:

Tersmeden nr 338

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Tersmeden nr 1940 B och 338 †

Uppflyttad i forna riddarklassen 1800. Friherrlig 1809-06-29 enl. 37 § R.F., introd. 1811. Utdöd 1914-05-09.

TAB 1

Fredrik Tersmeden, friherre Tersmeden (son av Jakob Tersmeden, se adliga ätten Tersmeden, Tab. 3), född 1752-02-09 Väst-Sura. Student i Uppsala1 1763-03-05. Förare vid Västmanlands regemente 1768-10-01. Livdrabant 1769-03-09. Löjtnant i armén 1775-09-15 (15/8). Stabslöjtnant vid Upplands regemente s. å. 18/11. Stabskapten därst. 1776-12-18. Premiärmajor vid Hälsinge regemente 1783-09-19 (19/12). RSO 1789-08-15. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1792-05-31. Generaladjutant och överste i armén 1795-11-02. Ledamot av statsberedningen 1796. Vice president i krigskollegium 1798-10-04. Avsked från regementet s. å. 22/10). KSO 1800-06-14 och till följd därav uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 1940, B. Ledamot av rikets allmänna ärendens beredning 1802-02-00. Revisor i riksdiskontoverket 1807. Fullmäktig i Jernkontoret 1808–1819. Åter ledamot av rikets allmänna ärendens beredning 1809-03-00. Ledamot av statsutskottet under riksdagarna 1809 och 1810. Friherre 1809-06-29 enl. 37 § R.F. (introd. 1811-06-21 under nr 338). Ånyo ledamot av statsberedningen 1810-05-16. KmstkSO s. å. 26/11. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1811-12-00. Generalmajor 1812-02-04. Ordförande i krigshovrätten s. å. President i kammarrätten s. å. 22/10. Avsked ur armén 1815. RoKavKMO 1816-10-07. Död 1819-09-20 i Stockholm. Han bevistade såsom befälhavare för Hälsinge regemente med tapperhet finska kriget 1788–1790 samt var därunder med i den blodiga träffningen vid Kaipiais 1789-07-18 och reträtten därifrån till Kuvola och Värälä, då regementet inom tjugufyra timmar marscherade 4 1/2 mil och utstod fem timmars drabbning. Utmärkte sig synnerligast i träffningen vid Anjala s. å. 14/8, där han, sedan ryssarna om natten bemäktigat sig bryggan och borttagit svenska brobatteriet, med Hälsinge regemente i täten, efterföljt av en bataljon av Älvsborgs och en bataljon av Västerbottens regementen, genast marscherade ned till Kymmene älv, fördrev fienden och återtog bryggan, varefter hans trupp en halv timme var blottställd för artillerield från nio på den fientliga stranden uppställda batterier. Ägde Ströms och Franshammars järnbruk i Harmångers och Hassela socknar, Gävleborgs län m. m. Gift 1801-11-15 med friherrinnan (franska grevinnan) Marie Stanislas Josefine Sparre i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1780-07-18 i Frankrike med en av rikets herrar, fältmarskalken m. m. friherre Fabian Wrede af Elimä [greve Wrede], nr 44, från vilken hon 1796-01-00 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1760, död 1824), född 1764-09-18 i Frankrike. Statsfru hos drottning Sofia Magdalena 1781. Fick riksrådinnevärdighet 1817-01-26. Död 1824-02-07 i Kristianstad, dotter av maréchal de camp friherre (fransk greve) Louis Ernest Joseph Sparre, och hans 1:a fru Adelaide Thérèse Hardouin de Beaumois.

Barn:

 • Vilhelm Fredrik, friherre vid faderns död 1819. Född 1802-07-30 Skällnora. Student i Uppsala 1817-10-17. Teol. examen därst. 1818-05-06. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1820-04-01. Kornett s. å. 2/5. Regementskvartermästare 1822-09-04. Löjtnant 1823-08-26. Ordonnansofficer hos konung Carl XIV Johan s. å. 6/9. Ryttmästare i kåren 1827-08-01 och vid kåren 1828-05-17. Fullmäktig i Jernkontoret 1829–1856 och ordförande bland fullmäktige från 1835. Extra fullmäktig 1859–1874. Avsked ur krigstjänsten 1830-04-07. Ordförande bland ovann. fullmäktige 1835. Ledamot av kommittén för representationens ombildning 1846. RNO 1847-05-26. Ledamot av styrelsen för Mälareprovinsernas enskilda bank 1847-03-05–1847-09-23 och 1849-09-24–1880-03-04. Vice ordförande i Västmanlands läns hushållningssällskap 1849–1870. KVO 1854-12-18. Ordförande bland fullmäktige i riksgäldskontoret 1856. Ordförande i finanskommittén 1858. KmstkVO s. å. 28/4. HLLA 1859-12-16. En av ridderskapets och adelns representanter vid Carl XV:s kröning i Trondhjem 1860. Ledamot i styrelsen för Stockholms enskilda bank 1860-03-31–1863-03-31. Ordförande i styrelsen över allmänna hypoteksbanken 1861-05-10–1875-05-10. Ledamot av Västmanlands läns landsting 1863. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1874. Ordförande i nämnda landsting 1869–1873. Nämnda hushållningssällskaps GM 1870-01-28. Död 1879-05-04 på Österby bruk i Films socken, Uppsala län. Ägde Ströms och Franshammars bruk i Harmångers socken, Gävleborgs län samt del i Ramnäs bruk i likanämnd socken, Västmanlands län. Gift 1825-07-21 Hässle med Jacquette Elisabet Tersmeden, född 1801-09-12 på sistnämnda egendom, död 1872-10-28 på Ramnäs, dotter av ryttmästaren Herman Adolf Tersmeden, C, och hans 2:a fru Anna Margareta Aurivillia, adlad och adopt. Rosén von Rosenstein, C.

Barn:

 • Stanislas Margareta, född 1826-05-13 i Stockholm, död där 1896-11-15. Gift 1846-10-08 i Ramnäs kyrka med kabinettskammarherren Johan Gabriel Eketrä, född 1808, död 1889.
 • Fredrik Herman, född 1828-03-06, död s. å. 15/12.
 • Vilhelm Reinhold, född 1829-11-09 i Stockholm. Student i Lund 1851-06-19. Fanjunkare vid livregementets dragonkår s. å. 21/8. Officersexamen 1852-04-23. Underlöjtnant vid nämnda dragonkår 1853-07-22. Löjtnant därst. 1859-07-13. Ryttmästare 1869-06-22. Död ogift 1877-06-04 Bistrup
 • Fabian, född 1833. Disponent. Död 1877. Se Tab. 2.
 • Adolf, friherre vid faderns död 1879. Född 1836-04-17 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1851-01-20. Utexaminerad 1856-10-29. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår s. å. 21/11. Transp. till Svea livgarde 1857-01-13. Löjtnant därst. 1859-10-14. Kapten 1866-05-03. Avsked ur krigstjänsten 1876-11-17. RSO s. å. 1/12. KVO2kl 1895-11-30. Disponent för Ramnäs bruk och Ströms bruks aktiebolag, i vilka han ägde del. Död barnlös 1914-05-09 i Florens (Ramnäs förs., Västmanlands län, db) och utgick med honom på svärdssidan såväl den friherrliga ätten som kommendörsätten Tersmeden, B. Gift 1876-12-11 med Johanna Matilda (Hanna) Styrell, född 1842-01-20, död 1904-04-19 i Stockholm, dotter av borgaren i Stockholm Johan Petter Styrell och Vilhelmina Teresia Gustafsson.
 • Per'' Reinhold, född 1839-09-26. Student i Uppsala 1859 kansliexamen 1867. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. Attaché i Paris s. å. 15/11, i London 1869-03-11 och i Berlin s. å. 3/12. Kammarjunkare s. å. 3/5. Attaché i Köpenhamn 1870-05-20. Andre sekreterare i utrikesdepartementet s. å. 29/7. Kammarherre 1871-02-28. Härold vid KMO 1872-05-27. Död ogift 1873-02-06 i Stockholm.
 • Anna Charlotta, född 1841-08-12, död 1844-05-25 i Stockholm.
 • Ebba Carolina, född 1843-04-12 på Finstaholm i Häggeby socken, Uppsala län, död 1921-04-09 i Stockholm. Gift 1865-04-05 i Stockholm med överståthållaren friherre Claes Gustaf Adolf Tamm, född 1838, död 1925.

TAB 2

Fabian (son av Vilhelm Fredrik, Tab. 1), född 1833-07-24 Finstaholm. Student i Uppsala 1852. Elev vid Munkfors bruk i Ransäters socken, Värmlands län 1853. Extra ordinarie elev vid bergsskolan i Falun 1855–1856. Anställd vid Uddeholmsverken i slutet av 1850-talet. Disponent på Ströms bruk i Harmångers socken, Gävleborgs län 1860 och på Ramnäs bruk i likanämnd socken, Västmanlands län 1871. Död 1877-01-06 på Ramnäs. Gift 1862-08-09 Vikhus med friherrinnan Johanna Charlotta Fredrika (Jeannette) Falkenberg af Trystorp, född 1840-05-06 Kvistberg, död 1913-06-06 i Stockholm, Oscars förs. ]], dotter av kaptenen friherre Martin Adolf Falkenberg af Trystorp, och Eva Brita Fredrika Skjöldebrand.

Barn:

 • Anna Eva Jacquette, född 1863-07-15 på Ströms bruk, död 1951-04-04 (Varbergs förs., db). Gift 1883-01-14 i Örebro med översten friherre Ludvig Bernhard Rappe, nr 287, född 1847, död 1906.
 • Märta, född 1865-08-08 på Ströms bruk, Harmångers förs., Gävleborgs län, död 1953-01-03 i Västerås (Västerås förs., db). Gift 1890-11-05 i Stockholm med före detta förste provinsialläkaren i Västmanlands län och provinsialläkaren i Västerås distrikt, KVO2kl, RNO, med. licentiat Ernst Vilhelm Björkman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1876-02-16 Bolunda, med friherrinnan Helga Gustava Adolfina Falkenberg af Trystorp, född 1850-05-10 Giresta, död 1889-02-19 i Visby, dotter av kaptenen friherre Martin Adolf Falkenberg af Trystorp, och Eva Brita Fredrika Skjöldebrand), född 1845-08-10 i Roslagsbro socken, Stockholms län, död 1935-10-26 i Västerås (Domk. db nr 292).
 • Ebba Adolfina Augusta, född 1867-08-02 på Ströms bruk, död 1955-10-25 (Oscars förs., Stockholm, db). Med henne utdog komm:ätt. Tersmeden B. Gift 1894-06-16 på Ramnäs med disponenten för Ströms bruks aktiebolag, KVO2kl, ingenjören Carl Fredrik Engelbert Lundqvist, född 1860-11-07 i Stockholm, död 1931-03-18 i Cannes, Frankrike.
 • Eva, född 1869-08-13 på Ströms bruk, död 1937-05-23 i Stockholm (Oscars förs., Stockholm, db nr 178). Gift 1897-08-01 i Finland med löjtnanten vid Primorska dragonregementet Adolf Henrik Mattias Calonius, från vilken hon blev skild, född 1873 i Fredrikshamn.
 • Fredrik Adolf, född 1871-08-27 och död 1872-06-03 på Ramnäs.

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: