:

Clodt nr 126

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Clodt nr 126

Friherrlig 1714-02-15 introducerad 1719.

Ätten Clodt, efter förvärvet av godset Jürgensburg i Livland kallad Clodt von Jürgensburg, anses hava inkommit till Estland 1515 med Roleff von Clodt, som uppgives varit son till en Johan von Clodt från »Nortelen»i Westtalen. Med visshet känner man dock intet om Rolett eller hans förfäder. De äldsta säkert kända medlemmarna av släkten äro Henrik Clodt, som 1572 var förlänad med Walkull i Kusals socken, Estland och den såsom son till Roleff uppgivne Jodokus eller Jost Clodt. Jost skall hava bortlagt sitt gamla vapen, två röda vingar i silverfält, och antagit det sedermera av släkten brukade, som bland annat innehåller trenne klot, en uppgift, vilken såsom obestyrkt måste upptagas med ett visst misstroende, då sådana vapenförändringar under jämförelsevis sen tid äro sällsynta. Förutom den ännu levande friherrliga grenen hava andra, i Sverige ej introducerade, grenar funnits, vilka dock tidigt utslocknade. Den längst levande härstammade från en äldre broder till friherre Johan Adolf Clodt, översten och kommendanten i Riga. Carl Gustaf Clodt von Jürgensburg, född 1654, död 1723, som i sitt gifte med baronessan Ebba Louise von Ungern-Sternberg hade sonen Jakob Gustaf, arvherre till Jürgensburg, född omkring 1687, kapten vid Västerbottens regemente, sedan kammarjunkare hos hertigen av Schleswig-Holstein, död 1757, gift med friherrinnan Sigrid Christina Gyldenhoff. Av deras tre söner dogo två unga, medan den äldste Carl Gustaf, född 1726, i sitt gifte med sin syssling Anna Juliana Clodt (tab. 2) endast efterlämnade tre döttrar. Han sålde 1780 det gamla stamgodset Jürgensburg till sin mag Christian Georg von Ulrich. Ätten Clodt är intagen bland de herrmästerliga ätterna på riddarhuset i Riga under nr 53 och på riddarhuset i Reval under nr 17. Dess medlemmar hava alltid skrivit sig Clodt von Jürgensburg.

Ätten får icke förblandas med den samtidigt i Livland bosatta ätten von Klot av huset Heidenteld, vilken redan 1527 erhållit tyskt riksadelsdiplom och introducerades på riddarhuset i Riga under nr 16 bland de herrmästerliga ätterna. En medlem av denna ätt, Reinhold Vilhelm von Klot, son av majoren Gustaf Vilhelm von Klot och Catharina Elisabet von Trautwetter, erhöll genom kungl. resolution av den 20 april 1752 friherrligt stånd och värdighet för sig och alla efterkommande innehavare av majoratet Hohendorff i Pommern, stiftat av generallöjtnanten, friherre Johan Reinhold Trautwetter, nr 180, med skyldighet att även föra namnet Trautwetter. Denna släkt fortlever i Tyskland, sedan 1871 även med grevlig värdighet för huvudmannen, under namnet Klot-Trautwetter.


TAB 1

Johan (Reva.) von Clodt, till Nortelen i Westfalen.


 • Rolett von Clodt. Kom 1515 till Reval och blev stamfader för de livländska och svenska grenarna.


 • Jodokus eller Jost Clodt, till Jürgensburg och Allasch i Livland. Syndikus i Reval. Var 1560 herrmästarens, sedermera hertigen Gotthard Kettlers råd och kansler. Avsked 1566. Erhöll polskt renovationsdiplom (Riga.) 1566-08-03,. Kallas 1568–1570 konung Sigismunds i Polen sekreterare för utrikes ärendena. Polskt sändebud till Sverige 1568 för att lyckönska konung Johan III med anledning av dess tillträde till regeringen. Sändebud till tysk-romerska kejsaren och underskrev såsom sådan freden i Stettin mellan Sverige och Danmark 1570. Död 1572 och begraven i Riga domkyrka. Han erhöll i donation av herrmästaren Kettler slottet Jürgensburg med två tredjedelar av dess område 1561-03-02, vartill han köpte den återstående tredjedelen, Bershof, 1568-03-06 och erhöll härå konung Sigismunds konfirmation (RHKI.). Gift med Anna von Wigandt.


 • Stefan Clodt, till Jürgensburg och arvherre till Walkull i Kusals socken, Estland. Levde 1602 men var död 1616 (Riga.). Gift med Margareta von Henning, som levde änka 1626, dotter av herrmästerliga rådet i Livland Salomon von Henning till Wanen, Poskull och Kirrefer och Anna von Altenbockum (RHKI.).


 • Jost Clodt von Järgensburg, arvherre till Walkull samt Peath i Wesenbergs socken, Estland. Häradshövding i Vaksala härad, Upplands län 1611. Korpral vid Evert Horns regemente 1611-04-07. Fänrik vid fältherrens regemente 1611-11-14. Kapten vid fältherrens regemente 1612-12-10. Kapten vid ett nyuppsatt kompani drabanter 1614-07-28. Major vid fältherrens regemente 1615-07-12. Överstelöjtnant vid fältherrens regemente 1619-06-05. Överste för en infanteribrigad. Död 1621-09-04 av en kanonkula vid konung Gustaf II Adolfs sida under Rigas belägring, lämnande en späd son'. Gift med friherrinnan Elisabet von Ungern-Sternberg, som levde änka 1641, dotter av ärkebiskopliga rådet Fabian von Ungern-Sternberg, friherre till Purckeln och arvherre till Eichenangem, och Gertrud Georgsdotter von dem Wolde till Bernewalde, samt fars farbror till Volmar von Ungern-Sternberg, som blev svensk friherre under nr 54.


 • Gustaf Adolf Clodt von Jürsensburg, herre till Peuth och Bershof samt Festen i likanämnd socken och Somel i Torma socken, båda i Livland, ävensom Lauck i Roicks socken på Dagö. Född 1621. Fänrik vid liv- och hovregementet i Sverige 1638. Löjtnant vid liv- och hovregementet i Sverige 1640. Kapten 1645. Åtföljde Magnus Gabriel de la Gardie på hans ambassad till Frankrike 1646. Avsked från livgardet 1648-05-23. Underlandshövding i Åbo län 1648-11-15. Slottshauptman på Riga 1649-06-08,. Lantråd i Estland 1663. Lantmarskalk i Livland. Legat till Ryssland 1666. Död 1681 och begraven i Stockholm i Jakobs kyrka samt sedan förd till Nikolai kyrka, Stockholm. Gift 1:o 1648-12-08, då drottning Christina höll bröllopet, med Brita Stuart, död 1668-02-22 Stockholm, begraven i Jakobs kyrka och därefter förd till Reval och nedsatt 1682-02-22 i familjegraven i S:t Nikolai kyrka, Stockholm, dotter av kammarherren David Stuart, och hans 1:a fru Anna Kruse af Elghammar. Gift 2:o 1669 med Margareta Beata Wrangel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Gustaf Henrik von Wrangel), begraven 1690-02-18 dotter av ryttmästaren Herman von Wrangel av huset Ellistfer och Gertrud von Tiesenhausen.

son:

 • 1. Johan Adolf Clodt von Jürgrensburg, friherre Clodt, friherre till Peuth, Festen samt Lebola i Kegels socken, Estland, herre till Lauck och Somel. Född 1658-08-05 Elghammar. Kornett vid Volmar Wrangels kavalleriregemente 1674-10. Fänrik vid livgardet 1675-09-22. Löjtnant vid livgardet 1676-06-19. Löjtnant vid drabanterna 1677-05-11. Avsked 1679-05-09. Överstelöjtnant 1688-09-26 vid de trupper, som skulle överlåtas till Nederländerna, men kom ej att resa dit. Överstelöjtnant vid västra Nylands infanteriregemente 1694-12-31. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1696-02-03. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Riga. Överste och chef föl regementet 1702-08-13. Generalmajor 1706-09-12. Kommendant i Riga 1709-12-13. Friherre 1714-02-15 (introducerad 1719 under nr 126). Generallöjtnant 1720-03-14. Död 1720-10-20 i Moskva under fångenskapen samt sedermera hemförd och begraven 1722-03-14 i Reval. Han. blev vid Rigas övergång 1710 rysk fånge samt har om sitt deltagande i kriget i Skåne på 1670-talet och slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona skrivit en dagbok, som för kännedomen om dessa händelser utgör en viktig historisk källa (delvis tryckt i Historisk tidskrift 1883). Gift 1:o 1682-10-25 med friherrinnan Anna Margareta von Liewen, döpt 1667-09-18 i Reval, död 1704-05-11 i barnsäng, dotter av översten Bernhard Otto Liwe, friherre von Liewen, och hans 2:a fru Elisabet Gertrud Wrangel av huset Ellistfer. Gift 2:o 1706-08-30 i Stockholm med grevinnan Juliana Christina Bonde af Björnö i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1722 med generallöjtnanten Cari Adam Stackelberg, friherre Stackelberg, i hans 4:e gifte, född 1749), född tvilling 1684-01-06, död 1758-02-20, dotter av kungl. rådet och presidenten friherre Carl Bonde, greve Bonde af Björnö, och hans 1:a fru grevinnan Eleonora Margareta Brahe.

Barn:

 • 1. Anna Charlotta, döpt 1683-09-05 i Reval, begraven 1750-03-03 i Reval Gift 1:o med kaptenen vid Liewens infanteriregemente Reinhold Ernst von Mengden, död 1708-04 [KA. Likvidationer, Hären efter 1680, nr 28 (OA)]. Begraven 1709-02-29 i Reval. Gift 2:o 1712-12-28 (1712-12-08) Näsgård
 • 1. Berend Gustaf, född 1686, död som barn
 • 1. Brita Margareta, född 1687, död som barn
 • 1. Carl Adolf, född 1688, död som barn
 • 1. Elisabet Gertrud, född 1689. Gift med majoren Erik Johan (RHKI.) von Meck.
 • 1. Christian Benedikt, född 1690. Fänrik vid Liewens livländska infanteriregemente 1706. Löjtnant vid Liewens livländska infanteriregemente 1707-08. Kapten 1709-08-28. Majors titel 1722-07-19. Kaptens indelning vid garnisonsregementet i Stralsund 1723-01-15. Drunknade 1734-03-09 på resan till sitt bröllop [Lk]. Han blev fången vid Wesenberg 1708-08-16 och förd till Pereslav-Saleshi, varifrån han hemkom först 1722-04.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1692. Kapten. Död 1738. Se Tab. 2.
 • 1. Berend Otto, född 1693, död som barn.
 • 1. Johanna, född 1695, död 1757-12. Gift 1714 med sin frände, majoren friherre Carl von Ungern-Sternberg, född 1689-07, begraven 1741-02-23 i Reval (RHH.).
 • 1. Maria Gustava, född 1697, död som barn.
 • 1. Johan Adolf, född 1700-01-01. Kom i tjänst 1716. Musketerare vid svenska livgardet 1717-03-26. Förare 1717-06-26. Sergeant 1718-02-06. Fänrik vid svenska livgardet 1718-10-23. Löjtnant 1732-05-19. Avsked 1732-06-21. Död ogift 1749.
 • 1. Carl Magnus, döpt 1702-02-28, död 1704.
 • 1. Lovisa Juliana, född 1703-03-06, död som barn.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1704, död 1783-01-03. Gift 1724-09-24 i Reval med överstelöjtnanten och mannrichtem Carl Henrik von Rosenthal, till Moisama och Waddemois, född 1680-06-01, död omkring 1755.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1707. Kapten. Död 1740. Se Tab. 7.
 • 2. Ulrika, född 1708, död 1718 och begraven 1718-09-11 i Tyresö socken, Stockholms län.
 • 2. Gustaf Nils, till Yxtaholm i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län. Född 1712-05-30. Volontär vid livgardet 1730-09-22. Furir 1730-11-17. Fänrik vid livgardet 1732-06-21. Kapten vid konung Stanislai av Polen livdragoner i Danzig 1733-12. Kapten vid Appelgrens regemente i Frankrike (Royal Suédois) 1734. Löjtnant vid svenska livgardet 1740-08. Avsked 1741-07-30. Major i armén 1750-01-10. RSO 1750-04-17. Överintendents titel 1764. Död barnlös 1770-08-24 på Yxtaholm och ligger jämte sin fru begraven i Lilla Mellösa kyrka. Han prydde det natursköna Yxtaholm med vackra stenhusbyggnader. Gift 1738-11-08 med Beata Gustava Sparre af Rossvik, född 1720-11-22, död 1782-04-26 på Yxtaholm. dotter av generaladjutanten Per Sparre af Rossvik, och hans 2:a fru Sigrid Ebba Fleming.

TAB 2

Gustaf Adolf (son av Johan Adolf Clodt von Jürgensburg, friherre Clodt, Tab. 1), född 1692 i Reval. Antagen i krigstjänst 1707. Fänrik vid Rigiska guvernörsinfanteriregementet 1709. Löjtnant vid Rigiska guvernörsinfanteriregementet 1710-03-02. Kaptens karaktär 1723-08-08 med rang från 1722-06-26. Kapten vid Tavastehus läns infanteriregemente 1728-10-31. Död 1738-06-25 [Lk]. Han blev tången vid Riga 1710-07-01 och förd till Pereslav Saleski samt hemkom 1722-04. Gift 1:o 1726-03-01 i Reval (Ha) med Anna Johanna (Ha) von Tiesenhausen, dotter av Richard von Tiesenhausen och Christina Ester von Schutz (Ha.). Gift 2:o 1734 1/9 i Fredrikshamn med Lunetta von Rohr, född 1704-04-04, död 1764-06-25, dotter av överstelöjtnanten Joakim von Rohr, och Catharina Charlotta Klingenberg.

Barn:

 • 1. Bernt Johan, född 1726-11-20. Student (At (P).) 1740-11-13. Volontär vid Hamiltonska regementet 1743-02. Rustmästare 1743-04-09. Sergeant 1744-02. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1745-12-19. Löjtnant 1749-04-12. Regementskvartermästare 1754-05-19. Stabskapten 1754-11-09. Genom byte transporterad till Dalregementet 1761-09-26. Stabskapten och regementskvartermästare vid Dalregementet 1762-09-14 Kompanichef 1765-07-15. Död ogift 1771-10-06 i Stockholm och var den sista av ätten i Sverige.
 • 1. Johan Adolf, född 1727. Löjtnant. Död 1803. Se Tab. 3.
 • 1. Christian Fredrik, född 1729, död 1744.
 • 1. Anna Juliana, född (RHKI.) 1731-07-31, död (RHKI.) 1787-03-21. Hon var känd för sin skönhet. Gift 1751 (RHKI.) med sin syssling, ordnungsrichtern i Livland Carl Gustaf Clodt von Jürgensburg, till Jürgensburg, född 1726.
 • Carl Gustaf, född 1735-05-01 Asikkalla socken, Finland, död i Asikkala (Asikkalla) socken, Finland 1735-08-24.
 • Christina Charlotta, döpt 1736-05-03 i Asikkala socken, död i Asikkala socken 1736-08-07 [Asikkala kyrkoarkiv]
 • Flera barn, som alla dogo som unga.

TAB 3

Johan Adolf (son av Gustaf Adolf, Tab. 2), född (Riga.) 1727-12-20. Sekundadjutant vid svenska livdragonregementet 1745-06-28. Löjtnant i fransk tjänst. Adjutant vid svenska livdragonerna (At (P).) 1757-01-21. Avsked ur svensk tjänst 1758-08-21 och bosatte sig i Livland, där häri blev ordnungsgerichts-adjunkt och 1762-08-08 köpte godset Schöneck. Död 1803 på godset Euseküll och begraven 1803-08-16. Gift 1760-01-14 med Anna Dorotea von Tiesenhausen, född 1731-12-29, dotter av Carl Magnus von Tiesenhausen och Justina Dorotea von Ceumern.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1760-11-04, död som ung.
 • Dorotea Charlotta, född 1761-11-13, död som ung.
 • Gustaf Adolf, född 1762. Major. Död 1829. Se Tab. 4.
 • Carl Bernhard, född 1764-01-02, död som ung.
 • Anna Louisa, född 1765-10-30, död (Riga.) 1842-11-09 i Walguta. Gift 1804-06 på Euseküll med professorn i anatomi i Leipzig, fil. mag. Ludvig Emil Cichorius, från vilken hon blev skild, född 1770-04-07 i Leipzig.
 • Fredrik Johan, född 1766-05-21. Löjtnant i rysk tjänst. Avsked med kaptens titel 1787. Död 1819. (Reval.) Gift med Catharina von Klüwer, som levde 1805.
 • Christian Reinhold, född 1767. Kapten. Död 1835. Se Tab. 5.
 • Otto Bernhard, född 1768-10-27. Var styckjunkare vid ryska artilleriet 1787. Kaptens avsked 1799. Död 1846 (Reval.).
 • Juliana Vilhelmina, född 1770-03-17, död 1822-11-25 i Dorpat. Gift (Riga.) 1789-08-17 med August Fredrik von Sivers, arvherre till Euseküll, i hans 2:a gifte.

TAB 4

Gustaf Adolf (son av Johan Adolf, Tab. 3), född 1762-11-02. Var kapten i rysk tjänst 1787. Majors avsked 1795. Död 1829 (Reval.). Gift 1790-02-06 med Dorotea Anna Christina von Rosenkampf, dotter av lantmarskalken Casper Henrik von Rosenkampt och Juliana Catharina von Hagemeister.

Barn:

 • Gustaf, född 1790-08-17 i Petersburg [Reval].
 • Juliana, född 1791-08-01 i Viborg, död 1853-12-26 i Dorpat. Gift med kollegierådet i Moskva Henrik (Riga.) von Schröder.
 • Henriette Carolina, döpt 1792-12-27 i Lais. Gift med ryske överstelöjtnanten greve Peter Christoffer Münnich, död 1828-01-28.
 • Leopoldine, född 1794-11-04 död 1864-04-09 i Dorpat. Gift 1812-12-16 med Johan Didrik von Schrenck, född 1780, död 1834 [Riga].
 • Marie.
 • Henrik Gustaf Adolf, född 1797. Stupade 1813 vid Danzig (Reval.).
 • Fredrik Christian Otto Carl, född 1800, död 1848 (Reval.).
 • Carolina Charlotta Vilhelmina, född 1803 (Reval.).
 • Charlotta Hedvig, född 1807 (Reval.).

TAB 5

Christian Reinhold (son av Johan Adolf, Tab. 3), född 1767-07-26 Fistehlen Kapten vid ryska artilleriet. Avsked. död 1835-11-29 på KIein-Johannishof. Gift 1813-05-09 på Walguta med Natalia Eufrosyne Helena von Böttiger, född 1792-08-15 i Dorpat, död 1870-04-08, dotter av kurländske kretsmarskalken Alexius Gottfried von Bottiger till Fehlen och Anna Dorotea von Bruiningk.

Barn:

 • Carl August, född 1814-05-05. Kapten vid ryska flottan. död på 1870-talet i Ems.
 • Louise Natalia, född tvilling 1815-04-04 på Walguta. Död ogitt 1896-11-22 i Dorpat.
 • Gustaf Rudolf, född tvilling (Reval.) 1815-04-04 på Walguta. Sjökadett. Död 1827-04-30 i Petersburg (Reval.).
 • Julius Fredrik Otto, född 1819-10-14 i Dorpat. Sjökadett. Död 1837-12-28 i Petersburg.
 • Oskar Hugo, född 1823-11-27 Sommerpahlen Kapten av 1. rangen vid ryska flottan. Född 1879-01-22 i Kronstadt. Gift 1862-08-08 i Reval med Anna Caroline von Bodisco, född 1828-02-24, död 1897-05-14, dotter av majoren Alexander von Bodisco och Emilie Eufrosyne von Baranoff.
 • Robert Adolf, född 1825-02-09 på Sommerpahlen. Rysk överste. Död 1896-12-09 i Reval. Gift med Ljubov Leonov, död 1905-10-15 i Reval.
 • Antonie Vilhelmina Sofie, född 1827-09-03 Korast ). Gift 1849-05-06 i Dorpat med friherre Carl Edvard Wolter von Schilling till Wardes i Estland, född 1821-05-05, död 1864-01-18.

TAB 6

Carl Vilhelm (son av Johan Adolf. Tab. 3), född 1774-04-10, död 1805-05-05. Gift 1799-10-09 med Lucia Charlotta Helena von Ceumern, av en adlad men ej introducerad ätt, född 1769-05-18, död 1804-03-14 i Kersel.

Barn:

 • Lucia Carolina Dorotea, född 1800-08-08 i Ruppin.
 • Henriette Juliana, döpt 1803-02-20.

TAB 7

Carl Vilhelm (son av Johan Adolf Clodt von Jürgensburg, friherre Clodt, Tab. 1), all Peuth i Wesenbergs socken, Estland och Vogelsang i Ummerns socken, Estland. Född 1707. Volontär vid fortifikatlonskontoret. Adjutant vid Stockholmsbrigaden 1724-04-29. Permission att resa utrikes 1724-10-12. Konduktör vid fortifikationsbrigaden i Karlskrona 1731-12-04. Avsked 1735-12-12. Kapten i romersk-kejserlig tjänst. Död 1740. Gift 1735-02-16 i Haljalls socken, Estland (Ha) med sin styvsyster, friherrinnan Ulrika Eleonora Stackelberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryske gardesfänriken, friherre Conrad Fredrik Meijendorff von Yxkull, född 1713, död 1773), död 1759, dotter av generallöjtnanten Carl Adam Stackelberg, friherre Stackelberg, och hans 3:e fru Ulrika Eleonora Albedyl.

Barn:

 • Gustaf Adam, född 1736-04-07 i Reval, död i Reval 1740-03-22 [RHH].
 • Juliana Eleonora, född 1737 (Reval.), född (Reval.) 1807-04-06. Gift (Reval.) 1757-12-23 med majoren Carl Fredrik von Jarmerstedt, av en adlad, men ej introducerad ätt, född (Reval.) 1734-01-30, död (Reval.) 1812-04-17.
 • Adolf Fredrik, född 1738. Löjtnant. Död 1806. Se Tab. 8.

TAB 8

Adolf Fredrik (son av Carl Vilhelm, Tab. 7), till Peuth i Wesenbergs socken, Estland och Köndes i Tristfers socken, Estland. Född 1738. Löjtnant vid ryska livkyrassiärerna. Död 1806 i Petersburg (Reval.). Gift 1:o 1761-10-21 med Gertruda Sofia von Schwengelm, född 1742-08-15 i Reval, död i Reval 1773-07-03, dotter av lantrådet Jakob Henrik von Schwengelm, av en adlad, men ej introducerad ätt, och Anna Margareta von Pohlmann. Gift 2:o 1774-10-21 i Reval med förra fruns syster Jakobina Henrietta von Schwengelm, döpt 1752-07-26 i Reval, död i Reval 1779-02-21.

Barn:

 • 1. Jakob Fredrik, född 1762-08-12, död 1763-05-03.
 • 1. Anna Juliana, född 1763-07-19, död ogift 1846-12-11 i Wesenbergs socken.
 • 1. Gertruda Henrietta, född 1764-07-30, död 1784. Gift 1783-01-30 i Reval med Ludvig Wilhelm von Rautenfeld, till Castran.
 • 1. Carl Gustaf, född 1765. Generalmajor. Död 1822. Se Tab. 9.
 • 1. Ulrika Juliana, född 1766-08-04, död 1846-12-14 i Wesenberg. Gift (Ha.) 1787-03-18 med löjtnanten och räntmästaren Carl von Belli, född 1763, död 1821-08 (At (P).).
 • 1. Bernhard Henrik, född 1767. Generalmajor. Död 1853. Se Tab. 21.
 • 1. Adolf Georg, född (Reval.) 1768-11-10. Överste i rysk tjänst. Död 1815 (Reval.).
 • 1. Jakob Henrik, född 1771. Kapten. Död 1848. Se Tab. 22.
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1772-10-14. Major i rysk tjänst. Stupade 1810 under kriget mot Turkiet (Reval.).
 • 2. Margareta Charlotta Helena, född 1775-07-23 i Reval, död i Reval 1776-07-01.
 • 2. Georg Gustaf Johan, född 1776. Porträttmålare. Död 1839. Se Tab. 31.
 • 2. Amalia Elisabet, döpt 1777-11-08, begraven 1778-04-13.

TAB 9

Carl Gustaf (son av Adolf Fredrik, Tab. 8), född 1765-07-25. Var kapten i rysk tjänst vid kejsarens svit 1797. Överkvartermästare 1812. Efter att hava deltagit i slagen vid Borodino, Tarutino och Leipzig kommendant i Bremen 1813. Stabschef vid en sibirisk armékår i Omsk 1817-03-16. Generalmajor. Död 1822-07-22 i Omsk. Han är bekant för sina geodetiska arbeten. Uppgjorde bl a 1805–1811 en detaljerad karta över Moldau, Valakiet, Bessarabien och en del av Sibirien. Gift 1800-01-05 i Petersburg med Elisabet Charlotta Aurora von Freyholdt, född 1778, död 1825-08-13 i Petersburg, dotter av statsrådet Jakob von Freyholdt.

Barn:

 • Paul, född 1800-10-25 i Petersburg, död 1800.
 • Sofia Teresia Christina, född 1801-12-31 i Petersburg, död i Petersburg 1805-04.
 • Voldemar Jakob Johan Adolf, född 1803-09-02 i Petersburg. Rysk general av artilleriet. Professor vid krigsakademien i Petersburg. Död i Petersburg 1887-02-22. Gift med Marie Ivanovna Labradin, född 1807, död 1891-12-16 i Petersburg.
 • Peter Jakob, född 1805. Professor. Död 1867. Se Tab. 10.
 • Constantin Johan Gustaf Carl, född 1807. Generalmajor. Död 1879. Se Tab. 14.
 • Alexander Gustaf Jakob, född 1815-07-19 död 1830.
 • Bernhard (Boris) Johan, född 1817. Kapten. Född 1863. Se Tab. 19.
 • Natalie, född 1820-08-26 i Omsk, död 1845-09-02 i Petersburg. Gift 1841-04 med hovrådet Alexander Jasjtjenko.
 • Elisabet, född 1821, död 1828-05-21 i Petersburg.
 • Mikael Georg, född 1822. Överstelöjtnant. Död 1874. Se Tab. 20.

TAB 10

Peter Jakob (son av Carl Gustaf, Tab. 9), född 1805-03-24 i Petersburg. Löjtnant. Professor vid konstakademien i Petersburg 1864. PPrPleMer. Död i Petersburg 1867-11-08. Berömd bildhuggare. Hans förnämsta verk äro Fyrspannet på triumfbågen, Hästtämjarne på Anitsjkovska bron och kejsar Nikolaus ryttarstaty, alla i Petersburg. Gift med Juliana Ivanovna Spiridonov.

Barn:

 • Mikael, född 1835. Konstnär. Död 1915. Se Tab. 11.
 • Vera, född 1844. Gift med sin kusin friherre Alexander Clodt (von Jürgensburg), född 1840, död 1872.
 • Peter, född 1846, död 1848.
 • Marie. Gift med N. N. Staninkovitj.
 • Natalie. Gift med Anatol Harder.
 • Sofia. Gift med N. N. Harder.

TAB 11

Mikael (son av Peter Jakob, Tab. 10), född 1835-09-17. Konstnär (målare). Medlem av konstakademien i Petersburg 1867. Född i Petersburg 1915-02-10. Gift 1862-02-09 med Ludmilla Gomostajev, död 1898-11-20 i Petersburg. (Reval)

Barn:

 • Ludmilla.

TAB 12

Alexei (son av Mikael, Tab. 11), född 1874-01-11. Gift 1897-07-16 i Petersburg med Anna Michailov, född 1874-09-04 i Kaluga, dotter av generalmajoren Feodor Michailov.

Barn:

 • Georges, född 1898-04-19 i Petersburg.

TAB 13

Alexander (son av Peter Jakob, Tab. 10), född 1841. Godsägare. Gift 1:o med Alexandra Michailovna Boretjev. Gift 2:o med N. N. Tjaltig.

Barn:

 • Vladimir, född 1866.
 • Mikael, född 1868.

TAB 14

Constantin Johan Gustaf Carl (son av Carl Gustaf, Tab. 9), född 1807-06-18 i Petersburg. Generalmajor av ryska artilleriet. Avsked ur krigstjänsten 1835. Framstående gravör och xylograf. Död 1879-11-03 i Petersburg. Gift 1:o 1832-03-17 med Catharina Vigné. Gift 2:o 1871-11 i Petersburg med Johanna Ossipov, född i Petersburg 1842.

Barn:

 • 1. Mikael, född 1832. Statsråd. Död 1902. Se Tab. 15.
 • 1. Alexander, född tvilling 1832-12-30 i Petersburg, liksom syskonen, död som barn [Reval].
 • 1. Nikolai, född 1834-05-22. Löjtnant vid artilleriet. Död 1863-04-10. Gift 1862-01 i Petersburg med Alexandrine Berkov, född i Petersburg 1839, dotter av hovrådet Vassili Berkov.
 • 1. Voldemar, född 1837-05-16, död 1841-01-28 i Petersburg.
 • 1. Elisabet, född 1839-01-11. Gift 1857-12-22 med generallöjtnanten August Alexander Jernefelt, nr 536, född 1834, död 1896.
 • 1. Catharina, född 1842-10-01.
 • 1. Andreas, född 1845-10-12. Löjtnant. Död ogift 1871-11-11 i Kisjinev[Reval].
 • 1. Helena, född 1849-10-13. Gift 1867-06 i Petersburg med kollegiiassessom Dmitri Sarantjev, i hans 2:a gifte, född 1834.
 • 1. Constantin, född 1851-12-19.
 • 1. Olga, född 1856-08-10.
 • 2. Vladimir, född 1875-03-01.

TAB 15

Mikael (son av Constantin Johan Gustaf Carl, Tab. 14), född tvilling 1832-12-30 i Petersburg. Professor vid konstakademien i Petersburg 1864. Statsråd. Berömd landskapsmålare. Död 1902-05-16 i Petersburg. Gift 1:o 1862-04 i St. Petersburg med Elisabet Gavrilovna Vladimirov, född 1843, död 1865-12-01. Gift 2:o 1867-01 i Petersburg med Elisabet Mikailovna Staninkovitj, född 1839 i Odessa, dotter av amiralen Mikael Staninkovitj (Reval.).

Barn:

 • 1. Boris.

TAB 16

Peter (son av Mikael, Tab. 15), född 1867-11-13 i Petersburg. Kapten av 1. rangen vid ryska flottan. Erhöll 1916 på ansökan kejs. tillstånd att avlägga sitt förra namn och titel och kalla sig Krassinski. Gift 1894-07-04 i Sevastopol med Josefine Krassinski, född 1876.

Barn:

 • Vladimir (Krassinski), född 1895-06-12.

TAB 17

Alexander (son av Constantin Johan Gustaf Carl, Tab. 14), född 1840-07-29 i Petersburg, död 1872-05-21 i Minsk. Gift med sin kusin friherrinnan Vera Clodt (von Jürgensburg), född 1844, dotter av professorn, friherre Peter Jakob Clodt (von Jürgensburg) och Juliana Ivanovna Spiridonov.

Barn:

 • Eugen, född 1867-03-12.
 • Constantin, född 1868-03-05.
 • Sofie, född 1871-01-18.

TAB 18

Nikolai (son av Alexander, Tab. 17), född 1865-10-02 i Petersburg. Gift 1889-10-01 med Marie Johanna Emma Warleigh.

Barn:

 • Helena, född 1890-03-02.
 • Natalie, född 1892-07-01.
 • Peter, född 1898-05-04.

TAB 19

Bernhard (Boris) Johan (son av Carl Gustaf, Tab. 9), född 1817-01-28 i Petersburg. Stabskapten. Död 1863-11-03 i Petersburg. Gift 1:o med N. N. Oserov. Gift 2:o med Catharina Sarytesjev, född 1831, död 1904-04 i Petersburg.

Barn:

 • Elisabet. Gift med N. N. Tamilov.
 • Olga.
 • Varvara.
 • Maria.
 • Boris. Senator.

TAB 20

Mikael Georg (son av Carl Gustaf, Tab. 9), född 1822-12-14 i Omsk. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Död 1874-12-12 i Petersburg. Gift med Anna Sachanski.

Barn:

 • Marie, född 1855-01-01. Gift med Alexander Mego.
 • Constantin, född 1858-02-28. Bergsingenjör.
 • Peter, född 1860-12-08. Löjtnant. Död 1895-06-31 i Warschau.
 • Olga, född 1862-07-06.
 • Anna, född 1870-01-08. Gift 1894-02-11 med undersökningsdomaren i Astrakan Paul von Kesler, född 1863-10-06.

TAB 21

Bernhard Henrik (son av Adolf Fredrik, Tab. 8), till Waschel i Maholms socken, Estland och arvherre till Peuth i Wesenbergs socken, Estland. Född 1767-10-10. Generalmajor i rysk tjänst. RRS:tGeorgsO4kl. Död 1853-10-02 på Peuth. Gift 1818-08-28 med grevinnan Julie Magdalena von Rehbinder, född 1794-08-26, död 1864-05-18 på Peuth, dotter av kretsmarskalken greve Diedrich von Rehbinder och Anna Margareta Gustava von Schwengelm, av en adlad, men ej introducerad ätt.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1819-10-12 på Waschel, död 1905-05-03 Wattel Gift 1839-10-10 på Wannamois i Kirrifers socken, Estland med ryske majoren Gotthard von Maydell, arvherre till Podis, född 1808-02-27, död 1872-04-07 i Pernau.
 • Julie Gustava, född 1820-10-30, död 1897-01-07 i Reval. Gift 1838-12-11 på Wannamois med majoren Jakob Johan von Derfelden, arvherre all Pulkas, född 1803-11-10 Klosterhof
 • Vilhelmina Carolina, född 1822-06-16 på Waschel, död 1912-03-07 i Reval. Gift 1846-10-04 på Wannamois med manngerichtsassessorn, greve Carl Manteuffel, född 1821-08-04, död 1864-06-19.
 • Gustaf Adolf, född 1824-04-18 på Waschel, död ogift 1847-01-27 på Wannamois.
 • Alexandra Elisabet, född 1829-03-15 i Kirriters socken, död 1898-05-13 i Reval. Gift 1848-08-13 på Wannamois med riddarhussekreteraren, friherre Reinhold (Roman) Fredrik von Budberg, född 1816-02-11 Strandjhof

TAB 22

Jakob Henrik (son av Adolf Fredrik, Tab. 8), till Korjot i Wesenbergs socken, Estland. Född 1771-08-06. Kapten i rysk tjänst. Död 1848-04-30 på Korjot. Gift 1:o 1804-03-25 med Gertrud Margareta von Rosen, född 1784-04-02, död 1808-05-28, dotter av löjtnanten Bengt Fredrik von Rosen och Gertruda Elisabet von Aderkas. Gift 2:o 1809-03-14 med den förra fruns syster Fredrika Elisabet von Rosen, född 1777-04-02. Död 1858-10-29 i Wesenberg.

Barn:

 • 1. Alexander Fredrik, döpt 1805-05-12. Ryttmästare (Riga.). Död 1838 (Riga.).
 • 1. Gertruda Elisabet, född 1807-08-14, död 1808-05-30.
 • 2. Eleonora Barbara, född tvilling 1810-02-01 och död 1810-03-08 på Korjot.
 • 2. Gertruda Vilhelmina, född tvilling 1810-02-01 på Korjot, död ogift 1898-01-19 i Wesenberg.
 • 2. Amalia Jakobina, född 1812-04-01 i Reval, död ogift 1864-02-13 i Wesenberg.
 • 2. Johan Reinhold, född 1814-02-04 Finn Rysk ryttmästare (Riga.). Gift med Marie Artzebusjev (Riga.).
 • 2. Elisabet Adolfine, född 1816-02-21, död 1887-03-27 i Wesenberg. Gift 1865-09-15, med kretsräntmästaren Carl Nikolaus Wentzer.
 • 2. Bernhard Jakob Henrik, född 1817. Överstelöjtnant. Död 1879. Se Tab. 28.
 • 2. Adolf Julius, född 1818. Brigadgeneral. Död 1879. Se Tab. 29.

TAB 23

Carl Gustaf (son av Jakob Henrik, Tab. 22), arvherre till Korjot. Född 1806-06-06. Löjtnant. Gift 1839-02-17 i Reval med Julia Fredrika Ulrika von Mohrenschildt, född 1822-05-05, dotter av Gustaf von Mohrenschildt, av en adlad men ej introducerad ätt, och Alexandra Vilhelmina von Dörper.

Barn:

 • Vilhelmina Fredrika Augusta, född 1839-12-07 Humala Gift med N. N. Müller.
 • Alexander, född 1841. Löjtnant. Död 1890. Se Tab. 24.
 • Oskar Johan, född 1843-09-11 i Reval, död 1878-05.
 • Ludvig Nikolaus Jakob, född 1845. Ryttmästare. Död 1906. Se Tab. 26.

TAB 24

Alexander (son av Carl Gustaf, Tab. 23), till Samm i Maholms socken, Estland. Född 1841-07-01 på Humala. Rysk gardeslöjtnant. död 1890-10-03 i Meran. Gift 1869-02-23 med Marie Adelheid Charlotte Bronikovskij.

Barn:

 • Alexander, född 1869. Tulltjänsteman. Se Tab. 25.
 • Marie, född 1871-02-05 i Petersburg. Gift 1893 med geheimerådet Alexander Meyen, död efter 1917 i Petersburg.
 • Helene, född 1873-02-14 på Samm, död på Samm 1873-05-20.
 • Sofie Vilhelmina, född 1883-06-02 på Samm.

TAB 25

Alexander (son av Alexander, Tab. 24), född 1869-11-26 Petersburg. Tulltjänsteman i Grodno. Gift 1896-07-14 med Vera Brosse, dotter av Vladimir Brosse.

Barn:

 • Vladimir, född 1898-01-09 i Grodno.

TAB 26

Ludvig Nikolaus Jakob (son av Carl Gustaf, Tab. 23), född 1845-10-01 Wöhso Ryttmästare. Kretschef i Fellin. Död 1906-09-20 i Riga. Gift 1871-11-11 i Petersburg med Vilhelmina Anna von Burmeister, född 1852-02-11 i Petersburg, död 1896-02 i Fellin, dotter av Vilhelm von Burmeister.

Barn:

 • Olga, född 1874-05-21 Tolsburg Gift 1910 med pastorn i Minsk A. Matsjulan, född 1864-03-29 i Kaltenbrunn (Nödingshof) i Letnburgs socken, Kurland.
 • Eugenie, född 1875-11-26 på Tolsburg.
 • Adelheid, född 1879-11-03 på Tolsburg. Gift 1908-11-02 i Riga med bokhandlaren Carl Alfons Bachström, född 1866-03-27 i Pernau.
 • Oskar Nikolaus, född 1883-11-28 på Tolsburg.
 • Carl, född 1885-11-28 på Tolsburg.

TAB 27

Alexander (son av Ludvig Nikolaus Jakob, Tab. 26), född 1872-09-07 i Petersburg. Kollegiiassessor. Gift 1901-01-16 i Petersburg med Hedvig Krüger, född i Petersburg 1876-08-20, dotter av statsrådet Voldemar Krüger och Catharina Hammermann.

Barn:

 • Edit, född 1902-02-22 i Petersburg.
 • Voldemar, född 1908-07-06 i Petersburg.

TAB 28

Bernhard Jakob Henrik (son av Jakob Henrikt Tab. 22), till Edara i S:t Jakobi socken, Estland. Född 1817-05-01. Rysk överstelöjtnant. Död 1879-05-21 i Wesenberg. Gift 1863-12-04 med Johanna Vilhelmine Charlotte wn Pezold, född 1832-03, död 1899-06-14, i Wesenberg, dotter av Ludvig Vilhelm von Pezold och Amelie Henriette (von) Bagghufvud nr 755.

Barn:

 • Fredrika Vilhelmina Amalia, född 1867-06-07 i Wesenberg.

TAB 29

Adolf Julius (son av Jakob Henrik, Tab. 22), född 1818-11-02 Korjot Rysk överste 1870. Brigadgeneral. Död 1879-04-20 i Kronstadt. Gift 1853-01-21 med Helena Ivanovna Gajus, född 1836-04-07.

Barn:

 • Maria, född 1858.
 • Georg, född 1861-01-08. Rysk ingenjöröverste. RRS:tStO2kl. Död 1905-08-06 i Odessa.
 • Sergei, född 1870, död 1887-10.

TAB 30

Paul (son av Adolf Julius, Tab. 29), född 1867-12-14 i Konstantinograd i guvern. Poltava. Överste för ryska gardesregementet Pavlovsk 1910. Kommendör för infanteriregementet Bjelomorsk 1914 och för gardesregementet Finland 1915. Generalmajor. RRS:tVIO3kl och S:tAO1kl. Gift 1894-08-21 i Petersburg med Vera Jordan, född 1868-02-26 i Poltava, dotter av generallöjtnanten Georg Jordan och Elisabet Nesterenko.

Barn:

 • Georg, född 1895-07-01 i Petersburg.
 • Helene, född 1897-08-11 i Petersburg.
 • Elisabet, född 1899-05-09 i Petersburg.
 • Catharina, född 1901-08-03 i guvern. Cherson.
 • Eugenie, född 1903-12-27 i Petersburg.

TAB 31

Georg Gustaf Johan (son av Adolf Fredrik, Tab. 8), till Orrenhof i Kosch's socken, Estland. Född 1776-09-04 Peuth Porträttmålare. Död 1839-12-11 i Reval. Gift i Reval 1805-04-21 med Amalia Catharina von Baranoff, född 1782-10-12, död 1868-12-15, dotter av överstelöjtnanten Gotthard von Baranoff och Helena von Rosenbach.

Barn:

 • Edelhard, född 1806-03-23 i Reval, död (Reval.) Reval 1806-04-06.
 • Marie, född 1806, död 1806.
 • Carl Eugen Johan Bernhard, född 1807. Generalmajor. Född 1865. Se Tab. 32.
 • Eugen Johan Bernhard, till Saage i Jegelechts socken, Estland. Född 1809-12-01. Rysk överstelöjtnant. Död barnlös 1897-12-01. Gift 1842-08-25 i Reval med sin broders svägerska Matilda Augusta von Wachten, född 1822-05-11 i Tiraspol, död 1889-09-01 dotter av generallöjtnanten Hans Otto Vilhelm Fredrik von Wachten och baronessan Elisabet von Ungern-Sternberg (Reval.).
 • Elisabet Juliana Fredrika, född 1813-01-08.
 • Adolf, född 1816-04-15, död 1816-05-17 i Dorpat.
 • Pauline Fransiska, född 1817, död 1835-05-14 i Reval.
 • Corinna Vilhelmina Juliana, född 1818-05-24 på Orrenhof. Rysk stiftsdam. Död ogift 1897-09-21 i Reval.

TAB 32

Carl Eugen Johan Bernhard (son av Georg Gustaf Johan, Tab. 31), till Orrenhof. Född 1807-11-09 i Reval. Rysk generalmajor. Död 1865-12-17 på Orrenhof. Gift 1839-01-20 i Reval med Armandine Matilda Marie Louise von Wachten, född 1818 i Tiraspol, död 1855, dotter av generallöjtnanten Hans Otto Vilhelm Fredrik von Wachten och baronessan Elisabet von Ungern-Sternberg (Reval.).

Barn:

 • Elisabet Amalia Corinna Matilda, född 1840-01-18, död ogift 1917-09-07 i Clarens.
 • Johan Armand Gustaf, född 1843-09-22 i Reval. Rysk löjtnant. Död ogift 1874-07-13 i Hapsal.
 • Alexander Eugen Teodor, född 1845. Godsägare. Död 1918. Se Tab. 33.
 • Pauline Corinna, född 1848-07-08, död ogift 1880-10-21 i Hapsal.

TAB 33

Alexander Eugen Teodor (son av Carl Eugen Johan Bernhard, Tab. 32), till Orrenhot i Kosch's socken, Estland. Född 1845-08-10 i Warschau, död 1918-08-28 i Reval. Gift 1880-10-01 med baronessan Ebba Johanna Lucie von Stackelberg, född 1851-06-21, död 1922-02-11 i Reval, dotter av baron Otto Stackelberg till Pulkas och Johanna von Brevern.

Barn:

 • Johanna Pauline Margareta, född 1881-08-03 på Orrenhof. Gift 1913-12-26 i Reval med ingenjören i Colmar Jakob Janz.
 • Carl Otto, född 1884. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 34.
 • Georg Alexander Evald, född 1886-03-27 på Orrenhof. Rysk löjtnant. Adjutant vid ryska marinministeriet 1915.
 • Elisabet Johanna, född 1890-02-12 på Orrenhof.

TAB 34

Carl Otto (son av Alexander Eugen Teodor, Tab. 33). Född 1884-01-03, död 1910-08-28 Gorka Gift (Reval.) 1909-06-20 med Elinor Berta Anna Charlotta von Reichenbach, född 1888-02-25 på Gorka, dotter av Aubert Eberhard Conrad von Reichenbach och Barbara Alice Schmidt.

Barn:

 • Beate Margareta Marie Pauline, född 1910-03-30 i Reval.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: