Von Stahlen nr 1958

Från Adelsvapen-Wiki

1958.jpg


Adliga ätten von Stahlen nr 1958 †

Adlad 1684-11-20 introd. 1756. Utdöd 1807-11-10.

Denna ätt härstammade från Elsass och har ansetts vara av samma stam som adl. ätten von Stahl, emedan den också förde en örnfot i vapnet. Redan 1390 känner man en Henrik von Stahl och hans syskon Margareta, Johannes och Benedikt. Släkten spridde sig genom den sistnämndes son, Johannes von Stahl, och hans tjugutvå barn till Schwaben, Schweiz, Frankrike (där Jean Jacques de Staal blev ånyo adlad 1578) och Livland m fl. länder. Från Livland kom den till Sverige. Sedan Livland lagts under ryskt välde, hava de i Sverige ej introducerade grenarna av ätten blivit intagna på riddarhusen dels i Riga under nr 83 och namnet Staal av huset Linnapäh, dels i Reval under nr 151.

1 Reval.

TAB 1

Heinrich Staal † 1524

son

Cort † 1535

son

Jürgen † 1642. Gift med Katharina Schrowe, dotter av Simon Shrowe och Elisabeth Drener

son

Heinrich, † 1646. Gift med Margareta Stahlborn (gift 2 med med Jürgen Witte)

son

Georg Stahl, adlad von Stahlen, till Tois och Linnapäh i Ampels socken i Estland. Född där. Volontär vid svenska livgardet till fot 1663. Avsked 1667. Enspännare under greve Königsmarck i de tyska provinserna. Fänrik vid översten D. Södra de Salcedos regemente i spansk tjänst. Löjtnant därst. Löjtnant i fransk tjänst. Adlad av konung Carl XI i Sverige 1684-11-20 och erhöll samma vapen som hans farbroder Georg fick, då han av drottning Christina adlades 1652 (yngsta sonen för sin gren introd. 1756 under nr 1958). Major i spansk och fransk tjänst. Major vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1700-02-24 konfirm.fullm. 1701-02-04. Död på Linnapäh och begraven 1720-06-19 i Ampels kyrka1 'Honom tilldömdes 1687 den 28 febr. Av estländska lanträtten i Reval i tvisten mellan honom och hans farbroder Georg von Stahlens testamentsinnehavare en fjärdedel av dennes efterlämnade fasta gods såsom vederlag för vad densamme ärvt jämte rustning och rättighet att, såsom adelsman, lösa till sig de övriga godsen.' Gift 1673-03-20 i Reval1 med Elisabet Maria Wrangel, dotter av manrichtern Fromhold Jürgen Wrangel och Anna Margareta von Aderkas.

Barn:

 • Karl Gustaf von Staal, kapten i svensk tjenst vid grefve Berndt Johan Mellins Regemente och sist öfverstlöjtnant 1 nämde tjenst; flyttade sedermera öfver till Estland, der han 1746 jemte brodern Fredrik Johan under n:o 151 introducerades på Estländska Riddarhuset; f 1761 på sitt arrendegods Kaij, barnlös. Gift med en von Baranoff, möjligen af en adl. men ointroducerad ätt.
 • Fredrik Johan von Staal, f. 1681, f 1767. Se Tab. 4.
 • Otto Herman von Stahlen, f. 1684. Han introducerades 1756 på riddarhuset under nr 1958. Se Tab. 2.
 • ? Sara Sofia von Stahlen, f 1720 i rysk fångenskap i Tobolsk. Gift 1690 med öfverstelöjtuanten Arvid Stjerncrantz i hans l:a gifte, f. 1661, † 1740.

TAB 2

Otto Herman von Stahlen, född 1684-08-01 på Linnapäh. Volontär vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1700. Furir därst. 1702. Fältväbel 1704. Adjutant vid Seulenbergs sachsiska infanteribataljon 1707. Fänrik vid Straelborns sachsiska infanteribataljon 1709-09-14. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1710-01-30. Kaptenlöjtnant därst. s. å. 22/10. Sekundkapten 1712-09-07. Ryttmästare vid änkedrottningens livregemente till häst 1713-01-30. Konfirm.fullm. 1716-06-13. Major vid Kronobergs regemente 1718-10-25. Major vid änkedrottningens livregemente till häst 1719-04-11. Major vid Bielkes regemente 1721-02-18 och vid Bohusläns regemente 1745-07-12. Överstelöjtnant därst. 1747-03-10. RSO 1748-11-07. Överste i armén 1757-07-19 och vid livdragonregementet 1760-06-09. Generalmajors avsked 1761-06-16. Död 1762-03-24 på överstelöjtnantsbostället Bråland i Foss socken, Göteborgs och Bohus län och begraven i Foss kyrka, men i Tanums kyrka Göteborgs och Bohus län ses hans epitafium, vara hans förnämsta levnadsbedrifter äro antecknade. 'Han bevistade 1705 träffningarna med ryssarna vid Harjunpää och Dorpat samt 1709 vid Nevaströmmen och Kolkanpää i Ingermanland, där han blev tillfångatagen, men befriade sig själv. Var 1710 med emot danskarna vid Fjälkinge och Kristianstad, då han blev fången, men rymde strax. Deltog likaledes i fältslagen vid Hälsingborg och Gadebusch samt blev vid Tönningens övergång 1713-05-06 åter fången hos danskarna, varifrån han befriade sig året därpå. Angrep under 1716 års norska fälttåg på ett parti vid Skerberg fienden och gjorde då en mängd fångar. Kommenderades under norska fälttåget 1718 med 100 man till avantgardet och angrep tappert danskarna vid Börje, då han ävenledes tog flera fångar.'. Gift 1718-10-19 med friherrinnan Maria Elisabet von Köhler, född 1688, död 1788-03-25 i Näsinge prästgård Göteborgs och Bohus län, dotter av generallöjtnanten Fredrik Köhler, friherre von Köhler, och Anna Maria Gyllenberg.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, född 1720-08-20, död 1768-10-02. Gift 1739-04-19 med sin mosters styvson, assessorn Arvid Bernhard Virgin, född 1715, död 1794.
 • Maria Elisabet, född 1721, död 1787-01-04. Gift 1764-04-24 Mjölkeröd med kornetten Carl Fredrik von Yhlen, i hans 2:a gifte, född 1722, död 1786.
 • Anna Lovisa, född 1721-12-24 Kleva. Gift 1756-03-09 i Foss socken, Göteborgs och Bohus län med kyrkoherden i Kville pastorat av Göteborgs stift Johan Petri Mjöberg, död 1764.
 • Elisabet Maria, född 1722, död 1775-06-04 på Mjölkeröd. Gift där 1767-01-02 med kaptenen Fredrik Landsberg, född 1726, död 1786-11-29 på bostället Skärvhem i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Fredrik, född 1724-06-17. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1734. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745. Fänrik vid garnisonsregementet i Göteborg 1750-04-25. Kornett vid nämnda dragonregemente s. å. 14/8. Stabslöjtnant därst. 1759-01-21. Löjtnant s. å. 7/12. Kapten 1767-04-07. Majors avsked 1769-04-06. Död ogift 1777-10-23. Han bevistade under sin tjänst i Frankrike fälttågen vid Rhenströmmen och i Flandern samt belägringen av Namur 1745, bataljen vid Rocoux 1746 och belägringen av Maastricht 1748.
 • Carl Fromhold, född tvilling 1726-02-15 på Kleva, död där s. å. 14/4.
 • Ture Gabriel, född tvilling 1726-02-16 på Kleva, död där s. å. 16/6.
 • Catharina Helena, född 1728-09-21 på Kleva.
 • Carl Gustaf, född 1732. Löjtnant. Död 1764. Se Tab. 3
 • Anna Maria, död ogift.

TAB 3

Carl Gustaf von Stahlen (son av Otto Herman, Tab. 3), född 1732-11-14 Kleva. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1741. Fänrik i fransk tjänst 1748. Korpral vid nyssn. dragonregemente s. å. 23/7. Livdrabant 1749-09-26. Kornett vid nämnda dragonregemente 1756-08-05. Löjtnant därst. 1759-08-14. Transp. till löjtnant vid husarregementet 1760-11-11. Avsked 1762-11-10. Död 1764-06-29. Gift 1759-06-26 Råbäck med friherrinnan Märta Brita Fleetwood, född 1735-08-18 Slättevalla s socken, Skaraborgs län, död 1794-03-23 Mossebo, dotter av majoren friherre Gustaf Adolf Fleetwood, och hans 1:a fru Anna Uggla.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1760-04-19, död 1821-11-20 på Mossebo, den sista av namnet. Gift 1801-03-12 i Bellefors socken, Skaraborgs län med kornetten Sebastian Tham, i hans 2:a gifte, född 1744, död 1815.
 • Gustaf Adolf, född 1761-12-03 på kornettsbostället Åker i Bro socken, Göteborgs och Bohus län. Förare vid Skaraborgs regemente 1780-04-01 fänrik därst. 1783-04-30 stabslöjtnant 1788-04-22. Löjtnant med indelning 1796-03-07. Stabskapten s. å. 26/10. Död ogift 1807-11-10 Ryholm och slöt ätten på svärdssidan. Han bevistade fälttåget i Bohuslän 1788 samt 1789 och 1790 finska kriget, varunder han bl. a. var med vid reträtten från Högfors.
 • Otto Herman, född 1763-04-02 på rusthållet Ingelsröd i Bro socken, Göteborgs och Bohus län. Volontär vid Västgötadals regemente 1768-01-25. Förare därst. 1779-09-21. Sekundadjutant 1784-10-18. Fänrik 1789-11-21. Skjuten ogift 1790-05-05 i träffningen vid Korhonen i Anjala socken, Finland.

TAB 4

von Staal

Karl Fredrik Johan von Staal (se Tab. 2) till Höhl, Hördel, Paijel, Hedenpä och Jervakand i Estland, f. 1681, ryttmästare vid Svenska Adelsfanan; nedsatte sig sedermera under ryska väldet i Estland och blef 1746 jemte brodern Karl Gustaf intagen på Estländska Riddarhuset; arrenderade först de Ober-Pahlenska godsen, men blef sedan genom gifte och köp egare till dessa gods; f 1767. Gift 1:o med Anna Luise von Patkul, Gift 2:o med Anna Maria von Rosen; 3:o med friherrinnan Anna Gertrude von Schlippenbach; 4:o med Bela Charlotta von Straelborn af huset Kirusar.

Barn:

 • Arvid, kapten i rysk tjenst, stupade 1739, ogift i kriget under fältmarskalken grefve von Münnich vid Choczim.
 • Karl Fredrik till Jervakand, Körkau, Könno, Reliefer, Vahhakand och Rajkull, f. 1721, studerade i Kiel; gick derefter i fransk tjenst och bivistade fälttågen under Röwendal och grefve Mo-rits af Sachsen; sedan kapten i rysk tjenst och bivistade 1741—43 kriget mot Sverige dels i Finland dels på galererne; afsked ur ryska tjensten och bosatte sig på det till honom af fadren af-trädda godset Jervakand; antogs af kejsarinnan Elisabet till hofmästare för de två unge prinsarne af Holstein med titel af öfverste, och genomreste med dem från 1765 till 1777 de flesta länder i Europa, hvarefter han erhöll afsked från denna plats i nådiga ordalag och med titel af brigadier; fick vid samma tillfälle af kejsarinnan till skänks godsen Körkau och Könno i pernauska kretsen; landtråd i Reval 1782; regeringsråd 1783 i Riga; afsked 1785; af ryske storfursten Paul köpte han 1784 godset Rajkull för 80,000 rubel, och dessutom tillhandlade han sig godsen Reliefer och Vahhakand, hvilka alla han förbättrade jemte det han var en god husbonde; bebygde godset Jervakand med mycken smak och ditförde sina under resor samlade konstsaker af målningar, kopparstick, statyer, böcker, mynt m. in.; med sin förre lärjunge hertigen-administratorn af Oldenburg underhöll han en liflig brefvexling; † 1789 barnlös. Gift med Charlotta von Albedyhl från Aidzem.
 • Anna Gertrud, f. 1723, † 1763 . Gift 1738 7/6 med assessoren grefve Karl Johan Mellin, n:o 43, till Toal, f. 1707, † 1775.
 • Johanna. Gift 1760 med brigadieren Konstantin Podelitzky.
 • Hedvig Helena, † ogift.
 • Eleonora. Gift 1768 med öfversten i rysk tjenst friherre Konrad von Rosen, arfherre på Karstemojs.
 • 1.Fredrik till Höhl, Hördel och. Pajel bivistade som adjutant hos ryske generallöjtnanten grefve Browne hela preussiska kriget; deltog sedan som öfverste för Assovska Regementet i kriget mot turkarne och var kommendant i Choczim; afsked som brigadier i rysk tjenst; blef estländskt landtråd 1783; verkligt statsråd 1786. Gift 1772 med Margareta Elisabet Fock; dotter af landtrådet Johan Ernst Fock, till Saggal, m. m. och grefvinnan Eleonora Margareta von Manteuffel. De hade flere barn.
 • 2. Peter Otto till Valsk i Merjama socken; bivistade hela preussiska kriget, men måste som major taga afsked 1769 i anseende till försvagad helsa. Gift 1769 med en von Morenschildt af huset Seydel, af en adlad men ointroducerad ätt. De hade flere barn.
 • Robert Jakob, studerade i Göttingen; trädde sedan i hessensk tjenst och tjenade i allierade arméen under hela sjuåriga kriget; öfverste vid ett hessenskt regemente och bodde i Kassel. Gift 1:o med en von Buttler; 2:o med en von Schwärtzel.
 • Martha. Gift 1766 med hakenrichtern von Maijdel, arfherre på Patkas.
 • Gustaf Vilhelm till Hedenpä bivistade som adjutant, först hos ryske generalmajoren friherre von Rosen, sedan hos general Weijmarn, några fälttåg mot Preussen; majors afsked; generaladjutant hos furst Potemkin och föreståndare för hans gods i Hvita Ryssland vid Dombrowna 1784; sedan öfverste för ett ryskt dragonregemente. Gift 1770 med friherrinnan Eva von Meijendorff, af huset Klein Roop. De hade flere barn.
 • Charlotta Helena. Gift 1775 med kaptenen oeh hakenrichtern på Ösel Reinhold von Nolcken, till Päho, sedan Saus i Wesenbergska Kretsen.

Källor

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000600/images/index.html?fip=193.174.98.30&seite=958&pdfseitex=

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.