armén s. d. Kommissarie vid telegrafverket och föreståndare för optiska och elektriska telegrafstationen på Dalarö 1859-06-30. Postmästare på nämnda ort 1873-10-09. Avsked ur krigstjänsten 1877-01-12. Avsked från postmästartjänsten och telegrafverket 1889-11-13. Död 1899-08-13 i Norrtälje. Gift 1861-08-23 i Stockholm med Hedvig Catharina Béen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1840-11-16 i Landskrona med apotekaren och fabriksföreståndaren Fredrik Teodor Martelleur, född 1808-08-15 i Stockholm, död där 1859-01-13), född 1818-10-06 i Hälsingborg, död 1875-01-14 på Dalarö, dotter av grosshandlaren Paul Magnus Béen och Cecilia Magdalena Werlin.

Barn:

 • Nancy Cecilia Charlotta, född 1863-05-08 på Dalarö, död där 1864-04-24.

TAB 10

Knut August, (son av Carl Erik Bergqvist, adlad och friherre Lagerheim, Tab. 1), född 1789-08-18 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1809-06-26. Artilleriofficersexamen 1811-05-31. Avsked 1816-03-26. Tullinspektor vid Furusund s. å. RVO 1843-01-28. Carl XIV Joh:s medalj 1855. Postmästare i Furusund 1858-05-17. Död 1862-09-29 Furusund. Bevistade fälttåget i Tyskland 1813 och 1814. Gift 1820-05-11 med Regina Sofia Backman, född 1799-03-12 i Stockholm, död 1883-04-08 på Furusund.

Barn:

 • Teodor Maurilz August, född 1822-12-05 på Furusund. Var först mekaniker vid Motala verkstad samt sedan ritare å mariningenjörkontor i Stockholm från 1869. Död 1872-11-27 i Stockholm. Gift 1853-10-28 i Motala med Amalia Charlotta Söderström, född 1828-05-03 i Linköping, död 1876-07-14 i Stockholm, dotter av Johan Söderström och Anna Catharina Sundberg.

Källor

1At (RA.). 2Ak.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: