:

Wennerstedt nr 1000

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wennerstedt nr 1000 †

Adlad 1681-07-09, introd. 1682. Utdöd 1793-06-14.


1Hm. 2Um. 3At (Sch). 4At (So).

TAB 1

Olaus Raijerus, född 1499. Katolsk präst och efter reformationen den första lutherske prästen i Norrala pastorat av Uppsala ärkestift, där han 1540 blev kyrkoherde. Död 1581. 'Han förmodas varit av Bureätten, vartill dock nämnda ätts stambok ej giver någon anledning, så framt det ej är å kvinnolinjen.' Gift men med vilken är ej känt. Se SoH 1990, nr 3–4, s. 157f, 172, 200f.

Barn:

 • Nicolaus Olai Helsingius, född i Norrala prästgård. Kyrkoherde i Lönneberga pastorat av Linköpings stift 1561 och i Rappestads och Sjögestads församlingars pastorat av nämnda stift 1578. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593 och Söderköpings riksdagsbeslut 15951. Död 1598. Gift med Eva Lund, 'av adel'.

Barn:

 • Laurentius Nicolai, född 15651 i Lönneberga prästgård Östergötlands län. Skolpilt i Linköping. Student i Uppsala 1591 (?). Hovpredikant hos hertig Magnus av Östergötland i Vadstena 1593. Kyrkoherde i Vinnerstads pastorat av Linköpings stift 1600. Död 1617. Han underskrev Uppsala mötes beslut år 1593. Uppvaktade 1595 vid hertig Magni sjuksäng och var närvarande vid hans den 21 juni s. å. inträffade död, varom han författade en Sanfärdig berättelse, vilken Sylvester Phrygius lät år 1620 med någon förändring trycka; 'gjorde sig av sin församling känd såsom en ganska nitisk och välgörande man. Hans båda söner kallade sig Winnerstadius efter födelseorten, men den äldstes barn antogo namnet Krönstrand efter sjön Krönen i Kalmar län, vid vars strand Södra Vi låg, där fadern var kyrkoherde.' Gift med Benedikta Jonædotter, dotter av1 kyrkoherden i Västerlösa pastorat av Linköping stift Jonas Erici.

Barn:

 • Nicolaus Laurentii Winnerstadius, född 1600 i Vinnerstads prästgård. Prästvigd som gymnasist 1626-04-04. Kyrkoherde i Gistads pastorat av Linköpings stift 1641-04-19. Död 1673-01-31 och begraven 1674-04-06. 'Han fick 1645 av drottning Christina 1/2 hemman Brånstad till stomhemman.' Gift 1:o 1633 med Brita Hansdotter, född 1610, död 1634-04-22, av mannen av våda ihjälskjuten. Gift 2:o 1641 med Eva Larsdotter, född 1621, begraven 1692-03-21, dotter av mannens företrädare i ämbetet, kyrkoherden Laurentius Gotschalki. [1]

Barn:

 • Anders Winnerstedt, adlad Wennerstedt, till Skogaholm i Svennevads socken, Örebro län samt Sörby i Varvs socken, och Skörtinge i Skärkinds socken (båda i Östergötlands län). Född 1650-06-00 i Gistads prästgård. Student i Uppsala2 1673-10-30. Volontär vid svenska huvudarmén i Skåne 1676. Adjutant vid Rehnskiölds kavalleriregemente s. å. i dec. Löjtnant därst. 1677-02-01. Regementskvartermästare s. å. i sept. Avsked s. å. i aug. Kapten för ett kompani kommenderat folk på Hisingen 1678-05-12, där han gjorde generaladjutants tjänst under generalmajoren Fock. Kaptenlöjtnant med ryttmästares titel vid Östgöta kavalleriregemente 1679-10-06. Adlad 1681-07-09 (introd. 1682 under nr 1000). Premiärryttmästare vid sistnämnda regemente 1683-12-17. Överstelöjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1700-07-16. Överste för Upplands ståndsdragonregemente 1703-02-05. Generallöjtnant av kavalleriet 1722-04-26. Död 1723-10-26 på Skogaholm och begraven i egen utbyggd grav vid Svennevads kyrka. Han var med vid Halmstad, Lund och Landskrona under konung Carl XI:s skånska krig ävensom under konung Carl XII vid landstigningen på Seland, övergången av Dünaströmmen samt slagen vid Gemauerthof och Liesna, då han båda gångerna anförde högra flygeln. Blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Nisjnij-Novgorod, varifrån han ej hemkom förrän 1722 efter fredsslutet. Gift 1684 på Skogaholm med Catharina Rosenberg, döpt 1650-07-16 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, dotter av krigsrådet Simon Simonsson Snare, adlad Rosenberg, och Margareta Larsdotter.

Barn:

 • Margareta Helena, född 1685-10-11 på Skogaholm, död där 1724-02-19. Gift 1715-11-24 med kammarherren Carl Rutger von Braunjohan, i hans 1:a gifte, född 1680, död 1759.
 • Simon Jakob, född 1687. Generalmajor. Död 1762. Se Tab. 2
 • Eva Maria, född 1688 på Sörby, död 1697-06-19 och begraven 1698-03-06.
 • Vendela Catharina, född 1690, död 1693.
 • Carl, född 1691, död s. å.
 • Carl Gustaf, friherre Wennerstedt, född 1692. Hovrättspresident. Död 1778. Se friherrliga ätten Wennerstedt, Tab. 1.

TAB 2

Simon Jakob (son av Anders Winnerstedt, adlad Wennerstedt, Tab. 1), till Sörby i Varvs socken och Solberga i Veta socken (båda i Östergötlands län). Rockelstad i Helgesta socken och Valsund i Hyltinge socken (båda i Södermanlands län) samt Lassåna i Bodarne socken, Örebro län. Född 1687-01-06 på Sörby. Student i Uppsala2 1698-11-14. Volontär vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1701-02-00. Korpral och adjutant därst. s. å. Adjutant vid fortifikationsfältstaten 1702-02-02. Kornett vid Upplands stånddragonregemente s. å. 2/11. Konfirm.fullm. 1703-06-27. Sekundlöjtnant s. å. 18/3. Premiärlöjtnant 1704-06-22. Kapten 1706-10-01. Konfirm.fullm. 1707-06-07. Major vid Västgötadals regemente 1722-05-04. Överstelöjtnants karaktär s. å. 29/6. Överstelöjtnant vid regementet 1737-04-04. Överstes avsked 1743-12-30. RSO 1748-09-06. Generalmajors karaktär 1752-02-03. Direktör vid Vadstena krigsmanshus 1758. Död 1762-04-02 på Solberga, vilket gods han efter hand tillhandlade sig och sedan jämte Sörby gjorde till fideikommiss 1731 för sina ättlingar samt begraven i Veta kyrka, där hans vapen uppsattes.3 Han var bland annat med vid Jakobstadt, där han blev sårad i högra knäet, Gemauerthof, Liesna och Poltava, varefter han den 1 juli 1709 blev fången vid Perevolotjna och förd först till Kasan och sedan till Sabaksar, varifrån han ej hemkom förrän 1722 efter fredsslutet. Gift 1725-05-06 på Lassåna m, Beata Sabina Rosenholm, född 1708-12-07, död 1774-11-30 på Solberga, dotter av överjägmästaren Carl Rosenholm, och Brita von Berchner.

Barn:

 • Brita Christina, född 1726-04-03, död s. å. 16/4.
 • Gabriel, född 1728. Kapten. Död 1793. Se Tab. 3.
 • Brita Sofia, född 1729-12-14 på Sörby, död 1734.
 • Carl, född 1731-08-19 på Solberga. Volontär vid adelsfaneregementet 1742. Korpral därst. 1745-06-29. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1748-11-25. Kornett därst. 1749-09-21. Löjtnant 1751-10-19. Ryttmästare 1759-05-02. Död ogift 1760-08-01 under pommerska kriget på godset Jargotz vid staden Gützkow. Hans vapen uppsattes i Veta kyrka3
 • Margareta Helena, född 1732-10-29, död 1800-12-29 Norsholm s socken, Östergötlands län. Gift 1752-09-17 på Solberga med överstelöjtnanten Lars Erik Gripenwaldt, född 1722, död 1790.
 • Ture, född 1734-01-30. Student i Uppsala 1749-03-14. Jur. examen därst.4 1751-11-21. Auskultant i Svea hovrätt 1751. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen4 s. å. 19/11. Död ogift 1756-02-26 på Solberga och begraven i Veta kyrka, där hans vapen uppsattes.3
 • Beata Christina, född 1735-10-10, död ogift 1758-12-03.

TAB 3

Gabriel (son av Simon Jakob, Tab. 2), till Solberga fideikommiss. Född 1728-12-30 på Sörby. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1743-03-00. Livdrabant 1747-06-04. Kapten vid Skaraborgs regemente 1749-10-19. Avsked 1759-03-10. RSO 1770-05-05. Död 1793-06-14 på Solberga utan söner och slöt således ätten på svärdssidan samt begraven s. å. 21/6 i Veta kyrka, där hans vapen uppsattes.3 Död 1777-01-14 i Bro kyrka Västmanlands län med friherrinnan Ulrika Helena Funck, född 1751-07-29, död 1833-05-10 på Solberga, dotter av riksrådet friherre Carl Funck, till Hovgården, och hans 1:a fru friherrinnan Charlotta Elisabet Cronstedt.

Barn:

 • Beata Charlotta, till Solberga fideikommiss. Född 1778-03-29 på Solberga, död 1813-05-15 Torsåker. Gift 1:o 1794-10-12 i Veta kyrka med överstelöjtnanten greve Claes Henrik Sparre af Söfdeborg, från vilken hon 1798-07-28 blev skild, född 1753, död 1820. Gift 2:o 1810-06-10 på Solberga med sin kusins son, majoren Alexander August Gripenwaldt, i hans 1:a gifte, född 1784, död 1838.
 • Carolina Jacquette, född 1779-03-18 på Solberga, död s. å. 25/10.
 • Augusta Vilhelmina, till Solberga fideikommiss. Född 1781-09-20 i Veta socken, död 1843-12-28 i Stockholm. Gift där 1801-05-19 med sin kusin, brukspatronen Anders Fredrik Rosenborg, född 1767, död 1817.
 • Ulrika, till Solberga fideikommiss. Född 1783-07-09 på Solberga, död 1864-02-10 i Arboga. Gift 1807-08-23 på Sörby med sin syssling, ryttmästaren Claes Erik Danckwardt-Lillieström, född 1765, död 1829.
 • Anna Maria, född 1785-07-17 på Sörby, död 1820-12-22. Gift 1806-05-25 på Sörby med revisionssekreteraren friherre Johan Ludvig Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, född 1768, död 1841.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: