:

Reventlow nr 2335

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Reventlow nr 2335

Urgammal adlig ätt med dansk grevlig värdighet sedan 1673. Adlad i Sverige 1860-05-04 enligt 37 § R.F. Introducerad 1861.

Ätten Reventlow är en av Danmarks äldsta och mest förnäma ätter. Enligt nyare forskningar (Danmarks Adels Aarbog, årg. X, 1893) kan den ledas tillbaka till början av 13:e århundradet, då den förekommer både i Holstein och Mecklenburg. Traditionen förmäler, att dess hemland varit Dithmarschen, varifrån den i 12:e århundradet skall hava inflyttat till Holstein. Det är omöjligt att klargöra sambandet mellan de tvenne huvudgrupper, som under medeltiden existerade, den holsteinska och den mecklenburgska. Att samband funnits, tår man dock av flera skäl anse sannolikt, ävenså att några andra släkter, som fört vapen, liknande det Reventlowska, hava samma ursprung. I Danmark finner man namnet Reventlow först i början av 1300-talet: en Eler Reventlow var 1333 »landsthingshörer» på Jylland. Något senare omtalas en riddare Henrik Jensen, om vilken man har allt skäl förmoda, att han tillhört den Reventlowska ätten, oaktat varken han eller hans närmaste ättlingar burit ättens namn och ej heller dess vanliga hjälmprydnad över vapenskölden. Han har säkerligen varit son till en Johannes Reventlow. Denne åter ättling till Gottschalk Reventlow, som levde 1223, och som år den äldste kände medlemmen av den holsteinska ättegrenen. Till samma ättegren får man också hänföra den Hartvig Reventlow, som enligt sägnen mördade greve Adolf av Holstein år 1315. Den holsteinska grenen är numera utdöd. Ättlingar av Hartvig Reventlows broder Sven levde ännu vid slutet av 1700-talet i Holstein. Henrik Jensens ättegren, som var genomgående dansk, och som törst på 1500-talet upptog namnet Reventlow, utslocknade i början av 1600-talet. – De nu levande grenarna tillhöra den mecklenburgska linjen, som förr med orätt ansetts härstamma från ovannämnda Hartvig Reventlow. Den var nästan uteslutande bosatt i Mecklenburg till mitten av 1600-talet, då Detlov Reventlow gick i dansk tjänst. Hans son Conrad (se nedan) blev 1673 dansk länsgreve. Detlev Reventlow, en sonson till Conrads äldre broder Hemming, fick 1767 samma värdighet. En dotter till greve Conrad var Danmarks drottning Anna Sofia, Fredrik IV:s gemål. Greve Detlevs ättlingar hava varit bosatta i Slesvig och Holstein och blevo genom 1864 års händelser tyska undersåtar. De bekanta statsmännen Fredrik Reventlow-Preetz, Ernst Christian Reventlow-Farve och Teodor Reventlow-Jertsbek tillhörde denna ättegren.

TAB 1

Detlev Reventlow, till Zahrenstorf, Jarchow och Holdorf. Var 1236 vittne, då biskop Brunvard av Schwerin slöt förbund med furst Johan av Mecklenburg mot de pommerska furstarna. Levde ännu 1258.

Barn:

 • Hartvig. Riddare. Beseglade 1272 hertig Eriks förbund med de mecklenburgska furstarna mot konung Valdemar.

Barn:

 • Henrik. Riddare. Nämnes 1311 och ännu 1335.

Barn:

 • Hartvig, till Hennenstorf. Anklagades 1341 av staden Rostock för att driva sjöröveri. Beseglade förlikningen i Priwal 1343 mellan de holsteinska grevarna och furstarna av Mecklenburg. Levde ännu 1347. Gift med Abel.

Barn:

 • Henrik, till Hennenstorf samt Ziesendorf, vilket han erhöll i förläning 1397. Riddare. Nämnes 1378–1412. Uppehöll sig tidvis i Sverige. Gift med Ingegerd Johansdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med riksrådet Trotte Karlsson af Ekaätten, död 1365), dotter av Johan Gregersson (Lama), till Benhammar.

Barn:

 • Henning, till Ziesendorf. Nämnes 1397–1452. Gift med Adelheid von Levetzow af Lünow.

Barn:

 • Henrik, till Ziesendorf. Nämnes 1469–1475. Gift med Ilsabe von Axekow.

Barn:

 • Henning, till Ziesendorf. Nämnes 1494–1550. Gift med Dorotea von Lehsten.
 • Barn:
 • Lorentz, till Ziesendorf samt Reetz i Gustrows amt. Död 1596. Gift med Anna Klausdotter Below, av huset Golitz.

Barn:

 • Henning, till Ziesendorf och Reetz. Född 1551. Page vid hovet i Mecklenburg 1573–1576. Kammarjunkare 1579–1684. Lantråd i Mecklenburg. Befallningsman på Silkeborg 1584–1588, på Dueholm 1587–1600, på Mariager 1600–1602 och på Skive, Vinderslevgård och Silkeborg 1602–1606. Död 1624-03-03. Gift 1:o 1590-05-08 med Anna Valentina von Vieregge, född 1572-03-03, död 1592-02-09. Gift 2:o med Sofia Conradsdotter Sperling, född 1578, död 1636-03-22.

Barn:

 • 2. Detlev, till Ziesendorf och Reetz samt Neverstorf, Hemmelmark, Gitschow och Futterkamp. Född 1600-04-27 på Ziesendorf. Student i Rostock och Strassburg. Kammarjunkare hos hertig Adolf Fredrik av Schwerin 1624. Hovmarskalk och geheimeråd hos hertig Johan Fredrik. I dansk tjänst som geheimeråd och tysk kansler. RJohO. Kanik i Hamburg 1639–1662. Lehnsmand över Romsdalen 1639–1646. Amtman i Haderslev 1642. Lantråd. Död 1664-08-13, Bisatt i Kiel 1665-01-19 och begraven i Slesvigs domkyrka. Gift 1636 på Nieuhaus med Christina Henriksdotter Rantzau, född 1618, död 1688-05-02.

Barn:

 • Conrad, greve Reventlow till Futterkamp (som han sålde 1672), Clausholm, Friesenvold och Löjstrup, alla i Galtens härad, samt Kalö i Östra Lisbjergs härad. Född 1644-04-21. Dansk hovjunkare 1665. Kammarherre 1665. Hov- och kansliråd i tyska kansliet 1667. Amtman i Haderslevs amt och lantråd 1670. RDDO 1672. Dansk greve 1673-07-02. Överste för 2. fynska ryttarregementet 1675. Chef för Henrik Sehesteds regemente till häst 1677. Överjägmästare och geheimeråd 1680. RDElefO 1681. Kansler för universitetet i Köpenhamn 1681. Medlem av regeringen (konseljen) 1682. Amtman i Göttorp 1684. Patronus för riddarakademien i Köpenhamn 1692. Storkansler 1699. Död 1708-07-21 på Clausholm och begraven i Slesvigs domkyrka. Gift 1:o 1667-07-21 med Anna Margareta Gabel, född 1651-07-06, död 1678-08-26. Gift 2:o 1681-05-01 med Sofia Amalia Hahn, född 1664-03-25, död 1732-03-29.

Barn:

 • 1. Christian Detlev, dansk greve till grevskapet Reventlow, till baroniet Brahetrolleborg, till Frisenvold, Krenkerup (nu Hardenberg), Rosenlund, Nörregård och Töllöse. Född 1671-06-21 i Haderslev. Student i Köpenhamn 1684. Amtman i Haderslevs amt 1690, envoyé extra ordinaire till Wien 1691. Överste vid la Forest's kavalleriregemente 1692. Chef för holsteinska dragonregementet 1694, för danska livregementet till häst 1697–1714. RDDO 1698. Överjägmästare i Danmark 1699. Trädde 1694 i kejserlig tjänst och blev där efter vartannat överste, generalvaktmästare, fältmarskalkslöjtnant och fälttygmästare. Sändebud till konung Carl XII 1700. Generalmajor av kavalleriet i kejserlig tjänst 1701–1707. Dansk general av infanteriet 1707. RDElefO 1707. Kommenderande general för danska armén i Skåne 1709, men måste på grund av sjukdom nedlägga befälet 1709. Sändebud till ryska tsaren och till konung August II 1712. Överpresident i Altona 1713. Överkammarherre 1719. Förlänad med baroniet Brahetrolleborg 1722. President i kommissionen för Köpenhamns uppbyggande efter stadens brand 1729. Geheimeråd. Råkade efter konung Frederik IV:s död i onåd. Död 1738-10-01 på Töllöse. Gift 1700 med Benedikta Margareta Brockdorff i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1691-05-19 med Jörgen Skeel, född 1656-05-12, död 1695-03-07), född 1678, död 1739-06-07 på Töllöse.

Barn:

 • Christian Detlev, dansk greve, till grevskapen Christianssaede och Reventlow samt till baroniet Brahetrolleborg. Född 1710-03-10. RDDO 1729. Kammarherre 1735. Geheimeråd 1744. Assessor i högsta domstolen 1748. Geheimekonferensråd 1763. RDElefO 1769. Död 1775-03-30 i Köpenhamn. Gift 1:o 1737-02-12 med friherrinnan Johanna Sofia Fredrika. von Bothmer, född 1718-08-25 i Köpenhamn, död 1754-04-17 i Plöen. Gift 2:o 1762-08-07 med grevinnan Charlotta Amalia Holstein, född 1736-07-27, död 1792-06-27.

Barn:

 • Christian Detlev Fredrik, dansk greve, till grevskapen Christianssaede och Reventlow. Född 1748-03-11 på Christianshavn. I Sorö akademi 1764. Student i Leipzig. Auskultant i västindisk-guineiska ränte- och generaltullkammarkollegiet 1773. Kammarherre 1773. Deputerad i ekonomi- och kommerskollegiet 1774. Tillika andre direktör i bergverksdirektoriet 1776. RDDO 1778. Geheimeråd 1781. Medlem av överskattedirektionen samt andre deputerad i sjökommissariatskollegiet 1781. Förste deputerad i västindisk-guineiska ränte- och generaltullkammaren samt medlem av överbankdirektionen 1782. Avsked från sistnämnda tjänst 1783, men åter samma tjänst 1784. Deputerad i finanskollegiet 1784–1813. Förste deputerad i räntekammaren och bergverksdirektoriet 1784. Medlem av direktionen för postpensionskassan 1786–1798. Medlem av den stora landbokommissionen 1786. President i räntekammaren 1789–1813. Statsminister 1797. Medlem av direktionen för allmänna änkekassan 1797. RDElefO 1803. Geheimestatsminister 1808. Dannebrogsman 1808. Död 1827-10-11 på Christianssaede och begraven 1827-10-16 på Horslunda kyrkogård. Gift 1774-06-24 med Sofia Fredrika Louise Charlotta von Beulwitz, född 1747-06-01, död 1822-07-26.

Barn:

 • Ejnar Carl Detlev, (översiktstab. 4) svensk adelsman och dansk greve. Född 1788-01-06 i Köpenhamn. Jur. kand. 1810. Auskultant i Danmarks högsta domstol 1810–1817. Naturaliserad svensk adelsman 1860-05-04 enligt 37 § R.F. (introducerad 1861-12-31). Död 1867-05-04 Pederstrup Har gjort sig känd såsom författare av skrifter i nationalekonomi och lantbruk. Arrenderade Aalstrup i Landet socken i Maribo amt på Laaland 1825–1845 och ägde Pugerup i Gudmundtorps socken, Malmöhus län sedan 1845, Ilrestorp i Västra Vrams socken, Kristianstads län, Frugården och Vännersnäs i Vännersnäs socken, Skaraborgs län sedan 1856 samt Ugerup i Köpinge socken, Kristianstads län sedan 1865. Gift 1829-06-24 i Vesterborgs kyrka i Maribo amt på Laaland med sin brorsdotter, danska grevinnan Hildeborg (Hilda) Sofia Reventlow, född 1804-06-12 Fridhemsminde

Barn:

 • Benedikta Christina (Benny), dansk grevinna. Född 1834-01-17 på Aalstrup. Stiftsjungfru i Preetz' jungfrukloster i Holstein. Död 1893-01-17 i Köpenhamn. Gift 1857-10-14 i Vesterborgs kyrka med sin moders broder, danska geheimekonferensrådet, kammarherren, greve Ferdinand Carl Otto Reventlow, till grevskapen Reventlow och Christianssaede samt baroniet Brahetrolleborg, född 1803-04-20 på Fridhemsminde, död 1875-09-11 på Brahetrolleborg. Änkegrevinnan Reventlow, född Reventlow, innehade som änkesäte grevskapet Christianssaede.
 • Hilda Charlotta Malvina Agnes, dansk grevinna. Född 1836-12-09 på Aalstrup. Stiftsjungfru i Preetz' jungfrukloster i Holstein. Död 1897-03-16 på Hedvigsfrid vid Halmstad. Gift 1862-10-15 i gamisonskyrkan i Köpenhamn med sin kusin, godsägaren, greve Christian Detlev Fredrik Vilhelm Ferdinand Reventlow, född 1837-05-29, död 1904-10-03.
 • Einar Christian Ludvig Conrad Ernst Fredrik, svensk adelsman vid faderns död 1867, dansk greve. Född 1839-05-18 på Aalstrup. Student i Lund 1859. Ledamot i styrelsen för Frosta härads sparbank 1877. Ägde Bestingsmåla i Mönsterås socken, Kalmar län. Död Bestingsmåla 1902-05-14. Gift 1899-12-22 i Mönsterås med Maria Charlotta Jonsson, född 1867-05-18 i Mönsterås.
 • Conrad Ferdinand Edvard, svensk adelsman vid äldre broderns död 1902, dansk greve. Född 1840. Underlöjtnant. Död 1905. Se Tab. 2.
 • Christian Detlev, dansk greve. Född 1842-04-23 på Aalstrup. Student i Lund 1859-05-25. Kansliexamen 1862-05-30. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1862. Examinerad till rättegångsverken 1868-05-22. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1868-09-16. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1871. Död ogift 1908-10-26 i Lund och begraven i Gudmuntorps socken. Ägde Finnhult i Gudmuntorps socken, Malmöhus län, och Jeppstorp i Strö socken, Malmöhus län.
 • Hilda Luise Carolina Emma Adelheid, dansk grevinna. Född 1847-08-14 på Pugerup. Konventualinde i Preetz. Död ogift 1914-02-21 i Hälsingborg och begraven i Gudmuntorp.
 • Fredrik (Fritz) Ferdinand, svensk adelsman vid äldre broderns död 1905, dansk greve. Född 1850. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 3.

TAB 2

Conrad Ferdinand Edvard, (son av Ejnar Carl Detlev, Tab. 1), svensk adelsman vid äldre broderns död 1902, dansk greve. Född 1840-08-16 på Aalstrup, kadett vid Karlberg 1858-04-06, avgången från krigsakademien 1862-11-24. Ånyo antagen 1863-05-26. Åter avgången 1864-03-06. Deltog i dansk-tyska kriget 1864. Sekundlöjtnant i danska armén 1864. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1865-02-16. Officersexamen 1865-12-20. Underlöjtnant vid skånska dragonregemente 1866-07-04. Avsked ur krigstjänsten 1871-06-20. RDDO 1889-07-24. Död 1905-05-08 i Lund och begraven Gudmundstorp. Ägde en tid Kyleberg i Svanhals socken, Östergötlands län. Gift 1882-06-24 i Norrköping med grevinnan Emilia Augusta Teresita Sparre af Söfdeborg, född 1863-01-28 i Norrköping, dotter av underlöjtnanten, greve Lars Erik Georg Sparre af Söfdeborg och Hanna Jakobina Schubert.

Barn:

 • Rudolf Ejnar, dansk greve. Född 1883-04-15 på Getå i Krokeks socken, Östergötlands län. Död 1888-01-06 på Kyleberg.
 • Kurt Hartvig Erik Christian Detlev Fredrik, dansk greve. Född 1886-03-11 på Kyleberg. Död på Kyleberg 1888-01-05.

TAB 3

Fredrik (Fritz) Ferdinand, (son av Ejnar Carl Detlev, Tab. 1), svensk adelsman vid äldre broderns död 1905, dansk greve. Född 1850-07-05 på Pugerup. Död 1910-01-06 i Lund. Ägde Vennberga och Brostorp i Gudmuntorps socken, Malmöhus län. Gift 1889-10-09 i garnisonskyrkan i Köpenhamn med danska grevinnan Ida Matilda Moltke, född 1861-03-25 i Tryggevalla på Själland, dotter av godsägaren, danske greven Joakim Rikard Henrik Moltke och Julie Charlotte Fredrika Westerman.

Barn:

 • Ebba, dansk grevinna. Född 1891-01-23 på Vennberga. Stiftsjungfru i Preetz. Gift 1916-06-06 i Lunds domkyrka med överläkaren vid Målilla sanatorium med. lic. Carl Andreas Fürst, född 1888-05-24 i Lund.
 • Ejnar Joakim, dansk greve. Född 1892-01-09 på Vennberga, död på Vennberga 1892-01-23.
 • Ejnar, svensk adelsman vid faderns död 1910, dansk greve. Född 1893. Godsägare. Se Tab. 4.
 • Benny, dansk grevinna. Född 1894-11-25 på Vennberga. Stiftsjungfru i Preetz. Gift 1928-06-20 i Göteborg, Örgryte förs. ]] med diplomingenjören, friherre Frits Albert Vilhelm von Rheinhaben, född 1899-07-20 i Kröb. Överingenjör vid MAN-koncernen, Köln-Marienburg.
 • Viveka, dansk grevinna. Född 1896-08-01 Wrangelsborg. Stiftsjungfru i Preetz. Konventualinna i Preetz’ adliga kloster i Holstein.
 • Märta, född 1898-07-15 i Bosjöklosters socken. Gift 1917-08-24 i Lunds stadsförs. med kaptenen vid södra skånska infanteriregementet, arméfältflygaren Lars Harald Mörling, född 1888-10-18 i Järnboås socken, Örebro län.

TAB 4

Ejnar, (son av Fredrik Ferdinand, Tab. 3), svensk adelsman vid faderns död 1910, dansk greve. Född 1893-02-27 på Vennberga. Först förvaltare, sedan ägare av Wulfshagen vid Kiel. Gift 1929-05-15 med grevinnan Adelheid Margareta Reventlow, av den äldre danska grevliga linjen, född 1909-05-17 på Österhof, dotter av ryttmästaren, greve Henrik Ernst Emil Carl Reventlow och grevinnan Anna von Rantzau.

Barn:

 • Benedicte Adelheid Louise,
 • Juliane Sabine,
 • Friedrich Carl Heinrich (Fritz)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: