:

Af Wingård nr 2159

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af Wingård nr 2159 †

Adlad 1799-11-16, introd. s. å. Utdöd 1854-02-21.


1Um.

  • Anders Nilsson Wingård. Var den fjärde lutherska kyrkoherden i Krokstads pastorat av Göteborgs stift. Död 1645 av slag. 'Om honom finns uti prosten Joh. Oedmans Bahusläns beskrifning, tryckt i Stockholm 1746, pag. 311, en orimlig berättelse, hurusom han påskmorgonen 1645, då han skulle resa till Hede annexkyrka, sett tvenne trollpackor ridande den ena på hans plogoxe, den andra på en varg samt att, då han på predikstolen samma dag omtalade detta, en stark orkan trängt sig in i kyrkan och han blivit mållös eller fått slag, varav han dog tredje dagen därefter.'. Gift med N. N. Gunnarsdotter (i hennes 1:a gifte och omg. med mannens efterträdare i ämbetet Didrik Achenius?), dotter av mannens företrädare i ämbetet Gunnar N. N. Och dennes företrädare, kyrkoherden Nils Bagges änka Anna Fredriksdotter.

Barn:

  • Gunnar Wingård. Hade ej lust för studier, utan blev bonde i Krokstads socken.

Barn:

  • Hans Wingård. Student i Lund 1699. Komminister i Kville församling av Göteborgs stift. Död 1730-04-20. Gift med Ingeborg Andersdotter Wallin, dotter av kyrkoherden i Bokenäs pastorat av Göteborgs stift Andreas Jonasson Wallin och Johanna Wandal.

Barn:

  • Didrik Wingård, född 1714. Bonde och rusthållare på Bräcke gård i Kville socken. Död 1772. Gift med Ingjerd Helena Qvildahl, född 1714, död 1796.

Barn:

  • Johan Wingård, född 1738-04-19 på Bräcke. Gymnasist i Göteborg och student i Uppsala1 1758-10-07. Filosofie magister därst. 1764. Prästvigd 1766. Extra ordinarie hovpredikant hos sedermera konung Gustaf III 1767. Ord. hovpredikant hos densamme 1768. Överhovpredikant och biktfader hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1773. Kyrkoherde i Jakobs och Johannes församlingar i Stockholm 1775-03-08. Teol. doktor 1779. Biskop i Göteborg 1780-06-01. Tillika domprost därst. 1785. En av de aderton i svenska akademien 1786. LNO 1787-11-26. KNO 1789-04-28. RCXIII:sO 1811-05-27. Död 1818-01-12 i Göteborg. Var ledamot av prästeståndet vid riksdagarna 1778, 1786 och 1789 i Stockholm samt 1792 i Gävle och 1800 i Norrköping och vid de tvenne sistnämnda ledamot av hemliga utskottet. Var även en bland de nio prästeståndets ledamöter som vid förstnämnda riksdag voro vittne till kronprinsens, sedermera konung Gustaf IV Adolfs dop och officierade vid altaret vid dennes sons, kronprins Gustafs dop 1799. Varvid hans barn blevo adlade med namnet af Wingård och sönerna samma år introd. under nr 2159. Gift 1777-09-14 i Gottröra kyrka Stockholms län med Fredrika af Darelli, född 1761-03-06, död 1829-05-16 i Göteborg, dotter av med. assessorn Johan Anders Darelius, adlad af Darelli, och Johanna Margareta Faggot.

Barn:

  • Johan Didrik Wingård, adlad af Wingård, född 1778-11-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1793. Sergeant vid Stedingkska regementet. Fänrik därst. 1793-05-13. Adlad 1799-11-16 jämte sina syskon för sin faders förtjänster (introd. s. å. under nr 2159). Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1801. Stabslöjtnant därst. s. å. 26/10. Kapten i armén 1802-09-22. Artilleristabsofficer 1808. LKrVA s. å. 20/2. Major i armén och överadjutant 1809-07-10. Kapten vid nämnda artilleri 1810. Överstelöjtnant samt chef för artilleristaben. RSO 1814-05-03. Vice landshövding i Värmlands län s. å. Ordförande i länets hushållningssällskap 1814–1840. Landshövding därst. 1815-03-07. HedLKrVA 1824. KNO 1829-08-31. Statsråd 1840. Avsked från nämnda ämbete 1843-12-18. KmstkNO 1844-10-14. RCXIII:sO 1848-01-28. Död barnlös 1854-02-21 i Stockholm och slöt såväl sin egen ättegren som hela ätten på svärdssidan. Han har utgivit Militäriska paradoxer (1809), Uppsats om artilleriundervisningen (1816), Håkan Westgöthe, Läsning för menige man (1828), Minnen af Händelser och Förhållanden under en lång lifstid (1846–1850) samt En Pietists resa till sin Graf, Allegorisk imitation (1851). Ägde Edsgatan i Karlstads landsförsaml. Gift 1810-08-18 på Partille i likanämnd socken, Göteborgs och Bohus län med Fredrika Björnberg, från vilken han blev skild, född 1793-01-21, död 1859-04-05 i Stockholm, dotter av grosshandlaren i Göteborg, kommerserådet Niklas Björnberg och Anna Maria Jönsson.
  • Johanna Helena Wingård, adlad af Wingård, född 1780-05-26, död 1856-11-04 i Stockholm. Gift 1801-10-00 i Björkris prästgård i Tölö socken, Hallands län med översten greve Carl Mauritz Wrangel af Sauss, född 1773, död 1841.
  • Carl Fredrik Wingård, adlad af Wingård, född 1781-09-26 i Stockholm. Gymnasist i Göteborg 1794 och student i Uppsala 1796. Adlad 1799-11-16 jämte sina syskon för sin faders förtjänster (introd. s. å. 14/12 under nr 2159). Filosofie magister 1803-06-15. Gymnasiebibliotekarie i Göteborg s. å. Gymnasieadjunkt 1805-02-19. Eloquentiae et poëseos lektor vid gymnasium därst. s. å. 15/5. Professors titel 1810-05-10. Prästvigd 1817. Teol. doktor 1818-05-11. Biskop i Göteborgs stift s. å. 8/7 efter fadern. LNO s. å. 30/9. KNO 1824-01-28. En av de aderton i svenska akademien 1837-09-18. LVA 1838-10-10. Ärkebiskop och prokansler vid Uppsala universitet 1839-09-28. LavKMO 1841-06-24. Död barnlös 1851-09-19 Sunnersta och slöt således själv sin adl. ättegren. Hans samlade skrifter utgåvos 1858–1859 i två band. Gift 1807-07-02 Särö med Anna Fredrika Åkerman, född 1789-10-21 i Göteborg, död 1871-05-06 i Mariestad, dotter av landskamreraren i Göteborgs och Bohus län Fredrik Magnus Åkerman och Ingeborg Otterdahl samt syster till presidenten Fredrik Åkerman, adlad Åkerman.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: