:

Giertta nr 1446

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Giertta nr 1446

Adlad 1710-01-15, introd. 1719.

Ätten är av finskt ursprung och är möjligen av samma stam som den släkt från Korkkulla i Kyrkslätts socken, av vilken en medlem Michel Eriksson, som ägde ett frälsehemman i Tjusterby i Borgå socken, gjorde rusttjänst i början av 1600-talet, och en annan medlem, den förres sonson, kaptenlöjtnanten Hans Eriksson efter släktens gamla bomärke antog namnet Hierta. Något samband med de båda från Danmark stammande adliga ätterna Hierta i Sverige och Gyllenhierta i Finland har icke kunnat påvisas.

I Tilas'ska samlingen i riksarkivet finnes en avskrift av en k. resolution, dat. den 6 juni 1720 av följande lydelse: »Kongl. Maj:t vill i nåder hafva efterlåtit det Barons och Generalleutnantens Gierttas tvenne bröder, öfversten och öfversteleutnanten Giertta, måga introduceras och immatrikuleras på Riddarhuset på bemälde deras broders nummer och således jemte deras manliga bröstarfvingar införas bland Sveriges Rikes Friherrar och Baroner». Denna k. resolution föranledde emellertid icke någon ridderskapet och adelns åtgärd.


Giertta%20A144600.jpg

TAB 1

Erik Hierta (översiktstab 1) från Finland. Major vid Nylands kavalleriregemente

Barn:

 • Johan Eriksson Hierta. Fänrik vid Pilar von Pilchaus regemente i Riga 16663. Löjtnant därst. 16733. Kapten 16793. Major vid Nylands kavalleriregemente. Kommendant på Ivangorod. Död 1685. Gift 1:o med Elisabet Hard, dotter av en kejs. överstelöjtnant. Gift 2:o med Susanna Hafveman.

Barn:

 • Johan Giertta, adlad och friherre Giertta, född 1666. Generallöjtnant och president. Död 1740. Se friherrl. ätten Giertta.
 • Christian Giertta, adlad Giertta, född 1671. Generalmajor. Död 1746. Se Tab. 2.
 • Adam Johan Giertta, adlad Giertta, född 1674. Överste. Död 1739. Se Tab. 15.

TAB 2

Christian Giertta, adlad Giertta (översiktstab 2, son av Johan Eriksson Hierta, tab 1), till Bona och Skälby fideikommiss i Munsö socken Stockholms län, vilket han efter sin broder Johans död tillträdde. Född 1671-09-07 i Narva. Musketerare vid von Funckens regemente i nämnda stad 1688. Underofficer därst.1 s. å. Livdrabant 1695. Vice korpral vid livdrabantkåren 1706. Korpral därst. 1708-12-04. Adlad 1710-01-15 jämte sina bröder Johan och Adam Johan (introd. 1719 under nr 1446). Överstelöjtnant vid skånska stånddragonregementet 1714-07-05. Sekundöverste för regementet1 1720-02-01. Friherre s. å. 6/6 jämte brodern Adam Johan (ej introd.). Överste för Björneborgs regemente 1722-06-12. Avgick från regementet 1723. Generalmajors avsked 1741-07-12. Död 1746-12-05 i Stockholm och begraven i familjegraven i Munsö kyrka. Han bevistade såsom en behjärtad soldat fältslagen vid Narva, Dünaströmmen, Klissov, Holovzin och Poltava. Gift 1720-09-20 i Stockholm med Charlotta Catharina Sternell, adlad Cedermarck, nr 1565, född 1703-03-21, död 1758-09-08 i Åbo2, dotter av superintendenten i Härnösand, doktor Nikolaus Sternell, och Margareta Carlsdotter, adlad Cederström.

Barn:

 • Catharina Margareta, döpt 1721-10-04 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm, död 1768-03-08 i Åbo och begraven i Kanckaskoret i Åbo domkyrka .2 Gift 1744-11-02 med vice korpralen vid livdrabantkåren Fredrik Filip Horn af Rantzien, som reste utrikes 1752.
 • Carl Niklas, född 1724. Hovjunkare. Död 1752. Se tab 3.
 • Johan Adam, född 1726-03-17, död 1727-10-06 och begraven i Munsö.
 • Gustaf Adolf, född 1727. Överste. Död 1781. Se tab 5.
 • Adam Johan, född 1728. Löjtnant. Död 1764. Se tab 6.
 • Christina Charlotta, född 1732-09-11 Billsta. Gift 1754-11-26 i Åbo2 med kaptenen Nils Gustaf Silfverskiöld, nr 1073, född 1725, död 1764.

TAB 3

Carl Niklas (översiktstab 3, son av Christian Giertta, adlad Giertta, tab 2), till Bona och Skälby fideikommiss. Döpt 1724-03-16 i Stockholm. Livdrabant 1737-02-08. Konfirm. fullm. 1741-08-15. Hovjunkare. Död 1752-11-06 på Bona och begraven i familjegraven i Munsö. Gift 1748-10-13 med Sofia Eufrosyne Kruse, född 1719, död 1790-01-27 Värnanäs, dotter av handelsmannen i Stockholm Johan Kruse.

Barn:

 • Christian Johan, född 1749. Kornett. Död 1775. Se tab 4.
 • Germana Sigfrida, född 1750-11-28 på Bona, död ogift 1802-11-06 Husby
 • Carl Niklas, född posthumus 1753-01-10 på Bona, död s. å. 27/1 och begraven i Munsö kyrka .

TAB 4

Christian Johan (översiktstab 3, son av Carl Niklas, tab 3), till Bona och Skälby fideikommiss. Född 1749-10-23 på Bona. Kornett. Död 1775-03-08 i Stockholm. Gift 1772-01-06 Husby

Barn:

 • Carl Adam, till Bona och Skälby fideikommiss. Född 1773-10-12, död 1784-04-02, då fideikommisset övergick till hans faders kusin Adam Johan.
 • Christina. Charlotta, född posthuma 1775-08-05. Stiftsjungfru. Död 1859-05-14 Gjöholm. Gift 1793-01-06 Värnanäs med en av rikets herrar, generalamiralen Johan Puke, adlad af Puke, friherre och greve Puke, nr 122, född 1751, död 1816.

TAB 5

Gustaf Adolf (översiktstab 2, son av Christian Giertta, adlad Giertta, tab 2), född 1727-03-21 Billsta. Volontär vid livregementet till häst 1738-03-11. Korpral därst. s. å. Sergeant vid Bousquets regemente 1743. Livdrabant s. å. 21/9. Kaptenlöjtnant vid Österbottens infanteriregemente 1747-05-21. Kapten därst. 1749-02-22. Majors fullmakt 1761-10-30. RSO s. å. 23/11. Överstelöjtnant och kommendant i Kristianstad 1762-10-14. Överste och kommendant i Malmö. Död 1781-11-14 på sin gård Hoka i Asarums socken, Blekinge län. 'Han bidrog genom sin skicklighet mycket till framgången vid Ückermünde under pommerska kriget'. Gift 1748-01-26 i Östhammar med Catharina Juliana Adelswärd, från vilken han 1770-01-18 blev skild, född 1720-01-23, död 1789-08-31, dotter av ryttmästaren Leonard Kejser, adlad Adelswärd, och Altea Fredrika Meijer.

Barn:

 • Charlotta Fredrika, född 1749-01-17, död 1810-02-16 på Hoka. Gift där 1786-12-03 med sin fasters svåger, hovjunkaren Peter Julius Silfverskiöld, nr 1073, född 1733, död 1803.

TAB 6

Adam Johan (översiktstab 4, son av Christian Giertta, adlad Giertta. tab 2), född 1728-06-14. Kvartermästare vid adelsfanan. Löjtnant i fransk tjänst. Död 1764-12-11 och begraven i Ekeby kyrka Uppsala län. Gift med Margareta Charlotta Philp, född 1730, död 1817-10-05 Grönåker, dotter av löjtnanten Anders Philp, och Johanna Juliana Stiernhielm, nr 180.

Barn:

 • Charlotta Johanna, född 1756-11-06, död 1826-12-30. Gift 1782-04-11 på Berga med löjtnanten Charles Emil Gyllenhammar, nr 776, född 1757, död 1786.
 • Adam Johan, född 1763. Godsägare. Död 1848. Se tab 7.
 • Eva Margareta, född tvilling 1763-06-27, död 1767.

TAB 7

Adam Johan (översiktstab 4, son av Adam Johan, tab 6), till Bona och Skälby fideikommiss. Född tvilling 1763-06-27. Sergeant vid konungens eget regemente 1771-03-16. Avsked och bodde sedan på nämnda sitt fideikommiss, som han 1784 ärvde efter sin kusins son och om vilket han efter sin sons födelse fick föra process med sin kusins dotters man, generalamiralen Joh. Puke (rättegångshandlingarna delvis tryckta 1815). Död 1848-05-29 på Bona och begraven i familjegraven i Munsö kyrka. Gift 1:o 1784-06-06 med Brita Johanna Blomensköld, från vilken han 1789-03-29 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1764-10-30 Blackstad s socken, Ög., med löjtnanten Otto Vilhelm Montgomery, natural. Montgomery, född 1736, död 1775), döpt 1749-04-01 på Blackstad, död 1834-12-31 Åkerö, dotter av kornetten Carl Fredrik Blomensköld, nr 1146, och Hedvig Agneta Wendel, nr 1744. Gift 2:o 1789-11-21 med Magdalena Johanna Wallenstråle, från vilken han också blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1802-09-12 med krigsrådet och överkrigskommissarien Nils Albert Sundius, född 1765 i Köpenhamn, död 1832 i Stockholm), född 1765-02-28. Död 1842-10-24 i Stockholm, dotter av kanslirådet Fredrik Ulrik Wallin, adlad Wallenstråle, nr 2037, och Märta Silfverstedt, nr 1641. Gift 3:o 1806-06-09 Med Gustava Ulrika Eleonora Florell, död 1848-06-18 på Bona och begraven i familjegraven i Munsö kyrka, dotter av kyrkoherden i Hölö pastorat av Strängnäs stift, hovpredikanten Johan Florell och Ulrika Elisabet Herholtz.

Barn:

 • 3. Johanna Gustava, född 1807-11-07 på Bona, död 1868-04-22 i Stockholm. Gift 1840-11-15 på Bona med lantbrukaren Johan Olof Ährling, död 1864-08-27 i Stockholm.
 • 3. Johan Adam, född 1809. Godsägare. Död 1864. Se Tab. 8.

TAB 8

Johan Adam (översiktstab 4, son av Adam Johan, tab 7), född 1809-02-25 på Bona. Innehade nämnda fideikommiss. Död 1864-02-07 i Strängnäs genom olyckshändelse. Gift 1835-07-26 i Stockholm med Gustava Vilhelmina Groll, född 1808-09-27 i nämnda stad, död där 1880-01-25, dotter av lärftskramhandlaren i Stockholm Isak Groll och Gustava Horneij.

Barn:

 • Adam Johan, född 1836. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 9.
 • Johan Isak Charles Emil, född 1838. Före detta extra jägmästare. Se Tab. 11.
 • Jenny Rosalie Gustava, född 1839-11-06 Eknäs, död ogift 1892-01-20 i Stockholm.
 • Emmy Siri Adamina, född 1841-02-14, död 1854-09-25 på Bona och begraven i familjegraven i Munsö kyrka.
 • Hilma Olga Teresia, född 1843-09-26, död 1845 och begraven i familjegraven i Munsö kyrka .
 • Hilda Ottilia Eugenia, född 1844-11-05, död 1850-03-08 och begraven i familjegraven i Munsö kyrka .
 • Selma Georgina Vilhelmina, född 1848, död 1850-03-31 och begraven i familjegraven i Munsö kyrka .
 • Agnes Emilia Cecilia, född 1849-10-08 i Stockholm, död 1884-06-17 i 1. Gift 1877-06-27 på Eknäs med kaptenen vid 1. Akershusiska infanteribrigaden Johan Andreas Aarnæs, född 1845-08-10 i Ödemarks socken, Smaalenenes amt, Norge, död.
 • Johan Knut Birger, född 1851. Uppbördskommissarie. Död 1924. Se Tab. 13.

TAB 9

Adam Johan (översiktstab 4, son av Johan Adam, tab 8), född 1836-05-18 Eknäs. Student i Uppsala 1856. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1859. Avsked. Tillträdde efter faderns död 1864 Bona fideikommiss. RVO 1902-12-01. Död 1910-04-18 Munsö förs, Stockholms län . Gift 1871-10-18 i Ödemarks socken, i Smaalenenes amt i Norge med Anna Emilia Sooth, född 1846-08-27 på Solerud i nämnda socken. Död 1924-03-08 i Stockholm (Sabbatsberg sjukhus, db), dotter av flottningsinspektören Ole Sooth och Sidsel Dorotea Aarnæs.

Barn:

 • Adam Johan Christian, född 1872. Hovrättsråd. Död 1943. Se Tab. 10.
 • Sigrid Emilia Gustava, född 1874-02-07 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död där 1884-03-05.
 • En son, född och död 1888-11-12 i Stockholm.

TAB 10

Adam Johan Christian (översiktstab 4A, son av Adam Johan, tab 9), född 1872-06-13 i Strängnäs. Mogenhetsexamen i Stockholm 1890-05-17. Student i Uppsala s. å. 15/9. Jur. filosofie examen 1891-04-18. Jur. utr. kandidat 1895-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 8/2. T. f. domhavande första gången 1897-06-14. Fiskal vid nämnda hovrätt 1908-05-29. T. f. revisionssekreterare 1909-01-22. Assessor s. å. 29/10. Hovrättsråd s. å. 17/12. Konstit. revisionssekreterare 1911-12-22. Revisionssekreterare 1912-10-11. RNO 1914-09-30. T. f. expeditionschef i justitiedepartementet 1917-05-14– 1917-06-30 samt s. å. 16/8–15/10. Ånyo hovrättsråd i ovannämnda hovrätt 1918-10-25. Ledamot av vattenöverdomstolen sedan 1919-01-01. KNO2kl 1925-09-19. Inneh. sedan faderns död 1910 Bona fideikommiss. Ordförande i vattenöverdomstolen 1935–1940,ledamot av riddarhusdirektionen 1935-06-21 ånyo detsamma 1938-06-01, KNO1kl 1939-11-15. Avsked från hovrärrsrådsämbetet 1940-05-17 from s. å. 13/6, RRJohO, förste vice ordf. i Johanniterorden i Sverige. Död 1943-02-22 på Bona Munsö socken, Stockh, (db nr 1). Gift 1900-12-29 i Trefaldighetskyrkan i Kristiania med Elinor Zimmer, född 1875-07-04 i nämnda stad, dotter av grosshandlaren Fredrik Baltasar Zimmer och Valborg Selma Caroline Sooth.

Barn:

 • Adam Fredrik Johan Erik, född 1901-10-13 i Stockholm. Se Tab. 10A.
 • Vikrid Valborg Emilia Elinor, född 1904-10-19 i Stockholm. Död 1986-11-11 i Montpellier, Frankrike. Gift 1932-10-15 i Stockholm (Engelbr. förs, vb nr 220) med civilingenjören Michael (John) Faerden, född 1905-06-02 i Stockholm. Död 1989-10-07 i Montpellier, Frankrike.

TAB 10A

Adam Fredrik Johan Erik (översiktstab 4A, son av Adam Johan Christian tab 10), född 1901-10-13 i Stockholm. Huvudman 1943. Studentexamen därst. 1920. Jur. stud. vid Stockholms högskola, jurid, fakulteten 1925–1924. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1925. Utexaminerad 1927. Inspektor vid Mariebergs gård, Söd. 1927–1929. Disp. och beb. Eknäs i Munsö förs, Sth. Innehar o bebor Bona fideikommiss i Uppland. Innehar efter faderns död 1943 såsom fideikommiss Bona i Munsö förs, Sthlm l. Gift 1929-11-2 i Malmö (S:t Petri förs, vb nr 159) med Elma Margit Alfhild Hällström, född 1903-02-19 i Göteborg. Dotter av direktören för Vita Stjärnlinjen Isidor Hällström och Elma Bergman.

Barn:

 • Eva Marianne, född 1932-09-12 i Stockholm
 • Adam Johan Claes Magnus, född 1934-02-05 i Stockholm
 • Eva Christina, född 1938-02-10 i Stockholm.

TAB 11

Johan Isak Charles Emil (översiktstab 5, son av Johan Adam, tab 8), född 1838-01-30 på Eknäs. Elev vid skogsinstitutet 1856. Utexaminerad 1859-05-31. E. överjägare i Stockholms län 1860-12-21. T. f. jägmästare under år 1861. Arrenderar Eknäs sedan 1861. Död 1929-01-16 i Munsö socken, Stockh., . Gift 1874-10-18 i Ödemarks socken, i Smaalenenes amt i Norge med sin broders svägerska Hilda Augusta Sooth, född 1852-03-03 i Aremark. Död 1936-03-03 i Sthlm, Engelbrekts förs, , dotter av flottningsinspektören Ole Sooth och Sidsel Dorotea Aarnæs.

Barn:

 • Johan Ole Ragnar, född 1875-11-14 på Eknäs. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut. Reste till Nederländska Indien 1909-02-15. Assistent hos Rubber Culturer maatschappij »Amsterdam» på Sumatra 1911–1918. Administratör i nämnda bolag 1919-02-01. Gift 1:o 1916-01 i Köpenhamn med Leonora Kock, från vilken han blev skild. Gift 2:o 1920-08-31 i Penang, Strait Settlement, Britt. Indien med Anna Andrea Lottenburger i hennes 2:a gifte (gift 1:o med administratören för en Rubberplantage på Sumatra Aage Pedersen, född 1882-09-02, död 1919-08-22), född 1891-07-21 i Köpenhamn.
 • Johan Bengt Sigurd, född 1878-05-12 på Eknäs. Rotemansaspirant hos Stockholms stads mantalsnämnd 1901-05-01. Extra ordinarie kontorsskrivare vid allm. barnhuset i Stockholm 1902-02-28. 2:e kontorsskrivare därst. 1904-11-04. Roteman i Stockholms stads 5:e rote 1911-04-01. Extra ordinarie tjänsteman hos riksförsäkringsanstalten 1918-04-17. Amanuens därst. 1922-01-01– s. å. 1/8. Roteman på indragningsstat. Gift 1908-05-12 i Stockholm med Naima Hermina Helleday, född 1879-09-02 vid Ulriksdal i Solna socken, Stockholms län, dotter av guvernementssekreteraren, vice häradshövdingen Frans Alarik Helleday och Hermina Florentina Helleday.
 • Johan Emil Harald Arne, född 1883 på Eknäs. Arrendator. Död 1925. Se Tab. 12.
 • Astrid Hilda Emilia Gustava, född 1890-07-12 och död 1892-03-23 på Eknäs.

TAB 12

Johan Emil Harald Arne (översiktstab 5, son av Johan Isaac Charles Emil tab 11), född 1883-09-09 Eknäs Arr. Löten i Munsö förs, Sth. Död 1925-12-08 Eknäs, . Gift 1913-11-30 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, med Gerda Ingeborg Helleday, född 1885-08-19 i Adelsö förs, Sth. Dotter av lantbrukaren Gustaf Helleday och Emma Johansson.

Barn:

 • Johan Emil Oskar Arne, född 1914-10-23 Löten
 • Ingeborg Florentina Margareta, född 1919-02-13

TAB 13

Johan Knut Birger (översiktstab 4, son av Johan Adam, tab 8), född 1851-08-24 på Bona. Mogenhetsexamen i Stockholm 1871-05-15. Student i Uppsala s. å. 28/9. Jur. preliminärexamen 1873-05-30. Extra ordinarie postexpeditör 1879-12-01. Extra biträde i Stockholm 1882-11-27. Kammarskrivare vid överståthållarämbetet för uppbördsärenden i Stockholm 1889-08-31. Uppbördskommissarie i Maria församl.:s uppbördsdistrikt 1896-07-25. RVO 1909-06-06. Avsked 1916. Död 1924-02-22 i Sundbyberg, (Solna förs, db). Gift 1892-12-16 i Stockholm med Gerda Christina Holmstedt, född 1865-10-16 i nämnda stad. Död 1933-07-30 i Stockholm och begr. i Solna förs, Sth. (Bromma förs, Sthlm db samt densamma från sjukhuset S:t Erik).

Barn:

 • Nils Johan Birger, född 1893-03-04 i Stockholm.
 • Knut Johan Einar, född 1895-02-03 i Stockholm. Uppbördsassistent. Se Tab. 14.

TAB 14

Knut Johan Einar (EÄ Ejnar) (översiktstab 4, son av Johan Knut Birger, tab 13), född 1895-02-03 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Studentexamen i Stockholm 1914-05-25. Extra ordinarie tjänsteman hos Överståthållarämbetet för uppbördsärenden 1919. Uppbördsassistent därst. 1922-11-01. Skattekonsulent. S:tEM 1955-04-21. Gift 1923-03-03 i Engelbrektskyrkan i Stockholm, d:o med Toini Edit Margareta Blom, född 1899-06-20 i Gävle, dotter av boktryckaren Carl Gustaf Emil Blom och Hildur Maria Vilhelmina Andersson.

Barn:

 • Ingrid Cecilia Margareta, född 1924-01-29 Stockholm
 • Claes-Erik Johan Knut, född 1926-06-14 i Lolla Alby i Solna förs
 • Johan Emil Christian Knut, född 1931-02-28 i Sthlm.
 • Lars-Olof Johan Knut, född 1933-12-11 i Stockholm, Bromma
 • Toini Birgitta Gerda Cecilia, född 1936-12-10 i Stockholm, Kungsholms förs

TAB 15

Adam Johan Giertta, adlad Giertta (översiktstab 1, son av Johan Eriksson Hierta, tab 1), till Billsta i Frösunda socken, Stockholms län. Född 1674-03-28 i Ingermanland. Volontär vid von Funckens regemente i Narva 1689-01-02. Volontär vid livgardet 1694-06-03. Livdrabant 1697-09-16. Vice korpral vid livdrabantkåren 1708-12-06. Adlad 1710-01-15 jämte sina bröder Johan och Christian (introd. 1719 under nr 1446). Korpral vid nämnda kår 1711-04-12. Överstelöjtnant vid karelska lantdragonregementet 1714-07-05. Kammarherre s. å. 24/12. Friherre 1720-06-06 jämte brodern Christian (ej introd.). Överste för nämnda dragonregemente 1721-01-19. Överste och chef för Kymmenegårds bataljon s. å. 26/9. Överste för Kalmar reg, 1739-05-02. Död s. å. 20/11 utan söner och slöt således själv sin ättegren samt begraven i Orimattila kyrka i Finland [Lk]. Gift med friherrinnan Elsa Wrede af Elimä, dotter av översten friherre Gustaf Johan Wrede af Elimä, och friherrinnan Brita Creutz.

Barn:

 • Eva Elisabet, född 1725-02-20, död 1796 på Tisby i Simtuna socken, Västmanlands län. Gift 1741-01 med kaptenen, friherre Carl Johan Gustaf Duwall, född 1712, död 1790.

Källor

1Lk. 2Åbo. 3Fru Jully Ramsays anteckn. (Helsingfors).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: