:

Von Chemnitz nr 417

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Chemnitz nr 417

Adlad 1648-01-20, introducerad 1649.

Ätten har icke sedan förra hälften av 1700-talet varit representerad i Sverige, men lever sannolikt ännu i Tyskland.


TAB 1

Paul Chemnitius. Klädesmakare och handelsman i Treuenbritzen, Mark-Brandenburg.

Barn:

 • Martinus Chemnitius den äldre, född 1522-11-09 i Treuenbritzen. Student i Magdeburg och Frankfurt an der Öder samt i Wittenberg 1545. Koadjutor i Braunschweig 1554. Teol. doktor. Generalsuperintendent och pastor i Braunschweig 1567. Död 1586-05-10. 'Han var en tid Melanchtons lärjunge och blev en berömd teolog, varom hans utgivna arbeten vittna'. Gift 1555 med Anna Jæger, dotter av jur. lic. Herman Jæger till Arenstein.

Barn:

 • Martinus Chemnitius den yngre, född 1561-10-15 i Braunschweig. Fil. mag. i Leipzig 1581. Jur. utr. doktor i Frankfurt an der Oder 1588. Geheimeräd hos hertig Bogislaus XIII i Pommern 1593. Jur. professor i Rostock 1601. Bemälte hertigs kansler 1603. Geheimeråd och kansler hos hertig Fredrik av Holstein-Gottorp 1618. Död 1626-08-26 i Schleswig och i Schleswig begraven. Hans år 1648 levande barn blevo av drottning Christina adlade 1648-01-20 med namnet von Chemnitz (sönerna introducerade 1649 under nr 417). Gift 1595 med Margareta Cameraria, född 1576 (At (Sch).), som 1639 flyttade till Sverige och dog Sverige 1650-02-05, samt begraven i Vallentuna kyrka, Stockholms län, där hennes gravsten finnes (At (Sch).), dotter av professor Herman Camerarius i Rostock.

Barn:

 • Bogislaus Filip Chemnitias, adlad von Chemnitz, till Hallsta i Dingtuna socken, Västmanlands län. Född 1605-05-09 i Stettin. Student i Rostock och Jena. Kom först i holländsk men omkring 1630 i svensk krigstjänst och blev där kapten. Rikshistoriograf (Br) 1644-01-03. Konfirmationsfullmakt 1648-08-16. Häradshövding i Askers härad 1668-12-16. Hovråd 1675-05-19. Död barnlös 1678-02-00 på Hallsta och slöt själv sin ättegren samt begraven 1678-05-06 i Dingtuna socken. Han har från trycket utgivit flera lärda skrifter och är mest känd genom sitt stora historiska arbete Der Königlich Schwedische in Teutschland geführte Krieg, av vars olika delar den första och andra lämnade trycket 1648 och 1653, men ett fragment av den tredje och hela fjärde delen offentliggjordes först 1855–1859. Han fick för sina förtjänster av Axel Oxenstierna Hallsta gård, vilken denne av egna medel inlöst. Gift 1646-12-28 i Stockholm med Margareta (von) Ahlbom, död 1682-05-13 och begraven 1687-07-03 i Vallentuna, dotter av amtmannen Florian Ahlbom i Tangermünde i Brandenburg.
 • Franciscus Chemnitius, adlad von Chemnitz, född 1609. Fältmedikus. Död 1656. Se Tab. 2.
 • Johan Fredrik Chemnitius, adlad von Chemnitz, född 1611. Protonotarie. Död 1687. Se Tab. 4.
 • Sofia Anna Chemnilia, adlad von Chemnitz, Död 1679-01-24 och ligger jämte sin man begraven i Klingsporska graven i Vallentuna kyrka. Gift 1639 med generalmajoren Staffan Klingspor, naturaliserad Klingspor, född 1611, död 1676.

TAB 2

Franciscus Chemnitius, adlad von Chemnitz (son av Martinus Chemnitius, Tab. 1), född 1609-08-22 i Stettin. Med. doktor 1631. Fältmedikus vid svenska krigshären. Nedsablad 1656-01-16 vid Braunsberg i Polen av ett fientligt parti. Gift 1652-09-12 i Stettin med Clara Eufrosyne von Neümarck, levde 1680, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med pommerska geheimelegationsrådet Georg von Leichtfus), dotter av furstl. hovrådet Ludvig von Neümarck.

Barn:

 • Franciscus, född 1656. Assessor. Död 1715. Se Tab. 3

TAB 3

Franciscus (son av Franciscus Chemnitius, adlad von Chemnitz, Tab. 2), född posthumus 1656-09-04. Blev efter idkade studier och efter resor i Frankrike, England, Holland och Sverige anställd hos Otto Vilh. Königsmarck vid dennes avresa till Italien 1685. Bevistade 1686 års riksdag i Stockholm. Referendarie och kammarsekreterare i Pommern. Extra ordinarie assessor och ordinarie reterendarie i pommerska hovrätten 1694-01-13. Hovrättsråd i Pommern 1694-03-08. Assessor i wismarska tribunalet 1697. Död 1715-03-04 i Wismar. Gift 1:o 1694 med Regina Zandern, vilken dog 14 dagar efter bröllopet, dotter av med. doktorn Zandem i Stettin. Gift 2:o 1695 med Catharina Gertrud Klinckowström i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Christian Adolf von Dessein, död före 1732) (Br.), född 1672, levde änka 1732, dotter av översten och kommendanten i Stralsund Johan Klinckow, adlad Klinckowström (ej introducerad), till Sternhagen, Seemühl, Moisal och Pennijn i Pommern, och hans 1:a fru Barbara Jäger, nr 930.

Barn:

 • 2. Frans Johan, född 1708-06-21 i Wismar. Kapten i polsk tjänst. Gift 1739 med Anna Margareta von Heideborn.

TAB 4

Johan Fredrik Chemnitius, adlad von Chemnitz (son av Martinus Chemnitius, Tab. 1), född 1611 i Stettin. Arkivarie hos hertigen av Mecklenburg-Schwerin 1642. Geheimesekreterare hos prins Christians av Danmark gemål Magdalena Sibilla 1648. Sekreterare och arkivarie hos hertig Gustaf Adolf av Mecklenburg-Gustrow. Protonotarie i mecklenburgska lant- och hovrätten i Parchim 1667. Död 1687 i Parchim. Gift med Margareta von Grothen, dotter av rådsherren i Rostock Johan von Grothen.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1659. Kapten i preussisk tjänst. Död ogift.
 • Martin Fredrik, född 1660. Löjtnant. Död 1693. Se Tab. 5
 • Margareta Sofia, född 1661. Gift med lant- och hovrättsprotonotarien i Mecklenburg Adolf Fredrik Martens.
 • Johanna Magdalena, född 1662. Död ogift.
 • Agnes Elisabet, död ogift.
 • Anna Eufrosyne, död ogift.
 • Juliana Catharina, död ogift.

TAB 5

Martin Fredrik (son av Johan Fredrik Chemnitius, adlad von Chemnitz, Tab. 4), född 1660. Löjtnant vid överste Peter Mackliers regemente. Död 1693-07-11, i Stralsund. Gift med Maria Catharina von Both, av adliga huset Guldenhom i Mecklenburg, född 1662, död 1716-05-04.

Barn:

 • Carl Johan Fredrik, född 1684. Död 1729. se Tab. 6.
 • Tre döttrar, död späda.

TAB 6

Carl Johan Fredrik (son av Martin Fredrik, Tab. 5), född 1684-04-29 i Wismar. Hantlangare vid artilleriet i Greifswald 1701-09-01. Konstapel vid artilleriet i Stralsund 1703-07-01 avsked 1703. Furir vid stralsundska infanteriregementet 1704-01-01 fältväbel vid elbingska infanteriregementet 1704-03-02. Fänrik vid elbingska infanteriregementet 1705-03-21. Löjtnant 1709-06-01 blev fången vid Elbing 1710-01-29. Hemkom ur fångenskapen 1711-12-07. Regementskvartermästare vid utskrivningsregementet i Halland (Lk) 1712-02-21. Kapten vid utskrivningsregementet i Halland 1712. Konfirmationsfullmakt 1717-01-08. Major vid utskrivningsregementet i Halland 1719-12-29 och placerad på drottningens livregemente till fot 1723 (Br.). Död 1729-10-26. Gift 1:o 1713-03-22 Liljeholmen med Anna Maria Tigerklou, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med en bonddräng), död 1727, dotter av sekreteraren Albrekt Loccenius, adlad Tigerklou, och Anna Ingeborg Cronberg. Gift 2:o 1717-05-01 i Halmstad med Thala Brita Gleich, född 1695, död 1728-03-01 i Stockholm, dotter av handelsmannen i Halmstad Hans Albrektsson Gleich.

Barn:

 • 2. Maria Christina, född 1718-02-11 i Halmstad. Intogs efter faderns död på Stockholms barnhus 1729-12-20. Död på Stockholms barnhus 1730-01-17.
 • 2. Martin Friedrich, född 1720-09-13 i Halmstad, död i Halmstad 1720-12-23 och begraven 1720-12-26 i Halmstads kyrka
 • 2. Dorotea Johanna Sofia, född 1722-10-26 i Rostock, död ung.
 • 2. Johan Fredrik, född 1724-10-26 i Rostock. Volontär i polsk tjänst 1740. Död ogift 1744 i Elbing, och med honom utgick denna ättegren.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: