:

Bergencrona

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bergencrona

Vapen: Vid sköldfoten ett berg, öfver det en sparre, hvilken ej går upp till öfre sköldkanten; på den finnas tre kulor, en öfverst och en på hvardera af sparrens sidor; på hvardera sidan om denna sparre en sexuddig stjerna; på den öppna tornerhjelmen ett upprättstående svärd mellan två fanor. (Detta vapen finnes afritadt i Tilaska samlingen, men utan angifna heraldiska färger).

TAB 1

Jolian Gabriel Berg, adlad Bergencrona 1719; ryttmästare; troligen densamme som 1709 d. 16 Dec. blef ryttmästare vid Uplands Eemmännings-regemente till häst. Gift 1:o med Agneta Nylan af skotsk härkomst: 2:o med Sigrid Ebba Bagge af Berga, dotter av översten Erik Bagge af Berga och Maria Elisabet Fleming

Barn:

  • 1. Trenne söner, döde, barnlöse, under Karl d. 12:s krig.
  • 1. Gabriel; major; † barnlös. Gift efter 1702 med Katarina Vilhelmina von Post, i hennes 2:a gifte, f. 1671 2/6, † 1748; dotter af öfversten Vilhelm Mauritz von Post, natural, von Post och Katarina Schildt, samt enka 1702 efter löjtnant Gustaf Adolf Pauli.
  • 2. Maria, f. 1687. Gift med kornetten Lars Magnus Ulfsax f. 1694, † 1747.
  • 2. Johan Fredrik, f. 1698, sergeant vid Kalmar regemente 1718; kornett; bodde i Hosbyn af Als-heda socken och Småland; † barnlös. Gift med Lisa Berggren.
  • 2. Karl, † 1769. Se Tab. 2.

Tab 2

Karl (se Tab. 1), volontär vid Uplands Eem-männings-regemente till häst 1710; korporal s. å.; qvartermästare 1711; kornett 1717; löjtnant; f 1769. Gift med Anna Margareta Silfversparre; dotter af öfverstlöjtnanten Karl Silfversparre, och Maria Utter.

Barn:

  • Katarina Agnes, f. 1725 14/6, † 1789 25/5. Gift 1752 27/9 med kaptenen Lars von Roland, f. 1720.
  • Ebba Charlotta, f. 1727, † ett halvt år gammal.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.

: