:

Franc-Sparre nr 382

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Franc-Sparre nr 382 †

Bengt Erland Franc-Sparre, friherre (och greve) Franc-Sparre (son av Gabriel Sparre af Rossvik nr 7, Tab. 21), till Vegersberg, som han fick till fideikommiss av sin faster Margareta Charlotta Sparre och hennes man majoren Sam. Fredr. Franc, samt tillträdde 1814, då han den 24 maj erhöll k. m:ts tillstånd att kalla sig Franc-Sparre. Född 1774-03-14 Ekhamn. Student i Uppsala. Fänrik vid Södermanlands regemente 1785-12-14. Konduktör vid fortifikationen 1793-04-26. Löjtnant i armén 1796-02-26. Stabsadjutant hos konungen och kapten i armén s. å. 7/4. Kapten vid Björneborgs regemente 1799-06-03. Överadjutant hos konungen och major i armén 1801-09-09. Major vid nyländska brigaden och brigadadjutant s. å. 18/12. Adjutant hos generallöjtnanten friherre. Gift med Armfelt i Pommern 1804 och hos ambassadören friherre Curt von Stedingk till ryska arméns högkvarter i Mähren 1805. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén s. å. 1/3. Överstelöjtnant vid pommerska fortifikationen 1806-06-09. Överadjutant för expeditionen vid västra armén 1808. Överste i arméns, å. 25/12. RSO 1810-05-04. Sekundchef för ingenjörkåren 1811-09-28. Chef för ingenjörkåren 1812-06-30. Generalmajor 1813-09-10. RRS:tAO1kl 1814-03-00. Friherre 1815-01-16 enl. 37 § R.F., men uttog ej sköldebrevet förrän 1832-10-06 (introd. 1833-11-04 under nr 382). KSO 1815-06-20. KmstkSO 1820-06-28. Generallöjtnant 1826-05-11. Ordförande i Göta kanalbolag 1830-11-28–1833-03-23. T. f. president i krigskollegium 1832-11-17. Greve 1833-11-16 enl. samma regeringsformsparagraf (ej introd.). LVA 1836-12-14. Död barnlös 1837-08-20 på Vegersberg och slöt således själv sin friherrliga (och grevliga) ättegren. 'Han gjorde i yngre åren tjänst såsom fortifikationsofficer, först vid fortifikationskontoret i Stockholm och sedan vid fästningsbyggnaden å Hangöudd i Finland till 1796. Företog 1803 på publik bekostnad en utrikes resa för att inhämta kunskaper i fortifikationsvetenskapen samt besökte därunder de förnämsta fästen i preussiska och österrikiska länderna och gjorde även en tur till Schweiz, där han studerade de nyss förut förefallna franska och ryska krigsoperationerna. Gjorde 1806 tjänst såsom fortifikationsbefälhavare, dels vid svenska armén i Pommern, dels i Stralsund, till dess fästningen av konung Gustaf IV Adolf utrymdes. Bevistade 1808 såsom överadjutant vid västra armén träffningen vid Lier i Norge. Kommenderades 1813-04-00 till svenska armén i Tyskland och förde under tyska fälttågen 1813 och 1814 befälet över den av fortifikations- och fältmätningsbrigaderna sammansatta ingenjörkåren samt tjänstgjorde dels som generaladjutant vid svenska högkvarteret, dels som souschef vid förenade norra tyska armén under kronprinsen Carl Johans eget befäl. Återställde därjämte de av fransmännen förstörda fästningsverken omkring Stralsund, förskansade positionen vid Roslau, slog bryggorna över Elbe vid Roslau och Boitzenburg samt anlade under bataljen vid Leipzig bryggor över strömmarna i arméns rygg. Under hans överbefäl blev Karlsborgs fästning anlagd, ävensom befästningarna på Kungsholmen vid Karlskrona. Väckte vid 1823 års riksdag hos ridderskapet och adeln en motion, som jämte liknande förslag i de andra stånden gav närmaste anledning till det 1826 upprättade teknologiska institutet (nuv. Tekniska högskolan). Gift 1812-01-19 med Johanna Hedvig Vilhelmina Bernhard i hennes 2:a gifte (gift 1:o med generalmajoren friherre Gustaf Boije af Gennäs, från vilken hon 1811-06-28 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1771, död 1834), född 1775-05-10 i Berlin, död 1839-09-04, dotter av bankiren Bernhard i nyssnämnda stad och hans hustru, född Flies.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: