:

Rothåf nr 882

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rothåf nr 882 †

Adlad 1675-09-30, introd. 1680. Utdöd 1721-08-04.

Av samma stam som denna ätt äro adliga ätterna Gyllenroth, Ridderhof, och Rothoff.


TAB 1

Laurentz Roth. Levde på 1500-talet. 'Var bördig från Tyskland och blev slutligen kaptenlöjtnant i svensk tjänst. Köpte sig sedan en liten egendom i Småland. Hade många söner, av vilka några blevo bönder och andra kallade sig Rothof.'

 • Barn:]
 • Börje Larsson. Skattebonde i Hedenstorps by i Angelstads socken, Kronobergs län.

Barn:

 • Isacus Birgeri Rothovius, född 1572. Biskop. Död 1652. Se Tab. 3
 • Jonas Birgeri Rothovius, född 1572. Superintendent. Död 1626. Se Tab. 2.

TAB 2

Jonas Birgeri Rothovius (son av Börje Larsson, tab 1), född 1572-11-01 i Hedenstorps by. I Växjö skola 1585 och i Linköping 1591. Student i Rostock 1595, i Wittenberg 1597 och i Jena 1600. Filosofie magister i Jena. Hemkom 1604. Prästvigd 1605. Kyrkoherde i Angelstads pastorat av Växjö stift 1605. Superintendent i Kalmar 1618. Död 1626-02-28 i Kalmar. Han upprättade Kalmar domkyrka ur dess förfallna skick, inrättade ett kollegium (högre läroanstalt) i Kalmar och föranstaltade om det första boktryckeriet i Kalmar, som inrättades kort efter hans död (1626). [Hm.] Gift 1605 med Svendborg Petersdotter, som efterlevde honom ännu 1664 (Hm.), dotter av kyrkoherden i Angelstad Petrus Magni. De hade tre söner och fyra döttrar enligt Epitafium.

Barn:

 • Zakarias Rooth. Se Tab 2A
 • Anna Rothovia, Gift med Israel Laurentii Starbeckius
 • Birger Rothovius
 • Petrus Rothovius

TAB 2A

Zakarias Rooth. (son av Jonas Birgeri Rothovius, tab 2) Student i Uppsala 1627-02 (Um.). Advokatfiskal i Göta hovrätt 1634-12-16. Handskrivare (landssekreterare) i Kalmar. Häradshövding på Öland. Död 1663. Ärvde Bo i Dörby socken, Kalmar län efter föräldrarne. Gift på 1630-talet, men med vilken är ej bekant.

Barn:

 • Jonas Roth, adlad Gyllenroth, född 1635, död 1682. Se adliga ätten Gyllenroth.

TAB 3

Isacus Birgeri Rothovius (son av Börje Larsson, tab 1), född 1572-11-01 i Hedenstorps by i Angelstads socken, Kronobergs län. Studerade först i Kalmar, Växjö och Linköping samt sedan vid åtskilliga utländska akademier. Promoverad filosofie magister i Wittenberg 1602-03-13. Hovpredikant hos hertig Carl, sedermera konung Carl IX, i Nyköping samt kyrkoherde i Nyköping, allt 1602. Biskop i Åbo 1627-03-06. Prokansler för Åbo nyinrättade universitet 1640-03-30. Död 1652 i Åbo och begraven i domkyrkan, Åbo, varest hans gravsten med latinsk påskrift ses. 'Han understöddes under sina utrikes studier av sedermera rikskanslern, greve Axel Oxenstierna, som varit hans discipel. Förvaltade med nit sitt biskopsämbete i 25 år. Utverkade genom den nåd, som konung Gustaf II Adolf från barndomen för honom hyste och den gunst, vari han stod hos rikskansleren Oxenstierna att år 1627, eller kort efter sedan han blivit biskop, ett gymnasium i Åbo inrättades, vilket läroverk han sedermera 1640 tillstyrkte riksdrotset, greve Per Brahe och genom honom den k. regeringen att förvandla till universitet. Lät genom några professorer och andra lärda män översätta bibeln på finska, vilken översättning trycktes in folio i Stockholm 1642. 1644 Blev genom hans försorg Åbo domkyrka täckt med koppar.' Hans brev till Axel Oxenstierna äro tryckta i den av vitterhets, historie och antikvitetsakademien ombesörjda editionen av den senares brevväxling (1930). Gift 1:o 1604-10-29 i Nyköping med Anna Eriksdotter, dotter av borgmästaren i Nyköping Erik Larsson och Brita Persdotter, 'som var biskopens i Strängnäs, magister Petri Jonae dotter'. Gift 2:o med Carin Andersdotter, död 1647, dotter av kyrkoherden i Östra Husby, Östergötlands län, magister Andreas Nikolai och hans 1:a hustru Margareta Nilsdotter. 'Biskop Rothovius skall med sina båda hustrur haft aderton barn.'

Barn:

 • Lorens Rothof, född 1624. Kronoinspektor. Död 1666. Se Tab. 4
 • Margareta Rothof. Gift med Eric Achrelius
 • Elisabet Rothof. Gift men Sven Vigelius
 • Jonas Rothof, adlad Rothåf, född 1629. Revisionssekreterare. Död 1676. Se Tab. 6.

TAB 4

Lorens Rothof (son av Isacus Birgeri Rothovius, tab 3), född 1624. Student i Dorpat (At (P).) 1636-10-24. Inspektor vid Avesta kronobruk i Dalarne 1654-04-29. Död i Avesta 1666-02-02 och begraven i Avesta kyrka. 'Han gjorde i yngre åren en utrikes resa och vistades 1650 i Paris, där han till faderns stora bedrövelse hade fördjupat sig i gäld enligt dennes brev till rikskansleren 1650-08-18.' Gift 1654-05-15 på Ilända (At (L).) (Lennartsberg) i Färentuna socken, Stockholms län med Brita Lennartsdotter, dotter av assessorn i kammarrevisionen Lennart Hansson och Christina Johansdotter, som var syster till assessorn Nils Johansson, adlad Rosenflycht.

Barn:

 • Leonard Rothof, född 1658-10-18 i Arboga (Ab.). Student i Uppsala 1666 (Ab.). Bergsfogde i Österbergslagen 1692-06-25. Tillika tiondeskrivare i Österbergslagen. (Ab.). Suspenderades 1711 på grund av bristande borgen för uppbörden (Ab.). Död 1727-04-23. Gift 1:o 1682-05-02 med Anna Catharina Behm, död 1706-03-18, dotter av borgmästaren i Söderhamn och faktorn vid gevärsfabriken i Söderhamn Hans Behm och Catharina Hanssen samt kusin till kaptenlöjtnanten Albrecht Behm, adlad de Behm. Gift 2:o 1707-10-27 med Anna Christina Skragge i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1674-01-08 med prosten och kyrkoherden i Hedemora Gabriel Holstenius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1672-01-18 med Maria Jernstedt, född 1656, död 1672, dotter av rådmannen i Västerås Jakob Hindersson), född 1632 i Stora Skedvi prästgård, Västmanlands län, död 1700-03-30 i Hedemora (Hm.)], född 1657 (Hm.), med vilken han ej hade några barn, dotter av prosten och kyrkoherden i Hedemora, hovpredikanten, magister Elavus Andreæ Skragge (av samma släkt som ätterna Skraggensköld, Hermelin och Lagerborg) och hans 1:a hustru Catharina Samuelsdotter Wallenia.

Barn:

 • 1. Brita Rothof född 1683, död 1758. Gift 1:o med Med Daniel Lepken. Gift 2:o med Westervijk.
 • 1. Lorens Rothof, adlad Ridderhof, född 1685. Överste. Död 1750. Se adliga. Ätten Ridderhof.
 • 1. Hans född 1687
 • 1. Leonard född 1689
 • 1. Jonas född 1690, död 1725
 • 1. Anna Catharina, född 1692, död ung
 • 1. Christina, född 1693, död 1743. Gift 1712 med Jacob Utterman
 • 1. Sara Catharina, född 1695, död 1744. Gift 1716
 • 1. Fredrik Rothof, född 1697. Kronofogde och brukspatron. Död 1762. Se Tab. 5.
 • 1. Isaac född 1699
 • 1. Helena Maria född 1701, död 1750. Gift med löjtnant Bark
 • 1. Hindric Abraham född 1703, död ung
 • 1. Ewa född 1706, död ung

TAB 5

Fredrik Rothof (son av Leonard Rothof, tab 4), född 1697-09-18 Isaksbo. Studerade först i Västerås. Lärde sig sedan landsbokhålleriet hos sin styvmoders broder, häradsskrivaren Elof Skragge i Dalarne. Bruksskrivare på Horndals bruk i By socken, Kopparbergs län 1714. Bokhållare på Grönsinka bruk i Östra Färnebo socken, Gävleborgs län 1717. Materialbokhållare vid kronans skeppsvarv i Stockholm 1718. Kronofogde i Näsgårds län, Kopparbergs län 1721. Köpte 1740 Karl Gustafs stads järnverk och stålmanufaktori vid Eskilstuna av polska grevinnan Woinarowska, vilket bruk, jämte det n. v. änkehuset i Stockholm samt Tynnelsö och Tyresö mm, hon erhållit i betalning för de penningförsträckningar, som hon gjort till konung Carl XII under hans vistande i Polen. Död 1762-05-03 Spånga. 'Han började 1748 i bolag med bergsrådet Christiernin att ur ödesmål upptaga Östra Silvbergs gruva i Stora Tuna i Dalarne. Var ock delägare i Segerfors silver- och Bäsinge kopparverk samt ägde även till en stor del Rosshyttan i Västmanland. Försålde 1756 Karl Gustafs stads bruk till sina söner Anders Leonard och Isak.' Gift 1:o 1721-10-12 med Elisabet Carlbom, med vilken han hade tre barn, död 1742-10-12 i barnsäng, dotter av kronofogden Anders Carlbom. Gift 2:o 1726-11-29 med Catharina Schultze, med vilken han hade tolv barn, född 1707-09-10, död 1773-11-02 i Västerås (At (P).) och där begraven 1773-11-09, dotter av prosten och kyrkoherden i Norrbärke pastorat av Västerås stift Tomas Schultze och Catharina Munktelia.

Barn:

 • 2. Isak Rothof, född 1729-08-02. Student i Uppsala 1737-02-18. Auskultant i bergskollegium 1748-09-22. Bruksförvaltare hos sin fader på Karl Gustafs stads bruk vid Eskilstuna 1750. Brukspatron hos sin fader på Karl Gustafs stads bruk vid Eskilstuna jämte brodern Anders Leonard 1756. Död 1763-12-23 och begraven i Eskilstuna. Gift 1758-05-23 i Östra Ryds socken, Stockholms län med Christina Ström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1753-03-22 med prosten och kyrkoherden i Eskilstuna Mikael Fant, född 1718-08-16. Död 1754-11-07), född 1732-11-17, död 1769-02-08 i Eskilstuna, dotter av borgmästaren i Stockholm Erik Ström och Margareta Martin.

Barn:

 • Birger Fredrik Rothof, adlad Rothoff, född 1759. Bergsråd. Död 1831. Se adliga ätten Rothoff.

TAB 6

Jonas Rothof, adlad Rothåf (son av Isacus Birgeri Rothovius, tab 3), född 1629-10-01 i Åbo. Student i Åbo 1640 (Lå.) och i Uppsala 1648-11-11. Advokatfiskal i Svea hovrätt 1654-11-25. Assessor i Svea hovrätt 1668-05-07. Revisionssekreterare 1674-01-19. Adlad 1675-09-30 (sönerna 1680 introducerade under nr 882). Död 1676-07-29 i Stockholm och begraven i Storkyrkan, där hans vapen uppsattes. Gift på 1660-talet med Helena Trotzig i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1680-01-04 i Stockholm med landshövdingen Johan Hoghusen, adlad och friherre Hoghusen, född 1634, död 1715), född 1649-02-23, död 1728-01-15, dotter av bergsmannen vid Stora Kopparberg Anton Johansson Trotzig (halvbroder till majoren Peter Trotzig, adlad Trotzig, och landshövdingen Mårten Trotzig, adlad och friherre Trotzig) och hans 1:a hustru Helena Teet.

Barn:

 • Anna Maria, född 1669, död 1677.
 • Isak, född 1670. Fänrik vid artilleriet i Stettin. Löjtnant vid artilleriet i Wolgast 1693-01-27. Gick i fransk tjänst, där han slutligen blev brigadiermajor vid elsasska regementet. Slagen ogift 1710 vid Malplaquet.
 • Anton, född 1671, död ung.
 • Catharina, född 1673, död 1748-04-21 i Stockholm. Gift 1:o 1703-08-06 med överstelöjtnanten Johan Adrian Virgin i hans 2:a gifte, född på 1670-talet i Livland, död 1710 i Riga av pesten, broder till överstelöjtnanten Bernhard Virgin, naturaliserad Virgin. Gift 2:o 1721-01-31 i Nikolai förs, Stockholm med generalkrigskommissarien Jonas Ljunggren.
 • Helena Christina, född 1675, död 1679.

TAB 7

Jonas (son av Jonas Rothof, adlad Rothåf, tab 6), född 1670-12-24 i Stockholm. Aktuarie vid slottskansliet 1694-11-09. Notarie vid slottskansliet 1700. Sekreterare 1705-03-27. Assessor i Svea hovrätt 1716-01-04. Lagman i Hedemora läns lagsaga 1718-09-01. Åter assessor i Svea hovrätt 1719-04-22. Avsked 1721-07-29. Död sonlös 1721-08-04 i Stockholm och slöt ätten samt begraven 1721-08-09 i Storkyrkan. Gift 1716-12-16 i Nikolai förs, Stockholm (Wn.) med Anna Margareta von Walcker i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1722-10-18 i Nikolai förs, Stockholm, med handelsmannen i Stockholm Claes Wittmack den yngre, i hans 3:e gifte, född 1686, död 1726-08-18. Gift 3:o med överstelöjtnanten, friherre Didrik Henning Meijendorff von Yxkull, född 1697, död 1763), född 1694, död 1763-07-05 på Virsbo i Ramnäs socken, Västmanlands län, jordfäst 1763-07-10 i Ramnäs kyrka och sedermera nedsatt i faderns grav i Stockholms Storkyrka, dotter av kammarrådet Elias Wolcker, adlad von Walcker, och Elisabet Boije.

Barn:

 • Margareta, död som barn före fadern.
 • Helena Elisabet, döpt 1719-10-10 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: