Lorichs nr 2172

Från Adelsvapen-Wiki

2172.jpg

Adliga ätten Lorichs nr 2172

Den äldre ätten naturaliserad 1801-05-28, introducerad 1802. Utdöd 1853-10-25 Se Tab. 2. Den yngre ätten adlad och adopterad 1802-12-09, introducerad 1803 Se TAB 3A

Den äldre ätten Lorichs uppgives hava härstammat från en gammal tysk adlig ätt, ursprungligen från Slesvig, till vilken hörde en ansedd och förmögen man i staden Flensborg Thomas Lorck, eller Lorichs, Stadsvakt, Rådsherre och kunglig skatteindrivare som dog 1531, vars söner voro de bekanta bröderna kopparstickaren Melker Lorichs, död omkring 1590, och Anders Lorichs. Anders Lorichs var först i dansk tjänst, men blev sedan konung Johan III:s hovjunkare och sekreterare samt Sveriges diplomatiska agent i Polen. Han avrättades 1584 för förrädiska stämplingar till förmån för konung Erik XIV :s son prins Gustaf. Melker och Anders fick jämte två andra bröder Casper och Baltasar Lorichs av romerska kejsaren Ferdinand I förnyelse och bekräftelse på sitt gamla adelskap samt förbättring av vapnet 1564-02-22.

Lorichs A217200.png

TAB 1

Tomas Lorch, handlande och rådman i Köpenhamn. Gift med Margrete Vibe [Im].

Barn:

 • Hans Tomasson Lorch, var en förmögen köpman i Malmö. Död 1634-07-00. Han ägde det hus i Malmö, som sedan blev landshövdingsresidens. Gift med Anne Söffrensdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1636 med borgmästaren i Malmö Jakob Clausen Wilschiött, död 1667), död 1646, dotter av borg mästaren i Malmö Söffren Christensen [Im].

Barn:

 • Baltzar Hansson Lorich, född 1634-06-09 i Malmö. Uppfostrades först av modern och styvfadern. Kom efter moderns död till morfaderns hus. Sändes 1649-03-28 efter dennes död till Hamburg för att öva sig i skriva och räkna samt bokhålleri. Återkom 1651-05-02 till Malmö, sedan mormodern emellertid blivit död, då han till biträde i handeln emottogs av sin svåger, råd- och handelsmannen Jakob Jakobsson. Drev sedan egen handel på Lübeck, Riga och Danzig m fl utländska städer. Överförmyndare i Malmö 1664-04-21. Avsked därifrån 1667. Rådman i Malmö 1670-10-30. Kämnärspreses i Malmö (Im.) 1694-04-18. Död 1694-07-13 i Malmö. Han ägde det sedan sk Giesens hus. Gift 1653-12-26 på Malmö rådhus, enligt pastors i Malmö Sven Munthes bevis utur kyrkoboken, med Mette Pedersdotter, född 1638-05-06 i Malmö, död i Malmö 1712-06-24, sedan hon varit moder till nitton barn, dotter av handelsmannen i Malmö Peder Bondessen och Mette Hansdotter Brehmer.

Barn:

 • Peder Baltzarsson Lorich, född 1656-12-18 i Malmö. Student i Lund 1674-04-29. Kollega vid Malmö skola. Kyrkoherde i Svedala pastorat av Lunds stift 1681-12-14. Död 1717-11-11 i Svedala prästgård. Gift 1:o 1682-02-03 i Ågerup med Filippa Holst, född 1656 i Malmö. Död 1684, dotter av handlanden i Malmö Hans Jörgensen Holst och Karine Nilsdotter. Gift 2:o 1685-02-03 i Skabersjö prästgård med Anna Helena Faxe, död 1703-02-12, dotter av kyrkoherden i Skabersjö pastorat av Lunds stift Jörgen Jensen Faxe och hans 2:a hustru Helena Jakobsdotter [Hm].
 • Johan Baltzarsson Lorich, född 1664 i Malmö Sankt Petri. Död 1726 i Malmö Sankt Petri. Borgmästare i Malmö och stadens riksdagsman. Gift med Anna Jostdotter Krutmeijer, död 1743 i Malmö.
 • Sören Baltzarsson Lorich, som var tullkontrollant i Malmö och stamfar för en gren handlare i Karlshamn.

Barn till Peder Lorisch:

 • Hans Pedersson Lorich, född 1682-11-01 i Svedala prästgård. Student i Lund 1702 (Ssn.). Prästvigd till Uppåkra (Ssn.) 1708-02-05. Kyrkoherde i Fosie och Lockerups försars pastorat av Lunds stift 1711. Död 1733-04-02 och begraven 1733-04-13 i Fosie kyrka. Gift 1711-04-16 i Fosie prästgård med Metta Hartman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1692-03-15 i Fosie kyrka med kyrkoherden i Fosie Hans Plensburg i hans 2:a gifte, född 1645 i Malmö, död 1709-05-30 och begraven i Fosie kyrka ), född 1670. Död 1752-04-30 i Malmö och begraven i mannens grav i Fosie kyrka, dotter av befallningsmannen, sedan byfogden och kämnärspreses i Lund Lars Nilsson Hartman från Flensborg och Rigitsa Vilhelmsdotter.

Barn till Hans Pedersson Lorich:

 • Hans Peter Lorich, född 1712-07-22 i Fosie prästgård. Student i Lund 1727-05-03. Mag. i Lund 1734. Docent i fil. fakulteten vid Lunds universitet 1735. Konrektor vid trivialskolan i Malmö 1740. Rektor vid trivialskolan i Malmö 1743. Prästvigd 1748-05-18. Kyrkoherde i Osby och Loshults försars pastorat av Lunds stift 1752-11-03. Prost över egna försar 1758. Kyrkoherde i Hjärsås och Knislinge pastorat av samma stift 1762-09-13. Prost över Östra Göinge härad 1766. Död 1798-04-29. Han författade utom flere andra arbeten år 1746 på biskopen, doktor Henr. Benzelii anmodan, en logica, varav ett utdrag brukades vid skolan i Malmö, men vilka arbeten icke blivit tryckta. Gift 1:o 1740 med Elsa Maria Corvin, född 1715, död 1740-07-20, dotter av prosten och kyrkoherden i Malmö Samuel Fredrik Corvin och Anna Sofia Espholt. Gift 2:o 1741-09-30 i Mällby prästgård Kristianstads län med Maria Sofia Heltman, död 1744, dotter av prosten och kyrkoherden i Mällby pastorat av Lunds stift Nils Heltman och Anna Maria Liebman. Gift 3:o 1745-09-09 med Elisabet Psilander, född 1726-05-05, död 1787-10-08, dotter av majoren Nils Psilander och Catharina Margareta Lönn samt syster till ryttmästaren Nils Psilander, adlad och adopterad Psilanderskjöld B.

Barn:

 • Nils Lorich, naturaliserad Lorichs, född 1742-07-22 i Mällby prästgård Kristianstads län. Student i Lund (Ssn.) 1757-10-10, jur. exam. i Lund 1763-05-17. Skrivare i krigskollegii generalfälttygmästarekontor 1763-11-22. Auskultant i Svea hovrätt 1764-01-28. Sekreterare vid guvernörsämbetet hos prins Fredrik Adolf 1766-11-03. Kanslist i generalfälttygmästarekontoret 1766 (At (P,)). Handsekreterare hos prins Carl 1766 (At (P,)) och hos prins Fredrik Adolf 1768-07-18. Krigskommissarie 1774-11-16. Krigsråds fullmakt 1788-01-24. Krigsråd 1792-09-26. RNO 1799-11-16. Naturaliserad svensk adelsman 1801-05-28 (introducerad 1802 under nr 2172). Avsked 1812-10-27, med landshövdings namn. Riddarhusdirektör. Död 1823-06-26 i Stockholm. Han fick 1772-01-20 kungl m:ts resolution för sig och sina syskon att anses för romersk kejserlig adel samt följaktligen även få tillgodonjuta alla de förmåner och rättigheter, som utländska adelsmän härstädes tillkomma. Tilldelades 1783-09-17 av konung Gustaf III en vacker gulddosa för hans nit i konungens och rikets tjänst samt den möda han nedlagt vid utarbetandet av då antagna förbättringar i salpeterverken. På hans adlade namn och nummer blev hans svåger, brukspatronen och grosshandlaren Fredrik Otto Hassel 1802 adopterad Se TAB 3A. Gift 1:o 1770-09-17 i Stockholm med Fransiska Dorotea Bedat, död 1776-05-04, dotter av förste kammartjänaren hos konung Adolf Fredrik Jean Antoine Bedat och Dorotea Eleonora von Tecklenburg. Gift 2:o 1779-04-29 i Stockholm med Maria Charlotta Hassel, född 1757-11-09, död 1837-06-05, dotter av grosshandlaren i Stockholm Daniel Hassel och Maria Christina Bohman.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1780-02-04 i Stockholm. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1780-07-08. Fänrik vid Tavastehus regemente 1786-12-14 och vid änkedrottningens livregemente, 1791-04-14. Sekundlöjtnant vid livregementets värvade infanteri 1793-06-30. Premiärlöjtnant vid livregementets värvade infanteri 1794-03-06. Stabskapten 1800-06-12. Regementskvartermästare och kapten vid Göta garde 1801-12-17. RSO och GMtf 1809-07-03. 2. major vid 2. livgardet 1810-06-19. 1. Major vid 2. livgardet 1811-05-14. Överstelöjtnant i armén 1812-01-14. Överste i armén 1814-01-19. Överstelöjtnant vid och sekundchef för 2. livgardet 1817-07-04. Generaladjutant 1818-05-11. LKrVA 1818-03-04. KSO 1821-11-05. Generalmajor 1823-07-04. KmstkSO 1833-01-28. Tillförordnad ordförande i krigshovrätten 1837-08-11. Överkommendant i Stockholm 1838-05-28. RRS:tAO1kl i br 1838-06-12. Generallöjtnant 1839-12-01. Ledamot av riksrätten 1841. Död ogift 1851-10-06 i Stockholm. Han var befälhavare för den del av 2. gardet, som åren 1813 och 14 var utkommenderad till Tyskland och Norge.
 • Per Daniel, född 1785. Landshövding. Död 1853. Se Tab. 2.

TAB 2

Per Daniel, (son av Nils Lorich, naturaliserad Lorichs, Se Tab. 1), född 1785-??-20 i Stockholm. Sergeant vid Sprengtportska regementet 1792-03-20. Fänrik vid Sprengtportska regementet 1853-04-18 och vid Göta garde 1798-03-29. Löjtnant vid Göta garde 1802-12-13. Kapten i armén 1808-12-23. Kapten vid dalregementet 1809-01-18. Major vid dalregementet 1813-03-02. RSO 1814-08-25. Överstelöjtnant vid regementet 1815-03-14. Överste i armén 1820-06-24. Landshövding i Stora Kopparbergs län 1822-04-02. KNO 1829-08-31. Avsked från landshövdingämbetet 1853-05-04. Död 1853-10-25 Rottneby Han tågade 1813 med dalregementet till Norge och deltog i de första affärerna i Norge Gift 1816-08-20 i Falun med Maria Gahn, född 1789-08-20 i Falun, död 1867-01-27 på Skinnskattebergs bruk i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län, dotter av assessorn i bergskollegium Johan Gottlieb Gahn och Anna Maria Bergström samt brorsdotter till generalmajoren Carl Pontus Gahn, adlad Gahn af Colquhoun.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1818-10-14 på Rottneby, död 1893-09-02 i Stockholm. Gift 1844-12-31 i Falun med sin kusin, brukspatronen Isak Gustaf Clason, född 1808-05-08 på Furudal i Ore socken, Kopparbergs län, död 1880-08-30 i Lysekil.
 • Sofia Augusta, född 1825-06-15 i Falun, död 1868-11-16 på Skinnskattebergs bruk. Gift 1847-05-20 i Falun med brukspatronen Tor Viktor Henrik Heijkenskjöld, född 1818, död 1872.

TAB 3

Henrik Hassel, född 1663. Uppbördsskrivare i Åbo och Björneborgs län (Medd. av hovrättsausk. Ole Gadolin, Helsingfors.). Död 1716. Han nödgades vid ryssarnas inbrott i Finland under konung Carl XII:s tid flykta till Stockholm. Gift 1702-01-11 i Nykyrka socken med (Medd. av hovrättsausk. Ole Gadolin, Helsingfors.) Margareta Lignipæa, död 1723, dotter av (Medd. av hovrättsausk. Ole Gadolin, Helsingfors.) kapellanen Daniel Lignipæus och Margareta Enckell.

Barn:

 • Daniel Hassel, född 1705-06-12, troligen i Nykyrka socken (Medd. av hovrättsausk. Ole Gadolin, Helsingfors.). Grosshandlare i Stockholm. Död 1763-03-00. Gift med Maria Christiana Bohman, född 1730, död 1796-12-00, dotter av brukspatronen Carl Bohman.

Barn:

TAB 3A

 • Fredrik Otto Hassel, adlad och adopterad Lorichs, född 1752-08-14 i Stockholm. Brukspatron samt grosshandlare i Stockholm. Adlad 1802-12-09 och adopterad på sin svågers, landshövdingen Nils Lorichs adlad namn och nummer (introducerad 1803-11-26). Död 1824-10-16, på Bernshammars bruk i Heds socken, Västmanlands län, som han ägde sedan 1784. Gift med Hedvig Charlotta Görges, född 1757, död 1822-02-09 på Bernshammar, dotter av grosshandlaren i Stockholm, kommerserådet Lorentz Görges och Hedvig Elisabet Bohman.
 • Maria Charlotta Hassel' född 1757 död 1837. Gift med Nils Lorischs (Fredrik Otto Hassels Adoptivföräldrar).

Barn:

 • Lorentz Ludvig, född 1778. Brukspatron. Död 1866. Se Tab. 4.
 • Otto Fredrik, född 1780. Major. Död 1829. Se Tab. 10
 • Hedvig Augusta Charlotta, född 1783-04-10, död 1854-06-23 i Arboga. Gift 1803-12-11 i Stockholm med överstelöjtnanten Carl Gustaf Bäck i Finland, nr 193, född 1773, död 1855.
 • Gustaf Daniel, född 1785-01-03. Studerade vid universitetet i Göttingen. Kansliexamen i Uppsala 1805. Anställd i kungliga kabinettet för utrikes brevväxlingen. Legationssekreterare först i S:t Petersburg och 1808 i Köpenhamn. Kammarjunkare 1811. Legationssekreterare i London. Tillförordnad chargé d'affaires i Madrid 1814. Ordinarie chargé d'affaires i Madrid 1816. Kammarherre 1819. RNO 1824-01-28. LHA 1851. Återkallad från nämnda beskickning 1852-07-09. KNO 1852. RSpCIII:sO m kr. Död ogift 1855-10-21 i Madrid. Var en framstående numismatiker.
 • Christiana Amalia, född 1788-10-16, död 1819-06-17 i Paris. Gift 1811-10-21 med översten i fransk tjänst, regeringsrådet, RVO, David Gavedell de Geannij, som erhöll avsked ur svensk tjänst med överstes n. h. o. v. 1822-02-05.

TAB 4

Lorentz Ludvig, (son av Fredrik Otto Hassel, adlad och adopterad Lorichs, tab 3A), född 1778-12-24. Ägde Valsta i Odensvi socken, Västmanlands län samt del i Bernshammars bruk i Heds socken, Västmanlands län. Död 1866-06-08 på Bernshammars bruk. Gift 1811-12-26 med Charlotta Henrika Linman, född 1795-10-03, död 1881-01-30 i Köping, dotter av bruksägaren T. R. Linman och C. O. Löfborg.

Barn:

 • Mårten Ludvig, född 1813. Bruksägare. Död 1879. Se Tab. 5.
 • Christina Fredrika Kjerstin, född 1814-11-21 på Valsta, död 1904-09-28 i Örebro. Gift 1842-05-12 på Valsta med sin kusin, översten Fredrik Natanael Lorichs, född 1815, död 1885.
 • Fredrik Reinhold, född 1816. Expeditionschef. Död 1887. Se Tab. 7.
 • Lorentz Gustaf, född tvilling 1819-04-11 på Valsta, död 1827-02-20.
 • Hedvig Maria Christiana Hedda, född tvilling 1819-04-11, på Valsta, död 1902-06-04 i Sala. Gift 1845-10-08 på Valsta med löjtnanten Carl Herman Tersmeden, nr 1940 C, född 1803, död 1870.
 • Daniel Teodor, född 1822-01-16 på Valsta. Furir vid Västmanlands regemente 1839-06-28. Sergeant vid Västmanlands regemente 1839-07-15. Officersexamen 1841-02-10. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1841-08-28. Avsked 1844-02-08. Död ogift 1901-01-04 i Uppsala
 • Carl, född 1830-01-08, död 1839-04-13.

TAB 5

Mårten Ludvig, (son av Lorentz Ludvig, tab 4), född 1813-08-08 på Valsta. Ägde Bernshammars bruk. Död på Bernshammars bruk 1879-06-03. Gift 1864-05-27 i Vadstena med Amalia Lovisa Charlotta Lagercrantz, född 1833-05-09 Fossala, död 1915-02-11 på Bernshammar (Heds förs, Västmanlands län db), dotter av majoren Ludvig Lagercrantz, och Antoinetta Elisabet Charlotta Ingelotz.

Barn:

 • Lorentz Ludvig, född 1867. Bruksägare. Se Tab. 6

TAB 6

Lorentz Ludvig, (son av Mårten Ludvig, tab 5), född 1867-06-23 Bernshammar. Mogenhetsexamen i Stockholm 1885-05-16. Student vid Uppsala universitet 1885. Fil. kand. 1888-09-14 . Ordförande i Heds sockens kommunalnämnd 1891–1928. Ordförande i Heds sockens kommunalstämma sedan 1894 och i dess kommunalfullmäktige sedan 1919. Nämndeman 1894–1906. Ledamot av riksdagens andra kammare 1900–1902 och 1922–1928. Landstingsman 1903–1919 och sedan 1922. Ordförande i Skinnskattebergs härads vägstyrelse 1905–1928. Ledamot av Västmanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott sedan 1905, sällskapets vice ordförande 1920–1938. Ledamot av styrelsen för Mälarprovinsernas hypoteksförening sedan 1907, dess vice ordförande sedan 1922. RVO 1907-12-01. Ledamot i styrelsen för Tomta lantbruksskola 1911. Ledamot av Kolbäcks lantmannaskola 1915. Vice ordförande därst. 1920. Ordförande i Västmanlands läns veterinärstyrelse 1913. Ledamot av styrelsen för Köping–Uttersbergs järnvägsaktiebolag 1916, ävensom i ett flertal nämnder och styrelser inom Västmanlands, län, Västmanlands läns hushållningssällskaps stora GM 1919. RNO 1921-09-15. Ägare Bernshammar, i Heds förs, Västmanlands län, vilket han sålde 1929. Död 1940-11-25 Gift 1901-11-11 i Linköpings domkyrka med Annie Sigrid Maria Nordenfalk,, född 1871-08-07 Blekhem, dotter av överstelöjtnanten i armén Otto Wilhelm Claes Johan Nordenfalk, och friherrinnan Sigrid Honorine Cecile Sparre, nr ll.

 • Barn
 • Otto Fredrik Ludvig, född 1902-08-29 på Bernshammar i Heds förs, Västmanlands län liksom syskonen. Huvudman 1940. Studentexamen i Västerås 1920-05-18. Student vid Uppsala universitet 1920-09-00. Jur. kand. examen i Uppsala 1925-10-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1925-12-00. Förste notarie i Hedemora domsaga 1926-06-01–1928-12-31. Extra biträde i Kopparbergs läns landskansli 1929-01-11. Länsassessor å landskansliet i Uppsala 1944-12-30. Gift 1933-01-01 i Heds kyrka och förs Västmanlands län med Sonja Maria Boberg, född 1904-10-17 i Gävleborgs län.

Barn:

 • Sigrid Elisabeth Charlotta, född 1903-10-26 på Bernshammar i Heds förs, Västmanlands län. Gift 1936-04-05 i Heds kyrka (vb nr 55) med civiljägmästaren Bernt Enar Gardell, född 1898-05-14 i Stockholm
 • Nils Erland Mårten, född 1905-07-11 på Bernshammar i Heds förs, Västmanlands län. Se Tab. 6A.
 • Carl Erik Vilhelm, född 1906-12-06 Bernshammar. Studentexamen i Västerås 1927-05-21. Officersaspirant vid livgrenadjärregementet 1927-06-15. Elev vid krigsskolan 1928. Utexaminerad 1930-04-16, fänrik i Livgrenadjärregementet 1930-04-25. Underlöjtnant i regementet 1932-04-29 och vid regementet 1933-05-26 fr. o. m. den 1933-05-28. Löjtnant i regementet 1934-05-04, förordnad såsom kapten vid I 10:s pansarbataljon 1940-10-01, aspirant vid Generalstabskåren 1941-04-01. Kapten vid Livgrenadjärregementet 1941-10-01, samma dag entledigad från beställningen vid Södermanlands regementes pansarbataljon. Kapten vid generalstabskåren 1943-10-01. Gift 1:o 1938-09-29 i Hedvig Elenoras förs Stockholms län (vb nr 208) med Alice Greta Swartling i hennes 3:e gifte (gift 1:o med löjtnant Erik Gustaf Hilding Olsén, gift 2:o med överingenjör Salomon Rodling, från vilken hon blev skild 1937-12-08, gift 4:o 1946-02-03 med greve Carl Carlsson Bonde af Björnö (tab 9) i hans 2:a gifte, född 1897-02-28), från vilken han blev skild genom Skövde tingslags HR:s utslag 1945-12-03, född 1905-11-30. Dotter av före detta verkst. direktören i Konungariket Sveriges stadshypotekskassa John Axel Swartling och Alice Katarina Borg. Gift 2:o 1946-04-13 i Göteborg (Skövde förs, Skaraborgs län vb nr 48) med skrivbiträde Kerstin Margareta Kallin, i hennes 2:a gifte, född 1904-03-11 i Göteborgs och Bohus län. Dotter av köpmannen Peder Kallin och Nanna Nilsson.

Barn:

 • Annie Dagmar Louise, född 1907-11-20 på Bernshammar i Heds förs, Västmanlands län.

TAB 7

Fredrik Reinhold ( översiktstab 13, son av Lorentz Ludvig, Se Tab. 4), född 1816-03-28 på Valsta. Student i Uppsala 1835. Kansliexamen 1837. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1837 och i sjöförsvarsdepartementet 1840-05-16. Kopist 1848-11-14. Aktuarie och registrator i förvaltningen av sjöärendena 1854-01-31. Protokollssekreterare i kungl m:ts kansli 1863-05-19. Registrator i sjöförsvarsdepartementet 1869-11-19. Expeditionschef 1869-12-03. Avsked från expeditionschefsbefattningen 1870-03-31. RNO 1870-06-11. Avsked från registratorsbefattningen 1881-08-12. Död 1887-01-18 i Stockholm. Ägde huset nr 52 Klarabergsgatan i Stockholm samt Valsta. Gift 1857-11-19 med Emilie Skog, född 1816-04-13 i Stockholm, död i Stockholm 1891-06-16.

Barn:

 • Emilia Matilda, född 1851-01-11 i Klara förs, Stockholms län (R H D prot. 1884-09-16), död 1930-04-28 i Stockholm, begraven i Heds socken, Västmanlands län. Gift 1874-10-07 i Stockholm med kaptenen Carl Henrik von Hofsten, född 1846, död 1919.
 • Fredrik Daniel, född 1852. (R H D prot. 1884-09-16), godsägare. Död 1927. Se Tab. 8.
 • Olga Laurentia, född 1853-09-05 i Hedvig Elenora förs, Stockholms län (R H D prot. 1884-09-16), död 1884-05-03 Giresta. Gift 1883-11-22 i Stockholm med sin kusin, kaptenen Gustaf August Tersmeden C, född 1849, död 1902.

TAB 8

Fredrik Daniel, (son av Fredrik Reinhold, tab 7), född 1852-07-13 i Hedvig Eleonora förs, Stockholms län (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1884-09-16). Mogenhetsexamen 1873. Lantbrukselev vid Häggesta i Odensvi socken,, Västmanlands län 1874–1875. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1875. Utexaminerad 1877. Förvaltare vid Bernshammar i Heds förs, Västmanlands län 1877–1880. Ägde Valsta i Odensvi och Rya i Malma socken, och arrenderade Brandsta i Odensvi socken, alla i Västmanlands län. Död 1927-10-05 på Valsta i Odensvi förs, Västmanlands län. Gift 1886-08-17 i Köpings kyrka med Anna von Hofsten, född 1861-05-30 Valåsen, död 1921-11-14 i Köping, Odensvi förs, Västmanlands län ]], dotter av bruksägaren Bengt Johan von Hofsten, och friherrinnan Lovisa Sofia Hamilton af Hageby.

Barn:

 • Märta Anna Fredrika, född 1887-09-21 på Valsta i Odensvi förs, Västmanlands län, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död 1891-01-05 Valsta
 • Signe Emilie Louise, född 1889-05-25 på Valsta Odensvi förs, Västmanlands län. Stiftsjungfru. Skulptris. ÖRKHt2kl m krigsdekoration. Äg. Solstugan i Ålsten. Gift 1:o 1910-03-17 i Västerås domkyrka (Odensvi förs, Västmanlands län vb) med kaptenen på övergångsstat vid östra arméfördelningen Ernst Vilhelm Lindh, från vilken hon 1914 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1914-09-14 med Sigrid Augusta Amalia Lindegrén, född 1884-01-07 i Hedemora, dotter av provinsialläkaren Johan Fredrik August Lindegrén och Hilda Johanna Wallroth), född 1880-04-28 på Skanö i By socken, Värmlands län. Gift 2:o 1915-11-07 Valsta med sågverkstjänstemannen, friherre Gustaf Erik Axel (Gösta) Ehrenborgh,, från vilken hon blev skild genom Svea hovrätts utslag 1924-12-22 , född 1892-06-13 Stensnäs
 • Bengt Gustaf Fredrik, född 1892-04-24 Valsta. Studentexamen 1911-05-30. Volontär vid Värmlands regemente 1911-06-10. Officersexamen 1913-12-20. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1913-12-31. Löjtnant vid Värmlands regemente 1917-12-21. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1919-04-04. Avsked ur reserven 1925. Kungl. Maj:ts tillstånd att åter inträda i Värmlands regementes reserv 1940-02-16. Ägare jämte syskonen Valsta, död 1941-05-03 i Haparanda (Oscars förs, Stockholms län db nr 156) Gift 1922-11-28 (enl vbu) i Falun (Hosjö förs, Kopparbergs län vb) med Ragna Sofia Augusta Heijkenskjöld nr 1983, från vilken han blev skild genom Västmanlands västra domsagas häradsrätts utslag 1924-12-15, född 1893-04-06 Taxinge. Gymnastikdirektör, dotter av bruksägaren Knut Fredrik Heijkenskjöld och Ingrid Dahlberg.
 • Hjalmar Ludvig, född 1894-01-04 Valsta. Studentexamen 1912-06-10. Volontär vid Svea livgarde 1912-06-12. Officersexamen 1914-12-19. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1914-12-31. Löjtnant vid Svea livgarde 1918-05-16. RSO 1935-06-06, major på reservstat vid Svea livgarde 1936-10-17.
 • Bengt Reinhold, född 1896-04-01 Valsta. Kassör i Stugsund. Annnonschef
 • Carl Axel Magnus, född 1899-03-24 Valsta. Löjtnant. Se Tab. 9

TAB 9

Carl Axel Magnus, (son av Fredrik Daniel, tab 8), född 1899-03-24 Valsta. Studentexamen i Västerås 1917-06-05. Volontär vid Västmanlands regemente 1918-09-12. Officersexamen 1919-12-18. Fänrik vid Västmanlands regemente 1919-12-31. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1921-12-31. Löjtnant 1924-09-08. Löjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1927-06-27 fr. o. m. 1928-01-01. GMbg 1928-01-04. Löjtnant vid flygvapnet 1928-06-29 fr. o. m. 1928-07-01. Kapten i Flygvapnet 1934-11-23 och vdi Flygvapnet 1936-06-30. RSO 1940-06-06. RVO 1941-06-06. Major vid Flygvapnet 1941-07-01. FFrK4kl m sv. död 1944-03-08 på Linköpings lasarett till följd av flygolycka i trakten av Linköping föregående dag. Linköpings domk. förs, Östergötlands län (db nr 86). Gift 1926-10-09 i Linköpings domkyrka med grevinnan Catharina Dagmar Anna Maria Falkenberg af Bålby, född 1902-03-27 i Stockholm, dotter av majoren vid Första livgrenadjärregementet greve Henrik Otto Melkersson Falkenberg af Bålby, och Anna Ridderstad.

Barn:

 • Bengt Henrik Född tvilling 1927-07-02 på Frösön, Jämtlands län. Se Tab. 9A
 • Göran Fredrik Född tvilling 1927-07-02 på Frösön, Jämtlands län. Se Tab. 9B
 • Thomas Melcher karl, född 1936-06-23 Ljungbyhed s län (fb nr 37). Se Tab. 9D.

TAB 10

Otto Fredrik, (son av Fredrik Otto Hassel, adlad och adopterad Lorichs, Se Tab. 3), född 1780-11-05 i Stockholm. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1794-01-12 och vid livhusarregementet 1795-05-17. Löjtnant vid lätta livdragonregementet 1800-01-13. Avsked såsom ryttmästare i armén 1803-01-12. Ryttmästare vid Jämtlands dragonregementets häst jägarekompani 1803-05-18. Major i armén 1809-02-10. Avsked 1812-02-18. Död 1829-05-28 Mo. Ägde del i Bernshammars bruk i Heds socken, Västmanlands län. Gift 1811-04-19 med Eva Elisabet Fjellström, född 1790-06-08 i Jockmocks prästgård, Norrbottens län, död 1833, dotter av hovpredikanten, prosten och kyrkoherden i Sunne pastorat av Härnösands stift Natanael Fjellström och Maria Elisabet Hollsten.

Barn:

 • Hedvig Maria, född 1812-04-02 på Mo, död 1867-01-08 i Sala. Gift 1831-10-16 på Mo med kaptenen vid Västerbottens fältjägarregemente, postmästaren i Råneå Carl Georg Strömberg, född 1804-01-24 i Umeå, död 1859-02-10 i Sala.
 • Eva Charlotta Amalia, född 1814-08-14, död 1822-07-30.
 • Fredrik Natanael, född 1815. Överste. Död 1885. Se Tab. 11.
 • Augusta Fredrika, född 1818-05-17 på Mo, död 1901-10-24 i Uppsala. Gift 1837-06-13 på Bernshammar med brukspatronen Axel Ulrik Söderhielm, född 1802, död 1890.
 • Ottiliana, född 1821-03-02 på Mo, död 1902-12-30 i Sala. Gift 1857-04-30 i Enåkers socken, Västmanlands län med civilingenjören Johan Holmgren, född 1807-04-17 i Sala, död 1884-08-17 i Sala.
 • Eva Gustava Amalia, född 1826-02-05 på Mo, död 1891-03-01 Schisshyttan. Gift 1848-10-20 i Enåkers socken med possessionaten Per Martin Wetterquist, född 1823-05-22, död 1891-03-16 på Skisshyttan,

TAB 11

Fredrik Natanael, (son av Otto Fredrik, tab 10), född 1815-01-01 Mo. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1832-10-26. Officersexamen 1834-05-15. Underlöjtnant vid Västerbottens fältjägarregemente 1834-07-19. Transporterad som underlöjtnant till Västmanlands regemente 1835-05-30. Löjtnant 1839-12-14. Kapten 1854-08-11. RSO 1863-05-03. 3. Major 1864-06-14. 2. Major 1865-04-11, överstelöjtnant och 1. major 1867-11-12. Överste i armén 1870-05-10. Avsked från regementet med tillstånd att såsom överste i armén kvarstå 1870. Avsked ur armén 1876. Död 1885-12-04 i Stockholm. Gift 1842-05-12 Valsta med sin kusin Christina Fredrika Kerstin Lorichs, född 1814-11-21 på Valsta, död 1904-09-23 i Örebro, dotter av bruksägaren Lorentz Ludvig Lorichs och Charlotta Henrika Linman.

Barn:

 • Eva Henrika Laurentia, född 1844-07-05 på Valsta, död 1926-06-14 i Lerbäcks förs, Örebro län. Gift 1871-07-15 på Valsta med direktören vid järnkontorets metallurgiska stat, RNO Andreas Gustaf Grill i hans 3:e gifte (gift 1:o 1851-09-01 på Godegård iGodegård socken, Örebro län., med Elisabet Carolina Charlotta Didron, född 1827-06-02 på Hallkved i Funbo socken, Uppsala län, död 1861-06-05 Mariedam, dotter av assessorn Johan Herman Didron, och Lovisa Christina Horneman. Gift 2:o 1863-09-01 på Fjällskäfte i Floda socken, Södermanlands län, med Vendela Gustava Emerentia Ihre, född 1837-02-15 på Fjällskäfte, död 1869-02-15 på Mariedamm, dotter av överstelöjtnanten Johan Ulrik Inre, nr 2043, och Vendela Charlotta Sofia Sparre af Rossvik), född 1827-06-05 på Mariedam, död 1889-05-27 i Örebro.
 • Sigrid Hedvig Fredrika, född 1845-11-19 på Valsta, död 1929-03-30, i Stockholm. Gift 1874-02-21 på Valsta med majoren Gustaf Vilhelm Vollrat Tham, i hans 2:a gifte, född 1833, död 1901.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.