:

Gyllenanckar nr 47

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenanckar nr 47 †

Adlad 1571-07-30. Introd. 1625. Utdöd 1740.


1Ash. 2Da. 3Um. 4Ab. 5Sön. 6Uff. II s. 82 7Lk. 8SK. 9At (P). 10At (Sch). 11Al. 12Svea Hofr. Liber caus. (medd. av assessor O. Adelborg). 13KA. 14Kv. 15GH. Bouppt. o. test. (medd. av kantor P. Gift Vejde).

TAB 1

Arvid Henriksson den äldre. Gift med Anna Pedersdotter.

Barn:

 • Henrik Arvidsson, till Sillevik i Botkyrka socken, Edeby i Lovö socken, Hammersta i Ösmö socken och Vällinge i Salems socken (alla i Sth.). Amiral över sex skepp i Nordsjön 1566-06-29. Dömd till döden av Erik XIV:s nämnd 1567-04-26, därför att han icke företagit en anbefalld kryssning, men benådad. Hövidsman vid skeppsflottan 1566–1570. Skickad med några skepp på kryssning i Östersjön 1567-12-03. Förordnad att blockera Danzig med fem skepp 1568-10-30. Amiral över Kalmarflottan på Revals farvatten 1570-09-02. Adlad av konung Johan III 1571-07-30. Amiral över flottan på Narvas farvatten s. å. Förordnad att hava uppsikt över alla skeppsbyggnader i Sverige 1573-01-21. Underamiral i Herman Flemings flotta s. å. 25/5. Självständig amiral på samma flotta s. å. 9/10. Amiral över flottan på Narvas farvatten 1578-06-21. Underamiral över hela skeppsflottan s. å. 27/11. Fast underamiral 1575–1578. Amiral över flottan på Narvas farvatten 1576-06-16. Ny fullmakt 1577-05-20. Drunknade 1578-07-01 mellan Stockholm och Vaxholm under utsegling med flottan till Narvas farvatten [Zf]. Gift med Margareta Beurræus i hennes 1:a gifte (gift 2:o med häradshövdingen Erland Johansson Bååt, död 1615), död 1627, dotter av riksrådet Dionysius Beurræus, adlad Beurræus, och Ingeborg Körning.

Barn:

 • Gorgonius Henriksson Gyllenanckar. Assessor. Död 1628. Se Tab. 2.
 • Arvid Henriksson den yngre, Gyllenanckar. Hovjunkare. Död 1612. Se Tab.

TAB 2

Gorgontus Henriksson Gyllenanckar (son av Henrik Arvidsson, Tab. 1), till Edeby samt Brunnsholm i Enköpings-Näs socken Uppsala län och Ankarsrum i Hallingebergs socken Kalmar län. Legat till Danmark 1608. Kommissarie 1617 vid rågångens utstakande mellan Ryssland och Sverige, till minne varav hans vapen finnes inhugget på råstenarna1. Avsked därifrån 1620-11-14. Drottning Maria Eleonoras hovmarskalk. Assessor i Svea hovrätt 1621. Introd. 1625 under nr 12, vilket sedan ändrades till 47. Död 1628-01-10 på Brunnsholm och begraven s. å. 23/3 i sin nybyggda grav i Enköpings-Näs kyrka. Gift 1:o med Margareta Urne2, dotter av landsdomaren i Skåne Lage Urne, till Bälteberga och Edel Joakimsdotter Bing. Gift 2:o med Else Norby2, dotter av landsdomaren på Falster och Lolland Laurids Norby och hans 1:a fru Margareta Normand. Gift 3:o med Margareta Arp, 'som sedan 1633 tog sin dräng till man', dotter av befallningsmannen över Värmland, rikskammarrådet Schering Eriksson Arp, till Slädhammar, Vik och Nynäs, och Anna Olofsdotter Stengafvel till Slätteholmen och Brunnsholm.

Barn:

 • Anna Gorgoni, död 1627 på Brunnsholm.
 • 3. Gabriel, född 1611. Landshövding. Död 1657. Se Tab. 3
 • 3. Arvid. Var 1640 hovjunkare.

TAB 3

Gabriel (son av Gorgonius Henriksson Gyllenanckar, Tab. 2), till Brunnsholm och Ankarsrum samt Åby och Tjureda, båda i Tjureda socken Kronobergs län. Född 1611 Edeby. Student i Uppsala 1627-03-009. Reste till Holland 1631. Hemkom 1633 vid ryktet om moderns giftermål. Riddarhussekreterare 1638-02-07, vilken syssla han dock ej kom att tillträda. Sändes till Polen 1639. Assessor i revisionskammaren s. å. 18/9. Underståthållare på Stockholms slott 1642. Tillika häradshövding i Lapvesi härad i Finland s. å. 8/1. Ståthållare på Viborg 1645-09-30. Landshövding i Kalmar län och på Öland samt i Kronobergs län s. å. 28/11, sedan ensamt i sistnämnda län 1654. Var legat i Lübeck vid fredsunderhandlingarna med Polen 1652 och 1653. Död 1657-07-31 på sin gård Eknaholm i Tjureda socken Kronobergs län och begraven 1658-03-06 på samma gång som sin fru i familjegraven i Enköpings-Näs kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1642-08-17 i Stockholm med sin kusins svägerska Maria Sparre af Rossvik, född 1613, död 1657-08-06 i Brunnsholm i barnsäng, dotter av ryttmästaren Bengt Göransson Sparre af Rossvik, och Kerstin Åkesdotter Bååt.

Barn:

 • Åke, död ung och begraven i Kalmar.
 • Gabriel, död ung och begraven i Kalmar.
 • Henrik. Student i Uppsala3 1658-04-28. Auskultant i bergskollegium 1661–16684. Fick befallning att bevista bergstingen i Uppland och Österbergslagen4 1663-06-12. Reste 1664 till utländska bergverk4. Död 1668 i Paris.
 • Bengt, född 1646. Vice president. Död 1696. Se Tab. 4
 • Axel, döpt 1647-02-16 i Stockholm, död 1669-12-22 i i nämnda stad och begraven i Enköpings-Näs kyrka
 • Carl Mauritz. Student i Uppsala3 1658-04-28. Var 1674 officer vid Königsmarcks regemente i fransk tjänst 1674. Kapten i holländsk tjänst. Stupade ogift 1692 i Holland och begraven i Charlerois.
 • Beata, död 1733-12-27 på Västra Agnhammar i Grums socken Värmlands län och begraven 1734-01-09 i Grums kyrka. Gift med kammarherren Johan Robert Stuart, i hans 2:a gifte, född 1643?, död 1698.
 • Catharina, döpt 1655-03-29 på Stockholms slott. 'Hon erhöll vid arvskiftet efter fadern 1669-12-18 Åby med underlydande i Tjureda socken, men måste 1719 sälja egendomen15. Skänkte en silverkalk och en mässhake till Tjureda kyrka i Småland.'. Gift 1:o med skeppskaptenen friherre Erik Ulfsparre af Broxvik, i hans 2:a gifte, död 1694. Gift 2:o med ryttmästaren Axel Rosenquist af Åkershult, död före 1713.15
 • Gorgonius, till Eknaholm. Född 1656. Student i Uppsala3 1663-09-19 och i Lund 16735. Auskultant i bergskollegium4 1685-11-26. Stipendiat4 1686-03-26. Respass till inrikes bergverken4 1687-07-06 och till utlandet 16884. Lämnade 1689 bergskollegii tjänst4. Död 1705-08-09 i Stockholm och begraven s. å. 15/8 i familjegraven i Enköpings-Näs kyrka, där hans vapen uppsattes.6 Han erhöll vid arvskiftet efter fadern 1669-12-18 Eknaholm5, som han för gälds skull nödgades avyttra 1703-12-07.
 • Anna Christina, född 1657, död 1708-11-25 på Väsby vid Torshälla. Gift 1690-07-19 Krusenberg med löjtnanten Johan Maurits. Fitinghoff, född 1661, död 1690, tolv dagar efter bröllopet.

TAB 4

Bengt (son av Gabriel, Tab. 3), till Brunnsholm och Ankarsrum, vilka han erhöll 1669-12-18 vid arvskiftet efter fadern5. Född 1646-01-05 på Brunnsholm. Student i Uppsala3 1658-04-28. Auskultant i Svea hovrätt 1670. Assessor därst. 1674-12-18. Vice president 1695-03-30. Död 1696-04-13 i Stockholm och begraven10 s. å. 28/6 i Sackska graven i Strängnäs domkyrka, där hans vapen uppsattes. Han och hans syskon försålde Ankarsrum till handelsmannen Hans Andersson i Västervik. Gift 1681-03-20 på Bergshammar i Fogdö socken Södermanlands län med Christina Magdalena Sack, född 1659, död 1732-04-06 på Hacksta i Näs socken Uppsala län och begraven i Sackska graven i Strängnäs domkyrka 10, dotter av landshövdingen Carl Filip Sack, och Christina Posse,

Barn:

 • Gabriel, född 1681. Överstelöjtnant. Död 1740. Se Tab. 5.
 • Christina Maria, född 1683-05-28 i Stockholm, död 1741-04-28 på Brunnsholm och begraven i Enköpings-Näs kyrka, men sedan förd till Danckwardtska graven10 i Uppsala domkyrka. Gift 1711 med landshövdingen Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt, i hans 2:a gifte, född 1662, död 1732.
 • Carl, född 1684-08-09 på Brunnsholm, död 1691-04-10 Väsby och begraven s. å. 17/4 i familjegraven i Enköpings-Näs kyrka, men fördes därifrån 1693-02-03 tillika med morfadern till Sackska graven i Strängnäs domkyrka10
 • Catharina Charlotta, född 1689-05-09 i Stockholm, död 1695 och begraven 1699-02-15 i Cruusiska graven i Helgarö kyrka Södermanlands län.

TAB 5

Gabriel (son av Bengt, Tab. 4), född 1681-12-28 i Stockholm. Student i Uppsala3 1692-04-15 och efter en tids bortovaro ånyo3 1697-04-15. Fänrik vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1701-05-29. Löjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1703-05-08. Konfirm.fullm. s. å. 27/6. Kapten därst. 1701-11-04. Konfirm.fullm.7 1707-07-22. Överstelöjtnants titel och exspektans vid Södermanlands regemente 1722-08-26. Avsked 1733. Död 1739-03-02 Väsby, Söd. (enl. Enköpings-Näs kyrkobok död 1740-12-23).14 Med honom utgick ätten på svärdssidan. Han blev 1709 den 28 mars vid Lutenka i Ukraina fången och förd till Sibirien, därifrån han ej hemkom förr än efter fredsslutet. Gift 1728-01-01 på Brunnsholm med italienska grevinnan Dorotea Margareta Bonesana, född 1707-08-20 i Madrid, död 1731-01-24 på Väsby, dotter av översten greve Carlos Bonesana (född i Italien 1660, död på Väsby 1740) och Anna Angelica Fontana (född i Italien 1683, död på Väsby 1746).

Barn:

 • Christina Carolina, till Väsby i Torshälla landsförsaml. Södermanlands län. Född 1728-11-19 i Uppland, levde 1763-05-05. Gift 1:0 1743-03-31 i Torshälla socken med majoren Olof Wallenstierna, född 1705, död 1752. Gift 2:o 1756-03-23 i Torshälla med Jakob Holmgren, som levde 1763.
 • Bengt Gabriel, född tvilling 1729-10-10 på Väsby, död där 1731-04-04.
 • Carl Filip, född tvilling 1729-10-10 på Väsby, död där 1731-04-06.

TAB 6

Arvid Henriksson den yngre, Gyllenanckar (son av Henrik Arvidsson, Tab. 1), till Sillvik i Botkyrka socken Stockholms län. Hovjunkare. Kommissarie i Norrland. Fogde i Västerbotten 1602–161111. Död 1612 »förrädeligen ihjälskuten».

Barn:

 • Erik, till St. Ledby i Salems socken Stockholms län. Död på 1630-talet [12].
 • Per, till Lilla Ledby i Salems socken Stockholms län. Var kapten 1647 vid Västerbottens regemente. Död 1654-10-14.
 • Agneta. Levde 1648 i Åbo. Gift med översten Erasmus Hare, till Myttäälä i Pälkäne socken i Finland, som 1639-09-05 blev adlad, men ej introd.8. Stupade 1642-10-23 vid Leipzig.
 • Christina, levde 1665. Hon fick 1646-11-08 för sin avlidne mans förtjänster drottning Christinas donation på halva gården Ekeberg i Hallsbergs socken12 Örebro län. Gift med kaptenen vid Per Ribbings reg, Anders Jonsson Grubb, till Råcksta i Järfälla socken12 Stockholms län. Stupade 1642-10-23 vid Leipzig.

TAB 7.12

Henrik (son av Arvid Henriksson den yngre, Gyllenanckar, Tab. 6), till Sillvik i Botkyrka socken Stockholms län och Helgslätt i Västra Hargs socken Östergötlands län. Kapten. Död 1626. Han och hans fru pantsatte 1625-10-10 Sillvik till Stefan Lemnius. Gift före 1622 med Märta Göransdotter Stiernsköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1607 om hösten med Christoffer Jönsson, till Alby i Vårdinge socken, Sth.), död 1629 ell. 1630, dotter av riksrådet Göran Claesson (Stiernsköld, nr 21) och Kerstin Hansdotter (Bielkenstierna).

Barn:

 • Arvid, till Helgslätt. Var »smådreng» hos legaten Oxenstierna 1636. Ryttmästare. Stupade 1645-03-06 i slaget vid Jankow. Han pantsatte 1638-11-15 delar av Sillviks sätesgård till Bernhard von Rintelen.

Utan känt samband:


 • Alexander Gyllenanckar. Page vid hovet. Skulle enl. k. brev 1666-09-04 erhålla anställning vid skeppsflottan och uppbära respengar m. m.[13].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: